Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv."

Transkript

1 Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015

2 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen i december 2014 Foto: Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: ISBN

3 Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan I læse om i vejledningen Administration af det økologiske regelsæt er delt Kontaktoplysninger Virksomheder, der skal autoriseres Hvornår skal virksomheder autoriseres af NaturErhvervstyrelsen? Hvornår skal virksomheder, der forarbejder produkter for økologer, autoriseres? Hvornår skal virksomheder, der opbevarer produkter for økologer/økovirksomhed, autoriseres? Hvornår skal virksomheder, der er mellemhandlere, autoriseres? Hvornår skal virksomheder, der transporterer økologiske produkter, autoriseres? Hvornår skal en økologisk bedrift også være autoriseret som økologisk virksomhed? Driftsmæssigt adskilte enheder Ansøgning om autorisation Krav til ansøgning om autorisation Krav til ændring af autorisation Supplerende krav til foderstofvirksomheder Tildeling af økologiautorisation Autorisationskontrol Autorisationsbevis Den økologiske produktion Generelle principper for økologisk produktion Hovedprincipper i økologireglerne Adskillelse Virksomheder der også har en ikke-økologisk produktion Særskilt opbevaring Forebyggelse mod iblanding af ikke-tilladte stoffer Sporbarhed af den økologiske oprindelse Beskrivelse af arbejdsgangene i virksomheden Rengøring Produktion af frø mv. til økologisk jordbrugsproduktion Gødning, jordforbedringsmidler og voksemedier Produktion af økologisk gødning og jordforbedringsmidler Ikke-økologisk gødning og jordforbedringsmidler produktion og import Voksemedier

4 5.6 Produktion af foder til økologisk akvakultur Produktion af foder til økologiske husdyr Egenkontrol i den økologiske foderproduktion Forarbejdning af produkter for autoriserede økologer Manglende eller mistet økologisk status Transport Transport i lukket emballage Transport i åben emballage Egenkontrol ved transport af økologiske foderstoffer Varemodtagelse Generelt om forholdsregler ved varemodtagelse Varemodtagelse ved import fra tredjelande Egenkontrol ved modtagelse af økologisk foder Økologiregnskab Regnskab på økologiske virksomheder Ajourføring Lagerregnskab Varenumre Krav til lagerregnskab Separat økologisk regnskab Forarbejdning af produkter for autoriserede økologer Dokumentation for økologiske produkter Dokumentation ved køb fra primærproducent i Danmark Dokumentation ved køb fra virksomheder eller bedrifter i andre EU/EØS-lande Dokumentation ved import fra tredjelande Dokumentationskrav ved anvendelse af ikke-økologiske produkter Genetisk modificeret materiale Foder Frø og vegetativt formeringsmateriale Egenkontrol ved økologiregnskab for økologiske foderstofvirksomheder Markedsføring Økologisk er en beskyttet varebetegnelse Mærkning Mærkning med Ø-mærket Mærkning med det fælles EU-økologimærke Mærkning af udenlandske produkter Mærkning af frø, udsæd m.m Mærkning af gødning, jordforbedringsmidler, voksemedier og plantebeskyttelsesmidler Gødning og jordforbedringsmidler

5 9.7.2 Voksemedier Plantebeskyttelsesmidler Mærkning af økologiske foderstoffer Mærkning af foderstoffer, der kan anvendes i økologisk produktion Økologiske uforarbejdede vegetabilske fodermidler Omlægningsafgrøde som uforarbejdet vegetabilsk fodermiddel Mærkning af foder til økologisk akvakultur Egenkontrol i forbindelse med mærkningen Mærkning udført af ikke-autoriseret virksomhed Den økologiske Frødatabase Registrering som leverandør Anmeldelse af sorter til Den økologiske Frødatabase Opdatering af oplysninger i databasen Økologens adgang til at bruge ikke-økologisk ubejdset frø Ordrebekræftelse til økologen Import og samhandel Samhandel indenfor EU/EØS-landene Import fra tredjelande Import fra godkendte tredjelande Import fra ikke godkendte tredjelande Procedure ved import fra tredjelande Generelle importprocedurer Forhåndsanmeldelse og påtegnelse af kontrolattest Toldmyndighedernes skal påstemple Attestation af kontrolattesten er delt mellem NaturErhvervstyrelsen og toldmyndighederne Modtagekontrol Opbevaring af importdokumentation Særlige importprocedurer Frigivelse ved uregelmæssigheder Opdeling af en sending Import fra tredjelande til Danmark direkte eller via andre EU/EØSlande Import til et andet EU/EØS-land Import til Danmark via et andet EU/ EØS-land Indførsel fra et andet EU/ EØS-land Eksport Certifikater Økologicertifikat Kontroldokument for udenlandske kontrolorganers regler Eksport af økologiske produkter til USA

6 11.3 Eksport af økologiske produkter til Canada Den årlige kontrol Den årlige kontrol Kontrolrapport Prøvetagning Offentliggørelse af kontrolresultaterne Indberetning Årlig indberetning Indberetning af ændringer på virksomheden Årligt autorisationsbevis Overtrædelse af reglerne Overtrædelse af reglerne Klage over afgørelse Ejerskifte, ophør, konkurs mv Regelgrundlag Bilag Definitioner Bilag Mærkningseksempel for foderblandinger Bilag Liste over tilladte ikke-økologiske foderstoffer og rengøringsmidler Bilag Liste over ikke-økologiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler Bilag Aktivstoffer, der i særlige tilfælde kan bruges som plantebeskyttelsesmidler på økologiske marker, herunder marker, hvor omlægningen er begyndt Bilag Liste over blanketter, som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside Stikordsregister

7 1 Hvad kan I læse om i vejledningen I vejledningen beskriver vi økologireglerne for danske virksomheder, som er autoriserede til økologi af NaturErhvervstyrelsen. Det er NaturErhvervstyrelsen, der autoriserer og kontrollerer økologiske forsyningsvirksomheder, der producerer, tilbereder, oplagrer, markedsfører eller importerer økologiske produkter, som anvendes i den økologiske jordbrugsproduktion. Produkterne kan fx være økologisk frø, sædekorn, vegetativt formeringsmateriale, småplanter, læggekartofler, foderstoffer, gødning og jordforbedringsmidler. Vejledningen retter sig især til forsyningsvirksomheder, der producerer, tilbereder, oplagrer, markedsfører og importerer økologiske produkter til anvendelse på økologiske jordbrugsbedrifter. Vi opdaterer løbende vejledningen. I kan følge med i ændringerne ved at abonnere på nyheder om økologi på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. I kan altid finde den senest opdaterede vejledning på vores hjemmeside På hjemmesiden kan I også finde diverse skemaer og blanketter, lister over økologiautoriserede bedrifter og forsyningsvirksomheder, lovstof om økologi m.m. Hvis I er i tvivl om reglerne, kan I kontakte: NaturErhvervstyrelsen Center for Kontrol, Jordbrugskontrol Nyropsgade København V Telefon Husk også den generelle lovgivning Når I er autoriseret som økologisk virksomhed, skal I overholde økologireglerne, som er beskrevet i denne vejledning. Men I skal også overholde de generelle regler, som gælder for alle danske virksomheder. Det er fx de generelle regler om markedsføring, hygiejne, foder, plantesundhed, plantebeskyttelsesmidler mv. Vejledningen gælder fra 1. januar

8 1.1 Administration af det økologiske regelsæt er delt Administration af det økologiske regelsæt er delt på denne måde: NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol, Jordbrugskontrol varetager administration og kontrol af økologireglerne om produktion, forarbejdning, mærkning, markedsføring, import og eksport for økologiske jordbrugsbedrifter og virksomheder, der forsyner jordbruget med økologiske frø, sædekorn, vegetativt formeringsmateriale, foderstoffer og gødning samt andre nonfood-produkter, bortset fra petfood med animalsk indhold. NaturErhvervstyrelsen, Center for Erhverv varetager opgaver vedrørende EUforvaltning, politikudvikling og projektstøtte. Fødevarestyrelsen varetager administration og kontrolkoordinering af reglerne om import, markedsføring, forarbejdning, mærkning mv. af økologiske fødevarer og pet-food med animalsk indhold. Det er Fødevarestyrelsens lokale kontrolafdelinger, der gennemfører kontrollen. I kan læse om opgavefordelingen på økologiområdet i bekendtgørelse nr. 308 af 20. marts 2013 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser og bekendtgørelse nr. 309 af 20. marts 2013 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser. Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at markedsføringsloven bliver overholdt. Spørgsmål om, hvorvidt betegnelsen økologisk kan anvendes på og om produkter, der ikke er landbrugsprodukter eller fødevarer, hører under forbrugerombudsmanden. Miljøstyrelsen har ansvar for godkendelse af plantebeskyttelsesmidler i Danmark. Det er derfor Miljøstyrelsen, som kan oplyse, om konkrete plantebeskyttelsesmidler er tilladt i Danmark. 1.2 Kontaktoplysninger NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30, 1780 København K Hjemmeside: Telefon: Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Hjemmeside Telefon I kan finde adresser og telefonnumre for de lokale kontrolafdelinger på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby Hjemmeside Telefon Miljøstyrelsen Strandgade 29, 1401 København K Hjemmeside Telefon

9 2 Virksomheder, der skal autoriseres 2.1 Hvornår skal virksomheder autoriseres af NaturErhvervstyrelsen? Jeres virksomhed skal autoriseres til økologi af NaturErhvervstyrelsen, hvis I producerer, tilbereder, emballerer, mærker, oplagrer eller importerer produkter, som skal markedsføres som økologiske. Det drejer sig om følgende produkter: levende eller uforarbejdede landbrugsprodukter foder, foderblandinger og fodermidler gødning og jordforbedringsmidler vegetativt formeringsmateriale, frø og udsæd. Det samme gælder, hvis jeres virksomhed producerer, tilbereder, emballerer, mærker, oplagrer eller importerer foderstoffer, der skal markedsføres med henvisning til økologi. Virksomheden skal være autoriseret, inden I begynder med aktiviteterne. I skal samtidig overholde øvrige lovkrav om registrering i NaturErhvervstyrelsen og/eller i Fødevarestyrelsen. Virksomheder eller bedrifter, der udfører aktiviteter omfattet af den generelle fødevarelovgivning, er også underlagt Fødevarestyrelsens kontrol. 2.2 Hvornår skal virksomheder, der forarbejder produkter for økologer, autoriseres? Forarbejder virksomheden økologiske produkter for autoriserede økologer, skal virksomheden normalt være autoriseret af NaturErhvervstyrelsen. Hvis I kun tørrer eller renser korn eller markfrø, som tilhører en økolog, skal virksomheden ikke autoriseres. En økolog, der ønsker at anvende en virksomhed til tørring eller rensning af korn eller markfrø, skal anmelde det til NaturErhvervstyrelsen. I kan finde blanketten til anmeldelse på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Se afsnit 5.8 om forarbejdning af produkter for autoriserede økologer. 2.3 Hvornår skal virksomheder, der opbevarer produkter for økologer/økovirksomhed, autoriseres? Ønsker en økolog at anvende særskilt lager/silo mv. på en ikke økologisk virksomhed, skal økologen leje lagerfaciliteter af virksomheden. I kan finde en blanket Anmeldelse af leje/tilforpagtning af bygning" på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, som kan bruges til at anmelde leje af bygninger. Ønsker en økologisk virksomhed at benytte et lagerhotel til opbevaring og håndtering af færdigemballerede og færdigmærkede mærkede varer, skal lagerhotellet ikke autoriseres, da aktiviteten blot er udlagt til lagerhotellet. Virksomheden skal anmelde den udlagte aktivitet ved at skrive det på den årlige indberetning. Virksomheden skal tillige føre kontrol med den udlagte aktivitet og opbevare dokumentation herfor. 9

10 2.4 Hvornår skal virksomheder, der er mellemhandlere, autoriseres? Mellemhandlere, som køber og sælger økologiske produkter og foderstoffer med henvisning til økologi, skal autoriseres til økologi. Det gælder, uanset om der er tale om færdigpakkede og færdigmærkede produkter eller produkter i løs vægt. Jeres virksomhed skal autoriseres til økologi, hvis I: køber, opstalder eller sælger økologiske dyr. Det gælder også for handel med levende dyr over Danmarks grænser er mellemhandlere af korn og andre afgrøder er mellemhandlere af økologiske juletræer og pyntegrønt har en maskinstation, der køber og sår økologiske frø. Det er dog ikke et krav, at maskinstationen skal være autoriseret, hvis producenten selv køber frøene, og maskinstationen kun sår dem på den økologiske bedrift. Der er en undtagelse fra hovedreglen om autorisation ved salg af økologiske produkter for virksomheder, der kun sælger færdigemballerede og færdigmærkede produkter til den endelige forbruger eller bruger (detailsalg), fx landmanden, hvis virksomheden hverken producerer, tilbereder, oplagrer undtagen på salgsstedet eller importerer sådanne produkter fra et tredjeland eller ikke har udlagt sådanne aktiviteter til tredjemand. Hvis I importerer økologiske produkter fra tredjelande, skal jeres virksomhed altid være autoriseret. 2.5 Hvornår skal virksomheder, der transporterer økologiske produkter, autoriseres? Kravet om autorisation gælder ikke for virksomheder, der kun transporterer produkter direkte fra leverandør til modtager. I forbindelse med transport er der betingelser, som I skal overholde. I kan se mere herom i kapitel 6. Det er en forudsætning, at der ved transport ikke sker ændringer i partiernes transportemballage, mærkning eller de dokumenter, der følger med partiet. 2.6 Hvornår skal en økologisk bedrift også være autoriseret som økologisk virksomhed? Økologiske bedrifter skal også autoriseres som økologiske virksomheder, hvis de ud over egen avl sælger økologiske eller ikke-økologiske produkter. Det gælder også for bedrifter, som ønsker at importere økologiske produkter fra tredjelande. 2.7 Driftsmæssigt adskilte enheder Består jeres virksomhed af flere driftsmæssigt adskilte enheder, skal hver enhed autoriseres særskilt med selvstændigt autorisationsnummer. Det gælder også, selvom der er forretningsmæssigt fællesskab. Hvis der under et enkelt autorisationsnummer registreres et fjernlager, må der hverken foregå salg eller indkøb derfra. I skal huske, at fjernlagre skal fremgå særskilt af den enkelte autorisation. Hvis I opretter nye fjernlagre, skal I straks indberette det til NaturErhvervstyrelsen. 10

11 3 Ansøgning om autorisation 3.1 Krav til ansøgning om autorisation Ønsker I at blive økologiautoriseret, skal I sende et ansøgningsskema til NaturErhvervstyrelsen. I kan finde ansøgningsskemaerne og vejledning til dem på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. I skal have fuld rådighed over de faciliteter, I ønsker autoriseret til økologisk produktion, når I søger om autorisation. Der gælder særlige krav til foderstofvirksomheder, og der findes derfor et særligt ansøgningsskema til foderstofvirksomheder på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. I kan når som helst søge om økologiautorisation eller om ændring af jeres autorisation. Når NaturErhvervstyrelsen har modtaget jeres ansøgning om autorisation eller ændring af en autorisation, kontakter vi jer for at få fastlagt en autorisationskontrol. Ansøgningen om autorisation skal bl.a. indeholde en fuldstændig beskrivelse af: enheden og/eller lokalerne og/eller aktiviteten de konkrete foranstaltninger, I træffer i forbindelse med enheden og/eller lokalerne og/eller aktiviteten for at sikre, at reglerne for økologisk produktion overholdes, herunder procedurer og medarbejderinstrukser for arbejdsgange og registreringer de forholdsregler, I træffer for at reducere risikoen for forurening med ikke-tilladte produkter eller stoffer, og jeres rengøringsprocedurer for opbevaringsstederne og hele produktionskæden. 3.2 Krav til ændring af autorisation Ændrer I aktiviteter, faciliteter eller andet, som er relevant for den økologiske produktion, skal I orientere NaturErhvervstyrelsen om ændringen. Når vi har modtaget orientering om ændringen, kontakter vi jer for at aftale en kontrol. 3.3 Supplerende krav til foderstofvirksomheder Ønsker I at producere, behandle, opbevare, importere eller sælge foderstoffer til økologisk produktion i løs vægt, skal jeres autorisationsansøgning indeholde en beskrivelse af, hvordan I vil implementere et egenkontrolsystem efter HACCP-principperne for de økologiske foderstoffer. Foderstofvirksomheder skal, ud over de nævnte procedurer og medarbejderinstrukser, udarbejde en fuldstændig beskrivelse af produktionsenheden med bl.a. oplysninger om: anlæg I benytter til modtagelse, produktion/behandling og opbevaring af foderstoffer og oplysning om, hvordan I anvender disse anlæg både før og efter nævnte aktiviteter anlæg I bruger til opbevaring af andre produkter, der anvendes ved produktionen faciliteter, som I anvender til opbevaring af produkter til rengøring og desinficering (hvis relevant) en beskrivelse af de foderblandinger, som I planlægger at tilberede, og oplysninger om den dyreart eller dyrekategori, som foderblandingen er beregnet til navnet på de fodermidler, som skal tilberedes. 11

12 4 Tildeling af økologiautorisation 4.1 Autorisationskontrol NaturErhvervstyrelsen udfører en autorisationskontrol på virksomheden. Ved kontrollen undersøger vi, om beskrivelsen i jeres autorisationsansøgning om indretning, anlæg, aktiviteter m.m. svarer til de faktiske forhold. Desuden kontrollerer vi, om jeres procedurer og medarbejderinstrukser sikrer, at I overholder økologireglerne, og at de ansatte er fortrolige med de specielle arbejdsprocedurer og dokumenter i den økologiske produktion. Når vi udfører kontrol af en virksomhed på baggrund af en ansøgning om ændring af autorisationen, kontrollerer vi kun ændringerne. Efter en autorisationskontrol, hvor vi har konstateret, at forholdene er i orden, tildeler vi virksomheden et autorisationsnummer. Vi autoriserer en virksomhed for et år ad gangen. Hvis I et år ikke har økologiske aktiviteter på virksomheden, kan autorisationen blive tilbagekaldt. Hvis I ved senere lejlighed ønsker autorisation, skal I søge om autorisation igen. Der kan i nogle tilfælde henvises til den tidligere autorisation. I må først modtage, behandle eller sælge produkter som økologiske, efter jeres virksomhed er blevet autoriseret af NaturErhvervstyrelsen. Hvis jeres ansøgning er utilstrækkelig, er der i et vist omfang mulighed for at supplere den under kontrollen. Viser der sig større mangler under kontrollen, kan vi bede jer om at sende en ny ansøgning. 4.2 Autorisationsbevis Efter en autorisationskontrol, hvor det er konstateret, at alt, der blev kontrolleret, var i orden, sender NaturErhvervstyrelsen et autorisationsbevis til virksomheden. Af autorisationsbeviset vil det fremgå, hvad virksomheden er blevet autoriseret til, og det vil være noteret, hvis virksomheden er autoriseret med særlige vilkår. 12

13 5 Den økologiske produktion 5.1 Generelle principper for økologisk produktion Økologiske produkter skal produceres i overensstemmelse med EU-reglerne og de danske nationale regler. Økologireglerne gælder for produkter, der produceres, behandles, transporteres, opbevares, markedsføres, sælges, importeres eller eksporteres med henvisning til den økologiske produktionsmetode. 5.2 Hovedprincipper i økologireglerne Hovedprincipperne i økologireglerne er, at økologiske produkter, omlægningsprodukter og produkter, bestemt til den økologiske produktion, skal: være fri for ikke-tilladte stoffer holdes adskilt fra ikke-økologiske produkter kunne spores gennem hele produktionskæden fra landmanden og dennes underleverandører til emballering, mærkning og distribution. Produktion af økologisk foder eller foder, bestemt til økologisk husdyrproduktion, er underlagt skærpede krav om kvalitetssikring. Økologiske foderstofvirksomheder skal derfor have procedurer, der sikrer, at økologireglerne er implementeret i virksomhedens egenkontrolsystem. Se mere herom i afsnit Adskillelse Ved fremstilling, transport og opbevaring skal der altid være klar adskillelse mellem: økologiske produkter omlægningsprodukter produkter, bestemt til den økologiske produktion ikke-økologiske produkter. I skal derfor udarbejde procedurer og medarbejderinstrukser for at sikre adskillelsen. I skal placere, udforme, vedligeholde, rengøre, skilte og mærke lagre og anlæg, så der er en klar adskillelse mellem produkter med forskellig status. For at undgå forveksling skal økologiske produkter, omlægningsprodukter, produkter bestemt til den økologiske produktion og ikke-økologiske produkter være fuldstændig og korrekt skiltet og mærket Virksomheder der også har en ikke-økologisk produktion I kan producere økologiske produkter enten fysisk eller tidsmæssigt adskilt fra ikkeøkologiske produkter. Fysisk adskilt produktion betyder, at produktion eller behandling af økologiske produkter og ikke-økologiske produkter sker på separate fabrikker, separate produktionsanlæg eller separate produktionslinjer. Tidsmæssig adskilt produktion betyder, at produktion eller behandling af økologiske og ikke-økologiske produkter sker på samme anlæg, men holdes tidsmæssigt adskilt fra hinanden. Ved tidsmæssig adskillelse skal I udføre den økologiske produktion som en fuldstændig serie på et andet tidspunkt end den ikke-økologiske produktion. 13

14 Har I faste tidspunkter for den økologiske produktion, skal I oplyse tidspunkterne til NaturErhvervstyrelsen. Forarbejder I kun økologiske produkter få dage om året (mindre end 10), skal I informere os inden for en aftalt frist, før produktionen kan finde sted. Dermed har vi mulighed for at planlægge økologikontrollen på virksomheden på et relevant tidspunkt. Fristen for at informere NaturErhvervstyrelsen aftales ved autorisationskontrollen og findes under de særlige vilkår i autorisationsbeviset Særskilt opbevaring Opbevarer virksomheden løsvarer, skal I råde over særskilte opbevaringsfaciliteter til økologiske produkter, omlægningsprodukter og produkter bestemt til den økologiske produktion, før og efter produktion eller behandling. Opbevarer I både økologiske og ikke-økologiske produkter i løsvægt, skal der være en adskillelse mellem produkterne, der sikrer, at der ikke kan ske nogen forurening af de økologiske produkter. Det vil sige, at der skal være en tæt og fuldstændig adskillelse mellem økologiske og ikke-økologiske produkter. Det vil typisk være mest hensigtsmæssigt, at der bruges forskellige haller til økologiske og konventionelle varer. Har I en hal med adskillelse, der sikrer, at der ikke kan ske forurening af de økologiske produkter med fx GMO eller pesticider, kan den evt. godkendes til opbevaring af både økologiske og ikke-økologiske produkter. Vi kræver dog, at I har procedurer for rengøring, efter at der er kørt konventionelle varer ind, at maskiner rengøres osv. Praksis for opbevaring af emballerede varer og løsvarer: Emballeret skal forstås, som en lukket pakning eller beholder. Emballerede ikke-økologiske produkter, også med indhold af GMO, må opbevares sammen med både emballerede økologiske produkter og økologiske produkter i løsvægt. Ikke-økologiske produkter i løsvægt må opbevares sammen med emballerede økologiske produkter. Ved denne type af blandet opbevaring er det vigtigt, at mærkningen af varerne er i orden og, at I er opmærksomme på, at emballage kan gå i stykker. Går emballagen på et produkt i stykker, bliver varen i princippet til en løsvare, og det kan i yderste konsekvens medføre en nedklassificering af det økologiske produkt Forebyggelse mod iblanding af ikke-tilladte stoffer I skal forebygge, at der blandes ikke-tilladte stoffer i produkter, der er produceret efter den økologiske produktionsmetode. I skal forhindre, at der fx kommer bejdsemidler, medicinrester, pesticider eller genetisk modificeret materiale i de økologiske produkter. Disse stoffer er ikke tilladt i den økologiske produktion. Se mere om GMO i afsnit Som forebyggelse skal I udarbejde procedurer og medarbejderinstrukser, som skal være tilgængelige for medarbejderne ved de forskellige anlæg. I skal: sørge for, at anlæggene er indrettet, så de kan rengøres på en forsvarlig måde rengøre produktions-, opbevarings- og transportanlæg for at undgå overslæb rengøre gulve, siloer og lignende inden oplagring af økologiske produkter organisere arbejdsgangene, så der ikke blandes ikke-tilladte stoffer i økologiske produkter fx gennem støvdannelse af genetisk modificeret sojaskrå ved af- og pålæsning. 14

15 5.2.3 Sporbarhed af den økologiske oprindelse Sporbarhed i produktionsprocessen forudsætter, at I kan dokumentere de økologiske produkters økologiske oprindelse og status. I skal føre regnskab over køb og salg, herunder lagerregnskab, der tydeligt angiver produktstrømmene. Når I køber økologiske afgrøder, økologisk foder, gødning m.m., skal I sikre jer gyldig dokumentation for produkternes økologiske oprindelse og status. I har pligt til at sikre, at produkter, der er produceret efter den økologiske produktionsmetode, kan spores tilbage til en autoriseret eller certificeret sælger. I skal ved køb af økologiske produkter sikre jer dokumentation for produkternes økologiske oprindelse og status, inden I oplagrer varen. Produkter i løs vægt skal være ledsaget af et følgedokument udstedt af en økologikontrolleret leverandør. Så længe I ikke har modtaget dokumentation for produktets økologiske oprindelse og status, skal I holde varen fysisk adskilt fra andre økologiske produkter, og I må ikke sælge produktet som økologisk eller anvende produktet i økologiske foderblandinger eller lignende. I skal opbevare dokumentation for varens økologiske oprindelse og status sammen med oplysninger om størrelsen på hvert parti. I skal kunne vise dokumentationen ved Natur- Erhvervstyrelsens kontrol. Dokumentationen skal foreligge på den bogførende enhed, som er anført i autorisationsbeviset. I kan også lagre dokumentationen elektronisk. I skal opbevare dokumentationen enten i papirudgave eller elektronisk i mindst 5 år. I skal sikre jer, at de økologiske produkter kan spores gennem hele produktionsprocessen ved hjælp af flowdiagrammer, procedurer og medarbejderinstrukser, og I skal føre et detaljeret lagerregnskab. I skal fx notere i lagerregnskabet, når I kasserer kartofler, som er for små, eller når I kasserer rester fra rensning af såsæd eller smuld efter rensning af maskinerne. 5.3 Beskrivelse af arbejdsgangene i virksomheden Virksomheden skal til enhver tid kunne vise procedurer og medarbejderinstrukser for arbejdsgange og registreringer. Procedurerne skal sikre klar adskillelse af økologiske og ikke-økologiske produkter, forebyggelse mod iblanding af ikke-tilladte stoffer og sporbarhed i den økologiske produktion. På hver driftsenhed skal der foreligge skriftlige procedurer, der beskriver den økologiske produktion på enheden. Alle virksomhedens medarbejdere, der arbejder i den økologiske produktion, skal være instrueret i de forskellige arbejdsgange og skal følge procedurerne for at sikre adskillelse, forebyggelse mod iblanding af ikke-tilladte stoffer og sporbarhed. Det er vigtigt, at medarbejderinstrukserne er tilgængelige på det sted, hvor anlægget betjenes. I skal ajourføre procedurer og medarbejderinstrukser, når I ændrer indretning, udstyr eller arbejdsgange. 15

16 5.3.1 Rengøring Inden I anvender produktionsanlæg, transportanlæg og lagre til økologiske produkter, skal I rengøre disse omhyggeligt og fuldstændigt. I skal føre kontrol med, at rengøringen er foretaget, og I skal kunne dokumentere kontrollen fx ved registrering i en logbog. Medarbejderne skal registrere, hvornår (dato og klokkeslæt) og hvem, der har rengjort hvilket anlæg eller lager. I logbogen kan medarbejderne også registrere resultater, hvis der blev taget prøver til dokumentation af rengøringens effektivitet. 5.4 Produktion af frø mv. til økologisk jordbrugsproduktion Som basis for fremavl kan bedrifter anvende ikke-økologisk ubejdset frø, sædekorn og vegetativt formeringsmateriale. Bedrifter, der ønsker at sælge økologisk certificeret fremavl, skal have indgået en kontrakt med en frøvirksomhed, og produktionen skal være anmeldt til NaturErhvervstyrelsen. Fremavlskontrakten skal indeholde navn, adresse og autorisationsnummer på den økolog, der står for fremavlen. For etårige afgrøder gælder, at moderplanten skal være sået/etableret på et areal, der er økologisk eller er begyndt omlægning til økologisk produktion. For flerårige afgrøder gælder, at moderplanten skal være etableret efter omlægningsdatoen eller har været dyrket på et areal, der har været under omlægning i mindst to vækstsæsoner. Det medfører, at I kan modtage frø, udsæd mv. med tre forskellige status: Frø som er avlet i omlægningsperioden, som har status af ikke-økologisk. Frø som er avlet i omlægningsperioden, som har status af omlægningsafgrøde. Frø som er avlet efter omlægningsperioden, som er økologisk. Når I køber/modtager frø, udsæd mv. er det derfor vigtigt, at I undersøger, om økologen har angivet den rigtige status på frøet. I skal anvende den rigtige status, når I videresælger frø/udsæd. Hvis det i jeres håndtering af modtagne produkter giver problemer at håndtere de tre forskellige status for frø, som økologer kan anvende, er det muligt at sammenblande partier med forskellig status og mærke med den laveste status fx: Afgrødestatus Ikke-økologisk og omlægning Omlægning og økologisk Mærkning med laveste status Ikke-økologisk Omlægning 16

17 5.5 Gødning, jordforbedringsmidler og voksemedier Produktion af økologisk gødning og jordforbedringsmidler I må kun tilsætte økologiske produkter og skal følge de generelle retningslinjer for økologisk produktion i denne vejledning Ikke-økologisk gødning og jordforbedringsmidler produktion og import Økologireglerne indeholder en positivliste over ikke-økologiske gødnings- og jordforbedringsmidler, som økologer undtagelsesvist kan bruge. Positivlisten er gengivet i bilag 4, som også indeholder retningslinjer for hvert gødningsmiddels sammensætning, anvendelse og krav til dokumentation. I må kun anvende produkter, som findes på positivlisten. Gødning til økologer, købt i udlandet, er typisk et ikke-økologisk produkt, som findes på positivlisten. Produktet skal ikke godkendes, før det kan bruges af danske økologer. I skal kontrollere, om gødningen udelukkende er produceret af stoffer på positivlisten. Hvis en gødning er certificeret økologisk, er der oftest tale om, at produktet er ikkeøkologisk, men dog tilladt i økologisk produktion. Det kan fx være beskrevet med ordene: meets the criteria of standards on inputs (based on EEC 889/2008 Annex I). Dette henviser til positivlisten. Se bilag 4. Hvis en gødning er beskrevet som organic betyder det ofte, at gødningen er organisk gødning, fremfor økologisk produceret. Hvis en gødning markedsføres som havende plantebeskyttende virkning, vil den være omfattet af reglerne om plantebeskyttelse. Det er Miljøstyrelsen, som kan oplyse, om midlet er tilladt i Danmark Voksemedier Ved økologisk produktion af planter i potter er der særlige krav til voksemediet. I EU er der ikke harmoniserede regler om voksemedier, og de enkelte lande har derfor ikke ens regler herom. Hvis I køber voksemedier i udlandet, skal I derfor sørge for, at de overholder de danske krav til voksemedier. Det er ikke nok, at voksemediet er mærket med et andet EU-lands økologimærke. I Danmark er det tilladt at dyrke i potter og afgrænsede bede, hvis det færdigblandede voksemedie kan sammenlignes med økologisk jord. Et voksemedie til økologisk produktion må kun indeholde: rent spagnum ler, som er udvundet fra undergrunden stenmel kalk i en form, som findes på positivlisten gips (kun naturligt forekommende) økologisk jord husdyrgødning eller andet organisk materiale fra økologisk produktion. 17

18 Der må ikke dyrkes i hydrokultur, og der må ikke dyrkes i et inaktivt voksemedie, som siden tilføres en næringsstofopløsning. 5.6 Produktion af foder til økologisk akvakultur Hvis virksomheden producerer, behandler eller opbevarer foder til økologisk akvakultur, skal I overholde de økologiske produktionsregler for akvakultur. Reglerne fremgår af Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007, for så vidt angår fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for økologisk produktion af akvakulturdyr og tang (med senere ændringer). Ifølge reglerne skal kødædende akvakulturdyr fodres ud fra følgende prioritering: 1. økologiske foderprodukter fra akvakulturproduktionen 2. fiskemel og fiskeolie af slagteaffald fra økologisk akvakulturproduktion. 3. fiskemel og fiskeolie og ingredienser af fiskeoprindelse, der er udvundet af slagteaffald fra fisk, fanget med henblik på konsum i bæredygtigt fiskeri 4. økologiske foderprodukter af vegetabilsk og animalsk oprindelse. Foderplanen må indeholde op til 60 % økologisk plantemateriale. Laks og ørreder må få foder, som er tilsat astaxanthin inden for grænserne af deres fysiologiske behov. Astaxanthin kan anvendes til økologiske fisk i en mængde, som ikke må overstige en koncentration på 20 ppm. Astaxanthin skal være fremstillet af økologiske materialer, som fx skaller fra økologisk opdrættede krebsdyr. Kan der ikke skaffes økologisk materiale, må der anvendes naturlige astaxanthinkilder, som fx Phaffia-gær. Karper og beslægtede arter, rejer, bløddyr, pighuder og tropiske ferskvandsfisk skal fodres med foder, der forekommer naturligt i damme og søer. Er der ikke nok af dette til rådighed, er det muligt at supplere med økologisk foder af vegetabilsk oprindelse, som så vidt muligt skal være dyrket på bedriften med akvakultur. Hvis det er nødvendigt med suppleringsfoder, må foder til karper og beslægtede arter samt til gulhalet hajmalle højst indeholde 10 % fiskemel eller fiskeolie fra bæredygtigt fiskeri. I økologisk akvakultur er det tilladt at anvende foderstoffer af animalsk og vegetabilsk oprindelse, der er i overensstemmelse med Kommissionsforordning nr. 889/2008. I må anvende fodertilsætningsstoffer, mineralske fodermidler og tekniske hjælpestoffer, hvis de er opført i Kommissionsforordning nr. 889/2008, og hvis de opfylder de betingelser, der er fastsat deri. Kommissionsforordningens bilag V og VI er gengivet i denne vejledning som bilag Produktion af foder til økologiske husdyr Økologiske svin og fjerkræ må fodres med en andel ikke-økologisk foder. Alle andre husdyr skal fodres med foder, der er produceret i overensstemmelse med den økologiske produktionsmetode. Der gælder derfor forskellige bestemmelser for foder til de to kategorier af husdyr. I dette afsnit forklarer vi, hvad I skal være opmærksomme på i den forbindelse. Økologiske planteædere fx kvæg, heste, får og geder må kun fodres med foder, der er produceret i overensstemmelse med den økologiske produktionsmetode. Alt foder må 18

19 være omlægningsafgrøde fra egen bedrift, men hvis foderet indkøbes fra en virksomhed eller anden bedrift, må kun 30 % af foderet være fra omlægningsafgrøde. Der er krav om, at 60 % af det samlede foder til økologiske planteædere skal komme fra egen bedrift. Kan kravet ikke opfyldes, kan der indkøbes foder produceret i samme region (danske fodermidler). I vitamin- og mineralblandinger til kvæg, heste, får og geder skal bærestoffer af landbrugsoprindelse være økologiske (eksempelvis økologisk klid og strømel). Man kan som bærestoffer også anvende mineralske fodermidler, der er tilladt i økologisk produktion. Økologiske svin og fjerkræ må indtil 31. december 2017 fodres med op til 5 % ikkeøkologisk proteinfoder. Alt foder må være omlægningsafgrøde fra egen bedrift. Købes foderet fra virksomhed eller anden bedrift, må kun 30 % af foderet være fra omlægningsafgrøde. Hvis muligheden for at bruge 5 % ikke-økologisk foder ikke anvendes, kan andelen erstattes med indkøbt omlægningsfoder. Fiskemel fra bæredygtigt fiskeri kan anvendes som foder til svin og fjerkræ og skal ikke regnes med i de 5 % ikke-økologisk proteinfoder. Ikke-økologiske foderstoffer af landbrugsoprindelse må indgå som bærestof i vitamin- og mineralblandinger til svin og fjerkræ, som en del af de 5 % ikke-økologisk proteinfoder. Der er et selvforsyningskrav på 20 % for bedrifter med svin og fjerkræ. Foderproducenterne kan levere foder, der opfylder selvforsyningskravet, hvis de producerer økologisk foder til svin og fjerkræ med et indhold på mindst 20 % danske fodermidler. Procentdelen beregnes i tørstof opgjort per p-nummer på årsbasis. Dette skal kunne dokumenteres i forbindelse med økologikontrollen. Foderet skal være mærket med at have dette indhold, så brugeren af foderet kan dokumentere, at kravet opfyldes via indkøbt foder. Til foder for alle husdyr gælder det at: der kan anvendes op til 1 % ikke-økologiske krydderier, urter eller melasse, fx som bindemiddel i sliksten der kun må anvendes de fodermidler af mineralsk oprindelse, som I finder i bilag 3 der kun må anvendes de tilsætningsstoffer, I finder i bilag 3. I må anvende tekniske hjælpestoffer, hvis de er opført i Kommissionsforordning nr. 889/2008, og hvis de opfylder de betingelser, der er fastsat deri. Foderstoffer til økologisk produktion må ikke være fremstillet ved brug af kemiske opløsningsmidler. Det er derfor ikke muligt at anvende ikke-økologiske skråprodukter som sojaskrå, rapskager og solsikkeskrå, da de er ekstraheret med kemiske opløsningsmidler. Se også afsnit 8.5 og afsnit

20 5.7.1 Egenkontrol i den økologiske foderproduktion Producerer virksomheden økologiske foderstoffer, skal I sikre sporbarhed og forhindre sammenblanding med stoffer, der ikke er tilladte efter økologireglerne. De nødvendige procedurer og medarbejderinstrukser jf. økologireglerne, skal være en del af jeres egenkontrolsystem efter HACCP-principperne. Et egenkontrolsystem efter HACCP-principperne bygger på en risikoanalyse og fastlæggelse af kritiske kontrolpunkter. Der skelnes mellem syv forskellige generelle HACCPprincipper: Hele produktionsprocessen skal analyseres for mulige risikofaktorer fra varemodtagelse til levering af slutproduktet. Mulige risikofaktorer identificeres, og forebyggende foranstaltninger iværksættes. Risikofaktorer, der ikke umiddelbart kan afhjælpes, fastlægges som kritiske kontrolpunkter. Tolerance- eller grænseværdier fastsættes som målepunkter for overvågning og styring af kritiske kontrolpunkter. Overvågningssystem etableres til overvågning af de kritiske kontrolpunkter. Korrigerende handlinger fastlægges for de tilfælde, hvor tolerance- eller grænseværdier er blevet overskredet, og det skal besluttes, hvad der skal ske med de pågældende produkter. Procedurer til godkendelse af egenkontrolsystemet etableres til sikring af systemets effektivitet, løbende opdatering og udvikling, når fx dele af produktionsprocessen ændres. Et dokumentationssystem etableres til dokumentation af kontrollen af de kritiske kontrolpunkter med tilhørende procedurer. I skal gennemgå hele den økologiske produktionsproces fra varemodtagelse til levering af slutproduktet både ved hjælp af flowdiagrammer og ved gennemgang på stedet. Ved fx varemodtagelse, intern transport, oplagring, regnskabsføring og mærkning skal I analysere, hvor der er risiko for: sammenblanding af foderstoffer, produceret efter den økologiske produktionsmetode, og ikke-økologiske foderstoffer iblanding af ikke-tilladte stoffer tab af sporbarhed af foderstoffer, produceret efter den økologiske produktionsmetode forveksling af ikke-økologiske foderstoffer med økologiske foderstoffer, omlægningsfodermidler eller foderstoffer bestemt til den økologiske produktion. I skal i flowdiagrammet oplyse, hvor i processen der til- og fragår økologiske foderstoffer, omlægningsprodukter og ikke-økologiske foderstoffer. I skal også oplyse om proceduren for genanvendelse af foderstoffer, herunder også fodertilsætningsstoffer samt smuld fra filtre, rest- og returvarer mv. I skal i analysen især lægge vægt på de led i produktionsprocessen, hvor I benytter de samme maskiner, produktions- og transportanlæg i den økologiske og ikke-økologiske produktion. 20

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed

Vejledning til udfyldning af skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed Vejledning til udfyldning af skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed, skal anvendes af virksomheder, der ønsker

Læs mere

Økologikontrol. November 2005. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. November 2005. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Gældende fra den 1. november 2005 Ministeriet

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Oktober 2004 Gældende fra den 18. oktober 2004 Ministeriet

Læs mere

Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed

Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed I skal udfylde skemaet Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed, hvis jeres virksomhed ønsker

Læs mere

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Maj 2004 Gældende fra den 18. maj 2004 Ministeriet

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning...1 2. Risikovurdering - HACCP-analyse...1 3. Kvalitetsstyring...2 4. Foderhygiejneforordningens

Læs mere

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning... 1 2. Kvalitetsstyring... 1 3. Risikoanalyse - HACCP-analyse...

Læs mere

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for:

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for: Overtrædelser af økologireglerne på de økologiske bedrifter i kontrolåret 2012 Kontrolåret 2012 løb fra den 1. marts 2012 til den 31. december 2012. Der gennemføres mindst et årligt kontrolbesøg på alle

Læs mere

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Transport af foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet September 2010 ISBN 978-87-7083-921-1 Fotos: Transporterer du foder? Denne

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for økologiautoriserede virksomheder underlagt Plantedirektoratets økologikontrol December 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning for udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM- afgrøder

Vejledning for udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM- afgrøder Vejledning for udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM- afgrøder Oktober 2016 Vejledning for udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM- afgrøder Oktober 2016 Tekst og redaktion: NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Administrativ Jordbrugskontrol Team Økologiadministration Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 E-mail: jordbrugskontrol@naturerhverv.dk CVR-nr.: DK-20814616 Ansøgning

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Få mest muligt ud af dit kontrolbesøg

Få mest muligt ud af dit kontrolbesøg Få mest muligt ud af dit kontrolbesøg Landbrugsstyrelsen - Økologikontrollen 29. november 2017, Marianne Christensen, Økologikontrollør Hvem er vi? Vi er ca. 130 jordbrugskontrollører fra fem lokale afdelinger

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v. BEK nr 716 af 27/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr.: 12-0117-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv.

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Juli 2016 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Juli 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og

Læs mere

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker?

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Program Lovgivning Myndigheder - overordnet. Forskellige former for salg. Registrering.

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2005

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2005 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Maj 2005 Gældende fra den 27. maj 2005 RESUMÉ Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion beskriver de regler, der gælder for økologisk produktion på jordbrugsbedrifter.

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Februar 2005

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Februar 2005 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Februar 2005 Gældende fra den 28. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 6 2 GENERELLE PRINCIPPER 8 2.1 OMLÆGNING TIL ØKOLOGISK JORDBRUGSPRODUKTION 8

Læs mere

Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag

Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag EU s økologiforordning 834/2007 2. Denne forordning gælder for følgende

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Juli 2004

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Juli 2004 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Juli 2004 Gældende fra den 9. juli 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 6 2 GENERELLE PRINCIPPER 8 2.1 OMLÆGNING TIL ØKOLOGISK JORDBRUGSPRODUKTION 8 2.2 KLAR

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Januar 2015 VEJLEDNING OM ØKOLOGISK JORDBRUGSPRODUKTION/ JANUAR 2015 Kolofon Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2014

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2014 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Maj 2014 2 Kolofon Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e):

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Oktober 2017 1 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

Vejledning. Til TSE-reglerne

Vejledning. Til TSE-reglerne Vejledning Til TSE-reglerne September 2003 3 Vejledning til TSE-bestemmelser i følgende forordninger: - EU-Kommissionens Forordning (EF) nr. 1234/2003 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Oktober 2006

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Oktober 2006 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Oktober 2006 Gældende fra den 6. oktober 2006 RESUMÉ Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion beskriver de regler, der gælder for økologisk produktion

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol

Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Eksempler på fokusområder på en svinebedrift. Vær opmærksom på, at planteproduktion ofte også er en del af et svinebrug, brug derfor også fokusliste

Læs mere

Indsamling og transport. køkken-og madaffald og tidligere fødevarer, biogasanlæg. Information til transportører, lagre, håndteringsanlæg

Indsamling og transport. køkken-og madaffald og tidligere fødevarer, biogasanlæg. Information til transportører, lagre, håndteringsanlæg Indsamling og transport af køkken- og madaffald og tidligere fødevarer til biogasanlæg Marts 2017 Information til transportører, lagre, håndteringsanlæg og biogasanlæg om Fødevarestyrelsens krav til indsamling

Læs mere

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Eksempler på fokusområder på en kvægbedrift eller bedrifter med andre drøvtyggere. Vær opmærksom på, at planteproduktion ofte

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden Indholdsfortegnelse Gældende program - del 1 1. Egenkontrol for rejekoger 2. Egenkontrol for frysefartøjer Vejledende program - del 2 1. Egenkontrol

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.1)

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.1) Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.1) I medfør af 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3, 13, 14, 15 og 24, stk. 2, i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 3. maj 2011, fastsættes:

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Hvad vil dette oplæg indeholde? Hvad skriver du under på? Hvad skal du være særlig

Læs mere

Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder

Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder Juni 2016 Kolofon Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder Juni 2016 Denne kontrolinstruks er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Indberetning og betaling 2014 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler.

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Nyropsgade 30, 1780 København V. E-mail: xkar@naturerhverv.dk Vejledning i at anmelde arealer til avl af

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v.

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om økologiske fødevarer m.v. December 2010 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. December 2010 2 af 80 Fødevarestyrelsen December 2010 Vejledning om økologiske fødevarer

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder Ny fødevarevirksomhed - kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed Når Fødevarestyrelsen kommer på besøg i din restaurant, supermarked, kiosk eller lignende, kontrollerer

Læs mere

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruksen indeholder oplysninger om: Mærkning (afsnit 1) Fødevarestyrelsens vejledning

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014

Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt (01) Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014 Varenummer Lovhjemmel

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

UDKAST 7. oktober 2004

UDKAST 7. oktober 2004 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 39 O UDKAST 7. oktober 2004 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2,

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Branchekode for egenkontrol med forsegling af forsendelser af uemballeret

Branchekode for egenkontrol med forsegling af forsendelser af uemballeret Branchekode for egenkontrol med forsegling af forsendelser af uemballeret kød 1. Målsætning og dækningsområde. Det er virksomhederne ansvar at sikre sig at uemballeret kød med særlig eksportstatus, herunder

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Juni 2011 Figur 1 Figur 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Denne vejledning

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Høring over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

Læs mere

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Bilag 1 Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Kontrolfrekvenser I oversigten nedenfor er angivet standard- og eventuelt reducerede frekvenser for basiskontrol på foderområdet.

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder

Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder Januar 2017 Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Foto: Colourbox NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 December 2013 Kolofon Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01109/Dep. sagsnr. 12932 Den 8. december 2011 FVM 974 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder. Indhold

Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder. Indhold International Handel J.nr. 2016-30-59-01628 Den 15. december 2016 Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder Indhold Indledning... 2 Definitioner...

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

Referat af møde 12. november 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion

Referat af møde 12. november 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen, Økologikontrol Dato: 8. december 2014 Sagsnr.: 14-60013-000006 TINRAV Referat af møde 12. november 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion Tilstede: Fra erhvervet:

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1)

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) I medfør af 37 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 11. januar 2017, og 1, stk.

Læs mere

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande April 2009 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Vejledning om anvendelse af industrisukker

Vejledning om anvendelse af industrisukker Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Denne vejledning

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 4. juli 2016 J.nr.: 2016-29-102-00013 Økologikontrollen i år 2015 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2015 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Vejledning. Indberetning og betaling 2016. Producenter og mellemhandlere af foder

Vejledning. Indberetning og betaling 2016. Producenter og mellemhandlere af foder Vejledning Indberetning og betaling 2016 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3. Muligheder for reduktion/rabat... 4 4.

Læs mere