Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion."

Transkript

1 August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner, opbevaringsbeholdere, transportbånd, hurtighakkere og andet, der typisk anvendes i lang tid, og som materialer/dele, der kommer i kontakt med fødevarer. Generelt om regler. De generelle regler i forordning nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, samt specifikke regler for fødevarekontaktmaterialer gælder således for procesudstyr, dvs. de dele, der er beregnet til eller med rimelighed kan antages at komme i kontakt med fødevarer. Brugt procesudstyr betragtes ikke generelt som antikviteter, men der vil dog være udstyr fx i museer, som kan betragtes som antikviteter, og som derfor ikke er omfattet af disse regler 1 Kategorier af procesudstyr. Generelt er der 2 typer brugt procesudstyr i fødevarevirksomheder: a. Produktionsudstyr af ældre dato, der har stået længe på samme fødevarevirksomhed, eller er blevet flyttet mellem produktionssteder inden for samme virksomhed. Skifter virksomheden ejer vil produktionsudstyret blive omfattet af en eventuel ny autorisation/registrering Det samme gælder, hvis virksomheden får en ny autorisation/registrering fx pga. nye aktiviteter eller hvis Fødevarestyrelsen efter en 5 års periode vurderer, at der er behov for at foretage en fornyet autorisation/registrering af en virksomhed. b. Procesudstyr, som en fødevarevirksomhed har købt brugt eller som forhandles af en virksomhed, der køber og sælger brugt udstyr fra/til fødevarevirksomheder. Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. Autorisationen og registrering omfatter også virksomhedens produktionsmaskiner og andet procesudstyr 2, og dermed er procesudstyr mv. vurderet i forbindelse med autorisation efter de regler der var gældende for fødevarekontaktmaterialer på autorisationstidspunktet. Opbevaring af dokumentation for overensstemmelse 1 Jf. forordning nr. 1935/2004, stk 1. 2 Kontrolforordningen nr. 882/2004, artikel 31, litra d. 1

2 Relevant dokumentation skal generelt gemmes i 5 år, og så længe fødevarekontaktmaterialet er i anvendelse. For procesudstyr, hvor levetiden kan være meget lang, bør dokumentationen opbevares i udstyrets levetid. Reservedele bør overholde gældende regler på det tidspunkt, hvor de sættes i, og det skal dokumenteres. For brugt udstyr fra før 3. december 2004 er det ikke altid muligt at fremskaffe dokumentation, svarende til nugældende krav, se nedenfor. Fra hvornår skal virksomheden have dokumentation? De virksomheder, der skal have dokumentation, er dels fødevarevirksomheder og dels virksomheder, som fx sælger brugt udstyr, som er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer. Hvis procesudstyr er anskaffet før 3. december 2004 (kravet om sporbarhed trådte dog først i kraft 27. oktober 2006), kan det ikke forventes, at fødevarevirksomheden fremlægger dokumentation i forhold til de krav, der gælder for fødevarekontaktmaterialer efter forordning nr. 1935/2004 eller særregler, der er vedtaget senere, med mindre der er foretaget reparationer efter 2. december 2004, hvor nye reservedele, som fx plastslanger, er brugt. Materialer og genstande (herunder reservedele), der blev markedsført lovligt inden 3. december 2004, kan dog markedsføres så længe lager haves, men det skal dokumenteres, at reservedelene blev markedsført før 3. december Reparationer foretaget efter 3. december For reparationer, der er foretaget efter ikrafttrædelsen af forordning nr.1935/2004, herunder indsættelse af nye reservedele som rør, slanger, pakninger mv. har fødevarevirksomheden ansvar for, at de fødevarekontaktmaterialer, der anvendes ved reparationer, overholder de regler, der var gældende på det tidspunkt, hvor reparationen blev foretaget. Det skal kunne dokumenteres. Virksomhedsovertagelser og procesudstyr. Fødevarevirksomheden kan have overtaget udstyret ved virksomhedsovertagelse, og overensstemmelseserklæringer for produktionsudstyr har ikke været en del af den foregående ejers dokumentation. Disse virksomheder skal dokumentere, at udstyret kommer fra en autoriseret eller registreret virksomhed, og dermed har været omfattet af autorisationen/registreringen hos den tidligere ejer. Ny autorisation eller registrering efter væsentlige ændringer Virksomheder, der ny autoriseres eller registreres efter væsentlige ændringer, kan dels have produktionsudstyr, der var omfattet af den tidligere autorisation/registrering, dels kan de have udstyr, der er anskaffet efter den tidligere autorisation eller registrering. Virksomheden skal generelt kunne dokumentere overensstemmelse for produktionsudstyr, der er anskaffet efter autorisationen eller registreringen, se dog ovenfor. Fødevarevirksomheder, som køber brugt produktionsudstyr, og virksomheder, der sælger eller udlejer brugt produktionsudstyr fra fødevarevirksomheder. De virksomheder, der sælger brugt udstyr kan være 2

3 o Fødevarevirksomheder, der sælger ud af deres procesudstyr, og o Virksomheder, der køber brugt produktionsudstyr fra fødevareproducenter og videresælger til fødevareproducenter, herunder udstyr, der sælges via auktioner. Generelt Brugte maskiner og andet procesudstyr som er indkøbt i/sælges til en fødevarevirksomhed må kun tages i brug i rengjort og renoveret stand. Renovering betyder, at fx fleksible dele som fx gummieller plastdele ofte bør udskiftes, og overfladen bør evt. pudses op. Det skal fremgå af dokumentationen, at der er foretaget en renovering. Er det køber, der tager ansvaret for renoveringen skal dette fremgår af dokumentationen fra sælger til køber, eller køber skal erklære, at de selv tager ansvaret for renoveringen. Dokumentation Fødevarevirksomheder, som køber brugt produktionsudstyr, og virksomheder, der sælger eller udlejer brugt produktionsudstyr fra fødevarevirksomheder skal følge samme vejledende retningslinjer, som er beskrevet ovenfor for fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Det gælder også for reparationer, der fx sker i forbindelse med salg efter 3. december

4 Bilag I Regler og information om Fødevarekontaktmaterialer (FKM). Regler på området: Rammeforordningen for FKM, nr. 1935/2004 gælder for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, artikel 1. Den gælder dog ikke for fx antikviteter og faste vandinstallationer Forordningen stiller de generelle krav (artikel 3), at Materialer og genstande, herunder aktive og intelligente materialer og genstande, fremstilles i overensstemmelse med god fremstillingspraksis, således at de under normale eller forudsigelige anvendelsesforhold ikke afgiver bestanddele til fødevarer i mængder, der kan: a) frembyde en fare for menneskers sundhed b) forårsage en uacceptabel ændring af fødevarernes sammensætning eller c) forårsage en forringelse af fødevarernes organoleptiske egenskaber. Overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler. Forordningens artikel 16 giver Kommissionen mulighed for at opstille krav til overensstemmelseserklæringer. I EU skal konkrete krav om overensstemmelseserklæringer stilles i sær-forordninger. Sådanne fælles EU krav findes for enkelte materialer, fx plast, aktiv og intelligent emballage. I den gældende danske bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer stilles kravet om overensstemmelseserklæringer/dokumentation til alle FKM. En oversigt over gældende regler findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Generelt om risiko for afsmitning fra gamle maskiner, herunder produktionsudstyr. Materialer, der typisk anvendes i maskiner, herunder produktionsudstyr, er metaller, især rustfrit stål, slanger af plast eller gummi, pakninger af gummi, filtre (metaller, fiberbaseret materiale) og pakkegarn. Hertil kommer overfladebehandlinger, som maling eller lakker. Det skønnes, at de fleksible materialer, som plast og gummi, har en begrænset levetid, og at de således udskiftes efter nogen tid. Det samme kan tænkes at være tilfældet for overfladebehandlinger og fiberbaserede materialer. Risikoen ved anvendelsen af gamle maskiner skønnes derfor primært at være risiko for afsmitning fra metaller/legeringer. For rustfrit stål vil det dreje sig om jern, krom og evt. nikkel. Afsmitning skønnes at være størst i starten af maskinernes levetid. Reparationer og dokumentation. I forbindelse med de udvidede registreringskrav for FKM virksomheder, har FVST meldt ud, at det er fødevareproducenterne, der har ansvaret for at sikre overholdelse af FKM reglerne ved reparation af maskiner, tanke og andet procesudstyr. Det betyder, at fødevarevirksomhederne skal have dokumentation for fx nye pakninger og slanger ved udskiftning. Det samme gælder virksomheder, der renoverer procesudstyr i forbindelse med videresalg. 4

5 Spørgsmål til gammelt/brugt produktionsudstyr o.lign. a. Er gammelt procesudstyr omfattet af reglerne, eller kan det betragtes som antikviteter? Forordning 1935/2004 omfatter FKM, men undtager bl.a. antikviteter. En definition på antikviteter viser, at der ikke kan sættes præcis alder på en antikvitet, men års alder er foreslået. Der indgår ofte et spørgsmål om interesse for samlere, og dette aspekt kan ikke være drivkraften i handlen med maskinerne. Antikvitet (af lat. antiquitas 'fortid, gamle dage'), 1 gammel kunstgenstand (ældre end ca. 100 år); oldsag. 2 oldtidsfolkenes (grækernes og romernes) kultur (Den store Danske Encyclopædi) Fødevarestyrelsen vurderer generelt, at gammelt produktionsudstyr ikke kan betragtes som antikviteter. Maskiner, inklusive procesudstyr kan derfor ikke være generelt undtaget for reglerne om FKM, heller ikke når materialerne bliver gamle. Artikel 27 i forordning 1935/2004 har dog den overgangsordning, at materialer og genstande, der er markedsført lovligt inden den 3. december 2004, kan markedsføres så længe lager haves. Det kan tilføjes, at regler om hygiejne er gældende for alle FKM, uanset alder. b. Hvor langt skal virksomhederne kunne spore tilbage? Der henvises i den forbindelse til FKM-forordningens artikel 17, stk. 2, der taler om sporbarhed skal sættes i relation til den teknologiske gennemførlighed. 3 Denne bestemmelse trådte i kraft i oktober 2006, og derfor er der ikke krav om sporbarhed før denne dato. FKM skal være sporbart ét skridt tilbage, dvs. virksomheden skal vide, hvor de har købt maskinen. 3 Under behørig hensyntagen til den teknologiske gennemførlighed indfører virksomhedslederne systemer og procedurer, der gør det muligt at identificere, fra hvilke og til hvilke virksomheder der er leveret materialer eller genstande og, hvor det er relevant, stoffer eller produkter, der er omfattet af denne forordning og gennemførelsesforanstaltningerne hertil, og som er anvendt til fremstilling af sådanne materialer og genstande. Disse oplysninger stilles på anmodning til rådighed for de kompetente myndigheder. 5

Fødevarekontaktmaterialer og genstande (FKM) - egenkontrol og dokumentation

Fødevarekontaktmaterialer og genstande (FKM) - egenkontrol og dokumentation Opdateret udgave, april 2011 Færdig 1 Fødevarekontaktmaterialer og genstande (FKM) - egenkontrol og dokumentation Rapport med vejledning og forslag til initiativer fra Fødevarestyrelsen og danske erhvervsorganisationer

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere

Fødevarekontaktmaterialer (FKM) Produktionsudstyr

Fødevarekontaktmaterialer (FKM) Produktionsudstyr Fødevarekontaktmaterialer (FKM) Produktionsudstyr 24. april 2015 Charlotte Legind Fødevarestyrelsen Oversigt Hvad er FKM? Krav til FKM (producenter og importører) Kontrolpunkter (FKM og fødevareproduktion)

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning 29. august 2013 Indhold 1. Indledning... 7 1.1 Definitioner... 8 2. Vandkvalitet... 10 2.1 Generelt... 10 2.2 Fastsættelse af

Læs mere

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 17. november 2014 Samlenotat vedrørende rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

2. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

2. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 2. juni 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den 1. januar 1992 trådte en ny dansk lov om sundhedsvæsenet i Grønland i kraft. Samtidig ophævede man den daværende

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

forbruger- aftaleloven

forbruger- aftaleloven fremtiden starter her... Gode råd om... forbruger- aftaleloven Gode råd om forbrugeraftaleloven INDHOLD Indledning 3 Anvendelsesområde 3 Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen 4 Krav til opbygning af

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl.

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl. CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet At-vejledning B.1.2 Oktober

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Mulighederne

Læs mere

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014 NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014 Høringsnotat om ny elektronikaffaldsbekendtgørelse og ny bekendtgørelse om overførsel af affald Udkast til de 2 nye bekendtgørelser

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj Teknisk dokumentation

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 4 3. Mulighederne for at reklamere

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere