2. semester Bioanalytisk diagnostik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. semester Bioanalytisk diagnostik"

Transkript

1 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 2. semester Bioanalytisk diagnostik Professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik Odense Forår 2017

2 2. semester Bioanalytisk diagnostik Indhold 1. Semesterets fokus og temaer Mål for læringsudbyttet Struktur og fagligt indhold Omfang og fordeling af ECTS Semestrets fag Studieaktiviteter Læringsudbytte for teoretisk forløb Generelle læringsudbytter Sundhedsvidenskabelige fag Naturvidenskabelige fag Humanistiske fag Samfundsvidenskabelige fag Tværsund Forudsætninger for prøven Læringsudbytte for klinisk forløb Sundhedsvidenskabelige fag Humanistiske fag Forudsætninger for prøven Prøve Bedømmelseskriterier Prøveform Bedømmelsesgrundlag Bedømmelse Prøvetid Prøvested Censur Krav til opnåelse af karaktererne 02 og

3 3 1. Semesterets fokus og temaer Fokus i semestret er bioanalytisk diagnostik, som opnås gennem teoretisk, klinisk og simulationsbaseret undervisning. Der er særlig fokus på analysering, fortolkning, kvalitetssikring og dokumentation af analyser og undersøgelser. Der er desuden fokus på anvendelse af sundhedsteknologi i patientforløb indenfor områderne forebyggelse, screening, diagnosticering, monitorering og/eller rehabilitering i et mono- og tværprofessionelt samarbejde. Uddannelsens tilrettelæggelse tager afsæt i 6 forskellige temaer, som er defineret nationalt og fremgår af Studieordning for Bioanalytikeruddannelsen, UCL. På dette semester arbejdes med nedenstående 5 temaer: Bioanalyse Kvalitetssikring af bioanalyse Biomedicin og bioanalytisk diagnostik Patientcentreret sundhedsteknologi og bioanalyse Innovation, udvikling og forskning i bioanalyse 2. Mål for læringsudbyttet Ved semesteret afslutning har den studerende opnået nedenstående læringsmål. Skemaet under pkt. 5 og 6 angiver hvilke udvalgte områder/emner, der arbejdes med på semestret. Den studerende: Kan forstå og reflektere over udvalgte områder inden for sundheds- og naturvidenskab herunder bioanalyse, biomedicin samt sundhedsteknologi. Kan forstå og reflektere over relevansen af udvalgte laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser i forhold til forebyggende, diagnostiske og behandlingsmæssige sammenhænge og relevans i relation til kvalitetssikring, patientforløb og -sikkerhed samt økonomi. Har viden om professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi og teknologiens betydning for bioanalytisk diagnostik. Har viden om og kan forstå borger- og patientforløb og kan indgå i tværprofessionelt samarbejde herom. Har viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse. Har viden om udvalgte metoder og standarder for kvalitetssikring og patientsikkerhed. Har viden om og kan reflektere over videnskabsteoretiske retninger og evidensniveauer.

4 4 Den studerende: Kan vurdere kvaliteten af udvalgte laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser, og begrunde disse i relation til sundhedsteknologi, diagnostik og behandling og i relation til etiske, arbejdsmiljømæssige, patientrelaterede og organisatoriske forhold. Kan anvende og begrunde udvalgte metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring. Kompetencer Den studerende: Kan håndtere udvalgt professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst. Kan udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov.

5 5 3. Struktur og fagligt indhold 3.1 Omfang og fordeling af ECTS Semesterets 30 European Credit Transfer System(ECTS)-point er fordelt med 29 teoretiske ECTS heraf 2 tværprofessionelle ECTS samt 1 kliniske ECTS. Semester finder sted på uddannelsesinstitutionen på nær enkelte kliniske elementer. 3.2 Semestrets fag Sundhedsvidenskab 15 ECTS hvoraf 1,25 ECTS er tværprofessionelt ECTS-Point Teori Klinik Bioanalyse 4,5 0,5 Kvalitetssikring og udvikling 2,0 Bioanalytisk diagnostik 1,0 Biomedicin 5,0 Folkesundhedsvidenskab 1 Praksisinnovation og entreprenørskab 1 Naturvidenskab 11,5 ECTS Laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser 3,5 Biostatistik 2,0 Humanbiologi 6,0 Humanvidenskab 1 ECTS Kommunikation 0,5 0,5 Samfundsvidenskab 2,5 ECTS hvoraf 0,75 er tværprofessionelle Jura 0,5 Socialpsykologi og samarbejde 0,5 Sundhedsøkonomi 0,5 Informations- og kommunikationsteknologi 0,5 skabsteori og forskningsmetodologi 0,5

6 6 4. Studieaktiviteter Bioanalytikeruddannelsernes studiemiljø er kendetegnet ved, at de studerende er medskabende af eget studieforløb, og det er således funderet i, at de studerende selvstændigt og aktivt deltager samt involveres i uddannelsens aktiviteter. Semesters aktiviteter er nærmere beskrevet i studieplaner for de enkelte fag. Målet med de planlagte studieaktiviteter er, at de studerende får de bedste muligheder for at tilegne sig de beskrevne læringsudbytter. Studiet tilrettelægges med aktiviteter inden for 4 kategorier, der hver er karakteriseret ved; hvem der initierer og har ansvaret, og hvem der deltager i aktiviteten: Kategori 1 (K1): Initieret af underviser. Deltagelse af underviser og studerende Kategori 2 (K2): Initieret af underviser. Deltagelse af studerende Kategori 3 (K3): Initieret af studerende. Deltagelse af studerende Kategori 4 (K4): Initieret af studerende. Deltagelse af studerende og underviser Der skemalægges gennemsnitligt 30 lektioners studieaktiviteter pr. uge. Derudover forventes det, at den studerende selvstændigt arbejder 10 timer om ugen, således at en gennemsnitligt studieuge svarer til 40 timers arbejde for den studerende. Antallet og fordelingen af lektioner i de forskellige kategorier for semesteret fremgår af bioanalytikeruddannelsens hjemmeside og semesters studieplaner: Undervisning og vejl. Simulationstræning Feedback Introduktioner mv. Punktpraktik Trivselsdag Semesterprøver og lign Studieopgaver Journal- /rapportskrivning Udarbejdelse af oplæg e-læringsopbjekter Evalueringer Kategori 1 Deltagelse af undervisere og studerende Initieret af underviser Kategori 4 Deltagelse af undervisere og studerende Initieret af studerende Kategori 2 Deltagelse af studerende Initieret af underviser Kategori 3 Deltagelse af studerende Initieret af studerende deling Opsamling på gr.arbj. Vejledning Holdmøde Workshop Egen forberedelse Selvstændige studieaktiviteter Studieteam arbj. Litteratursøgning

7 7 5. Læringsudbytte for teoretisk forløb Det teoretiske forløb på semesteret er tilrettelagt med specifikke emner inden for de enkelte fag. Alle fag og emner bidrager i samspil med den kliniske del til, at de studerende opnår mål for læringsudbyttet beskrevet i punkt 2. Der udarbejdes studieplaner til de enkelte fag, hvor aktiviteter, detaljerede læringsmål og litteratur fremgår. 5.1 Generelle læringsudbytter Alle Identificere egne læringsbehov Anvende korrekt professionsfagsprog Reflektere over sammenhæng og samspil mellem semesterets emner Kompetencer Evaluere og udvikle egne indsatser i læreprocesser 5.2 Sundhedsvidenskabelige fag Bioanalyse 4,5 ECTS Enzymkemiske analyser Histokemi Fotometri Mikrobiologiske analyser Immunkemiske analyser I Forklare princippet ved enzymatisk bestemmelse af substratkoncentration Forklare det histokemiske princip i en PASfarvning Forklare princippet i absorptionsfotometri Forklare opbygning og funktion af udvalgt fotometrisk udstyr Forklare anvendelsen af flerpunkts-kalibreringer til koncentrationsbestemmelse Forklare begrebet interferens samt metoder til korrektion for dette Beskrive principperne i reflektometri, nephelometri, turbidimetri, chemiluminiscens og fluorimetri Beskrive relevante sikkerheds- og aseptiske arbejdsprocedurer

8 8 Forklare analyseprincippet bag udvalgte immunkemiske analyser, herunder kvalitetssikringen og den kliniske anvendelse Udføre en enzymatisk bestemmelse af substratkoncentration ved manuel og automatiseret metode Udføre en PAS-farvning Anvende flerpunkts-kalibrering til koncentrationsbestemmelse Anvende metoder til korrektion for interferens Anvende automatiseret udstyr til absorptionsfotometrisk analyse Håndtere mirkobiologisk materiale Udføre dyrkning og resistensbestemmelse på udvalgte bakterier Vurdere resultater ved dyrkning og resistensbestemmelse på udvalgte bakterier Formidle viden om dyrkning og resistensbestemmelse på udvalgte bakterier Varetage udførslen og kvalitetssikringen af udvalgte manuelle immunkemiske analyser Identificere og kategorisere udvalgte immunkemiske analyser i et automatiseret medicinsk laboratorieudstyr Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 2 ECTS Akkreditering II Kvalitetssikring Angive akkrediteringsorganisation og -standarder på kliniske laboratorier Beskrive og begrunde udvalgte akkrediteringsprocesser på kliniske laboratorier Forklare formålet med anvendelse af henholdsvis interne og eksterne kvalitetsprogrammer Forklare og begrunde udvalgte metoder og regler til intern kvalitetskontrol af kvantitative analyser Beskrive udvalgte programmer til ekstern kvalitetskontrol Beskrive hvordan kvaliteten af en PAS-farvning kan vurderes Beskrive de væsentligste fejlkilder ved PASfarvning og forklare hvordan disse kan forebygges Beskrive og begrunde den anvendte kvalitetssikring ved en

9 9 lungefunktionsundersøgelse Beskrive de væsentligste fejlkilder ved præanalytiske, analytiske og postanalytiske procedurer i udvalgte mikrobiologiske undersøgelser og forklare hvordan disse kan forebygges Beskrive kvalitetssikring indenfor dyrkning og resistensbestemmelse af udvalgte bakterier Udføre og vurdere kvalitetssikringen ved en lungefunktionsundersøgelse Anvende udvalgte metoder og regler til at vurdere kvaliteten af kvantitative analyser Bioanalytisk diagnostik 1 ECTS Lungefunktionsundersøgelse Telemedicin Forklare princippet bag udførslen af en lungefunktionsundersøgelse og udvalgte lungevolumeners diagnostiske anvendelse Beskrive telemedicinsk løsninger Udføre en lungefunktionsundersøgelse Diskutere fordele og ulemper ved telemedicinsk løsninger Biomedicin 5 ECTS Special histologi Patofysiologi Biokemi I Organisk kemi Forklare den histologiske opbygning af fordøjelseskanalen, luftvejene og nyrerne samt relatere denne til deres fysiologiske funktion Beskrive udvalgte patofysiologiske tilstande Forklare og begrunde diagnostiske analyser og metoder i forhold til udvalgte patofysiologiske tilstande Forklare enzymers struktur, klassificering, funktion og virkemekanismer Beskrive mekanismer til regulering af enzymaktivitet Beskrive de vigtigste trin i kulhydrat- og proteinmetabolismen Beskrive opbygning, klassificering, de fysiske og kemiske egenskaber samt den biologiske funktion af kulhydrater, proteiner og lipider Forklare opbygningen af DNA og RNA og overordnet beskrive det centrale dogme

10 10 Den studerende kan Identificere og beskrive udvalgte strukturer i fordøjelseskanalen, luftveje og nyrer ved hjælp af lysmikroskopi Praksisinnovation og entreprenørskab Epidemiologi Generiske kompetencer Forklare formålet med epidemiologi og basale epidemiologiske begreber Beskrive udvalgte metoder inden for epidemiologi Beregne basale epidemiologiske parametre Forklare udvalgte arbejdsmetoder indenfor projektledelse og deres anvendelsesmuligheder Forklare udvalgte arbejdsmetoder i forhold til dataindsamling i relation til innovationsprojekter 5.3 Naturvidenskabelige fag Folkesundhedsvidenskab Laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser 3,5 ECTS Organisk kemi Syre-base kemi Separation Forklare opbygning, klassificering, navngivning og fysiske og kemiske egenskaber af udvalgte organiske funktionelle grupper Beskrive forskellige former for isomeri og den effekten det har på et molekyles fysiske og biologisk egenskaber Forklare syres og basers kemiske egenskaber og forhold der påvirker en opløsnings ph Forklare et buffersystems bestanddele, funktion og virkemekanisme samt faktorer, der har betydning for en buffers kapacitet Forklare princippet ved forskellige separationsteknikker Forklare hvordan separationsteknikker kan bruges til koncentrationsbestemmelse af en komponent samt kvalitetssikringen af disse Forklare hvordan forskellige komponenters kemiske egenskaber har betydning for separation

11 11 Forklare hvordan separationsteknikker kan bruges til kvalitetskontrol Angive eksempler på klinisk anvendelse af separationsteknikker Beregne ph-værdien i en opløsning af base, syre eller i et buffersystem Anvende et ph-meter Beregne C/HG-forhold Biostatistik 2 ECTS Humanbiologi 6 ECTS Biostatistik II Fysiologi Humane mikrobiota Mikrobiologi Farmakologi Forklare udvalgte statistiske begreber Forklare formålet med og princippet bag statistisk hypotesetest Begrunde valg af statistisk hypotesetest Udføre og anvende udvalgte statistiske hypotesetests til vurdering af biologiske data Kompetencer Konkludere på opstillede hypoteser ved anvendelse af relevant statistisk test Beskrive udvalgte organers anatomi Forklare udvalgte organers fysiologiske processer og relatere disse til organernes anatomi Forklare dannelse af H + -ion i kroppen samt kroppens buffersystemer Forklare reguleringen af syre-base-balancen i kroppen Definere begreberne mikrobiota og mikrobiom Beskrive mikrobiotas betydning for menneskers sundhedstilstand på udvalgte områder Klassificere og navngive udvalgte sygdomsfremkaldene mikroorganismer under korrekt taxonomi Forklare bakteriers struktur og disses centrale funktioner

12 12 Forklare hvorledes udvalgte bakterier dyrkes, identificeres og resistensbestemmes Beskrive udvalgte antibiotikas virkningsmekanismer Beskrive udvalgte infektioner herunder patogenese og diagnostik Forklare de vigtigste begreber i farmakokinetik og farmakodynamik Beskrive centrale elementer i personlig medicinering herunder anvendelse af terapeutisk drug monitorering Beskrive udvalgte medikamenters farmakokinetik og farmakodynamik 5.4 Humanistiske fag Kommunikation 1 ECTS Kommunikations teori Beskrive udvalgte grundlæggende elementer indenfor kommunikation Forklare hvorledes udvalgte kommunikationsteorier kan understøtte kommunikationen i professionsudøvelsen Reflektere over og diskutere situationsbestemt kommunikation i forhold til patient-/borgerforløb 5.5 Samfundsvidenskabelige fag Jura Sundhedsjura Angive relevante love og bekendtgørelser indenfor sundhedsområdet Overordnet beskrive indholdet i relevante love og bekendtgørelser indenfor sundhedsområdet Reflektere over professionens muligheder og barrierer i de lovbestemte rettigheder og pligter indenfor sundhedsområdet og ytringsfrihed

13 13 Socialpsykologi og samarbejde Sundhedsøkonomi skabsteori og forskningsmetodologi Teori om samarbejde Organisation i sundhedsvæsnet Sundhedsøkonomi skabsteorier og evidensniveauer IMRAD I Poster Forklare udvalgte teorier om samarbejde samt eksemplificere i forhold til professionsudøvelsen Forklare begrebet socialpsykologi samt sætte det i relation til professionsudøvelsen Anvende viden om udvalgte teorier i samarbejdet med medstuderende og kommende kolleger Beskrive sundhedsvæsnets overordnede opbygning, organisering og placering i det danske samfund Beskrive grundlæggende begreber og mekanismer indenfor sundhedspolitik og sundhedsøkonomi Reflektere over professionens muligheder og barrierer inden for de økonomiske og politiske rammer, der kendetegner sundhedsvæsnet Beskrive de videnskabsteoretiske paradigmer og tilhørende videnskabelige tilgange Nævne principper for god videnskab og god forskning Beskrive evidenshierarkiet Beskrive opbygningen af en IMRAD-rapport over en laboratorieøvelse og de enkelte afsnits indholdselementer Identificere de metoder der typiske anvendes til data indsamling indenfor de videnskabsteoretiske paradigmer Udforme en IMRAD-rapport over en laboratorieøvelse med overholdelse af givne formalia

14 14 Informations- og kommunikationsteknologi Beskrive systemer og procedurer til drift og vedligeholdelse af IT-systemer i sundhedsvæsnet Angive centrale elementer til håndtering af systemnedbrud Beskrive procedurer til sikring af personfølsomme data 5.6 Tværsund Tværsund er et tværprofessionelt undervisningsforløb i området for sundhedsuddannelser af ca. en uges varighed. Forløbet svarer til 1½ ECTS, og i bioanalytikeruddannelsen bidrager følgende fag til forløbet: Kvalitetssikring og -udvikling, bioanalytisk diagnostik, folkesundhedsvidenskab, jura, socialpsykologi og samarbejde, sundhedsøkonomi samt informations- og kommunikationsteknologi. Tværsund beskæftiger sig med nødvendigheden af tværprofessionel læring og samarbejde og forudsætninger herfor. Der arbejdes i tværprofessionelle grupper med repræsentanter fra flere af sundhedsuddannelserne. Forløbet har fokus på patientens/borgerens oplevelse af sammenhæng, sikkerhed og tryghed i sygdoms-, rehabiliterings- og behandlingsforløb. Forløb Emner Mål for læringsudbytte Tværsund Beskrive samarbejdsformer og deres styrker og svagheder i specifikke sammenhænge under inddragelse af relevant teori Beskrive de andre sundhedsprofessioners roller i udvalgte patient-/borgerforløb Forklare begrebet patientsikkerhed og hvorledes der arbejdes med patientsikkerhed både i sygehusvæsnet og tværsektorielt Forklare begrebet sammenhængende patient- /borgerforløb både i sygehusvæsnet og tværsektorielt Forklare betydningen af tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde ift. sammenhæng, sikkerhed og tryghed i patient-/borgerforløb Identificere udfordringer omkring patientens/borgerens opfattelse af sammenhæng, sikkerhed og tryghed i patient- /borgerforløb Identificere organisatoriske, økonomiske og/eller juriske forhold relateret til

15 15 Forløb Emner Mål for læringsudbytte sammenhæng, sikkerhed og tryghed i patient- /borgerforløb Identificere udviklingspotentiler ift. patientens/borgerens opfattelse af sammenhæng, sikkerhed og tryghed i patient- /borgerforløb Indgå i tværprofessionelt teamsamarbejde med viden om og respekt for egne og andre professioners ansvars- og kompetenceområder Formilde essensen af indsamlet viden, opnået indsigt og løsningsforslag til peers samt give konstruktiv feedback til peers 5.7 Forudsætninger for prøven Deltagelse i holdmøder Uddannelsesfaglig vejleder kan give dispensation fra dette i særlige tilfælde. Deltagelse i 9 øvelser ud af de 11 øvelser på semesteret, herunder godkendelse af evt. produkt Deltagelse i stud_puls tilbagemelding Deltager den studerende ikke i disse aktiviteter, kan den studerende få mulighed for at udarbejde en afløsningsopgave eller anden form for studieaktivitet som prøveforudsætning. Aftale om evt. afløsningsopgave skal være på plads senest 2 uger efter aktiviteten har fundet sted. Den studerende er selv ansvarlig for at kontakte aktivitetens underviser (for stud_puls uddannelseslederen) med henblik på at indgå aftalen. Ved grov overtrædelse får den studerende ikke den mulighed, og kan derfor ikke blive indstillet til prøven, og har således brugt et prøveforsøg. Er indholdet af afløsningsopgaver eller første genaflevering ikke redeligt og kan disse derfor ikke godkendes, vil den studerende ikke blive indstillet til prøven og har derved brugt et prøveforsøg. De manglende forudsætninger skal opfyldes før den studerende kan indstilles til omprøve.

16 16 6. Læringsudbytte for klinisk forløb Det kliniske forløb på semester 2 er tilrettelagt som en punktpraktik med specifikke emner indenfor de enkelte fag. Alle fag og emner bidrager i samspil med den teoretiske del til, at de studerende opnår mål for læringsudbyttet beskrevet i punkt Sundhedsvidenskabelige fag Bioanalyse Punktpraktik Beskrive processen og kvalitetssikringen i relation til patient-/borgerforløbet for en udvalgt analyse/undersøgelse samt formålet med denne 6.2 Humanistiske fag Kommunikation Formidle relevant faglig viden i forhold til en udvalgt bioanalytisk procedure. Reflektere over og formidle situationsbestemt kommunikation i forhold til patient-/borgerforløb 6.3 Forudsætninger for prøven Obligatorisk aktiv deltagelse i punktpraktik dagene på OUH og tilhørende vidensdeling. Deltager den studerende ikke aktivt i disse aktiviteter, kan den studerende få mulighed for at udarbejde en afløsningsopgave eller anden form for studieaktivitet som prøveforudsætning. Aftale om afløsningsopgave skal være på plads senest 2 uger efter aktiviteten har fundet sted. Den studerende er ansvarlig for at kontakte semester ansvarlig med henblik på at indgå aftalen. Ved grov overtrædelse får den studerende ikke den mulighed, og kan derfor ikke indstilles til prøven, og har således brugt et prøveforsøg. Er indholdet af afløsningsopgaver ikke redeligt og kan disse derfor ikke godkendes, og vil den studerende ikke blive indstillet til prøven og har derved brugt et prøveforsøg. De manglende forudsætninger skal opfyldes før den studerende kan indstilles til omprøve.

17 17 7. Prøve Semestret afsluttes med en intern individuel teoretisk mundlig prøve. Datoer for prøven fremgår af skemaet for semestret og selve eksaminationstidspunktet offentliggøres i eksamensplanen i WISEflow fredag i uge Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne udgøres af udvalgte læringsudbytter, som nedenfor er angivet for prøven. Den studerende udprøves inden for fagområderne sundheds-, natur-, human- og samfundsvidenskab. Generelt Alle Anvende korrekt professionsfagsprog Reflektere over sammenhæng og samspil mellem semesterets emner Sundhedsvidenskabelige fag Bioanalyse 4,5 ECTS Enzymkemiske analyser Histokemi Fotometri Mikrobiologiske analyser Immunkemiske analyser I Forklare princippet ved enzymatisk bestemmelse af substratkoncentration Forklare det histokemiske princip i en PASfarvning Forklare princippet i absorptionsfotometri Forklare opbygning og funktion af udvalgt fotometrisk udstyr Forklare anvendelsen af flerpunkts-kalibreringer til koncentrationsbestemmelse Forklare begrebet interferens samt metoder til korrektion for dette Beskrive principperne i reflektometri, nephelometri, turbidimetri, chemiluminiscens og fluorimetri Beskrive relevante sikkerheds- og aseptiske arbejdsprocedurer Forklare analyseprincippet bag udvalgte immunkemiske analyser, herunder kvalitetssikringen og den kliniske anvendelse

18 18 Anvende flerpunkts-kalibrering til koncentrationsbestemmelse Vurdere resultater ved dyrkning og resistensbestemmelse på udvalgte bakterier Formidle viden om dyrkning og resistensbestemmelse på udvalgte bakterier Identificere og kategorisere udvalgte immunkemiske analyser i et automatiseret medicinsk laboratorieudstyr Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 2 ECTS Akkreditering II Kvalitetssikring Angive akkrediteringsorganisation og -standarder på kliniske laboratorier Beskrive og begrunde udvalgte akkrediteringsprocesser på kliniske laboratorier Forklare formålet med anvendelse af henholdsvis interne og eksterne kvalitetsprogrammer Forklare og begrunde udvalgte metoder og regler til intern kvalitetskontrol af kvantitative analyser Beskrive udvalgte programmer til ekstern kvalitetskontrol Beskrive hvordan kvaliteten af en PAS-farvning kan vurderes Beskrive de væsentligste fejlkilder ved PASfarvning og forklare hvordan disse kan forebygges Beskrive og begrunde den anvendte kvalitetssikring ved en lungefunktionsundersøgelse Beskrive de væsentligste fejlkilder ved præanalytiske, analytiske og postanalytiske procedurer i udvalgte mikrobiologiske undersøgelser og forklare hvordan disse kan forebygges Beskrive kvalitetssikring indenfor dyrkning og resistensbestemmelse af udvalgte bakterier Vurdere kvalitetssikringen ved en lungefunktionsundersøgelse Anvende udvalgte metoder og regler til at vurdere kvaliteten af kvantitative analyser

19 19 Bioanalytisk diagnostik 1 ECTS Biomedicin 5 ECTS Lungefunktionsundersøgelse Folkesundhedsvidenskab Telemedicin Special histologi Patofysiologi Biokemi I Organisk kemi Epidemiologi Forklare princippet bag udførslen af en lungefunktionsundersøgelse og udvalgte lungevolumeners diagnostiske anvendelse Beskrive telemedicinsk løsninger Diskutere fordele og ulemper ved telemedicinsk løsninger Forklare den histologiske opbygning af fordøjelseskanalen, luftvejene og nyrerne samt relatere denne til deres fysiologiske funktion Beskrive udvalgte patofysiologiske tilstande Forklare og begrunde diagnostiske analyser og metoder i forhold til udvalgte patofysiologiske tilstande Forklare enzymers struktur, klassificering, funktion og virkemekanismer Beskrive mekanismer til regulering af enzymaktivitet Beskrive de vigtigste trin i kulhydrat- og proteinmetabolismen Beskrive opbygning, klassificering, de fysiske og kemiske egenskaber samt den biologiske funktion af kulhydrater, proteiner og lipider Forklare opbygningen af DNA og RNA og overordnet beskrive det centrale dogme Den studerende kan Identificere og beskrive udvalgte strukturer i fordøjelseskanalen, luftveje og nyrer Ved hjælp af lysmikroskopi Forklare formålet med epidemiologi og basale epidemiologiske begreber Beskrive udvalgte metoder inden for epidemiologi Beregne basale epidemiologiske parametre

20 20 Praksisinnovation og entreprenørskab Generiske kompetencer Forklare udvalgte arbejdsmetoder indenfor projektledelse og deres anvendelsesmuligheder Forklare udvalgte arbejdsmetoder i forhold til dataindsamling i relation til innovationsprojekter Naturvidenskabelige fag Laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser 3,5 ECTS Organisk kemi Syre-base kemi Separation Forklare opbygning, klassificering, navngivning og fysiske og kemiske egenskaber af udvalgte organiske funktionelle grupper Beskrive forskellige former for isomeri og den effekten det har på et molekyles fysiske og biologisk egenskaber Forklare syres og basers kemiske egenskaber og forhold der påvirker en opløsnings ph Forklare et buffersystems bestanddele, funktion og virkemekanisme samt faktorer, der har betydning for en buffers kapacitet Forklare princippet ved forskellige separationsteknikker Angive eksempler på klinisk anvendelse af separationsteknikker Forklare hvordan separationsteknikker kan bruges til koncentrationsbestemmelse af en komponent samt kvalitetssikringen af disse Forklare hvordan forskellige komponenters kemiske egenskaber har betydning for separation Beregne ph-værdien i en opløsning af base, syre eller i et buffersystem Beregne C/HG-forhold Biostatistik 2 ECTS Biostatistik II Forklare udvalgte statistiske begreber Forklare formålet med og princippet bag statistisk hypotesetest Begrunde valg af statistisk hypotesetest

21 21 Kompetencer Konkludere på opstillede hypoteser ved anvendelse af relevant statistisk test Humanbiologi 6 ECTS Fysiologi Humane mikrobiota Mikrobiologi Farmakologi Beskrive udvalgte organers anatomi Forklare udvalgte organers fysiologiske processer og relatere disse til organernes anatomi Forklare dannelse af H + -ion i kroppen samt kroppens buffersystemer Forklare reguleringen af syre-base-balancen i kroppen Definere begreberne mikrobiota og mikrobiom Beskrive mikrobiotas betydning for menneskers sundhedstilstand på udvalgte områder Klassificere og navngive udvalgte sygdomsfremkaldene mikroorganismer under korrekt taxonomi Forklare bakteriers struktur og disses centrale funktioner Forklare hvorledes udvalgte bakterier dyrkes, identificeres og resistensbestemmes Beskrive udvalgte antibiotikas virkningsmekanismer Beskrive udvalgte infektioner herunder patogenese og diagnostik Forklare de vigtigste begreber i farmakokinetik og farmakodynamik Beskrive centrale elementer i personlig medicinering herunder anvendelse af terapeutisk drug monitorering Beskrive udvalgte medikamenters farmakokinetik og farmakodynamik

22 22 Humanistiske fag Kommunikation 1 ECTS Kommunikations teori Beskrive udvalgte grundlæggende elementer indenfor kommunikation Forklare hvorledes udvalgte kommunikationsteorier kan understøtte kommunikationen i professionsudøvelsen Reflektere over og diskutere situationsbestemt kommunikation i forhold til patient-/borgerforløb Samfundsvidenskabelige fag Jura Socialpsykologi og samarbejde Sundhedsjura Samarbejdes teori Angive relevante love og bekendtgørelser indenfor sundhedsområdet Overordnet beskrive indholdet i relevante love og bekendtgørelser indenfor sundhedsområdet Reflektere over professionens muligheder og barrierer i de lovbestemte rettigheder og pligter indenfor sundhedsområdet og ytringsfrihed Forklare udvalgte teorier om samarbejde samt eksemplificere i forhold til professionsudøvelsen Forklare begrebet socialpsykologi samt sætte det i relation til professionsudøvelsen

23 23 Sundhedsøkonomi Organisation i sundhedsvæsnet Sundhedsøkonomi Beskrive sundhedsvæsnets overordnede opbygning, organisering og placering i det danske samfund Beskrive grundlæggende begreber og mekanismer indenfor sundhedspolitik og sundhedsøkonomi skabsteori og forskningsmetodologi Informations- og kommunikationsteknologi skabsteorier og evidensniveauer IMRAD I Poster Beskrive de videnskabsteoretiske paradigmer og tilhørende videnskabelige tilgange Nævne principper for god videnskab og god forskning Beskrive evidenshierarkiet Identificere de metoder der typiske anvendes til data indsamling indenfor de videnskabsteoretiske paradigmer Beskrive systemer og procedurer til drift og vedligeholdelse af IT-systemer i sundhedsvæsnet Angive centrale elementer til håndtering af systemnedbrud Beskrive procedurer til sikring af personfølsomme data Tværsund Forløb Emner Mål for læringsudbytte Tværsund Beskrive samarbejdsformer og deres styrker og svagheder i specifikke sammenhænge under inddragelse af relevant teori Beskrive de andre sundhedsprofessioners roller i udvalgte patient-/borgerforløb Forklare begrebet patientsikkerhed og hvorledes der arbejdes med patientsikkerhed både i sygehusvæsnet og tværsektorielt

24 24 Forløb Emner Mål for læringsudbytte Forklare begrebet sammenhængende patient- /borgerforløb både i sygehusvæsnet og tværsektorielt Forklare betydningen af tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde ift. sammenhæng, sikkerhed og tryghed i patient-/borgerforløb Identificere udfordringer omkring patientens/borgerens opfattelse af sammenhæng, sikkerhed og tryghed i patient- /borgerforløb Identificere organisatoriske, økonomiske og/eller juriske forhold relateret til sammenhæng, sikkerhed og tryghed i patient- /borgerforløb Identificere udviklingspotentiler ift. patientens/borgerens opfattelse af sammenhæng, sikkerhed og tryghed i patient- /borgerforløb 7.2 Prøveform Prøven er en individuel mundlig prøve med forberedelse. Der udarbejdes en pulje på prøvespørgsmål indenfor semestrets fag og emner. Forud for prøven fortages en administrativ lodtrækning, hvorved det afgøres, hvilke 10 prøvespørgsmål ud af puljen den enkelte studerende kan blive eksamineret i. Lodtrækningen offentliggøres minimum 72 timer før prøven. På prøvedagen trækker den studerende 2 ud af de 10 administrative udvalgte prøvespørgsmål, hvori eksaminationen tager udgangspunkt. Under forberedelsen er alle hjælpemidler tilladte dog er enhver form for kommunikation ikke tilladt. Til eksaminationen må den studerende medbringe figurer/billeder uden tekst samt håndskrevet noter udarbejdet i forberedelsen umiddelbart før eksaminationen. Selve eksaminationen forgår ved, at den studerende præsenterer dennes viden, færdigheder og kompetencer i relation til spørgsmålene og indgår i en dialog med eksaminatorer. Tiden til dette fordeles ca. ligeligt mellem de to udtrukne prøvespørgsmål. Ved karaktergivning gives der kort feedback og begrundelse for karakteren. 7.3 Bedømmelsesgrundlag Den studerendes mundlige besvarelser. 7.4 Bedømmelse Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen ved intern bedømmelse.

25 Prøvetid Prøven varer i alt 75 minutter, hvoraf 35 minutter er forberedelse. Eksaminationen varer 30 minutter og der er 10 minutter til trækning af spørgsmål, votering, feedback og karaktergivning. 7.6 Prøvested University College Lillebælt, Campus Odense, Niels Bohrs Allé Censur Prøven bedømmes med intern censur. 7.8 Krav til opnåelse af karaktererne 02 og 12 Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, hvor følgene er opfyldt: Den studerende udviser overblik og dybdegående faglig forståelse med ingen eller få uvæsentlige mangler i forhold til bedømmelseskriterierne for de udtrukne prøvespørgsmål. Den studerende udviser sikre og overbevisende færdigheder/kompetencer i forhold til bedømmelseskriterierne for de udtrukne prøvespørgsmål. Den studerende viser omfattende forståelse for og kan reflektere over sammenhæng og sammenspil mellem de udtrukne prøvespørgsmål og semesterets emner generelt. Den studerendes anvendelse af professionsfagsproget er sikkert og korrekt. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, hvor følgene er opfyldt: Den studerendes udviser kun overfladisk faglig forståelse med mange mangler/fejl i forhold til bedømmelseskriterierne for de udtrukne prøvespørgsmål. Den studerende udviser usikre og minimale færdigheder/kompetencer i forhold til bedømmelseskriterierne og i tilknytning til de udtrukne prøvespørgsmål. Den studerende viser usikker/minimal forståelse af sammenhæng og sammenspil mellem de udtrukne prøvespørgsmål og semesterets emner generelt. Den studerendes anvendelse af professionsfagsproget er usikker og/eller begrænset.

Studieplan Bioanalyse Semester 2

Studieplan Bioanalyse Semester 2 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Bioanalyse Semester 2 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Forår 2017 Semester 2 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER Professions højskolen Absalon 21. Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 4. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

5. semester - Overgangsordning

5. semester - Overgangsordning OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 5. semester - Overgangsordning Udviklingsorienteret Bioanalytisk diagnostik Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 5. semester - Overgangsordning Udviklingsorienteret

Læs mere

Studieplan Bioanalyse Semester 1

Studieplan Bioanalyse Semester 1 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Bioanalyse Semester 1 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 1 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste:...

Læs mere

Studieplan Kvalitetssikring og udvikling Semester 2

Studieplan Kvalitetssikring og udvikling Semester 2 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Kvalitetssikring og udvikling Semester 2 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Forår 2017 Semester 2 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 2.1

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 1. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

3. semester Udvidet bioanalytisk diagnostik

3. semester Udvidet bioanalytisk diagnostik OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 3. semester Udvidet bioanalytisk diagnostik Professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik Odense Efterår 2017 3. semester Udvidet bioanalytisk diagnostik Indhold 1. Semesterets

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 2. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 3. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3

Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 3 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 3 3. Litteraturliste:...

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 3. semester Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse Institut for sundhedsuddannelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieplan Biomedicin Semester 2

Studieplan Biomedicin Semester 2 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Biomedicin Semester 2 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Forår 2017 Semester 2 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 3 3. Litteraturliste...

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning Uddannelsen i bioanalytisk diagnostik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning Uddannelsen i bioanalytisk diagnostik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Uddannelsen i bioanalytisk diagnostik Gældende fra 1. september 2016 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold... 5 2. Uddannelsens formål og mål for

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. 1. semester Bioanalyse og professionskendskab. Bioanalytikeruddannelsen i Odense

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. 1. semester Bioanalyse og professionskendskab. Bioanalytikeruddannelsen i Odense OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 1. semester Bioanalyse og professionskendskab Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 1. semester Bioanalyse og professionskendskab Indhold 1. Semesterets fokus og

Læs mere

Studieplan Biostatistik Semester 2

Studieplan Biostatistik Semester 2 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Biostatistik Semester 2 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Forår 2017 Semester 2 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 10: Immunkemiske analyser. 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 10: Immunkemiske analyser. 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser Modulbeskrivelse Modul 10: Immunkemiske analyser Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med grundlæggende immunologi og immunkemiske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik BEK nr 500 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Viderergående Uddannelser,

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. 1. semester Bioanalyse og professionskendskab. Bioanalytikeruddannelsen i Odense

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. 1. semester Bioanalyse og professionskendskab. Bioanalytikeruddannelsen i Odense OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 1. semester Bioanalyse og professionskendskab Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2016 1. semester Bioanalyse og professionskendskab Indhold 1. Semesterets fokus og

Læs mere

Studieplan Sundhedsøkonomi Semester 3

Studieplan Sundhedsøkonomi Semester 3 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Sundhedsøkonomi Semester 3 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 3 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Modulbeskrivelse præsenterer de studerende til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale laboratoriefærdigheder herunder den til grundlæggende naturvidenskabelige teori. Undervisningen

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen Tværprofessionel Virksomhed Studieaktiviteter for modul 5 Indhold Modulet, der afholdes i et samarbejde mellem flere mellemlange videregående sundhedsuddannelser,

Læs mere

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Specialforløb for studerende med SSA-baggrund Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Januar 2017

Læs mere

Modul 11 Klinisk modul

Modul 11 Klinisk modul Valgfrit modul I modul 11 vælger den studerende ét af følgende kliniske specialer: - Klinisk biokemi - Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - Klinisk immunologi - Klinisk mikrobiologi - Klinisk neurofysiologi

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 4. semester Ergoterapeutisk praksis og professionelle relationer Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 4. semester Indhold 1. Semesterets indhold

Læs mere

1. semester. Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

1. semester. Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Februar 2017 1. semester Indhold 1.

Læs mere

Studieplan Biostatistik Semester 1

Studieplan Biostatistik Semester 1 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Biostatistik Semester 1 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 1 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 1. semester. Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 1. semester. Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge August 2016 1. semester Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulet sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Det gennemføres på Campus Næstved i samarbejde mellem

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Uddannelsesplan 6. SEMESTER

Uddannelsesplan 6. SEMESTER Uddannelsesplan 6. SEMESTER JUNI 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring Modulbeskrivelse Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med teori fra de foregående

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Færdigheder den studerende kan under vejledning og med en vis grad af selvstændighed planlægge, udføre, dokumentere og begrunde biokemiske

Færdigheder den studerende kan under vejledning og med en vis grad af selvstændighed planlægge, udføre, dokumentere og begrunde biokemiske Modulbeskrivelse Modul 7: Udvidet biokemi og bioanalyse Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Udvidet biokemi og bioanalyse 2. Beskrivelse I modulets teoretiske og kliniske undervisning skal

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Studieplan Humanbiologi Semester 3

Studieplan Humanbiologi Semester 3 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Humanbiologi Semester 3 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 3 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025 Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling og samfundets behov, kvalificere den studerende inden for ydelser i det biomedicinske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Særligt tilrettelagt forløb for studerende med SSA uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, september 2016 Godkendt

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Professionsbachelor i Sygepleje Studieordning Institut for sundhedsuddannelse Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser

Læs mere

Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt

Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt Formål Prøven skal give mulighed for at bedømme den studerendes evne til at arbejde selvstændigt og udviklingsorienteret indenfor det bioanalytiske

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 4 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 4 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytisk kvalitetssikring Studieaktiviteter for modul 4 Indhold Beskrivelse Modul 4 fokuserer på kvalitetssikring inden for den bioanalytiske

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse BEK nr 652 af 29/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. j.nr. 159.924.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Specialforløb for studerende med SSA-bagrund

Specialforløb for studerende med SSA-bagrund SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I VEJLE 4. semester Specialforløb for studerende med SSA-bagrund Sygepleje Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 10N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

3. Semester- beskrivelse

3. Semester- beskrivelse 3. Semester- beskrivelse Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk Version 1,1 25. august 2017 3 3. semester Professionens placering i det danske sundhedsvæsen og kvalitetssikring af den bioanalytiske diagnostik.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytisk Praksis-, Udviklings- og Forskningsviden Gældende for hold SB513 Rev. Af Aino Elmegaard Larsen Bioanalytikeruddannelsen UCL Juni 2016

Læs mere

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser.

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser. Natur- og Ved modulets afslutning kan den Litteratursøgning i udvalgte sundhedsvidenskab samt studerende: søgedatabaser. Samfundsvidenskab: selvstændigt udvælge, diskutere og Håndtering af i Videnskabsteori,

Læs mere

Kick-off 13. januar Revision af Bioanalytikeruddannelsen. Fase 2

Kick-off 13. januar Revision af Bioanalytikeruddannelsen. Fase 2 Kick-off 13. januar 2016 Revision af Bioanalytikeruddannelsen Fase 2 Dagsorden Præsentation af den monofaglige gruppe De 5 leverancers indhold præsentation/information Revisionens 2. fase - milepæle Gyldigheden

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet Biokemi og bioanalyse (SB514) Studieaktiviteter for modul 7 Indhold Undervisningen på modul 7 foregår først på UCL i 6 uger herefter på de

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Beskrivelse fokuserer på kvalitetssikring inden for den bioanalytiske praksis, etik samt kontakt med patient og/eller donor. Undervisningen på modul 4 foregår på UCL i de første to uger og

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Modul 5 Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra februar 2015 1 1. Introduktion til modulet Introduktion

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 12 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 12 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 12 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring Formål Formålet med modulet er, at den studerende kvalificerer sig til at kunne anvende og kombinere statistiske

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering 1 Klinisk undervisning/praktik 4. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 3 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 3 Bioanalytikeruddannelsen Grundlæggende Biokemi og bioanalyse Studieaktiviteter for modul 3 Indhold Undervisningen på modul 3 foregår udelukkende på UCL. Modulet tager udgangspunkt

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept foreløbig struktur pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept foreløbig struktur pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 foreløbig struktur pr. 3.03.2016 v. Lena Busch Nielsen, Uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, Teamleder Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Studieordning VIA Bioanalytikeruddannelsen

Studieordning VIA Bioanalytikeruddannelsen Studieordning VIA Bioanalytikeruddannelsen 2016 INDHOLD 1. Professionens formål og uddannelsens formål 5 1.1 Dimittendprofil 5 1.2 Formål med uddannelsen 6 1.3 Titel og autorisation 6 2 Uddannelsens opbygning

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen Gældende fra 1. september 2016 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold... 5 2. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Mikroorganismers patogene egenskaber

Mikroorganismers patogene egenskaber Mikrobiologi 3 ECTS viden om smitterisici, sikkerhedsregler og hygiejne, som sætter den studerende i stand til at håndtere mikrobiologisk materiale. viden om bakteriel identifikation på baggrund af bakteriers

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi BEK nr 501 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 25.5.16, pebe, heng Side 1 Modulets

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 3. semester Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb Marts 207 3.semester Sygepleje - kliniks lederskab af patient- og borgerforløb

Læs mere