Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6"

Transkript

1 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder investeringsplan for kommende år 6. Indkomne forslag fra andelshavere 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Inge-Lise Hansen, Hanne Hansen og Jan Clausen 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Eventuelt Referat: 1. Valg af dirigent Sten Hansen blev valgt til dirigent. Generalforsamling er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 2. Beretning for det forløbne regnskabsår Formand Niels Jørgen Pedersen aflagde flg. beretning: Siden sidste generalforsamling er der ikke sket det store. Bestyrelsen har set på, om de 100 grunde på Brødaksgården skulle tilsluttes varmeværket. Der er ikke modtaget besked fra kommunen om hvornår og hvorledes, der skal bygges. Bestyrelsen har set på gældsætning mv. og har hverken sagt ja eller nej til tilslutning. Det er umiddelbart en risikabel investering. Vi kan risikere mange stik uden indtægt. Værket har fået nyt regnskabssystem. Det har givet visse administrative lettelser, fordi det er et integreret system. I efteråret har vi fastlåst gasprisen. Budget har holdt hen ad vejen. Det er ikke lykkedes at låse prisen siden. Størrelsen af den faste afgift er blevet diskuteret i bestyrelsen. Bestyrelsen er ikke blevet enig om en model med variabel fast afgift, da der er flere usikre punkter.

2 Side 2 af 6 Løvekær har klaget til energitilsynet over den faste afgift. De ønsker lavere fast afgift til små boliger. Kraftvarmeværkforeningen har sagt, at fordelingen var i orden. Da sagen kom for energitilsynet, kørte kraftvarmeværkforeningen sagen som en principsag, da der er mange værker rundt om i Danmark, der opkræver på samme måde. Energitilsynet har sagt god for fordelingen, så længe værket har så stor en gæld. Foreløbig må vi opkræve ens fast afgift, uanset hvor mange m² de enkelte huse er. Løvekær har anket energitilsynets afgørelse. Vi diskuterede prisnedsættelse i foråret. Forbrugerne har betalt for meget på grund af den milde vinter. Så kom der et uheld på værket, hvor en knivafbryder og en lydpotte skulle skiftes. Brandforsikringen betalte 3/4 af lydpotten. Da vi kunne overskue lidt overskud, investerede vi kr. i en røggaskøler. Den giver mindre varmetab og større forsyningssikkerhed. Værket vil kunne forsyne alle, uanset hvad der sker og hvornår det sker. G3 er ved at opsætte antenne på skorstenen. Det giver en indtægt på kr. pr. år. Formanden sluttede med en tak til bestyrelsen for årets arbejde. Spørgsmål til formandens beretning: Forbruger: Hvad er tilbagebetalingstiden for røggaskøler? Driftsleder: Den giver en forbedring på 350 kw i timen det giver en tilbagekøbstid på 6 år. Værket blev oprindeligt budgetteret til 212 forbrugere. Vi er 260 nu. Røggaskøleren giver bedre sikkerhed ved driftsstop, når det er rigtigt koldt, så vi hurtigere får varme til alle igen. Forbruger: Hvad er det for en antenne? Er det noget, som vi skal have i byen? Formanden: Det er almindelig mobiltelefonantenne. Det har intet med tv at gøre. Formandens beretning godkendt. 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse Kasserer Inge-Lise Hansen fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse: Regnskabet blev gennemgået post for post. Årets resultat er kr. Regnskabet har modtaget en blank revisorpåtegning Kassereren bemærkede, at hun var glad for den blanke revisorpåtegning, da hun selv har ført den finansielle del i år. Det havde dog taget længere tid, end hun havde forventet. Så fra kommende varmeår er det igen Lone Nordskov, som fører finansbogholderiet. Det nye regnskabssystem har gjort det mere enkelt at udsende opgørelser. Det ligger i det integrerede system, at indbetalingerne går direkte på bankkonti i finanssystemet. Omsætningen har været mindre pga. den milde vinter, det har givet lavere produktionsomkostninger.

3 Side 3 af 6 Andre driftsomkostninger er TDC-antenne. Der skal ikke betales skat af overskuddet, da vi har haft år uden overskud tidligere. 4. Spørgsmål til årsregnskabet: Der var ingen spørgsmål fra forbrugerne. Regnskab godkendt og bestyrelsen meddelt decharge. 5. Budget for indeværende driftsår fremlægges Kasserer Inge-Lise Hansen fremlagde budget. Budgettet er lagt ud fra en tarif på kr. i fast afgift og 50 øre i variabel afgift pr. kwh varmeafgift excl. moms Gaspris er budgetteret til 3,70 kr. Det holder nok ikke. Ved seneste leverance blev den gennemsnitlige gaspris 3,88 kr. Vi kommer måske til at regulere den variable afgift. Budget er blevet forsynet med likviditetsbudget. Der er ikke lagt op til en likvditetsforøgelse. Spørgsmål til budget: Forbruger: Hvorfor er tilslutning af nye kunder og flytninger budgetteret til kr., når der kun blev brugt kr. sidste år? Driftsleder: For enden af Egevej ligger der 4 grunde til udstykning. Der skal laves en ny hovedledning ned til dem. Forbruger: Hvorfor er der både budgetteret med kr. til drift og vedligeholdelse af motor og kr. til serviceeftersyn? Driftsleder: kr. er opsparing til lille og stort hovedeftersyn kr. er timers drift om året à 24 kr. pr. time, motoren kører plus småreparationer i løbet af året. Forbruger spurgte, om der ikke burde hensættes til erstatning i forbindelse med sag i energitilsynet. Formanden svarede, at der ikke kan blive tab på sagen. Hvis nogle skal have varmen billigere, vil der være andre, som vil skulle betale mere for varmen. Den dag sagen er afgjort, vil der hverken skulle opkræves mere eller mindre. Det er blot nogle andre, som skal betale. Forbruger: Hvad er konsekvensen af sagen? Formanden: At størrelsen af den faste afgift skal opdeles efter m² boligareal.

4 Side 4 af 6 Der er forslag om fordeling efter 3 størrelser: Boliger på m² Boliger på m² Boliger på m² Værket skal have de samme penge hjem. Det bliver en stor diskussion, hvis vi skal argumentere for og imod. Det er ikke så simpelt, at man kan nøjes med at se på areal og antal beboere i et hus. Forbruger: Er det ikke uretfærdigt, at man har så små boliger med kr. i fast afgift? Er Løvekær bygget for at dække varmeværkets underskud? Formanden: Det er en svær diskussion. Der er kun 2 3 beboere i en lille lejlighed. I et stort hus er der måske 5-6 beboere. Det er svært at beregne ligelig fordeling pr. person pr. m². Den 1. afgørelse gik varmeværket imod. Energitilsynet omhjorde afgørelsen, efter kraftvarmeværkforeningen gik ind i sagen, fordi de blev klar over, at der var mange flere ting, der skulle tages i betragtning. Bestyrelsen vil gerne se på det, hvis der er nogle, der kan komme med et fuldstændigt retfærdigt forslag til beregning af fordeling af den faste afgift. Forbruger: Hvis Frederikssund Kommune vil bygge 30 huse, og de kun får et stik ind, skal de så nøjes med at betale kr. Driftsleder: Det gør de ikke. Så er der tale om en storforbruger, som betaler belastningsafgift oven i den faste afgift. Forbruger: I vedtægterne står, at det skal være kostægte prisfastsættelse. Man skal betale efter belastning. En lille bolig belaster ikke værket meget. Formanden: Hvis det var så enkelt, var det lavet om. Uanset om du har 30, 60 eller 120 m², skal værkets kapacitet være lige stort, når du åbner for den varme hane for at tage et bad. Udgift til varmt bad er lige stort pr. person. En person i et lille hus, der går i bad, belaster værket lige så meget, som når en person i et stort hus går i bad. Udgiften til at bygge værket har også været lige stor for et lille og et stort hus. Bestyrelsen har brugt mange timer til drøftelse. Der bliver ved at være argumenter for og imod. Budgettet skal hænge sammen. Der er kun 265 forbrugere til at få det til at hænge sammen. Så længe vi har store afdrag, er det nødvendigt for at få budgettet til at hænge sammen. Det, som værket opkræver samlet, dækker ikke de faste udgifter. Forbruger: Alle må betale grundafgift. Driftsomkostningerne skal betales lige meget, om man bor i et stort eller et lille hus. Forbruger: Regningen for Sølvkær har 28 lejligheder på et abonnement på kr. svarende til kr. i direkte forbrug plus ekstra-abonnement på kr. Er det

5 Side 5 af 6 retfærdigt? Driftsleder: De 28 forbrugere på Sølvkær har kun betalt en fast afgift på kr. Derudover er der blevet opkrævet et ekstra-abonnement, fordi der er flere lejligheder. De 28 forbrugere har betalt kr. pr. lejlighed Her stoppede dirigenten diskussionen med ordene, at forsamlingen havde godkendt regnskabet. Enkeltsager om årsopgørelse hører ikke til på generalforsamlingen, og de har ikke noget med budgettet for det kommende år at gøre. Budgettet blev taget til efterretning. 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder investeringsplan for kommende år. Ingen. 6. Indkomne forslag fra andelshavere Ingen. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Inge-Lise Hansen, Hanne Normann Hansen og Jan Clausen Inge-Lise Hansen og Hanne Normann Hansen er villige til genvalg. Jan Clausen modtager ikke genvalg. Inge-Lise Hansen og Hanne Normann Hansen blev genvalgt for 2 år. Jesper Bengtsson, Smedegyden 1 blev nyvalgt for 2 år. 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen På valg er Sten Hansen og Poul Hasfeldt. Sten Hansen blev genvalgt til 1. suppleant for 1 år Poul Hasfeldt blev genvalgt til 2. suppleant for 1 år. 9. Valg af revisor Revisor Ole Kallesøe genvalgt. 10. Eventuelt Intet at bemærke. Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden takkede for fremmødet. (Under det efterfølgende kaffebord fremkom et ønske om, at sagsakterne vedrørende klagesagen blev lagt på hjemmesiden)

6 Side 6 af 6 Skuldelev den Sten Hansen Dirigent Hanne Normann Hansen Referent

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor.

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor. Referat fra generalforsamlingen I Grundejerforeningen Ådalsparken den 21.juni 2012 Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere