FAGBESKRIVELSE OG FÆLLES BETINGELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAGBESKRIVELSE OG FÆLLES BETINGELSER"

Transkript

1 FAGBESKRIVELSE OG FÆLLES BETINGELSER E/F Ungarnsgade 35-41/Albaniensgade 2-4/Østrigsgade UDSKIFTNING AF TAG SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. JANUAR 2012 FALKON A/S, Rådgivende Ingeniører F.R.I. Nordre Fasanvej 43, 2000 Frederiksberg

2 Sags nr. Dato: jan INDHOLDSFORTEGNELSE Side: 2 01 ORIENTERING Baggrund Omfang Organisation Vedståelsesfrist Almennyttige dokumenter Bekendtgørelser Vejledninger Særlige dokumenter Forsikringsforhold Fakturering m.v Klausul vedr. løn-og overenskomstforhold for entreprenørens ansatte, underentreprenører/underrådgivere/ underleverandører TIDSPLAN Generelt Byggeperiode: ARBEJDSGRUNDLAG Oversigt over beskrivelser Udførelsesdokumenter Tillægs/fradragspriser BYGGEPLADS/SIKKERHEDSPLAN Overtagelse og aflevering af byggeplads Adgangsforhold Mandskabsvogne Materialer Materiel Forsyninger Affaldshåndtering Afdækninger og vinterforanstaltninger Adfærd Sikkerhed Stilladser KVALITETSSIKRING Entreprenørernes kvalitetssikring Særlige krav til kvalitetssikring Driftsvejledning Bygherrens kontrol Projektgennemgang FAGBESKRIVELSE TØMRER/SNEDKERARBEJDE Arbejdets omfang Gældende normer og forskrifter: Begrebsdefinitioner: Hjælpemidler: Materialer Bygningsdelsbeskrivelse Udbudskontrol: MURERARBEJDE Arbejdets omfang Gældende normer og forskrifter: Begrebsdefinitioner: Hjælpemidler: Materialer...21

3 Sags nr. Dato: jan INDHOLDSFORTEGNELSE Side: Bygningsdelsbeskrivelse Udbudskontrol: BLIKKENSLAGERARBEJDE Arbejdets omfang Gældende normer og forskrifter: Begrebsdefinitioner: Hjælpemidler: Materialer: Delarbejdernes udførelse: Udbudskontrol: MALERARBEJDE Arbejdets omfang Gældende normer og forskrifter: Begrebsdefinitioner: Hjælpemidler: Materialer: Prøvebehandling: Delarbejdernes udførelse: Udbudskontrol: BILAG 01 - TILFØJELSER TIL AB BILAG 02 MBK BLADE...62

4 FÆLLESBETINGELSER Sags nr TIDSPLAN Side: 4 01 ORIENTERING 1.1 Baggrund Efter anmodning fra ejerforeningen har FALKON A/S udført et projekt jævnfør nedenstående, med tilhørende beskrivelse og tegninger. 1.2 Omfang Nærværende projekt vedrører bl.a.: Udskiftning af tag. Reparation af facader. Udskiftning af trappevinduer. Særlige forhold: Ejendommen er beboet under arbejderne og adgang til lejemål skal varsles til beboerne min. 3 dage før. Udskiftning af vinduer skal ske indenfor samme dag i de enkelte lejemål. 1.3 Organisation Bygherre: E/F Ungarnsgade m.fl. v. Marie Friis Madsen Østrigsgade 32, 2tv Kbh. S. Rådgiver: Nordre Fasanvej Frederiksberg Tlf.: Fax.: E-post: Ingeniør: Frank Guldmann 1.4 Vedståelsesfrist Entreprenøren skal vedstå sit tilbud i 3 mdr. fra afgivelse af pris. 1.5 Almennyttige dokumenter Ingeniørforeningen Danmarks til enhver tid gældende normer og forskrifter. Dansk Standard i den udstrækning der er refereret til DS i beskrivelsen Gældende love, bekendtgørelser, regulativer, vedtægter m.v. 1.6 Bekendtgørelser

5 FÆLLESBETINGELSER Sags nr TIDSPLAN Side: 5 Bekendtgørelse nr af 27. december 2008 om ændring af bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø. Bekendtgørelse nr af 27. december 2008 om ændring af bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Bekendtgørelse nr. 53 af 20. januar 2009 om ændring af bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts (vinterbekendtgørelsen). Bekendtgørelse nr af 23. september 2010 om kvalitetssikring af byggearbejder. 1.7 Vejledninger Vejledning nr af om kvalitetssikring af byggeriet. 1.8 Særlige dokumenter Projektmaterialet indeholder følgende dokumenter: Udbudsbrev. Nærværende beskrivelse med fællesbetingelser og fagbeskrivelse. Rammetidsplan. Eventuelle tillægs- og rettelsesblade udsendt i udbudsperioden. AB 92 med tilføjelser som angivet i bilag. Tegninger 1.9 Forsikringsforhold Bygherren holder bygningen brand- og stormskadeforsikret og tegner derudover All-Risk forsikring i byggeperioden. Hovedentreprenør skal tegne/opretholde fornødne erhvervsmæssige forsikringer for hjælpemidler, herunder materiel, stillads, skure, containere m.v.. Disse er ikke dækket af bygherres forsikring. Ved kontraktunderskrivning forelægges forsikringspolice og sidste kvittering Fakturering m.v.. Fakturering skal adskilles således, at kontraktarbejder faktureres særskilt og evt. ekstraarbejder og udlæg ligeledes. Fakturaer for Kontraktarbejder vedlægges tilbudsliste med angivelse af procentmæssigt niveau for de enkelte aktiviteter, som entreprenør ønsker at trække aconto på. Fakturaer for ekstraarbejder vedlægges de aftalesedler, som entreprenør ønsker at trække aconto på. Aftalesedler skal være godkendte og underskrevet af bygherre Klausul vedr. løn-og overenskomstforhold for entreprenørens ansatte, underentreprenører/underrådgivere/ underleverandører Entreprenøren forpligtiger sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og evt. underentreprenører/underrådgivere/underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn-og ansættelses-

6 FÆLLESBETINGELSER Sags nr TIDSPLAN Side: 6 forhold, der ikke er mindre gunstige end de løn-og ansættelsesforhold, der er gældende hvor arbejdet udføres. Entreprenøren samt underentreprenører skal overholde gældende EU-arbejdsretslige regler. Entreprenør skal indføje denne betingelse i sine kontrakter med eventuelle underentreprenører/underrådgivere/underleverandører. Bygherren er til ethvert tidspunkt berettiget til at kræve dokumentation for, at entreprenøren overholder denne forpligtigelse, herunder også dokumentation for de ansattes løn-og ansættelsesforhold. Bygherren kan standse arbejdet indtil behøring dokumentation er fremlagt. Behørig dokumentation skal fremlægges senest 5 arbejdsdage efter kravet om dokumentation er fremsat. Entreprenøren er ikke berettiget til tidsfristforlængelse som følge af bygherrens standsning af arbejdet. Er entreprenøren ikke i stand til at fremlægge behørig dokumentation for overholdelse af nærværende bestemmelse og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, er bygherren berettiget til at tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at tilgodese de ansattes krav. 02 TIDSPLAN 2.1 Generelt Der afholdes aflevering af de samlede arbejder. Slutdato er sanktionsgivende jævnfør den angivne dagbod. Hovedentreprenør udarbejder detailtidsplan, der udleveres til bygherrens tilsyn ved projektgennemgangsmødet. 2.2 Byggeperiode: Arbejdet udføres i en periode på i alt 32 kalenderuger. Accept primo marts Opstart : mandag d Slutdato: fredag d Slutdato er sanktionsgivende.

7 FÆLLESBETINGELSER Sags nr ARBEJDSGRUNDLAG Side: 7 03 ARBEJDSGRUNDLAG 3.1 Oversigt over beskrivelser Arbejdet er beskrivelsesmæssigt opdelt i Tømrer-/snedkerarbejde Murerarbejde Blikkenslagerarbejde Malerarbejde Positionsnumrene går igen i tilbudslisten. De enkelte entreprisebeskrivelser er yderligere underdelt i bygningsdele(tag, facader etc.) 3.2 Udførelsesdokumenter Det påhviler entreprenørerne at supplere udbudsmaterialet med arbejdsdokumenter i fornødent omfang. Entreprenørerne skal have et system til identifikation og styring af udførelsesdokumenter og ændringer/supplementer til disse. Systemet, som også skal dække eventuelle underentreprenører, skal sikre at kun gyldige dokumenter anvendes af de udførende og indeholde følgende punkter: Fastlagt procedure for markering af ændringer i dokumenter som dokumentation heraf. Registreringslister over gyldige dokumenter. Listerne skal kunne ændres og ændringer registreres. Listerne skal fremsendes til alle udførende der anvender dokumenterne. Udførelsesdokumenterne skal sendes til tilsynet i god tid før det planlagte udførelsestidspunkt. Tilsynet gennemgår dokumenterne stikprøvevis for at sikre de er i overensstemmelse med projektmaterialet. Tilsynets gennemgang fritager på ingen måde entreprenørerne for ansvaret for arbejdet udførelse. 3.3 Tillægs/fradragspriser Udbudsmaterialet indeholder tillægs/fradragspriser.

8 FÆLLESBETINGELSER Sags nr KVALITETSSIKRING Side: 8 04 BYGGEPLADS/SIKKERHEDSPLAN 4.1 Overtagelse og aflevering af byggeplads Bygherren udpeger herved entreprenøren som koordinator, der på hans vegne varetager koordineringen af sikkerhedsarbejdet på byggepladsen. Entreprenøren sørger for opfyldelse af de forpligtelser, der følger af arbejdsmiljølovgivningens bygherreansvar. - At afgrænse sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne. - At udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed for byggepladsens indretning og drift. - At koordinere sikkerhedsarbejdet på bygge- /anlægspladsen. - At anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet. Entreprenøren skal koordinere sikkerhedsarbejdet blandt alle de arbejdsgivere, der er repræsenteret på bygge-og anlægspladsen. Entreprenøren træffer aftale med de enkelte entreprenører om, hvilken entreprenør der etablerer, vedligeholder og fjerner sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne. Entreprenøren skal løbende underrette bygherren om, hvilke underentreprenører der antages, samt om antallet af aktuelt beskæftigede fra hver enkelt af de virksomheder, der er repræsenteret på byggepladsen. Inden bygge- eller anlægsarbejde sættes i gang, skal bygherren på baggrund af det konkrete projektmateriale identificere, på hvilke områder på byggepladsen der vil ske færdsel, og hvor der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres ansatte, de såkaldte fællesområder. Eksempler på fællesområder er: - Færdsels- og adgangsveje. - Materialepladser. - Affaldspladser. - Arbejdsplatforme. - Gangbroer. - Stilladser. - Skurby. - Konkrete arbejdsområder, hvor flere virksomheder samtidigt skal udføre arbejde. Entreprenør forelægger sikkerheds- og byggepladsplan til godkendelse. Byggepladsen indrettes og arbejdet organiseres på en måde, så der opstår mindst mulig gene for omgivelserne og bedst mulige arbejdsbetingelser for de udførende.

9 FÆLLESBETINGELSER Sags nr KVALITETSSIKRING Side: 9 Alle entreprenører forudsættes at være bekendt med Arbejdsministeriets love og bekendtgørelser vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed på byggepladsen og aktivt medvirke til disses overholdelse. Byggepladsen overtages af entreprenøren i den stand hvori den forefindes på tilbudsdagen. Den enkelte entreprenør må før tilbudsafgivelse orientere sig om forhold på ejendommen, der kan få indflydelse på entreprisen. Der kan således ikke fremsættes krav for gener, der derved kunne være afklaret før tilbudsgivning. Efter byggeriets færdiggørelse skal entreprenørerne for egen regning retablere og udbedre de af byggearbejderne forårsagede skader, således at overfladen som helhed fremstår som før skaden. Det være sig på enhver art af færdige overflader i berørte ejendom, herunder naboejendomme, veje, fortove, overkørsler, hegn, beplantninger, belægninger og så videre. Såfremt entreprenøren vil påberåbe sig en sådan skade allerede var til stede før byggeriets start, skal dette dokumenteres fotografisk. I den forbindelse skal opmærksomheden særligt henledes på lysningspaneler/vinduesplader hvor eksist. skader skal fotoregistreres af entreprenør og forelægges tilsyn forinden opstart. I modsat fald vil entreprenør blive gjort ansvarlig for skade i tvivlsspørgsmål og skal udbedre denne vederlagsfrit. Retableringen skal foretages efter tilsynets, ejernes/andelshavernes og myndighedernes anvisninger. 4.2 Adgangsforhold Samtlige beboelseslejemål er beboede i byggeperioden. Under byggeperioden skal beboere og brugere i de øvrige ejendomme have fri og uhindret adgang til affaldscontainere, kældre, trapper, adgangsveje etc Mandskabsvogne Hovedentreprenør indhenter nødvendige tilladelse og opstiller mandskabsvogne, der indeholder de nødvendige sanitære forhold (bad og toilet) samt materialecotainere. Udgifter til etablering og drift, herunder renholdelse i og omkring skur/byggeplads, påhviler hovedentreprenør og skal være indeholdt i entreprisesummen. Evt. parkeringsafgift til Københavns Kommune skal ligeledes være indeholdt i tilbud. Placering af skur, materialecontainere og containere aftales med rådgiver og skal påregnes etableret i vejareal foran karreen(ikke inde i gården). 4.4 Materialer Entreprenør opsætter efter aftale med tilsynet materialecontainere i fornødent antal for gennemførelse af de beskrevne arbejder.

10 FÆLLESBETINGELSER Sags nr KVALITETSSIKRING Side: 10 Af hensyn til pladsforholdene henstilles til, at materialer leveres i takt med de forbruges. Entreprenøren er ansvarlig for korrekt oplagring af materialer, således at disse ikke beskadiges i et omfang, der kan få indflydelse på det færdige arbejde og arbejdsgangen. Der skal i forbindelse med materialeoplag tages hensyn til brandsikrings-foranstaltninger, flugtveje, renovation, øvrige entreprenører m.v. 4.5 Materiel Det forudsættes at entreprenører har rådighed over egnede redskaber og arbejdsmaskiner i nødvendigt omfang, samt indestår for, at sikkerhedsbestemmelser vedrørende disses brug overholdes. Placering af materiel sker i samråd med byggeledelse og tilsyn. Af hensyn til pladsforholdene henstilles til, at entreprenørmateriel først leveres, når det skal bruges og fjernes hurtigst muligt efter endt brug. Evt. materiel, blandeplads eller lignende, der etableres i gård(må kun ske efter nærmere aftale) skal hegnes forsvarligt inde og endvidere være aflåst udenfor arbejdstid, da gården bl.a. benyttes som legeplads. 4.6 Forsyninger Elforsyning Hovedentreprenør etablerer og medregner opsætning og vedligeholdelse af nødvendige byggestrømstavler for at kunne udføre de beskrevne arbejder samt forsyning af skure, byggepladsbelysning m.v.. Tilslutning aftales med tilsyn. Samtlige el-installationer skal udføres på forskriftsmæssig måde og nødvendige tilladelser indhentes uden udgift for bygherren. Byggestrømtavlernes installationer føres til byggepladsmåler og tilsluttes målt strøm. Hver enkelt entreprenør skal medregne nødvendige forlængerledninger fra byggestrømtavlen samt levere egen arbejdsbelysning. El-kabler må ikke henligge på gulve/terræn, men skal opstroppes hensigtsmæssigt. Bygherren betaler strømforbruget. Vand: Skurvogn tilsluttes ejendommens fælles vandforsyning. Afløb: Mandskabsvogn tilsluttes kloak. Evt. gravearbejde og indhentning af tilladelse hertil samt retablering herefter, skal være indeholdt i entreprisen.

11 FÆLLESBETINGELSER Sags nr KVALITETSSIKRING Side: Affaldshåndtering Hovedentreprenør opstiller containere i nødvendigt omfang og medregner udgifter til leje og tømning af samme, herunder miljøafgifter og eventuelle sorteringsomkostninger. Affaldstyper og mængder anmeldes til Miljøkontrollen inden opstart. Hver enkelt entreprenør har pligt til at samle, nedbære og henlægge enhver form for affald fra egne arbejder i containere. Entreprenørerne har pligt til af følge Miljøkontrollens anvisninger for affaldssortering og de heraf følgende anvisninger fra hovedentreprenør. Oprydning og renholdelse ved arbejdssteder og på byggepladsen foretages successivt under arbejdet. Manglende oprydning og renholdelse medfører at tilsynet lader dette udføre for hovedentreprenørens regning. 4.8 Afdækninger og vinterforanstaltninger Entreprenøren skal rettidigt forberede og gennemføre afdækninger til hindring af skader, som kan forårsages af regn, hagl eller sne. Entreprenøren er således ansvarlig for heraf opståede skader af enhver art og skal afhjælpe disse uden udgift for bygherren og svarende til før skade indtraf. 4.9 Adfærd Ejendommen er beboet under hele byggeperioden. Entreprenørerne skal tåle gener i den anledning og medvirke til, at beboerne generes så lidt som muligt af byggeriet. Ved adgang til lejemål skal der adviseres i god tid for de pågældende lejemål. Naboejendomme vil ligeledes være beboede, hvorfor støj og støv fra byggeriet begrænses mest muligt Sikkerhed Det indskærpes, at alle adgangsveje skal holdes ryddelige under hele byggeperioden, da disse fungerer som flugtveje for beboere og håndværkere i tilfælde af brand. Al nedkastning af affald skal foregå via nedstyrtningsskakt. Er dette ikke muligt, skal det bæres/hejses ned. Der må på intet tidspunkt kastes affald ned. Alkoholiske drikke må ikke indtages. Det påhviler hovedentreprenøren at koordinere sikkerhedsarbejdet, herunder at afholde sikkerhedsmøde min. 1 gang pr. måned, evt. hyppigere, såfremt det skulle være nødvendigt. I øvrigt henvises til Arbejdstilsynets bestemmelser for sikkerhed og sundhed på byggepladser.

12 FÆLLESBETINGELSER Sags nr KVALITETSSIKRING Side: Stilladser Entreprenør medregner stillads, stiger, arbejdsplatforme i fornødent omfang for at kunne udføre de beskrevne arbejder. Etapevis opdeling af stilladser kan accepteres så længe den samlede entreprise holdes indenfor det angivne tidsinterval og så længe, at det ikke medfører, at vejrligsfølsomme arbejder skal foretages på, for de pågældende arbejder, uhensigtsmæssige årstider. Stilladser m.v. skal opfylde gældende krav fra Arbejdstilsyn og andre myndigheder. Der skal medregnes omstilling af stilladser for at udføre henholdsvis tag, vindues-og facadearbejder. Huller efter stilladsbefæstigelser skal sættes ud med mørtel i farve som eksist.. Ved fyraften hver dag skal nederste stiger til terræn fjernes og gemmes af vejen for at hindre direkte adgang til stillads. 05 KVALITETSSIKRING 5.1 Entreprenørernes kvalitetssikring Entreprenøren skal overfor bygherren dokumentere, at de kvalitetskrav, der er fastlagt i udbudsmaterialet, bliver opfyldt. Heraf følger, at entreprenøren løbende skal kontrollere kvaliteten af udførte arbejder samt leverancer hertil. Entreprenørerne skal dokumentere at kvalitetskontrollen er udført og kvalitetskrav opfyldte. Dokumentationen skal opbevares på byggepladsen og forevises bygherrens tilsyn på forlangende. Manglende kontrol og/eller dokumentation bliver betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde, og vil medføre tilbageholdelse af acontoudbetalinger og eventuel slutopgørelse indtil forholdene er bragt i orden. Kvalitetssikringsaktiviteterne udføres uden ekstraudgifter for bygherren. 5.2 Særlige krav til kvalitetssikring Der henvises til udbudskontrolplanerne for de enkelte fag, der angiver et minimum af kontrol. Hertil kommer entreprenørens egne krav til sikring af kvaliteten. 5.3 Driftsvejledning Til brug for udarbejdelse af driftsvejledning for byggeriet, skal entreprenørerne inden arbejdets afslutning, levere følgende oplysninger om anvendte materialer og komponenter: - Navn og adresse på leverandør/underentreprenør. - Materialespecifikation (produkt-/datablad). - Vedligeholdelses-/reparations-/udskiftningsmetode(r ).

13 FÆLLESBETINGELSER Sags nr KVALITETSSIKRING Side: 13 - Vedligeholdelsesinterval. - Rengøringsmetode og -midler. - Garantibevis. - Serviceaftaler. Materialer leveres på separate blanketter for hvert produkt indsat i særskilt mappe sammen med datablade for produkterne. 5.4 Bygherrens kontrol Bygherrens tilsyn udfører stikprøvevis kontrol af entreprenørernes arbejde, herunder kvalitetssikringen. Tilsynet skal have fri adgang til entreprenørernes lagre, produktionssteder og kvalitetssikringsdokumentation med henblik på at udføre den nævnte kontrol. Tilsynets kontrol fritager ikke entreprenørerne for det fulde ansvar for det udførte arbejde og kvalitetssikringen heraf. 5.5 Projektgennemgang I forbindelse med arbejdets opstart, skal entreprenøren deltage i en projektgennemgang med de projekterende teknikere og bygherrens tilsyn. Projektgennemgangen ændrer ikke fordelingen af ansvar og risiko mellem bygherre og entreprenør, uanset projektgennemgangen resulterer i ændringer i projektet.

14 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. TØMRER/SNEDKERARBEJDE Side: FAGBESKRIVELSE 06.1 TØMRER/SNEDKERARBEJDE Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle de i følgende beskrivelse og angivne tegninger nævnte arbejder og leverancer, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet udført eller leveret af andre. Vinduer udføres som vist på tegninger. Ydelsen omfatter således også samtlige hulhugninger og hulboringer, efterreparationer klar til malerreparationer. Anlægget leveres fuldt færdigt til ibrugtagning. Projektmaterialet supplerer hinanden. En ydelse skal således medtages uanset denne kun måtte optræde i en del af projektmaterialet. Entreprisen omfatter: BD 01, TAG Nedtagning af eksisterende lægter etc. Klasse 1 overflade mod tagrum. Opretning af tagkonstruktion Lægtning for nyt tegltag Isolering af skrå tagflader Isolering i etageadskillelse ved indblæsning Lysninger ved nye tagvinduer Forankring af tagfod. BD 04, VINDUER Udskiftning af samtlige trappevinduer. Udskiftning af 30 stk. vinduer mod beboelseslejemål. Indvendige retableringer ved nye vinduer. Fugning vinduer. Pudsning af vinduer Gældende normer og forskrifter: 1. DVC Dansk Vindues Certificering's kvalitetskontrol 2. NTR-B Vacuumsimprægneringsgodkendelse 3. NT 229 Malingsgodkendelse 4. GS Glasindustriens Samarbejdsorganisations Kvalitetsgaranti 5. DS Dansk Standard's normkrav for thermorudeproducenter 6. DS/EN 1995 Træ. 7. DS 1002 Høvlet træ - tværsnitsmål.

15 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. TØMRER/SNEDKERARBEJDE Side: DS 1030 Træ i snedkerarbejde. 9. DS 2022 Varmforzinkning af jern og stål. 10.Ministerielle og kommunale bekendtgørelser og regulativer samt de til enhver tid gældende bestemmelser, herunder Arbejdstilsynets forskrifter. 11. Detailløsninger, Gode tage. Der anvendes sidste reviderede udgave af ovennævnte publikationer Begrebsdefinitioner: Hvor der i beskrivelsen står anbringe, montere, etablere, indsætte eller levere skal disse betegnelser omfatte både levering og montering, såfremt andet ikke er givet i tegninger og beskrivelse Hjælpemidler: Tilbuddet skal omfatte alle nødvendige ydelser for arbejdets gennemførelse, dog henhører stillads under anden entreprise. I tilbuddet skal endvidere være indbefattet alle direkte og indirekte ydelser i relation til de omhandlede arbejder Materialer Vinduespartier: Der ønskes pris på udadgående vinduer udført i norskandinavisk fyrretræ med min. 95% kernetræ og opdelt som vist på tegning. Profilering nøjagtig som øvrige eksist. vinduer, der er udskiftet. Energitilskuddet, E ref værdi > -33kWh/kvm. pr. år. Glas skal være udført med varm kant. Vinduerne skal udføres med en indbygget friskluftsventil på min. 30 cm 2 pr. vindue, udvendigt skjult i fals. Vinduerne skal opfylde kravene i DVC-ordningen og være mærket, at disse krav er opfyldt. Der anvendes udadgående vinduespartier med profilering og hængsling som eksisterende. Regulerbare anverfere og stormkroge i galv. udførelse. Vinduer i stueetage forsynes med PN-sikringsbeslag. Der skal fremsendes produktionstegninger i målestok 1:20, detaljer 1:5 til godkendelse forinden produktion og prøvevindue med den aktuelle profilering/beslåning skal forevises på adressen. Indvendig profilering karme/rammer som eksist. vinduer. Vinduer leveres elektrostatisk malerbehandlet fra fabrik i farve hvid Ral Træ:. Lagtykkelse: µ (my) tør. Konstruktionstræ: Træ til tømrerarbejdet skal generelt være C18.

16 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. TØMRER/SNEDKERARBEJDE Side: 16 Hvor andet ikke er anført skal nåletræ være af nordisk oprindelse og skal leveres som god og sund handelsvare. Alt træ skal være stærkt og retvokset. Vandindhold som nedenfor angivet i % af tørvægt: Forarbejdet og indendørs anbragt 9-12%. Forarbejdet og udendørs anbragt 13-16%. Lægter: Taglægter i fyrretræ, 38x76 mm, styrkeklasse C18. Afstandslister, 25x50 mm trykimprægneret fyrretræ. Undertag: Undertag: Fodbrædt: 25 mm. rupløjede brædder 22 mm. WPB limet krydsfiner. Tagpap: Bitumen bestrøet med stengranulat. Bitumenimprægneret polyesterfilt kombineret med præget aluminiumsfolie. Afstrøet med sand. Sømmes, overlæg selvklæbende. 5,0 kg/m2. Tykkelse>4.1 mm. Opretning: Til opretning af spær anvendes planker 50 X 200 mm. C18. Skruer/søm: Type Climate til udendørs brug. Søm skal være varmgalvaniserede Bygningsdelsbeskrivelse BD 01, TAG Nedtagning, opretning, undertag og lægtning af tagflade. Generelt: Løsninger ved tagfod, udhæng, kip mm. udføres principielt som vist på vedlagte detaljer samt anvisninger fra BvB, Gode tage og tagdækningsleverandør. Ved arbejdets opstart udføres prøve på løsningerne, der således er reference for arbejdets udførelse. Nedtagning/afrensning: Lægter fjernes efter mureentreprenør har fjernet tagsten. Alle spær, underlag m.v. skal fremstå uden søm, skruer, beslag. Opretning: Samtlige spær i hele tagfladen på ejendommen oprettes til plan overside med 2*8 planker på siden, der sømmes med 5 ringsøm, min. pr. 250 mm.. Spær skal være i ubrudte længder fra kip til tagfod. Opretning stabiliseres tillige med bmfvinkelbeslag på overside eksist. spær til side på opretningsplanker. Vinkelbeslag BMF 70 pr.600mm., 75% udsømmet med 40/40 kamsøm.

17 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. TØMRER/SNEDKERARBEJDE Side: 17 Undertag: Der etableres fast undertag med rupløjede brædder og pap. Der må ikke forekomme flyverstød uden fer/not-samling. På opretning monteres undertag, udført i alle detaljer efter BVB Gode tage. Alle detaljer omkring tagvinduer, udluftninger, grater, kip, tagfod m.v. skal udføres i nøje overensstemmelse med BvB- gode tage /detail-tegninger. Lægter: Det samlede tag lægtes for oplægning af falstagsten. Der må ikke forefindes flyverstød og samlinger i lægter forløbes over 3 stk.. Alle gennemføringer i undertag for udluftninger, ventilationskanaler, tagvinduer m.v. skal medregnes og udføres i.h.t. leverandørens anvisninger. Arbejdet udføres således, at der opnås en effektiv ventilation af hulrum over undertaget. I tagfod monteres snefangsrør samt påforingsliste efter montering af rendejern. Der samarbejdes med blikkenslager om korrekt tagfodsløsning således at der er tilstrækkeligt underlag for rendejern mv.. Afstandslister: Trykimprægnerede afstandslister 25x50mm. sømmes på overside af hver opretningsplanke. Overgange/underlag: Der monteres 16mm. vandfast x-finer ved tagfod for planforsænkning af rendejern m.v., som underlag for afvandingsrender, skotrender etc.. Mængde i alt Isolering skrå tagflader. Skrå tagflader isoleres fra tagfod og op til kip med 125mm. mineraluld udført som 2-lags dækning(75/75mm.) med forskudte samlinger. Endvidere monteres 25mm. isolering imellem spredt forskalling for gips mod tagrum. Isolering fastholdes med tråd. Isolering skal skæres tæt til spær, murkrone m.v. og samlinger imellem batts udføres tæt. Ved tagfod imellem samtlige spær monteres lodret vindbræt tæt til murkrone og til flugt med overside isolering. Mængde i alt Isolering af etageadskillelse mod tagrum. Etageadskillelse imellem øverste beboelseslag og loftsrum isoleres ved indblæsning af mineraluldsgranulat imellem loftsforskalling og indskudsbrædder. Der bores nødvendige antal huller for fuldstændig opfyldning imellem samtlige bjælker fra tagfod til tagfod.

18 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. TØMRER/SNEDKERARBEJDE Side: 18 Huller lukkes med metalriste. Arbejdet skal udføres af autoriseret firma. Mængde i alt Klasse 1 overflader mod tagrum. For at tilvejebringe en klasse 1 overflade under nyt undertag etableres 15mm. vindgips som Gyproc GFUE 15 PROTECT FU Ergo på underside af spær som følger: Spredt forskalling 22x120mm. brædder monteres på underside af spær pr. 300mm.. Ved pulterrumsvægge, bitrappevægge og lignende vinkelret på tagflade monteres lægter 38x45mm. på disse således, at forskalling kan fastgøres hertil. Vindgips monteres til forskalling i.h.t. leverandørs anvisninger. Opmærksomheden henledes på, at der skal tages hensyn til eksist. varmerør, der er ført langs spær(rør med størst diameter demonteres under processen). Mængde i alt Etablering af lysninger til nye GVO-tagvinduer. Nye GVO-tagvinduer forsynes med nye lysning, enten som færdigmalede MDF-plader i hvid eller færdige lysninger fra Velux. Der afsluttes med 70mm. indfatning, færdigmalet hvid mod gips. Mængde i alt Forankring af tagfod. Opretningsplanker fastgøres til eksist. remme mod gade-og gårdside ved 1 stk. BMF 105 vinkeljern pr. tagfod, fuldt udsømmet med 40/40 kamsøm. Mængde i alt BD 04, VINDUER Udskiftning af samtlige trappevinduer: Eksisterende vinduer fjernes og bortkøres. Udtagning skal ske med videst mulig hensyntagen til eksisterende forhold. Murfalse afrenses. Nye vinduer isættes og fastgøres med 3 stk. karmskruer/murplugs pr. karmside. Skruer placeres om muligt i vinduesfals og i øvrigt i.h.t. leverandørs anvisninger. Hvor skruer placeres i karm, undersænkes disse og skjules med plastpropper i samme farve som karmtræet. Entreprenøren skal udføre produktionstegninger som fremlægges til rådgivers godkendelse. Individuel måltagning til nye vinduer skal tages på stedet og påhviler entreprenøren. Afstand til murfals for elastisk fuge, skal have en bredde på min. 9 mm. og max. 15 mm. Vinduer skal være DVC - godkendte. Der etableres vandnæse på bundkarme. Vinduerne skal udføres med en indbygget friskluftsventil på min. 30 cm 2, udvendigt skjult i fals.

19 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. TØMRER/SNEDKERARBEJDE Side: 19 Der udføres prøvemontage af komplet vindue til godkendelse. Mængde i alt Udskiftning af 30 stk. vinduer mod beboelse: Enkelte af ejerne vil gerne have mulighed for at udskifte vinduer. Som følge heraf indhentes pris på 30 stk.. Arbejdet udføres som beskrevet under pkr , dog afsluttes indvendigt mod trælysninger med smal hvidmalet liste i farve som vinduer. Mængde 30 stk , fugning trappevinduer: Samtlige vinduer/dør fuges udvendigt med elastisk fugemasse som f.eks. Sika 15 LM i farve lys grå. Fuge istrøes sand således, at den fremstår som en mørtelfuge. Forinden stoppes omhyggeligt med mineraluld og der monteres bagstop for fuger. Mængde i alt , fugning 30 stk. øvrige vinduer: Som beskrevet under pkt Mængde 30 stk , pudsning af vinduer: Efter isætning og afslutning af alle udvendige arbejder og inden stillads nedtages pudses samtlige vinduer incl. eksisterende, udvendigt. Forinden skal det sikres, at stillads er fejet ned for mørtelrester, materialer m.v.. Mængde i alt , fastgørelse af lysningspaneler ved 30 stk. vinduer: Såfremt eksist. lysningspaneler kun er fastholdt via not i eksist. vinduer ønskes pris for fastgørelse af disse til bagvedliggende murværk. Dette udføres med planforsænkede skruer i murværk med mellemlæg. Skruer placeres således, at de skjules bag flad vinduesliste. Mængde 30 sæt Udbudskontrol: Emne Hvornår Metode Afrensning af spær Før undertag Visuelt Opretning af tag Før undertag Måling/snor Lægtning, afstand Før tagsten Måling Tagfod, inddækninger Før tagsten Visuelt Vinduer, nye: Kontrol af mål prod. Tegninger måltagning Kontrol af false inden isætning visuel Fuge,stopning inden fugning visuel

20 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. MURERARBEJDE Side: MURERARBEJDE Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle de i følgende beskrivelse og angivne tegninger nævnte arbejder og leverancer, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet udført eller leveret af andre. Projektmaterialet supplerer hinanden. En ydelse skal således medtages uanset denne kun måtte optræde i en del af projektmaterialet. Entreprisen omfatter: BD 01, TAG Udskiftning af eksist. tagbeklædning. Reparation af brandkamme. Evt. forhøjelse af eksist. brandkamme. BD 03, FACADER/SOKLER Fugereparation af facader. Armering af brystninger. Udskiftning af sålbænke. Udskiftning af riste i facader til køkkener. Pudse indvendigt ved nye trappevinduer. Montering af plastkanaler i hovedtrapper for telefonkabler. BD 20, BYGGEPLADS Etablering og drift af byggeplads. Leje og tømning af containere. Stillads Gældende normer og forskrifter: 1) DS/EN 1990, Sikkerhed 2) DS/EN 1991, Laster 3) DS/EN 1993, Stål 4) DS/EN Norm for murværk. 5) DS 424 Murcement. 6) DS 427 Norm for Portland cement. 7) BPS publikation ) Murerfagets byggeblade 9) Producenters forskrifter og anvisninger. 10)Ministerielle og kommunale bekendtgørelser og regulativer samt de til enhver tid gældende bestemmelser, herunder Arbejdstilsynets forskrifter. Der anvendes sidste reviderede udgave af ovennævnte normer.

21 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. MURERARBEJDE Side: Begrebsdefinitioner: Hvor der i beskrivelsen står anbringe, montere, etablere, indsætte eller levere skal disse betegnelser omfatte både levering og montering, såfremt andet ikke er givet i tegninger og beskrivelse. Opmåling af fugereparationer: Hvor mængder for reparationer angives i lbm afregnes efter faktisk udførte antal lbm. med 2 decimaler(f.eks. 0,12m.), dog min. 0,05lbm pr. reparation Hjælpemidler: Tilbuddet skal omfatte alle nødvendige ydelser for arbejdets gennemførelse, dog henhører stillads under anden entreprise. I tilbuddet skal endvidere være indbefattet alle direkte og indirekte ydelser i relation til de omhandlede arbejder Materialer Materialer og kvalitet skal oplyses til godkendelse af byggeledelsen såfremt, at der anvendes andet end foreskrevet eller såfremt der ikke er angivet bestemt fab. eller kvalitet. Mørtel: Der anvendes et sammenhængende mørtelsystem fra Skandinavisk Jurakalk eller Optiroc. Sten: Stenklasse 20, massiv, frostfast, svarende til eksisterende. Tagsten: Røde falsteglsten i samme udseende og farve som eksisterende og i anerkendt fabrikat som Monier Nortegl(RuppKeramik GmbH.). Sålbænke: Sålbænke skal være, sort skifer, olieret med skrå vandafledningsriller i top ved sidefalse og vandnæse i bund. Fugearmering: Rustfri ø6mm. ribbestål. Riste: Galv. Jalousirist, CFP , 150x200mm Bygningsdelsbeskrivelse BD 01, TAG: Demontering af tagbeklædning og oplægning af ny tagbeklædning

22 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. MURERARBEJDE Side: 22 Eksist. tagbeklædning nedtages og køres bort. Efter opretning og udførelse af undertag af tømrerentreprenør, monteres tegl som følger: Lægteafstand aftales med tømrer, der lægter og udfører underlag ved tagfod, grater m.v.. Tegl oplægges og bindes i.h.t. anvisninger i Tegl 36 af august 1999 samt efterfølgende revisioner, herunder min. 20mm. luftspalte ved tagfod. Tegl skal have samme farvenuance/udformning som eksist.. Prøve forelægges til godkendelse. Dækbredde efter leverandørs anvisninger og efter godkendt prøve. Tagsten oprettes for hver 3 række. Evt. skæringer udføres med skæremaskine ved grater og lignende. Skårne sten fastholdes med rustfaste skruer. Min. hver anden sten bindes diagonalt nedefra fra højre mod venstre således, at ikke bundne sten fastholdes af bundne sten. Langs rygning, gennembrydninger, grater fastholdes alle sten ligesom alle sten ved tagfod i nederste eller næstnederste række fastholdes. Der anvendes start og slutsten ved rygninger/grater. Rygning udføres som ventileret rygning. Tagflader skal være udluftet i.h.t. gældende anvisninger(200cm 2 pr. lbm. ved hver tagfod og kip). Der monteres ventileret fuglegitter ved tagfod som Lafarge-Tekkin. Mængde Reparation af brandkamme Eksist. brandkamme over tagflade eftergås på begge sider som følger: Løs og revnet filts bankes af. i alt Løse fuger kradses ud i min. 3 cm dybde, fuges med mørtel. Overflader filtses afslutningsvis med mørtel i farve som gårdfacader. Tagstensafdækninger eftergås ligeledes, revnede/defekte sten udskiftes og øvrige fastgøres. Der skæres ud for løskanter, der efterfølgende fuges når blikkenslager har monteret disse. Fugning skal foretages med fyldte fuger, der anvendes mørtelblanding tilsat fæhår. Mængde Forhøjelse af brandkamme 2 stk. Efter opretning og ny tagbeklædning skal brandkamme række min. 30cm. op over tagflade overalt, målt vinkelret på tegflade. Der medregnes demontering af eksist. afdækningstegl samt underliggende mørtelpuder til rene sten. Påmuring af skifter i forbandt som eksist. og montering af nye afdækningstegl.

23 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. MURERARBEJDE Side: 23 Mængde 2 stk. BD 03, FACADER/SOKLER Reparation af facader i blank mur, udbedring af revner: Arbejdet omhandler samtlige facadedele i blank mur mod gadeside og gårdside. Samtlige løse/revnede fuger udkradses i min. 25mm. dybde og blæses/børstes rene. Efter forvanding fuges der herefter omhyggeligt til plan med øvrig facade og i samme fugeprofil. Fuger skal fremtræde i nøjagtigt samme profilering og udseende som eksisterende. Mængden regnes fordelt tilfældigt over facade og opgøres efter faktiske arealer. Mængde kvm Reparation af brystninger, udbedring af revner med jernforstærkning: Revnede brystninger udbedres som følger: Revnede brystninger, se tegn. (31)4.02 armeres som følger: Der udkradses i min. 50mm. dybde i hver 3 skifte gennemgående vandret og min. 300mm. forbi revne i hver side. Fuger blæses/børstes rene og ribbestål lægges i bunden af fuger. Der forvandes og fuger udfuges omhyggeligt og komprimeres fuldstændigt således, at ribbestål er omsluttet af fugemørtelen. Der fuges til plan med øvrig facade og i samme fugeprofil. Mængde 50 stk Udskiftning af ventilationsriste til køkkener. Eksist. ventilationsriste i gårdfacader demonteres forsigtigt. Murhuller oprenses. Nye varmgalvaniserede riste monteres i lod og vage med rustfri skruer i murplugs. Mængde 100 stk Udskiftning af eksist. skiffersålbænke mod gårdside Der påregnes udskiftning af samtlige sålbænke mod gårdside til nye skifersålbænke. Eksisterende skiffersålbænke nedtages incl. mørtelpude. Der monteres ny mørtelpude for understøtning af sålbænk med korrekt fald. Herpå påmures skifersålbænken med vandafledning væk fra mur.

24 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. MURERARBEJDE Side: 24 Der kastes ud på bagsiden af sålbænkene inden oplægningen. Selve oplægningen må først finde sted når udkastet er hvid tørt. Sålbænke hugges min. 1/4 sten ind i sidefalse og forsynes med skrå vandafledningsriller i top ved sidefalse og vandnæse i bund. Sålbænke udkrages min. 40 mm. fra forkant facade. Der anvendes oplægningsmørtel KKh 20/80/475 til montering af skifersålbænke. Mængde i alt Pudsning indvendigt i false til nye trappevinduer Indvendigt afsluttes frem til nye vinduer mod eksist. pudsede lysninger med mørtelfuge samt pudsrep. af evt. opståede skader på pudsede lysninger. Mængde i alt Etablering af føringsveje for telefon i hovedtrapper, 10 stk. Arbejdet udføres af autoriseret elektriker, men entreprisen henhører under murerentreprisen. Levering og montering af kanaler for fremføring af telefonkabler i elvira-paneler, farve modehvid. Kanaler leveres og monteres på hovedtrapper incl. boring i reposer. Der etableres underlag for telefonkabler i kælder. Installation afsluttes i afleveringspunkt i hver lejlighed i stue/værelse mod trappevægge. Mængde 10 trapper Udbudskontrol: Emne Hvornår Metode Tagbeklædning Oplægning/fastgørelse løbende Mål/visuelt Afrensningsmetode Reference Visuel Fugeudkradsning inden omfugning måling Revneudbedring Undervejs Visuel

25 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. BLIKKENSLAGERARBEJDE Side: BLIKKENSLAGERARBEJDE Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle de i følgende beskrivelse og tegninger nævnte arbejder og leverancer, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet udført eller leveret af andre. Entreprisen omfatter: BD 01, TAG Udskiftning af inddækninger og taghætter Udskiftning af tagvinduer Udskiftning af tagrender og nedløb Omlægning af varmerør i tagetage. Isolering af omlagte rør Gældende normer og forskrifter: I det omfang de har relation til efterfølgende ydelser er følgende normer og forskrifter gældende for entreprisens gennemførelse og færdiggørelse: DS 2022 Varmforzinkning af jern og stål, sidst reviderede udgave Begrebsdefinitioner: Hvor der i beskrivelsen står udføre, montere, etablere og lign. omfatter ydelsen alle nødvendige arbejder og leverancer for at arbejdet kan udføres håndværksmæssigt korrekt. Andet vil udtrykkeligt være angivet i beskrivelsen eller på tegninger. Målangivelser på tegninger skal betragtes som vejledende og alle mål skal kontrolleres på stedet af entreprenøren som alene er ansvarlig for korrekt opmåling Hjælpemidler: Tilbuddet skal omfatte alle nødvendige ydelser for arbejdernes korrekte færdiggørelse. I tilbuddet skal endvidere være indbefattet alle direkte som indirekte ydelser i relation til de omhandlede arbejder Materialer: Materialer og kvalitet skal oplyses til godkendelse af byggeledelsen såfremt, at der anvendes andet end foreskrevet eller såfremt der ikke er angivet bestemt fab. eller kvalitet. Tagvinduer: Velux GVO tagvinduer.

26 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. BLIKKENSLAGERARBEJDE Side: 26 Zink: Inddækninger, hætter, beklædninger, zink nr.14. Faldstammeudluftninger: Præisolerede med inddækningsflange. Zink: Inddækninger, zink nr.14. Tagrender: Zink 14, tværsnit 12. Tagnedløb: Udføres i zink nr.14, dimension som eksist., nederste del Loro-x. Hængselstifter og rendejern: Varmforzinket stål i standard udførelse. Varmerør: Sorte rør i dimension som eksisterende. Rørisolering: Rørskål Universal rørskåle: , iso. kl. 3. Afslutningsfolie rør: Isogena-pap Delarbejdernes udførelse: BD 01, TAG Udskiftning af inddækninger, skotrender og taghætter: Inddækninger: Der etableres inddækninger mod frontespicier, brandkamme, taggennemføringer, ved tagfod osv., overalt hvor der er zinkinddækninger i dag. Zinkkanter føres 100 mm op af murværk. Vinkelkanter afdækkes med løskanter, der føres 25 mm ind i fuge fræset i mur. Der udføres 10 mm opbuk i bagkant og der gives 80 mm overlæg med 10 mm omslag forneden. Løskanter fastgøres med murhager og fuges af murer. Andre steder end i murværk lukkes med elastisk fuge (Sika 15LM). Hvor løskanter afsluttes mod nye zinkbeklædninger føres disse ind under beklædning. Zink monteres til underlaget med varmegalvaniserede papsøm. Zink opdeles i passende længder og samles af hensyn til ekspansion med dobbeltfalsede samlinger. Samtlige taghætter udskiftes til nye - faldstammeudluftninger med nye præisolerede med inddækninger. Mængde I alt Udskiftning af tagvinduer, Velux GVO Vinduer oplægges i.h.t. leverandørens anvisninger til fuldstændig tæthed. Indvendig afsluttes med inddækning/krave.

27 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. BLIKKENSLAGERARBEJDE Side: 27 Antal som vist på tegninger. Mængde i alt Udskiftning af tagrender: Eksisterende tagrender udskiftes til nye render i zink. Render udføres med studse for afløb og endestykker, bagkant lægges 1 cm. højere end forkant. Nye rendejern monteres, planforsænket i underlag, med fald mod nedløb. Der skal etableres fodblik, som underlag for undertag. Fodblik føres ned bag tagrende og der etableres ventilationsspalte mellem mur og fodblik. Mængde i alt Udskiftning af tagnedløb: Eksisterende tagnedløb demonteres inkl. hængselstifter fra terræn til tag og fra mindre tagflader til tagrender som eksist.. Der skal anvendes flexslanger eller lign. for at bortlede vand fra facade indtil nye nedløb er monteret. Nye tagnedløb monteres med nye hængselstifter i mur. Hængselstifter monteres pr. 2 m, i lod ca. 60 mm fra facade Nedløb med krave tilsluttes tagvandsbrønde. Nedløbsrør føres ned i eksisterende brønde. Nederste 2 m nedløbsrør udføres i Loro-X stålrør. Mængde i alt Omlægning af varmerør i tagetage: I tagrum, hvor spær på indvendig side skal beklædes med forskalling+gips, sidder varmerør nogle steder for tæt på spær. Disse rør demonteres, omfang aftales med tilsyn. Rør demonteres fra første samling under hanebånd til umiddelbart ved gulv i tagrum. Rør forsynes med afspærringsventil umiddelbart over gulv. Efter montage af gips og forskalling monteres nye sorte rør. Der medregnes aftapning og påfyldning af anlæg samt udluftning for at udføre de beskrevne arbejder. Arbejdet udføres sidevis således, at lejemål er forsynet med varmekilder mod en facade hele tiden. Der regnes med 40 stk. rørstræk a 5,0 lbm.. Mængde 200 lbm Isolering af omlagte af varmerør i tagetage: De omlagte rør isoleres med isoleringsskåle, isoleringstykkelse i.h.t. norm. Der afsluttes med isogena pap. Mængde 200 lbm.

28 UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. BLIKKENSLAGERARBEJDE Side: Udbudskontrol: Emne Hvornår Metode Tagrender, faldretning Før tag Måling Nedløb, tilsl. ved terræn Ved udførelse Visuelt Zinkinddækninger, tæthed Ved udførelse Visuelt Rør, tæthed isoleringstyk. Løbende måling

29 MALERARBEJDE Side: MALERARBEJDE Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle de i følgende beskrivelse og tegninger nævnte arbejder og leverancer, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet udført eller leveret af andre. Entreprisen omfatter: BD 01, TAG Maling af omlagte varmerør Gældende normer og forskrifter: I det omfang de har relation til efterfølgende ydelser er følgende normer og forskrifter gældende for entreprisens gennemførelse og færdiggørelse: Arbejdet udføres i henhold til malerfagligt behandlingskatalog Begrebsdefinitioner: Hvor der i beskrivelsen står udføre, montere, etablere og lign. omfatter ydelsen alle nødvendige arbejder og leverancer for at arbejdet kan udføres håndværksmæssigt korrekt. Andet vil udtrykkeligt være angivet i beskrivelsen eller på tegninger. Målangivelser på tegninger skal betragtes som vejledende og alle mål skal kontrolleres på stedet af entreprenøren som alene er ansvarlig for korrekt opmåling Hjælpemidler: Tilbuddet skal omfatte alle nødvendige ydelser for arbejdernes korrekte færdiggørelse. I tilbuddet skal endvidere være indbefattet alle direkte som indirekte ydelser i relation til de omhandlede arbejder. Der afdækkes i fornødent omfang Materialer: Der skal anvendes materialer af anerkendt fab., f.eks. Flügger, Larco eller lign.. Materialernes oprindelse skal fremgå af kvalitetssikringsmaterialet. Alle produkter som nævnes i behandlingsanvisningerne danner norm og er hvad egenskaber og anvendelse angår beskrevet med typebetegnelse efter MBK, afsnit 2. Andre fabrikater end de nævnte kan efter byggeledelsens godkendelse anvendes - med mindre det modsatte udtrykkeligt er anført - såfremt det færdige resultat helt og fuldt sva-

30 MALERARBEJDE Side: 30 rer til det tilsigtede både med hensyn til afvaskelighed, udseende, holdbarhed og den foreskrevne delbehandling. Det påhviler malerentreprenøren i god tid inden opstart at dokumentere, at alternative produkter opfylder ovenstående krav. For hvert produkt der ønskes anvendt skal der naturligvis som et led i kvalitetssikringen forevises produktspecifikation med bekræftelse fra leverandøren på den tilhørende MBK-betegnelse. Afsluttende malingsfilm iht. nedennævnte MBK-betegnelser skal have en vaskbarhed som mindst svarer til Flüggers produkter Prøvebehandling: Prøver skal være af et sådant omfang, at der kan foretages en virkelig bedømmelse. Farvevalg skal ske efter nærmere aftale, før egentlig malerarbejde må påbegyndes Delarbejdernes udførelse: BD 01 TAG: Maling af omlagte varmerør: Rør grundes, lagtykkelse 20 my og behandles herefter i.h.t. MBK blad V Farve hvid. Færdig korrosionsklasse skal være C2. Mængde 200 lbm Udbudskontrol: Se behandlingsanvisningerne og leverandøranvisninger.

31 TILFØJELSER TIL AB 92 Side: BILAG 01 - TILFØJELSER TIL AB-92 Almindelige betalinger for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 10. december 1992 (AB 92) er med nedenstående tillæg og ændringer gældende for det samlede arbejde, herunder aftalt ekstraarbejde under byggeriet. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) Udfærdiget af Boligministeriet Ændringer/tilføjelser A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Ad 1, stk. 1. Entreprenørens og leverandørers ydelser af enhver art er underkastet nærværende betingelser og bestemmelser i AB 92, uanset om ydelserne udelukkende eller i det væsentligste består i leverancer af materialer. I den udstrækning almindelige køberetlige regler afviger fra nærværende fællesbetingelser og AB 92, herunder i henseende til ansvar, reklamation og forældelse, er AB 92 og nærværende betingelser gældende. Stk. 2. Ved leverancer skal»bygherren«forstås som køberen og»entreprenøren «som sælgeren. Ved underentrepriseforhold skal»bygherren «forstås som hovedentreprenøren og»entreprenøren«som underentreprenøren. Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske. Ad 1 stk.3. Tilføjelser og fravigelser til AB92 er trykt i højre spalte. Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikke er helligdage. Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat Sag: 06.2621.03 - EF Peter Fabers Gade 24-30 Emne: Byggemøde nr. 9 Onsdag d. 30. oktober 2013, kl. 9.00 Sted: Referent: På pladsen MT Deltagere: Kirsten Eisenhardt (KE) Hovedstadens Bygningsentrep.

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Side 1 af 6 Sorø den 5. december 2008 AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 C/o Anders Holm Ndr. Frihavnsgade 95, 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altaner

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 06 Afholdt 24. juli 2012, kl. 11.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Henrik Holst Madsen (HM), A/B Lindely Henrik Johansen (HJ), HMJ

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 14 Mødedato 13.03.2012, 9.30 Sted Byggepladsen Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: 2012.05.11 msag Vor ref: 2011 404 00 - REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: Fredag d. 11.05.2012, Kl.: 9.00 Vedr.: Sted: Vinduesrenovering, Carlton Karréen, etape 2 (Gårdside) På pladsen. Deltagere:

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Annette Kram Poulsen (AHM), A/B Lindely Henrik Jørgensen (HJ),

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ.

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. Projekt: Projektet omfatter udskiftning af eternit tagpladerne på Børnehavens bygninger. Miljøhensyn: Arbejdet skal

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 05 Afholdt 17. juli 2012, kl. 12.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 04 Afholdt 11. juli 2012, kl. 10.30 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 29 Mødedato 24.07.2012, 09.30 Sted Byggepladsen Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mail: mettehertz@gmail.com Tlf: +45 2988 4816 TILBUD. Altanprojekt på Henrik Ibsensvej 26.

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Mail: sinn08@hotmail.com Tlf: +45 5164 3951 Altanprojekt på Brydes Alle. TILBUD. Som aftalt sender

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

IV - Særlige betingelser SÆRLIGE BETINGELSER. a) Særbeskrivelser

IV - Særlige betingelser SÆRLIGE BETINGELSER. a) Særbeskrivelser IV - Særlige betingelser IV. SÆRLIGE BETINGELSER a) Særbeskrivelser Omstående særbeskrivelse er opdelt efter 20-punkt skemaet, som bl.a. benyttes af Københavns Kommune. Nummerering af de enkelte delarbejder

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Referat af: Byggemøde 22 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 04.12.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 22 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 04.12.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 22 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 04.12.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Henrik Johansen (HJ), HMJ Jørgen Christensen (JC),HMJ Brian

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere