I 2014 har vi arbejdet frem mod denne vision. Arbejdet tager sit udgangspunkt i følgende indsatsområder:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I 2014 har vi arbejdet frem mod denne vision. Arbejdet tager sit udgangspunkt i følgende indsatsområder:"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Indledning 2014 var et bemærkelsesværdigt år for dansk turisme. En ny lov om dansk turisme blev fremsat i Folketinget og endeligt vedtaget den 2. december Loven var kulminationen på et intenst arbejde og lange drøftelser om, hvordan dansk turisme skulle organiseres og hvilke vækstinitiativer, der skulle satses på. Faktisk gik arbejdet med vækstplanen allerede i gang i august Her nedsatte man vækstteamet for turisme og oplevelsesøkonomi. Vækstteamet fik til opgave at udarbejde anbefalinger til initiativer, der skulle styrke vækstvilkårene for dansk turisme. Dansk Turismefremme var med fra processens start. Og vi har altså nu i næsten 2 ½ år fulgt arbejdet på tæt hold. Midt i denne gennemgribende reorganiseringsproces, hvor der er opbrud med kendte måder at gøre tingene på, står Dansk Turismefremme urokkeligt i det lokale turismelandskab og er klar til at tale medlemmernes og det lokale niveaus sag. For vi følger fortsat reorganiseringen på tæt hold. Og glæder os til at trække i arbejdstøjet i forbindelse med vores post i Advisory Board for Dansk Turisme og i advisoryboardet for Udviklingsselskabet for Kyst- og Naturturisme. Samlet set har vi således god grund til at være tilfredse med de resultater, vi har opnået i Dansk Turismefremmes bestyrelse og sekretariat arbejder frem efter en klar vision. Visionen om at være den førende nationale organisation for lokal turismefremme både på det politiske og faglige niveau. En organisation der styrker arbejdet med og betydning af den lokale turistservice og turismefremme samt en organisation, der skaber rum for vidensdeling og erfaringsudveksling blandt vore medlemmer. Og vi er godt på vej! Hvert skridt på vejen indeholder nye spændende initiativer, hvor medlemmerne altid er i fokus. Sammen er disse initiativer med til at tegne os som forening internt overfor medlemmerne og eksternt i forhold til vores nationale samarbejdspartnere i dansk turisme. I 2014 har vi arbejdet frem mod denne vision. Arbejdet tager sit udgangspunkt i følgende indsatsområder: Medlemmerne Vigtigst af alt og altid i fokus for de aktiviteter der sættes i søen. I 2014 blev Dansk Turismefremme tegnet af 51 medlemmer. Lokale udviklingsorganisationer, visitbureauer, destinationssammenslutninger og uddannelsesinstitutioner. Medlemmerne strækker sig over hele landet. Og vi er meget glade for at kunne byde Københavns Kommune velkommen som medlem af Dansk Turismefremme. Yderligere tegnes medlemskredsen af 86 turistbureauer og turistinformationer rundt om i hele landet, hvor der flere steder er et naturligt overlap med Dansk Turismefremmes medlemmer. Endeligt er 252 turismevirksomheder medlemmer af Aktiv Danmark. Samlet set mere end 300 virksomheder der betjenes af sekretariatet. Der er daglig kontakt til medlemmerne via telefon, mail eller besøg. Ligesom der ugentligt udsendes minimum to nyhedsbreve til foreningens medlemmer og eksterne interessenter med dybdegående informationer om foreningens aktiviteter og repræsentationer samt forskelligartede medlemstilbud. National repræsentation og udvalgsarbejdet Som nævnt indledningsvist, befinder vi os i en foranderlig tid. Ved bred repræsentation i en lang række udvalg, bestyrelser og advisoryboards forsøger Dansk Turismefremme at præge dagsordenen og være et 1

2 nationalt talerør for det lokale niveau i dansk turisme. Her ses en oversigt over foreningens repræsentationer. Den lange liste taler for sig selv. Men jeg vil alligevel fremhæve et par at repræsentationerne, som har krævet et stort fokus i Advisory Board for Dansk Turisme Som nævnt indledningsvist, har det krævet en vedholdende indsats at følge arbejdet i udviklingen af vækstplanen for dansk turisme. Men arbejdet har lønnet sig, og Dansk Turismefremme er nu i en periode på fire år sikret en plads i Advisory Board for Dansk Turisme. Advisoryboardet etableres efter lov om dansk turisme og har til formål at rådgive Det Nationale Turismeforum ud fra turisterhvervets og øvrige organisationers interesser med henblik på at bidrage til at skabe sammenhæng mellem målene for den offentlige turismefremmeindsats og erhvervets efterspørgsel og udviklingsmuligheder. Foreningen repræsenteres ved formanden, som bestyrelsen har indstillet og ministeriet har udpeget. Dansk Turismefremme ønsker, at medlemmerne repræsenteres bedst muligt ved Dansk Turismefremmes deltagelse i advisoryboardet, hvorfor der er nedsat en strategisk taskforce-gruppe med udvalgte repræsentanter for forretningsområderne kyst- og naturturisme, erhvervs- og mødeturisme og storbyturisme. Taskforcegruppen skal bidrage til, at Dansk Turismefremme får et bredt afsæt for de meninger og holdninger, der fremføres i Advisoryboardet. Gruppen består af René Zeeberg, turistchef i VækstJammerbugt (pr i Turisthus Nord), Lars Hajslund, turistchef i VisitHerning og Joo Ran Norreen (Kultur og Fritid) og Henrik Bernstein (Økonomiforvaltningen) i Københavns Kommune. Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark Her er der også en særlig grund til at nævne den snart årelange indsats for at sikre dansk turismes fælles produktdatabase GuideDanmark. Fokusområdet startede op i en tæt dialog mellem VisitDenmark, Danske Destinationer, Campingrådet, Friluftsrådet, Ministeriet og Dansk Turismefremme. Det er efterhånden en kendsgerning, at vi går en mere digital fremtid i møde, hvor gæsten i langt højere grad betjenes på nye digitale kanaler. Derfor kommer GuideDanmarks digitale datamængde nu og i fremtiden til at spille en afgørende rolle i dansk turisme. Der var således enighed om en fælles forpligtelse til at sikre den datamængde, som de danske visitkontorer gennem årene har brugt et stort antal ressourcer på at opbygge, vedligeholde og udvikle. Arbejdet resulterede i, at vi i Vækstplan for Dansk Turisme kunne læse, at der skulle nedsættes et digitalt partnerskab for dansk turisme med det formål at sikre digital turistinformation i international topklasse. I efteråret 2014 blev partnerskabet så stiftet. VisitDenmark, Danske Destinationer, Woco og Dansk Turismefremme tegner partnerskabet, der nu bl.a. skal eje, drive og videreudvikle GuideDanmark. Sikre en høj kvalitet i den digitale turistinformation og sikre, at informationen kommer bedst muligt ud. Sikre uddannelse, kompetence og erfaringsudveksling inden for digital turismeinformation. Og ikke mindst sikre vidensdeling og koordinering af digitale projekter i dansk turisme. For Dansk Turismefremmes medlemmer (og de øvrige GuideDanmark kontorer) betyder stiftelsen af Partnerskabet, at man nu som medlem af partnerskabet får indflydelse på egen datamængde og lettere adgang til nye digitale projekter. Nb. senere i programmet vil der komme mere information om partnerskabet. Partnerskabet er nedsat og foreningen repræsenteres ved formand og næstformand. I regi af partnerskabet er udviklingsarbejdet også allerede godt i gang. Dansk Turismefremme er med i udvikling af den digitale strategi for dansk turisme, som skal integreres i den nationale turismestrategi, som udarbejdes af Det Nationale Turismeforum for Dansk Turisme. Yderligere deltager foreningen i en arbejdsgruppe for udlicitering af GuideDanmark. Samt i VisitDenmarks arbejdsgruppe for Denmark Direct. Et projekt, som ikke refererer til Partnerskabet. Dansk Turismefremmes samlede repræsentationer Dansk Turismes Advisory Board v/anne-mette Knattrup Advisory Board for Dansk Kyst- og Naturturisme v/anne-mette Knattrup 2

3 Kontaktudvalg VisitDenmark v/anne-mette Knattrup, Dorte Frandsen og sekretariatet På møderne vil der være fokus på et stærkere og mere indholdsrigt samarbejd mellem de to organisationer. VisitDenmarks analyseudvalg v/claus Westergaard Ingen møder i 2014 Visits Denmarks Advisory Board for ASP-løsningen v/dorte Frandsen Styregruppen for partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark v/anne-mette Knattrup og Dorte Frandsen Under partnerskabet arbejdsgruppen vedr. udlicitering af GuideDanmark v/claus Westergaard Afholdt ét enkelt møde i dec Her har vi bl.a. bidraget med udarbejdelsen af kravsspecifikation til ny udbyder. VisitDenmarks arbejdsgruppe for udvikling af Denmark Direct v/karsten Justesen Her er vi blevet orienteret om VisitDenmarks arbejde med udviklingen af Denmark Direct. Der er afholdt 3 møder. Campingrådets bestyrelse og repræsentantskab v/ Dorte Frandsen Posterne i Campingrådet er vigtige for Dansk Turismefremme på det politiske og faglige niveau. Politisk hvor Campingrådet kan væres vores talerør i sager, der drøftes i Turisterhvervets Samarbejdsforum. Fagligt giver vores gode relationer også medlemmerne fordele bl.a. i forbindelse med messer og andre markedsføringsaktiviteter. Campingrådets uddannelsesudvalg og webudvalg v/dorte Frandsen Ferie for Alle præsidium v/anne-mette Knattrup Netværk og idéudvikling til de kommende feriemesser. Vejdirektoratets servicevejvisningsudvalg v/anja Vorm Andersen Repræsenteret i SUV, hvor der afholdes to årlige møder primært med fokus på godkendelse af nationale cykelruter. Orientering skiltning vedr. nationale og lokale seværdigheder samt motorvejsskiltningen. National Komitéen for Danske Naturparker v/anne-mette Knattrup Rådgivende udvalg inden for Turisme og Oplevelser, Erhvervsakademi Dania v/anne-mette Knattrup Første møde er endnu ikke afholdt. Følgegruppen for projektet Naturligt samspil v/sekretariatet Formålet med projektet er at udvikle pakkerejser for friluftslivet. Der arbejdes pt. på at udvikle en håndbog til turisterhvervet om pakkerejser ligesom der er afholdt ca. 3 workshops. Folkemødet på Bornholm Dansk Turismefremme er repræsenteret i turismegruppen for Folkemødet på Bornholm. Dansk Turismefremme deltog i regi af denne gruppe i Folkemødet 2014 med standen Turisternes Hus på Cirkuspladsen. Sammen med 17 andre turismeorganisationer blev der på folkemødet sat fokus på vækstpotentialet i dansk turisme. Et initiativ, der er med til at markere Dansk Turismefremme i forhold til den politiske dagsorden, men som også sikrer foreningen et stærkt samarbejde og netværk med turismens 3

4 øvrige nationale organisationer. Derfor deltager vi også i 2015 på Folkemødet på dansk turismes fællesstand, som nu er omdøbt til Turismeministeriet. Gæsteservice og kvalitet Turismebranchen har mere end aldrig før fokus på kvalitet og gæsteservice. På kvaliteten i produkterne og ikke mindst på kvaliteten i den service, vi leverer overfor vores gæster. Gæsteservice og kvaliteten i gæsteservicen er et af Dansk Turismefremmes kerneområder. Vores medlemmer skal lokalt præstere på parameteret gæsteservice. Derfor er gæsteservice og kvaliteten i dansk turisme et indsatsområde, som Dansk Turismefremme arbejder indgående med. Foreningen har en lang række initiativer i søen, hvor fokusområdet er gæsteservice og kvalitet. Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark Arbejdet med Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark udspringer af et fælles ønske om at tage ansvar for at udvikle kvaliteten i den digitale gæsteservice, der leveres i dansk turisme. Workshops I forlængelse af arbejdet med at sikre den digitale kvalitet i dansk turisme har Dansk Turismefremme i 2014 sat sig i spidsen for en række workshops og kurser, der netop har haft fokus på at sikre kvalitet i gæsteservicen fysisk og digitalt. Her kan nævnes skrivekurserne Skriv så det sælger og tre cykelkurser med fokus på, hvordan man bedst servicerer sine gæster. Dansk Standard I forbindelse med Vækstplan for turismes store fokus på netop kvaliteten i den gæsteservice, der leveres i dansk turisme, besluttede ministeriet, at der skulle udarbejdes en kvalitetsstandard for dansk turisme. Der er under Dansk Standard nedsat en arbejdsgruppen for udvikling af en kvalitetsstandard til dansk turisme. Sammen med 26 andre turismeorganisationer deltager Dansk Turismefremme i arbejdet med at udvikle kvalitetsstandarden. Der er tale om en ledelsesstandard, som tager afsæt i aktør- og destinationstankegangen med afsæt i hele den samlede værdikæde, som turisterne møder i Danmark. Arbejdet forventes afsluttet i Dansk Turismefremme vil forsøge at positionere sig i forhold til arbejdet med kvalitetsstandarden. Autorisationsorden Det nationale kvalitetsfællesskab - Autorisationsordningens Grønne I er vigtigere end aldrig før. Det Grønne I er garant for god gæsteservice på de 86 turistbureauer og turistinformationer, der var med i ordningen i 2014 (nb. i 2015 er tallene uændrede). Og Det Grønne I ses ikke kun på turistkontoret, men i stigende grad hos de decentrale aktører, på digitale platforme og på ubemandede spots, som de autoriserede bureauer har ansvaret for. Med denne nye anvendelse af ordningen, sikrer vi et højt niveau af gæsteservice på hele destinationen. Det Grønne I er altså ikke kun et kvalitetsstempel og et mærke/brand, som gæsten forbinder med service og kvalitet. Men ordningen skal også ses som et redskab, som lokalt kan bruges som løftestang i drøftelsen af begrebet gæsteservice overfor destinationens mange turismeaktører. Autorisationsordningen afholder hvert år møde med ordningens rådgivende organ, bestående af KL, VisitDenmark, Friluftsrådet og TS (via Campingrådet). Den nuværende ordning blev godkendt for 2015 af det Rådgivende Organ på mødet i december I 2014 fordeler medlemmerne af ordningen sig på 53 turistbureauer og 33 turistinformationer. Det samlede antal på 86 er uændret i forhold til indeværende år. I 2014 indgiv Dansk Turismefremme en aftale med Københavns Kommune, som pr overtog Københavns Turistinformation. Kommunen ønsker at være tæt på gæsterne og lancerer i løbet af 2015 en række turistinformationer rundt om i København. Her er der etableret turistinformation i forbindelse med 4

5 Rådhusoplysningen og på Nationalmuseet. Yderligere påtænkes der flere åbninger f.eks. i lufthaven og Tivoli. Gæsten vil altså blive mødt af Det Grønne I i hele København. Et samarbejde som vi sætter pris på og glæder os til at udvikle yderligere i de kommende år. Messer og markedsføring Med overtagelsen af Aktiv Danmark er der opstået nye muligheder for markedsføringssamarbejder. Muligheder der i 2014 og fremover også vil komme Dansk Turismefremmes medlemmer til gavn. I forhold til messer i ind- og udland, så har medlemmerne fået tilbud om at medsende brochurer eller deltage fysisk på de messer, hvor Dansk Turismefremme har været repræsenteret i regi af Aktiv Danmark. Her deltog vi i 2014 på Reiselivsmessen i Oslo (Norge), Reisen i Hamborg og Ferie for Alle i Herning. I forbindelse med vores samarbejde med DK Camp har vi ligeledes kunnet tilbyde medlemmerne distribuering af brochurer på feriemesser i Leeurwarden (Holland), Stuttgart, Hamburg, München, Essen og Düsseldorf. Et tilbud som mange medlemmer hvert år gør brug af. Der udvikles hvert år på foreningens deltagelse i Ferie for Alle. I efteråret 2014 blev der således sat kræfter ind på de destinationer, der er samlet i Danmarkshallen under feriemessen markedsføres bredere. Derfor blev norske og svenske turoperatører inviteret til Danmark i forbindelse med messen. Projektet resulterede i, at 20 norske rejseoperatører besøgte Danmark i dagene omkring afholdelsen af Ferie for Alle. På selve messen blev gæsterne vist rundt i Danmarkshallen, og alle Dansk Turismefremmes medlemmer fik chancen for at møde gæsterne og skabe nye forretningsforbindelser på et skræddersyet B2B speeddating arrangement. Et succesfyldt arrangement som udvikles til næste år. Aktiv Danmark Den aktive ferie har det godt og det havde den også i 2014! Medlemstallene for 2014: 170 enkelte virksomheder og 82 helt nye Bed+Bike virksomheder. Dvs. 252 individuelle medlemsvirksomheder. Her ud af er der 307 temamedlemskaber i Aktiv Danmark. Fordelt på temaer: Cycling: 165 for hele cykeltemaet (Bed+Bike, Cycling DK, Feriepartnere og destinationer) Golf: 55 Fishing: 32 Gastronomy: 21 Walking: 21 Wellness: 13 = 307 temaer Til sammenligning så 2013 således ud: Netværket talte 175 individuelle medlemmer, fordelt over 224 temamedlemmer. En fremgang på 77 individuelle medlemmer og 83 temamedlemskaber. Det er ingen hemmelighed, at det specielt var og er den aktive ferie på cykel, der har det godt. Derfor blev der også satset stort på cykeltemaet, hvor vi blandt andet købte licensen på den internationale certificeringsordning Bed+Bike. En ordning som er blevet taget godt i mod, og som rummer nye muligheder for udvikling af cykelprodukter for mange danske turismeaktører. Med 165 medlemmer er Cycling Denmark 5

6 Aktiv Danmarks pt. største tema og Bed+Bike ordningen har uden tvivl hjulpet temaet godt på vej (130 certificerede Bed+Bike medlemmer). Aktiv Danmarks genfundne volumen og stabilitet giver nye muligheder og åbner op for nye samarbejder. Men det er de mange medlemsbesøg, de ugentlige nyhedsbreve, det hårde arbejde på messerne, og de skræddersyede markedsføringstilbud, der er skyld i succesen. En succes som vi håber at kunne fortsætte i I regi af Aktiv Danmark og på grund af vores store aktiv i dansk cykelturisme, har Dansk Turismefremme i 2014 være med til at stifte Foreningen Dansk Cykelturisme. Formålet er at udvikle cykelturismen i Danmark og skabe sammenhæng mellem cykelindsatser. Foreningen betjenes af et nystiftet sekretariat, der har til huse hos Cyklistforbundet. Bag foreningen står Cyklistforbundet, VDK, Campingrådet, Østdansk Turisme, Sydvestjysk Udviklingsforum og Dansk Turismefremme. Konferencer og workshops Vi er meget bevidste om, at Dansk Turismefremme er en medlemsorganisation. En organisation, der skal være synlig for medlemmerne og konstant tilbyde aktuelle og relevante konferencer og workshops. I 2014 blev der traditionen tro afholdt både en forårs og en efterårs konference for medlemmer og andre interesserede. Yderligere bød året på afholdelse af fire workshops. Hvor emner bevægede sig fra pakkerejsedirektivet, brug af sociale medier, Marked Danmark (med Metro Xpress) til en velbesøgt workshop, der satte fokus på vækstplanen i lokal øjenhøjde. Desuden blev der i 2014 arbejdet på at arrangere tre workshops for cykelvenlige overnatningssteder og to skrivekurser Skriv så det sælger. Alle kurser blev afholdt i starten af Med disse kurser ønsker vi at være med til at hæve kompetenceniveauet i dansk turisme både såvel for udviklingsorganisationerne som for turisterhvervet. Her skal der lyde en særlig tak til Danske Turistchefers Uddannelsesfond, som gjorde det muligt at afholde kurserne Skriv så det sælger. Fællesnævneren for disse kurser var opkvalificering af turismeorganisationer og turisterhvervet, så der digitalt og i det fysiske møde med gæsten leveres et bedre produkt i dansk turisme. Rapporter temapapir Med erfaringerne fra det tidligere afholdte Netværk for fremtidens turismefremme åbnede der sig i december 2014 en ny mulighed for foreningen. Der var umiddelbart ikke opbakning til videreførelse af netværket, men flere netværksdeltagere havde efterspurgt konkrete redskaber til strategisk udvikling af deres lokale turismeorganisationer samt råd og vejledning til, hvordan de lokale turismeorganisationer kan overleve og udvikle sig i en digital tidsalder. Disse redskaber er nu på vej i form af en ny håndbog skræddersyet til Dansk Turismefremmes medlemmer. Bogen Den Moderne Turismeorganisation udkommer inden for få uger og sendes direkte til Dansk Turismefremmes medlemmer. Håndbogen berører emner som turismeorganisationens strategiske rolle, fra kommunal til kommerciel forretning, økonomisk bæredygtighed, den moderne turist og gæsteservice 2.0 mv. I 2014 besluttede bestyrelsen, at Dansk Turismefremme forsøgsmæssigt skulle udsende et temapapir, som skulle tilkendegive foreningens synspunkter og holdninger til udvalgte temaer i dansk turisme. Temapapiret blev første gang udsendt i august 2014 og var tænkt som et redskab, som medlemmerne kunne anvende lokalt i deres turismefaglige hverdag i forbindelse med samarbejde med kommune, region og lokale turismeaktører. 6

7 Tilbage til visionen Alt i alt blev der altså i 2014 søsat og fuldført en lang række initiativer, projekter og samarbejder med det formål at sikre Dansk Turismefremme som den førende nationale organisation for lokal turismefremme. Tak! Tak til medlemmerne fordi I bakker op om Dansk Turismefremmes arbejde! Tak til bestyrelsen for et uvurderligt engagement og den positive opbakning! Slutteligt. Tak til dirigenten, som igen i år har ryddet en travl kalender for at være med i dag. Sam tak for den juridiske bistand i Det sætter vi stor pris på! 7

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Dansk Cykelturisme ny forening. Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014

Dansk Cykelturisme ny forening. Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014 Dansk Cykelturisme ny forening Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014 PROJEKTET FINANSIERES AF: EU ERHVERVSMINISTERIET CAMPINGRÅDET FRILUFTSRÅDET ARBEJDSMARKEDETS FERIEFOND PROJEKTETS PARTNERE

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område.

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. 8. oktober 2014 Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem

Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem VISITDENMARK OG DET NATIONALE OPLEVELSESBOOKINGSYSTEM Den grundlæggende idé i det nationale oplevelsesbookingsystem er at samle alle lokale bookbare

Læs mere

Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner

Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner Acadresag 14/2716 - BjoVol Resumé Forprojekt for etablering af et tværkommunalt turismesamarbejde

Læs mere

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Udviklingsrådet Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Assens Kommune byder på mange unikke fiskesteder. Langs kysten omkring Assens er der fine fiskepladser for eksempel Aborg, Sønderby Klint, halvøen

Læs mere

UDGIVET 2015. Arbejdsark

UDGIVET 2015. Arbejdsark UDGIVET 2015 Arbejdsark Indeks for et områdes turismepotentiale Figur 1: Indeks for et områdes turismepotentiale Figur 1 viser, hvordan et områdes turismepotentiale kan vurderes ud fra fire centrale parametre:

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør STATUS FOR 2012 Alle overnatningerne faldt med 5 % Danske overnatninger faldt med 5 % Udenlandske overnatninger faldt

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Inspiration og redskaber til at udvikle din turismeorganisation

Inspiration og redskaber til at udvikle din turismeorganisation Fra kommunal til kommerciel forretning sæt fokus på økonomisk bæredygtighed Side 14 Gæsteservice 2.0 forny din turistinformation Side 26 Inspiration og redskaber til at udvikle din turismeorganisation

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Status for overnatninger Antallet af overnatninger steg med godt 1 % på årsbasis fra 2012 til 2013. Det skyldes ene og alene juli måned, hvor antallet

Læs mere

Turismefremmedag 23. april 2015. På vej mod en helstøbt turismeindsats v/lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedag 23. april 2015. På vej mod en helstøbt turismeindsats v/lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedag 23. april 2015 På vej mod en helstøbt turismeindsats v/lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Det går jo fremad i dansk turisme 2 Danmark er en stor turismenation Antal udenlandske overnatninger

Læs mere

Partnerskabet Enjoy Limfjorden

Partnerskabet Enjoy Limfjorden Partnerskabet Enjoy Limfjorden Indstilling Det indstilles At samarbejdet mellem Holstebro, Struer, Lemvig og Skive kommuner om Enjoy Limfjorden gøres permanent fra 1. januar 2015 At samarbejdet koordineres

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER 2 MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 OPDATERES LØBENDE! HUSK AT DU ALTID KAN FINDE DEN NYESTE VERSION PÅ WWW.BUSINESSLF.DK MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 Lolland-Falster skal være

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland. Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST

Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland. Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST FLERE GÆSTER FLERE OVERNATNINGER FLERE BESØG FLERE MØDER CAMP VINO PARTNERSKABSMODEL

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014 Velkommen som StorbyPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! StorbyPartner 2014 StorbyPartner du vælger selv, hvor du vil være med Som Storbypartner i 2014 er du med, når

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Lars Nielsen Adm. Direktør, VisitVestsjælland

Lars Nielsen Adm. Direktør, VisitVestsjælland Lars Nielsen Adm. Direktør, VisitVestsjælland Dagens Tema Vi skal fokusere Strategien for 2014 Planer, erfaringer og resultater TO OPGAVER: Øge turismeforbruget i Vestsjælland med 200 mio. kr. (fra 1.45.

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen

Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen Gæster (+ studerende og nye medarbejdere ) Turisme Business Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen Beslutningsgrundlag 4 overordnede indgangsvinkler til beslutninger omkring

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Turisthus Nord turisme indsats for 2014.

Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord har i 2014 modtaget kr. 5.300.620,00 som betaling for aftale om turismeindsatsen. I 2014 er der drevet 3 helårsåbne turistkontorer med en gennemsnitlig

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

Oplæg til organisering og handlingsplan for Partnerskab for Østersøturisme

Oplæg til organisering og handlingsplan for Partnerskab for Østersøturisme Oplæg til organisering og handlingsplan for Partnerskab for Østersøturisme Indhold Etableringen af Partnerskab for Østersøturisme - fokus på vækst i kyst- og naturturismen... 3 Partnerskab for Østersøturisme

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013

Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013 Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013 Indledning: Bestyrelsen arbejder ud fra en mission for VisitHerning, som er: Turismen skaber resultater for byen, regionen ved at positionere Herning som

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Referat mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Februar...2 3. ET - Foreningen

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

VISIONSOPLÆG. Turismesamarbejde i Business Region Aarhus

VISIONSOPLÆG. Turismesamarbejde i Business Region Aarhus VISIONSOPLÆG Turismesamarbejde i Business Region Aarhus 12. april 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Resumé...3 2 Indledning...5 3 Marked og potentiale...6 3.1 Turismens udvikling og potentiale i Østjylland...6

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Notatark. Projektets titel. Formål. Navne på projektansvarlige. Ansøgningsskema. Oplevelsesrum Gudenåen

Notatark. Projektets titel. Formål. Navne på projektansvarlige. Ansøgningsskema. Oplevelsesrum Gudenåen Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Projektets titel Oplevelsesrum Gudenåen Formål Projektets formål er at udnytte det oplevelsesmæssige potentiale,

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISME KKR Sjælland 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISMEN I REGION SJÆLLAND I TAL 7,5 mia. kr. i turismeomsætning 11.000 årsværk beskæftigelse turismens andel af forbrug er 1,6% udgør 3,5% af samlet

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Destination Bornholm Jubilæumsskrift 1992-2012

Destination Bornholm Jubilæumsskrift 1992-2012 Destination Bornholm Jubilæumsskrift 1992-2012 Denne rapport markerer 20-året for Destination Bornholms eksistens, og den udvikling selskabet har gennemgået. Jubilæumsskrift - Tilbageblik 1992-2012 Jubilæumsskrift

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Vækst gennem oplevelser Den turistpolitiske handlingsplan for Djursland Turismestrategi og indsatser for perioden 2012 2015 Destination Djursland, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune igangsætter en række

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 6. juni 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere