lokal uddannelsesplan Industrioperatør.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lokal uddannelsesplan Industrioperatør."

Transkript

1 FORLØBIG UDGAVE AF Sussanne Løhde Mikkelsen lokal uddannelsesplan Industrioperatør. Indgangen: Produktion og Udvikling Overbygning Produktion som speciale 2.1 Opstartsterminer fysiske forhold uv tid - Uddannelsen er placeret Blommevej 40, 8900 Randers, tlf.: Undervisningen foregår i teorilokale, hvor der er det fornødne Edb-udstyr til rådighed. Der forefindes elevkantine med salg af varm og kold mad samt drikkevarer. Undervisningen starter kl og slutter kl Medarbejdere: Telefon nr.: Uddannelseschef: Bent Oppelstrup Sekretær: Sonja Meng Markedsføring: Flemming Kristiansen Underviser: Brian Lund (Teamkoordinator) Thomas Kühl Sussanne L. Mikkelsen Værkstedstekniker: Niels Åge Sørensen Opstartsterminer: Der starter nye hold op 1 gange om året i marts måned Nøjagtigt starttidspunkt findes på skolens hjemmeside:

2 2.2 Overbygningens struktur og forløb Fleksibilitet Faglighed Tryghed. Undervisningen er opdelt i temamoduler, hvor elevens erfaringer fra virksomhedens praksis inddrages. Temaerne organiseres inden for uddannelsens kompetenceområder, og den tematiserede tilgang betyder, at overbygningens mål bliver anvendt på forskellige vis, således at eleven får et integreret og helhedsorienteret forløb. Planlægningsprincipper for undervisningen Princippet i undervisningen bygger på den idé, at eleven gives betingelser for selv at kunne udvikle sin aktuelle viden. Undervisningen baseres derfor på ideerne om en induktiv, funktionel eller helhedsorienteret planlægning af den relevante undervisning. Begrebet induktiv indikerer, at undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at eleven hjælpes til selv at skabe sin viden, erfaring og kunnen ud fra oplevelser med løsning af opgaver og problemstillinger. Funktionel indikerer, at undervisningen tilrettelægges i nøje overensstemmelse med den praksis, der er gældende for branchens udøvere. Helhedsorienteret indikerer, at denne praksis inddrages i undervisningen i de sammenhænge, som de forefindes i branchen virkelighed. Organisering af undervisningen Undervisningen i Industrioperatør uddannelsen udøves under tre former: Det tematiserede forløb, hvor eleven arbejder direkte eller indirekte med de opstillede mål. Det integrerede forløb, hvor flere kompetencer inddrages i et undervisningsforløb. Det projektorienterede forløb, hvor den helhedsorienterede undervisning anvendes således, at eleven selv i samarbejde med egen virksomhed formulerer og arbejder med en opgave, der tilgodeser overbygningens mål. Undervisningsdifferentiering Differentieringen tager udgangspunkt i elevens erfaring og behov. Undervisningen tilrettelægges inden for overbygnings rammer, således at undervisningen tilpasses elevens forudsætninger. Måden, hvorpå der differentieres, er afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og aktivitet. Forløbet tilrettelægges således, at elevens erfaringer inddrages og danner grundlag for udgangspunktet i undervisningen samt belysning og vurdering af de forskellige problemstillinger. Tiden, der er til rådighed for opgaveløsningen. Opgavemængden og opgavetypen. Arbejdsmetoder og hjælpemidler. Undervisningens organisering. Overbygningen er opbygget med 4 moduler, hvor de første 2 på henholdsvis 6 og 2 uger, tager udgangspunkt i de beskrevne kompetencemål, mens der er afsat en uge til selve udarbejdelsen af eksamensprojektet, og den sidste uge bruges til repetition og eksamen. I praktiktiden arbejder eleven med et projekt, som han/hun i samarbejde med virksomheden har besluttet at igangsætte. Til denne proces er skolens lærer til rådighed som proceskonsulent.

3 Kursusfag: Kursusfagene er enten obligatoriske eller valgfri. De obligatoriske ligger i de 2 første moduler. Der undervises, alt efter elevernes udgangspunkt og ønske, på flere niveauer. Enten på samme hold eller vis elevgrundlaget tillader det, på hold opdelt efter niveau eller efter indlæringstempo. Opdelingen sker på grundlag af den enkelte elevs personlige uddannelsesplan, og kan løbende ændres i forløbet, hvis eleven udvikler sig anderledes en forventet. De obligatoriske kompetencemål bliver dækket af følgende tematiserede elementer: Lean: filosofi, værktøjer og metoder til optimering Kvalitetsledelse Miljøledelse 6 Sigma: udtryk for dobbelt loop tænkning Supply Chain Management Kommunikation og vidensdeling Valgfrie kursusfag udbydes for alle skolens elever en gang om ugen, hvilket sikre et alsidigt tilbud. Det kan være grundfag på et højere niveau, dansk for fremmedsprogede, faglige discipliner som ligger udenfor den obligatoriske undervisning, uddannelsesafklarende og - orienterende forløb samt personlig udvikling. Pædagogiske overvejelser Kontaktlærerordningen Alle elever tilknyttes en kontaktlærer på hele overbygningen. Kontaktlæreren vil altid være en af elevens faste undervisere. Formålet med kontaktlærerordningen er at støtte den enkelte elev i at tilrettelægge sit uddannelsesforløb ud fra sine forudsætninger og kompetencer på en sådan måde, at eleven lærer at tage ansvaret for egen læring, udvikler sine personlige kvalifikationer og bliver klar over konsekvenserne af sit uddannelsesvalg. Kontaktlæreren arbejder sammen med eleven om at udvikle elevens valgkompetence. Eleven trænes i at kunne sætte mål, være initiativtager til udviklingsprocessen i egen organisation, samt reflekterer over egen rolle i processen og sætte nye mål. Eleven skal således bevæge sig fra det operationelle niveau til det taktiske, således at han/hun kan være en aktiv medspiller i organisationens udvikling. Kontaktlærersamtalerne tager afsæt i den løbende evaluering og bedømmelse af eleven og indeholder følgende hovedpunkter: opfølgning på elevens faglige standpunkt i de forskellige fag evaluering af elevens indsats og personlige udvikling dialog og afklaring omkring eventuelt nye uddannelsesmål og ønsker konkret planlægning og tilpasning af uddannelsesplanen, evt. efter aftale med læremesteren. Formålet med kontaktlærerens arbejde er endvidere at være med til at skabe et socialt rum med plads til alle, samt at støtte den enkelte elevs faglige, personlige og sociale udvikling. Personlig uddannelsesplan Alle elever udarbejder en personlig uddannelsesplan.

4 Formålet med uddannelsesplanen er at sikre overensstemmelse mellem elevens ønsker, interesser og evner og det faktiske uddannelsesforløb. Elevens personlige uddannelsesplan er et redskab for eleven til at kunne udnytte den fleksible struktur i erhvervsuddannelserne til imødekommelse af elevernes forskellige faglige og personlige forudsætninger og mål. Personlig uddannelsesbog Alle elever bliver tildelt en IT-baseret uddannelsesbog (Elevplan). Den skal være klar til brug hver dag, da den er en central del for gensidig information omkring status og indeholdt i de undervisningsmål der er aftalt. Uddannelsesbogen, der indeholder uddannelsesplanen, skal sammen med skolevejledninger/skolebeviser beskrive de kvalifikationer og kompetencer, eleven opnår under skole og praktikophold. Uddannelsesbogen omfatter både uddannelsens grund- og hovedforløb samt overbygningen + praktikuddannelsen. Ligeledes skal uddannelsesbogen anvendes under eventuel skolepraktik. Uddannelsesplanen og uddannelsesbogen vil blive omdrejningspunktet i elevens samarbejde med kontaktlæreren og i elevens arbejde med personlige kvalifikationer. Elevplan Elevplan er et webbaseret, pædagogisk planlægningsværktøj. Elevplan skal støtte eleven i planlægning og sikre overblik og fleksibilitet i uddannelsen. Alle elever bliver oprette i elevplan ved indmeldelsen på skolen. I elevplan kan elev, lærer og andre følge elevens valg, planlægning og opnåede resultater. Undervisningens tilrettelæggelse Undervisningen foregår dels som holdundervisning og dels som individuel træning enkeltvis eller i små grupper. Der stilles forskellige undervisningsmiljøer til rådighed i form af traditionelle klasselokaler til hold- eller gruppeundervisning, kombinerede teori- og praktiklokaler (åbent læringsmiljø) til læringsaktiviteterne. Alle undervisningslokaler er udstyret med IT-faciliteter. Kursusfag: Undervisningen i kursusfag tager udgangspunkt i en lærer og elevstyret holdundervisning. Undervisningen forløber typisk på faste tidspunkter med et ugentligt timetal, som er jævnt fordelt inden for en given periode. Det tilstræbes, ved holddannelse eller ved grupperinger af eleverne, løbende at tilpasse undervisningstempo og emneindhold til den enkelte elev på baggrund af elevens standpunkt og læringsstil. Læringsaktiviteterne: Undervisningen i læringsaktiviteterne styres så vidt muligt af den enkelte elev. Desuden kan eleverne selv tage initiativ til at korte læringsaktiviteter bliver oprettet omkring et specielt emne. Ved elevens selvstændige læring tages der udgangspunkt i lærebøger, øvelser på Internettet, elektroniske lærebøger, træningsprogrammer m.v. Her kan eleven arbejder selvstændig eller typisk i 3 til 5 mands grupper. Lærerne fungerer skiftevis som underviser, instruktør eller

5 konsulent. Denne form for aktivitet vil i særdeleshed blive tage i anvendelse i forhold til eksamensprojektet (= projekt i egen virksomhed). Den grundlæggende tankegang på Overbygningen er: At omsætte teoretisk læring til praktisk handling At kunne opstille mål, analysere problemstillinger og være initiativtager og proceskoordinator samt evaluere implementeringen, samt udarbejde værktøjer og metoder til fastholdelse. At kunne indgå som en aktiv medspiller for ledelsen på det taktiske niveau. At kunne formidle og vidensdele organisationens målsætninger. Lærerteam Undervisningen varetages af et lærerteam, som - inden start på de forskellige undervisningsforløb - i fællesskab planlægger undervisningens tilrettelæggelse ud fra undervisningsplanen. Den enkelte lærer udarbejder sine undervisningsplaner sammen med lærerteamet. I løbet af elevens tid på overbygningen gennemføres der jævnligt samtaler, med kontaktlæreren, omkring den personlige uddannelsesplan. Det kræver, at lærergruppen løbende holder møder og melder tilbage til kontaktlæreren med henblik på, at justere undervisningens tilrettelæggelse til elevernes uddannelsesplaner. Eleverne foretager endvidere ved forløbets afslutning en evaluering, der vedrører undervisningens indhold, gennemførelse og tilrettelæggelse. Denne afsluttende evaluering danner også baggrund for at lærerteamet løbende kan videreudvikle og forbedre undervisningen. Der er behov for, at lærergruppen i det daglige arbejder som et team, der er præget af de samme holdninger og mål, således som det er beskrevet i denne undervisningsplan. På overbygningen kan der være forskellige forudsætninger hos eleverne i forhold til de enkelte kompetencemål, hvilket vil forsøgt afhjulpet med individuelle opgaver, samt selvstudie fra elevens side. Alle eller de fleste lærere i lærergruppen er kontaktlærere. I den daglige undervisning fungerer lærerteamet reelt som en selvstyrende enhed hvor en af lærerne er udpeget som koordinator. Uddannelseschefen informerer og kommunikerer løbende med lærerteamet og inddrages efter behov i beslutninger, der udspringer af undervisningsplanen. Uddannelseschefen har det overordnede pædagogiske og økonomiske ansvar for grundforløbet Lærerteamet sammensættes således, at lærerne dækker de relevante undervisningskompetencer, der kræves i de beskrevne undervisningsmoduler. Herudover skal lærerne være orienterede mod og være personligt engagerede i tværfaglighed, projektarbejde, personlig udvikling og skolemiljø, som er vigtige udviklingsparametre på overbygningen.

6 Helhedsorienteret og fleksibel undervisning i et åbent læringsmiljø. Lærerteamet planlægger og gennemfører ud fra undervisningsplanen undervisningen i helheder omkring et tema, hvilket indebærer et tværfagligt samarbejde mellem fagene og en sammenhæng mellem teori og praktik i de enkelte undervisningsforløb. Ideen med at vælge helhedsorienteret og fleksibel undervisning i et åbent læringsmiljø som pædagogisk udgangspunkt er: at fange elevens opmærksomhed og engagement igennem helheder, der tager udgangspunkt i den nye faglige verden, som elevens valg af uddannelse indebære. at øge elevens motivation, engagement, interesser, aktiviteter, deltagelse og medbestemmelse i undervisningen. at lære eleven at tage ansvar for egne valg og for gennemførelse og evaluering af egen læring (Med Ansvar For Egen Læring). at lære eleven at vælge, forberede og styre sin egen uddannelsesfremtid. I den helhedsorienterede undervisning skal eleven hele tiden kunne fornemme hvorledes de delelementer, der arbejdes med, passer ind i den samlede uddannelsesplan. Lærerens opgave er således at påtage sig den nødvendige rolle i forhold til den enkelte elev og gruppes behov. Derfor må læreren differentiere undervisningen og påtage sig mange forskellige roller i undervisningsforløbet og hele tiden forsøge at finde den rigtige balance mellem de forskellige roller. Læreren og lærerteamet skal sammen med eleven i læringsaktiviteterne bl.a. være: igangsættere inspiratorer rammesættere vejledere konsulenter projektledere underviser/formidler

7 2.3 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Kompetencevurdering Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen. De undervisningsmæssige forudsætninger og behov afklares inden for den 1. uge på modul 1. Som udgangspunkt har eleven Svendebrev som Industrioperatør eller tilsvarende kvalifikationer. Som led i uddannelsen udarbejder eleverne selv et kompetenceafklaringsskema, hvor det fremgår, hvorledes deres niveau er i forhold til underpunkter til kompetancemålene 2.4 Undervisningen på overbygningen. Opbygningen af overbygningen samt varighed Modul 1 6 uger Modul 2 2 uger Modul 3 1 uge Modul 4 1 uge eksamen Samt 1 uges valgfri specialefag Kompetencemål for uddannelsen: Arbejde med kollektiv innovation og udvikle fælles sprog med henblik på skabelse af et kreativt miljø i en produktionsgruppe. Anvende og håndtere de problemstillinger, der indgår i udvikling og indførelse af arbejdsmiljøledelse og gennemføre aktiviteter så som arbejdsmiljøkortlægning og risikovurdering Anvende Supply Chain Management (værktøjer) til at optimere logistikken i en produktionsvirksomhed Deltage i vedligeholdelsfunktioner gennem anvendelse af udvalgte LEAN og TPM værktøjer samt sikre øget fokus på at udnyttelsesgraden af virksomhedens ressourcer. Deltage i opbygningen af kvalitets- og miljøstyringssystemer samt deltage i udarbejdelse af den fornødne dokumentation. Etablere og fastholde god kommunikation mellem kollegaer og ledere med baggrund i viden om håndtering af organisatoriske og psykologiske aspekter Anvende relevante problemløsningsværktøjer til prioritering og planlægning af forbedringsaktiviteter af en given produktion ud fra viden om forskellige produktionsstyringsfilosofier Elevens arbejdstid Skoleundervisningen gennemføres, så elevens arbejdstid for undervisningsforløb og projekter, herunder hjemmearbejde, svarer til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet.

8 Elevens hjemmearbejde kan ud over almindelige lektier omfatte færdiggørelse af opgaver samt forberedelse til elevstyrede læringsprocesser. Eleverne har mulighed for at arbejde på skolen hver dag indtil klokken 18.00, fredag dog indtil klokken Den nærmere beskrivelse af forventet arbejdstid, herunder hjemmearbejde, er beskrevet for den enkelte læringsaktivitet. 2.6 Bedømmelsesplan Dette afsnit er ikke beskrevet, da der mangler nogle oplysninger fra Industriens uddannelser Løbende bedømmelse Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og opnåelse af personlige og faglige kompetencer. Den løbende bedømmelse er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring og består af: bedømmelse af elevens faglige kompetencer, Bedømmelse af elevens personlige kompetencer. Bedømmelse af faglige kompetencer I grundforløbet foregår der en løbende evaluering af den enkelte elev, således at eleven får løbende feedback fra faglærerne og kontaktlæreren i forhold til både faglige og personlige kompetencer. Ved kontaktlærersamtaler indgår evaluering af elevens indsats, standpunkt og personlige udvikling som et fast punkt Det er vigtigt at bemærke, at eleven i grundforløbet skal erhverve grundlæggende faglige kompetencer og færdigheder, og at bedømmelsen foretages i forhold til dette niveau. Den løbende evaluering er også læreren og lærerteamets værktøj til at forbedre undervisningen gennem en justering af undervisningens planlægning og metoder. Bedømmelse af personlige kompetencer Bedømmelse af elevens personlige kompetencer bygger dels på selvevaluering dels på lærergruppens bedømmelse. Rent praktisk sker denne bedømmelse gennem en løbende vurdering af eleven i undervisningen. Lærerteamet foretager en fælles vurdering af elevernes udvikling ved et ugentligt teammøde. De personlige kompetencer bedømmes ud fra en faglig synsvinkel ved en vurdering af, hvordan eleven optræder i professionsmæssig sammenhæng eksempelvis ved betjening og vejledning af kunder, samarbejde med kolleger samt ansvarlighed over for materiel og sikkerhed ved udøvelse af kørsel. Bedømmelse af grundfag. Obligatoriske og valgfri grundfag bedømmes efter bekendtgørelsen om grundfag. Afsluttende bedømmelse Ved grundforløbets afslutning foretager skolen en helhedsbedømmelse af eleven, som danner baggrund for udstedelse af grundforløbsbevis.

9 En forudsætning for udstedelse af grundforløbsbevis er: At eleven har bestået de fælles og de særlige kompetencemål. At eleven har bestået den afsluttende grundforløbsprøve. at elevens personlige kompetencer ikke er til hindring for gennemførelsen af den valgte uddannelse. Oversigt over bedømmelsesform Fag Bedømmelsesform Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Bestået/ikke beståelse Bevis udstedes Læringsaktiviteter løbende bedømmelse Grundforløbseksamen Bestået/ikke beståelse Bevis udstedes Valgfrie studierettede fag For de valgfrie, studierettede fag gælder, at der afgives standpunktskarakterer ved fagets afslutning efter reglerne i grundfagsbekendtgørelsen. 2.7 Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse i skolepraktik Skolepraktik gælder ikke for Industrioperatøruddannelsen. 2.8 Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i uddannelser og skolepraktik med adgangsbegrænsning Eleven skal have bestået svendeprøven inden for Industrioperatøren eller have tilsvarende forudsætninger 2.9 Eksamensregler Der afholdes eksamen i henhold til eksamensbekendgørelsen. Prøvegrundlag: Overbygningen afsluttes med en 30 min. eksamen inkl. votering. Der er en forberedelsestid før selve eksamenen på 30 min. Eksamen indeholder 2 elementer: Fremlæggelse af projekt, som eleven har arbejdet med i egen organisation, og som inddrager 1 eller flere af uddannelsens kompetencemål. Der ligges vægt på, at eleven kan redegøre for

10 projektets udvikling, samt har øje for de problemstillinger, som kan opstå, når en organisation er i forandring. Eleven trækker en ukendt opgave, som bredt dækker uddannelsens kompetencemål De 2 elementer vægtes ligeværdigt i karaktergivningen. Der gives karakter efter 12 skalaen Samarbejde med virksomheden om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis??? Anvendes ikke Overgangsordninger??? Denne lokale undervisningsplan gælder for elever, der påbegynder uddannelsen i Planen revideres løbende i forhold til resultater af løbende evalueringer og kvalitetsmålinger. Revisionerne drøftes på møder med det lokale uddannelsesudvalg og indarbejdes i Elevplan. 3.0 Læringsaktiviteter Overbygningens indhold 11 uger. Formål: Formålet med overbygningen er med baggrund i den voksne elevs erfaringer fra egen virksomhed, at udvikle en helhedsforståelse for industriel produktion. Der ligges vægt på, at eleven bevæger sig fra det operationelle niveau til det taktiske, således de kan være med til at opstille identificere problemstillinger i dagligdagen, opstille mål for forandringsprocessen og inddrage relevante personer i processen. Desuden skal de også kunne udvælge relevante værktøjer og metoder for selve processen, samt til fastholdelse af denne. Uddannelsen vil blive afviklet som tematiserede forløb, da værktøjer og metoder ligger implicit i flere af de forskellige kurser, og for at eleven kan se og anvende disse helhedsorienteret. I alt der 55 dage på skolen, som fordeles således på kompetancemålene:

11 Optimere kvalitet og produktivitet med leanværktøjer 15 dage Optimering og strukturering af ideer 10 dage Ledelsessystemer, interesseanalyse og kvalitet 10 dage Industrioperatør med produktion som speciale Opstart, afslutning og evaluering 1 dag Logistikoptimering, Supply Chain Management 8 dage Arbejdsmiljø 4 dage Valgfrit specialefag 5 dage Temadag/virksomhedsbesøg 1 dag Eksamen 1 dag Planlægning: Brainstorm/materialef. 28 Mock-up 3 31

12 Dokumentation : Kvalitet/Måleteknik 7 Tegningsf./Arbejdsbes. 32 Økonomi 12 Rapport 8 59 Produktion Prototype/Bearbejd.t 18 0 serie/målet./mater Virksomhedsbesøg 26 Samarbejde, teamdag 13 Lager og logistik 20 Engelsk 32 Automation 16 Opstart, afslutning & evaluering Afslutning, kl. time Rød = Eksamensfag

Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice

Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice HOSPITAL Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice 1. Generelt for skolen...5 1.1 Praktiske oplysninger...5 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...5 1.3 Overordnet bedømmelsesplan...5

Læs mere

Randers Tekniske Skole

Randers Tekniske Skole Randers Tekniske Skole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN ELEKTRIKER Lys og energiteknik TSØ Side 1 Forord: Formålet med udarbejdelse af denne undervisningsplan for hovedforløbet, elektriker, er: at give elever,

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Frisør GF2 Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm August 2011 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm Januar 2013 Opdateret januar 2015 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl.

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl. Skolens navn: Indgang: TietgenSkolen Tietgen HG Lerchesgade 29 5000 Odense C Tlf. 65 45 26 00 E-mail: hg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk Den merkantile indgang Medarbejdere Øverst ansvarlige for

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik

Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik Grundforløbet Transport og logistik Teknisk Skole Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning 1035 Udarbejdet af Anders Christensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

LUP Bygningsmalernes hovedforløb

LUP Bygningsmalernes hovedforløb LUP Bygningsmalernes hovedforløb Lokalundervisningsplan version 0.6 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4.2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg. Udarbejdet

Læs mere

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS Lokal undervisningsplan for BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS ved Campus Bornholm December 2012 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Hospitalsteknisk assistent BEMÆRK! Denne undervisningsplan gælder for elever som påbegyndte uddannelsens hovedforløb inden 15. juli 2007. For elever som er

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVSUDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVSUDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVSUDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Tandklinikassistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Tandklinikassistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Tandklinikassistent Uddannelse: Tandklinikassistent Side: 2 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en undervisningsplan...4 Uddannelse...4 Skoleperiodernes

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Den lokale undervisningsplan

Den lokale undervisningsplan Den lokale undervisningsplan Grundforløb 2 Uddannelsesområde: Social og sundhedsuddannelsen August 2015 Social- og sundhedsuddannelsen UC Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1, indgang 8, 2000 Frederiksberg

Læs mere

3.0. Undervisningsplanen

3.0. Undervisningsplanen 3.0. Undervisningsplanen 3.1. Hovedforløb Fællesindgangen Merkantil (:HG) kan sammen med det efterfølgende hovedforløb føre frem til følgende uddannelser delt op på de fire hoveduddannelsesområder (detail,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang:

Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen (EUX) 3) Handelsuddannelse med specialer 4) Kontoruddannelse med specialer (EUX)

Læs mere