Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af Arbejdsrettens retsbog"

Transkript

1 Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 9. maj 2014 kl holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark mod CTO Sp. z.o.o. Ul. Dabrowskiego 247/ Lodz, Polen i hvilken sag der sidst blev holdt retsmøde den 13. marts Retten beklædtes af sekretariatslederen, dommer Jørn Andersen. De tidligere fremlagte akter var til stede, og der blev yderligere fremlagt processkrift af 20. marts 2014 fra indklagede med bilag (F-J), processkrift C af 28. marts fra klager med bilag K, processkrift af 9. april fra indklagede med bilag 17(G), processkrift D af 10. april fra klager og processkrift af 11. april fra indklagede. Ingen var mødt eller indkaldt, da sekretariatslederen i henhold til arbejdsretslovens 16, stk. 3, traf følgende afgørelse: Påstande Landsorganisationen i Danmark har som klager krævet, at indklagede, CTO Sp. z.o.o., betaler en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod til Malerforbundet i Danmark. Indklagede har nedlagt påstand om afvisning eller frifindelse. Sagsfremstilling Den hævdede overenskomstindgåelse Det indklagede polske selskab udførte i perioden fra november 2011 til februar 2012 arbejde med istandsættelse af værelser og gange på Hotel Marriott i København. Malernes Fagforening i Storkøbenhavn rettede i den forbindelse henvendelse til repræsentanter for selskabet, den 23. november 2011 sendte fagforeningen en (bilag 9) vedlagt et dansksproget blokadevarsel og et dansksproget udkast til tiltrædelsesoverenskomst for udstationerede virksomheder til selskabet og den 25. november meddelte man, at blokaden ville blive iværksat den 28. november (bilag 17).

2 Efterfølgende fremsendte hovedentreprenøren et eksemplar af tiltrædelsesoverenskomsten, som var forsynet med aftryk af indklagedes stempler med en underskrift, der angiveligt hidrørte fra selskabets bestyrelsesformand Waldemar Kleczka, til fagforeningen. Den 12. december 2011 sendte denne en (bilag 10) med et nu også på fagforeningens vegne underskrevet, men udateret eksemplar af overenskomsten til det indklagede selskab. Overenskomstens indhold Ifølge tiltrædelsesoverenskomsten (bilag A) forpligter det indklagede selskab sig til at overholde den til enhver tid for malerfaget gældende prisliste samt overenskomst om løn, pension og arbejdsvilkår mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark, ligesom det tiltræder den mellem Dansk Arbejdsgiverforening og klager til enhver tid gældende hovedaftale og de i overenskomsten anførte regler for behandling af faglig strid. Alt malerarbejde udføres i akkord efter gældende prisliste og overenskomst. I særligt specielle tilfælde, hvor arbejdet kun kan udføres på timeløn, kan der ikke betales mindre pr. 1. marts 2012 end 145,96 kr. Der skal indsættes 31,76 kr. af mindstelønnen på 145,96 kr. på en personlig konto i Malerforbundets Feriekonto til dækning af feriepenge, søgnehelligdagsgodtgørelse og pensionsbidrag samt barselsbidrag og barnets første sygedag. En medarbejder er pensionsberettiget, når vedkommende er fyldt 20 år og har arbejdet under en overenskomst i branchen i mindst 3 måneder. Beløbet på kontoen udbetales til medarbejderen, når denne forlader Danmark eller tidligst efter 12 måneders ansættelse. Såfremt der er indbetalt feriepenge, søgnehelligdagsgodtgørelse, pensionsbidrag eller barselsbidrag til medarbejderen i hjemlandet, og indbetalingen kan dokumenteres over for fagforeningen, kan beløbet modregnes. Indklagede skal på forlangende udlevere kopi af ansættelsesbeviser og lønsedler for alle arbejdere under overenskomsten, og fagforeningen kan kræve dokumentation for overholdelse af aftalen. Enhver uenighed af fagretlig karakter behandles ifølge overenskomsten efter dansk ret i det fagretlige system i Danmark samt af Arbejdsretten og/eller ved faglig voldgift. Den fagretlige behandling I april 2012 indkaldte fagforeningen indklagede til mæglingsmøde (bilag C), da man ønskede dokumentation for selskabets lønbetaling samt ansættelsesbeviser, timeopgørelser og lønsedler for hver enkelt medarbejder. Da indklagede ikke kom til stede, fremsendte klager i maj 2012 en indkaldelse til fællesmøde (bilag D-E), og i juni svarede selskabet, at man kunne mødes i Polen (bilag F). Det blev samtidig oplyst, at medarbejderne ikke var time-, men akkordlønnede. Arbejdsretssagen Med bemærkning, at fællesmøder i henhold til arbejdsretlig praksis afholdes i København, indbragte klager den 13. august 2012 sagen for Arbejdsretten med krav om bod for brud på tiltrædelsesoverenskomst af 10. december 2011 fastsat med udgangspunkt i indklagedes

3 besparelse i forhold til overenskomstmæssig aflønning på anslået godt kr. med tillæg af et pønalt element. Efter klageskriftet var forkyndt, anførte indklagedes bestyrelsesformand i et svarskrift af 2. november 2012, at selskabet pr. 10. december 2011 havde tiltrådt overenskomsten mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark, men nedlagde påstand om frifindelse under henvisning til, at den foretagne aflønning levede op til overenskomstens krav. Den 15. februar 2013 fremsendte indklagedes project manager Lukasz Kaniorski en opsigelse af tiltrædelsesoverenskomsten (bilag J), som angaves at være underskrevet den 23. november Opsigelsen var forsynet med et aftryk af indklagedes stempel med bestyrelsesformandens underskrift. I en replik af 6. marts 2013 (hvorved bl.a. bilag A med dateringen 10. december 2011 blev fremlagt) fastholdt klager bodskravet, men dog således, at man reducerede indklagedes anslåede besparelse til godt kr. Under et retsmøde den 25. februar 2014 oplyste indklagedes repræsentant, at man nu gjorde gældende, at overenskomsten ikke var underskrevet af selskabet; og i et påstandsdokument af 12. marts præciserede repræsentanten, at det faksimilestempelaftryk, der fandtes på overenskomsten, ikke kunne tages som udtryk for en bindende viljeserklæring fra selskabets side. Opgørelserne I den seneste opgørelse (bilag H) har forbundet anslået det indklagede selskabs besparelse som forskellen mellem betaling til henholdsvis 20, 10 og 2 medarbejdere for i alt timer (inkl. overarbejde på hverdage og lørdage) med overenskomstens timesats på 145,96 kr. og en formodet timeløn på 60 kr. svarende til henholdsvis kr. og kr. eller kr. Til belysning af medarbejdernes løn- og ansættelsesforhold har indklagede bl.a. fremlagt 1) kopi af arbejdskontrakter for 20 medarbejdere underskrevet af chefbogholderen og de ansatte (bilag 1) med angivelse af månedlige grundlønninger på eller for tos vedkommende PLN samt satser for supplerende aflønning af forskellige typer arbejde med 5, 10, 20 og 25 PLN pr. m2, 2) kopi af lønningslister for 20 medarbejdere i december 2011 (bilag 3) og for 10 i januar 2012 (bilag 11) med kvitteringer for udbetaling af beløb mellem og PLN svarende til henholdsvis knap og godt kr. eller i alt henholdsvis og PLN, i alt PLN svarende til knap kr. 3) fælles opgørelser for december 2011 og januar 2012 (bilag 15) over arbejde udført af 3 sjak, hvoraf et bestod af 8 personer og to af hver 2 samt 7-8 enkeltmedarbejdere på bagrund kvadratmetersatserne (bilag 12) og for de to mindste sjaks vedkommende tillige henholdsvis 108 og 52 timer (bilag 13 og 14) á 100 PLN, alt opgjort til henholdsvis for 20 personer og PLN for 9 personer eller i alt PLN svarende til knap kr. 4) rapport fra Anstalten for Sociale Sikringer (ZUS) om kontrol af det indklagedes selskabs beregning af sociale bidrag mv. for bl.a. den her omhandlede periode (bilag 16).

4 Arbejdskontrakterne og lønningslisten for december 2011 er fremlagt med svarskriftet, mens lønningslisten for januar 2012 er fremlagt med påstandsdokumentet af 12. marts 2014 og indklagedes beregninger over grundlaget for aflønningen af medarbejderne samt kontrolrapporten fra ZUS er fremlagt efter det afsluttende retsmøde den 13. marts ved processkrift af 20. marts. Forklaringer Bo Rosschou har bl.a. forklaret, at han er fungerende formand for Malernes Fagforening i København. Fagforeningen holder sig løbende orienteret i RUT, og man blev i den forbindelse opmærksom på, at den nu indklagede virksomhed udførte arbejde i området. I november 2011 besøgte repræsentanter for fagbevægelsen Hotel Marriott og så, at der bl.a. blev udført malerarbejde. Fagforeningen fremsendte efterfølgende et forslag til tiltrædelsesoverenskomst, som var udformet i overensstemmelse med de principper, der er kommet til udtryk i Laval-dommen. Da indklagede tilsyneladende ikke var interesseret i at drøfte overenskomstspørgsmål, varslede man blokade og sympatikonflikt. Hovedentreprenøren foranledigede, at der kom en dialog i gang, og efter en tid modtog fagforeningen en mail fra denne med en tiltrædelsesoverenskomst underskrevet af en repræsentant for den indklagede virksomhed. Underskriften ligner fuldstændig underskriften på virksomhedens senere opsigelse af overenskomsten. Agnieszka Kluczyk har bl.a. forklaret, at hun er ansat i BAT-Kartellet, hvor hun bl.a. virker som polsk tolk. Hun deltog i pladsbesøget, hvor de efter at have fået tilladelse til det i receptionen rettede henvendelse til nogle polakker, som satte tapet op. Hun præsenterede sig som kommende fra den danske fagbevægelse, men de polske arbejdere var ikke særligt meddelsomme, hvilket efter vidnets erfaring ofte hænger sammen med, at deres løn- og arbejdsvilkår ikke er gode. Forevist den lønningsliste, indklagede har fremlagt, forklarede vidnet, at en månedsløn på zloty er meget høj efter polske forhold, nok svarende til lønnen for en bankdirektør. En håndværker får normalt omkring zloty om måneden. Forvist ansættelsesbeviserne forklarede vidnet, at arbejderne tilsyneladende kom fra byer i det østlige Polen. Jimmy Pedersen har bl.a. forklaret, at han er faglig sekretær i Malerens Fagforening i København. Han deltog i pladsbesøget sammen med Agnieszka. De blev vist rundt af en af hotellets medarbejdere og så en række polakker udføre forskelligt malerarbejde. Agnieszka prøvede at komme i snak med nogle af de polske arbejdere, uden at det dog rigtigt lykkedes. Waldemar Kleczka har bl.a. forklaret, at man, før den indklagede virksomhed påtog sig arbejdet på Hotel Marriott, havde kontakt med den polske ambassade for at få oplyst, hvordan sådanne opgaver tackles i Danmark. Der var tale om en løs, uforpligtende samtale, hvorunder det blev oplyst, at virksomheden skulle registreres i RUT, ligesom der blev givet en orientering om danske minimumslønsatser. Da virksomhedens polske ansatte tjener mere under arbejde i udlandet end hjemme, var konklusionen, at alle krav ville være opfyldt. Vidnet har hverken underskrevet tiltrædelsesoverenskomsten eller sat faksimilestemplet med sit navn på den. Han har heller ikke bemyndiget nogen anden til at gøre det eller i det hele taget til at indgå en aftale af denne karakter; og han har ingen nogen forestilling om, hvem der kan have gjort det. Det er korrekt, at virksomheden den 23. november 2011 modtog en dansksproget e- mail vedlagt nogle ligeledes dansksprogede bilag samt den 12. december en ligeledes dansksproget med et dansksproget bilag. Da ingen i virksomheden forstår dansk, foretog man sig intet. Da vidnet senere fik kendskab til, at der skulle foreligge en overenskomst, forhørte han sig hos project manager Lukasz Kaniorski, der ligesom under

5 deres tidligere næsten daglige telefonsamtaler oplyste, at en dansk fagforening flere gange havde forsøgt at presse indklagedes medarbejderne til at melde sig ind i den og med trusler om konflikt Lukasz til at underskrive et dokument. Det havde han hver gang nægtet og henvist fagforeningen til eventuelt at rette henvendelse til vidnet. Faksimilestemplet med vidnets underskift ligger i en værdiboks i den indklagede virksomheds hovedkontor, som kun han selv og 2 betroede medarbejder har adgang til. Udover de 2 har andre adgang til at bruge stemplet, når de særligt anmoder om det. Da alle nægter at have kendskab til afstemplingen af overenskomsten, må den anses for at være et falsum. Formuleringen i svarskriftet er ikke udtryk for, at han på noget tidspunkt har anerkendt, at virksomheden var forpligtet af overenskomsten, men beror udelukkende på, at han har genbrugt fagforeningens formulering. Han opfattede i øvrigt dengang situationen således, at tiltrædelse måtte være sket i og med tilmeldingen til RUT. Hvis man f.eks. i fællesmødeindkaldelsen af 30. maj 2012 havde anført, at virksomheden havde underskrevet overenskomsten, ville han have reageret meget tidligere. Efter at have modtaget klageskriftet forsøgte virksomheden at melde sig ud af RUT; og den 15. februar 2013 sendte Lukasz efter ordre fra vidnet en opsigelse af overenskomsten, som han havde dikteret i samråd med en advokat, og som blev forsynet med aftryk af faksimilestemplet med hans underskrift, til fagforeningen. For så vidt angår aflønningen af medarbejderne henviste vidnet i første række til arbejdskontrakterne og lønningslisterne. Der var tale om højt specialiserede håndværkere, som følgelig også skulle have en ordentlig løn, ikke mindst når arbejdet er forbundet med langvarige ophold i udlandet. Den månedlige bruttoløn er et minimumsbeløb, som vil blive udbetalt, selvom der intet arbejde er at udføre. Den egentlige løn er de akkordbeløb, der udbetales i forhold til det antal kvadratmeter, de pågældende maler eller tapetserer. De ansattes samlede månedsløn for arbejde i udlandet ligger langt over den hjemlige, ofte svarende til Fagforeningens forudsætning om en løn på 60 kr. i timen er grebet ud af den blå luft. Virksomheden anvender ikke lønsedler, men foretager beregninger på grundlag af project managerens, her Lukasz, notater om omfanget og karakteren af det arbejde det enkelte sjak og/eller den enkelte medarbejder har udført. Selve udbetalingsformen svinger fra situation til situation. Nogle får udbetalt kontanter, som de kvitterer for, mens andre får lønnen overført til deres konto. I det foreliggende tilfælde blev beløbene, med fradrag af eventuelle forskud, udbetalt kontant af Lukasz i bussen på vej hjem, således at hver enkelt medarbejder i tilslutning hertil, kvitterede på den lønningsliste, som bogholderen på forhånd havde udarbejdet med udgangspunkt i et sammendrag af project manegerens notater. Ifølge Lukasz har hotellet har 48 værelser á 60 m2 på hver etage. Parternes argumenter Klager har til støtte for sin påstand bl.a. anført, vedr. overenskomstforpligtelse at overenskomsten må anses for bindende, da den er forsynet med et aftryk af det faksimilestempel med bestyrelsesformandens navn, som angiveligt opbevares på den indklagede virksomheds hovedkontor, da virksomheden efterfølgende har opsagt overenskomsten, da indklagede først umiddelbart inden den afsluttende behandling af sagen har gjort gældende, at overenskomsten hverken var underskrevet af bestyrelsesformanden eller indgået med hans bemyndigelse, da hverken malerforbundet eller klager på noget tidligere tidspunkt har haft anledning til at formode, at indklagede ville bestride, at virksomheden havde indgået overenskomst.

6 vedr. bevisvurdering at det en almindelig arbejdsretlig forpligtelse for en overenskomstbundet virksomhed, at den på forlangende skal udlevere kopi af lønsedler til vedkommende fagforening, og at dette i øvrigt også fremgår udtrykkeligt af den indgåede overenskomst, at dette desuagtet ikke er sket, at det yderligere fremgår, at fagforeningen kan kræve anden dokumentation for overholdelse af aftalen, at det følger af den tiltrådte overenskomst, at medarbejderne bl.a. skal have udleveret dag-, uge- eller 14-dagssedler i forbindelse med lønudbetaling, at virksomheden i svarskriftet oplyste, at man på grund af polsk lovgivning ikke var i stand til at levere relevant dokumentation for de udbetalinger, der var angivet på lønningslisterne, at man desuagtet 1½ år senere hævder at have været i stand til at genoprette en meget udførlig dokumentation for omfanget af udført arbejde og i et vist omfang tidsforbrug på baggrund af ikke fremlagte håndskrevne notater, at bevisbyrden for, at der er udbetalt overenskomstmæssig løn mv. under disse omstændigheder må påhvile virksomheden, at virksomheden ikke har ønsket at føre nogle af de på det omhandlede tidspunkt ansatte som vidner, at bevisværdien af det til dels meget sent fremlagte materiale må anses for særdeles ringe, at klagers seneste beregning af indklagedes besparelse derfor bør lægges til grund, vedr. overenskomstbrud at virksomheden har begået brud på overenskomsten ved ikke at betale overenskomstmæssig løn, at virksomheden har begået brud på overenskomsten ved ikke at indsætte 31,76 kr. af mindstelønnen for hver enkelt medarbejder på en personlig konto i malerforbundets feriekasse, at virksomhedens eventuelle indbetalinger til den polske institution ZUS ikke kan træde i stedet, at virksomheden har begået brud på bestemmelsen om kontrolforanstaltninger ved ikke at fremlægge lønsedler mv., at virksomheden har begået brud på de fagretlige regler, vedr. bodsudmåling at den forskyldte bod bør udmåles efter differenceprincippet med udgangspunkt i en besparelse på godt kr. og tillæg af et pønalt element, at der ved udmålingen af sidstnævnte bl.a. bør henses til virksomhedens manglende overholdelse af de fagretlige regler og i det hele dens manglede vilje til loyalt at medvirke til sagens oplysning. Indklagede har bl.a. gjort gældende, vedr. den hævdede overenskomstforpligtelse at det ikke kan lægges til grund, at der foreligger en lovligt indgået overenskomst, da det umiddelbart kun er bestyrelsesformanden, som kan skrive under på en aftale af den omhandlede karakter, hvilket han ikke har gjort, da ikke er sandsynliggjort, at han har givet nogen fuldmagt hertil, da overenskomstdokumentet kun foreligger i en kopi mailet fra hovedentreprenøren, og omstændighederne omkring den påståede overenskomstindgåelse forekommer meget mystiske,

7 at overenskomsten heller ikke kan anses for at være tiltrådt efterfølgende, da bestyrelsesformandens bemærkninger i svarskriftet byggede på en misforståelse da det samme gjaldt den senere opsigelse, at fagforeningen på intet tidspunkt kan have været i god tro med hensyn til overenskomstbindingen, vedr. de hævdede overenskomstbrud at virksomheden har betalt en løn, som mere end lever op til kravene i overenskomsten, at virksomheden har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for udbetalt løn mv., at ZUS indbetalingerne i givet fald kan modregnes i eventuelt pligtige indbetalinger til personlige konti for medarbejderen hos malerforbundet, at medarbejderne i henhold til polsk ret får løn under ferie, at virksomheden meget tidligt i forløbet har erklæret sig villig til at afholde et møde i Polen, vedr. bod at der under alle omstændigheder kun kan blive tale om udmåling af en helt symbolsk bod. Rettens bemærkninger Efter en samlet vurdering af det fremkomne findes det at kunne lægges til grund, at en kompetent person i den indklagede virksomhed i slutningen af november 2011 ved hovedentreprenørens mellemkomst tiltrådte bl.a. overenskomsten mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark. Virksomheden forpligtede sig herved bl.a. til på forlangende at udlevere kopi af ansættelsesbeviser og lønsedler for alle arbejdere under overenskomsten samt dokumentation for overholdelse af aftalen. Indklagede hævder, at man allerede, mens der blev arbejdet på byggepladsen, afleverede bl.a. kopier af ansættelseskontrakter og lønningsliste med kvitteringer for december 2011; og dette materiale er under alle omstændigheder fremlagt med virksomhedens processkrift af 22. marts Senere har virksomheden endvidere fremlagt kopi af lønningsliste med kvitteringer for januar På trods af gentagne opfordringer hertil har virksomheden derimod først efter det afsluttende retsmøde den 13 marts 2014 fremlagt opgørelser til underbygning af de lønudbetalinger, der efter det oplyste skal være sket. Efter tiltrædelsesoverenskomsten skal enhver uenighed af fagretlig karakter behandles i det fagretlige system i Danmark samt af Arbejdsretten og/eller faglig voldgift. Indklagede har desuagtet hverken deltaget i mæglingsmøde eller fællesmøde, men efter at have modtaget en indkaldelse af 30. maj 2012 fra klager til sidstnævnte alene foreslået, at der blev afholdt et møde i Polen. Virksomheden findes herefter at have begået brud på de fagretlige regler. Klager har bl.a. gjort gældende, at indklagede har haft en besparelse på omkring kr. ved manglende overenskomstmæssig aflønning mv. af medarbejderne, og at bevisbyrden for, at der er udbetalt overenskomstmæssig løn mv., under de foreliggende omstændigheder må påhvile virksomheden. Indklagede har heroverfor bl.a. anført dels, at der er betalte en løn mv., der fuldt ud lever op til overenskomstens krav, og dels at bevisbyrden for, at dette ikke skulle være tilfældet, påhviler klager.

8 Især henset til, at oplysningerne i de fremlagte kopier af lønningslisterne reelt ikke er underbygget af andet end de meget sent fremlagte beregninger over grundlaget for aflønningen af medarbejderne, som angives at bygge på håndskrevne notater, der imidlertid ikke er fremlagt, findes det ikke at kunne anses for godtgjort, at der er sket udbetaling af fuld overenskomstmæssig løn mv. På den anden side findes klagers skøn over størrelsen af den overenskomstmæssige løn mv. og specielt over størrelsen af den løn mv., der formodes at være udbetalt, ikke at være underbygget i den grad, det nu kunne være sket, f.eks. gennem en konkret vurdering af og stillingtagen til de senest fremkomne oplysninger. Den forskyldte bod må herefter udmåles efter et konkret skøn over samtlige i betragtning kommende omstændigheder, herunder både virksomhedens helt manglende deltagelse i den fagretlige behandling, som kunne have bidraget til en hurtig, konkret afklaring af uoverensstemmelsen, og dens meget sene og helt uunderbyggede opgørelse af grundlaget for de hævdede lønudbetalinger. Boden fastsættes på den baggrund til kr. Konklusion Indklagede, CTO Sp. z.o.o., skal inden 14 dage betale en bod på kr. til Malerforbundet i Danmark. Sagen sluttet ved Arbejdsretten. Retten hævet. Jørn Andersen

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden har betalt sine polske ansatte i henhold til Maleroverenskomsten.

Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden har betalt sine polske ansatte i henhold til Maleroverenskomsten. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0131, afsagt den 8. november 2014 Malerforbundet (faglig konsulent Jesper Carl) mod Danske Malermestre for Malersvendene ApS (advokat Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. december 2009

Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 I sag nr.: A2008.755 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund - Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Kim Brandt Jensen) mod Ribur ApS

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 i sag nr. A2006.248: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS Kendelse I faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Mod Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS Mellem klageren, Fagligt Fælles Forbund, og indklagede, Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS, er der opstået

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Forbundet 3F (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for Fugegruppen/Rybergs Fugeteknik (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009

Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009 Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009 i sag nr. A2008.337: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS for G4S Security Services

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. januar 2015 af dommerne Bjarne Bjørnskov Jensen (retsformand), René T. Olsen og Barbara Hoffmann Christiansen i sag nr. BS 47-1360/2013 Lærernes

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke gennemførte det

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 9. oktober 2014

Arbejdsrettens kendelse af 9. oktober 2014 Arbejdsrettens kendelse af 9. oktober 2014 I sag nr.: AR2012.0618 Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kirstine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI for BIC Electric

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 4. april 2007

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 4. april 2007 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 4. april 2007 i sag nr. A2006.445: Kristelig Arbejdsgiverforening for G.S.G. ApS Årslevvej 14 6230 Rødekro (konsulent Mogens Christensen) mod Landsorganisationen i Danmark

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murersvend Brian Egebjerg Christensen (faglig sekretær Steen Mogensen) mod Dansk Byggeri for Erik Møberg A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger brud på eller omgåelse af overenskomsten

Læs mere

ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006

ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006 ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006 Sag nr. A2004.1120: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Tømrer- og Bygningsfirma H. Skjøde Knudsen A/S Overgade 20, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B3409000- HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 10. marts 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere fungerede landsdommerne Katja Høegh, Linde Jensen og

Læs mere

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014.

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014. Den 20. juni 2014 blev i sag nr. 017/2014 A2 A/S under konkurs (tidligere A1 A/S) mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved Revisornævnets kendelse af x. december xxxx blev indklagede,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 i sag nr. A2010.0443: Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim B. Jensen) mod Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chokolademagere

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING

ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING Side1 AFGØRELSE FRA Ang. klagesag 2012-BVG-12 Klager Line Marcussen Rydtoften 18 2750 Ballerup Indklagede Bundviggaard Aps C/o Møllergaarden Saltøvej 136 4700 Næstved CVR 28690789 Klageemne Tvist om forbrugsafregning,

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 5. marts 2010. 2 Klagen

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 i sag nr.: AR2013.0828 Hekabe Design GmbH (advokat Niels Lyhne) mod Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark for Malernes Fagforening

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 1 Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 i sag nr. A2004.325: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Leo Lybæk Hansen) mod Skov & Haveservice v/henning Lübcke Vedskøllevej

Læs mere

Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift:

Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift: Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift: Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark for Svenden Stefan Balzerek (Christian Dyrberg) mod Dansk Byggeri for Adecco A/S

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere