Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v."

Transkript

1 , kapitaltab m.v. Lektion 7 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach

2 Dagens program Kapitalnedsættelse og kapitaltab JSC kap. 14

3 Begreb og nedsættelsesformer Overblik kapitalafgang Hvilke former for kapitalafgang i SL? Kapitalnedsættelse Selskabets nominelle selskabskapital nedsættes med et bestemt beløb og kapitalandelene annulleres Nedsættelsesformerne SL 188 (1) dækning af underskud (2) udbetaling til aktionærerne/anpartshaverne (3) henlæggelse til en særlig fond

4 Nedsættelse til dækning af underskud formål Anvendes i tilfælde, hvor selskabet har tabt sin kapital helt eller delvist med det resultat, at egenkapitalen er lavere end selskabskapitalen Udtryk for en regnskabsmæssig disposition, hvorved selskabskapitalen og underskuddet reduceres med nedsættelsesbeløbet Selskabets aktie-/anpartskapital nedsættes, mens egenkapitalen ikke påvirkes Eksempel

5 Nedsættelse til udbetaling til aktionærerne/anpartshaverne - formål Anvendes i tilfælde, hvor man ønsker at reducere selskabets aktie-/anpartskapital via en samtidig udlodning til aktionærerne/anpartshaverne Fx hvor selskabet har frasolgt aktiviteter og har overskydende likviditet Indebærer, at aktionærerne/anpartshaverne modtager en forholdsmæssig andel af nedsættelsesbeløbet i relation til deres aktie-/anpartsbesiddelse, mod at aktierne/anparterne annulleres Mulighed for rettet kapitalnedsættelse Påvirker egenkapitalen

6 Nedsættelse til henlæggelse til en særlig reserve - formål Henlæggelse til den særlige reserve er udtryk for en regnskabsmæssig postering Indebærer, at nedsættelsesbeløbet (i reserven) er til fri disposition for generalforsamlingen eller DCL Konsolidering selskabet polstres til smalle tider eller der afsættes midler til et muligt tab Kapitalejerne kan også beslutte at anvende beløbet i den særlige reserve til bestemte formål Påvirker ikke selskabets egenkapital

7 Beslutningsorgan Beslutningsorgan Beslutning om kapitalnedsættelse træffes af generalforsamlingen, jf. SL 186. Det er ikke muligt at meddele bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om en kapitalnedsættelse (modsat ved kapitalforhøjelse) U: Amortisation U: Anpartsselskaber SL 187

8 Vedtagelseskrav HR: Beslutning om kapitalnedsættelse træffes med sædvanlig vedtægtsmajoritet (2/3 flertal), jf. SL 186 og 106, stk. 1 Forudsætter at samtlige kapitalejere berøres på lige fod En kapitalejer har ikke automatisk krav på at deltage i kapitalnedsættelsen derfor gælder 2/3-kravet som UP = OK at gennemføre en rettet kapitalnedsættelse til markedskurs med 2/3 flertal U: Krav om samtykke fra aktionærer, hvis retsstilling forringes som følge af kapitalnedsættelsen Fx ved en rettet kapitalnedsættelse til overkurs, hvorved nogle kapitalejere opnår en økonomisk fordel på bekostning af de øvrige kapitalejere Hvis en eller flere kapitalejere nægter at meddele samtykke, er konsekvensen (i) at nedsættelsen ikke kan gennemføres, medmindre (ii) de øvrige kapitalejere alle tilbydes at deltage i nedsættelsen på samme vilkår

9 Fremgangsmåde Indkaldelse til ordinær/ekstraordinær generalforsamling Dokumentfremlæggelse på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen SL 185 (henviser til 156 kapitalforhøjelser) Indholdskrav til beslutning om nedsættelsen SL 188 Nedsæsttelsesbeløbet Formål Eventuel overkurs

10 Fremgangsmåde Afholdelse af generalforsamling Anmeldelse beslutning til E&S Proklamaperiode UP: Kreditorerne anmelder krav mod selskabet inden for 4 uger, SL 192 Proklamaperiode udløber 4 uger efter udløbet af den første 4-ugers frist Gennemførelse af kapitalnedsættelsen endelig efter udløb af sidste 4 ugers frist jf. SL 193, stk. 1.

11 Nedsættelse til dækning af underskud - betingelser Betingelser Der skal foreligge et underskud på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, der mindst svarer til nedsættelsesbeløbet Hvis nedsættelsesbeløbet overstiger underskuddet, dannes der en fri reserve, som udløser krav om registrering hos E&S (proklama), jf. SL 192, stk. 1 Dvs. kreditorerne opfordres til at anmelde deres krav overfor selskabet inden for en 4-ugers frist

12 Nedsættelse til dækning af underskud - betingelser Kapitalnedsættelse kombineret med efterfølgende kapitalforhøjelse (elevator) Hvis underskuddets størrelse indebærer, at nedsættelsen bringer selskabskapitalen ned til et niveau under selskabslovens minimumskrav, skal der ske en samtidig forhøjelse af selskabskapitalen Fx nedsættes aktiekapitalen til 0 kr. for at udligne underskuddet, hvorefter selskabet tilføres nye midler

13 Nedsættelse til dækning af underskud - betingelser Kapitalnedsættelse kombineret med efterfølgende kapitalforhøjelse Hvis egenkapitalen er negativ, skal der ske kapitalforhøjelse med indbetaling til overkurs for at udligne underskuddet Hvis aktiekapitalen er og selskabet har en negativ egenkapital på 5 mio. kr., skal der ske indbetaling til kurs 1100 for at lukke hullet op til de

14 Nedsættelse til udbetaling til aktionærerne/anpartshaverne eller henlæggelse til særlig reserve - betingelser Betingelser DCL skal stille forslag om nedsættelsen eller godkende denne Indebærer at DCL har vetoret (da midler forlader selskabet) Jf. forsvarlighedskravet i SL 179, stk. 2, jf. 115, nr. 5. og 118, stk. 2. DCL skal sikre sig, at nedsættelsen er forsvarlig og redelig, jf. U H Udløser krav om registrering hos E&S (proklama), DCL 192, stk. 1.

15 Registrering hos E&S Beslutningen om kapitalnedsættelse anmeldes til E&S, som offentliggør oplysningerne i Styrelsens EDB-informationssystem Kreditorer opfordres herved til at anmelde deres krav overfor selskabet inden for 4-ugers fristen Det grundlæggende hensyn er, at kreditorerne skal have dækning før aktionærerne Krav, som ikke anmeldes inden kapitalnedsættelsen, eksisterer fortsat Dvs. kreditor har stadig en fordring mod selskabet, men må acceptere en ringere sikkerhed i og med at kapitalen nedsættes til et lavere niveau

16 Registrering hos E&S HR: Kapitalnedsættelsen er endelig 4 uger efter udløbet af fristen for anmeldelse af krav til selskabet jf. SL 193, stk. 1. U: Se undtagelser i 193, stk. 2.

17 Registrering hos E&S Anvendelsesområde (1) Nedsættelse til dækning af underskud, hvor nedsættelsen udløser en fri reserve (dvs. nedsættelsesbeløbet overstiger selve underskuddet) FORBEHOLDT DISSE TILFÆLDE (2) Nedsættelse til udbetaling til kapitalejerne ALTID (3) Nedsættelse til henlæggelse til særlig reserve ALTID

18 Kursværdi - betingelser UP: Nedsættelsen sker til kurs 100 (kurs pari) Modif: Kan dog også ske til over- eller underkurs Overkurs = de udbetalte beløb overstiger den nominelle kapitalnedsættelse Fx rettet kapitalnedsættelse ved tilbagekøb af aktier Fx med henblik på overførsel af overkursbeløbet til en udbyttereguleringsfond Underkurs = de udbetalte beløb er mindre end den nominelle kapitalnedsættelse Det overskydende beløb bliver til egenkapital, som generalforsamlingen herefter kan disponere over

19 Udbetaling til ejerne andre værdier en kontanter Nedsættelsesbeløbet kan udloddes i kontanter eller aktiver Hvis udlodning sker (helt eller delvist) i andre værdier end kontanter, skal der foreligge en vurderingsberetning m.v. som ved apportindskud, jf. SL 190.

20 Anmeldelse og registrering 191 Anmeldelse 192 Opfordring til kreditorerne Gennemførelse af nedsættelsen

21 Amortisation 74 og 75 (vedtægtsbestemt indløsning) Begreb Indsættelse af bestemmelser i selskabets vedtægter om, at kapitaljerne skal tåle at lade sig indløse helt eller delvist Andelene købes tilbage af selskabet og annulleres efterfølgende Anvendes sjældent i praksis, men kan være indeholdt i vedtægter som standardbestemmelse

22 Indløsning (kapitalejer vs. Kapitalejer) Tvangsindløsning SL 70 En kapitaljer, som ejer mere end 9/10 af andelene (og stemmerne) i et selskab, kan bestemme, at de øvrige kapitalejere skal lade deres andele indløse Frivillig indløsning SL 73 En minoritetskapitalejere i et selskab, hvor en storkapitalejer ejer mere end 9/10 af andelen (og stemmerne), har krav på at fremsætte begæring om at lade sig indløse ved at storkapitalejeren erhverver (minoritets-)posten

23 Kapitaltab Om kapitaltabsreglen - reaktionspligt SL 119 Ledelsen i et kapitalselskab skal sikre, at generalforsamling afholdes, senest 6 måneder efter at det konstateres, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital. Uanset størrelsen af selskabets tegnede kapital finder 1. pkt. dog i alle tilfælde anvendelse, hvis selskabets egenkapital udgør mindre end kr. På generalforsamlingen skal det centrale ledelsesorgan redegøre for kapitalselskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger der bør træffes, herunder om kapitalselskabets opløsning.

24 Kapitaltab Om kapitaltabsreglen Hvis der er tale om et enkeltstående tab, der tipper balancen, er realisationstidspunktet/det tidspunkt hvor bestyrelsen opnår kendskab til tabet, afgørende for 6-måneders periodens beregning Hvis økonomien retter sig i løbet af 6-måneders perioden, bortfalder ledelsens reaktionspligt Det forudsættes således, at ledelsen løbende følger selskabets økonomiske udvikling, jf. herved forsvarlighedskravet i SL 115 og 116 Manglende reaktion fra ledelsens side vil kunne medføre erstatningsansvar, jf. 361

25 OPGAVER

26 Spørgsmål 1 En række iværksættere stiftede i 1999 selskabet Magic Mouse A/S, som havde til formål at udvikle ergonomisk IT-hardware, herunder særligt museapparater til PC er. I de 10 år virksomheden nu har eksisteret, har der været en kraftig vækst - dels i omsætningen, dels i antallet af dygtige medarbejdere i form af bl.a. ergoterapeuter og IT-konsulenter. Bestyrelsen i Magic Mouse A/S ønsker på den baggrund at belønne direktionen, de ledende medarbejdere og øvrige medarbejdere, og indkalder derfor til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der fremsættes følgende forslag: Gennemførelse af en kapitalforhøjelse på kr , der skal tegnes af direktionen, de ledende medarbejdere og øvrige medarbejdere til en kurs svarende til 50% af den anslåede markedskurs a) Hvilke procedurer skal bestyrelsen følge ved indkaldelse til generalforsamlingen? b) Kan forslaget gyldigt vedtages og med hvilken majoritet?

27 Spørgsmål 2 Hos Magic Mouse A/S opstår der nu behov for at få tilført ny kapital til brug for opkøb af konkurrenten Smart IT-Solutions A/S. Det er lykkedes at finde en ny investor (IT Invest ApS), som vil indskyde midler i selskabet, idet pengekassen hos de oprindelige stiftere af selskabet er tom. Forhandlingerne med IT Invest ApS glider let - eneste krav fra IT Invest ApS s side er, at der (1) indgås en aktionæroverenskomst med selskabet storaktionær, som p.t. ejer 92% af aktiekapitalen, hvoraf det fremgår, at (2) IT- Invest ApS opnår fortrinsret til udbytte, således at IT Invest ApS først have udbetalt et beløb svarende til IT Invest ApS s indskud i selskabet med tillæg af renter, førend der udloddes udbytte til selskabets øvrige aktionærer Det var ikke hensigten, at fortrinsretten til udbytte skulle fremgå af selskabets vedtægter. Bestyrelsen indkalder derfor på ny til ekstraordinær generalforsamling, hvor der stilles forslag om gennemførelse af en rettet emission på kr. 5 mio. til fordel for IT Invest ApS. Hvilke selskabsretlige problemer giver ovenstående anledning til?

28 Spørgsmål 3 Magic Mouse A/S opnår alternativ finansiering og gennemfører opkøbet af Smart IT-Solutions A/S. Det viser sig imidlertid at være en rigtig dårlig handel, da selskabet genererer store tab. Bestyrelsesformanden raser og kræver, at nogen må stå til ansvar for denne fadæse, og bestyrelsen beslutter sig derfor FOR at afskedige direktøren for Magic Mouse A/S. Der er imidlertid det problem, at direktøren ejer 5% af aktierne i Magic Mouse A/S via sit personligt ejede holdingselskab Magic Holding A/S. Bestyrelsen overvejer derfor en løsning, hvor direktøren fratræder med et gyldent håndtryk, og hvor Magic Mouse A/S samtidig køber Magic Holding A/S s aktiepost i selskabet. Bestyrelsesformanden er dog bekymret for, at direktøren ikke vil sælge frivilligt, og mener derfor, at man bør tilbyde at erhverve aktierne til kurs 220 (markedskursen er p.t. 150). Alternativt må man overveje at indkalde til en generalforsamling, hvor der træffes beslutning om at gennemføre en kapitalnedsættelse med direktørens aktier. Kan bestyrelsesformandens løsningsforslag gennemføres og i givet fald hvorledes?

29 Spørgsmål 4 I forbindelse med, at selskabets revisor i april 2010 reviderer årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2009 for Magic Mouse A/S, aflægger revisor årsrapporten med påtegning om, at selskabet over en periode på blot 2 uger i det foregående regnskabsår har tabt over halvdelen af dets aktiekapital, idet selskabet har mistet en kæmpe ordre, som nu indebærer, at man ligger inde med over 1 mio. ergonomiske musemåtter, som man ikke kan slippe af med. At tabet af denne særdeles lukrative ordre har medført et så voldsomt tab, er på intet tidspunkt gået op for hverken bestyrelsen eller direktionen, førend revisor gør opmærksom på dette efter regnskabsårets afslutning. Hvad skal ledelsen gøre?

30 NICHOLAS LIEBACH advokat MOBIL DIR FAX

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING FEBRUAR 2010 INDHOLD 1.1 Stiftelse ændringer pr. 1. marts 2010 3 1.2 Stiftelse senere ændringer 3 2.1 Selskabskapital ændringer pr. 1. marts 2010 3

Læs mere

Fusion og spaltning, omdannelse m.v.

Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Selskabsret Kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Lektion 13 WWW.PLESNER.COM Dagens program Fusion og spaltning, omdannelse m.v. JSC kap. 21 Spørgsmål Virksomhedssammenslutninger

Læs mere

Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v.

Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v. Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v. WWW.PLESNER.COM Dagens program Årsrapport, revision og granskning JSC kap. 19 Udbytte og

Læs mere

Den nye selskabslov. muligheder og risici

Den nye selskabslov. muligheder og risici Den nye selskabslov muligheder og risici Maj 2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk Website: www.pwc.dk Redaktion: Henrik Steffensen

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services

Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services Selskabsguide Den nye selskabslov Legal Services Christian Bredtoft Guldmann Partner, advokat, MBA, HD(R) Telefon: +45 36 10 38 02. cbguldmann@deloitte.dk Christian leder Deloittes selskabsretsgruppe og

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Indledning Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Definition - Virksomhedsoverdragelse: Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 24.2.2010 Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) (Sammenstilling af gældende regler i selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX J.nr. 026626-0025 rma/lb VEDTÆGTER Juni 2011 for Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Cimber Sterling Group A/S. 1.2 Selskabets binavne er Sønderjyllands Flyveselskab

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. LifeCycle Pharma A/S

V E D T Æ G T E R. for. LifeCycle Pharma A/S V E D T Æ G T E R for LifeCycle Pharma A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Selskabets navn er LifeCycle Pharma A/S. Selskabets hjemsted er Birkerød kommune. 1 2 3 Selskabets

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

PROSPEKT Seek4Cars A/S

PROSPEKT Seek4Cars A/S PROSPEKT Seek4Cars A/S Nærværende prospekt er udarbejdet af ledelsen og bestyrelsen til brug for potentielle investorers investering i kapitalandele i Seek4Cars A/S. Hjørring, 19. april 2013 Indhold 1.0

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere