OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. 1. semester Bioanalyse og professionskendskab. Bioanalytikeruddannelsen i Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. 1. semester Bioanalyse og professionskendskab. Bioanalytikeruddannelsen i Odense"

Transkript

1 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 1. semester Bioanalyse og professionskendskab Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2016

2 1. semester Bioanalyse og professionskendskab Indhold 1. Semesterets fokus og temaer Mål for læringsudbyttet Struktur og fagligt indhold Omfang og fordeling af ECTS Semestrets fag Studieaktiviteter Læringsudbytte for teoretisk forløb Sundhedsvidenskabelige fag Naturvidenskabelige fag Humanistiske fag Samfundsvidenskabelige fag Forudsætninger for prøven Læringsudbytte for klinisk forløb Sundhedsvidenskabelige fag Naturvidenskabelige fag Humanistiske fag Samfundsvidenskabelige fag Forudsætninger for prøven Prøve Bedømmelseskriterier Teoretisk del af prøve Klinisk del af prøve Prøveform Produktkrav Teoretisk del af prøve Klinisk del af prøve Bedømmelsesgrundlag Bedømmelse Prøvetid Prøvested Censur Krav til opnåelse af karaktererne 02 og

3 3 1. Semesterets fokus og temaer Fokus i semestret er professionskendskab, som opnås gennem arbejde med bioanalyse og laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser. Den studerende arbejder teoretisk og praktisk med prøvemateriale, identifikation og måling af og med stoffer i et biologisk system. Der introduceres til sikkerhedsmæssige og etiske problemstillinger samt kvalitetstænkning og kommunikation i alle processer, som indgår i laboratoriemedicinsk arbejde fra prøvetagning til det færdige analyseresultat. Uddannelsens tilrettelæggelse tager afsæt i nedenstående 6 temaer, som er defineret nationalt og fremgår af Studieordning Bioanalytisk diagnostik. På semester 1 indgår alle temaer i undervisningen. Bioanalyse Kvalitetssikring af bioanalyse Biomedicin og bioanalytisk diagnostik Professionsforståelse og bioanalytisk identitet Patientcentreret sundhedsteknologi og bioanalyse Innovation, udvikling og forskning i bioanalyse 2. Mål for læringsudbyttet Ved semesteret afslutning har den studerende opnået nedenstående læringsmål. Skemaet under pkt. 5 angiver hvilke udvalgte områder/emner, der arbejdes med på semestret. Den studerende: Kan forstå og reflektere over udvalgte områder inden for sundheds- og naturvidenskab herunder bioanalyse, biomedicin samt sundhedsteknologi. Kan forstå og reflektere over relevansen af udvalgte laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser i forhold til forebyggende, diagnostiske og behandlingsmæssige sammenhænge og relevans i relation til kvalitetssikring, patientforløb og sikkerhed. Har viden om professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi og teknologiens betydning for bioanalytisk diagnostik Har viden om etik og kan reflektere over professionsrelaterede etiske problemstillinger Har viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og- metoder og kan forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse Har viden om udvalgte metoder og standarder for kvalitetssikring og patientsikkerhed Har viden om og kan reflektere over metoder til formulering af professionsrelevante problemstillinger

4 4 Den studerende: Kan vurdere kvaliteten af udvalgte laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser, og begrunde disse i relation til sundhedsteknologi, diagnostik og behandling og i relation til etiske, arbejdsmiljømæssige og patientrelaterede forhold. Kan anvende og begrunde udvalgte metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring Kompetencer Den studerende: Kan håndtere udvalgt professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst Kan udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov 3. Struktur og fagligt indhold 3.1 Omfang og fordeling af ECTS Semesterets 30 European Credit Transfer System(ECTS)-point er fordelt med 22,5 teoretiske ECTS heraf 2 tværprofessionelle ECTS samt 7,5 kliniske ECTS. Det teoretiske forløb finder sted på uddannelsesinstitutionen de første 15 uger af semesteret og det kliniske forløb foregår på de kliniske uddannelsessteder i de sidste 5 uger af semesteret.

5 5 3.2 Semestrets fag Sundhedsvidenskab 15 ECTS ECTS-Point Teori Klinik Bioanalyse 3,5 2,0 Kvalitetssikring og udvikling 1,5 1,0 Bioanalytisk diagnostik 1,0 1,0 Biomedicin 4,0 Praksisinnovation og entreprenørskab 0,5 0,5 Naturvidenskab 10 ECTS Laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser 3,0 2,0 Biostatistik 1,0 Humanbiologi 4,0 Humanvidenskab 2 ECTS hvoraf 0,75 er tværprofessionelle Kommunikation 0,5 0,25 Etik og professionsetik 0,5 Samfundsvidenskab 3 ECTS hvoraf 1,25 er tværprofessionelle Jura 0,25 Socialpsykologi og samarbejde 0,25 0,5 Informations- og kommunikationsteknologi 0,5 skabsteori og forskningsmetodologi 0,25 4. Studieaktiviteter Bioanalytikeruddannelsernes studiemiljø er kendetegnet ved, at de studerende er medskabende af eget studieforløb, og er således funderet i, at de studerende selvstændigt og aktivt deltager samt involveres i uddannelsens aktiviteter. Målet med de planlagte studieaktiviteter er, at de studerende får de bedste muligheder for at tilegne sig de beskrevne læringsudbytter. Udgangspunktet er den studerendes arbejde selvstændigt og i samspil med undervisere, vejledere, praksisfeltet og medstuderende,

6 6 Studiet tilrettelægges med aktiviteter inden for 4 kategorier, der hver er karakteriseret ved; hvem der initierer og har ansvaret, og hvem der deltager i aktiviteten: Kategori 1 (K1): Initieret af underviser. Deltagelse af underviser og studerende Kategori 2 (K2): Initieret af underviser. Deltagelse af studerende Kategori 3 (K3): Initieret af studerende. Deltagelse af studerende Kategori 4 (K4): Initieret af studerende. Deltagelse af studerende og underviser Der tilrettelægges studieaktiviteter i gennemsnitlig 30 lektioner pr. uge, og den gennemsnitlige studieuge omfatter således 40 timers arbejde for den studerende. Antallet og fordelingen af lektioner i de forskellige kategorier for semesteret fremgår af bioanalytikeruddannelsens hjemmeside: Holdundervisning Forelæsning Simulationstræning i undervisningslaboratorium Klinisk undervisning Temadag Trivselsdag Semesterprøve Kategori 1 Deltagelse af undervisere og studerende Initieret af underviser Kategori 2 Deltagelse af studerende Initieret af underviser Studieopgaver, individuelt og i grupper Udarbejdelse af oplæg Arbejde med e- læringsopbjekter Journal- og rapportskrivning Deltagelse i klinisk praksis Netbaseret introduktion til studieaktiviteter Evaluering af studie- og undervisningsforløb samt egen indsats Kategori 4 Deltagelse af undervisere og studerende Initieret af studerende Kategori 3 Deltagelse af studerende Initieret af studerende deling Opsamling på gruppearbejde Uddannelsesfaglig vejledning Holdmøde Egen forberedelse til undervisning, praktik og prøve Selvstændige studieaktiviteter Studieteams Litteratursøgning Studiecafé

7 7 5. Læringsudbytte for teoretisk forløb Det teoretiske forløb på semesteret er tilrettelagt med specifikke emner inden for de enkelte fag. Alle fag og emner bidrager i samspil med den kliniske del til at de studerende opnår mål for læringsudbyttet beskrevet i punkt 2. Der udarbejdes lektionsplaner til de enkelte fag, hvor aktiviteter og litteratur fremgår. Detaljerede læringsmål kan ses i Fronter under det relevante emne. 5.1 Sundhedsvidenskabelige fag Fag Emner Mål for læringsudbytte Bioanalyse 3,5 ECTS Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1,5 ECTS Mikroskopering Centrifugering Fotometri Histokemi Akkreditering I Kvalitetssikring Beskrive opbygning, funktion og anvendelse af mikroskop, centrifuge og fotometer Forklare principper i fiksering og HE-farvning Anvende mikroskop, centrifuge og fotometer til udvalgte laboratoriemedicinske metoder Udføre vævsfiksering samt vurdere fiksativets indvirkning på proteiner og væv Udføre en HE-farvning Angive forskellige metoder til kvalitetssikring og - udvikling i den danske sundhedssektor Forklare simple metoder til intern og ekstern kvalitetskontrol ved kvantitative analyser og formålet med disse Beskrive de væsentligste fejlkilder ved fotometri, elektrofysiologiske undersøgelser, blodprøvetagning, fiksering samt histokemisk farvning og beskrive tiltag til forebyggelse og afhjælpning af disse fejl Beskrive hvordan kvaliteten af fiksering og histokemisk farvning vurderes Anvende simple kvalitetssikringsregler til at vurdere kvaliteten af udvalgte analyseresultater

8 8 Fag Emner Mål for læringsudbytte Bioanalytisk diagnostik 1 ECTS Biomedicin 4 ECTS Blodtryk Blodprøvetagning Måling af elektriske impulser Almen histologi Special histologi Patofysiologi Blodprøvetagning Immunologi Homeostase Mikrobiologi Nuklearmedicin Forklare forhold der påvirker det arterielle blodtryk Forklare procedure for korrekt blodprøvetagning Beskrive princippet i måling af elektriske impulser ved EKG og ENG Forklare hvordan et EKG udføres korrekt Navngive EKG-takkerne og relatere dem til hjertes kontraktion Relatere forandringer i EKG til udvalgte hjerte-kar lidelser Definere begreberne latens (ms), amplitude (µv) og ledningshastighed (m/s) og relatere til forandringer i disse ved udvalgte neurofysiologiske lidelser Udføre en korrekt blodtryksmåling Under vejledning udføre korrekt EKG og blodprøvetagning Forklare og eksemplificere homeostasen Forklare vævsarternes morfologi og relatere dette til deres funktion Forklare den histologiske opbygning af hjertet og de forskellige kartyper og relatere dette til deres fysiologiske funktion Beskrive udvalgte patofysiologiske tilstande Forklare og begrunde diagnostiske analyser og metoder i forhold til udvalgte patofysiologiske tilstande Beskrive forskellige typer af antikoagulans og deres betydning for prøvematerialets egenskaber Beskrive immunforsvarets bestanddele og overordnede virkemekanismer Beskrive antigener og antistoffers opbygning samt deres anvendelse i udvalgte diagnostiske metoder Overordnet beskrive udvalgte udstyr, analyser og deres anvendelse inden for det klinisk mikrobiologiske og nuklearmedicinske laboratoriespeciale Den studerende kan Identificere og beskrive hjertemuskelfibre og udvalgte blodkar ved hjælp af lysmikroskopet

9 9 Fag Emner Mål for læringsudbytte Praksisinnovation og entreprenørskab 0,5 ECTS Professionsidentitet Beskrive bioanalytikeres professionsidentitet og kernefaglighed ved at identificere professionens genstandsfelt og grundlæggende værdier og særlige kendetegn Reflektere over bioanalytikerprofessionens udviklingsmuligheder 5.2 Naturvidenskabelige fag Fag Emner Mål for læringsudbytte Laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser 3 ECTS Biostatistik 1 ECTS Kemi I Kemikaliesikkerhed Biosikkerhed Biostatistik I Beskrive stoffers kemiske egenskaber og deres interaktioner Forklare hvordan simple opløsninger og fortyndinger fremstilles Beskrive kemiske ligevægte samt betydningen af ligevægtskonstanten Udføre mængdeberegninger og simple støkiometriske beregninger Anvende Le Chateliers princip ved indgreb i et kemisk ligevægtssystem Anvende og udføre kvalitetssikring af volumetrisk udstyr og vægte Anvende og reflektere over metoder til kemikalie- og biosikkerhed i relation til arbejdet i de laboratoriemedicinske specialer Kompetencer Vurdere kvaliteten af volumetrisk udstyr Forklare udvalgte statistiske begreber Forklare betydningen af et måleinstruments nøjagtighed for det færdige analyseresultat

10 10 Fag Emner Mål for læringsudbytte Anvende regler for betydende cifre Beregne og anvende udvalgte statistiske parametre Identificere, fremstille og tolke udvalgte grafiske metoder til datapræsentation Humanbiologi 4 ECTS Cellebiologi Blod Blodtyper Hæmatologi Hæmostase Nervesystem Hjerte og kredsløb Beskrive den eukaryote celles opbygning og basale processer Beskrive blodets sammensætning og funktion Beskrive de modne hæmatopoietiske cellers dannelse, morfologi og funktion samt udvalgte cellers nedbrydning og klassificering Overordnet beskrive metoder til kvantificering af celler i fuldblod Forklare det hæmostatiske system og begrunde diagnostiske analyseparametre i forhold til udvalgte lidelser Beskrive AB0 og RhD-systemet i relation til blodtransfusion, samt forklare BAC og BF-test og deres anvendelse Forklare hjertets og kredsløbets samt nervesystemets anatomiske opbygning og fysiologiske funktion Identificere udvalgte hæmatopoietiske celler i en blodudstrygning Relatere hjerte og kredsløbs anatomiske opbygning med den fysiologiske funktion

11 Humanistiske fag Fag Emner Mål for læringsudbytte Kommunikation 0,5 ECTS Etik og Professionsetik 0,5 ECTS Grundlæggende kommunikations teori Situationsbestemt patientkommunikation Etik Professionsetik Forklare kommunikationsteorier og -metoder samt begrunde den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse Vurdere kommunikationen i forbindelse med udvalgte laboratoriemedicinske borgerundersøgelses og prøvetagningssituationer Forklare bioanalytikerens personlige, faglige og etiske ansvar i dennes faglige virke Reflektere over etiske og professionsetiske problemstillinger 5.4 Samfundsvidenskabelige fag Fag Emner Mål for læringsudbytte Socialpsykologi og samarbejde 0,25 ECTS Teori om samarbejde Kulturteori Beskrive udvalgte teorier om samarbejde Beskrive udvalgte kulturbegreber og -teorier samt betydningen af kulturelle forskelle og interkulturel kommunikation Anvende viden om udvalgte teorier i samarbejdet med medstuderende og kommende kolleger i en kulturel mangfoldighed Anvende viden om kulturbegreber og kulturteorier i mødet med patient og pårørende

12 12 Fag Emner Mål for læringsudbytte skabsteori og forsknings metodologi 0,25 ECTS Informations- og kommunikationsteknologi 0,5 ECTS Journal- og rapportskrivning Mundtlig formidling Faglig vejledning Teamsamarbejde Bibliotek Beskrive metoder til mundligt at formidle bioanalytikerfaglig viden Identificere fordele samt udfordringer ved at arbejde i teams Forklare simple værktøjer til konfliktforebyggelse og håndtering Angive forhold og adfærd, som kan påvirke studiet og/eller et kollegialt fællesskab positivt eller negativ for den enkle og/eller andre Selvstændigt udarbejde laboratoriejournaler over laboratorieøvelser Kan mundligt formidle bioanalytikerfaglig viden samt reflektere over kvaliteten af formidlingen Reflektere over Belbins grupperoller i forbindelse med etableringen af nye teams samt i det fortløbende samarbejde Udarbejde teamkontrakter Anvende Fronter og stud.ucl.dk til at søge information ift. studiet Anvende bibliotekets ressourcer til søgning af viden Anvende et referencestyringsprograms basale funktioner Angive og beskrive formål og anvendelse af it systemer i sundhedsvæsnet generelt, og i særdeleshed i kliniske laboratoriers samarbejde med primære og sekundære sundhedsaktører Beskrive hvorfor et dokumenthåndteringssystem anvendes i kvalitetssikringen på sygehuset, og i særdeleshed på laboratorierne Give et overblik over sammenhænge og beskrive snitflader mellem udvalgte it systemer i sundhedsvæsnet Anvende Infonet og hjemmesider til søgning af informationer som har relevans for deres læring og kliniske arbejde

13 Forudsætninger for prøven Deltagelse i holdmøder Uddannelsesfaglig vejleder kan give dispensation fra dette i særlige tilfælde. Deltagelse i 10 ud af 12 (80 %) af øvelser, herunder godkendelse af evt. produkt Aktiv deltagelse i workshop omkring etik og blodprøvetagning i uge 41 Aflevering af fotometrijournalen og aktiv deltagelse i peer review Godkendelse af test i almen histologi Deltager den studerende ikke i disse aktiviteter, kan den studerende få mulighed for at udarbejde en afløsningsopgave eller anden form for studieaktivitet som prøveforudsætning. Aftale om afløsningsopgave skal være på plads senest 1 uge efter aktiviteten har fundet sted. Den studerende er ansvarlig for at kontakte aktivitetens underviser med henblik på at indgå aftalen. Ved grov overtrædelse får den studerende ikke den mulighed, og kan derfor ikke gå til prøven, og har således brugt et prøveforsøg.

14 14 6. Læringsudbytte for klinisk forløb Det kliniske forløb på semester 1 er tilrettelagt med specifikke emner inden for de enkelte fag. Sammensætningen af emner varierer i forhold til den enkelte kliniske afdeling og opdeles således i emner, som den studerende skal eller kan præsenteres for. Alle fag og emner bidrager i samspil med den teoretiske del til, at de studerende opnår mål for læringsudbyttet beskrevet i punkt 2. Der udarbejdes individuelle studieplaner, hvoraf læringsaktiviteter og evt. anvendt litteratur fremgår. 6.1 Sundhedsvidenskabelige fag Fag Emner Mål for læringsudbytte Bioanalyse 2 ECTS Kvalitetssikring og -udvikling 1 ECTS Den studerende skal præsenteres for: Prøve- og/eller patient/donor håndtering Den studerende kan præsenteres for: Mikroskopering Centrifugering Afpipettering Volumetri Den studerende skal præsenteres for: Kvalitetssikring Den studerende kan præsenteres for: Akkreditering Beskrive relevant prøve og/eller patient/donor håndtering Håndtere, præanalytiske, analytiske og postanalytiske dele af udvalgte bioanalytiske procedurer Definere forskellige metoder til kvalitetssikring og - udvikling Beskrive de væsentligste fejlkilder ved relevante bioanalytiske procedurer og beskrive hvordan disse kan forebygges og afhjælpes Udføre relevante kvalitetssikringsprocedurer Anvende kvalitetssikring i forbindelse med resultatvurdering Kompetencer Vurdere og reflektere over egne læringsbehov i forhold til udførelse af bioanalytiske procedurer

15 15 Bioanalytisk diagnostik 1 ECTS Praksisinnovation og entreprenørskab 0,5 ECTS Den studerende skal præsenteres for et eller flere af understående emner: Nuklearmedicinsk diagnostik Klinisk fysiologiske undersøgelser Histologisk diagnostik Mikrobiologisk diagnostik Biokemisk diagnostiske undersøgelser Klinisk immunologiske undersøgelser Blodprøvetagning Den studerende skal præsenteres for: Professionsidentitet Fagterminologi Beskrive præanalytiske, analytiske og postanalytiske dele af udvalgte bioanalytiske procedurer Beskrive procedure for korrekt blodprøvetagning Beskrive etiske problemstillinger Under vejledning udføre korrekt blodprøvetagning Under vejledning udføre udvalgte bioanalytiske procedurer Under vejledning vurdere udvalgte resultater Definere bioanalytikerens professionsidentitet og kernefaglighed Beskrive elementer af bioanalytikerprofessionens udviklingsmuligheder Anvende korrekt faglig terminologi

16 Naturvidenskabelige fag Fag Emner Mål for læringsudbytte Laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser 2 ECTS Den studerende skal præsenteres for et eller flere af nedenstående emner: Kemi Biokemi Immunologi Fotometri Anatomi Fysiologi Strålefysik Scintilationsprincip Kromatografi Histokemi Cytologi Identifikation af mikroorganismer Blodkomponentfremstilling Resistensbestemmelse Molekylærbiologi Kemikaliesikkerhed Arbejdsmiljø Etik Strålehygiejne og affaldshåndtering Biosikkerhed Beskrive analyse-/undersøgelsesprincipper Beskrive sikkerhedsforanstaltninger ved bioanalytiske procedurer Under vejledning udføre udvalgte bioanalytiske procedurer og tilhørende sikkerhedsforanstaltninger Kompetencer Under vejledning håndtere udvalgt sundheds- og informationsteknologi i relation til bioanalytisk diagnostik

17 Humanistiske fag Fag Emner Mål for læringsudbytte Kommunikation 0,25 ECTS Den studerende skal præsenteres for: Situationsbestemt kommunikation med patient, donor og/eller pårørende Tværfaglig og professionel kommunikation Beskrive betydningen af kommunikationen i mødet med patient, donor og/eller pårørende, samt fagprofessionelle og medstuderende Demonstrere situationsbestemt kommunikation med patient, donor og/eller pårørende, samt fagprofessionelle og medstuderende 6.4 Samfundsvidenskabelige fag Fag Emner Mål for læringsudbytte Jura 0,25 ECTS Den studerende skal præsenteres for: Sundhedsloven Angive patienters og/eller donorers retssikkerhed og rettigheder i sundhedsvæsenet Socialpsykologi og samarbejde 0,5 ECTS Den studerende skal præsenteres for: Mødet med patient, donor og/eller pårørende Tværfagligt og professionelt samarbejde Den studerende kan præsenteres for: Gruppeprocesser og konflikthåndtering Søge relevant viden om patienters og/eller donorers retssikkerhed og rettigheder Beskrive betydningen af kommunikationen og samarbejde i mødet med patient, donor og/eller pårørende, samt fagprofessionelle Demonstrere samarbejde med patient, donor og/eller pårørende, samt fagprofessionelle og medstuderende

18 Forudsætninger for prøven Obligatorisk deltagelse og godkendelse af specialforløb i blodprøvetagning. Der er deltagelsespligt, herunder mødepligt i forbindelse med klinikopholdet. De konkrete tidspunkter for mødepligt aftales og beskrives i en individuel studieplan. Hvis der er særlige grunde til at den studerende ikke opfylder deltagelsespligten, herunder mødepligten, kan der i samråd med klinisk underviser og uddannelsesinstitutionen eventuelt træffes aftale om, hvorvidt den studerende kan gennemføre prøven. Ved grov misligholdelse af aftalen om fremmøde bortfalder denne mulighed og den studerende kan ikke gå til prøven, og har således brugt et prøveforsøg.

19 19 7. Prøve Semestret afsluttes med en kombineret teoretisk og klinisk individuel prøve. 7.1 Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne udgøres af udvalgte læringsudbytter, som nedenfor er angivet for både den teoretiske og kliniske del af prøven. Den studerende udprøves inden for alle fagområderne sundheds-, natur-, human- og samfundsvidenskab Teoretisk del af prøve Den teoretiske del af prøven sammensættes af et antal af nedenstående bedømmelseskriterier, hvor udvalg, antal og sammensætning vil variere fra prøve til prøve. Sundhedsvidenskabelige fag Fag Emner Bedømmelseskriterie Bioanalyse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Mikroskopering Centrifugering Histokemi Akkreditering I Kvalitetssikring Beskrive opbygning, funktion og anvendelse af mikroskop og centrifuge Forklare principper i fiksering og HE-farvning Angive forskellige metoder til kvalitetssikring og - udvikling i den danske sundhedssektor Forklare simple metoder til intern og ekstern kvalitetskontrol ved kvantitative analyser og formålet med disse Beskrive de væsentligste fejlkilder ved elektrofysiologiske undersøgelser, blodprøvetagning, fiksering samt histokemisk farvning og beskrive tiltag til forebyggelse og afhjælpning af disse fejl Beskrive hvordan kvaliteten af fiksering og histokemisk farvning vurderes Anvende simple kvalitetssikringsregler til at vurdere kvaliteten af udvalgte analyseresultater

20 20 Fag Emner Bedømmelseskriterie Bioanalytisk diagnostik Biomedicin Blodtryk Måling af elektriske impulser Special histologi Patofysiologi Immunologi Homeostase Forklare forhold der påvirker det arterielle blodtryk Beskrive princippet i måling af elektriske impulser ved EKG og ENG Forklare hvordan et EKG udføres korrekt Navngive EKG-takkerne og relatere dem til hjertes kontraktion Relatere forandringer i EKG til udvalgte hjerte-kar lidelser Definere begreberne latens (ms), amplitude (µv) og ledningshastighed (m/s) og relatere til forandringer i disse ved udvalgte neurofysiologiske lidelser Forklare og eksemplificere homeostasen Forklare den histologiske opbygning af hjertet og de forskellige kartyper og relatere dette til deres fysiologiske funktion Beskrive udvalgte patofysiologiske tilstande Forklare og begrunde diagnostiske analyser og metoder i forhold til udvalgte patofysiologiske tilstande Beskrive immunforsvarets bestanddele og overordnede virkemekanismer Beskrive antigener og antistoffers opbygning samt deres anvendelse i udvalgte diagnostiske metoder Den studerende kan Identificere og beskrive hjertemuskelfibre og udvalgte blodkar ved hjælp af lysmikroskopet

21 21 Naturvidenskabelige fag Fag Emner Bedømmelseskriterie Laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser Kemi I Kemikaliesikkerhed Biosikkerhed Beskrive stoffers kemiske egenskaber og deres interaktioner Forklare hvordan simple opløsninger og fortyndinger fremstilles Beskrive kemiske ligevægte samt betydningen af ligevægtskonstanten Udføre mængdeberegninger og simple støkiometriske beregninger Anvende Le Chateliers princip ved indgreb i et kemisk ligevægtssystem Anvende og udføre kvalitetssikring af volumetrisk udstyr og vægte Anvende og reflektere over metoder til kemikalie- og biosikkerhed i relation til arbejdet i de laboratoriemedicinske specialer Kompetencer Vurdere kvaliteten af volumetrisk udstyr Biostatistik Biostatistik I Forklare udvalgte statistiske begreber Forklare betydningen af et måleinstruments nøjagtighed for det færdige analyseresultat Anvende regler for betydende cifre Beregne og anvende udvalgte statistiske parametre Identificere, fremstille og tolke udvalgte grafiske metoder til datapræsentation

22 22 Fag Emner Bedømmelseskriterie Humanbiologi Cellebiologi Blod Blodtyper Hæmatologi Hæmostase Nervesystem Hjerte og kredsløb Beskrive den eukaryote celles opbygning og basale processer Beskrive blodets sammensætning og funktion Beskrive de modne hæmatopoietiske cellers dannelse, morfologi og funktion samt udvalgte cellers nedbrydning og klassificering Overordnet beskrive metoder til kvantificering af celler i fuldblod Forklare det hæmostatiske system og begrunde diagnostiske analyseparametre i forhold til udvalgte lidelser Beskrive AB0 og RhD-systemet i relation til blodtransfusion, samt forklare BAC og BF-test og deres anvendelse Forklare hjertets og kredsløbets samt nervesystemets anatomiske opbygning og fysiologiske funktion Identificere udvalgte hæmatopoietiske celler i en blodudstrygning Relatere hjerte og kredsløbs anatomiske opbygning med den fysiologiske funktion

23 23 Humanistiske fag Fag Emner Bedømmelseskriterie Kommunikation Grundlæggende kommunikations teori Situationsbestemt patientkommunikation Forklare kommunikationsteorier og -metoder samt begrunde den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse Vurdere kommunikationen i forbindelse med udvalgte laboratoriemedicinske borgerundersøgelses og prøvetagningssituationer Etik og Professionsetik Etik Professionsetik Forklare bioanalytikerens personlige, faglige og etiske ansvar i dennes faglige virke Reflektere over etiske og professionsetiske problemstillinger Samfundsvidenskabelige fag Fag Emner Bedømmelseskriterie Socialpsykologi og samarbejde Informations- og kommunikationsteknologi Teori om samarbejde Kulturteori Beskrive udvalgte teorier om samarbejde Beskrive udvalgte kulturbegreber og -teori samt betydningen af kulturelle forskelle og interkulturel kommunikation Angive og beskrive formål og anvendelse af it systemer i sundhedsvæsnet generelt, og i særdeleshed i kliniske laboratoriers samarbejde med primære og sekundære sundhedsaktører Beskrive hvorfor et dokumenthåndteringssystem anvendes i kvalitetssikringen på sygehuset, og i særdeleshed på laboratorierne Give et overblik over sammenhænge og beskrive snitflader mellem udvalgte it systemer i sundhedsvæsnet

24 Klinisk del af prøve Den kliniske del af prøven kombinerer et antal af nedenstående bedømmelseskriterier, hvor udvalg, antal og sammensætning er afhængig af den studerendes individuelle studieplan. Sundhedsvidenskabelige fag Fag Emner Bedømmelseskriterie Bioanalyse Kvalitetssikring og -udvikling Bioanalytisk diagnostik Prøve- og/eller patient/donor håndtering Mikroskopering Centrifugering Afpipettering Volumetri Kvalitetssikring Nuklearmedicinsk diagnostik Klinisk fysiologiske undersøgelser Histologisk diagnostik Mikrobiologisk diagnostik Biokemisk diagnostiske undersøgelser Klinisk immunologiske undersøgelser Blodprøvetagning Beskrive relevant prøve og/eller patient/donor håndtering Definere forskellige metoder til kvalitetssikring og - udvikling Beskrive de væsentligste fejlkilder ved relevante bioanalytiske procedurer og beskrive hvordan disse kan forebygges og afhjælpes Udføre relevante kvalitetssikringsprocedurer Anvende kvalitetssikring i forbindelse med resultatvurdering Beskrive præanalytiske, analytiske og postanalytiske dele af udvalgte bioanalytiske procedurer Beskrive procedure for korrekt blodprøvetagning Beskrive etiske problemstillinger

25 25 Blodkomponentfremstilling Praksisinnovation og entreprenør-skab Professionsidentitet Fagterminologi Definere bioanalytikerens professionsidentitet og kernefaglighed Anvende korrekt faglig terminologi Naturvidenskabelige fag Fag Emner Bedømmelseskriterie Laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser Kemi Biokemi Immunologi Fotometri Anatomi Fysiologi Strålefysik Scintilationsprincip Kromatografi Histokemi Cytologi Identifikation af mikroorganismer Resistensbestemmel se Molekylærbiologi Kemikaliesikkerhed Arbejdsmiljø Etik Strålehygiejne og affaldshåndtering Biosikkerhed Beskrive analyse-/undersøgelsesprincipper Beskrive sikkerhedsforanstaltninger ved bioanalytiske procedurer

26 26 Humanistiske fag Fag Emner Bedømmelseskriterie Kommunikation Situationsbestemt kommunikation med patient, donor og/eller pårørende Tværfaglig og professionel kommunikation Beskrive betydningen af kommunikationen i mødet med patient, donor og/eller pårørende, samt fagprofessionelle og medstuderende Samfundsvidenskabelige fag Fag Emner Bedømmelseskriterie Jura Sundhedsloven Angive patienters og/eller donorers retssikkerhed og rettigheder i sundhedsvæsenet Søge relevant viden om patienters og/eller donorers retssikkerhed og rettigheder Socialpsykologi og samarbejde Mødet med patient, donor og/eller pårørende Tværfagligt og professionelt samarbejde Beskrive betydningen af kommunikationen og samarbejde i mødet med patient, donor og/eller pårørende, samt fagprofessionelle 7.2 Prøveform Det teoretiske forløb afsluttes med en skriftlig tilstedeværelsesprøve i uge 50, dato og tidspunkt vil fremgå af skema for semestret. Det kliniske forløb afsluttes med en skriftlig opgave med aflevering mandag i uge 5, kl. 9.

27 Produktkrav Teoretisk del af prøve Der udleveres et prøvesæt ved prøvens begyndelse. I prøvesættes angives vægtningen af de enkelte opgaver. Der kan samlet gives maksimalt 75 point. Elektronisk besvarelse af udleveret prøvesæt uploades som pdf-fil i Wiseflow Klinisk del af prøve individuel skriftlig opgave, som tager udgangspunkt i en analyse, en procedure eller en undersøgelse, som den studerende har arbejdet med under klinikopholdet. Opgaven må maksimalt være på 2-3 normalsider (1 normalside = 2400 tegn med mellemrum). Der må max. være 5 siders bilag. Opgaven skal indeholde følgende og de enkelte elementers vægtninger er angivet i parentes. Der kan samlet gives maksimalt 25 point. Præanalytiske forhold, f.eks. opsamling/valg af prøvemateriale og forbehandling (5 point) Analytiske forhold, f.eks. beskrivelse af analyse- og undersøgelsesprincipper eller procedurer samt resultater (10 point) Postanalytiske forhold, f.eks. svarafgivelse og vurdering af kvalitet, herunder mulige fejlkilder (5 point) Sikkerhed, hygiejne og etik i forbindelse med analysen, proceduren eller undersøgelsen (5 point) Opgaven skal overholde Formelle krav til skriftlige opgaver Opgaven uploades som pdf-fil i Wiseflow. 7.4 Bedømmelsesgrundlag Den studerendes skriftlige besvarelser for henholdsvis teoretisk og klinisk del. 7.5 Bedømmelse Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen ved intern bedømmelse. Teoretisk og klinisk del af prøven bedømmes samlet. Den teoretiske del vægter 22,5/30 (75 %) og den kliniske del vægter 7,5/30 (25 %) med baggrund i ECTS fordelingen på semestret. For at bestå prøven, skal der som minimum opnås 37,5 point i den teoretiske og 12,5 point i den kliniske del af prøven. Såfremt dette ikke opnås i en af delene skal den studerende til omprøve i denne del.

28 Prøvetid Teoretisk del af prøven varer 3 timer. Den kliniske del af prøven afvikles i løbet af det kliniske forløb, hvor den studerende har 2 sammenhængende arbejdsdage til at udarbejde opgaven. 7.7 Prøvested Teoretisk del af prøve: University College Lillebælt, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, Klinisk del af prøve: Klinisk uddannelsessted 7.8 Censur Prøven bedømmes internt uden ekstern censur. 7.9 Krav til opnåelse af karaktererne 02 og 12 Ved den samlede prøve kan den studerende maksimalt opnå 100 point. For at opnå karakteren 02, skal den studerende opnå minimum 50 point. For at opnå karakteren 12, skal den studerende opnå minimum 90 point. Point , ,5-79, , Karakter

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. 1. semester Bioanalyse og professionskendskab. Bioanalytikeruddannelsen i Odense

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. 1. semester Bioanalyse og professionskendskab. Bioanalytikeruddannelsen i Odense OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 1. semester Bioanalyse og professionskendskab Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 1. semester Bioanalyse og professionskendskab Indhold 1. Semesterets fokus og

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 1. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER Professions højskolen Absalon 21. Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 4. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Studieplan Bioanalyse Semester 1

Studieplan Bioanalyse Semester 1 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Bioanalyse Semester 1 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 1 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste:...

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Modulbeskrivelse præsenterer de studerende til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale laboratoriefærdigheder herunder den til grundlæggende naturvidenskabelige teori. Undervisningen

Læs mere

5. semester - Overgangsordning

5. semester - Overgangsordning OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 5. semester - Overgangsordning Udviklingsorienteret Bioanalytisk diagnostik Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 5. semester - Overgangsordning Udviklingsorienteret

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 3. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Beskrivelse fokuserer på kvalitetssikring inden for den bioanalytiske praksis, etik samt kontakt med patient og/eller donor. Undervisningen på modul 4 foregår på UCL i de første to uger og

Læs mere

2. semester Bioanalytisk diagnostik

2. semester Bioanalytisk diagnostik OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 2. semester Bioanalytisk diagnostik Professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik Odense Forår 2017 2. semester Bioanalytisk diagnostik Indhold 1. Semesterets fokus og temaer...

Læs mere

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025 Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling og samfundets behov, kvalificere den studerende inden for ydelser i det biomedicinske

Læs mere

Studieplan Biostatistik Semester 1

Studieplan Biostatistik Semester 1 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Biostatistik Semester 1 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 1 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

3. semester Udvidet bioanalytisk diagnostik

3. semester Udvidet bioanalytisk diagnostik OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 3. semester Udvidet bioanalytisk diagnostik Professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik Odense Efterår 2017 3. semester Udvidet bioanalytisk diagnostik Indhold 1. Semesterets

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning Uddannelsen i bioanalytisk diagnostik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning Uddannelsen i bioanalytisk diagnostik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Uddannelsen i bioanalytisk diagnostik Gældende fra 1. september 2016 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold... 5 2. Uddannelsens formål og mål for

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 1 Bioanalytikerpraksis Intern klinisk prøve Titel: Intern klinisk prøve Fag: Generelle analyseprincipper, anvendt kemi, anvendt fysik, biomedicin, anvendt statistik,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik BEK nr 500 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Viderergående Uddannelser,

Læs mere

Studieplan Sundhedsøkonomi Semester 3

Studieplan Sundhedsøkonomi Semester 3 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Sundhedsøkonomi Semester 3 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 3 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Studieplan Kvalitetssikring og udvikling Semester 2

Studieplan Kvalitetssikring og udvikling Semester 2 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Kvalitetssikring og udvikling Semester 2 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Forår 2017 Semester 2 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 2.1

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 2. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen Tværprofessionel Virksomhed Studieaktiviteter for modul 5 Indhold Modulet, der afholdes i et samarbejde mellem flere mellemlange videregående sundhedsuddannelser,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 10: Immunkemiske analyser. 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 10: Immunkemiske analyser. 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser Modulbeskrivelse Modul 10: Immunkemiske analyser Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med grundlæggende immunologi og immunkemiske

Læs mere

Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3

Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 3 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 3 3. Litteraturliste:...

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Studieplan Humanbiologi Semester 1

Studieplan Humanbiologi Semester 1 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Humanbiologi Semester 1 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 1 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 4 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 4 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytisk kvalitetssikring Studieaktiviteter for modul 4 Indhold Beskrivelse Modul 4 fokuserer på kvalitetssikring inden for den bioanalytiske

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modul 11 Klinisk modul

Modul 11 Klinisk modul Valgfrit modul I modul 11 vælger den studerende ét af følgende kliniske specialer: - Klinisk biokemi - Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - Klinisk immunologi - Klinisk mikrobiologi - Klinisk neurofysiologi

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 3. semester Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse Institut for sundhedsuddannelse

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytisk Praksis-, Udviklings- og Forskningsviden Gældende for hold SB513 Rev. Af Aino Elmegaard Larsen Bioanalytikeruddannelsen UCL Juni 2016

Læs mere

Studieplan Bioanalyse Semester 2

Studieplan Bioanalyse Semester 2 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Bioanalyse Semester 2 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Forår 2017 Semester 2 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring Modulbeskrivelse Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med teori fra de foregående

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt

Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt Formål Prøven skal give mulighed for at bedømme den studerendes evne til at arbejde selvstændigt og udviklingsorienteret indenfor det bioanalytiske

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 10N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

juli 2009 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse

juli 2009 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse juli 2009 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse 1 Denne studieordning er udstedt i medfør af 12 i bekendtgørelse nr. 652 af 29. juni 2009 om uddannelsen

Læs mere

3. Semester- beskrivelse

3. Semester- beskrivelse 3. Semester- beskrivelse Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk Version 1,1 25. august 2017 3 3. semester Professionens placering i det danske sundhedsvæsen og kvalitetssikring af den bioanalytiske diagnostik.

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Studieplan Biostatistik Semester 2

Studieplan Biostatistik Semester 2 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Biostatistik Semester 2 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Forår 2017 Semester 2 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik 1. Semester Radiografuddannelsen i Odense Forår 2017 1. Semester Indhold 1. Fagets fokus... 3 2. Fagets læringsudbytter...

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikerpraksis Studieaktiviteter for modul 1 Indhold Modul 1 introducerer de studerende til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 4. semester Ergoterapeutisk praksis og professionelle relationer Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 4. semester Indhold 1. Semesterets indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse BEK nr 652 af 29/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. j.nr. 159.924.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2. Semester- beskrivelse

2. Semester- beskrivelse 2. Semester- beskrivelse Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 21. december 2016 1 2. semester Eksemplarisk udvalgte organer, deres funktion og tilhørende patologiske tilstande og laboratorieanalyser

Læs mere

Kick-off 13. januar Revision af Bioanalytikeruddannelsen. Fase 2

Kick-off 13. januar Revision af Bioanalytikeruddannelsen. Fase 2 Kick-off 13. januar 2016 Revision af Bioanalytikeruddannelsen Fase 2 Dagsorden Præsentation af den monofaglige gruppe De 5 leverancers indhold præsentation/information Revisionens 2. fase - milepæle Gyldigheden

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikerpraksis Studieaktiviteter for modul 1 Indhold Modul 1 introducerer de til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale laboratoriefærdigheder

Læs mere

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Specialforløb for studerende med SSA-baggrund Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Januar 2017

Læs mere

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser.

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser. Natur- og Ved modulets afslutning kan den Litteratursøgning i udvalgte sundhedsvidenskab samt studerende: søgedatabaser. Samfundsvidenskab: selvstændigt udvælge, diskutere og Håndtering af i Videnskabsteori,

Læs mere

Bioanalytikerstuderende i klinisk immunologi (Dok ID 328275), Bilag 7

Bioanalytikerstuderende i klinisk immunologi (Dok ID 328275), Bilag 7 Modulbeskrivelse Modul 1: Bioanalytikerpraksis Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Bioanalytikerpraksis 2. Beskrivelse Modulet er tilrettelagt som en bred introduktion til bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Studieordning VIA Bioanalytikeruddannelsen

Studieordning VIA Bioanalytikeruddannelsen Studieordning VIA Bioanalytikeruddannelsen 2016 INDHOLD 1. Professionens formål og uddannelsens formål 5 1.1 Dimittendprofil 5 1.2 Formål med uddannelsen 6 1.3 Titel og autorisation 6 2 Uddannelsens opbygning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I Bioanalytisk diagnostik

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I Bioanalytisk diagnostik www.ucsj.dk STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSACHELOR I ioanalytisk diagnostik 2016 INDHOLD FORORD...3 DEL 1 - FAKTA OM IOANALYTIKERUDDANNELSEN...4 1.1 - Studieordning...4 1.2 - Oversigt over

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Uddannelsesplan 6. SEMESTER

Uddannelsesplan 6. SEMESTER Uddannelsesplan 6. SEMESTER JUNI 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret.

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

1. semester. Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

1. semester. Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Februar 2017 1. semester Indhold 1.

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulet sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Det gennemføres på Campus Næstved i samarbejde mellem

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 1. semester. Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 1. semester. Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge August 2016 1. semester Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Forløbsplan for Humanvidenskab

Forløbsplan for Humanvidenskab Forløbsplan for Humanvidenskab Kerneområde Uddannelseselement Placering Omfang Læringsudbytte Humanvidenskab Humanvidenskab 1. semester 10 ECTS-point Viden og forståelse Den studerende har teoretisk viden

Læs mere

Studieplan Humanbiologi Semester 3

Studieplan Humanbiologi Semester 3 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Humanbiologi Semester 3 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 3 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv.

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv. Modulbeskrivelse Modul 14: Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Professionsbachelorprojekt (herefter PBP) 2. Beskrivelse I dette modul arbejder du i en gruppe

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Modul 5 Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra februar 2015 1 1. Introduktion til modulet Introduktion

Læs mere

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Særligt tilrettelagt forløb for studerende med SSA uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, september 2016 Godkendt

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Oversigt over digitale evalueringsformer på modulniveau - arbejdsdokument

Oversigt over digitale evalueringsformer på modulniveau - arbejdsdokument Side 1 17-06-2008 Oversigt over digitale evalueringsformer på modulniveau - arbejdsdokument Lise Marie Steinmüller @ventures Rammer for opstillingen af forslag til digital evaluering på Bioanalytikeruddannelse...2

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 12 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 12 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 12 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring Formål Formålet med modulet er, at den studerende kvalificerer sig til at kunne anvende og kombinere statistiske

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet Biokemi og bioanalyse (SB514) Studieaktiviteter for modul 7 Indhold Undervisningen på modul 7 foregår først på UCL i 6 uger herefter på de

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Studieplan Biomedicin Semester 2

Studieplan Biomedicin Semester 2 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Biomedicin Semester 2 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Forår 2017 Semester 2 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 3 3. Litteraturliste...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 7. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUDIEPLAN Modul 4 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytisk kvalitetssikring Odense, UCL

STUDIEPLAN Modul 4 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytisk kvalitetssikring Odense, UCL litteratur Analyser og analyseprincipper på biomolekylært niveau Analyser og analyseprincipper på celle- og vævsniveau Analyser og analyseprincipper på organniveau 8,5 ECTS viden om eksemplarisk udvalgte

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 11N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. November 2015 Revideret af laje november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 18.04.2016 v. Lena Busch Nielsen, uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, teamleder Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt.

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Færdigheder den studerende kan under vejledning og med en vis grad af selvstændighed planlægge, udføre, dokumentere og begrunde biokemiske

Færdigheder den studerende kan under vejledning og med en vis grad af selvstændighed planlægge, udføre, dokumentere og begrunde biokemiske Modulbeskrivelse Modul 7: Udvidet biokemi og bioanalyse Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Udvidet biokemi og bioanalyse 2. Beskrivelse I modulets teoretiske og kliniske undervisning skal

Læs mere

SUNDHEDSFAGLIGE DIPLOMMODULER FOR BIOANALYTIKERE

SUNDHEDSFAGLIGE DIPLOMMODULER FOR BIOANALYTIKERE SUNDHEDSFAGLIGE DIPLOMMODULER FOR BIOANALYTIKERE BLIV KLAR TIL NYE OPGAVER I FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN Et samarbejde mellem University College Syddanmark, University College Lillebælt og University College

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere