Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af Arbejdsrettens retsbog"

Transkript

1 Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 9. maj 2014 kl holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark mod CTO Sp. z.o.o. Ul. Dabrowskiego 247/ Lodz, Polen i hvilken sag der sidst blev holdt retsmøde den 13. marts Retten beklædtes af sekretariatslederen, dommer Jørn Andersen. De tidligere fremlagte akter var til stede, og der blev yderligere fremlagt processkrift af 20. marts 2014 fra indklagede med bilag (F-J), processkrift C af 28. marts fra klager med bilag K, processkrift af 9. april fra indklagede med bilag 17(G), processkrift D af 10. april fra klager og processkrift af 11. april fra indklagede. Ingen var mødt eller indkaldt, da sekretariatslederen i henhold til arbejdsretslovens 16, stk. 3, traf følgende afgørelse: Påstande Landsorganisationen i Danmark har som klager krævet, at indklagede, CTO Sp. z.o.o., betaler en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod til Malerforbundet i Danmark. Indklagede har nedlagt påstand om afvisning eller frifindelse. Sagsfremstilling Den hævdede overenskomstindgåelse Det indklagede polske selskab udførte i perioden fra november 2011 til februar 2012 arbejde med istandsættelse af værelser og gange på Hotel Marriott i København. Malernes Fagforening i Storkøbenhavn rettede i den forbindelse henvendelse til repræsentanter for selskabet, den 23. november 2011 sendte fagforeningen en (bilag 9) vedlagt et dansksproget blokadevarsel og et dansksproget udkast til tiltrædelsesoverenskomst for udstationerede virksomheder til selskabet og den 25. november meddelte man, at blokaden ville blive iværksat den 28. november (bilag 17).

2 Efterfølgende fremsendte hovedentreprenøren et eksemplar af tiltrædelsesoverenskomsten, som var forsynet med aftryk af indklagedes stempler med en underskrift, der angiveligt hidrørte fra selskabets bestyrelsesformand Waldemar Kleczka, til fagforeningen. Den 12. december 2011 sendte denne en (bilag 10) med et nu også på fagforeningens vegne underskrevet, men udateret eksemplar af overenskomsten til det indklagede selskab. Overenskomstens indhold Ifølge tiltrædelsesoverenskomsten (bilag A) forpligter det indklagede selskab sig til at overholde den til enhver tid for malerfaget gældende prisliste samt overenskomst om løn, pension og arbejdsvilkår mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark, ligesom det tiltræder den mellem Dansk Arbejdsgiverforening og klager til enhver tid gældende hovedaftale og de i overenskomsten anførte regler for behandling af faglig strid. Alt malerarbejde udføres i akkord efter gældende prisliste og overenskomst. I særligt specielle tilfælde, hvor arbejdet kun kan udføres på timeløn, kan der ikke betales mindre pr. 1. marts 2012 end 145,96 kr. Der skal indsættes 31,76 kr. af mindstelønnen på 145,96 kr. på en personlig konto i Malerforbundets Feriekonto til dækning af feriepenge, søgnehelligdagsgodtgørelse og pensionsbidrag samt barselsbidrag og barnets første sygedag. En medarbejder er pensionsberettiget, når vedkommende er fyldt 20 år og har arbejdet under en overenskomst i branchen i mindst 3 måneder. Beløbet på kontoen udbetales til medarbejderen, når denne forlader Danmark eller tidligst efter 12 måneders ansættelse. Såfremt der er indbetalt feriepenge, søgnehelligdagsgodtgørelse, pensionsbidrag eller barselsbidrag til medarbejderen i hjemlandet, og indbetalingen kan dokumenteres over for fagforeningen, kan beløbet modregnes. Indklagede skal på forlangende udlevere kopi af ansættelsesbeviser og lønsedler for alle arbejdere under overenskomsten, og fagforeningen kan kræve dokumentation for overholdelse af aftalen. Enhver uenighed af fagretlig karakter behandles ifølge overenskomsten efter dansk ret i det fagretlige system i Danmark samt af Arbejdsretten og/eller ved faglig voldgift. Den fagretlige behandling I april 2012 indkaldte fagforeningen indklagede til mæglingsmøde (bilag C), da man ønskede dokumentation for selskabets lønbetaling samt ansættelsesbeviser, timeopgørelser og lønsedler for hver enkelt medarbejder. Da indklagede ikke kom til stede, fremsendte klager i maj 2012 en indkaldelse til fællesmøde (bilag D-E), og i juni svarede selskabet, at man kunne mødes i Polen (bilag F). Det blev samtidig oplyst, at medarbejderne ikke var time-, men akkordlønnede. Arbejdsretssagen Med bemærkning, at fællesmøder i henhold til arbejdsretlig praksis afholdes i København, indbragte klager den 13. august 2012 sagen for Arbejdsretten med krav om bod for brud på tiltrædelsesoverenskomst af 10. december 2011 fastsat med udgangspunkt i indklagedes

3 besparelse i forhold til overenskomstmæssig aflønning på anslået godt kr. med tillæg af et pønalt element. Efter klageskriftet var forkyndt, anførte indklagedes bestyrelsesformand i et svarskrift af 2. november 2012, at selskabet pr. 10. december 2011 havde tiltrådt overenskomsten mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark, men nedlagde påstand om frifindelse under henvisning til, at den foretagne aflønning levede op til overenskomstens krav. Den 15. februar 2013 fremsendte indklagedes project manager Lukasz Kaniorski en opsigelse af tiltrædelsesoverenskomsten (bilag J), som angaves at være underskrevet den 23. november Opsigelsen var forsynet med et aftryk af indklagedes stempel med bestyrelsesformandens underskrift. I en replik af 6. marts 2013 (hvorved bl.a. bilag A med dateringen 10. december 2011 blev fremlagt) fastholdt klager bodskravet, men dog således, at man reducerede indklagedes anslåede besparelse til godt kr. Under et retsmøde den 25. februar 2014 oplyste indklagedes repræsentant, at man nu gjorde gældende, at overenskomsten ikke var underskrevet af selskabet; og i et påstandsdokument af 12. marts præciserede repræsentanten, at det faksimilestempelaftryk, der fandtes på overenskomsten, ikke kunne tages som udtryk for en bindende viljeserklæring fra selskabets side. Opgørelserne I den seneste opgørelse (bilag H) har forbundet anslået det indklagede selskabs besparelse som forskellen mellem betaling til henholdsvis 20, 10 og 2 medarbejdere for i alt timer (inkl. overarbejde på hverdage og lørdage) med overenskomstens timesats på 145,96 kr. og en formodet timeløn på 60 kr. svarende til henholdsvis kr. og kr. eller kr. Til belysning af medarbejdernes løn- og ansættelsesforhold har indklagede bl.a. fremlagt 1) kopi af arbejdskontrakter for 20 medarbejdere underskrevet af chefbogholderen og de ansatte (bilag 1) med angivelse af månedlige grundlønninger på eller for tos vedkommende PLN samt satser for supplerende aflønning af forskellige typer arbejde med 5, 10, 20 og 25 PLN pr. m2, 2) kopi af lønningslister for 20 medarbejdere i december 2011 (bilag 3) og for 10 i januar 2012 (bilag 11) med kvitteringer for udbetaling af beløb mellem og PLN svarende til henholdsvis knap og godt kr. eller i alt henholdsvis og PLN, i alt PLN svarende til knap kr. 3) fælles opgørelser for december 2011 og januar 2012 (bilag 15) over arbejde udført af 3 sjak, hvoraf et bestod af 8 personer og to af hver 2 samt 7-8 enkeltmedarbejdere på bagrund kvadratmetersatserne (bilag 12) og for de to mindste sjaks vedkommende tillige henholdsvis 108 og 52 timer (bilag 13 og 14) á 100 PLN, alt opgjort til henholdsvis for 20 personer og PLN for 9 personer eller i alt PLN svarende til knap kr. 4) rapport fra Anstalten for Sociale Sikringer (ZUS) om kontrol af det indklagedes selskabs beregning af sociale bidrag mv. for bl.a. den her omhandlede periode (bilag 16).

4 Arbejdskontrakterne og lønningslisten for december 2011 er fremlagt med svarskriftet, mens lønningslisten for januar 2012 er fremlagt med påstandsdokumentet af 12. marts 2014 og indklagedes beregninger over grundlaget for aflønningen af medarbejderne samt kontrolrapporten fra ZUS er fremlagt efter det afsluttende retsmøde den 13. marts ved processkrift af 20. marts. Forklaringer Bo Rosschou har bl.a. forklaret, at han er fungerende formand for Malernes Fagforening i København. Fagforeningen holder sig løbende orienteret i RUT, og man blev i den forbindelse opmærksom på, at den nu indklagede virksomhed udførte arbejde i området. I november 2011 besøgte repræsentanter for fagbevægelsen Hotel Marriott og så, at der bl.a. blev udført malerarbejde. Fagforeningen fremsendte efterfølgende et forslag til tiltrædelsesoverenskomst, som var udformet i overensstemmelse med de principper, der er kommet til udtryk i Laval-dommen. Da indklagede tilsyneladende ikke var interesseret i at drøfte overenskomstspørgsmål, varslede man blokade og sympatikonflikt. Hovedentreprenøren foranledigede, at der kom en dialog i gang, og efter en tid modtog fagforeningen en mail fra denne med en tiltrædelsesoverenskomst underskrevet af en repræsentant for den indklagede virksomhed. Underskriften ligner fuldstændig underskriften på virksomhedens senere opsigelse af overenskomsten. Agnieszka Kluczyk har bl.a. forklaret, at hun er ansat i BAT-Kartellet, hvor hun bl.a. virker som polsk tolk. Hun deltog i pladsbesøget, hvor de efter at have fået tilladelse til det i receptionen rettede henvendelse til nogle polakker, som satte tapet op. Hun præsenterede sig som kommende fra den danske fagbevægelse, men de polske arbejdere var ikke særligt meddelsomme, hvilket efter vidnets erfaring ofte hænger sammen med, at deres løn- og arbejdsvilkår ikke er gode. Forevist den lønningsliste, indklagede har fremlagt, forklarede vidnet, at en månedsløn på zloty er meget høj efter polske forhold, nok svarende til lønnen for en bankdirektør. En håndværker får normalt omkring zloty om måneden. Forvist ansættelsesbeviserne forklarede vidnet, at arbejderne tilsyneladende kom fra byer i det østlige Polen. Jimmy Pedersen har bl.a. forklaret, at han er faglig sekretær i Malerens Fagforening i København. Han deltog i pladsbesøget sammen med Agnieszka. De blev vist rundt af en af hotellets medarbejdere og så en række polakker udføre forskelligt malerarbejde. Agnieszka prøvede at komme i snak med nogle af de polske arbejdere, uden at det dog rigtigt lykkedes. Waldemar Kleczka har bl.a. forklaret, at man, før den indklagede virksomhed påtog sig arbejdet på Hotel Marriott, havde kontakt med den polske ambassade for at få oplyst, hvordan sådanne opgaver tackles i Danmark. Der var tale om en løs, uforpligtende samtale, hvorunder det blev oplyst, at virksomheden skulle registreres i RUT, ligesom der blev givet en orientering om danske minimumslønsatser. Da virksomhedens polske ansatte tjener mere under arbejde i udlandet end hjemme, var konklusionen, at alle krav ville være opfyldt. Vidnet har hverken underskrevet tiltrædelsesoverenskomsten eller sat faksimilestemplet med sit navn på den. Han har heller ikke bemyndiget nogen anden til at gøre det eller i det hele taget til at indgå en aftale af denne karakter; og han har ingen nogen forestilling om, hvem der kan have gjort det. Det er korrekt, at virksomheden den 23. november 2011 modtog en dansksproget e- mail vedlagt nogle ligeledes dansksprogede bilag samt den 12. december en ligeledes dansksproget med et dansksproget bilag. Da ingen i virksomheden forstår dansk, foretog man sig intet. Da vidnet senere fik kendskab til, at der skulle foreligge en overenskomst, forhørte han sig hos project manager Lukasz Kaniorski, der ligesom under

5 deres tidligere næsten daglige telefonsamtaler oplyste, at en dansk fagforening flere gange havde forsøgt at presse indklagedes medarbejderne til at melde sig ind i den og med trusler om konflikt Lukasz til at underskrive et dokument. Det havde han hver gang nægtet og henvist fagforeningen til eventuelt at rette henvendelse til vidnet. Faksimilestemplet med vidnets underskift ligger i en værdiboks i den indklagede virksomheds hovedkontor, som kun han selv og 2 betroede medarbejder har adgang til. Udover de 2 har andre adgang til at bruge stemplet, når de særligt anmoder om det. Da alle nægter at have kendskab til afstemplingen af overenskomsten, må den anses for at være et falsum. Formuleringen i svarskriftet er ikke udtryk for, at han på noget tidspunkt har anerkendt, at virksomheden var forpligtet af overenskomsten, men beror udelukkende på, at han har genbrugt fagforeningens formulering. Han opfattede i øvrigt dengang situationen således, at tiltrædelse måtte være sket i og med tilmeldingen til RUT. Hvis man f.eks. i fællesmødeindkaldelsen af 30. maj 2012 havde anført, at virksomheden havde underskrevet overenskomsten, ville han have reageret meget tidligere. Efter at have modtaget klageskriftet forsøgte virksomheden at melde sig ud af RUT; og den 15. februar 2013 sendte Lukasz efter ordre fra vidnet en opsigelse af overenskomsten, som han havde dikteret i samråd med en advokat, og som blev forsynet med aftryk af faksimilestemplet med hans underskrift, til fagforeningen. For så vidt angår aflønningen af medarbejderne henviste vidnet i første række til arbejdskontrakterne og lønningslisterne. Der var tale om højt specialiserede håndværkere, som følgelig også skulle have en ordentlig løn, ikke mindst når arbejdet er forbundet med langvarige ophold i udlandet. Den månedlige bruttoløn er et minimumsbeløb, som vil blive udbetalt, selvom der intet arbejde er at udføre. Den egentlige løn er de akkordbeløb, der udbetales i forhold til det antal kvadratmeter, de pågældende maler eller tapetserer. De ansattes samlede månedsløn for arbejde i udlandet ligger langt over den hjemlige, ofte svarende til Fagforeningens forudsætning om en løn på 60 kr. i timen er grebet ud af den blå luft. Virksomheden anvender ikke lønsedler, men foretager beregninger på grundlag af project managerens, her Lukasz, notater om omfanget og karakteren af det arbejde det enkelte sjak og/eller den enkelte medarbejder har udført. Selve udbetalingsformen svinger fra situation til situation. Nogle får udbetalt kontanter, som de kvitterer for, mens andre får lønnen overført til deres konto. I det foreliggende tilfælde blev beløbene, med fradrag af eventuelle forskud, udbetalt kontant af Lukasz i bussen på vej hjem, således at hver enkelt medarbejder i tilslutning hertil, kvitterede på den lønningsliste, som bogholderen på forhånd havde udarbejdet med udgangspunkt i et sammendrag af project manegerens notater. Ifølge Lukasz har hotellet har 48 værelser á 60 m2 på hver etage. Parternes argumenter Klager har til støtte for sin påstand bl.a. anført, vedr. overenskomstforpligtelse at overenskomsten må anses for bindende, da den er forsynet med et aftryk af det faksimilestempel med bestyrelsesformandens navn, som angiveligt opbevares på den indklagede virksomheds hovedkontor, da virksomheden efterfølgende har opsagt overenskomsten, da indklagede først umiddelbart inden den afsluttende behandling af sagen har gjort gældende, at overenskomsten hverken var underskrevet af bestyrelsesformanden eller indgået med hans bemyndigelse, da hverken malerforbundet eller klager på noget tidligere tidspunkt har haft anledning til at formode, at indklagede ville bestride, at virksomheden havde indgået overenskomst.

6 vedr. bevisvurdering at det en almindelig arbejdsretlig forpligtelse for en overenskomstbundet virksomhed, at den på forlangende skal udlevere kopi af lønsedler til vedkommende fagforening, og at dette i øvrigt også fremgår udtrykkeligt af den indgåede overenskomst, at dette desuagtet ikke er sket, at det yderligere fremgår, at fagforeningen kan kræve anden dokumentation for overholdelse af aftalen, at det følger af den tiltrådte overenskomst, at medarbejderne bl.a. skal have udleveret dag-, uge- eller 14-dagssedler i forbindelse med lønudbetaling, at virksomheden i svarskriftet oplyste, at man på grund af polsk lovgivning ikke var i stand til at levere relevant dokumentation for de udbetalinger, der var angivet på lønningslisterne, at man desuagtet 1½ år senere hævder at have været i stand til at genoprette en meget udførlig dokumentation for omfanget af udført arbejde og i et vist omfang tidsforbrug på baggrund af ikke fremlagte håndskrevne notater, at bevisbyrden for, at der er udbetalt overenskomstmæssig løn mv. under disse omstændigheder må påhvile virksomheden, at virksomheden ikke har ønsket at føre nogle af de på det omhandlede tidspunkt ansatte som vidner, at bevisværdien af det til dels meget sent fremlagte materiale må anses for særdeles ringe, at klagers seneste beregning af indklagedes besparelse derfor bør lægges til grund, vedr. overenskomstbrud at virksomheden har begået brud på overenskomsten ved ikke at betale overenskomstmæssig løn, at virksomheden har begået brud på overenskomsten ved ikke at indsætte 31,76 kr. af mindstelønnen for hver enkelt medarbejder på en personlig konto i malerforbundets feriekasse, at virksomhedens eventuelle indbetalinger til den polske institution ZUS ikke kan træde i stedet, at virksomheden har begået brud på bestemmelsen om kontrolforanstaltninger ved ikke at fremlægge lønsedler mv., at virksomheden har begået brud på de fagretlige regler, vedr. bodsudmåling at den forskyldte bod bør udmåles efter differenceprincippet med udgangspunkt i en besparelse på godt kr. og tillæg af et pønalt element, at der ved udmålingen af sidstnævnte bl.a. bør henses til virksomhedens manglende overholdelse af de fagretlige regler og i det hele dens manglede vilje til loyalt at medvirke til sagens oplysning. Indklagede har bl.a. gjort gældende, vedr. den hævdede overenskomstforpligtelse at det ikke kan lægges til grund, at der foreligger en lovligt indgået overenskomst, da det umiddelbart kun er bestyrelsesformanden, som kan skrive under på en aftale af den omhandlede karakter, hvilket han ikke har gjort, da ikke er sandsynliggjort, at han har givet nogen fuldmagt hertil, da overenskomstdokumentet kun foreligger i en kopi mailet fra hovedentreprenøren, og omstændighederne omkring den påståede overenskomstindgåelse forekommer meget mystiske,

7 at overenskomsten heller ikke kan anses for at være tiltrådt efterfølgende, da bestyrelsesformandens bemærkninger i svarskriftet byggede på en misforståelse da det samme gjaldt den senere opsigelse, at fagforeningen på intet tidspunkt kan have været i god tro med hensyn til overenskomstbindingen, vedr. de hævdede overenskomstbrud at virksomheden har betalt en løn, som mere end lever op til kravene i overenskomsten, at virksomheden har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for udbetalt løn mv., at ZUS indbetalingerne i givet fald kan modregnes i eventuelt pligtige indbetalinger til personlige konti for medarbejderen hos malerforbundet, at medarbejderne i henhold til polsk ret får løn under ferie, at virksomheden meget tidligt i forløbet har erklæret sig villig til at afholde et møde i Polen, vedr. bod at der under alle omstændigheder kun kan blive tale om udmåling af en helt symbolsk bod. Rettens bemærkninger Efter en samlet vurdering af det fremkomne findes det at kunne lægges til grund, at en kompetent person i den indklagede virksomhed i slutningen af november 2011 ved hovedentreprenørens mellemkomst tiltrådte bl.a. overenskomsten mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark. Virksomheden forpligtede sig herved bl.a. til på forlangende at udlevere kopi af ansættelsesbeviser og lønsedler for alle arbejdere under overenskomsten samt dokumentation for overholdelse af aftalen. Indklagede hævder, at man allerede, mens der blev arbejdet på byggepladsen, afleverede bl.a. kopier af ansættelseskontrakter og lønningsliste med kvitteringer for december 2011; og dette materiale er under alle omstændigheder fremlagt med virksomhedens processkrift af 22. marts Senere har virksomheden endvidere fremlagt kopi af lønningsliste med kvitteringer for januar På trods af gentagne opfordringer hertil har virksomheden derimod først efter det afsluttende retsmøde den 13 marts 2014 fremlagt opgørelser til underbygning af de lønudbetalinger, der efter det oplyste skal være sket. Efter tiltrædelsesoverenskomsten skal enhver uenighed af fagretlig karakter behandles i det fagretlige system i Danmark samt af Arbejdsretten og/eller faglig voldgift. Indklagede har desuagtet hverken deltaget i mæglingsmøde eller fællesmøde, men efter at have modtaget en indkaldelse af 30. maj 2012 fra klager til sidstnævnte alene foreslået, at der blev afholdt et møde i Polen. Virksomheden findes herefter at have begået brud på de fagretlige regler. Klager har bl.a. gjort gældende, at indklagede har haft en besparelse på omkring kr. ved manglende overenskomstmæssig aflønning mv. af medarbejderne, og at bevisbyrden for, at der er udbetalt overenskomstmæssig løn mv., under de foreliggende omstændigheder må påhvile virksomheden. Indklagede har heroverfor bl.a. anført dels, at der er betalte en løn mv., der fuldt ud lever op til overenskomstens krav, og dels at bevisbyrden for, at dette ikke skulle være tilfældet, påhviler klager.

8 Især henset til, at oplysningerne i de fremlagte kopier af lønningslisterne reelt ikke er underbygget af andet end de meget sent fremlagte beregninger over grundlaget for aflønningen af medarbejderne, som angives at bygge på håndskrevne notater, der imidlertid ikke er fremlagt, findes det ikke at kunne anses for godtgjort, at der er sket udbetaling af fuld overenskomstmæssig løn mv. På den anden side findes klagers skøn over størrelsen af den overenskomstmæssige løn mv. og specielt over størrelsen af den løn mv., der formodes at være udbetalt, ikke at være underbygget i den grad, det nu kunne være sket, f.eks. gennem en konkret vurdering af og stillingtagen til de senest fremkomne oplysninger. Den forskyldte bod må herefter udmåles efter et konkret skøn over samtlige i betragtning kommende omstændigheder, herunder både virksomhedens helt manglende deltagelse i den fagretlige behandling, som kunne have bidraget til en hurtig, konkret afklaring af uoverensstemmelsen, og dens meget sene og helt uunderbyggede opgørelse af grundlaget for de hævdede lønudbetalinger. Boden fastsættes på den baggrund til kr. Konklusion Indklagede, CTO Sp. z.o.o., skal inden 14 dage betale en bod på kr. til Malerforbundet i Danmark. Sagen sluttet ved Arbejdsretten. Retten hævet. Jørn Andersen

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 i sag nr.: AR2013.0828 Hekabe Design GmbH (advokat Niels Lyhne) mod Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark for Malernes Fagforening

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 i sag nr. A2006.320: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS, Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 i sag nr. A2007.043: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 9. oktober 2014

Arbejdsrettens kendelse af 9. oktober 2014 Arbejdsrettens kendelse af 9. oktober 2014 I sag nr.: AR2012.0618 Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kirstine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI for BIC Electric

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2006

KLAGERÅDSRAPPORT 2006 KLAGERÅDSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand... 2 Forord fra Klagerådets mæglingsmand... 4 Afskedigelse... 6 Ansættelsesvilkår... 11 Arbejdsskade... 15 Løn... 18 Rådgivning...

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 17. december 2013 F-8-12 A Registeret Revisionsaktieselskab (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod HK Danmark smf B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om,

Læs mere

Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015. BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod

Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015. BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015 BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod Dansk Byggeri for Cipa Denmark ApS (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen angår,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 i sag nr. A2010.0525: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 1 Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 i sag nr. A2004.325: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Leo Lybæk Hansen) mod Skov & Haveservice v/henning Lübcke Vedskøllevej

Læs mere

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende:

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. november 2012 i sag nr. BS 4-37/2012: Anne-Marie Nielsen Andersen Stolpedalsvej 42 9000 Aalborg mod Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0203, afsagt den 13. marts 2014 Fagligt Fælles Forbund (konsulent Claus von Elling) mod Dansk Byggeri for Our House A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 1 Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 i sag nr. A2006.343: Landsorganisationen i Danmark for HK/Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS Handel, Transport og Service (tidligere

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014 I sag nr.: AR2012.0643 Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I

mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I O V E R E N S K O M S T 2014 mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I og T E K N I S K L A N D S F O R B U N D 1. Overenskomstens område... 3 2. Organisationsforhold... 3 3. Arbejdstid... 4 4. Lønbestemmelse...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010 Sag 237/2008 (1. afdeling) A og Malernes Fagforening Storkøbenhavn (advokat Peter Breum) mod B (advokat Jan Radil) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737:

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737: UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand).

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand). UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 24.august 2007 i sag nr. A2007.293: Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S (advokat Helge Werner) mod Dansk Journalistforbund

Læs mere