Fusion og spaltning, omdannelse m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fusion og spaltning, omdannelse m.v."

Transkript

1 Selskabsret Kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Lektion 13

2 Dagens program Fusion og spaltning, omdannelse m.v. JSC kap. 21 Spørgsmål

3 Virksomhedssammenslutninger m.v. Modeller Fusion Spaltning Overdragelse af aktier Overdragelse af aktiver (substansoverdragelse) Omdannelse

4 Fusion Generelt om fusioner Fusionsbegrebet: Ved en fusion opløses et eller flere selskaber uden likvidation ved overdragelse af sin/deres formue som helhed til et andet selskab. Der sker således en sammenlægning af to eller flere selskaber. Fusionsregulering omfatter alene A/S eller ApS med hjemsted i DK For selskaber hjemmehørende i andre EU-lande gælder derimod det pågældende hjemlands nationale lovgivning Man kan kun fusionere aktie- og anpartsselskaber Vederlaget

5 Fusion Fusionsformer Egentlig fusion begge selskaber ophører og erstattes af et nyt fortsættende selskab Uegentlig fusion de eksisterende selskaber bliver hhv. ophørende og fortsættende selskab Vandret fusion to sidestillede selskaber fusioneres enten uafhængige eller forbundne (fx søsterselskaber) Lodret fusion moder-/datterselskabsfusion datterselskabet fusioneres op i moderselskabet, hvorved datterselskabet ophører Omvendt lodret fusion moder-/datterselskabsfusion moderselskabet fusioneres ned i datterselskabet, hvorved moderselskabet ophører

6 Fusion Egentlig og uegentlig fusion EGENTLIG UEGENTLIG Aktionær i A Aktionær i B Aktionær i A Aktionær i B FØR A A/S (Ophørende) B A/S (Ophørende) A A/S (Fortsættende) B A/S (Ophørende) EFTER Aktionær i C (tidligere A) Aktionær i C (tidligere B) Aktionær i A Aktionær i A (tidligere B) C A/S A A/S

7 Fusion Vandret fusion VANDRET MODERSELSKAB A/S (aktionær i A og B) FØR A A/S (Ophørende) B A/S (Fortsættende) EFTER MODERSELSKAB A/S (aktionær i B) A A/S (Ophørende) B A/S (Fortsættende)

8 Fusion Lodret og omvendt lodret fusion FØR LODRET Moderselskab A/S (Fortsættende) OMVENDT LODRET Moderselskab A/S (Ophørende) Datterselskab A/S (Ophørende) Datterselskab A/S (Fortsættende) EFTER Moderselskab A/S Moderselskab A/S (Ophørende) Datterselskab A/S (Ophørende) Datterselskab A/S

9 Fusion Grundlaget for beslutningen om fusion Forberedelse af fusionsbeslutning (1) DCL i begge selskaber udarbejder fusionsplan i fællesskab (SL 237) Krav til indhold fremgår af SL 237, stk. 3. underskrives senest ved udløbet af det regnskabsår, hvori tidspunktet for fusionens retsvirkning indgår (se SL 237, stk. 4) indsendes for hvert selskab til E&S inden 4 uger mhbp. offentliggørelse af modtagelsen af planen (SL 244, stk. 1) OBS: APS er SL 237, stk. 2. (2) DCL i hvert af selskaberne udarbejder en skriftlig redegørelse (fusionsredegørelse) for fusionsplanen (SL 238, stk. 1) i redegørelsen skal fusionsplanen forklares og begrundes vedhæftes revideret fusionsregnskab (frivilligt) og eventuel mellembalance vedhæftes evt. vurderingsmandsberetning ved nystiftelse eller kapitalforhøjelse, se 240

10 Fusion Grundlaget for beslutningen om fusion Forberedelse af fusionsbeslutning (fortsat) (3) Vurderingsmændene skal udarbejde en skriftlig udtalelse om fusionsplanen (SL 241) rimeligt og sagligt begrundet vederlag for aktier i det ophørende selskab (kan fraviges ved enighed) (obs. husk også undtagelse ved lodrette fusioner jf. 252) tilstrækkelig sikkerhed for kreditorerne (kreditorerklæring) jf. 242 (kan fraviges ved enighed) (4) Offentliggørelse af modtagelse af fusionsplan og evt. kreditorerklæring sker på E&S s initiativ (SL 244) Skal indsendes til E&S senest 4 uger efter at fusionsplanen er underskrevet af begge selskabers DCL (5) Fusionsdokumenter stilles til rådighed for kapitalejerne senest 4 uger før generalforsamlingen, hvor fusionen vedtages (SL 245, stk. 6) (kan fraviges ved enighed)

11 Fusion Fusionsbeslutningen Tidspunkt for afholdelse af generalforsamling Generalforsamling kan tidligst afholdes 4 uger efter bekendtgørelse af fusionsplan og kreditorerklæring SL 245, stk. 1.

12 Fusion Fusionsbeslutningen - vedtagelseskrav Beslutningskompetence - ophørende selskab HR: Generalforsamlingen ( 106, stk. 1 majoritet (2/3 flertal) med eventuelt supplerende vedtægtskrav til fusion eller likvidation) Sl 246, stk. 1. U1: Fusion med 100% ejet datterselskab (lodret fusion) kræver ikke generalforsamlingens godkendelse, men kan vedtages af DCL (SL 252) U2: Fusion med datterselskab, hvori moderselskabet ejer mindst 90% af aktiekapitalen, kan vedtages af DCL, medmindre kapitalejere, der ejer mindst 5% af selskabskapitalen, forlanger at beslutning skal træffes på en generalforsamling Anmodning skal ske skriftligt og senest 2 uger efter at E&S har offentliggjort at have modtaget fusionsplanen NB: Beslutning skal træffes af generalforsamlingen, hvis de ejere, som ifølge vedtægterne kan kræve generalforsamling indkaldt, anmoder herom (gælder kun de (sjældne) tilfælde, hvor der foreligger en sådan vedtægtsbestemmelse)

13 Fusion Fusionsbeslutningen - vedtagelseskrav Beslutningskompetence fortsættende selskab HR: DCL træffer beslutningen U1: Beslutningen indebærer vedtægtsændringer (bortset fra optagelse af navn og binavne hidrørende fra ophørende selskab, der overføres til det fortsættende selskab) = generalforsamlingen træffer beslutningen ( 247, stk. 1) U2: Minoritetskrav (5%) fremsat inden 14 dage efter offentliggørelse af fusionsplanen (kan ændres i vedtægterne til at omfatte enhver kapitalejer) = generalforsamlingen træffer beslutningen U3: Krav fra minoritet med initiativret til ekstraordinær generalforsamling = generalforsamlingen træffer beslutningen ( 247, stk. 2)

14 Fusion Kapitalejernes mulighed for at få godtgørelse Minoritetssøgsmål Både kapitalejerne i det ophørende selskab og det fortsættende selskab har en interesse i størrelsen af det vederlag, som kapitalejerne i det ophørende selskab modtager Kapitalejerne i det ophørende selskab ønsker at modtage et så stort vederlag som muligt Kapitalejerne i det fortsættende selskab ønsker som regel, at vederlaget til kapitalejerne i det ophørende selskab begrænses

15 Fusion Kapitalejernes mulighed for at få godtgørelse Kapitalejere i ophørende selskab Kan kræve godtgørelse af det ophørende selskab, hvis vederlaget for deres andele ikke er rimeligt og sagligt begrundet Godtgørelsessag mod ophørende selskab vedr. vederlaget forudsætter individuelt forbehold på generalforsamling (SL 249) Søgsmålsfrist 2 uger efter fusionsbeslutning i det sidste selskab Kan stilles i bero ved godtgørelsesorbehold og negativ vurderingsmandserklæring indtil 2-ugers fristens udløb men hvis søgsmål bliver indgivet, sker registrering ikke Dog ikke suspensiv virkning, hvis sikkerhedsstillelse og supplerende vurderingsmandserklæring ( 249, stk. 3)

16 Fusion Kapitalejernes mulighed for at få godtgørelse Kapitalejere i fortsættende selskab Kan ikke kræve godtgørelse, hvis de mener at vederlaget kapitalejerne i det ophørende selskab ikke er rimeligt og sagligt begrundet Må holde sig til de almindelige erstatningsregler i SL 361, stk. 1 og 2 Kan ikke blokere for fusionen

17 Fusion Kreditorernes ret til at anmelde krav Princippet om universalsuccession HR: Det fortsættende selskab succederer i det ophørende selskabs rettigheder og forpligtelser (universalsuccession), og kreditorerne må acceptere dette ( 250, stk. 1) U1: Udtrykkelig aftale om forfald, ophør m.v. ved ændring af selskabets ejerforhold (contra spørgsmål om aktivets ejerforhold, fx ved ejerskifteklausul i pantebrev, kontraktens uoverdragelighed etc.) U2: Bristede forudsætninger Fx hvor det fortsættende selskab er konkurrent til medkontrahenten Konkret vurdering der skal som UP meget til

18 Fusion Kreditorernes ret til at anmelde krav Mulighed for anmeldelse og fyldestgørelse/sikkerhedsstillelse for fordringer stiftet forud for offentliggørelse af modtagelsen af fusionsplan (SL 243, stk. 1) Betingelser: (1) Fordringen skal være stiftet forud for offentliggørelse af fusionsplanen (2) Forudsætter at der foreligger negativ erklæring iht. SL 242 (dvs. en konklusion om, at kreditorernes mulighed for at opnå dækning forringes som følge af fusionen) (3) Der må ikke være stillet sikkerhed for fordringen allerede (hvis frivilligt fravalg af vurderingsmandserklæring = ret til anmeldelse, 243, stk. 1) (4) Skal anmeldes inden 4 uger fra fusionsbeslutning i det sidste selskab Anmeldelse af krav fra kreditorer medfører suspensiv virkning for fusionens registrering i 4 uger ( 243, stk. 6) Fusionen kan først gennemføres, når anmeldte krav er afgjort ( 250, stk. 1, nr. 2)

19 Fusion Anmeldelse til E&S Anmeldelse af fusionsbeslutning skal indgives af DCL i hvert af de deltagende selskaber inden for 2 uger efter at beslutningen er truffet Det fortsættende selskab kan anmelde fusionen på selskabernes vegne, jf. SL 251, stk. 1 E&S offentliggør at de har modtaget dokumenterne, men ikke dokumenternes indhold Fusionen kan først registreres, når fusionens retsvirkninger er indtrådt, jf. 250, stk. 1 og 251, stk. 1 Anmeldelse af gennemførelse af fusionen skal ske senest ved udløbet af indsendelsesfristen for årsrapporten for den periode, hvori fusionen regnskabsmæssigt får virkning, dog senest 1 år efter at E&S har bekendtgjort modtagelsen af fusionsplanen

20 Fusion Fusionens retsvirkninger Opløsning af ophørende selskab sker uden likvidation ved fortsættende selskabs universalsuccession i rettigheder og forpligtelser, når: Fusionsbeslutning er truffet i alle selskaber Evt. valg af bestyrelse og revisor i nystiftet selskab (egentlig fusion) Eventuelle anmeldte kreditorkrav er endeligt afgjort Endelig afgørelse eller sikkerhedsstillelse vedr. evt. godtgørelsessøgsmål

21 Fusion Grænseoverskridende fusioner Fusion med udenlandsk selskab Efter vedtagelsen af lov nr. 573 af 6. juni 2007, som med virkning fra den 1. juli 2007 implementerede det 10. selskabsdirektiv om grænseoverskridende fusioner (2005/56/EF), er det blevet muligt selskabsretligt at fusionere selskaber beliggende i forskellige lande, således at danske aktie- og anpartsselskaber kan deltage i grænseoverskridende fusioner

22 Aktie- og aktiverhvervelse Generelt Aktieoverdragelse Intet debitorskifte Som UP ikke krav om indhentelse af samtykke fra kreditorer eller medkontrahenter (medmindre der konkret foreligger aftaler, der indeholder change of control bestemmelser) Aktivoverdragelse + debitorskifte Som UP krav om indhentelse af samtykke fra kreditorer eller medkontrahenter Baseret på overdragelsesaftale Erklæringer og garantier m.v. Evt. due diligence proces

23 Aktie- og aktiverhvervelse Generelt AKTIVSALG AKTIESALG Ved et aktivsalg kan man håndplukke de aktiver, som man ønsker at overtage (erstatningskrav o.lign. kan blive liggende hos sælger) Ved et aktiesalg får man alt med, hvad der ligger i selskaber af rettigheder og forpligtelser (både gode og dårlige aktiver) Det er driftsselskabet, som er sælger af aktiverne (ikke aktionæren) Det er aktionæren, der er sælger af selskabet Hvis aktiverne reelt er mere værd end den nedskrevne værdi, taler det for at gennemføre et aktivsalg, da køber får fornyet (forhøjet) afskrivningsgrundlag starter forfra på en frisk Ved et aktiesalg indtræder køber i sælgers hidtidige afskrivningsgrundlag (ingen mulighed for forhøjelse) Selskabet beskattes af avancen ved salget af aktiverne + genvundne afskrivninger Aktionæren bliver aktieavancebeskattet

24 Spaltning Generelt om spaltning Ved spaltning forstås at et selskab overdrager aktiver eller passiver til et eller flere nystiftede eller eksisterende selskaber En spaltning er (ligesom en fusion) udtryk for, at kapitalejerne i det spaltede selskab overdrager den del af selskabet til de modtagende selskaber Det er således kapitalejerne, og ikke det spaltede selskab, der overdrager aktiver til de modtagende selskaber Det følger heraf, at det er kapitalejerne i det spaltede selskab, som skal vederlægges for den overdragelse, der finder sted ved spaltningen (i modsat fald ville de lide tab ved, at værdien af deres aktier blev forringet)

25 Spaltning Spaltningsformer Begreber Fuldstændig spaltning alle aktiver og passiver overdrages som helhed til et eller flere nye eller eksisterende selskaber Delvis spaltning (grenspaltning) kun en del af det spaltede selskabs aktiver (en selvstændig gren af en virksomhed) overdrages til et eller flere andre selskaber Selskabet fortsætter med at eksistere Proportional spaltning kapitalejerne i det indskydende selskab modtager stemmer og kapitalandele i de(t) modtagende selskab(er) i samme forhold som i det indskydende selskab Skæv spaltning kapitalejrne i det indskydende selskab modtager ikke stemmer og kapitalandele i de(t) modtagende selskab(er) i samme forhold som i det indskydende selskab

26 Spaltning Spaltningsformer Ophørsspaltning eller grenspaltning En spaltning kan enten gennemføres som en ophørsspaltning eller en grenspaltning (variant af fuldstændig og delvis spaltning) Ved en ophørsspaltning opløses det indskydende selskab uden likvidation ved overdragelse af dets aktiver og passiver som helhed til to eller flere selskaber i forbindelse med spaltningen modtager det indskydende selskabs aktionærer aktier i det modtagende selskab ved ophørsspaltning er der intet grenkrav aktiviteter kan lægges over i et andet selskab uden at udgøre en selvstændig gren af en virksomhed Ved en grenspaltning overdrager det indskydende selskab en del af dets aktiver og passiver til ét eller flere selskaber det indskydende selskab består forsat efter spaltningen I forbindelse med spaltningen modtager det indskydende selskabs aktionærer aktier i det/de modtagende selskaber ved grenspaltning gælder grenkravet de indskudte aktiver skal udgøre en selvstændig gren af en virksomhed det er kun det modtagende selskab der skal opfylde grenkravet (der kan dermed godt kun ligge fx aktier tilbage i det indskydende selskab)

27 Spaltning Fuldstændig og delvis spaltning FULDSTÆNDIG DELVIS Aktionær i A Aktionær i A FØR A A/S (Indskydende) A A/S (Indskydende) EFTER Aktionær i B og C Aktionær i A og B B A/S (modtagende) C A/S (modtagende) A A/S (indskydende) B A/S (modtagende)

28 Spaltning Beslutningsgrundlaget Spaltningsplan, jf. SL 255 (modstykket til fusionsplan) Spaltningsregnskab (frivilligt) og evt. mellembalance ( 257, stk. 1) Spaltningsredegørelse + evt. vurderingsberetning ( 256 og 258) Udtalelse fra vurderingsmand ( 259, stk. 1) Kreditorerklæring m.v. ( 260) Generalforsamling Anmeldelse til E&S og offentliggørelse Fremlæggelse af dokumenter

29 Spaltning Vedtagelseskrav Indskydende selskab HR: Beslutning træffes af generalforsamlingen med sædvanlig vedtægtsmajoritet (2/3- flertal), jf. 264 og 106 Proportional spaltning U: Hvis kapitalejerne ikke modtager stemmer eller aktier i hvert af de modtagende selskaber i samme forhold som i det indskydende selskab, kræves der generalforsamlingsbeslutning med 9/10 majoritet, jf. 107, stk.2, nr. 5 Skæv spaltning

30 Spaltning Vedtagelseskrav Modtagende selskab(er), der eksisterer i forvejen HR: Beslutning om spaltning træffes af DCL, jf. 265, stk. 1 U1: Beslutningen indebærer vedtægtsændringer (bortset fra optagelse af navn og binavne hidrørende fra indskydende selskab, der overføres til det modtagende selskab) = generalforsamlingen træffer beslutningen U2: Minoritetskrav (5%) fremsat inden 14 dage efter bekendtgørelse af spaltningsplanen (kan ændres i vedtægterne til at omfatte enhver aktionær) = generalforsamlingen træffer beslutningen U3: Krav fra aktionærminoritet med initiativret til ekstraordinær generalforsamling = generalforsamlingen træffer beslutningen

31 Spaltning Øvrige forhold Princippet om universalsuccession Aktionærer kan kræve godtgørelse Kreditorer kan anmelde krav Gennemførelse, anmeldelse og registrering

32 Spaltning Øvrige forhold Spaltningshæftelsen De selskaber, som indgår i spaltningen, pålægges solidarisk hæftelse for de forpligtelser, der bestod på tidspunktet for spaltningsplanens offentliggørelse (254, stk. 2) Hæftelsen er subsidiær Hæftelsen er begrænset til et beløb svarende til den nettoværdi, der er tilbage i det indskydende selskab, og den nettoværdi, der er tilført det pågældende modtagende selskab

33 Spaltning Grænseoverskridende spaltninger Spaltning med udenlandsk selskab Efter vedtagelsen af lov nr. 573 af 6. juni 2007, som med virkning fra den 1. juli 2007 implementerede det 10. selskabsdirektiv om grænseoverskridende fusioner (2005/56/EF), er det (på frivillig basis) blevet muligt selskabsretligt at gennemføre spaltninger med selskaber beliggende i forskellige lande, således at danske aktie- og anpartsselskaber kan deltage i grænseoverskridende spaltninger Forudsætter dog, at lovgivningen i de pågældende lande, som spaltningen involverer, tillader grænseoverskridende spaltninger (p.t. kun ganske få lande)

34 Omdannelse A/S til ApS Den juridiske person forbliver intakt (samme CVR-nr.) Skal opfylde de krav, der stilles til den nye selskabsform i relation til minimumskapital, ledelse m.v. Omdannelsen anses for sket, når vedtægterne er ændret samt registreret og bekendtgjort hos E&S Betingelser: Beslutning træffes af generalforsamlingen med sædvanlig vedtægtsmajoritet (2/3 flertal) Meddelelse om vedtagelse af omdannelse skal sendes til navnenoterede aktionærer senest 2 uger efter at beslutningen er truffet Eventuelle aktiebreve skal annulleres når omdannelsen er gennemført Eventuelle egne aktier skal afhændes eller annulleres ved kapitalnedsættelse (da ej mulighed for egne anparter)

35 Omdannelse ApS til A/S Den juridiske person forbliver intakt (samme CVR-nr.) Skal opfylde de krav, der stilles til den nye selskabsform i relation til minimumskapital, ledelse m.v. Omdannelsen anses for sket, når vedtægterne er ændret samt registreret og bekendtgjort hos E&S Betingelser: Beslutning træffes af generalforsamlingen med sædvanlig vedtægtsmajoritet (2/3 flertal) Vurderingsberetning Meddelelse om vedtagelse af omdannelse skal sendes til anpartshaverne senest 2 uger efter at beslutningen er truffet

36 Den nye selskabslov Ændring af reglerne om fusion og spaltning Aktionærerne/anpartshaverne kan ved enighed beslutte, at der ikke skal udarbejdes en kreditorerklæring i sådanne tilfælde har kreditorerne dog ret til at kræve sig indfriet En række af dokumentkravene til udarbejdelse af fusions- og spaltningsplaner, redegørelser og mellembalancer lempes Fusion og spaltning kan fortsat tillægges regnskabsmæssig virkning før eller senere end beslutningstidspunktet Den vedtagne fusion/spaltning skal for hvert selskab være anmeldt til registrering i E&S senest 2 uger efter at beslutningen er truffet i alle de bestående selskaber

37 .

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v.

Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v. Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v. WWW.PLESNER.COM Dagens program Årsrapport, revision og granskning JSC kap. 19 Udbytte og

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Indledning Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Definition - Virksomhedsoverdragelse: Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. juni 2014 (J.nr. 2013-0036082) Ulovlig selvfinansiering

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform

K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform K/S Personselskaberne Valg af selskabsform Indledning K/S karakteristika Består af to grupper af selskabsdeltagere Mindst én komplementar og mindst én kommanditist. Begge grupper kan være såvel fysiske

Læs mere

Spaltning og fusion af selskaber

Spaltning og fusion af selskaber Spaltning og fusion af selskaber En gennemgang af procedure samt de selskabsretslige, skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser ved spaltning og fusion HD(R) hovedfagsopgave Mette Ahm Sigh Vejleder:

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere