FAGBESKRIVELSE OG FÆLLES BETINGELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAGBESKRIVELSE OG FÆLLES BETINGELSER"

Transkript

1 FAGBESKRIVELSE OG FÆLLES BETINGELSER E/F Ungarnsgade 35-41/Albaniensgade 2-4/Østrigsgade UDSKIFTNING AF TAG SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. JANUAR 2012 FALKON A/S, Rådgivende Ingeniører F.R.I. Nordre Fasanvej 43, 2000 Frederiksberg

2 Sags nr. Dato: jan INDHOLDSFORTEGNELSE Side: 2 01 ORIENTERING Baggrund Omfang Organisation Vedståelsesfrist Almennyttige dokumenter Bekendtgørelser Vejledninger Særlige dokumenter Forsikringsforhold Fakturering m.v Klausul vedr. løn-og overenskomstforhold for entreprenørens ansatte, underentreprenører/underrådgivere/ underleverandører TIDSPLAN Generelt Byggeperiode: ARBEJDSGRUNDLAG Oversigt over beskrivelser Udførelsesdokumenter Tillægs/fradragspriser BYGGEPLADS/SIKKERHEDSPLAN Overtagelse og aflevering af byggeplads Adgangsforhold Mandskabsvogne Materialer Materiel Forsyninger Affaldshåndtering Afdækninger og vinterforanstaltninger Adfærd Sikkerhed Stilladser KVALITETSSIKRING Entreprenørernes kvalitetssikring Særlige krav til kvalitetssikring Driftsvejledning Bygherrens kontrol Projektgennemgang FAGBESKRIVELSE TØMRER/SNEDKERARBEJDE Arbejdets omfang Gældende normer og forskrifter: Begrebsdefinitioner: Hjælpemidler: Materialer Bygningsdelsbeskrivelse Udbudskontrol: MURERARBEJDE Arbejdets omfang Gældende normer og forskrifter: Begrebsdefinitioner: Hjælpemidler: Materialer...21

3 Sags nr. Dato: jan INDHOLDSFORTEGNELSE Side: Bygningsdelsbeskrivelse Udbudskontrol: BLIKKENSLAGERARBEJDE Arbejdets omfang Gældende normer og forskrifter: Begrebsdefinitioner: Hjælpemidler: Materialer: Delarbejdernes udførelse: Udbudskontrol: MALERARBEJDE Arbejdets omfang Gældende normer og forskrifter: Begrebsdefinitioner: Hjælpemidler: Materialer: Prøvebehandling: Delarbejdernes udførelse: Udbudskontrol: BILAG 01 - TILFØJELSER TIL AB BILAG 02 MBK BLADE...62

4 FÆLLESBETINGELSER Sags nr TIDSPLAN Side: 4 01 ORIENTERING 1.1 Baggrund Efter anmodning fra ejerforeningen har FALKON A/S udført et projekt jævnfør nedenstående, med tilhørende beskrivelse og tegninger. 1.2 Omfang Nærværende projekt vedrører bl.a.: Udskiftning af tag. Reparation af facader. Udskiftning af trappevinduer. Særlige forhold: Ejendommen er beboet under arbejderne og adgang til lejemål skal varsles til beboerne min. 3 dage før. Udskiftning af vinduer skal ske indenfor samme dag i de enkelte lejemål. 1.3 Organisation Bygherre: E/F Ungarnsgade m.fl. v. Marie Friis Madsen Østrigsgade 32, 2tv Kbh. S. Rådgiver: Nordre Fasanvej Frederiksberg Tlf.: Fax.: E-post: Ingeniør: Frank Guldmann 1.4 Vedståelsesfrist Entreprenøren skal vedstå sit tilbud i 3 mdr. fra afgivelse af pris. 1.5 Almennyttige dokumenter Ingeniørforeningen Danmarks til enhver tid gældende normer og forskrifter. Dansk Standard i den udstrækning der er refereret til DS i beskrivelsen Gældende love, bekendtgørelser, regulativer, vedtægter m.v. 1.6 Bekendtgørelser

5 FÆLLESBETINGELSER Sags nr TIDSPLAN Side: 5 Bekendtgørelse nr af 27. december 2008 om ændring af bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø. Bekendtgørelse nr af 27. december 2008 om ændring af bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Bekendtgørelse nr. 53 af 20. januar 2009 om ændring af bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts (vinterbekendtgørelsen). Bekendtgørelse nr af 23. september 2010 om kvalitetssikring af byggearbejder. 1.7 Vejledninger Vejledning nr af om kvalitetssikring af byggeriet. 1.8 Særlige dokumenter Projektmaterialet indeholder følgende dokumenter: Udbudsbrev. Nærværende beskrivelse med fællesbetingelser og fagbeskrivelse. Rammetidsplan. Eventuelle tillægs- og rettelsesblade udsendt i udbudsperioden. AB 92 med tilføjelser som angivet i bilag. Tegninger 1.9 Forsikringsforhold Bygherren holder bygningen brand- og stormskadeforsikret og tegner derudover All-Risk forsikring i byggeperioden. Hovedentreprenør skal tegne/opretholde fornødne erhvervsmæssige forsikringer for hjælpemidler, herunder materiel, stillads, skure, containere m.v.. Disse er ikke dækket af bygherres forsikring. Ved kontraktunderskrivning forelægges forsikringspolice og sidste kvittering Fakturering m.v.. Fakturering skal adskilles således, at kontraktarbejder faktureres særskilt og evt. ekstraarbejder og udlæg ligeledes. Fakturaer for Kontraktarbejder vedlægges tilbudsliste med angivelse af procentmæssigt niveau for de enkelte aktiviteter, som entreprenør ønsker at trække aconto på. Fakturaer for ekstraarbejder vedlægges de aftalesedler, som entreprenør ønsker at trække aconto på. Aftalesedler skal være godkendte og underskrevet af bygherre Klausul vedr. løn-og overenskomstforhold for entreprenørens ansatte, underentreprenører/underrådgivere/ underleverandører Entreprenøren forpligtiger sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og evt. underentreprenører/underrådgivere/underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn-og ansættelses-

6 FÆLLESBETINGELSER Sags nr TIDSPLAN Side: 6 forhold, der ikke er mindre gunstige end de løn-og ansættelsesforhold, der er gældende hvor arbejdet udføres. Entreprenøren samt underentreprenører skal overholde gældende EU-arbejdsretslige regler. Entreprenør skal indføje denne betingelse i sine kontrakter med eventuelle underentreprenører/underrådgivere/underleverandører. Bygherren er til ethvert tidspunkt berettiget til at kræve dokumentation for, at entreprenøren overholder denne forpligtigelse, herunder også dokumentation for de ansattes løn-og ansættelsesforhold. Bygherren kan standse arbejdet indtil behøring dokumentation er fremlagt. Behørig dokumentation skal fremlægges senest 5 arbejdsdage efter kravet om dokumentation er fremsat. Entreprenøren er ikke berettiget til tidsfristforlængelse som følge af bygherrens standsning af arbejdet. Er entreprenøren ikke i stand til at fremlægge behørig dokumentation for overholdelse af nærværende bestemmelse og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, er bygherren berettiget til at tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at tilgodese de ansattes krav. 02 TIDSPLAN 2.1 Generelt Der afholdes aflevering af de samlede arbejder. Slutdato er sanktionsgivende jævnfør den angivne dagbod. Hovedentreprenør udarbejder detailtidsplan, der udleveres til bygherrens tilsyn ved projektgennemgangsmødet. 2.2 Byggeperiode: Arbejdet udføres i en periode på i alt 32 kalenderuger. Accept primo marts Opstart : mandag d Slutdato: fredag d Slutdato er sanktionsgivende.

7 FÆLLESBETINGELSER Sags nr ARBEJDSGRUNDLAG Side: 7 03 ARBEJDSGRUNDLAG 3.1 Oversigt over beskrivelser Arbejdet er beskrivelsesmæssigt opdelt i Tømrer-/snedkerarbejde Murerarbejde Blikkenslagerarbejde Malerarbejde Positionsnumrene går igen i tilbudslisten. De enkelte entreprisebeskrivelser er yderligere underdelt i bygningsdele(tag, facader etc.) 3.2 Udførelsesdokumenter Det påhviler entreprenørerne at supplere udbudsmaterialet med arbejdsdokumenter i fornødent omfang. Entreprenørerne skal have et system til identifikation og styring af udførelsesdokumenter og ændringer/supplementer til disse. Systemet, som også skal dække eventuelle underentreprenører, skal sikre at kun gyldige dokumenter anvendes af de udførende og indeholde følgende punkter: Fastlagt procedure for markering af ændringer i dokumenter som dokumentation heraf. Registreringslister over gyldige dokumenter. Listerne skal kunne ændres og ændringer registreres. Listerne skal fremsendes til alle udførende der anvender dokumenterne. Udførelsesdokumenterne skal sendes til tilsynet i god tid før det planlagte udførelsestidspunkt. Tilsynet gennemgår dokumenterne stikprøvevis for at sikre de er i overensstemmelse med projektmaterialet. Tilsynets gennemgang fritager på ingen måde entreprenørerne for ansvaret for arbejdet udførelse. 3.3 Tillægs/fradragspriser Udbudsmaterialet indeholder tillægs/fradragspriser.

8 FÆLLESBETINGELSER Sags nr KVALITETSSIKRING Side: 8 04 BYGGEPLADS/SIKKERHEDSPLAN 4.1 Overtagelse og aflevering af byggeplads Bygherren udpeger herved entreprenøren som koordinator, der på hans vegne varetager koordineringen af sikkerhedsarbejdet på byggepladsen. Entreprenøren sørger for opfyldelse af de forpligtelser, der følger af arbejdsmiljølovgivningens bygherreansvar. - At afgrænse sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne. - At udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed for byggepladsens indretning og drift. - At koordinere sikkerhedsarbejdet på bygge- /anlægspladsen. - At anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet. Entreprenøren skal koordinere sikkerhedsarbejdet blandt alle de arbejdsgivere, der er repræsenteret på bygge-og anlægspladsen. Entreprenøren træffer aftale med de enkelte entreprenører om, hvilken entreprenør der etablerer, vedligeholder og fjerner sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne. Entreprenøren skal løbende underrette bygherren om, hvilke underentreprenører der antages, samt om antallet af aktuelt beskæftigede fra hver enkelt af de virksomheder, der er repræsenteret på byggepladsen. Inden bygge- eller anlægsarbejde sættes i gang, skal bygherren på baggrund af det konkrete projektmateriale identificere, på hvilke områder på byggepladsen der vil ske færdsel, og hvor der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres ansatte, de såkaldte fællesområder. Eksempler på fællesområder er: - Færdsels- og adgangsveje. - Materialepladser. - Affaldspladser. - Arbejdsplatforme. - Gangbroer. - Stilladser. - Skurby. - Konkrete arbejdsområder, hvor flere virksomheder samtidigt skal udføre arbejde. Entreprenør forelægger sikkerheds- og byggepladsplan til godkendelse. Byggepladsen indrettes og arbejdet organiseres på en måde, så der opstår mindst mulig gene for omgivelserne og bedst mulige arbejdsbetingelser for de udførende.

9 FÆLLESBETINGELSER Sags nr KVALITETSSIKRING Side: 9 Alle entreprenører forudsættes at være bekendt med Arbejdsministeriets love og bekendtgørelser vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed på byggepladsen og aktivt medvirke til disses overholdelse. Byggepladsen overtages af entreprenøren i den stand hvori den forefindes på tilbudsdagen. Den enkelte entreprenør må før tilbudsafgivelse orientere sig om forhold på ejendommen, der kan få indflydelse på entreprisen. Der kan således ikke fremsættes krav for gener, der derved kunne være afklaret før tilbudsgivning. Efter byggeriets færdiggørelse skal entreprenørerne for egen regning retablere og udbedre de af byggearbejderne forårsagede skader, således at overfladen som helhed fremstår som før skaden. Det være sig på enhver art af færdige overflader i berørte ejendom, herunder naboejendomme, veje, fortove, overkørsler, hegn, beplantninger, belægninger og så videre. Såfremt entreprenøren vil påberåbe sig en sådan skade allerede var til stede før byggeriets start, skal dette dokumenteres fotografisk. I den forbindelse skal opmærksomheden særligt henledes på lysningspaneler/vinduesplader hvor eksist. skader skal fotoregistreres af entreprenør og forelægges tilsyn forinden opstart. I modsat fald vil entreprenør blive gjort ansvarlig for skade i tvivlsspørgsmål og skal udbedre denne vederlagsfrit. Retableringen skal foretages efter tilsynets, ejernes/andelshavernes og myndighedernes anvisninger. 4.2 Adgangsforhold Samtlige beboelseslejemål er beboede i byggeperioden. Under byggeperioden skal beboere og brugere i de øvrige ejendomme have fri og uhindret adgang til affaldscontainere, kældre, trapper, adgangsveje etc Mandskabsvogne Hovedentreprenør indhenter nødvendige tilladelse og opstiller mandskabsvogne, der indeholder de nødvendige sanitære forhold (bad og toilet) samt materialecotainere. Udgifter til etablering og drift, herunder renholdelse i og omkring skur/byggeplads, påhviler hovedentreprenør og skal være indeholdt i entreprisesummen. Evt. parkeringsafgift til Københavns Kommune skal ligeledes være indeholdt i tilbud. Placering af skur, materialecontainere og containere aftales med rådgiver og skal påregnes etableret i vejareal foran karreen(ikke inde i gården). 4.4 Materialer Entreprenør opsætter efter aftale med tilsynet materialecontainere i fornødent antal for gennemførelse af de beskrevne arbejder.

10 FÆLLESBETINGELSER Sags nr KVALITETSSIKRING Side: 10 Af hensyn til pladsforholdene henstilles til, at materialer leveres i takt med de forbruges. Entreprenøren er ansvarlig for korrekt oplagring af materialer, således at disse ikke beskadiges i et omfang, der kan få indflydelse på det færdige arbejde og arbejdsgangen. Der skal i forbindelse med materialeoplag tages hensyn til brandsikrings-foranstaltninger, flugtveje, renovation, øvrige entreprenører m.v. 4.5 Materiel Det forudsættes at entreprenører har rådighed over egnede redskaber og arbejdsmaskiner i nødvendigt omfang, samt indestår for, at sikkerhedsbestemmelser vedrørende disses brug overholdes. Placering af materiel sker i samråd med byggeledelse og tilsyn. Af hensyn til pladsforholdene henstilles til, at entreprenørmateriel først leveres, når det skal bruges og fjernes hurtigst muligt efter endt brug. Evt. materiel, blandeplads eller lignende, der etableres i gård(må kun ske efter nærmere aftale) skal hegnes forsvarligt inde og endvidere være aflåst udenfor arbejdstid, da gården bl.a. benyttes som legeplads. 4.6 Forsyninger Elforsyning Hovedentreprenør etablerer og medregner opsætning og vedligeholdelse af nødvendige byggestrømstavler for at kunne udføre de beskrevne arbejder samt forsyning af skure, byggepladsbelysning m.v.. Tilslutning aftales med tilsyn. Samtlige el-installationer skal udføres på forskriftsmæssig måde og nødvendige tilladelser indhentes uden udgift for bygherren. Byggestrømtavlernes installationer føres til byggepladsmåler og tilsluttes målt strøm. Hver enkelt entreprenør skal medregne nødvendige forlængerledninger fra byggestrømtavlen samt levere egen arbejdsbelysning. El-kabler må ikke henligge på gulve/terræn, men skal opstroppes hensigtsmæssigt. Bygherren betaler strømforbruget. Vand: Skurvogn tilsluttes ejendommens fælles vandforsyning. Afløb: Mandskabsvogn tilsluttes kloak. Evt. gravearbejde og indhentning af tilladelse hertil samt retablering herefter, skal være indeholdt i entreprisen.

11 FÆLLESBETINGELSER Sags nr KVALITETSSIKRING Side: Affaldshåndtering Hovedentreprenør opstiller containere i nødvendigt omfang og medregner udgifter til leje og tømning af samme, herunder miljøafgifter og eventuelle sorteringsomkostninger. Affaldstyper og mængder anmeldes til Miljøkontrollen inden opstart. Hver enkelt entreprenør har pligt til at samle, nedbære og henlægge enhver form for affald fra egne arbejder i containere. Entreprenørerne har pligt til af følge Miljøkontrollens anvisninger for affaldssortering og de heraf følgende anvisninger fra hovedentreprenør. Oprydning og renholdelse ved arbejdssteder og på byggepladsen foretages successivt under arbejdet. Manglende oprydning og renholdelse medfører at tilsynet lader dette udføre for hovedentreprenørens regning. 4.8 Afdækninger og vinterforanstaltninger Entreprenøren skal rettidigt forberede og gennemføre afdækninger til hindring af skader, som kan forårsages af regn, hagl eller sne. Entreprenøren er således ansvarlig for heraf opståede skader af enhver art og skal afhjælpe disse uden udgift for bygherren og svarende til før skade indtraf. 4.9 Adfærd Ejendommen er beboet under hele byggeperioden. Entreprenørerne skal tåle gener i den anledning og medvirke til, at beboerne generes så lidt som muligt af byggeriet. Ved adgang til lejemål skal der adviseres i god tid for de pågældende lejemål. Naboejendomme vil ligeledes være beboede, hvorfor støj og støv fra byggeriet begrænses mest muligt Sikkerhed Det indskærpes, at alle adgangsveje skal holdes ryddelige under hele byggeperioden, da disse fungerer som flugtveje for beboere og håndværkere i tilfælde af brand. Al nedkastning af affald skal foregå via nedstyrtningsskakt. Er dette ikke muligt, skal det bæres/hejses ned. Der må på intet tidspunkt kastes affald ned. Alkoholiske drikke må ikke indtages. Det påhviler hovedentreprenøren at koordinere sikkerhedsarbejdet, herunder at afholde sikkerhedsmøde min. 1 gang pr. måned, evt. hyppigere, såfremt det skulle være nødvendigt. I øvrigt henvises til Arbejdstilsynets bestemmelser for sikkerhed og sundhed på byggepladser.

12 FÆLLESBETINGELSER Sags nr KVALITETSSIKRING Side: Stilladser Entreprenør medregner stillads, stiger, arbejdsplatforme i fornødent omfang for at kunne udføre de beskrevne arbejder. Etapevis opdeling af stilladser kan accepteres så længe den samlede entreprise holdes indenfor det angivne tidsinterval og så længe, at det ikke medfører, at vejrligsfølsomme arbejder skal foretages på, for de pågældende arbejder, uhensigtsmæssige årstider. Stilladser m.v. skal opfylde gældende krav fra Arbejdstilsyn og andre myndigheder. Der skal medregnes omstilling af stilladser for at udføre henholdsvis tag, vindues-og facadearbejder. Huller efter stilladsbefæstigelser skal sættes ud med mørtel i farve som eksist.. Ved fyraften hver dag skal nederste stiger til terræn fjernes og gemmes af vejen for at hindre direkte adgang til stillads. 05 KVALITETSSIKRING 5.1 Entreprenørernes kvalitetssikring Entreprenøren skal overfor bygherren dokumentere, at de kvalitetskrav, der er fastlagt i udbudsmaterialet, bliver opfyldt. Heraf følger, at entreprenøren løbende skal kontrollere kvaliteten af udførte arbejder samt leverancer hertil. Entreprenørerne skal dokumentere at kvalitetskontrollen er udført og kvalitetskrav opfyldte. Dokumentationen skal opbevares på byggepladsen og forevises bygherrens tilsyn på forlangende. Manglende kontrol og/eller dokumentation bliver betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde, og vil medføre tilbageholdelse af acontoudbetalinger og eventuel slutopgørelse indtil forholdene er bragt i orden. Kvalitetssikringsaktiviteterne udføres uden ekstraudgifter for bygherren. 5.2 Særlige krav til kvalitetssikring Der henvises til udbudskontrolplanerne for de enkelte fag, der angiver et minimum af kontrol. Hertil kommer entreprenørens egne krav til sikring af kvaliteten. 5.3 Driftsvejledning Til brug for udarbejdelse af driftsvejledning for byggeriet, skal entreprenørerne inden arbejdets afslutning, levere følgende oplysninger om anvendte materialer og komponenter: - Navn og adresse på leverandør/underentreprenør. - Materialespecifikation (produkt-/datablad). - Vedligeholdelses-/reparations-/udskiftningsmetode(r ).

13 FÆLLESBETINGELSER Sags nr KVALITETSSIKRING Side: 13 - Vedligeholdelsesinterval. - Rengøringsmetode og -midler. - Garantibevis. - Serviceaftaler. Materialer leveres på separate blanketter for hvert produkt indsat i særskilt mappe sammen med datablade for produkterne. 5.4 Bygherrens kontrol Bygherrens tilsyn udfører stikprøvevis kontrol af entreprenørernes arbejde, herunder kvalitetssikringen. Tilsynet skal have fri adgang til entreprenørernes lagre, produktionssteder og kvalitetssikringsdokumentation med henblik på at udføre den nævnte kontrol. Tilsynets kontrol fritager ikke entreprenørerne for det fulde ansvar for det udførte arbejde og kvalitetssikringen heraf. 5.5 Projektgennemgang I forbindelse med arbejdets opstart, skal entreprenøren deltage i en projektgennemgang med de projekterende teknikere og bygherrens tilsyn. Projektgennemgangen ændrer ikke fordelingen af ansvar og risiko mellem bygherre og entreprenør, uanset projektgennemgangen resulterer i ændringer i projektet.

14 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. TØMRER/SNEDKERARBEJDE Side: FAGBESKRIVELSE 06.1 TØMRER/SNEDKERARBEJDE Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle de i følgende beskrivelse og angivne tegninger nævnte arbejder og leverancer, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet udført eller leveret af andre. Vinduer udføres som vist på tegninger. Ydelsen omfatter således også samtlige hulhugninger og hulboringer, efterreparationer klar til malerreparationer. Anlægget leveres fuldt færdigt til ibrugtagning. Projektmaterialet supplerer hinanden. En ydelse skal således medtages uanset denne kun måtte optræde i en del af projektmaterialet. Entreprisen omfatter: BD 01, TAG Nedtagning af eksisterende lægter etc. Klasse 1 overflade mod tagrum. Opretning af tagkonstruktion Lægtning for nyt tegltag Isolering af skrå tagflader Isolering i etageadskillelse ved indblæsning Lysninger ved nye tagvinduer Forankring af tagfod. BD 04, VINDUER Udskiftning af samtlige trappevinduer. Udskiftning af 30 stk. vinduer mod beboelseslejemål. Indvendige retableringer ved nye vinduer. Fugning vinduer. Pudsning af vinduer Gældende normer og forskrifter: 1. DVC Dansk Vindues Certificering's kvalitetskontrol 2. NTR-B Vacuumsimprægneringsgodkendelse 3. NT 229 Malingsgodkendelse 4. GS Glasindustriens Samarbejdsorganisations Kvalitetsgaranti 5. DS Dansk Standard's normkrav for thermorudeproducenter 6. DS/EN 1995 Træ. 7. DS 1002 Høvlet træ - tværsnitsmål.

15 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. TØMRER/SNEDKERARBEJDE Side: DS 1030 Træ i snedkerarbejde. 9. DS 2022 Varmforzinkning af jern og stål. 10.Ministerielle og kommunale bekendtgørelser og regulativer samt de til enhver tid gældende bestemmelser, herunder Arbejdstilsynets forskrifter. 11. Detailløsninger, Gode tage. Der anvendes sidste reviderede udgave af ovennævnte publikationer Begrebsdefinitioner: Hvor der i beskrivelsen står anbringe, montere, etablere, indsætte eller levere skal disse betegnelser omfatte både levering og montering, såfremt andet ikke er givet i tegninger og beskrivelse Hjælpemidler: Tilbuddet skal omfatte alle nødvendige ydelser for arbejdets gennemførelse, dog henhører stillads under anden entreprise. I tilbuddet skal endvidere være indbefattet alle direkte og indirekte ydelser i relation til de omhandlede arbejder Materialer Vinduespartier: Der ønskes pris på udadgående vinduer udført i norskandinavisk fyrretræ med min. 95% kernetræ og opdelt som vist på tegning. Profilering nøjagtig som øvrige eksist. vinduer, der er udskiftet. Energitilskuddet, E ref værdi > -33kWh/kvm. pr. år. Glas skal være udført med varm kant. Vinduerne skal udføres med en indbygget friskluftsventil på min. 30 cm 2 pr. vindue, udvendigt skjult i fals. Vinduerne skal opfylde kravene i DVC-ordningen og være mærket, at disse krav er opfyldt. Der anvendes udadgående vinduespartier med profilering og hængsling som eksisterende. Regulerbare anverfere og stormkroge i galv. udførelse. Vinduer i stueetage forsynes med PN-sikringsbeslag. Der skal fremsendes produktionstegninger i målestok 1:20, detaljer 1:5 til godkendelse forinden produktion og prøvevindue med den aktuelle profilering/beslåning skal forevises på adressen. Indvendig profilering karme/rammer som eksist. vinduer. Vinduer leveres elektrostatisk malerbehandlet fra fabrik i farve hvid Ral Træ:. Lagtykkelse: µ (my) tør. Konstruktionstræ: Træ til tømrerarbejdet skal generelt være C18.

16 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. TØMRER/SNEDKERARBEJDE Side: 16 Hvor andet ikke er anført skal nåletræ være af nordisk oprindelse og skal leveres som god og sund handelsvare. Alt træ skal være stærkt og retvokset. Vandindhold som nedenfor angivet i % af tørvægt: Forarbejdet og indendørs anbragt 9-12%. Forarbejdet og udendørs anbragt 13-16%. Lægter: Taglægter i fyrretræ, 38x76 mm, styrkeklasse C18. Afstandslister, 25x50 mm trykimprægneret fyrretræ. Undertag: Undertag: Fodbrædt: 25 mm. rupløjede brædder 22 mm. WPB limet krydsfiner. Tagpap: Bitumen bestrøet med stengranulat. Bitumenimprægneret polyesterfilt kombineret med præget aluminiumsfolie. Afstrøet med sand. Sømmes, overlæg selvklæbende. 5,0 kg/m2. Tykkelse>4.1 mm. Opretning: Til opretning af spær anvendes planker 50 X 200 mm. C18. Skruer/søm: Type Climate til udendørs brug. Søm skal være varmgalvaniserede Bygningsdelsbeskrivelse BD 01, TAG Nedtagning, opretning, undertag og lægtning af tagflade. Generelt: Løsninger ved tagfod, udhæng, kip mm. udføres principielt som vist på vedlagte detaljer samt anvisninger fra BvB, Gode tage og tagdækningsleverandør. Ved arbejdets opstart udføres prøve på løsningerne, der således er reference for arbejdets udførelse. Nedtagning/afrensning: Lægter fjernes efter mureentreprenør har fjernet tagsten. Alle spær, underlag m.v. skal fremstå uden søm, skruer, beslag. Opretning: Samtlige spær i hele tagfladen på ejendommen oprettes til plan overside med 2*8 planker på siden, der sømmes med 5 ringsøm, min. pr. 250 mm.. Spær skal være i ubrudte længder fra kip til tagfod. Opretning stabiliseres tillige med bmfvinkelbeslag på overside eksist. spær til side på opretningsplanker. Vinkelbeslag BMF 70 pr.600mm., 75% udsømmet med 40/40 kamsøm.

17 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. TØMRER/SNEDKERARBEJDE Side: 17 Undertag: Der etableres fast undertag med rupløjede brædder og pap. Der må ikke forekomme flyverstød uden fer/not-samling. På opretning monteres undertag, udført i alle detaljer efter BVB Gode tage. Alle detaljer omkring tagvinduer, udluftninger, grater, kip, tagfod m.v. skal udføres i nøje overensstemmelse med BvB- gode tage /detail-tegninger. Lægter: Det samlede tag lægtes for oplægning af falstagsten. Der må ikke forefindes flyverstød og samlinger i lægter forløbes over 3 stk.. Alle gennemføringer i undertag for udluftninger, ventilationskanaler, tagvinduer m.v. skal medregnes og udføres i.h.t. leverandørens anvisninger. Arbejdet udføres således, at der opnås en effektiv ventilation af hulrum over undertaget. I tagfod monteres snefangsrør samt påforingsliste efter montering af rendejern. Der samarbejdes med blikkenslager om korrekt tagfodsløsning således at der er tilstrækkeligt underlag for rendejern mv.. Afstandslister: Trykimprægnerede afstandslister 25x50mm. sømmes på overside af hver opretningsplanke. Overgange/underlag: Der monteres 16mm. vandfast x-finer ved tagfod for planforsænkning af rendejern m.v., som underlag for afvandingsrender, skotrender etc.. Mængde i alt Isolering skrå tagflader. Skrå tagflader isoleres fra tagfod og op til kip med 125mm. mineraluld udført som 2-lags dækning(75/75mm.) med forskudte samlinger. Endvidere monteres 25mm. isolering imellem spredt forskalling for gips mod tagrum. Isolering fastholdes med tråd. Isolering skal skæres tæt til spær, murkrone m.v. og samlinger imellem batts udføres tæt. Ved tagfod imellem samtlige spær monteres lodret vindbræt tæt til murkrone og til flugt med overside isolering. Mængde i alt Isolering af etageadskillelse mod tagrum. Etageadskillelse imellem øverste beboelseslag og loftsrum isoleres ved indblæsning af mineraluldsgranulat imellem loftsforskalling og indskudsbrædder. Der bores nødvendige antal huller for fuldstændig opfyldning imellem samtlige bjælker fra tagfod til tagfod.

18 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. TØMRER/SNEDKERARBEJDE Side: 18 Huller lukkes med metalriste. Arbejdet skal udføres af autoriseret firma. Mængde i alt Klasse 1 overflader mod tagrum. For at tilvejebringe en klasse 1 overflade under nyt undertag etableres 15mm. vindgips som Gyproc GFUE 15 PROTECT FU Ergo på underside af spær som følger: Spredt forskalling 22x120mm. brædder monteres på underside af spær pr. 300mm.. Ved pulterrumsvægge, bitrappevægge og lignende vinkelret på tagflade monteres lægter 38x45mm. på disse således, at forskalling kan fastgøres hertil. Vindgips monteres til forskalling i.h.t. leverandørs anvisninger. Opmærksomheden henledes på, at der skal tages hensyn til eksist. varmerør, der er ført langs spær(rør med størst diameter demonteres under processen). Mængde i alt Etablering af lysninger til nye GVO-tagvinduer. Nye GVO-tagvinduer forsynes med nye lysning, enten som færdigmalede MDF-plader i hvid eller færdige lysninger fra Velux. Der afsluttes med 70mm. indfatning, færdigmalet hvid mod gips. Mængde i alt Forankring af tagfod. Opretningsplanker fastgøres til eksist. remme mod gade-og gårdside ved 1 stk. BMF 105 vinkeljern pr. tagfod, fuldt udsømmet med 40/40 kamsøm. Mængde i alt BD 04, VINDUER Udskiftning af samtlige trappevinduer: Eksisterende vinduer fjernes og bortkøres. Udtagning skal ske med videst mulig hensyntagen til eksisterende forhold. Murfalse afrenses. Nye vinduer isættes og fastgøres med 3 stk. karmskruer/murplugs pr. karmside. Skruer placeres om muligt i vinduesfals og i øvrigt i.h.t. leverandørs anvisninger. Hvor skruer placeres i karm, undersænkes disse og skjules med plastpropper i samme farve som karmtræet. Entreprenøren skal udføre produktionstegninger som fremlægges til rådgivers godkendelse. Individuel måltagning til nye vinduer skal tages på stedet og påhviler entreprenøren. Afstand til murfals for elastisk fuge, skal have en bredde på min. 9 mm. og max. 15 mm. Vinduer skal være DVC - godkendte. Der etableres vandnæse på bundkarme. Vinduerne skal udføres med en indbygget friskluftsventil på min. 30 cm 2, udvendigt skjult i fals.

19 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. TØMRER/SNEDKERARBEJDE Side: 19 Der udføres prøvemontage af komplet vindue til godkendelse. Mængde i alt Udskiftning af 30 stk. vinduer mod beboelse: Enkelte af ejerne vil gerne have mulighed for at udskifte vinduer. Som følge heraf indhentes pris på 30 stk.. Arbejdet udføres som beskrevet under pkr , dog afsluttes indvendigt mod trælysninger med smal hvidmalet liste i farve som vinduer. Mængde 30 stk , fugning trappevinduer: Samtlige vinduer/dør fuges udvendigt med elastisk fugemasse som f.eks. Sika 15 LM i farve lys grå. Fuge istrøes sand således, at den fremstår som en mørtelfuge. Forinden stoppes omhyggeligt med mineraluld og der monteres bagstop for fuger. Mængde i alt , fugning 30 stk. øvrige vinduer: Som beskrevet under pkt Mængde 30 stk , pudsning af vinduer: Efter isætning og afslutning af alle udvendige arbejder og inden stillads nedtages pudses samtlige vinduer incl. eksisterende, udvendigt. Forinden skal det sikres, at stillads er fejet ned for mørtelrester, materialer m.v.. Mængde i alt , fastgørelse af lysningspaneler ved 30 stk. vinduer: Såfremt eksist. lysningspaneler kun er fastholdt via not i eksist. vinduer ønskes pris for fastgørelse af disse til bagvedliggende murværk. Dette udføres med planforsænkede skruer i murværk med mellemlæg. Skruer placeres således, at de skjules bag flad vinduesliste. Mængde 30 sæt Udbudskontrol: Emne Hvornår Metode Afrensning af spær Før undertag Visuelt Opretning af tag Før undertag Måling/snor Lægtning, afstand Før tagsten Måling Tagfod, inddækninger Før tagsten Visuelt Vinduer, nye: Kontrol af mål prod. Tegninger måltagning Kontrol af false inden isætning visuel Fuge,stopning inden fugning visuel

20 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. MURERARBEJDE Side: MURERARBEJDE Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle de i følgende beskrivelse og angivne tegninger nævnte arbejder og leverancer, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet udført eller leveret af andre. Projektmaterialet supplerer hinanden. En ydelse skal således medtages uanset denne kun måtte optræde i en del af projektmaterialet. Entreprisen omfatter: BD 01, TAG Udskiftning af eksist. tagbeklædning. Reparation af brandkamme. Evt. forhøjelse af eksist. brandkamme. BD 03, FACADER/SOKLER Fugereparation af facader. Armering af brystninger. Udskiftning af sålbænke. Udskiftning af riste i facader til køkkener. Pudse indvendigt ved nye trappevinduer. Montering af plastkanaler i hovedtrapper for telefonkabler. BD 20, BYGGEPLADS Etablering og drift af byggeplads. Leje og tømning af containere. Stillads Gældende normer og forskrifter: 1) DS/EN 1990, Sikkerhed 2) DS/EN 1991, Laster 3) DS/EN 1993, Stål 4) DS/EN Norm for murværk. 5) DS 424 Murcement. 6) DS 427 Norm for Portland cement. 7) BPS publikation ) Murerfagets byggeblade 9) Producenters forskrifter og anvisninger. 10)Ministerielle og kommunale bekendtgørelser og regulativer samt de til enhver tid gældende bestemmelser, herunder Arbejdstilsynets forskrifter. Der anvendes sidste reviderede udgave af ovennævnte normer.

21 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. MURERARBEJDE Side: Begrebsdefinitioner: Hvor der i beskrivelsen står anbringe, montere, etablere, indsætte eller levere skal disse betegnelser omfatte både levering og montering, såfremt andet ikke er givet i tegninger og beskrivelse. Opmåling af fugereparationer: Hvor mængder for reparationer angives i lbm afregnes efter faktisk udførte antal lbm. med 2 decimaler(f.eks. 0,12m.), dog min. 0,05lbm pr. reparation Hjælpemidler: Tilbuddet skal omfatte alle nødvendige ydelser for arbejdets gennemførelse, dog henhører stillads under anden entreprise. I tilbuddet skal endvidere være indbefattet alle direkte og indirekte ydelser i relation til de omhandlede arbejder Materialer Materialer og kvalitet skal oplyses til godkendelse af byggeledelsen såfremt, at der anvendes andet end foreskrevet eller såfremt der ikke er angivet bestemt fab. eller kvalitet. Mørtel: Der anvendes et sammenhængende mørtelsystem fra Skandinavisk Jurakalk eller Optiroc. Sten: Stenklasse 20, massiv, frostfast, svarende til eksisterende. Tagsten: Røde falsteglsten i samme udseende og farve som eksisterende og i anerkendt fabrikat som Monier Nortegl(RuppKeramik GmbH.). Sålbænke: Sålbænke skal være, sort skifer, olieret med skrå vandafledningsriller i top ved sidefalse og vandnæse i bund. Fugearmering: Rustfri ø6mm. ribbestål. Riste: Galv. Jalousirist, CFP , 150x200mm Bygningsdelsbeskrivelse BD 01, TAG: Demontering af tagbeklædning og oplægning af ny tagbeklædning

22 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. MURERARBEJDE Side: 22 Eksist. tagbeklædning nedtages og køres bort. Efter opretning og udførelse af undertag af tømrerentreprenør, monteres tegl som følger: Lægteafstand aftales med tømrer, der lægter og udfører underlag ved tagfod, grater m.v.. Tegl oplægges og bindes i.h.t. anvisninger i Tegl 36 af august 1999 samt efterfølgende revisioner, herunder min. 20mm. luftspalte ved tagfod. Tegl skal have samme farvenuance/udformning som eksist.. Prøve forelægges til godkendelse. Dækbredde efter leverandørs anvisninger og efter godkendt prøve. Tagsten oprettes for hver 3 række. Evt. skæringer udføres med skæremaskine ved grater og lignende. Skårne sten fastholdes med rustfaste skruer. Min. hver anden sten bindes diagonalt nedefra fra højre mod venstre således, at ikke bundne sten fastholdes af bundne sten. Langs rygning, gennembrydninger, grater fastholdes alle sten ligesom alle sten ved tagfod i nederste eller næstnederste række fastholdes. Der anvendes start og slutsten ved rygninger/grater. Rygning udføres som ventileret rygning. Tagflader skal være udluftet i.h.t. gældende anvisninger(200cm 2 pr. lbm. ved hver tagfod og kip). Der monteres ventileret fuglegitter ved tagfod som Lafarge-Tekkin. Mængde Reparation af brandkamme Eksist. brandkamme over tagflade eftergås på begge sider som følger: Løs og revnet filts bankes af. i alt Løse fuger kradses ud i min. 3 cm dybde, fuges med mørtel. Overflader filtses afslutningsvis med mørtel i farve som gårdfacader. Tagstensafdækninger eftergås ligeledes, revnede/defekte sten udskiftes og øvrige fastgøres. Der skæres ud for løskanter, der efterfølgende fuges når blikkenslager har monteret disse. Fugning skal foretages med fyldte fuger, der anvendes mørtelblanding tilsat fæhår. Mængde Forhøjelse af brandkamme 2 stk. Efter opretning og ny tagbeklædning skal brandkamme række min. 30cm. op over tagflade overalt, målt vinkelret på tegflade. Der medregnes demontering af eksist. afdækningstegl samt underliggende mørtelpuder til rene sten. Påmuring af skifter i forbandt som eksist. og montering af nye afdækningstegl.

23 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. MURERARBEJDE Side: 23 Mængde 2 stk. BD 03, FACADER/SOKLER Reparation af facader i blank mur, udbedring af revner: Arbejdet omhandler samtlige facadedele i blank mur mod gadeside og gårdside. Samtlige løse/revnede fuger udkradses i min. 25mm. dybde og blæses/børstes rene. Efter forvanding fuges der herefter omhyggeligt til plan med øvrig facade og i samme fugeprofil. Fuger skal fremtræde i nøjagtigt samme profilering og udseende som eksisterende. Mængden regnes fordelt tilfældigt over facade og opgøres efter faktiske arealer. Mængde kvm Reparation af brystninger, udbedring af revner med jernforstærkning: Revnede brystninger udbedres som følger: Revnede brystninger, se tegn. (31)4.02 armeres som følger: Der udkradses i min. 50mm. dybde i hver 3 skifte gennemgående vandret og min. 300mm. forbi revne i hver side. Fuger blæses/børstes rene og ribbestål lægges i bunden af fuger. Der forvandes og fuger udfuges omhyggeligt og komprimeres fuldstændigt således, at ribbestål er omsluttet af fugemørtelen. Der fuges til plan med øvrig facade og i samme fugeprofil. Mængde 50 stk Udskiftning af ventilationsriste til køkkener. Eksist. ventilationsriste i gårdfacader demonteres forsigtigt. Murhuller oprenses. Nye varmgalvaniserede riste monteres i lod og vage med rustfri skruer i murplugs. Mængde 100 stk Udskiftning af eksist. skiffersålbænke mod gårdside Der påregnes udskiftning af samtlige sålbænke mod gårdside til nye skifersålbænke. Eksisterende skiffersålbænke nedtages incl. mørtelpude. Der monteres ny mørtelpude for understøtning af sålbænk med korrekt fald. Herpå påmures skifersålbænken med vandafledning væk fra mur.

24 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. MURERARBEJDE Side: 24 Der kastes ud på bagsiden af sålbænkene inden oplægningen. Selve oplægningen må først finde sted når udkastet er hvid tørt. Sålbænke hugges min. 1/4 sten ind i sidefalse og forsynes med skrå vandafledningsriller i top ved sidefalse og vandnæse i bund. Sålbænke udkrages min. 40 mm. fra forkant facade. Der anvendes oplægningsmørtel KKh 20/80/475 til montering af skifersålbænke. Mængde i alt Pudsning indvendigt i false til nye trappevinduer Indvendigt afsluttes frem til nye vinduer mod eksist. pudsede lysninger med mørtelfuge samt pudsrep. af evt. opståede skader på pudsede lysninger. Mængde i alt Etablering af føringsveje for telefon i hovedtrapper, 10 stk. Arbejdet udføres af autoriseret elektriker, men entreprisen henhører under murerentreprisen. Levering og montering af kanaler for fremføring af telefonkabler i elvira-paneler, farve modehvid. Kanaler leveres og monteres på hovedtrapper incl. boring i reposer. Der etableres underlag for telefonkabler i kælder. Installation afsluttes i afleveringspunkt i hver lejlighed i stue/værelse mod trappevægge. Mængde 10 trapper Udbudskontrol: Emne Hvornår Metode Tagbeklædning Oplægning/fastgørelse løbende Mål/visuelt Afrensningsmetode Reference Visuel Fugeudkradsning inden omfugning måling Revneudbedring Undervejs Visuel

25 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. BLIKKENSLAGERARBEJDE Side: BLIKKENSLAGERARBEJDE Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle de i følgende beskrivelse og tegninger nævnte arbejder og leverancer, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet udført eller leveret af andre. Entreprisen omfatter: BD 01, TAG Udskiftning af inddækninger og taghætter Udskiftning af tagvinduer Udskiftning af tagrender og nedløb Omlægning af varmerør i tagetage. Isolering af omlagte rør Gældende normer og forskrifter: I det omfang de har relation til efterfølgende ydelser er følgende normer og forskrifter gældende for entreprisens gennemførelse og færdiggørelse: DS 2022 Varmforzinkning af jern og stål, sidst reviderede udgave Begrebsdefinitioner: Hvor der i beskrivelsen står udføre, montere, etablere og lign. omfatter ydelsen alle nødvendige arbejder og leverancer for at arbejdet kan udføres håndværksmæssigt korrekt. Andet vil udtrykkeligt være angivet i beskrivelsen eller på tegninger. Målangivelser på tegninger skal betragtes som vejledende og alle mål skal kontrolleres på stedet af entreprenøren som alene er ansvarlig for korrekt opmåling Hjælpemidler: Tilbuddet skal omfatte alle nødvendige ydelser for arbejdernes korrekte færdiggørelse. I tilbuddet skal endvidere være indbefattet alle direkte som indirekte ydelser i relation til de omhandlede arbejder Materialer: Materialer og kvalitet skal oplyses til godkendelse af byggeledelsen såfremt, at der anvendes andet end foreskrevet eller såfremt der ikke er angivet bestemt fab. eller kvalitet. Tagvinduer: Velux GVO tagvinduer.

26 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. BLIKKENSLAGERARBEJDE Side: 26 Zink: Inddækninger, hætter, beklædninger, zink nr.14. Faldstammeudluftninger: Præisolerede med inddækningsflange. Zink: Inddækninger, zink nr.14. Tagrender: Zink 14, tværsnit 12. Tagnedløb: Udføres i zink nr.14, dimension som eksist., nederste del Loro-x. Hængselstifter og rendejern: Varmforzinket stål i standard udførelse. Varmerør: Sorte rør i dimension som eksisterende. Rørisolering: Rørskål Universal rørskåle: , iso. kl. 3. Afslutningsfolie rør: Isogena-pap Delarbejdernes udførelse: BD 01, TAG Udskiftning af inddækninger, skotrender og taghætter: Inddækninger: Der etableres inddækninger mod frontespicier, brandkamme, taggennemføringer, ved tagfod osv., overalt hvor der er zinkinddækninger i dag. Zinkkanter føres 100 mm op af murværk. Vinkelkanter afdækkes med løskanter, der føres 25 mm ind i fuge fræset i mur. Der udføres 10 mm opbuk i bagkant og der gives 80 mm overlæg med 10 mm omslag forneden. Løskanter fastgøres med murhager og fuges af murer. Andre steder end i murværk lukkes med elastisk fuge (Sika 15LM). Hvor løskanter afsluttes mod nye zinkbeklædninger føres disse ind under beklædning. Zink monteres til underlaget med varmegalvaniserede papsøm. Zink opdeles i passende længder og samles af hensyn til ekspansion med dobbeltfalsede samlinger. Samtlige taghætter udskiftes til nye - faldstammeudluftninger med nye præisolerede med inddækninger. Mængde I alt Udskiftning af tagvinduer, Velux GVO Vinduer oplægges i.h.t. leverandørens anvisninger til fuldstændig tæthed. Indvendig afsluttes med inddækning/krave.

27 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. BLIKKENSLAGERARBEJDE Side: 27 Antal som vist på tegninger. Mængde i alt Udskiftning af tagrender: Eksisterende tagrender udskiftes til nye render i zink. Render udføres med studse for afløb og endestykker, bagkant lægges 1 cm. højere end forkant. Nye rendejern monteres, planforsænket i underlag, med fald mod nedløb. Der skal etableres fodblik, som underlag for undertag. Fodblik føres ned bag tagrende og der etableres ventilationsspalte mellem mur og fodblik. Mængde i alt Udskiftning af tagnedløb: Eksisterende tagnedløb demonteres inkl. hængselstifter fra terræn til tag og fra mindre tagflader til tagrender som eksist.. Der skal anvendes flexslanger eller lign. for at bortlede vand fra facade indtil nye nedløb er monteret. Nye tagnedløb monteres med nye hængselstifter i mur. Hængselstifter monteres pr. 2 m, i lod ca. 60 mm fra facade Nedløb med krave tilsluttes tagvandsbrønde. Nedløbsrør føres ned i eksisterende brønde. Nederste 2 m nedløbsrør udføres i Loro-X stålrør. Mængde i alt Omlægning af varmerør i tagetage: I tagrum, hvor spær på indvendig side skal beklædes med forskalling+gips, sidder varmerør nogle steder for tæt på spær. Disse rør demonteres, omfang aftales med tilsyn. Rør demonteres fra første samling under hanebånd til umiddelbart ved gulv i tagrum. Rør forsynes med afspærringsventil umiddelbart over gulv. Efter montage af gips og forskalling monteres nye sorte rør. Der medregnes aftapning og påfyldning af anlæg samt udluftning for at udføre de beskrevne arbejder. Arbejdet udføres sidevis således, at lejemål er forsynet med varmekilder mod en facade hele tiden. Der regnes med 40 stk. rørstræk a 5,0 lbm.. Mængde 200 lbm Isolering af omlagte af varmerør i tagetage: De omlagte rør isoleres med isoleringsskåle, isoleringstykkelse i.h.t. norm. Der afsluttes med isogena pap. Mængde 200 lbm.

28 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. BLIKKENSLAGERARBEJDE Side: Udbudskontrol: Emne Hvornår Metode Tagrender, faldretning Før tag Måling Nedløb, tilsl. ved terræn Ved udførelse Visuelt Zinkinddækninger, tæthed Ved udførelse Visuelt Rør, tæthed isoleringstyk. Løbende måling

29 MALERARBEJDE Side: MALERARBEJDE Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle de i følgende beskrivelse og tegninger nævnte arbejder og leverancer, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet udført eller leveret af andre. Entreprisen omfatter: BD 01, TAG Maling af omlagte varmerør Gældende normer og forskrifter: I det omfang de har relation til efterfølgende ydelser er følgende normer og forskrifter gældende for entreprisens gennemførelse og færdiggørelse: Arbejdet udføres i henhold til malerfagligt behandlingskatalog Begrebsdefinitioner: Hvor der i beskrivelsen står udføre, montere, etablere og lign. omfatter ydelsen alle nødvendige arbejder og leverancer for at arbejdet kan udføres håndværksmæssigt korrekt. Andet vil udtrykkeligt være angivet i beskrivelsen eller på tegninger. Målangivelser på tegninger skal betragtes som vejledende og alle mål skal kontrolleres på stedet af entreprenøren som alene er ansvarlig for korrekt opmåling Hjælpemidler: Tilbuddet skal omfatte alle nødvendige ydelser for arbejdernes korrekte færdiggørelse. I tilbuddet skal endvidere være indbefattet alle direkte som indirekte ydelser i relation til de omhandlede arbejder. Der afdækkes i fornødent omfang Materialer: Der skal anvendes materialer af anerkendt fab., f.eks. Flügger, Larco eller lign.. Materialernes oprindelse skal fremgå af kvalitetssikringsmaterialet. Alle produkter som nævnes i behandlingsanvisningerne danner norm og er hvad egenskaber og anvendelse angår beskrevet med typebetegnelse efter MBK, afsnit 2. Andre fabrikater end de nævnte kan efter byggeledelsens godkendelse anvendes - med mindre det modsatte udtrykkeligt er anført - såfremt det færdige resultat helt og fuldt sva-

30 MALERARBEJDE Side: 30 rer til det tilsigtede både med hensyn til afvaskelighed, udseende, holdbarhed og den foreskrevne delbehandling. Det påhviler malerentreprenøren i god tid inden opstart at dokumentere, at alternative produkter opfylder ovenstående krav. For hvert produkt der ønskes anvendt skal der naturligvis som et led i kvalitetssikringen forevises produktspecifikation med bekræftelse fra leverandøren på den tilhørende MBK-betegnelse. Afsluttende malingsfilm iht. nedennævnte MBK-betegnelser skal have en vaskbarhed som mindst svarer til Flüggers produkter Prøvebehandling: Prøver skal være af et sådant omfang, at der kan foretages en virkelig bedømmelse. Farvevalg skal ske efter nærmere aftale, før egentlig malerarbejde må påbegyndes Delarbejdernes udførelse: BD 01 TAG: Maling af omlagte varmerør: Rør grundes, lagtykkelse 20 my og behandles herefter i.h.t. MBK blad V Farve hvid. Færdig korrosionsklasse skal være C2. Mængde 200 lbm Udbudskontrol: Se behandlingsanvisningerne og leverandøranvisninger.

31 TILFØJELSER TIL AB 92 Side: BILAG 01 - TILFØJELSER TIL AB-92 Almindelige betalinger for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 10. december 1992 (AB 92) er med nedenstående tillæg og ændringer gældende for det samlede arbejde, herunder aftalt ekstraarbejde under byggeriet. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) Udfærdiget af Boligministeriet Ændringer/tilføjelser A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Ad 1, stk. 1. Entreprenørens og leverandørers ydelser af enhver art er underkastet nærværende betingelser og bestemmelser i AB 92, uanset om ydelserne udelukkende eller i det væsentligste består i leverancer af materialer. I den udstrækning almindelige køberetlige regler afviger fra nærværende fællesbetingelser og AB 92, herunder i henseende til ansvar, reklamation og forældelse, er AB 92 og nærværende betingelser gældende. Stk. 2. Ved leverancer skal»bygherren«forstås som køberen og»entreprenøren «som sælgeren. Ved underentrepriseforhold skal»bygherren «forstås som hovedentreprenøren og»entreprenøren«som underentreprenøren. Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske. Ad 1 stk.3. Tilføjelser og fravigelser til AB92 er trykt i højre spalte. Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikke er helligdage. Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

IV - Særlige betingelser SÆRLIGE BETINGELSER. a) Særbeskrivelser

IV - Særlige betingelser SÆRLIGE BETINGELSER. a) Særbeskrivelser IV - Særlige betingelser IV. SÆRLIGE BETINGELSER a) Særbeskrivelser Omstående særbeskrivelse er opdelt efter 20-punkt skemaet, som bl.a. benyttes af Københavns Kommune. Nummerering af de enkelte delarbejder

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

E J E R F O R E N I N GEN K L I N T E GAARDEN

E J E R F O R E N I N GEN K L I N T E GAARDEN E J E R F O R E N I N GEN K L I N T E GAARDEN Renovering af bebyggelsen "Klintegaarden Betingelser og arbejdsbeskrivelse Sag 993444 J.nr. B0012-1-CHJ Udarb. CHJ Udg. 1 Kontrol - Dato 2000-03-10 Godk. CHJ

Læs mere

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24 BILAG 1 ELLEKILDEHAVE, 3140 Ålsgårde BYGGESAGSBESKRIVELSE 2015.08.24 Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører A/S, Lille Kongensgade 34, 1074 København K Arkitekt: NOVA5 Arkitekter A/S, Æbeløgade

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Altaner, facader, vinduer, døre og gårdbelægn.

Altaner, facader, vinduer, døre og gårdbelægn. RIOS A/S Rådgivende Ingeniører Ole Søndergaard A/S Classensgade 11C 2100 København Ø Telefon 3538 7988 Fax 3538 7938 e-mail: post@rios.dk www.rios.dk Projektering Projektledelse Bygherrerådgivning Energikonsulent

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13

Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13 Generelle og Særlige Betingelser for A/B Sigurdsminde Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13 Delvis udskiftning af tag, udbedring af svampe skade og etablering af skydeport A/B Sigurds Minde Rytter

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

Beskrivelse Tagrenovering m.v. Egegade 14-16

Beskrivelse Tagrenovering m.v. Egegade 14-16 AKi Rådgivning ApS, Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Telefon 38719192 Telefax 38719193 Mobil 40752339 Emuil info@pkiaps.dk Beskrivelse Tagrenovering m.v. Egegade 14-16 lndholdsfortegnelse TTDSILAN (nonnlønrc,

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup

FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup FÆLLES- BETINGELSER For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed GLOSTRUP HOSPITAL Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup Udarbejdet dec. 2010/MR Revideret: juni 2013/MR 1. ALMEN ORIENTERING... 4 1.1. Byggeriets

Læs mere

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal RÅDGIVENDE INGENIØRER Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal Storentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 07.09.2015 Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 1 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as

ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 1 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012

Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012 Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012 Indhold: 1) Generelt 2) Dokumentrækkefølge 3) AB92 oversigt 4) Supplerende betingelser til AB92 5) Generelle betingelser

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A041924 A041924-BSB VERSION UDGIVELSESDATO 21.05.2014 UDARBEJDET LRO

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: 57.4003 FEBRUAR 2005 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3

Læs mere

Norddjurs Kommune. Renovering af facade og reparation efter vandskade, samt malerbehandling Torvet 1 8500 Grenaa. Arbejdsbeskrivelse

Norddjurs Kommune. Renovering af facade og reparation efter vandskade, samt malerbehandling Torvet 1 8500 Grenaa. Arbejdsbeskrivelse Norddjurs Kommune. Renovering af facade og reparation efter vandskade, samt malerbehandling Torvet 1 8500 Grenaa. Arbejdsbeskrivelse Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro 1 ORIENTERING Bygherre:

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Plan for sikkerhed og sundhed Udgave 4 Totalrådgiver: Dato: 16.10.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: 26-02-2014 Ingeniører:

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S. Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale. Version 1

Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S. Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale. Version 1 Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale Version 1 februar 2011 Indholdsfortegnelse: 2.1 Arbejdsplads m.v.... 4 2.2 Forberedende arbejder... 17 2.3

Læs mere

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN NY OPVISNINGSHAL RENOVERING BESKRIVELSE MARTS 2014 ARKI NORD A S arkitekter HAVNEPLADSEN 5 B - 9900 FREDERIKSHAVN NIRAS A/S ingeniører SILOVEJ 8 9900 FREDERIKSHAVN BESKRIVELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsoversigt

Læs mere