U V. V.L.D. 5. juli 1988 i anke 3-B.2349/1986. (Lorenzen, Bolt Rasmussen, P. Hald Andersen (kst.)).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U.1988.878V. V.L.D. 5. juli 1988 i anke 3-B.2349/1986. (Lorenzen, Bolt Rasmussen, P. Hald Andersen (kst.))."

Transkript

1 U V Sportsfiskerforenings interesse i fiskebestanden i en bæk anset for værnet af de erstatningsretlige regler, selv om foreningen ikke havde fiskeret i bækken. Tabet påregneligt. En lokal sportsfiskerforening F administrerede og bekostede udsætning af fiskeyngel i kommunen efter en af Fiskeriministeriet godkendt plan, der bl.a. omfattede en bæk, hvori der indtraf fiskedød som følge af en ajleudledning, som gårdejer G var ansvarlig for. Selv om F ikke havde fiskeret i bækken, fandtes foreningen at have en af erstatningsreglerne beskyttet interesse. Da skaden fandtes påregnelig, fik F derfor tilkendt en skønsmæssigt fastsat erstatning hos G. V.L.D. 5. juli 1988 i anke 3-B.2349/1986 (Lorenzen, Bolt Rasmussen, P. Hald Andersen (kst.)). De danske Landboforeninger som mandatar for gårdejer Knud Erik Skov, Stege (adv. Mogens Gaarden v/ adv. Jesper Rothe, København) mod Danmarks Sportsfiskerforbund >> 879 >> v/ Børge Christensen, Egå, som mandatar for Haderslev og Omegns Sportsfiskerforening (adv. Hans Kleberg, Århus). Haderslev civilrets dom 22. oktober Den 22. februar 1983 mellem kl og kl lod sagsøgte, Knud Erik Skov, Brorsbølvej 4, Haderslev, udkøre 4 læs ajle hver på 3500 l på et stærkt skrånende areal af matr. nr. 832 Vandling, Starup, som sagsøgte havde lejet af kommunen til græsning. På grund af arealets hældning, og fordi jorden var frossen, løb en stor del af ajlen ned i den nedenfor liggende Starup bæk med den virkning, at samtlige fisk nedstrøms blev dræbt. Efter uheldet blev der rejst tiltale mod sagsøgte for overtrædelse af miljølovens 17, stk. 1 og 53, og sagsøgte vedtog den 17. juni 1983 i retten en bøde på kr. efter de nævnte bestemmelser. Under straffesagen rejste Haderslev Sportsfiskerforening krav om erstatning for ødelæggelse af fiskebestanden i Starup bæk, men kravet blev henvist til civilt søgsmål. Under denne sag, der er anlagt den 31. juli 1985, har sagsøgeren, Danmarks Sportsfiskerforbund v/ Børge Christensen, - - -, Egå, som mandatar for Haderslev og Omegns Sportsfiskerforening, i det følgende kaldet sagsøgeren, der har administreret Fiskeriministeriets godkendte udsætningsplan for ørredfisk i Starup bæk, påstået sagsøgte dømt til i erstatning at betale 9.479,50 kr. med sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. Kravet opgøres således: 3000 stk. ørredyngel ` kr. 125 pr stk ,00 kr. 400 stk. ½ års ørred ` 50 øre pr. stk ,00 kr. 100 stk. 1 års ørred ` 200 øre pr. stk ,00 kr.

2 60 kg 2 års ørred ` kr. 40 pr. kg ,00 kr. 20 kg 3 års ørred ` kr. 65 pr. kg ,00 kr ,00 kr. Moms 22% heraf ,50 kr ,50 kr. 4 transporter (2 årlige) af fisk med tankvogn ` kr incl. moms ,00 kr. Ialt ,50 kr. Sagsøgte har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. Til støtte for frifindelsespåstanden er i første række anført, at der ikke foreligger en krænkelse af en retsbeskyttet interesse, og i anden række, at skaden ikke er påregnelig følge af den culpøse handling. For den subsidiære påstands vedkommende er anført, at kravet er udokumenteret, især omfanget af fiskedøden. Sønderjyllands amtskommunes miljøafdeling har den 4. marts 1983 i forbindelse med forelæggelsen af politisagen blandt andet udtalt:»- - - Ud fra et generelt miljø-og samfundsmæssigt synspunkt finder man det også vigtigt, at der sker en hurtig retablering af bækkens ørredsbestand, hvilket vil kunne opnås ved følgende udsætninger: Yngel: 3000 stk. ` 0,05 kr. = 150,00 kr. ½ års-fisk: 400 stk. ` 0,25 kr. = 100,00 kr. 2 års-fisk: 300 stk. ` 5,00 kr. = 1.500,00 kr ,00 kr. - (Udsætningerne forudsættes gennemført over 2 år) «

3 I en skrivelse af 11. december 1985 fra Fiskeriministeriet til sagsøgerens advokat hedder det:»under henvisning til skrivelse af 11. november 1985, j.nr. 63 hk/ed vedrørende Danmarks Sportsfiskerforbund som mandatar for Haderslev og Omegns Sportsfiskerforening mod Knud Erik Skov i Haderslev og foreningens søgsmålskompetence skal man meddele, at Fiskeriministeriet i medfør af 49 i lov nr. 66 af 23. marts 1965 om ferskvandsfiskeri udarbejder/godkender en række udsætningsplaner for bestemte vandområder. Udsætningsplanerne administreres som hovedregel af de lokale sportsfiskerforeninger, som ofte helt eller delvist disponerer over fiskerimuligheder i udsætningsplanens område eller i tilstødende vandområder. Udsætningsplanen for Haderslev Storkommune, som forelå i 1973, omfatter Starup Bæk vandsystem, og Haderslev og Omegns Sportsfiskerforening administrerer denne. 66 i ovennævnte lov fastslår, at den, som uberettiget har fisket i anden mands fiskevand eller på steder, hvor anden mand er eneberettiget enten til fiskeri i det hele eller til den pågældende art af fiskeri, skal erstatte den fiskeriberettigede den skade, som denne derved måtte have lidt. Bestemmelsen finder anvendelse, hvad enten det ulovlige fiskeri har fundet sted med lovlige redskaber og fangstområder eller de i 44 og 45 nævnte forbudte redskaber og fangstmåder, hvor bl.a. eksploderende, giftige eller bedøvende stoffer nævnes. Skadegørende handlinger, der ødelægger fiskerimulighederne, må ligestilles hermed. Det er Fiskeriministeriets opfattelse, at ovennævnte erstatningsbetragtning i loven må finde tilsvarende anvendelse, hvor en skade er påført resultatet af udsætningsarbejdet i henhold til godkendte udsætningsplaner. Fiskeriministeriet finder, at Haderslev og Omegns Sportsfiskerforening, som administrerer udsætningsplanen for Starup Bæk, med føje har ret til at kræve erstatning for den skade, foreningen er blevet påført ved ødelæggelser af udsætningsarbejdets resultater gennem den ulovlige udledning af ajle, således at der ved erstatningen skabes mulighed for at retablere fiskebestanden, hvilket også er i almenhedens interesse i overensstemmelse med ferskvandsfiskerilovens intention.«

4 >> 880 >> Under sagen er afgivet partsforklaring af sagsøgte og vidneforklaring af miljøkonsulent Børge Christensen, Århus, Bent Christensen, Kjeld Thomas Nørgaard og Peter Ravn Wogensen, alle Haderslev. Børge Christensen har forklaret, at den af fiskeriministeriet godkendte udsætningsplan for Haderslev storkommune er udarbejdet af Danmarks fiskeri- og havundersøgelse på grundlag af en undersøgelse af vandløbene. Det bliver undersøgt, om de er forurenede, og hvor stor en fiskebestand de kan bære. De lokale foreninger af Sportsfiskerforbundet betaler for undersøgelsen og finansierer også i stort omfang udsætningerne. Disse blev påbegyndt for 10 år siden. Mængden af fiskeyngel i erstatningspåstanden svarer til den oprindelige udsætningsplan. Det er en ret bekostelig affære, for det første fordi kun fisk med særlig klassifikation kan bruges, for det andet skal udsætning ske over flere gange, og for det tredje skal fisken transporteres til udsætningsstedet i tankbil med særligt iltnings-bassin. Fisken skal fordeles over hele vandløbet - små fisk opstrøms og større fisk nedstrøms - hvilket ofte må ske ved at bære fisken i spande. Efter en forurening er det nødvendigt at vente et par år med at opbygge fiskebestanden på ny, fordi den fauna fiskene lever af, også skal have tid til at genopstå. Den bestand af vandrefisk, som findes i de mindre vandløb, vil på længere sigt ikke blot komme lystfiskerne til gode, men også erhvervsfiskeriet. Bent Christensen har forklaret, at han i 14 år har været medlem af bestyrelsen i Haderslev og Omegns Sportsfiskerforening. Sagsøgeren har betalt for udarbejdelse af udsætningsplanen og har afholdt udgifterne ved selve udsætningerne. De blev påbegyndt i Sagsøgeren har ikke fiskeret i Starup bæk, men den er blevet benyttet til udsætning. I foråret 1986 er man begyndt at udsætte yngel i bækken igen. Fiskene er købt hos Nissen & Jøker dambrug i Egtved. Prisen har været 100 kr. for 1000 stk. yngel, 40 øre for ½ års ørred, 1 kr. for 1 års ørred og kr. pr. kg for 2 års ørred. Prisen for 3 års ørred kender han ikke. Transport til udsætningsstedet i tankbil med iltningsanlæg er ikke inkluderet i prisen. Han husker ikke prisen herfor. Sagsøgte har forklaret, at han overtog landbrugsejendommen i Den er nu bortforpagtet. Han gav ordre til, at ajlen skulle udkøres i marts 1983 på det lejede græs-areal. Han var klar over, at jorden var frossen og derfor ikke kunne optage store mængder. Han var ikke til stede ved bækken, da fiskedøden blev konstateret, men han fik forevist de døde fisk. Efter hans opfattelse har bækken, forinden udledningen ofte været kraftig forurenet. Den har, så vidt han ved, været brugt til afløb fra møddingpladser og ca. 20 huse. Han har aldrig været klar over, at bækken blev brugt til udsætning af fisk. Kjeld Thomas Nørregaard, Brorsbøl, har forklaret, at han er cand. agro. og arbejder som lærer i blandt andet biologi. Starup bæk løber gennem hans ejendom, der ligger opstrøms i forhold til sagsøgte. Bækken har periodevis forud for den 29. februar 1983, særlig i sommerhalvåret, været forurenet. Det har været så slemt, at hesten ikke ville drikke vandet, og det lugtede grimt. Han har til undervisningsbrug taget prøver af vandet og lavet ilttest. Iltindholdet har været meget beskedent. Vidnet havde af en bekendt fået at vide, at bækken havde opgang af fisk, og han var klar over, at der levede fisk i bækken, men han vidste ikke, at der var blevet udsat fisk.

5 Peter Ravn Wogensen har forklaret, at han hele sit liv har boet på en ejendom, der ligger ved bækken opstrøms sagsøgtes ejendom. Bækken er i dag renere end for år tilbage. Forud for uheldet var den lidt snavset, og det kunne ske, den lugtede lidt efter regnskyl. Han er ikke bekendt med, om der er udledning af spildevand fra landejendomme til bækken. Han var ikke klar over, at bækken blev brugt til udsætning af fiskeyngel, og efter hans opfattelse var den heller ikke egnet. Sagsøgeren har til nærmere støtte for påstanden anført, at det er ubestridt, at sagsøgte har handlet culpøst ved at lade udkøre ajle på matr. nr. 832 Vandling, Starup, uden at sikre sig, at det ikke løb ned i Starup bæk, og han er herefter også erstatningsansvarlig for den skade, som er en følge af den culpøse handling. Ved forureningen blev hele fiskebestanden i Starup bæk dræbt, og sagsøgerens arbejde, i henhold til udsætningsplanen, blev ødelagt. Sagsøgeren må nu foretage genudsætning og er derfor blevet påført et økonomisk tab ved forureningen. Selv om sagsøgeren ikke har fiskeretten i Starup bæk, må sagsøgerens interesse i at bevare fiskebestanden i bækken være værnet af erstatningsregler jævnfør ferskvandsfiskeriloven 66, stk. 4 direkte ikke analogt og ikke mindst intentionerne bag loven. Det ville også være i strid med retsbevidstheden, om det af sagsøgeren >> 881 >> bekostede og udførte arbejde kunne tilintetgøres erstatningsfrit. Det er uden betydning, om sagsøgte har været bekendt med udsætningen, idet han under alle omstændigheder har pligt til jævnfør ferskvandsfiskeriloven at undersøge, hvad der kan være i et vandløb af fisk. Den opståede skade er også en adækvat følge af den skadegørende handling, idet det er påregneligt, at fiskene dør, når vandløbet bliver forgiftet, og desto farligere en handling er, desto mindre krav kan der stilles til adækvansen. Det er vanskeligt at opgøre sagsøgerens tab nøjagtigt, men det påståede beløb svarer til, hvad det vil koste at udfylde den oprindelige udsætningsplan. Sagsøgte har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at en lille gruppe borgere ikke kan erhverve en erstatningsbeskyttet interesse ved at udsætte fisk i en bæk, især ikke når der intet er oplyst om udsætningen, og gruppen ikke har fiskeret i bækken. For at der kan tilkendes erstatning, må det som minimum kræves, at der foreligger en eneret til at udnytte fiskebestanden, og at de mennesker, der færdes ved bækken, er underrettet om udsætningen. Sagsøgerens interesser er værnet gennem straffereglerne, og dette værn er tilstrækkeligt. Der er endvidere tale om en følge af sagsøgtes skadegørende handling, som han ikke bærer risikoen for. Sagsøgte har ikke været bekendt med, at der var udsat fisk i bækken, og den var desuden både efter hans og hans naboers mening ikke tjenlig til udsætning. Den har forud for uheldet været kraftigt forurenet, og det kan derfor ikke udelukkes, at en stor del af sagsøgerens udsætning allerede var ødelagt. Sagsøgerens krav er ikke nærmere dokumenteret, og der kan herefter ikke gives dom for kravet. Retten skal udtale: Efter ferskvandsfiskerilovens 66, stk. 2, kan der tilkendes det offentlige erstatning for skade ved ulovligt fiskeri, og formålet med denne bestemmelse tilsigter, at fiskeriet som sådant skal holdes skadesløst.

6 Sagsøgeren, som har bekostet og administreret den af Fiskeriministeriets godkendte udsætningsplan for blandt andet Starup bæk, og som i dette tilfælde har varetaget samfundets interesse i en bevarelse af fiskebestanden, findes under disse omstændigheder at have en interesse, som er erstatningsretligt beskyttet. Det må lægges til grund, at sagsøgtes udledning af ajle i bækken bevirkede, at den eksisterende fauna og fiskebestand blev ødelagt, og dette må anses for en påregnelig følge af den skadegørende handling. Det findes i denne forbindelse uden betydning, at sagsøgte ikke var bekendt med udsætningsplanen. Med hensyn til opgørelsen af skaden kan det efter de fremkomne oplysninger ikke udelukkes, at Starup bæk allerede forud for sagsøgtes udledning af ajle periodevis har været forurenet, og at denne forurening også har haft indflydelse på sagsøgerens udsætningsarbejde. Desuden må det efter den af vidnet Christensen afgivne forklaring antages, at udgiften til indkøb af fisk bliver mindre end anført i stævningsbeløbet. Erstatning findes herefter på rent skønsmæssigt grundlag passende at kunne ansættes til kr., hvilket beløb sagsøgte vil have at udrede med renter som påstået. Sagsøgte bør godtgøre sagsøgeren sagens omkostninger med kr Vestre Landsrets dom For landsretten har appellanten, De Danske Landboforeninger som mandatar for gårdejer Knud Erik Skov, gentaget sine i første instans nedlagte påstande, medens indstævnte, Danmarks Sportsfiskerforbund v/ Børge Christensen, Egå, som mandatar for Haderslev og Omegens Sportsfiskerforening, principalt har gentaget sin påstand for byretten, subsidiært påstået dommen stadfæstet. Miljøkonsulent Børge Christensen har supplerende forklaret, at det er meget almindeligt, at de lokale sportsfiskerforeninger udsætter vandrefisk - ørred og laks - i vandløb, hvor foreningen ikke har fiskeret. Det drejer sig om meget små vandløb -»barnekamre«- hvor de udsatte fisk kan yngle, og der vil derfor ikke være egentlige fiskemuligheder i disse vandløb. Amtskommunens forslag til retablering af bækkens ørredbestand, vil ikke kunne opfylde Fiskeriministeriets godkendte udsætningsplaner for Starup bæk. Nissen & Jøkers Dambrug har overfor vidnet bekræftet, at hver transport af fiskeyngel koster kr. excl. moms.

7 Udsætningsplanen for Starup bæk er nu gennemført, og det har nogenlunde kostet det beløb, som indstævnte kræver. Parterne har i det væsentlige gentaget deres procedure for byretten. Landsretten skal udtale: >> 882 >> Ved sagens afgørelse lægges det til grund, at Fiskeriministeriet i medfør af ferskvandsfiskerilovens 49 har godkendt udsætningsplanen for fiskeyngel for Haderslev storkommune, som bl.a. omfattede Starup bæk, og at Haderslev og Omegns Sportsfiskerforening administrerede og bekostede udsætningsplanen. Uanset, at sportsfiskerforeningen ikke havde fiskeret i Starup bæk, findes foreningen - også når henses til de samfundsmæssige interesser, som er knyttet til bevarelse og forøgelse af fiskebestanden i ferskvandsløbene - på denne baggrund at have en af erstatningsreglerne beskyttet interesse. Af de i dommen anførte grunde tiltrædes det, at udledningen af ajle med deraf følgende fiskedød har været en påregnelig følge, ligesom det - som sagen foreligger oplyst for landsretten - tiltrædes, at erstatningen er fastsat skønsmæssigt. Da landsretten ikke finder anledning til at ændre byrettens skøn vedrørende erstatningens størrelse, stadfæster landsretten herefter den indankede dom Sagens omkostninger for landsretten betaler appellanten til indstævnte med kr

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H Bilag 4 Højesterets dom H. D. 17. november 1970 i sag II 273/1969 Osted Fjernvarmeværk A.m.b.a. (hrs. Tjur) mod gravemester Kjeld Larsen (hrs. Jørgen Pedersen e. o.). Ejer, som havde ladet sit hus tilslutte

Læs mere

Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan.

Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan. U.2003.1095V Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan. Amt meddelte i 1972 landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Rørbæk Vandværk I henhold til aftale fremsender jeg vedlagt kopi af Højesteret dom af 22.4.1976 i sagen Rudbjerg Kommune - P. Med venlig

Læs mere

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009 B2011.BS.11D-5427/2009 TBB2011.730 Aftalt pris for andel i andelsboligforening oversteg trods fald i ejendomsvurderingen ikke det lovlige, da foreningens opsparede midler også skulle indgå ved beregning

Læs mere

Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet.

Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet. U.2001.1572V Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet. Den dengang 15-årige A oprettede i 1998 en hjemmeside på internettet med direkte

Læs mere

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)).

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). 23. afd. nr. B-246-97: Andelsselskabet

Læs mere

07738.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07738.00. Fredningen vedrører: Karstoft A. Domme. Taksationskommissionen 26-03-1992.

07738.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07738.00. Fredningen vedrører: Karstoft A. Domme. Taksationskommissionen 26-03-1992. 07738.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07738.00 Fredningen vedrører: Karstoft A Domme Taksationskommissionen 26-03-1992 Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-12-1991 Fredningsnævnet 18-12-1989 Kendelser Deklarationer

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 Sag 52/2011 (1. afdeling) Eyvind Rimstad og Michael Rossing (advokat Allan Ohms for begge, beskikket) mod Rudersdal Kommune (advokat Svend Paludan-Müller)

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København)

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København) D O M afsagt den 11. juli 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Nikolaj Aarø-Hansen, Olav D. Larsen og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1499 13 A (advokat Lars Vindfeldt Skals,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

Sagsøgeren, Søren Steensen Blicher, har nedlagt følgende påstande: Angående beskyttelsen af vandhullet i medfør af naturbeskyttelseslovens 3:

Sagsøgeren, Søren Steensen Blicher, har nedlagt følgende påstande: Angående beskyttelsen af vandhullet i medfør af naturbeskyttelseslovens 3: RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 6. maj 2015 i sag nr. BS C1-608/2014: Søren Steensen Blicher Ribevej 30 6230 Rødekro mod Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København

Læs mere

UDSKRIFT AF. Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.)).

UDSKRIFT AF. Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.)). 22. afd. a.s. nr. B-329-02: A (advokat

Læs mere

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. D O M afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. instanssag V.L. B-2589-12 og V.L. B-2590-12 Fagforeningen Danmark

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kunne kun ydes indtil det tidspunkt, hvor retten til erstatning for erhvervsevnetab indtrådte. Godtgørelse for svie og smerte, da afgørelse om méngodtgørelse endnu

Læs mere

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse UDEN STATUS Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse København Byrets dom af 17. december 2012 Sag BS 26B 5312/2011 Ligebehandlingsnævnets Sekretariat som mandatar

Læs mere

Nye forældelsesregler 1/1 2008

Nye forældelsesregler 1/1 2008 huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 3 EKSTRA april 2008 3 Juridisk artikel Nye forældelsesregler 1/1 2008 FORFATTER advokat BRIAN NYGAARD OSWALD Indledning Den 1. januar 2008

Læs mere

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København) D O M afsagt den 7. oktober 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Stig Glent-Madsen og Trine Riise (kst.)) i ankesag V.L. B 2089 13 A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

SAGSØGERS PÅSTANDSDOKUMENT

SAGSØGERS PÅSTANDSDOKUMENT Peter Schønning Advokat (L) Sagsnr. 114 1 11. april 2013 SAGSØGERS PÅSTANDSDOKUMENT Retten i Aalborg sagsnr. BS 7 50/2007 og 7 235/2007 Foreningen af Danske Videogramdistributører c/o advokat Johan Schlüter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen).

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). H. D. 12. marts 1975 i sag II 161/1973 Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). Forvaltningsret 123.1 Forvaltningsret

Læs mere

Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde.

Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde. Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde. Almindelige emner 1.2 - Ansættelses- og arbejdsret 271.9 - Erstatning uden for kontraktforhold 3211.7

Læs mere