HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/ / samt Status pr. 31. maj Resultatbudget for tiden 1/ /5-2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009"

Transkript

1 Poststemplets dato, oktober 2008 HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/ / samt Status pr. 31. maj 2008 Resultatbudget for tiden 1/ / O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G afholdes mandag, den 27. oktober 2008 kl på Hundested Kro, Nørregade 10 med følgende d a g s o r d e n: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse. 4. Budget og takstblad for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Eventuelle forslag fra andelshavere/varmeaftagere. Der er ikke indkommet forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Afgående bestyrelsesmedlemmer: Ole Riise og Verner Hansen modtager genvalg 7. Afgående suppleant: Kim Nielsen 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. Med venlig hilsen HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Der er adgang fra kl Ved ankomsten vil der blive udleveret stemmeseddel og evt. fuldmagt vil blive kontrolleret. Referat af Hundested Varmeværks ordinære generalforsamling den 27/

2 Formand Ole Riise bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog advokat Jens Andersen som dirigent. Der var ikke andre forslag, hvorefter Jens Andersen blev valgt. Jens Andersen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet i.h.t. vedtægternes 10, og at dagsordenen er i overensstemmelser med vedtægterne Aflæggelse af beretning. Formand Ole Riise aflagde bestyrelsens beretning for året 2007/08. Beretningens ordlyd: BESTYRELSENS BERETNING VEDRØRENDE ÅRET 2007/2008. På bestyrelsens vegne skal jeg aflægge beretning om varmeværkets drift i det forløbne regnskabsår 2007/2008. Drift Året har driftsmæssigt været stabilt uden væsentlige uforudsete hændelser der har været til gene for forbrugerne. Ud over den løbende drift med vedligeholdelse af værk og ledninger er der udført følgende arbejder: Værkets medarbejdere har i lighed med de foregående år aflagt besøg hos forbrugere som har haft en ringe afkøling. På trods af dette arbejde ser vi ikke en væsentlig nedgang i antallet af de forbrugere der har dårlige afkøling. (under 15 grader.) Medarbejderne vil fortsat besøge de forbrugere der har en dårlig afkøling. Dels for at hjælpe vore forbrugere med at få bedre afkøling dels for at give råd og vejledning om indstilling af varmeanlæg. Der er i årets løb tilsluttet 6 nye forbrugere med måler På ledningsnettet er der lagt 628 meter ny hovedledning. Der er lagt/renoveret 386 meter stikledning. Endvidere er der opsat/udskiftet nye eller defekte målere. De største arbejder har fundet sted på Lerbjergvej og Nattergalevej. Regnskab og budget Regnskabet i år viser et overskud på kr. ved budgetlægningen var der forudsat et underskud på kr. Sidste år viste regnskabet et overskud på kr. Bestyrelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Det samlede varmesalg i 2007/08 har været på MWH en stigning på MWH. i forhold til sidste år. Egenproduktion af energi er på MWH, en stigning på MWH En stigning i henholdsvis produktion og salg af energi må tilskrives en lidt koldere vinter i forhold til år. Referat af Hundested Varmeværks ordinære generalforsamling den 27/

3 Den endelige afregningspris på forbruget til andelshaverne blev fastsat til 625 kr. pr. MWh mod budgetteret 605 kr. pr. MWh. Dette er en stigning på 20 kr. Stigningen kan især henføres til at udgiften til køb af naturgas blev væsentlig større end budgetteret, ja man må næsten sige at den er eksploderet til et uhørt højt niveau. Allerede på sidste års generalforsamling blev det antydet at det kunne blive nødvendigt at anmelde ny højere pris til Energitilsynet. Det blev aktuelt med virkning fra 1/ Den nye anmeldte pris steg fra 605 kr. til 658 kr. Bestyrelsen besluttede alene at opkræve 50% af forhøjelsen. Men senere på foråret 2008 kunne vi se at det blev nødvendigt med yder en forhøjelse og prisen blev fra 1/3 forhøjet til 742 kr. Bestyrelsen besluttede at ingen del af forhøjelsen skulle opkræves. Såfremt bestyrelsen ikke havde anmeldt disse forhøjelser ville driftsregnskabet have vist et underskud på ca. 2mio. kr. I det kommende års budget - som vi jo kommer til senere - har bestyrelsen besluttet - at a contoprisen ændres til 725 kr. pr. MWh. Det er 100 kr. højere end det beløb som forbrugerne har betalt i det forløbne år. Rumafgiften ændres fra 7,95 kr. til 10,00 kr. pr. kubikmeter rum mens målerlejen er uændret med 550 kr. pr. måler. Prisen til køb af gas er budgetteret til 5,58 kr. pr. m3. Det kan oplyses at den faktiske pris for køb af gas i det nye regnskabsår i perioden fra 1/6 til 30/ er højere den budgetterede pris. Dette skyldes at verdensmarkedsprisen på olie i denne periode har været den højeste nogen sinde. Prisen på olie er nu faldet meget væsentligt. I forbindelse med indgåelse af ny gaskontrakt har varmeværket indgået en fastprisaftale der låser gasprisen frem til 30/ Den budgetterede gaspris kan derfor holdes. Prisen kan dog stige, hvis dollaren stiger meget. De nævnte priser er uden moms. Ved budgetlægningen for regnskabsåret 2008/2009 er der forudsat et underskud på kr. Energibesparende foranstaltninger Folketinget har vedtaget, at der skal ske reduktion af udledningen af CO2 i atmosfæren. Hundested Varmeværk`s besparelser skal findes ude hos slutbrugerne. Energisparemålet for Hundested Varmeværk for perioden 1/ til 31/ er ikke helt nået. Varmeværket har henvendt sig til Halsnæs kommune for at få de energipoint, der opnås i Varmeværkets område. Varmemesteren havde fået en aftale i stand med Danfoss og videreformidlet denne aftale til kommunen. Desværre for Varmeværket vil kommunen i sine forhandlinger med Danfoss sælge energipoint, således at der ikke bliver noget til os. Det samme har DAB gjort med forbedringer på Høje Tøpholm og Degnebakken. Konsekvenserne ved ikke at nå målet kan være, at varmeværket bliver pålagt en afgift/straf, der vil påvirke varmeprisen eller at varmeværket bliver nød til at købe sig til energipoint. Tillæg for manglende afkøling På generalforsamling i 2002 blev det besluttet, at varmeværket skulle afregne manglende afkøling efter en differentieret afkølingsafgift. Årets tillæg for manglende afkøling blev på kr. hvilket er lidt højere i forhold til sidste år. Der er nu taget tiltag til i Høje Tøpholm og Degnebakken (der som bekendt er boligselskaber) og i Halsnæs kommunes bygninger gjort tiltag til at få bragt deres afkøling i orden eller i hvert fald få den forbedret meget. Listen over forbrugere som betaler for dårlig afkøling er desværre alt for stor. Forbrugerne opfodres til at kontrollere deres afkøling oftere. Brug måleren. Hvis afkølingen ikke er i orden, så ret henvendelse til varmeværket, hvor medarbejderne vil være behjælpelig med råd og vejledning. Referat af Hundested Varmeværks ordinære generalforsamling den 27/

4 Flisværk Hundested kommunalbestyrelse godkendte i december 2005 Varmeværkets ansøgning om at omlægge varmeforsyningen fra gasfyret varmeforsyning til flisfyret varmeforsyning. Denne afgørelse er af HNG indklaget til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet traf på sit møde 5/ afgørelse i sagen. Kommunens tilladelse af 1/ blev ophævet. Altså et NEJ. En afgørelse som er særdeles skuffende, både for forbrugerne, miljøet og de kommunale politikere, der alle har gjort en stor indsats. I løbet af de sidste 2 år har Varmeværket samarbejde med Cowi om udarbejdelse af et demonstrationsprojet med et flisfyret anlæg på ny teknologi. Der er i den forbindelse søgt og bevilget tilskud hertil fra Energistyrelsen og DFF. Projektforslaget er i juni indsendt til kommunen, der skal godkende projektet og derefter videresende det til Energistyrelsen med anmodning om dispensation for reglerne om at projektet skal være samfundsøkonomisk rentabelt. Sidste år på generalforsamlingen var forslaget sendt i høring hos Dong og HNG. HNG klagede naturligvis. Varmeværket forsøgte efter anmodning fra kommunen, om der kunne findes en løsning med HNG. Det betød, at der blev lavet en hel del rettelser til projektet. Men helt enig kunne man ikke blive. Endvidere stille HNG økonomiske krav for at trække sin indsigelse tilbage. Resultatet blev at kommunen behandlede sagen på det foreliggende grundlag. Kommunen godkendte projektet, og det er nu sendt til Energistyrelsen med anmodning om, at der gives dispensation for de samfundsøkonomiske beregninger. Afslutning Til slut vil jeg takke alle samarbejdspartnere og især bestyrelsen og medarbejderne for et særdeles godt samarbejde i et meget travlt år med et betydeligt antal møder. Med disse ord overgiver jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens debat. Der blev stillet spørgsmål vedr. overskud og om regnskaber anmeldes? Svar: Overskud tilbagebetales eller modregnes. Den endelige afregningspris fastsættes før vi kender prisen på maj måneds gaskøb, derfor er det svært at budgettere med et resultat på kr. 0,-. Priser og regnskab anmeldes til Energitilsynet. Der var ingen yderligere kommentarer til beretningen, som blev taget til efterretning med akklamation. 3. Aflæggelse af regnskab. Revisor Carsten Blicher, Ernst & Young gennemgik årsrapporten i hovedtal og knyttede kommentarer til driftsregnskabet. Herefter blev balancen gennemgået. CB orienterede om, at reglerne om egenkapital blev ændret efter indførelse af varmeforsyningsloven. Det er ikke længere tilladt at opsamle overskud. Årsrapporten blev godkendt uden spørgsmål. 4. Fremlæggelse af budget og takstblad Carsten Blicher fremlagde budgettet i hovedtal. Spørgsmål: Har varmeværket fast forrentede lån? Hvorfor forhøjelse af rumafgift fra 7,95 til 10,-? Referat af Hundested Varmeværks ordinære generalforsamling den 27/

5 Svar: Varmeværket har dels indexlån og fast forrentede lån. Rumafgiften er forhøjet for at dække en større del af værkets faste udgifter. Den burde være endnu højere, hvis den skulle dække de faste udgifter 100%. Spørgsmål: Hvorfor opkræves faste afgifter, hvorfor opkræves de ikke på forbrug i stedet. Hvorfor opkræves målerleje? Svar: Varmeprisen er delt op i hhv. faste afgifter og forbrugsafhængig afgift. Rumafgiften dækker en del af de faste afgifter, værket har. Målerlejen dækker vedligehold, batterier og kontrol af måleren. Energiprisen dækker forbrug + resten af udgifterne. Der blev yderligere spurgt til faste afgifter, hvor der blev svaret, at der ikke er aftagepligt, men at faste afgifter skal betales under alle omstændigheder. Det er vedtaget politisk, at forbrugerne i forsyningsområdet er omfattet af tilslutningspligt. Der blev også spurgt, om det var retfærdigt at opkræve rumafgift efter ejendommens areal. Der var herefter ingen yderligere spørgsmål til budgettet. Herefter fremlagte Carsten Blicher takstbladet. Ole Riise benyttede lejligheden til at minde de fremmødte om, at det er vigtigt at kontrollere, om ejendommens afkøling er ok. Herefter var der lidt debat om enstrengsanlæg, afkøling, ledningstab, og om bestyrelsen kæmper for at kunne sælge billigere varme. Der var ingen direkte spørgsmål til takstbladet.. Budgettet og takstblad blev taget til efterretning. 5 Indkomne forslag. - Der er ikke indkommet forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Ved indgangen blev udleveret 48 stemmesedler. Bestyrelsesmedlemmer på valg: Ole Riise og Verner Hansen. Begge modtager genvalg. Der var ingen forslag fra salen. Herefter blev begge valgt uden afstemning for en to-årig periode. Suppleant på valg : Kim Nielsen Modtager genvalg Der var ingen andre forslag fra salen. Herefter blev Kim Nielsen valgt uden afstemning for en to-årig periode. Referat af Hundested Varmeværks ordinære generalforsamling den 27/

6 7. Valg af revisor Ernst & Young blev genvalgt uden afstemning. 8. Eventuelt. Spørgsmål: Hvordan kan man undgå tillæg for dårlig afkøling, når ejd. har enstrengsanlæg? Svar: Bliver svar skyldig, Verner Hansen foreslår at anlægget ændres til blandesløjfe. Spørgsmål: vad foregår der ved Sivsangervej? Svar: Ledningen til Sivsangervej har været underdimensioneret fra start. For at skaffe bedre varme er ledningen koblet på transmissionsledningen. Lerbjergskolen kan evt. også forsynes herfra. Spørgsmål: Aftager Høje Tøpholm stadig fjernvarme? Svar: Ja. Spørgsmål: Er det ikke muligt at komme på besøg på Varmeværket? Svar: Jo du kan lave en aftale med varmemesteren. Bestyrelsen vil overveje, at der laves et åbent hus arrangement. Spørgsmål: Spørgsmål vedr. energipoint. Svar: Energitilsynet har pålagt varmeværkerne, at sørge for at forbrugerne udfører div. tiltag, som reducerer energiforbruget. Sædvanligvis tilfalder de opsparede point varmeværket, så vi kan opnå det mål, som kræves af Energitilsynet. I forbindelse med forbedringer foretaget på Kommunens ejendomme og på Høje Tøpholm er de opsparede point solgt til anden side, så det bliver svært for varmeværket at nå målet. Så konsekvensen kan blive, at vi skal ud og købe point. Herefter ingen yderligere kommentarer under eventuelt. Kl. er Ingen ønsker ordet, så den officielle del af generalforsamlingen er afsluttet. Ole Riise takker andelshaverne for en god og positiv generalforsamling. Der er også tak til Jens Andersen for at have ledet slagets gang på rolig og kyndig vis. Dirigenten erklærer generalforsamlingen for afsluttet og takker for god ro og orden. Hundested, den 27/ Underskrevet af dirigent Jens R. Andersen Referat af Hundested Varmeværks ordinære generalforsamling den 27/

tt. Nlv.mo Andersen & Thoregaard advokater Vort j.nr.: 122-0017lljra Danske Bank: 3572 3572406911 Frederiksværk, den 10.

tt. Nlv.mo Andersen & Thoregaard advokater Vort j.nr.: 122-0017lljra Danske Bank: 3572 3572406911 Frederiksværk, den 10. o Andersen & Thoregaard advokater Hundested Varmeværk A.m.b. a Håndværkervej 14 3390 Hundested att.: Ulla Møller Hundested varrdeyærk tt. Nlv.mo INDGÅETposr Jens R. Andersen (H) Aut. bobestyrer Jens Thoregaard

Læs mere

Refer at fra Hundested Varmevcerks ordincere generalforsamling den 28. oktober 2013

Refer at fra Hundested Varmevcerks ordincere generalforsamling den 28. oktober 2013 HUNDESTED VARMEWERK A.m.b.a. indkalder til ORDIN/ER GENERALFORSAMLING mandag, den 28. oktober 2013 kl. 19.30 pa Hundested Kro, Norregade 10, 3390 Hundested Dagsorden i.h.t. vedtaegternes 6: 1. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Onsdag den 13. juni 2012 kl. 19:00 Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup Deltagere: 48 Andelshavere 6 Medarbejdere Mod

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Side 1 af 7 Generalforsamling Referat af generalforsamling i Farum Fjernvarme torsdag den 26. september 2013, kl. 19.30 i Farum Park Sport og Konferencecenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge 34 fremmødte, heraf 27 Stemmeberettigede. 761/13 Velkomst ved Formand fra Bestyrelsen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Dagsorden: Indkaldelse til: 53. ordinære generalforsamling onsdag den 8. april 2015 kl. 19.00 på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2012/13

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2012/13 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2012/13 Det afsluttede regnskabsår fra 1. juni 2012 til 31. maj 2013 viser nu en stilstand i vækst af antal forbrugere og vi har nu afsluttet det 50. regnskabsår,

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år.

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år. 1 Beretning for året 2012/2013 generalforsamling den 24. september 2013. Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling.

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN J. nr. 1003107 UT/bj REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2011, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på Tjørnehøj skolen, Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 19.11.2014, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Igen et år er gået,

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2011

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2011 Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2011 Beretning til Generalforsamling varmeåret 2010/11 1. Valg af dirigent ** John Vestergaard 2. Beretning til generalforsamling varmeåret 2010/11 Afslutning af varmeår Varmeåret

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere