Økologikontrol. Oktober Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet"

Transkript

1 Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Oktober 2004 Gældende fra den 18. oktober 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 1 2 DEN ØKOLOGISKE PRODUKTION Generelle principper for den økologiske produktion Hovedprincipper i økologireglerne Adskillelse Forebyggelse mod iblanding af ikke-tilladte stoffer Sporbarhed af den økologiske oprindelse Beskrivelse af arbejdsgangene i virksomheden Rengøring Manglende eller mistet økologisk status Produktion af økologisk frø, udsæd mv Produktion af foder til økologisk akvakultur Produktion af foder til økologiske husdyr Egenkontrol i den økologiske foderstofproduktion Lønproduktion/lønbehandling 12 3 TRANSPORT Transport i lukket emballage Transport i åben emballage Egenkontrol ved transport af økologiske foderstoffer til andre produktionsenheder eller opbevaringslokaler 14 4 VAREMODTAGELSE Varemodtagelse ved import fra tredjelande Egenkontrol ved modtagelse af økologiske foderstoffer 17 5 ØKOLOGIREGNSKAB Separat økologisk regnskab Ajourføring Lagerregnskab Lønproduktion/lønbehandling Aquakulturfoder Dokumentation Dokumentation ved køb fra primærproducent i Danmark Dokumentation ved køb fra virksomheder eller bedrifter i andre EU-lande og i EØS Dokumentation ved køb via ikke-autoriseret mellemhandler Dokumentation ved import fra tredjelande Dokumentationskrav ved anvendelse af ikke-økologiske produkter Egenkontrol ved økologiregnskab for økologiske foderstofvirksomheder 28 6 MARKEDSFØRING 30

4 6.1 Mærkning Beskyttet varebetegnelse Mærkning af økologiske nonfood-produkter med Ø-mærket Mærkning af økologiske nonfood-produkter med det fælles EU-økologimærke Mærkning af udenlandske produkter Mærkning af frø, udsæd m.m Mærkning af økologisk foder Uforarbejdede vegetabilske fodermidler Forarbejdede fodermidler og foderblandinger Mærkning af foderstoffer Egenkontrol i forbindelse med mærkningen Mærkning af gødning, jordforbedringsmidler, plantebeskyttelsesmidler, m.m Mærkning udført af ikke-autoriseret virksomhed Den økologiske frødatabase Registrering som leverandør Anmeldelse af sorter til den økologiske frødatabase 37 7 EKSPORT Certifikat for virksomheder eller jordbrugsbedrifter Particertifikat Kontroldokument for udenlandske kontrolorganers supplerende regler Eksport til USA 42 8 DEN ÅRLIGE ØKOLOGIKONTROL Kontrolrapport Prøvetagning Offentliggørelse af kontrolresultaterne Overtrædelser Indskærpelse Påbud eller forbud Bøder og politianmeldelser Inddragelse af autorisationen Klageadgang 45 9 BILAGSFORTEGNELSE 47

5 Indledning 1 Indledning Denne vejledning har til formål at beskrive de regler, der gælder for danske virksomheder, der er autoriseret af Plantedirektoratet eller ønsker autorisation til at producere, behandle, opbevare, importere, sælge eller eksportere økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion. Produkterne kan f.eks. være økologisk frø, sædekorn, vegetativt planteformeringsmateriale, læggekartofler, foderstoffer, gødning samt andre nonfoodprodukter. Vejledningen er gældende fra den 18. oktober Plantedirektoratet har desuden udarbejdet vejledning om Import af økologiske produkter til økologiautoriserede virksomheder og Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion for primærbedrifter. Vejledning om Autorisation til økologisk virksomhed er under udarbejdning og udkommer snarest. Det økologiske regelsæt på virksomhedsområdet administreres og kontrolleres af henholdsvis: Plantedirektoratet, der varetager administration i relation til reglerne om økologisk produktion og kontrol af økologiske virksomheder, der forsyner jordbruget med foder, såsæd og andre nonfood-produkter. Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Hjemmeside: Fødevarestyrelsen, der varetager administration, og fødevareregionerne, der gennemfører kontrollen i relation til reglerne om import, markedsføring, forarbejdning, mærkning m.v. af økologiske fødevarer og animalsk foder til selskabsdyr. Fødevareregionernes adresser og telefonnumre kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade Søborg Tlf.: Fax: Hjemmeside: Plantedirektoratet Fødevarestyrelsen 1

6 Indledning Økologiregler på EU-plan De danske økologiregler Reglerne om økologisk produktion på EU-plan omfatter bestemmelserne i: Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 (med senere ændringer) om den økologiske produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler, med senere ændringer (i det efterfølgende kaldet økologiforordningen). Kommissionens forordning (EØF) nr. 94/92 af 14. januar 1992 (med senere ændringer) om nærmere regler for indførsel fra tredjelande som omhandlet i forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (i det efterfølgende kaldet tredjelandsliste). Kommissionens forordning (EF) nr. 1788/2001 af 7. september 2001 (med senere ændringer) om gennemførelsesbestemmelser til bestemmelserne for kontrolattesten for import fra tredjelande under artikel 11 i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler, med senere ændringer. Kommissionens forordning (EF) nr. 223/2003 af 5. februar 2003 om kravene til mærkning ved økologisk produktion af foderstoffer, foderblandinger og fodermidler og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91. Kommissionens forordning (EF) Nr. 1452/2003 af 14. august 2003 om videreførelse af undtagelsen i artikel 6, stk. 3, litra a) i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 for bestemte arter af frø og vegetativt formeringsmateriale og om fastlæggelse af procedureregler og kriterier for denne undtagelse. Hertil kommer de danske økologiregler i: Lov nr. 118 af 3. marts 1999 (med senere ændringer) Økologilov. Bekendtgørelse nr. 244 af 2. april 2004 (med senere ændringer) om økologisk jordbrugsproduktion (i det efterfølgende kaldet økologibekendtgørelsen). Bekendtgørelse nr. 409 af 21. maj 2001 (med senere ændringer) om anvendelse af økologikontrolmærket (Ø-mærket) på økologiske jordbrugsprodukter, der skal anvendes til nonfood. Bekendtgørelse nr af 12. december 2003 om registrering i database for økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale. Bekendtgørelse nr. 115 af 23. februar 2004 (med senere ændringer) om foderstoffer til anvendelse i økologisk akvakulturbrug. Såvel økologiforordningens som økologibekendtgørelsens bestemmelser er uddybet i denne vejledning. 2

7 Indledning De gældende økologiregler for virksomheder, inklusive vejledninger, blanketter, spørgsmål og svar om økologisk produktion m.v., findes på Plantedirektoratets hjemmeside. Direktoratet vil løbende opdatere disse vejledninger m.v., ligesom ændringer vil fremgå af nyhedsbreve på hjemmesiden. Det skal bemærkes, at økologireglerne ikke erstatter det øvrige lovgrundlag, der regulerer danske virksomheder. Det vil sige, hvis et område er reguleret af både økologireglerne og andre regler, skal samtlige regler overholdes. 3

8 Den økologiske produktion 2 Den økologiske produktion 2.1 Generelle principper for den økologiske produktion Økologiske produkter skal produceres i overensstemmelse med EU-reglerne og de danske nationale regler, se afsnit 1. Økologireglerne gælder for produkter, der produceres, behandles, transporteres, opbevares, markedsføres, sælges, importeres eller eksporteres med henvisning til den økologiske produktionsmetode. Generelt skal økologikontrollen være med til at kvalitetssikre de økologiske produkter. Autorisation og kontrol af økologiske forsyningsvirksomheder er vigtige instrumenter til at sikre kvaliteten af produkter, produceret efter den økologiske produktionsmetode. 2.2 Hovedprincipper i økologireglerne Hovedprincipperne i økologireglerne er, at økologiske produkter, omlægningsprodukter og produkter bestemt til den økologiske produktion skal holdes adskilt fra ikke-økologiske produkter, være fri for ikke-tilladte stoffer, og kunne spores gennem hele produktionskæden, fra landmanden og dennes underleverandører til emballering, mærkning og distribution. Produktion af økologisk foder eller foder bestemt til den økologiske husdyrproduktion er underlagt skærpede krav om kvalitetssikring. Virksomheder, der producerer eller oplagrer foder bestemt til den økologiske husdyrproduktion, skal implementere et egenkontrolsystem i den økologiske foderstofproduktion i henhold til økologiforordningen. Produktion af foder til økologisk akvakultur er undtaget fra kravet om egenkontrol, det vil sige der skal ikke implementeres et egenkontrolsystem i virksomheder, der producerer foder til økologiske akvakulturbrug Adskillelse Virksomheden skal altid fortage en klar adskillelse mellem produkter, produceret efter den økologiske produktionsmetode og ikke-økologiske produkter, så der ikke opstår tvivl om, et produkts økologiske status. Ved produktion, behandling, opbevaring og transport skal der altid være klar adskillelse mellem de økologiske produkter, omlægningsprodukter, produkter bestemt til det økologiske jordbrug og ikke-økologiske produkter. Virksomheden skal 4

9 Den økologiske produktion udarbejde procedurer og medarbejderinstrukser til at sikre adskillelse. Lagre og anlæg skal placeres, udformes, vedligeholdes, rengøres, skiltes og mærkes. Der skal herved sikres en klar adskillelse mellem produkter, produceret efter den økologiske produktionsmetode, og ikke-økologiske produkter. Skiltning og mærkning af produkter, produceret efter den økologiske produktionsmetode, skal være fuldstændig og korrekt, således at disse produkter ikke kan forveksles med ikke-økologiske produkter. Særskilt produktion eller behandling Der kan være tale om en fysisk eller en tidsmæssig adskillelse. Ved fysisk adskillelse forstås, at produktion eller behandling af ikke-økologiske produkter og produkter, der produceres efter den økologiske produktionsmetode, sker på separate fabrikker, separate produktionsanlæg eller separate produktionslinier (Overgangsordning for produktion af foderstoffer indtil 31. december 2007 se afsnit 2.6.1). Tidsmæssig adskillelse forekommer, når der på forskellige tidspunkter produceres eller behandles økologiske og ikkeøkologiske produkter på samme anlæg. Den økologiske produktion skal ved tidsmæssig adskillelse udføres som en fuldstændig serie på et andet tidspunkt end den ikke-økologiske produktion. En virksomhed med en regelmæssig økologisk produktion skal informere Plantedirektoratet om det sædvanlige produktionstidspunkt. Hvis den økologiske produktion ikke kan planlægges på forhånd, skal Plantedirektoratet informeres indenfor en aftalt frist, før produktionen kan finde sted, jf. særlige vilkår i autorisationsskrivelsen. Særskilt opbevaring Ved opbevaring af løsvarer skal virksomheden råde over særskilte lokaliteter til opbevaring af henholdsvis økologiske produkter, omlægningsprodukter og produkter, bestemt til den økologiske jordbrugsproduktion, før og efter produktion eller behandling. Hvis der ikke anvendes særskilte lagerbygninger, skal produkter, der er produceret efter den økologiske produktionsmetode mærkes tydeligt, med skiltning, så der under opbevaring ikke opstår risiko for sammenblanding eller forveksling af økologiske og ikkeøkologiske produkter. Det vil ofte være nødvendigt at opsætte permanente skillerum. Ved midlertidig lagring af økologiske produkter samt under af- og pålæsning, skal produkterne holdes klart adskilte fra øvrige ikkeøkologiske produkter og skal mærkes med produkternes økologiske status. For produkter i lukket emballage, eksempelvis sækkevarer, er der ikke krav om særskilt opbevaring. Fysisk adskillelse Tidsmæssig adskillelse 5

10 Den økologiske produktion Procedurer og medarbejderinstrukser Indretning af anlæggene Rengøring Gyldig dokumentation Forebyggelse mod iblanding af ikke-tilladte stoffer Virksomheden skal forebygge iblanding af ikke-tilladte stoffer i produkter, der er produceret efter den økologiske produktionsmetode. Det skal forhindres, at økologiske produkter iblandes f.eks. bejdsemidler, medicinrester, pesticider eller genetisk modificeret materiale, idet nævnte stoffer ikke er tilladt i den økologiske produktion. Virksomheden skal udarbejde procedurer og medarbejderinstrukser, der sikrer, at der ikke sker en iblanding af ikke-tilladte stoffer i produkter bestemt til den økologiske produktion. Produktions-, opbevarings- og transportanlæg skal rengøres forsvarligt for at undgå overslæb. Der må ikke opstå tvivl om, hvorvidt et produkt er økologisk. Anlæggene skal være indrettet således, at de kan rengøres på en forsvarlig måde, der tilsikrer, at overslæb ikke kan finde sted. Gulve, siloer o. lign. skal være rengjorte inden oplagring af økologiske produkter. Virksomhederne skal være opmærksomme på mulig iblanding af ikke-tilladte stoffer i økologiske produkter gennem støvdannelse af f.eks. genetisk modificeret materiale fra oplagring af genetisk modificerede produkter, som f.eks. sojaskrå Sporbarhed af den økologiske oprindelse Sporbarhed i produktionsprocessen forudsætter, at virksomheden kan dokumentere de økologiske produkters økologiske oprindelse og status. Virksomheden skal føre regnskab over køb og salg, herunder lagerregnskab, der tydeligt angiver produktstrømmene. Når en virksomhed køber økologiske afgrøder, økologisk foder, gødning m.m., skal den sikre sig, at der foreligger gyldig dokumentation for produkternes økologiske oprindelse og status. Virksomheden har pligt til at sikre sig, at produkter, der er produceret efter den økologiske produktionsmetode kan spores tilbage til en autoriseret eller certificeret sælger. Virksomheden skal ved køb af økologiske produkter sikre sig dokumentation for produkternes økologiske oprindelse og status, inden varen oplagres. Produkter i løs vægt skal være ledsaget af et følgedokument udstedt af en økologikontrolleret leverandør som beskrevet i afsnit 3.2. Så længe der ikke er modtaget dokumentation for produktets økologiske oprindelse og status, skal varen holdes fysisk adskilt fra andre økologiske produkter. Det betyder samtidig, at varen ikke må sælges som økologisk. Varen må ikke anvendes i økologiske foderblandinger eller lignende, før dokumentation for den økologiske oprindelse og status er modtaget på virksomheden. Dokumentation for varens økologiske oprindelse og status skal opbevares på virksomheden eller driftsenheden sammen med oplysninger om størrelsen på hvert indkøbt parti. Dokumentationen skal kunne forevises på forlangende ved Plantedirektoratets besøg. Dokumentationen skal foreligge på den bogførende enhed, jf. 6

11 Den økologiske produktion autorisationsskrivelsen, evt. i kopi eller skal være elektronisk tilgængeligt i de tilfælde, hvor originaldokumenter opbevares på hovedkontoret. Dokumentationen skal opbevares i mindst 5 år. Virksomheden skal sikre sig, at de økologiske produkter kan spores gennem hele produktionsprocessen ved hjælp af flowdiagrammer, procedurer og medarbejderinstrukser. Der skal føres detaljeret lagerregnskab. Det skal f.eks. noteres i lagerregnskabet, når der kasseres kartofler, der er for små, rester fra rensning af såsæd eller smuld efter rensning af maskinerne. 2.3 Beskrivelse af arbejdsgangene i virksomheden Autoriserede virksomheder skal til enhver tid kunne forevise procedurer og medarbejderinstrukser for arbejdsgange og registreringer i virksomheden, der sikrer klar adskillelse (afsnit 2.2.1), forebyggelse mod iblanding af ikke-tilladte stoffer (afsnit 2.2.2) og sporbarhed i den økologiske produktion (afsnit 2.2.3). På driftsenheden skal der således foreligge skriftlige procedurer, der beskriver hele den økologiske produktion. Alle virksomhedens medarbejdere, der har opgaver vedrørende den økologiske produktion, skal instrueres i de påkrævede arbejdsgange, så det sikres, at reglerne for adskillelse, forebyggelse mod iblanding af ikke-tilladte stoffer og sporbarhed følges. Medarbejderinstrukser skal forefindes, der hvor anlægget betjenes. Procedurer og medarbejderinstrukser skal ajourføres, når der ændres i indretning af udstyret og i arbejdsgangene Rengøring Produktionsanlæg, transportanlæg og lagre, der anvendes til både ikke-økologiske produkter og produkter, produceret efter den økologiske produktionsmetode, skal rengøres omhyggeligt og fuldstændigt. Rengøringen skal foretages mellem de forskellige produktionsforløb og oplagringer. Virksomheden skal føre kontrol med, at rengøringen er tilstrækkelig. Kontrollen skal registreres, f.eks. i en logbog. Der skal foretages en præcis registrering af tidspunktet for, hvornår anlægget blev rengjort inden start på den økologiske produktion. I logbogen kan der endvidere registreres resultater fra en eventuel foretaget prøvetagning til dokumentation af rengøringens effektivitet. Kontrol med rengøring Manglende eller mistet økologisk status Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et parti er økologisk, fordi der ikke har været klar adskillelse mellem et økologisk og et ikkeøkologisk parti, vil dette normalt medføre, at pågældende parti ikke kan sælges som økologisk. I så fald skal al henvisning til den økologiske produktionsmetode fjernes fra partiet. Tilsvarende regler gælder for omlægningsprodukter. 7

12 Den økologiske produktion Skærpede krav til foderblandinger Såfremt der er tale om mangelfuld rengøring skal alle henvisninger til den økologiske produktionsmetode fjernes fra de produkter, der ikke opfylder kravene. Kravene til indholdet af fodermidler i foderblandinger, bestemt til den økologiske jordbrugsproduktion, er blevet skærpet, idet der ikke må indgå samme slags økologiske og ikke-økologiske fodermidler. Tilsvarende må samme slags omlægningsfodermiddel ikke indgå sammen med samme slags ikke-økologisk fodermiddel. En virksomhed kan således risikere, at produkter i et lagerrum mister deres økologiske status, hvis der ved en fejl samtidig oplagres ikke-økologiske fodermidler. Ved sammenblanding af en økologisk afgrøde og en omlægningsafgrøde af samme art, skal dette straks meddeles Plantedirektoratet med oplysning om den procentvise fordeling i blandingen. Plantedirektoratet vil umiddelbart herefter skriftligt informere virksomheden om det videre forløb. Fra 1. september 2004 er kravene til foder til økologiske husdyr i Danmark yderligere skærpet, idet der fremover kun må anvendes produkter, som fremgår af bilag Produktion af økologisk frø, udsæd mv. Økologisk frø, udsæd og vegetativt formeringsmateriale må kun fremavles på omlagte arealer. Omlægningstiden for et areal er den periode, hvor arealet skal dyrkes efter de økologiske produktionsregler, inden afgrøderne kan kaldes økologiske. Omlægningstiden for de forskellige afgrødetyper er beskrevet i afsnit Der kan anvendes ikke-økologisk ubejdset frø, sædekorn og planteformeringsmateriale som basis for fremavl. Primærbedrifter, der ønsker at sælge økologisk certificeret fremavl, skal have indgået en kontrakt med en frøvirksomhed, og produktionen skal være anmeldt til Plantedirektoratets Sektor for frø og sædekorn. 2.5 Produktion af foder til økologisk akvakultur Virksomheder, der producerer, behandler og opbevarer foder til økologisk akvakultur, skal overholde både de generelle principper og hovedprincipperne for den økologiske produktion. Endvidere skal virksomheden overholde de danske nationale regler omkring produktion af foder til økologisk ferskvands- og saltvandsdambrug samt ålebrug. Produktion af foder til økologisk akvakultur er dog ikke underlagt krav om implementering af egenkontrol. Foderstoffer, der må anvendes i økologisk akvakultur: Foderstoffer, der generelt er produceret efter den økologiske produktionsmetode. 8

13 Den økologiske produktion Foderstoffer, der er omfattet af økologiforordningen, bilag II, del C, nr. 3, og del D. Godkendte farvestoffer produceret af gærsorten Phaffia Rhodozyma, må kun anvendes til moderfisk. Disse kan derefter ikke sælges som økologiske. Farvestoffet må konserveres med ethoxyquin. Foderstoffer, der kommer fra vilde akvatiske ressourcer. Herved forstås biprodukter fra industri- eller konsumfiskeri. Andelene fra de to typer fiskeri, og området, hvor fiskeriet er foregået, skal være dokumenteret. Eksempelvis må biprodukter fra dambrug ikke anvendes. Fiskemel skal være af kvaliteten LT (low temperature). I fremstillingen må der ikke være anvendt genetisk modificeret materiale. Dette gælder også alle fodertilsætningsstoffer. Ikke-økologiske foderstoffer, der er omfattet af økologiforordningen, bilag II, del C, nr. 1 og C, nr. 2, hvis de indgår med op til 5 % i tørstof. 2.6 Produktion af foder til økologiske husdyr Der kan anvendes ikke-økologiske foderstoffer af jordbrugsoprindelse med op til 10 % pr. dyr pr. dag for drøvtyggere og 20 % pr. dyr pr. dag for andre dyr, hvis der ikke er tilstrækkeligt med økologisk foder på det danske marked. Muligheden for at anvende ikke-økologiske foderstoffer gælder indtil den 24. august Der skal anvendes økologisk/omlægningsgrovfoder, herunder pulpetter og kosetter. Der skal også anvendes økologisk/omlægnings byg, havre, hvede, rug og triticale. Ikke-økologisk klid og strømel kan anvendes som bærestof til vitamin- og mineralblandinger. Kun foderstoffer af jordbrugsoprindelse som nævnt i bilag 3, tabelafsnit A og B, må anvendes som ikke-økologisk foder. Foderstofferne må ikke være fremstillet ved brug af kemiske opløsningsmidler. Det er derfor ikke muligt at anvende ikkeøkologiske skråprodukter som sojaskrå, rapsskrå og solsikkeskrå, da de er ekstraheret med organiske opløsningsmidler såsom hexan. Kød- og benmel må ikke anvendes i økologisk jordbrug. Fiskemel må ikke anvendes til drøvtyggere (se også Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion afsnit 4.3) Egenkontrol i den økologiske foderstofproduktion Virksomheder, der producerer økologiske foderstoffer, skal ud over de generelle krav til den økologiske produktion etablere et kvalitetssikringssystem i form af et egenkontrolsystem, baseret på HACCP-principperne. Et egenkontrolsystem efter HACCP-principperne bygger på en risikoanalyse og fastlæggelse af kritiske kontrolpunkter. Der skelnes mellem 7 forskellige generelle HACCP-principper: Generelle HACCPprincipper 9

14 Den økologiske produktion Analyse af produktionsprocessen som helhed 1. Hele produktionsprocessen skal analyseres for mulige risikofaktorer fra varemodtagelse til levering af slutproduktet. Mulige risikofaktorer identificeres, og forebyggende foranstaltninger iværksættes. 2. Risikofaktorer, der ikke umiddelbart kan afhjælpes, fastlægges som kritiske kontrolpunkter. 3. Tolerance- eller grænseværdier fastsættes som målepunkter for overvågning og styring af de kritiske kontrolpunkter. 4. Overvågningssystem etableres til overvågning af de kritiske kontrolpunkter. 5. Korrigerende handlinger fastlægges for de tilfælde, hvor tolerance- eller grænseværdier er blevet overskredet, og det skal besluttes, hvad der skal ske med de pågældende produkter. 6. Procedurer til verifikation af egenkontrolsystemet etableres til sikring af systemets effektivitet, løbende opdatering og udvikling, når f.eks. dele af produktionsprocessen ændres. 7. Et dokumentationssystem etableres til dokumentation af kontrollen af de kritiske kontrolpunkter med tilhørende procedurer. Ved implementering af egenkontrolsystemet gennemgås hele produktionsprocessen fra varemodtagelsen til levering af slutproduktet ved hjælp af flowdiagrammer og ved gennemgang på stedet. Det analyseres, hvor der ved varemodtagelsen, i produktionen, ved intern transport, ved oplagring, regnskab og mærkning er risiko for: Sammenblanding af produkter, produceret efter den økologiske produktionsmetode og ikke-økologiske produkter. Iblanding af ikke-tilladte stoffer. At sporbarhed af produkter, produceret efter den økologiske produktionsmetode kan gå tabt. At der kan ske en forveksling af ikke-økologiske foderstoffer med de økologiske foderstoffer, omlægningsfodermidler eller foderstoffer bestemt til den økologiske produktion. Virksomheden skal i flowdiagrammet oplyse, hvor i processen der til- og fragår økologiske produkter, omlægningsprodukter og ikkeøkologiske produkter. Proceduren for genanvendelse af foderstoffer, herunder også fodertilsætningsstoffer samt smuld fra filtre, rest- og returvarer m.v., skal oplyses. 10

15 Den økologiske produktion Der skal i analysen især lægges vægt på de led i produktionsprocessen, hvor der benyttes de samme maskiner, produktions- og transportanlæg i den økologiske og ikkeøkologiske produktion. Der skal udarbejdes procedurer for forebyggende foranstaltninger for at undgå utilsigtet sammenblanding, iblanding af ikke-tilladte stoffer og for at sikre sporbarheden. Forbyggende foranstaltninger kan f.eks. være, at: Den økologiske produktion samles på et bestemt tidspunkt. Anlægget renses, f.eks. med korn, inden den økologiske produktion påbegyndes. Den første og den sidste del af produktionen fjernes som ikkeøkologisk. Risikofaktorer, der ikke umiddelbart kan afhjælpes, fastlægges som kritiske kontrolpunkter og indtegnes i flowdiagrammet. Virksomheden overvåger og styrer selv de kritiske kontrolpunkter via grænseværdier efter fastlagte procedurer og medarbejderinstrukser. Det fastlægges i procedurer, hvad der sker med en produktion, hvis grænseværdien er blevet overskredet, om det producerede parti f.eks. mister sit økologiske status og derfor ikke må sælges med henvisning til den økologiske produktionsmetode. En oversigt over, hvilke kritiske kontrolpunkter virksomheden har udpeget, med en beskrivelse af de tilhørende grænseværdier samt information om tilhørende procedurer og medarbejderinstrukser, skal løbende ajourføres og ved ændringer indsendes til Plantedirektoratet. Skemaet kan downloades på direktoratets hjemmeside. Procedurer og medarbejderinstrukser skal foreligge både ved de relevante steder i produktionen og samlet i en mappe som dokumentation for egenkontrolsystemet. Procedurer og medarbejderinstrukser skal indeholde: Metode til overvågning af de kritiske kontrolpunkter. Kritisk grænse for overskridelse. Hvor tit kontrolpunkterne skal overvåges. Hvilke korrigerende foranstaltninger, der skal udføres, hvis grænseværdien overskrides. Hvad der skal ske med de produkter, der er fremstillet mens grænseværdien er overskredet. Hvorledes virksomheden vil dokumentere kontrollen af de kritiske kontrolpunkter. HACCP-analyse Forebyggende foranstaltninger Risikofaktorer og grænseværdier Kritiske kontrolpunkter Procedurer og medarbejderinstrukser Virksomheden skal regelmæssigt tage det etablerede egenkontrolsystem op til revision, således at systemets effektivitet, løbende tilpasning og udvikling sikres. Dette er især vigtigt, når der foretages ændringer i produktionsanlæg, eller når der eksempelvis ønskes påbegyndt produktion af en ny foderblanding. 11

16 Den økologiske produktion Indtil 31. december 2007 kan Plantedirektoratet tillade, at økologiske foderstoffer produceres på anlæg, hvor der også produceres ikke-økologiske foderstoffer. Plantedirektoratet vil efter en vurdering af virksomhedens egenkontrolsystem kunne give tilladelse til, at virksomheden fortsat producerer økologisk og ikkeøkologisk foder på samme anlæg. 2.7 Lønproduktion/lønbehandling Tilladt på ikke-autoriseret enhed Kun tilladt på økologiautoriseret enhed For virksomheder, der lønproducerer/lønbehandler, gælder, at de som hovedregel skal være autoriseret til opbevaring og produktion eller behandling af økologiske produkter. For en primærproducent er følgende lønproduktion/lønbehandling tilladt (evt. ny regulering fra den 1. juli 2005, se afsnit 5.4.3) på en ikke-autoriseret bedrift eller virksomhed: at rense og tørre korn og markfrø, at opbevare markafgrøder og foder. Lønproduktion/lønbehandling for økologiske virksomheder må kun gennemføres på autoriserede enheder, bortset fra opbevaring af markafgrøder, som kan tillades på en ikke-autoriseret bedrift efter anmeldelse til Plantedirektoratets Sektor for økologi (evt. ny regulering fra den 1. juli 2005, se afsnit 5.4.3). Følgende lønproduktion/lønbehandling må kun gennemføres på økologiautoriserede virksomheder og bedrifter: Grøntørring og pelletering Blanding og formaling af eget foder Valsning af havre Toastning af f.eks. ærter Opsækning Sortering, rensning og pakning af kartofler og grøntsager Oliepresning Partiet, der er under lønproduktion/lønbehandling, skal produceres, behandles og opbevares klart adskilt fra andre partier indtil tilbagelevering. 12

17 Transport 3 Transport Der gælder særlige regler for transport af økologiske produkter. Reglerne omfatter transport mellem økologiske bedrifter og virksomheder, herhjemme samt til og fra Danmark. 3.1 Transport i lukket emballage Ved transport i lukket emballage mellem økologiske bedrifter og virksomheder skal følgende krav være opfyldt: Transporten skal foregå i egnede emballager, containere eller køretøjer, der er lukket på en sådan måde, at indholdet ikke kan udskiftes. Emballagen, containeren eller køretøjet skal enten være forsynet med eller ledsaget af et dokument, der kan relateres entydigt til emballagen, containeren eller køretøjet med følgende mærkning: 1. Navn og adresse på virksomheden eller bedriften, der sælger eller ejer og/eller oplagrer produktet. 2. Produktets navn inklusive en henvisning til den økologiske produktionsmetode eller produktets økologiske status. 3. Navn og/eller EU-kontrolkode på det kontrolorgan eller den kontrolmyndighed, som virksomheden eller bedriften hører under. 4. Identifikationsmærke, såfremt varepartiet har et identifikationsmærke, således at det er muligt at relatere varepartiet til virksomhedens regnskab. Følgepapirer og mærkning af produkter, der transporteres med henvisninger til den økologiske produktionsmetode fra en bedrift eller virksomhed, der er underlagt Plantedirektoratets kontrol, skal mærkes med direktoratets EU-kontrolkode DK-Ø Transport i åben emballage Ved transport af økologiske løsvarer (det vil sige i åben emballage som f.eks. på åbent lad) mellem økologiske bedrifter og virksomheder, der ikke er underlagt samme kontrolmyndighed (eksempelvis mellem et foderstoffirma og en fødevarevirksomhed eller en dansk og tysk bedrift), gælder særlige regler og tillades kun, hvis: Transporten foregår direkte mellem bedrifter og virksomheder, og de begge er omfattet af EU's økologikontrol. Produkterne ledsages af følgepapirer, der indeholder de oplysninger, der kræves i henhold til afsnit 3.1. Kontrolorganet eller myndigheden af både den afsendende og modtagende bedrift eller virksomhed er blevet informeret om og har godkendt denne transport. En sådan godkendelse kan gives for én eller flere transporter. 13

18 Transport Procedurer og medarbejderinstrukser Godkendelse af Plantedirektoratet Godkendelse af Fødevarestyrelsen Rengøring Virksomheden skal udarbejde procedurer og medarbejderinstrukser for transport af økologiske produkter. Procedurerne skal indeholde en beskrivelse af hvilke køretøjer, der benyttes til økologiske varer, samt virksomhedens rengøringsprocedurer og dokumentation for rengøring. Plantedirektoratet skal godkende procedurer for transport af økologiske produkter i løs vægt. Fødevarestyrelsen skal godkende procedurer for transport af økologiske produkter i løs vægt til og mellem virksomheder, der er registreret i Fødevarestyrelsen. Transportmidler skal være grundigt rengjorte, før de anvendes til transport af økologiske produkter, omlægningsafgrøder eller produkter bestemt til den økologiske produktion. Ved anvendelse af køretøjer eller containere, der tidligere har været anvendt til transport af ikke-økologiske produkter, skal der dokumenteres for en passende rengøring af bilerne (f.eks. ved brug af en logbog), før de igen må anvendes til transport af økologiske produkter. Der skal desuden træffes alle nødvendige foranstaltninger, således at det sikres, at produkterne opfylder økologireglerne. 3.3 Egenkontrol ved transport af økologiske foderstoffer til andre produktionsenheder eller opbevaringslokaler Der gælder supplerende bestemmelser for transport af økologiske foderstoffer i forhold til de generelle økologiregler. Transport af økologiske foderstoffer til og fra økologiske virksomheder eller bedrifter skal omfattes af egenkontrolsystemet. Der skal derfor gennemføres en HACCP-analyse af virksomhedens transport af økologiske produkter med henblik på overholdelse af økologireglernes hovedprincipper om adskillelse, forebyggelse mod iblanding af ikke-tilladte stoffer og sporbarhed. Som resultat af HACCP-analysen iværksættes forbyggende foranstaltninger, der kan sikre, at økologireglerne overholdes. For udpegede kritiske kontrolpunkter udarbejdes procedurer og medarbejderinstrukser, der sikrer, at kontrolpunkterne overvåges, samt at afhjælpende eller korrigerende handlinger udføres. Transport af økologiske produkter eller omlægningsvarer i køretøjer eller containere, der tidligere har transporteret ikkeøkologiske produkter, kan f.eks. betragtes som et kritisk kontrolpunkt. Produkter, produceret efter den økologiske produktionsmetode og ikke-økologiske produkter skal holdes fysisk adskilt fra hinanden, f.eks. ved at være emballeret. Hvis der transporteres produkter, produceret efter den økologiske produktionsmetode og ikke-økologiske produkter som løsvarer, skal det ske på separate køretøjer eller i separate containere. Ved 14

19 Transport transport af løsvarer skal der foreligge en procedure og en medarbejderinstruks for passende rengøring. Rengøringens effektivitet skal kontrolleres og dokumenteres, f.eks. i en logbog. Udlevering af foderblandinger og fodermidler kunne være et andet kritisk kontrolpunkt. Der skal derfor foreligge procedurer og medarbejderinstrukser for registrering af produktmængder ved påbegyndelse af leveringsrunden og i forbindelse med aflevering af hver leverance. 15

20 Varemodtagelse 4 Varemodtagelse Varemodtagelsen er et andet af de steder, hvor der er risiko for sammenblanding, fejl og forveksling af produkterne. Det er derfor et krav i økologiforordningen, at virksomheden ved modtagelse økologiske produkter, omlægningsprodukter og produkter bestemt til den økologiske jordbrugsproduktion gennemfører en modtagekontrol, der omfatter følgende: Kontrol af, om emballagen eller containerne med økologiske produkter og omlægningsprodukter er ubrudt. Kontrol af, at mærkningen eller følgedokumentet er i overensstemmelse med reglerne for transport af emballerede eller uemballerede økologiske produkter og omlægningsprodukter, se afsnit 3. Kontrol af produkternes økologiske oprindelse, status, art og mængde samt sikring af, at følgedokumenter og mærkater stemmer overens med produkternes øvrige økologiske dokumentation, se afsnit 5.4. Eventuelle renhedsanalyser (f.eks. efter genetisk modificeret materiale, pesticider m.m.). Resultatet af modtagekontrollen skal registreres, f.eks. i lagerregnskabet, se afsnit Virksomheden skal udarbejde procedurer og medarbejderinstrukser for gennemførelsen af modtagekontrollen. Virksomheden har pligt til at sikre sig, at produkter, der produceres efter den økologiske produktionsmetode kan spores tilbage til en autoriseret eller certificeret sælger. Virksomheden skal ved køb af økologiske produkter sikre sig dokumentation for produkternes økologiske oprindelse og status. Såfremt der ved oplagringen ikke er modtaget dokumentation for produkternes økologiske oprindelse og status, skal produkterne holdes adskilt fra andre økologiske produkter. Det betyder samtidig, at produkterne ikke må sælges med henvisning til den økologiske produktion. Produkterne må ikke anvendes i økologiske foderblandinger eller lignende, før dokumentation for den økologiske oprindelse og status er modtaget på virksomheden. 4.1 Varemodtagelse ved import fra tredjelande Økologiske produkter eller omlægningsprodukter, der importeres fra tredjelande, må kun transporteres i lukket emballage eller i forseglede containere. Emballagen eller containerne skal være lukket på en sådan måde, at indholdet ikke kan udskiftes. Virksomheden skal kontrollere lukningen ved modtagelsen i Danmark. Der henvises i øvrigt til vejledning om Import af økologiske produkter. 16

Økologikontrol. November 2005. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. November 2005. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Gældende fra den 1. november 2005 Ministeriet

Læs mere

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Maj 2004 Gældende fra den 18. maj 2004 Ministeriet

Læs mere

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed

Vejledning til udfyldning af skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed Vejledning til udfyldning af skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed, skal anvendes af virksomheder, der ønsker

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv.

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed

Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed I skal udfylde skemaet Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed, hvis jeres virksomhed ønsker

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for økologiautoriserede virksomheder underlagt Plantedirektoratets økologikontrol December 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Transport af foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet September 2010 ISBN 978-87-7083-921-1 Fotos: Transporterer du foder? Denne

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning... 1 2. Kvalitetsstyring... 1 3. Risikoanalyse - HACCP-analyse...

Læs mere

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning...1 2. Risikovurdering - HACCP-analyse...1 3. Kvalitetsstyring...2 4. Foderhygiejneforordningens

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

Vejledning. Indberetning og betaling 2016. Producenter og mellemhandlere af foder

Vejledning. Indberetning og betaling 2016. Producenter og mellemhandlere af foder Vejledning Indberetning og betaling 2016 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3. Muligheder for reduktion/rabat... 4 4.

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

UDKAST 7. oktober 2004

UDKAST 7. oktober 2004 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 39 O UDKAST 7. oktober 2004 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2,

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Administrativ Jordbrugskontrol Team Økologiadministration Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 E-mail: jordbrugskontrol@naturerhverv.dk CVR-nr.: DK-20814616 Ansøgning

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Oktober 2006

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Oktober 2006 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Oktober 2006 Gældende fra den 6. oktober 2006 RESUMÉ Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion beskriver de regler, der gælder for økologisk produktion

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Juli 2004

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Juli 2004 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Juli 2004 Gældende fra den 9. juli 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 6 2 GENERELLE PRINCIPPER 8 2.1 OMLÆGNING TIL ØKOLOGISK JORDBRUGSPRODUKTION 8 2.2 KLAR

Læs mere

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for:

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for: Overtrædelser af økologireglerne på de økologiske bedrifter i kontrolåret 2012 Kontrolåret 2012 løb fra den 1. marts 2012 til den 31. december 2012. Der gennemføres mindst et årligt kontrolbesøg på alle

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 4. juli 2016 J.nr.: 2016-29-102-00013 Økologikontrollen i år 2015 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2015 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Indberetning og betaling 2014 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker?

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Program Lovgivning Myndigheder - overordnet. Forskellige former for salg. Registrering.

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede. afgrøder.

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede. afgrøder. Bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2005 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder 1) I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2, og stk. 4, 12, stk. 2, 14, stk. 4, 16, stk. 1, 18

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v. BEK nr 716 af 27/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr.: 12-0117-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Februar 2005

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Februar 2005 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Februar 2005 Gældende fra den 28. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 6 2 GENERELLE PRINCIPPER 8 2.1 OMLÆGNING TIL ØKOLOGISK JORDBRUGSPRODUKTION 8

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v.

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om økologiske fødevarer m.v. December 2010 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. December 2010 2 af 80 Fødevarestyrelsen December 2010 Vejledning om økologiske fødevarer

Læs mere

Branchekode for egenkontrol med forsegling af forsendelser af uemballeret

Branchekode for egenkontrol med forsegling af forsendelser af uemballeret Branchekode for egenkontrol med forsegling af forsendelser af uemballeret kød 1. Målsætning og dækningsområde. Det er virksomhederne ansvar at sikre sig at uemballeret kød med særlig eksportstatus, herunder

Læs mere

Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag

Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag EU s økologiforordning 834/2007 2. Denne forordning gælder for følgende

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2005

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2005 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Maj 2005 Gældende fra den 27. maj 2005 RESUMÉ Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion beskriver de regler, der gælder for økologisk produktion på jordbrugsbedrifter.

Læs mere

Vejledning for udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM- afgrøder

Vejledning for udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM- afgrøder Vejledning for udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM- afgrøder Oktober 2016 Vejledning for udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM- afgrøder Oktober 2016 Tekst og redaktion: NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruksen indeholder oplysninger om: Mærkning (afsnit 1) Fødevarestyrelsens vejledning

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2015-24-60-00140 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Import og samhandel af ikke-animalske fødevarer 2016 INDLEDNING En stor andel af de ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer, som findes på

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Oktober 2017 1 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Marts 2008. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

Marts 2008. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Vejledning for konventionelle og økologiske jordbrugere der har lidt er økonomisk tab på grund af forekomst af genetisk modificeret (GM) materiale i deres afgrøde Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor

1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor NOTAT KONTOR FOR KONTROLSTYRING 1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor Vejledning om kontrol af bi- og restprodukter fra fødevareproduktion, der anvendes

Læs mere

Få mest muligt ud af dit kontrolbesøg

Få mest muligt ud af dit kontrolbesøg Få mest muligt ud af dit kontrolbesøg Landbrugsstyrelsen - Økologikontrollen 29. november 2017, Marianne Christensen, Økologikontrollør Hvem er vi? Vi er ca. 130 jordbrugskontrollører fra fem lokale afdelinger

Læs mere

Instruks for godkendelse af kontrolsteder

Instruks for godkendelse af kontrolsteder (kun for forhåndsanmeldte importsendinger) Aktivitet 2043 Februar 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Instruks for godkendelse af kontrolsteder Aktivitet 2043

Læs mere

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9 s HA-guidelines I henhold til DS 3027 Side 1 af 9 s HA guidelines for Operatører. Afsnit 1 1.1. Hvad er HA? Side 3 1.2. HA-processen Side 4 1.3. Flowdiagram for HA-systemet Side 5 1.4. Kontrol og rapportering

Læs mere

Vejledning. Til TSE-reglerne

Vejledning. Til TSE-reglerne Vejledning Til TSE-reglerne September 2003 3 Vejledning til TSE-bestemmelser i følgende forordninger: - EU-Kommissionens Forordning (EF) nr. 1234/2003 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI

Læs mere

Sagsnummer: 13-362-000002 Dato: 25. august 2014

Sagsnummer: 13-362-000002 Dato: 25. august 2014 Sagsnummer: 13-362-000002 Dato: 25. august 2014 Udkast til: Aftalebaseret kvalitetsordning for skovfrø af OECD-arter, administreret af NaturErhvervstyrelsen. Gensidig forpligtende aftale for handel i Danmark

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Januar 2015 VEJLEDNING OM ØKOLOGISK JORDBRUGSPRODUKTION/ JANUAR 2015 Kolofon Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Juni 2011 Figur 1 Figur 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Denne vejledning

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt.

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt. J. nr.: 2015-13-60-00120 15-11-2016 Slutrapport for kampagnen om Ulovlig indførsel af fjervildt. INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i sommeren 2016 gennemført en kontrolkampagne med fokus på sporbarhed og

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.1)

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.1) Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.1) I medfør af 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3, 13, 14, 15 og 24, stk. 2, i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 3. maj 2011, fastsættes:

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Vejledning om økologiske fødevarer m.m.

Vejledning om økologiske fødevarer m.m. Vejledning om økologiske fødevarer m.m. juli 2006 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 1.1 Andre myndigheder, der administrerer økologireglerne...7 1.2 Læsevejledning...8 2. Anvendelsesområde...9 3.

Læs mere

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter - marts 2010. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter - marts 2010. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Primærbedrifter - marts 2010 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2014

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2014 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Maj 2014 2 Kolofon Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e):

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1 I bekendtgørelse nr. 1356 af 27. november 2015 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Hvad vil dette oplæg indeholde? Hvad skriver du under på? Hvad skal du være særlig

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande April 2009 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

ØKOLOGI HVAD ER ØKOLOGISK PRODUKTION? HVORFOR LÆGGER LANDMÆND OM? BIRGITTE POPP ANDERSEN, PLANTEAVLSKONSULENT

ØKOLOGI HVAD ER ØKOLOGISK PRODUKTION? HVORFOR LÆGGER LANDMÆND OM? BIRGITTE POPP ANDERSEN, PLANTEAVLSKONSULENT ØKOLOGI HVAD ER ØKOLOGISK PRODUKTION? HVORFOR LÆGGER LANDMÆND OM? BIRGITTE POPP ANDERSEN, PLANTEAVLSKONSULENT DEN ØKOLOGISKE TANKEGANG Ordet økologi stammer oprindelig fra græsk og betyder frit oversat

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter Februar 2014 Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier 1 Indledning Det muligt at producere partier af

Læs mere

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Eksempler på fokusområder på en kvægbedrift eller bedrifter med andre drøvtyggere. Vær opmærksom på, at planteproduktion ofte

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Høring over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere