Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af Arbejdsrettens retsbog"

Transkript

1 Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 9. maj 2014 kl holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark mod CTO Sp. z.o.o. Ul. Dabrowskiego 247/ Lodz, Polen i hvilken sag der sidst blev holdt retsmøde den 13. marts Retten beklædtes af sekretariatslederen, dommer Jørn Andersen. De tidligere fremlagte akter var til stede, og der blev yderligere fremlagt processkrift af 20. marts 2014 fra indklagede med bilag (F-J), processkrift C af 28. marts fra klager med bilag K, processkrift af 9. april fra indklagede med bilag 17(G), processkrift D af 10. april fra klager og processkrift af 11. april fra indklagede. Ingen var mødt eller indkaldt, da sekretariatslederen i henhold til arbejdsretslovens 16, stk. 3, traf følgende afgørelse: Påstande Landsorganisationen i Danmark har som klager krævet, at indklagede, CTO Sp. z.o.o., betaler en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod til Malerforbundet i Danmark. Indklagede har nedlagt påstand om afvisning eller frifindelse. Sagsfremstilling Den hævdede overenskomstindgåelse Det indklagede polske selskab udførte i perioden fra november 2011 til februar 2012 arbejde med istandsættelse af værelser og gange på Hotel Marriott i København. Malernes Fagforening i Storkøbenhavn rettede i den forbindelse henvendelse til repræsentanter for selskabet, den 23. november 2011 sendte fagforeningen en (bilag 9) vedlagt et dansksproget blokadevarsel og et dansksproget udkast til tiltrædelsesoverenskomst for udstationerede virksomheder til selskabet og den 25. november meddelte man, at blokaden ville blive iværksat den 28. november (bilag 17).

2 Efterfølgende fremsendte hovedentreprenøren et eksemplar af tiltrædelsesoverenskomsten, som var forsynet med aftryk af indklagedes stempler med en underskrift, der angiveligt hidrørte fra selskabets bestyrelsesformand Waldemar Kleczka, til fagforeningen. Den 12. december 2011 sendte denne en (bilag 10) med et nu også på fagforeningens vegne underskrevet, men udateret eksemplar af overenskomsten til det indklagede selskab. Overenskomstens indhold Ifølge tiltrædelsesoverenskomsten (bilag A) forpligter det indklagede selskab sig til at overholde den til enhver tid for malerfaget gældende prisliste samt overenskomst om løn, pension og arbejdsvilkår mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark, ligesom det tiltræder den mellem Dansk Arbejdsgiverforening og klager til enhver tid gældende hovedaftale og de i overenskomsten anførte regler for behandling af faglig strid. Alt malerarbejde udføres i akkord efter gældende prisliste og overenskomst. I særligt specielle tilfælde, hvor arbejdet kun kan udføres på timeløn, kan der ikke betales mindre pr. 1. marts 2012 end 145,96 kr. Der skal indsættes 31,76 kr. af mindstelønnen på 145,96 kr. på en personlig konto i Malerforbundets Feriekonto til dækning af feriepenge, søgnehelligdagsgodtgørelse og pensionsbidrag samt barselsbidrag og barnets første sygedag. En medarbejder er pensionsberettiget, når vedkommende er fyldt 20 år og har arbejdet under en overenskomst i branchen i mindst 3 måneder. Beløbet på kontoen udbetales til medarbejderen, når denne forlader Danmark eller tidligst efter 12 måneders ansættelse. Såfremt der er indbetalt feriepenge, søgnehelligdagsgodtgørelse, pensionsbidrag eller barselsbidrag til medarbejderen i hjemlandet, og indbetalingen kan dokumenteres over for fagforeningen, kan beløbet modregnes. Indklagede skal på forlangende udlevere kopi af ansættelsesbeviser og lønsedler for alle arbejdere under overenskomsten, og fagforeningen kan kræve dokumentation for overholdelse af aftalen. Enhver uenighed af fagretlig karakter behandles ifølge overenskomsten efter dansk ret i det fagretlige system i Danmark samt af Arbejdsretten og/eller ved faglig voldgift. Den fagretlige behandling I april 2012 indkaldte fagforeningen indklagede til mæglingsmøde (bilag C), da man ønskede dokumentation for selskabets lønbetaling samt ansættelsesbeviser, timeopgørelser og lønsedler for hver enkelt medarbejder. Da indklagede ikke kom til stede, fremsendte klager i maj 2012 en indkaldelse til fællesmøde (bilag D-E), og i juni svarede selskabet, at man kunne mødes i Polen (bilag F). Det blev samtidig oplyst, at medarbejderne ikke var time-, men akkordlønnede. Arbejdsretssagen Med bemærkning, at fællesmøder i henhold til arbejdsretlig praksis afholdes i København, indbragte klager den 13. august 2012 sagen for Arbejdsretten med krav om bod for brud på tiltrædelsesoverenskomst af 10. december 2011 fastsat med udgangspunkt i indklagedes

3 besparelse i forhold til overenskomstmæssig aflønning på anslået godt kr. med tillæg af et pønalt element. Efter klageskriftet var forkyndt, anførte indklagedes bestyrelsesformand i et svarskrift af 2. november 2012, at selskabet pr. 10. december 2011 havde tiltrådt overenskomsten mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark, men nedlagde påstand om frifindelse under henvisning til, at den foretagne aflønning levede op til overenskomstens krav. Den 15. februar 2013 fremsendte indklagedes project manager Lukasz Kaniorski en opsigelse af tiltrædelsesoverenskomsten (bilag J), som angaves at være underskrevet den 23. november Opsigelsen var forsynet med et aftryk af indklagedes stempel med bestyrelsesformandens underskrift. I en replik af 6. marts 2013 (hvorved bl.a. bilag A med dateringen 10. december 2011 blev fremlagt) fastholdt klager bodskravet, men dog således, at man reducerede indklagedes anslåede besparelse til godt kr. Under et retsmøde den 25. februar 2014 oplyste indklagedes repræsentant, at man nu gjorde gældende, at overenskomsten ikke var underskrevet af selskabet; og i et påstandsdokument af 12. marts præciserede repræsentanten, at det faksimilestempelaftryk, der fandtes på overenskomsten, ikke kunne tages som udtryk for en bindende viljeserklæring fra selskabets side. Opgørelserne I den seneste opgørelse (bilag H) har forbundet anslået det indklagede selskabs besparelse som forskellen mellem betaling til henholdsvis 20, 10 og 2 medarbejdere for i alt timer (inkl. overarbejde på hverdage og lørdage) med overenskomstens timesats på 145,96 kr. og en formodet timeløn på 60 kr. svarende til henholdsvis kr. og kr. eller kr. Til belysning af medarbejdernes løn- og ansættelsesforhold har indklagede bl.a. fremlagt 1) kopi af arbejdskontrakter for 20 medarbejdere underskrevet af chefbogholderen og de ansatte (bilag 1) med angivelse af månedlige grundlønninger på eller for tos vedkommende PLN samt satser for supplerende aflønning af forskellige typer arbejde med 5, 10, 20 og 25 PLN pr. m2, 2) kopi af lønningslister for 20 medarbejdere i december 2011 (bilag 3) og for 10 i januar 2012 (bilag 11) med kvitteringer for udbetaling af beløb mellem og PLN svarende til henholdsvis knap og godt kr. eller i alt henholdsvis og PLN, i alt PLN svarende til knap kr. 3) fælles opgørelser for december 2011 og januar 2012 (bilag 15) over arbejde udført af 3 sjak, hvoraf et bestod af 8 personer og to af hver 2 samt 7-8 enkeltmedarbejdere på bagrund kvadratmetersatserne (bilag 12) og for de to mindste sjaks vedkommende tillige henholdsvis 108 og 52 timer (bilag 13 og 14) á 100 PLN, alt opgjort til henholdsvis for 20 personer og PLN for 9 personer eller i alt PLN svarende til knap kr. 4) rapport fra Anstalten for Sociale Sikringer (ZUS) om kontrol af det indklagedes selskabs beregning af sociale bidrag mv. for bl.a. den her omhandlede periode (bilag 16).

4 Arbejdskontrakterne og lønningslisten for december 2011 er fremlagt med svarskriftet, mens lønningslisten for januar 2012 er fremlagt med påstandsdokumentet af 12. marts 2014 og indklagedes beregninger over grundlaget for aflønningen af medarbejderne samt kontrolrapporten fra ZUS er fremlagt efter det afsluttende retsmøde den 13. marts ved processkrift af 20. marts. Forklaringer Bo Rosschou har bl.a. forklaret, at han er fungerende formand for Malernes Fagforening i København. Fagforeningen holder sig løbende orienteret i RUT, og man blev i den forbindelse opmærksom på, at den nu indklagede virksomhed udførte arbejde i området. I november 2011 besøgte repræsentanter for fagbevægelsen Hotel Marriott og så, at der bl.a. blev udført malerarbejde. Fagforeningen fremsendte efterfølgende et forslag til tiltrædelsesoverenskomst, som var udformet i overensstemmelse med de principper, der er kommet til udtryk i Laval-dommen. Da indklagede tilsyneladende ikke var interesseret i at drøfte overenskomstspørgsmål, varslede man blokade og sympatikonflikt. Hovedentreprenøren foranledigede, at der kom en dialog i gang, og efter en tid modtog fagforeningen en mail fra denne med en tiltrædelsesoverenskomst underskrevet af en repræsentant for den indklagede virksomhed. Underskriften ligner fuldstændig underskriften på virksomhedens senere opsigelse af overenskomsten. Agnieszka Kluczyk har bl.a. forklaret, at hun er ansat i BAT-Kartellet, hvor hun bl.a. virker som polsk tolk. Hun deltog i pladsbesøget, hvor de efter at have fået tilladelse til det i receptionen rettede henvendelse til nogle polakker, som satte tapet op. Hun præsenterede sig som kommende fra den danske fagbevægelse, men de polske arbejdere var ikke særligt meddelsomme, hvilket efter vidnets erfaring ofte hænger sammen med, at deres løn- og arbejdsvilkår ikke er gode. Forevist den lønningsliste, indklagede har fremlagt, forklarede vidnet, at en månedsløn på zloty er meget høj efter polske forhold, nok svarende til lønnen for en bankdirektør. En håndværker får normalt omkring zloty om måneden. Forvist ansættelsesbeviserne forklarede vidnet, at arbejderne tilsyneladende kom fra byer i det østlige Polen. Jimmy Pedersen har bl.a. forklaret, at han er faglig sekretær i Malerens Fagforening i København. Han deltog i pladsbesøget sammen med Agnieszka. De blev vist rundt af en af hotellets medarbejdere og så en række polakker udføre forskelligt malerarbejde. Agnieszka prøvede at komme i snak med nogle af de polske arbejdere, uden at det dog rigtigt lykkedes. Waldemar Kleczka har bl.a. forklaret, at man, før den indklagede virksomhed påtog sig arbejdet på Hotel Marriott, havde kontakt med den polske ambassade for at få oplyst, hvordan sådanne opgaver tackles i Danmark. Der var tale om en løs, uforpligtende samtale, hvorunder det blev oplyst, at virksomheden skulle registreres i RUT, ligesom der blev givet en orientering om danske minimumslønsatser. Da virksomhedens polske ansatte tjener mere under arbejde i udlandet end hjemme, var konklusionen, at alle krav ville være opfyldt. Vidnet har hverken underskrevet tiltrædelsesoverenskomsten eller sat faksimilestemplet med sit navn på den. Han har heller ikke bemyndiget nogen anden til at gøre det eller i det hele taget til at indgå en aftale af denne karakter; og han har ingen nogen forestilling om, hvem der kan have gjort det. Det er korrekt, at virksomheden den 23. november 2011 modtog en dansksproget e- mail vedlagt nogle ligeledes dansksprogede bilag samt den 12. december en ligeledes dansksproget med et dansksproget bilag. Da ingen i virksomheden forstår dansk, foretog man sig intet. Da vidnet senere fik kendskab til, at der skulle foreligge en overenskomst, forhørte han sig hos project manager Lukasz Kaniorski, der ligesom under

5 deres tidligere næsten daglige telefonsamtaler oplyste, at en dansk fagforening flere gange havde forsøgt at presse indklagedes medarbejderne til at melde sig ind i den og med trusler om konflikt Lukasz til at underskrive et dokument. Det havde han hver gang nægtet og henvist fagforeningen til eventuelt at rette henvendelse til vidnet. Faksimilestemplet med vidnets underskift ligger i en værdiboks i den indklagede virksomheds hovedkontor, som kun han selv og 2 betroede medarbejder har adgang til. Udover de 2 har andre adgang til at bruge stemplet, når de særligt anmoder om det. Da alle nægter at have kendskab til afstemplingen af overenskomsten, må den anses for at være et falsum. Formuleringen i svarskriftet er ikke udtryk for, at han på noget tidspunkt har anerkendt, at virksomheden var forpligtet af overenskomsten, men beror udelukkende på, at han har genbrugt fagforeningens formulering. Han opfattede i øvrigt dengang situationen således, at tiltrædelse måtte være sket i og med tilmeldingen til RUT. Hvis man f.eks. i fællesmødeindkaldelsen af 30. maj 2012 havde anført, at virksomheden havde underskrevet overenskomsten, ville han have reageret meget tidligere. Efter at have modtaget klageskriftet forsøgte virksomheden at melde sig ud af RUT; og den 15. februar 2013 sendte Lukasz efter ordre fra vidnet en opsigelse af overenskomsten, som han havde dikteret i samråd med en advokat, og som blev forsynet med aftryk af faksimilestemplet med hans underskrift, til fagforeningen. For så vidt angår aflønningen af medarbejderne henviste vidnet i første række til arbejdskontrakterne og lønningslisterne. Der var tale om højt specialiserede håndværkere, som følgelig også skulle have en ordentlig løn, ikke mindst når arbejdet er forbundet med langvarige ophold i udlandet. Den månedlige bruttoløn er et minimumsbeløb, som vil blive udbetalt, selvom der intet arbejde er at udføre. Den egentlige løn er de akkordbeløb, der udbetales i forhold til det antal kvadratmeter, de pågældende maler eller tapetserer. De ansattes samlede månedsløn for arbejde i udlandet ligger langt over den hjemlige, ofte svarende til Fagforeningens forudsætning om en løn på 60 kr. i timen er grebet ud af den blå luft. Virksomheden anvender ikke lønsedler, men foretager beregninger på grundlag af project managerens, her Lukasz, notater om omfanget og karakteren af det arbejde det enkelte sjak og/eller den enkelte medarbejder har udført. Selve udbetalingsformen svinger fra situation til situation. Nogle får udbetalt kontanter, som de kvitterer for, mens andre får lønnen overført til deres konto. I det foreliggende tilfælde blev beløbene, med fradrag af eventuelle forskud, udbetalt kontant af Lukasz i bussen på vej hjem, således at hver enkelt medarbejder i tilslutning hertil, kvitterede på den lønningsliste, som bogholderen på forhånd havde udarbejdet med udgangspunkt i et sammendrag af project manegerens notater. Ifølge Lukasz har hotellet har 48 værelser á 60 m2 på hver etage. Parternes argumenter Klager har til støtte for sin påstand bl.a. anført, vedr. overenskomstforpligtelse at overenskomsten må anses for bindende, da den er forsynet med et aftryk af det faksimilestempel med bestyrelsesformandens navn, som angiveligt opbevares på den indklagede virksomheds hovedkontor, da virksomheden efterfølgende har opsagt overenskomsten, da indklagede først umiddelbart inden den afsluttende behandling af sagen har gjort gældende, at overenskomsten hverken var underskrevet af bestyrelsesformanden eller indgået med hans bemyndigelse, da hverken malerforbundet eller klager på noget tidligere tidspunkt har haft anledning til at formode, at indklagede ville bestride, at virksomheden havde indgået overenskomst.

6 vedr. bevisvurdering at det en almindelig arbejdsretlig forpligtelse for en overenskomstbundet virksomhed, at den på forlangende skal udlevere kopi af lønsedler til vedkommende fagforening, og at dette i øvrigt også fremgår udtrykkeligt af den indgåede overenskomst, at dette desuagtet ikke er sket, at det yderligere fremgår, at fagforeningen kan kræve anden dokumentation for overholdelse af aftalen, at det følger af den tiltrådte overenskomst, at medarbejderne bl.a. skal have udleveret dag-, uge- eller 14-dagssedler i forbindelse med lønudbetaling, at virksomheden i svarskriftet oplyste, at man på grund af polsk lovgivning ikke var i stand til at levere relevant dokumentation for de udbetalinger, der var angivet på lønningslisterne, at man desuagtet 1½ år senere hævder at have været i stand til at genoprette en meget udførlig dokumentation for omfanget af udført arbejde og i et vist omfang tidsforbrug på baggrund af ikke fremlagte håndskrevne notater, at bevisbyrden for, at der er udbetalt overenskomstmæssig løn mv. under disse omstændigheder må påhvile virksomheden, at virksomheden ikke har ønsket at føre nogle af de på det omhandlede tidspunkt ansatte som vidner, at bevisværdien af det til dels meget sent fremlagte materiale må anses for særdeles ringe, at klagers seneste beregning af indklagedes besparelse derfor bør lægges til grund, vedr. overenskomstbrud at virksomheden har begået brud på overenskomsten ved ikke at betale overenskomstmæssig løn, at virksomheden har begået brud på overenskomsten ved ikke at indsætte 31,76 kr. af mindstelønnen for hver enkelt medarbejder på en personlig konto i malerforbundets feriekasse, at virksomhedens eventuelle indbetalinger til den polske institution ZUS ikke kan træde i stedet, at virksomheden har begået brud på bestemmelsen om kontrolforanstaltninger ved ikke at fremlægge lønsedler mv., at virksomheden har begået brud på de fagretlige regler, vedr. bodsudmåling at den forskyldte bod bør udmåles efter differenceprincippet med udgangspunkt i en besparelse på godt kr. og tillæg af et pønalt element, at der ved udmålingen af sidstnævnte bl.a. bør henses til virksomhedens manglende overholdelse af de fagretlige regler og i det hele dens manglede vilje til loyalt at medvirke til sagens oplysning. Indklagede har bl.a. gjort gældende, vedr. den hævdede overenskomstforpligtelse at det ikke kan lægges til grund, at der foreligger en lovligt indgået overenskomst, da det umiddelbart kun er bestyrelsesformanden, som kan skrive under på en aftale af den omhandlede karakter, hvilket han ikke har gjort, da ikke er sandsynliggjort, at han har givet nogen fuldmagt hertil, da overenskomstdokumentet kun foreligger i en kopi mailet fra hovedentreprenøren, og omstændighederne omkring den påståede overenskomstindgåelse forekommer meget mystiske,

7 at overenskomsten heller ikke kan anses for at være tiltrådt efterfølgende, da bestyrelsesformandens bemærkninger i svarskriftet byggede på en misforståelse da det samme gjaldt den senere opsigelse, at fagforeningen på intet tidspunkt kan have været i god tro med hensyn til overenskomstbindingen, vedr. de hævdede overenskomstbrud at virksomheden har betalt en løn, som mere end lever op til kravene i overenskomsten, at virksomheden har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for udbetalt løn mv., at ZUS indbetalingerne i givet fald kan modregnes i eventuelt pligtige indbetalinger til personlige konti for medarbejderen hos malerforbundet, at medarbejderne i henhold til polsk ret får løn under ferie, at virksomheden meget tidligt i forløbet har erklæret sig villig til at afholde et møde i Polen, vedr. bod at der under alle omstændigheder kun kan blive tale om udmåling af en helt symbolsk bod. Rettens bemærkninger Efter en samlet vurdering af det fremkomne findes det at kunne lægges til grund, at en kompetent person i den indklagede virksomhed i slutningen af november 2011 ved hovedentreprenørens mellemkomst tiltrådte bl.a. overenskomsten mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark. Virksomheden forpligtede sig herved bl.a. til på forlangende at udlevere kopi af ansættelsesbeviser og lønsedler for alle arbejdere under overenskomsten samt dokumentation for overholdelse af aftalen. Indklagede hævder, at man allerede, mens der blev arbejdet på byggepladsen, afleverede bl.a. kopier af ansættelseskontrakter og lønningsliste med kvitteringer for december 2011; og dette materiale er under alle omstændigheder fremlagt med virksomhedens processkrift af 22. marts Senere har virksomheden endvidere fremlagt kopi af lønningsliste med kvitteringer for januar På trods af gentagne opfordringer hertil har virksomheden derimod først efter det afsluttende retsmøde den 13 marts 2014 fremlagt opgørelser til underbygning af de lønudbetalinger, der efter det oplyste skal være sket. Efter tiltrædelsesoverenskomsten skal enhver uenighed af fagretlig karakter behandles i det fagretlige system i Danmark samt af Arbejdsretten og/eller faglig voldgift. Indklagede har desuagtet hverken deltaget i mæglingsmøde eller fællesmøde, men efter at have modtaget en indkaldelse af 30. maj 2012 fra klager til sidstnævnte alene foreslået, at der blev afholdt et møde i Polen. Virksomheden findes herefter at have begået brud på de fagretlige regler. Klager har bl.a. gjort gældende, at indklagede har haft en besparelse på omkring kr. ved manglende overenskomstmæssig aflønning mv. af medarbejderne, og at bevisbyrden for, at der er udbetalt overenskomstmæssig løn mv., under de foreliggende omstændigheder må påhvile virksomheden. Indklagede har heroverfor bl.a. anført dels, at der er betalte en løn mv., der fuldt ud lever op til overenskomstens krav, og dels at bevisbyrden for, at dette ikke skulle være tilfældet, påhviler klager.

8 Især henset til, at oplysningerne i de fremlagte kopier af lønningslisterne reelt ikke er underbygget af andet end de meget sent fremlagte beregninger over grundlaget for aflønningen af medarbejderne, som angives at bygge på håndskrevne notater, der imidlertid ikke er fremlagt, findes det ikke at kunne anses for godtgjort, at der er sket udbetaling af fuld overenskomstmæssig løn mv. På den anden side findes klagers skøn over størrelsen af den overenskomstmæssige løn mv. og specielt over størrelsen af den løn mv., der formodes at være udbetalt, ikke at være underbygget i den grad, det nu kunne være sket, f.eks. gennem en konkret vurdering af og stillingtagen til de senest fremkomne oplysninger. Den forskyldte bod må herefter udmåles efter et konkret skøn over samtlige i betragtning kommende omstændigheder, herunder både virksomhedens helt manglende deltagelse i den fagretlige behandling, som kunne have bidraget til en hurtig, konkret afklaring af uoverensstemmelsen, og dens meget sene og helt uunderbyggede opgørelse af grundlaget for de hævdede lønudbetalinger. Boden fastsættes på den baggrund til kr. Konklusion Indklagede, CTO Sp. z.o.o., skal inden 14 dage betale en bod på kr. til Malerforbundet i Danmark. Sagen sluttet ved Arbejdsretten. Retten hævet. Jørn Andersen

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 25. november 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i I sag nr.: AR2013.0405 Landsorganisationen i Danmark for

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 22. juni 2016 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2015.0627 Landsorganisationen i Danmark HK Privat

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden har betalt sine polske ansatte i henhold til Maleroverenskomsten.

Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden har betalt sine polske ansatte i henhold til Maleroverenskomsten. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0131, afsagt den 8. november 2014 Malerforbundet (faglig konsulent Jesper Carl) mod Danske Malermestre for Malersvendene ApS (advokat Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. december 2009

Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 I sag nr.: A2008.755 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund - Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Kim Brandt Jensen) mod Ribur ApS

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation for Carl Christensen & C0. A/S (konsulent Bent Lindgren) afsagt den 2. august 2010

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011 Opmandskendelse i faglig voldgift (FV 2011.0002) Dansk Metal mod Tokheim Scandinavia A/S Afsagt den 5. maj 2011 1. Tvisten og dens behandling Uoverensstemmelsen vedrører et krav om betaling af fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 14. januar 2015 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i I sag nr.: AR2013.0640 Landsorganisationen i Danmark Fagligt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 i sag nr. A2006.248: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 75/2011 Klager 1 og Klager 2 (bg. advokat B) mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede.

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. København, den 18. december 2013 Sagsnr. 2012-1189/CHN/PMO 6. advokkreds Sagens parter: K E N D E L S E I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. Sagens tema: X har på vegne klager klaget

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere

DOM. Advokatfirmaet A A/S. (Advokat Svend Jacob Harbo) mod. HK Privat som mandatar for. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. Advokatfirmaet A A/S. (Advokat Svend Jacob Harbo) mod. HK Privat som mandatar for. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 25. april 2013 F-8-11 Advokatfirmaet A A/S (Advokat Svend Jacob Harbo) mod HK Privat som mandatar for B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om, hvorvidt

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for Bravida Danmark A/S (konsulent Bent Lindgren)

Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for Bravida Danmark A/S (konsulent Bent Lindgren) Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 5. juni 2009 Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for Bravida Danmark A/S (konsulent Bent Lindgren) Uoverensstemmelsen angår, om der

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Langvaddam Distribution ApS (advokatfuldmægtig

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 i Sag nr.: AR2012.0789 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fællesforbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Mediers Arbejdsgiverforening Dommere:

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016 I sag nr. AR2015.0084: FTF for Turistførerforeningen (advokat Kia Philip Dollerschell) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Ernsø og Kenneth Thiemke Hovedgaden 514 2640 Hedehusene Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde Orientering Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde 30. marts 2012 Indgåelse af aftale om landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 26. juni 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 26. juni 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0058, afsagt den 12. juli 2013 Fagligt Fælles Forbund (konsulent Claus von Elling) mod Dansk Byggeri for Værum Byg & Montage ApS, Galten (konsulent Erling Olsen) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 i sag nr. A2006.237: Zebra A/S (advokat Kirsten Maxen) mod Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat og Fagligt Fælles Forbund (advokat Lars Gulmann) Dommer:

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS Kendelse I faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Mod Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS Mellem klageren, Fagligt Fælles Forbund, og indklagede, Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS, er der opstået

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten,

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten, Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0221 Malerforbundet i Danmark (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Danske Malermestre for Malermester Lakner ApS (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Falk Distribution ApS (advokat Pia Rude Truelsen)

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 K E N D E L S E Sømændenes Forbund i Danmark (selv) mod 1. Nordjyllands Amt 2. Læsø Kommune (advokat Karl

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere