I 2014 har vi arbejdet frem mod denne vision. Arbejdet tager sit udgangspunkt i følgende indsatsområder:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I 2014 har vi arbejdet frem mod denne vision. Arbejdet tager sit udgangspunkt i følgende indsatsområder:"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Indledning 2014 var et bemærkelsesværdigt år for dansk turisme. En ny lov om dansk turisme blev fremsat i Folketinget og endeligt vedtaget den 2. december Loven var kulminationen på et intenst arbejde og lange drøftelser om, hvordan dansk turisme skulle organiseres og hvilke vækstinitiativer, der skulle satses på. Faktisk gik arbejdet med vækstplanen allerede i gang i august Her nedsatte man vækstteamet for turisme og oplevelsesøkonomi. Vækstteamet fik til opgave at udarbejde anbefalinger til initiativer, der skulle styrke vækstvilkårene for dansk turisme. Dansk Turismefremme var med fra processens start. Og vi har altså nu i næsten 2 ½ år fulgt arbejdet på tæt hold. Midt i denne gennemgribende reorganiseringsproces, hvor der er opbrud med kendte måder at gøre tingene på, står Dansk Turismefremme urokkeligt i det lokale turismelandskab og er klar til at tale medlemmernes og det lokale niveaus sag. For vi følger fortsat reorganiseringen på tæt hold. Og glæder os til at trække i arbejdstøjet i forbindelse med vores post i Advisory Board for Dansk Turisme og i advisoryboardet for Udviklingsselskabet for Kyst- og Naturturisme. Samlet set har vi således god grund til at være tilfredse med de resultater, vi har opnået i Dansk Turismefremmes bestyrelse og sekretariat arbejder frem efter en klar vision. Visionen om at være den førende nationale organisation for lokal turismefremme både på det politiske og faglige niveau. En organisation der styrker arbejdet med og betydning af den lokale turistservice og turismefremme samt en organisation, der skaber rum for vidensdeling og erfaringsudveksling blandt vore medlemmer. Og vi er godt på vej! Hvert skridt på vejen indeholder nye spændende initiativer, hvor medlemmerne altid er i fokus. Sammen er disse initiativer med til at tegne os som forening internt overfor medlemmerne og eksternt i forhold til vores nationale samarbejdspartnere i dansk turisme. I 2014 har vi arbejdet frem mod denne vision. Arbejdet tager sit udgangspunkt i følgende indsatsområder: Medlemmerne Vigtigst af alt og altid i fokus for de aktiviteter der sættes i søen. I 2014 blev Dansk Turismefremme tegnet af 51 medlemmer. Lokale udviklingsorganisationer, visitbureauer, destinationssammenslutninger og uddannelsesinstitutioner. Medlemmerne strækker sig over hele landet. Og vi er meget glade for at kunne byde Københavns Kommune velkommen som medlem af Dansk Turismefremme. Yderligere tegnes medlemskredsen af 86 turistbureauer og turistinformationer rundt om i hele landet, hvor der flere steder er et naturligt overlap med Dansk Turismefremmes medlemmer. Endeligt er 252 turismevirksomheder medlemmer af Aktiv Danmark. Samlet set mere end 300 virksomheder der betjenes af sekretariatet. Der er daglig kontakt til medlemmerne via telefon, mail eller besøg. Ligesom der ugentligt udsendes minimum to nyhedsbreve til foreningens medlemmer og eksterne interessenter med dybdegående informationer om foreningens aktiviteter og repræsentationer samt forskelligartede medlemstilbud. National repræsentation og udvalgsarbejdet Som nævnt indledningsvist, befinder vi os i en foranderlig tid. Ved bred repræsentation i en lang række udvalg, bestyrelser og advisoryboards forsøger Dansk Turismefremme at præge dagsordenen og være et 1

2 nationalt talerør for det lokale niveau i dansk turisme. Her ses en oversigt over foreningens repræsentationer. Den lange liste taler for sig selv. Men jeg vil alligevel fremhæve et par at repræsentationerne, som har krævet et stort fokus i Advisory Board for Dansk Turisme Som nævnt indledningsvist, har det krævet en vedholdende indsats at følge arbejdet i udviklingen af vækstplanen for dansk turisme. Men arbejdet har lønnet sig, og Dansk Turismefremme er nu i en periode på fire år sikret en plads i Advisory Board for Dansk Turisme. Advisoryboardet etableres efter lov om dansk turisme og har til formål at rådgive Det Nationale Turismeforum ud fra turisterhvervets og øvrige organisationers interesser med henblik på at bidrage til at skabe sammenhæng mellem målene for den offentlige turismefremmeindsats og erhvervets efterspørgsel og udviklingsmuligheder. Foreningen repræsenteres ved formanden, som bestyrelsen har indstillet og ministeriet har udpeget. Dansk Turismefremme ønsker, at medlemmerne repræsenteres bedst muligt ved Dansk Turismefremmes deltagelse i advisoryboardet, hvorfor der er nedsat en strategisk taskforce-gruppe med udvalgte repræsentanter for forretningsområderne kyst- og naturturisme, erhvervs- og mødeturisme og storbyturisme. Taskforcegruppen skal bidrage til, at Dansk Turismefremme får et bredt afsæt for de meninger og holdninger, der fremføres i Advisoryboardet. Gruppen består af René Zeeberg, turistchef i VækstJammerbugt (pr i Turisthus Nord), Lars Hajslund, turistchef i VisitHerning og Joo Ran Norreen (Kultur og Fritid) og Henrik Bernstein (Økonomiforvaltningen) i Københavns Kommune. Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark Her er der også en særlig grund til at nævne den snart årelange indsats for at sikre dansk turismes fælles produktdatabase GuideDanmark. Fokusområdet startede op i en tæt dialog mellem VisitDenmark, Danske Destinationer, Campingrådet, Friluftsrådet, Ministeriet og Dansk Turismefremme. Det er efterhånden en kendsgerning, at vi går en mere digital fremtid i møde, hvor gæsten i langt højere grad betjenes på nye digitale kanaler. Derfor kommer GuideDanmarks digitale datamængde nu og i fremtiden til at spille en afgørende rolle i dansk turisme. Der var således enighed om en fælles forpligtelse til at sikre den datamængde, som de danske visitkontorer gennem årene har brugt et stort antal ressourcer på at opbygge, vedligeholde og udvikle. Arbejdet resulterede i, at vi i Vækstplan for Dansk Turisme kunne læse, at der skulle nedsættes et digitalt partnerskab for dansk turisme med det formål at sikre digital turistinformation i international topklasse. I efteråret 2014 blev partnerskabet så stiftet. VisitDenmark, Danske Destinationer, Woco og Dansk Turismefremme tegner partnerskabet, der nu bl.a. skal eje, drive og videreudvikle GuideDanmark. Sikre en høj kvalitet i den digitale turistinformation og sikre, at informationen kommer bedst muligt ud. Sikre uddannelse, kompetence og erfaringsudveksling inden for digital turismeinformation. Og ikke mindst sikre vidensdeling og koordinering af digitale projekter i dansk turisme. For Dansk Turismefremmes medlemmer (og de øvrige GuideDanmark kontorer) betyder stiftelsen af Partnerskabet, at man nu som medlem af partnerskabet får indflydelse på egen datamængde og lettere adgang til nye digitale projekter. Nb. senere i programmet vil der komme mere information om partnerskabet. Partnerskabet er nedsat og foreningen repræsenteres ved formand og næstformand. I regi af partnerskabet er udviklingsarbejdet også allerede godt i gang. Dansk Turismefremme er med i udvikling af den digitale strategi for dansk turisme, som skal integreres i den nationale turismestrategi, som udarbejdes af Det Nationale Turismeforum for Dansk Turisme. Yderligere deltager foreningen i en arbejdsgruppe for udlicitering af GuideDanmark. Samt i VisitDenmarks arbejdsgruppe for Denmark Direct. Et projekt, som ikke refererer til Partnerskabet. Dansk Turismefremmes samlede repræsentationer Dansk Turismes Advisory Board v/anne-mette Knattrup Advisory Board for Dansk Kyst- og Naturturisme v/anne-mette Knattrup 2

3 Kontaktudvalg VisitDenmark v/anne-mette Knattrup, Dorte Frandsen og sekretariatet På møderne vil der være fokus på et stærkere og mere indholdsrigt samarbejd mellem de to organisationer. VisitDenmarks analyseudvalg v/claus Westergaard Ingen møder i 2014 Visits Denmarks Advisory Board for ASP-løsningen v/dorte Frandsen Styregruppen for partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark v/anne-mette Knattrup og Dorte Frandsen Under partnerskabet arbejdsgruppen vedr. udlicitering af GuideDanmark v/claus Westergaard Afholdt ét enkelt møde i dec Her har vi bl.a. bidraget med udarbejdelsen af kravsspecifikation til ny udbyder. VisitDenmarks arbejdsgruppe for udvikling af Denmark Direct v/karsten Justesen Her er vi blevet orienteret om VisitDenmarks arbejde med udviklingen af Denmark Direct. Der er afholdt 3 møder. Campingrådets bestyrelse og repræsentantskab v/ Dorte Frandsen Posterne i Campingrådet er vigtige for Dansk Turismefremme på det politiske og faglige niveau. Politisk hvor Campingrådet kan væres vores talerør i sager, der drøftes i Turisterhvervets Samarbejdsforum. Fagligt giver vores gode relationer også medlemmerne fordele bl.a. i forbindelse med messer og andre markedsføringsaktiviteter. Campingrådets uddannelsesudvalg og webudvalg v/dorte Frandsen Ferie for Alle præsidium v/anne-mette Knattrup Netværk og idéudvikling til de kommende feriemesser. Vejdirektoratets servicevejvisningsudvalg v/anja Vorm Andersen Repræsenteret i SUV, hvor der afholdes to årlige møder primært med fokus på godkendelse af nationale cykelruter. Orientering skiltning vedr. nationale og lokale seværdigheder samt motorvejsskiltningen. National Komitéen for Danske Naturparker v/anne-mette Knattrup Rådgivende udvalg inden for Turisme og Oplevelser, Erhvervsakademi Dania v/anne-mette Knattrup Første møde er endnu ikke afholdt. Følgegruppen for projektet Naturligt samspil v/sekretariatet Formålet med projektet er at udvikle pakkerejser for friluftslivet. Der arbejdes pt. på at udvikle en håndbog til turisterhvervet om pakkerejser ligesom der er afholdt ca. 3 workshops. Folkemødet på Bornholm Dansk Turismefremme er repræsenteret i turismegruppen for Folkemødet på Bornholm. Dansk Turismefremme deltog i regi af denne gruppe i Folkemødet 2014 med standen Turisternes Hus på Cirkuspladsen. Sammen med 17 andre turismeorganisationer blev der på folkemødet sat fokus på vækstpotentialet i dansk turisme. Et initiativ, der er med til at markere Dansk Turismefremme i forhold til den politiske dagsorden, men som også sikrer foreningen et stærkt samarbejde og netværk med turismens 3

4 øvrige nationale organisationer. Derfor deltager vi også i 2015 på Folkemødet på dansk turismes fællesstand, som nu er omdøbt til Turismeministeriet. Gæsteservice og kvalitet Turismebranchen har mere end aldrig før fokus på kvalitet og gæsteservice. På kvaliteten i produkterne og ikke mindst på kvaliteten i den service, vi leverer overfor vores gæster. Gæsteservice og kvaliteten i gæsteservicen er et af Dansk Turismefremmes kerneområder. Vores medlemmer skal lokalt præstere på parameteret gæsteservice. Derfor er gæsteservice og kvaliteten i dansk turisme et indsatsområde, som Dansk Turismefremme arbejder indgående med. Foreningen har en lang række initiativer i søen, hvor fokusområdet er gæsteservice og kvalitet. Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark Arbejdet med Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark udspringer af et fælles ønske om at tage ansvar for at udvikle kvaliteten i den digitale gæsteservice, der leveres i dansk turisme. Workshops I forlængelse af arbejdet med at sikre den digitale kvalitet i dansk turisme har Dansk Turismefremme i 2014 sat sig i spidsen for en række workshops og kurser, der netop har haft fokus på at sikre kvalitet i gæsteservicen fysisk og digitalt. Her kan nævnes skrivekurserne Skriv så det sælger og tre cykelkurser med fokus på, hvordan man bedst servicerer sine gæster. Dansk Standard I forbindelse med Vækstplan for turismes store fokus på netop kvaliteten i den gæsteservice, der leveres i dansk turisme, besluttede ministeriet, at der skulle udarbejdes en kvalitetsstandard for dansk turisme. Der er under Dansk Standard nedsat en arbejdsgruppen for udvikling af en kvalitetsstandard til dansk turisme. Sammen med 26 andre turismeorganisationer deltager Dansk Turismefremme i arbejdet med at udvikle kvalitetsstandarden. Der er tale om en ledelsesstandard, som tager afsæt i aktør- og destinationstankegangen med afsæt i hele den samlede værdikæde, som turisterne møder i Danmark. Arbejdet forventes afsluttet i Dansk Turismefremme vil forsøge at positionere sig i forhold til arbejdet med kvalitetsstandarden. Autorisationsorden Det nationale kvalitetsfællesskab - Autorisationsordningens Grønne I er vigtigere end aldrig før. Det Grønne I er garant for god gæsteservice på de 86 turistbureauer og turistinformationer, der var med i ordningen i 2014 (nb. i 2015 er tallene uændrede). Og Det Grønne I ses ikke kun på turistkontoret, men i stigende grad hos de decentrale aktører, på digitale platforme og på ubemandede spots, som de autoriserede bureauer har ansvaret for. Med denne nye anvendelse af ordningen, sikrer vi et højt niveau af gæsteservice på hele destinationen. Det Grønne I er altså ikke kun et kvalitetsstempel og et mærke/brand, som gæsten forbinder med service og kvalitet. Men ordningen skal også ses som et redskab, som lokalt kan bruges som løftestang i drøftelsen af begrebet gæsteservice overfor destinationens mange turismeaktører. Autorisationsordningen afholder hvert år møde med ordningens rådgivende organ, bestående af KL, VisitDenmark, Friluftsrådet og TS (via Campingrådet). Den nuværende ordning blev godkendt for 2015 af det Rådgivende Organ på mødet i december I 2014 fordeler medlemmerne af ordningen sig på 53 turistbureauer og 33 turistinformationer. Det samlede antal på 86 er uændret i forhold til indeværende år. I 2014 indgiv Dansk Turismefremme en aftale med Københavns Kommune, som pr overtog Københavns Turistinformation. Kommunen ønsker at være tæt på gæsterne og lancerer i løbet af 2015 en række turistinformationer rundt om i København. Her er der etableret turistinformation i forbindelse med 4

5 Rådhusoplysningen og på Nationalmuseet. Yderligere påtænkes der flere åbninger f.eks. i lufthaven og Tivoli. Gæsten vil altså blive mødt af Det Grønne I i hele København. Et samarbejde som vi sætter pris på og glæder os til at udvikle yderligere i de kommende år. Messer og markedsføring Med overtagelsen af Aktiv Danmark er der opstået nye muligheder for markedsføringssamarbejder. Muligheder der i 2014 og fremover også vil komme Dansk Turismefremmes medlemmer til gavn. I forhold til messer i ind- og udland, så har medlemmerne fået tilbud om at medsende brochurer eller deltage fysisk på de messer, hvor Dansk Turismefremme har været repræsenteret i regi af Aktiv Danmark. Her deltog vi i 2014 på Reiselivsmessen i Oslo (Norge), Reisen i Hamborg og Ferie for Alle i Herning. I forbindelse med vores samarbejde med DK Camp har vi ligeledes kunnet tilbyde medlemmerne distribuering af brochurer på feriemesser i Leeurwarden (Holland), Stuttgart, Hamburg, München, Essen og Düsseldorf. Et tilbud som mange medlemmer hvert år gør brug af. Der udvikles hvert år på foreningens deltagelse i Ferie for Alle. I efteråret 2014 blev der således sat kræfter ind på de destinationer, der er samlet i Danmarkshallen under feriemessen markedsføres bredere. Derfor blev norske og svenske turoperatører inviteret til Danmark i forbindelse med messen. Projektet resulterede i, at 20 norske rejseoperatører besøgte Danmark i dagene omkring afholdelsen af Ferie for Alle. På selve messen blev gæsterne vist rundt i Danmarkshallen, og alle Dansk Turismefremmes medlemmer fik chancen for at møde gæsterne og skabe nye forretningsforbindelser på et skræddersyet B2B speeddating arrangement. Et succesfyldt arrangement som udvikles til næste år. Aktiv Danmark Den aktive ferie har det godt og det havde den også i 2014! Medlemstallene for 2014: 170 enkelte virksomheder og 82 helt nye Bed+Bike virksomheder. Dvs. 252 individuelle medlemsvirksomheder. Her ud af er der 307 temamedlemskaber i Aktiv Danmark. Fordelt på temaer: Cycling: 165 for hele cykeltemaet (Bed+Bike, Cycling DK, Feriepartnere og destinationer) Golf: 55 Fishing: 32 Gastronomy: 21 Walking: 21 Wellness: 13 = 307 temaer Til sammenligning så 2013 således ud: Netværket talte 175 individuelle medlemmer, fordelt over 224 temamedlemmer. En fremgang på 77 individuelle medlemmer og 83 temamedlemskaber. Det er ingen hemmelighed, at det specielt var og er den aktive ferie på cykel, der har det godt. Derfor blev der også satset stort på cykeltemaet, hvor vi blandt andet købte licensen på den internationale certificeringsordning Bed+Bike. En ordning som er blevet taget godt i mod, og som rummer nye muligheder for udvikling af cykelprodukter for mange danske turismeaktører. Med 165 medlemmer er Cycling Denmark 5

6 Aktiv Danmarks pt. største tema og Bed+Bike ordningen har uden tvivl hjulpet temaet godt på vej (130 certificerede Bed+Bike medlemmer). Aktiv Danmarks genfundne volumen og stabilitet giver nye muligheder og åbner op for nye samarbejder. Men det er de mange medlemsbesøg, de ugentlige nyhedsbreve, det hårde arbejde på messerne, og de skræddersyede markedsføringstilbud, der er skyld i succesen. En succes som vi håber at kunne fortsætte i I regi af Aktiv Danmark og på grund af vores store aktiv i dansk cykelturisme, har Dansk Turismefremme i 2014 være med til at stifte Foreningen Dansk Cykelturisme. Formålet er at udvikle cykelturismen i Danmark og skabe sammenhæng mellem cykelindsatser. Foreningen betjenes af et nystiftet sekretariat, der har til huse hos Cyklistforbundet. Bag foreningen står Cyklistforbundet, VDK, Campingrådet, Østdansk Turisme, Sydvestjysk Udviklingsforum og Dansk Turismefremme. Konferencer og workshops Vi er meget bevidste om, at Dansk Turismefremme er en medlemsorganisation. En organisation, der skal være synlig for medlemmerne og konstant tilbyde aktuelle og relevante konferencer og workshops. I 2014 blev der traditionen tro afholdt både en forårs og en efterårs konference for medlemmer og andre interesserede. Yderligere bød året på afholdelse af fire workshops. Hvor emner bevægede sig fra pakkerejsedirektivet, brug af sociale medier, Marked Danmark (med Metro Xpress) til en velbesøgt workshop, der satte fokus på vækstplanen i lokal øjenhøjde. Desuden blev der i 2014 arbejdet på at arrangere tre workshops for cykelvenlige overnatningssteder og to skrivekurser Skriv så det sælger. Alle kurser blev afholdt i starten af Med disse kurser ønsker vi at være med til at hæve kompetenceniveauet i dansk turisme både såvel for udviklingsorganisationerne som for turisterhvervet. Her skal der lyde en særlig tak til Danske Turistchefers Uddannelsesfond, som gjorde det muligt at afholde kurserne Skriv så det sælger. Fællesnævneren for disse kurser var opkvalificering af turismeorganisationer og turisterhvervet, så der digitalt og i det fysiske møde med gæsten leveres et bedre produkt i dansk turisme. Rapporter temapapir Med erfaringerne fra det tidligere afholdte Netværk for fremtidens turismefremme åbnede der sig i december 2014 en ny mulighed for foreningen. Der var umiddelbart ikke opbakning til videreførelse af netværket, men flere netværksdeltagere havde efterspurgt konkrete redskaber til strategisk udvikling af deres lokale turismeorganisationer samt råd og vejledning til, hvordan de lokale turismeorganisationer kan overleve og udvikle sig i en digital tidsalder. Disse redskaber er nu på vej i form af en ny håndbog skræddersyet til Dansk Turismefremmes medlemmer. Bogen Den Moderne Turismeorganisation udkommer inden for få uger og sendes direkte til Dansk Turismefremmes medlemmer. Håndbogen berører emner som turismeorganisationens strategiske rolle, fra kommunal til kommerciel forretning, økonomisk bæredygtighed, den moderne turist og gæsteservice 2.0 mv. I 2014 besluttede bestyrelsen, at Dansk Turismefremme forsøgsmæssigt skulle udsende et temapapir, som skulle tilkendegive foreningens synspunkter og holdninger til udvalgte temaer i dansk turisme. Temapapiret blev første gang udsendt i august 2014 og var tænkt som et redskab, som medlemmerne kunne anvende lokalt i deres turismefaglige hverdag i forbindelse med samarbejde med kommune, region og lokale turismeaktører. 6

7 Tilbage til visionen Alt i alt blev der altså i 2014 søsat og fuldført en lang række initiativer, projekter og samarbejder med det formål at sikre Dansk Turismefremme som den førende nationale organisation for lokal turismefremme. Tak! Tak til medlemmerne fordi I bakker op om Dansk Turismefremmes arbejde! Tak til bestyrelsen for et uvurderligt engagement og den positive opbakning! Slutteligt. Tak til dirigenten, som igen i år har ryddet en travl kalender for at være med i dag. Sam tak for den juridiske bistand i Det sætter vi stor pris på! 7

I 2015 har vi arbejdet frem mod denne vision. Arbejdet tager sit udgangspunkt i følgende indsatsområder:

I 2015 har vi arbejdet frem mod denne vision. Arbejdet tager sit udgangspunkt i følgende indsatsområder: Årsberetning 2015 I Dansk Turismefremme kan vi se tilbage på et år med et højt aktivitetsniveau både på bestyrelses- og sekretariatsniveau. Der er afholdt 9 medlemsarrangementer, der er udgivet fem analyser/rapporter,

Læs mere

Dansk Turismefremme Årsberetning 2013

Dansk Turismefremme Årsberetning 2013 Dansk Turismefremme Årsberetning 2013 På det 125. år for dansk turisme er der skrevet historie. Vi er på den politiske dagsorden som aldrig før, både lokalt og nationalt. Det har vi god grund til at glæde

Læs mere

Dansk Turismefremmes kerneområder. Dansk Turismefremme - Turisme i et lokalt perspektiv

Dansk Turismefremmes kerneområder. Dansk Turismefremme - Turisme i et lokalt perspektiv Dansk Turismefremme - Turisme i et lokalt perspektiv Status på Dansk Turismefremmes arbejde i forhold til Vækstplanen og ny lov om dansk turisme Initiativer hvor Dansk Turismefremme er repræsenteret:

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

DANSK TURISMEFREMMES FOKUSPUNKTER UDGIVELSE TIL DANSK TURISMEFREMMES MEDLEMMER

DANSK TURISMEFREMMES FOKUSPUNKTER UDGIVELSE TIL DANSK TURISMEFREMMES MEDLEMMER 2 0 1 4 DANSK TURISMEFREMMES FOKUSPUNKTER AUGUST 2014 UDGIVELSE TIL DANSK TURISMEFREMMES MEDLEMMER 1 Dansk Turismefremmes fokuspunkter august 2014 I en foreløbig forsøgsordning vil Dansk Turismefremme

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme. Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark

Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme. Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark Turismefremmedagen den 12. oktober 2016 Det vi skal

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

I Dansk Turismefremme kom 2010 til at stå i omstruktureringens navn. Både på foreningsniveau og i branchen generelt.

I Dansk Turismefremme kom 2010 til at stå i omstruktureringens navn. Både på foreningsniveau og i branchen generelt. 1 Dansk Turismefremme Årsberetning 2010 Billund, den 30. marts 2011 I Dansk Turismefremme kom 2010 til at stå i omstruktureringens navn. Både på foreningsniveau og i branchen generelt. Os selv først: Ved

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Om foreningen det Digitale Partnerskab. 29. oktober 2015

Om foreningen det Digitale Partnerskab. 29. oktober 2015 Om foreningen det Digitale Partnerskab 29. oktober 2015 Hvorfor et digitalt partnerskab? Regeringens vækstplan: skal have digital turistkommunikation i international topklasse - Digitalisering er en stærk

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

VÆKSTPLAN FOR TURISME

VÆKSTPLAN FOR TURISME VÆKSTPLAN FOR TURISME MINISTERUDVALG FOR NY ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK To kerneelementer i vækstpolitikken: De generelle vækstvilkår skal sikres: Arbejdsudbud, uddannelse, forskning, konkurrencevilkår,

Læs mere

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Jan Olsen, VisitDenmark 1 Foto: Nordic Experience Hvordan går det med dansk turisme? 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Resume: Formålet med forslaget er at styrke erhvervs- og turismeudviklingen Fanø Kommune overtager ansvaret for drift af Turistbureau Fanø Kommune overtager arbejdet

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

Dansk Cykelturisme ny forening. Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014

Dansk Cykelturisme ny forening. Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014 Dansk Cykelturisme ny forening Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014 PROJEKTET FINANSIERES AF: EU ERHVERVSMINISTERIET CAMPINGRÅDET FRILUFTSRÅDET ARBEJDSMARKEDETS FERIEFOND PROJEKTETS PARTNERE

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Forslag. Lov om dansk turisme

Forslag. Lov om dansk turisme Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om dansk turisme Kapitel 1 Det Nationale Turismeforum Formål mv.

Læs mere

Bilag 3A - Revision af nordjysk turismefremme

Bilag 3A - Revision af nordjysk turismefremme Baggrund I juni 2014 indgik regeringen og en bred kreds af folketingets partier en aftale om en vækstplan for dansk turisme. Aftalen medførte en omorganisering af den nationale og de regionale turismefremmeindsatser.

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Det fremtidige arbejde med. Vestkystruten

Det fremtidige arbejde med. Vestkystruten Det fremtidige arbejde med Vestkystruten Henrik Lythe Jørgensen og Peter Ole Sørensen Projekt Rekreative ruter Cyklistforbundet og Dansk Cykelturisme August 2016 Cykelrute i nogenlunde tilstand Der er

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Forslag. Lov om dansk turisme

Forslag. Lov om dansk turisme 2014/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstministeriet Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Kvalitetstandard for dansk turisme. Dansk Turistfremme 30. juni 2014

Kvalitetstandard for dansk turisme. Dansk Turistfremme 30. juni 2014 Kvalitetstandard for dansk turisme Dansk Turistfremme 30. juni 2014 Mange meninger om en standard som ingen kender. 1 2 3 4 Mål for dagens oplæg Hvem er DS Baggrunden for initiativet De foreløbige tanker

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

N OTAT. Ny organisering af den offentlige turism e- fremmeindsats i Danmark

N OTAT. Ny organisering af den offentlige turism e- fremmeindsats i Danmark N OTAT Ny organisering af den offentlige turism e- fremmeindsats i Danmark Den 9. december 2014 Sags ID: SAG-2014-05834 Dok.ID: 1949169 Baggrund Den 20. juni 2014 indgik regeringen og en bred kreds af

Læs mere

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør STATUS FOR 2012 Alle overnatningerne faldt med 5 % Danske overnatninger faldt med 5 % Udenlandske overnatninger faldt

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk Turistservice 2008. Drive autoriseret grønt Turistbureau: Med skriftlig og mundtlig kvalificeret service og informationsbetjening på dansk, engelsk og tysk samt på de skandinaviske sprog. Servicering af

Læs mere

Ildsjæle foreninger og netværk Erhvervsforum

Ildsjæle foreninger og netværk Erhvervsforum UDVIKLINGSRÅDET Udviklingsrådet s udviklingsråd for erhverv, handel og turisme er rådgivende og skal være sparrings- og dialogpartner for Udvalget for Erhverv og Turisme og for Byrådet. Udviklingsrådet

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Notat. Evaluering 2015 og forslag til indsatser 2016

Notat. Evaluering 2015 og forslag til indsatser 2016 Notat Sags id. 24.10.00-G01-1-15 Den 15. december 2015 oltyj Status for Faaborg-Midtfyns turismeservice - Evaluering 2015 og forslag til indsatser 2016 Notatet omhandler alene kommunens lokale turismeservice.

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning Agenda Program Facilitator 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning 9:10-9:30 Introduktion til projektet og de overordnede mål herunder: Vækstpotentiale i erhvervet Specielle forhold

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område.

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. 8. oktober 2014 Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus. Skanderborg 13. april 2016

Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus. Skanderborg 13. april 2016 Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus Skanderborg 13. april 2016 Agenda Baggrund Status Gæsteservice i Aarhus Baggrund Kommunerne iværksatte i 2014 en proces i regi af Business Region

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem VisitRanders og Randers Kommune i perioden 1/ /

Samarbejdsaftale mellem VisitRanders og Randers Kommune i perioden 1/ / Samarbejdsaftale mellem VisitRanders og Randers Kommune i perioden 1/1 2014 31/12 2017 1. Samarbejdsaftalens formål Aftalen har til formål at: synliggøre og præcisere samarbejdsrelationerne mellem VisitRanders

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Turismen på Sjællands Vestkyst

Turismen på Sjællands Vestkyst Turismen på Sjællands Vestkyst Organisationsdiagram 2016 Adm. Direktør Bogholder Udviklingsansvarlig & Daglig leder Presseansvarlig Online Marketing Ansvarlig Online Marketing Specialist Marketingassistent

Læs mere

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN Mikkel Aarø-Hansen, adm. direktør i Wonderful Copenhagen & Martin HH Bender, adm. direktør i VisitSydsjælland-Møn KKR SJÆLLAND Sorø, 25. april 2017 NYT WOCO NY BESTYRELSE

Læs mere

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Udviklingsrådet Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Assens Kommune byder på mange unikke fiskesteder. Langs kysten omkring Assens er der fine fiskepladser for eksempel Aborg, Sønderby Klint, halvøen

Læs mere

Evaluering af turistsæsonen 2015

Evaluering af turistsæsonen 2015 Evaluering af turistsæsonen 2015 28-10-2015 Turistsæsonen 2015 Status på turistsæsonen 2015 Markedsføring og kommunikation Turismeprojekter Turismenetværk Strategiske turismesamarbejder Nye tiltag og indsatser

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Bestyrelsen Fomars Billund den 4. december 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Tid: Den 27. november 2015 kl. 11 13. Sted: Hotel Legoland konferencecentret, U2 Deltagere: Hele bestyrelsen deltog.

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno Maj 2015 Bjørn Voltzmann Udkast til Kommissorium for den nye samarbejdsstruktur i Stevns Kommune Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno 2015 2020 Hvad er formålet med dette kommissorium

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april 2016 Søren Krogh Succeskriterier Succeskriterier for samtale mellem turismeerhverv og kultursektoren: At kulturturisme fokus bliver bedre ved at vi anvender og

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

UDGIVET 2015. Arbejdsark

UDGIVET 2015. Arbejdsark UDGIVET 2015 Arbejdsark Indeks for et områdes turismepotentiale Figur 1: Indeks for et områdes turismepotentiale Figur 1 viser, hvordan et områdes turismepotentiale kan vurderes ud fra fire centrale parametre:

Læs mere

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer Vi arbejder for turismen www.bornholm.info/erhverv Hvad gør vi/hvor er vi Vi har 75 fødevareproducerende virksomheder på Bornholm.

Læs mere

Ishøj Turistbureau 2009

Ishøj Turistbureau 2009 Ishøj Turistbureau Virksomhedsplan 24. januar 2008 Ishøj Turistbureau 2009 1 Ishøj Turistbureau Virksomhedsplan 24. januar 2009 Virksomhedsplan 2009 Indledning Ishøj Turistbureau er et driftssted som organisatorisk

Læs mere

Cykelkonferencen, 14/5/2014

Cykelkonferencen, 14/5/2014 Jesper Pørksen: Udvikling og koordinering af international cykelturisme i Danmark - - en model for fremtiden baseret på erfaringer fra Powered by Cycling: Panorama Cykelkonferencen, 14/5/2014 Cykelturisme

Læs mere

Hvem er vi Hvad er foreningens formål Hvordan finansieres Turist- og Erhvervsforeningen

Hvem er vi Hvad er foreningens formål Hvordan finansieres Turist- og Erhvervsforeningen Medlemsfordele Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør Anne Mette Wandsøe, der sammen med 2-3

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere