CVR-nr Vedtægter for TryghedsGruppen smba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CVR-nr Vedtægter for TryghedsGruppen smba"

Transkript

1 Vedtægter for TryghedsGruppen smba CVR-nr Vedtægter for TryghedsGruppen smba

2 Navn og hjemsted Selskabets navn er TryghedsGruppen smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnene TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba) og Tryg i Danmark smba (TryghedsGruppen smba). 1.2 Selskabets hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2.1 Selskabets formål er Formål 2 1) at eje aktier, direkte eller indirekte, i selskaber, som driver forsikringsvirksomhed i ind- og udland eller anden virksomhed, der er tilladt i henhold til dansk eller udenlandsk lovgivning om finansiel virksomhed, 2) at eje aktier i selskaber, som driver anden tryghedsskabende virksomhed end den i punkt 1 nævnte, 3) at foretage investering som led i almindelig formuepleje, og 4) at yde støtte til a) virksomhed til gavn for danske skadeforsikrings-, livsforsikrings- og pensionsforsikringstagere, herunder - men ikke begrænset til - virksomhed med skadeforebyggelse, sygdomsforebyggelse, sikkerhed og tryghedsskabelse som formål, og b) samfundsgavnlig virksomhed og virksomhed, der skaber livskvalitet, herunder - men ikke begrænset til - uddannelse og undervisning samt kulturelle, videnskabelige, sociale og miljømæssige formål i Danmark. Medlemmer Medlemmerne er de til enhver tid værende danske forsikringstagere i Tryg Forsikring A/S (CVR-nr ) og sådanne forsikringsselskaber, hvormed Tryg Forsikring A/S måtte fusionere, samt danske forsikringstagere i henhold til forsikringsporteføljer, som Tryg Forsikring A/S måtte købe. En forsikringstager anses for dansk, når den pågældende har fast bopæl eller hjemsted i Danmark. 3.2 Medlemmerne hæfter ikke for selskabets forpligtelser. Vedtægter for TryghedsGruppen smba 2

3 3.3 Et medlem har ved udtræden af selskabet ikke krav på nogen del af selskabets formue. 3.4 Selskabets formue og indtægter kan kun udbetales medlemmerne ved opløsning af selskabet, og da kun hvis opløsningen ikke sker i forbindelse med fusion af selskabet med et andet selskab. Dog kan der udbetales bonus til medlemmerne i henhold til Medlemmerne udøver deres rettigheder gennem: Repræsentantskabet Bestyrelsen Direktionen. Valg af repræsentantskab Repræsentantskabet består af 70 repræsentanter, som vælges i overensstemmelse med reglerne nedenfor. 4.2 I hver af følgende 5 valgkredse vælges af og blandt medlemmerne i valgkredsen følgende antal repræsentanter: Valgkreds I (Region Hovedstaden): 21 Valgkreds II (Region Sjælland): 10 Valgkreds III (Region Syddanmark): 15 Valgkreds IV (Region Midtjylland): 16 Valgkreds V (Region Nordjylland): 8 Valg af repræsentanter foregår hvert år på skift i én valgkreds efter turnus. 4.3 Repræsentanterne vælges for 5 år at regne fra afslutningen af det ordinære repræsentantskabsmøde, som finder sted i valgåret. For så vidt angår stemmeret på det ordinære repræsentantskabsmøde henvises til 6.1 sidste led. Genvalg kan kun finde sted tre gange. 4.4 Opfylder en repræsentant ikke længere valgbarhedsbetingelserne, udtræder den pågældende straks af repræsentantskabet. Vedtægter for TryghedsGruppen smba 3

4 Afgår en repræsentant inden valgperiodens udløb, indtræder den kandidat, som ved det seneste valg i valgkredsen fik flest stemmer uden at opnå valg, i repræsentantskabet for den resterende del af valgperioden. Kandidaten skal have været valgbar i hele perioden siden valget. Er der ikke valgbare kandidater på listen over mulige suppleanter, kan bestyrelsen konstituere et valgbart medlem som repræsentant for den resterende del af valgperioden. Forud for beslutning om konstitution indkalder bestyrelsen også forslag fra repræsentanterne i valgkredsen. 4.4, 3. afsnit finder anvendelse på vakancer, der opstår i en valgkreds fra det tidspunkt, der første gang har været afholdt valg i valgkredsen efter den 21. marts Dog således at den finder anvendelse i valgkredsen for Region Syddanmark fra den 21. marts Indtil bestemmelsen finder anvendelse i en valgkreds, kan bestyrelsen konstituere et valgbart medlem som repræsentant for den resterende del af valgperioden, såfremt en repræsentant afgår. Forud for beslutning om konstitution indkalder bestyrelsen også forslag fra repræsentanterne i valgkredsen. 4.5 Til repræsentant i en valgkreds kan vælges en fysisk person, som (a) (b) (c) er forsikringstager hos et af de i 3, stk. 1 nævnte selskaber, og ikke er ude af rådighed over sit bo, og hvis vandel i almindeligt omdømme ikke gør personen uegnet eller uværdig til at beklæde hvervet som repræsentant, og ikke er fyldt 70 år den 1. april i valgåret, og (d) (i) har fast bopæl i den pågældende valgkreds, eller (ii) ejer fast ejendom, som er forsikret hos Tryg Forsikring A/S og er beliggende i den pågældende valgkreds, eller (iii) i den pågældende valgkreds driver erhverv, som er forsikret hos Tryg Forsikring A/S, og (e) Ikke er tilknyttet et af de i 3, stk. 1 nævnte selskaber eller disses datterselskaber eller TryghedsGruppen smba som (i) nuværende eller tidligere direktør (ii) nuværende eller tidligere medarbejder (iii) ægtefælle til en person nævnt i (i) eller (ii) og ikke i andre datterselskaber af TryghedsGruppen smba er (iv) nuværende eller tidligere direktør eller ægtefælle til en sådan person Tidligere medarbejdere og disses ægtefæller omfattet af 4.5 (e) er ikke længere omfattet heraf 5 år efter, at medarbejderen er ophørt med at være ansat i de i bestemmelsen anførte selskaber, og Vedtægter for TryghedsGruppen smba 4

5 (f) ikke er ansat i eller er i bestyrelsen af en juridisk person, der konkurrerer med et af de i 3, stk. 1 nævnte forsikringsselskaber eller forsikringsdatterselskaber. Hvis et medlem er en juridisk person, er ét direktions- eller bestyrelsesmedlem i den juridiske person valgbart til repræsentantskabet, såfremt (i) (ii) den juridiske person har hjemsted i valgkredsen eller i den pågældende valgkreds driver erhverv, som er forsikret hos Tryg Forsikring A/S, og det pågældende direktions- eller bestyrelsesmedlem opfylder betingelserne i afsnit (b), (c), (e) og (f) ovenfor. Ingen kan samtidig være opstillet til valg i mere end én valgkreds. En juridisk person kan kun opstille ét direktions- eller bestyrelsesmedlem til valg. 4.6 Et medlem, der ønsker at opstille eller et medlem som bestyrelsen ønsker at opstille til valg af repræsentanter i en valgkreds, skal skriftligt anmelde dette til selskabets hovedkontor ved mindst 25 stillere (udover medlemmet selv), der skal have stemmeret i valgkredsen. En afgående repræsentant kan opstille uden sådan anmeldelse. 4.7 Stemmeberettiget til valg i en valgkreds er (a) (b) enhver fysisk person, der på afstemningstidspunktet er medlem af selskabet og som har fast bopæl i valgkredsen, og enhver juridisk person, der på afstemningstidspunktet er medlem af selskabet og som har hjemsted i valgkredsen. Valg afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed sker lodtrækning. Ethvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Ingen stemme kan afgives ved fuldmagt. 4.8 Er der ikke indkommet flere forslag til repræsentanter i en valgkreds end svarende til antallet af de repræsentanter, der skal vælges, er de foreslåede valgt. Er der indkommet flere forslag, afholdes valg. 4.9 De nærmere regler for opstilling af kandidater og afholdelse af valg fastsættes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen i et valgregulativ. Vedtægter for TryghedsGruppen smba 5

6 Afholdelse af repræsentantskabsmøde Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed. 5.2 Repræsentantskabsmøder afholdes i Lyngby-Taarbæk kommune eller et andet sted i Danmark. 5.3 Der afholdes 2 repræsentantskabsmøder årligt, hvoraf det ene er det ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Emner, som en repræsentant måtte ønske behandlet på et af de to årlige repræsentantskabsmøder, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før afholdelsen af det pågældende repræsentantskabsmøde. Det andet repræsentantskabsmøde afholdes inden årets udgang. 5.4 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. En tiendedel af repræsentanterne kan forlange ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdt, når det skriftligt forlanges under angivelse af, hvilket emne der ønskes behandlet. 5.5 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde foretages skriftligt tidligst 4 uger og senest 8 dage før repræsentantskabsmødet til hver af repræsentanterne vedlagt årsrapporten (ved indkaldelse til det ordinære repræsentantskabsmøde) og med angivelse af dagsordenen og det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsen kan efter aftale med repræsentantskabets formand indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med kortere varsel. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal i øvrigt foretages senest 14 dage efter begæringens modtagelse. 5.6 Direktionen og revisionen har ret til at møde på repræsentantskabsmødet og tage ordet dér. 5.7 Repræsentantskabsmødets dirigent er repræsentantskabets formand, eller i dennes forfald næstformanden. Repræsentantskabets formand og næstformand vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 5.8 Over det på repræsentantskabsmødet passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. En afskrift af protokollatet sendes til repræsentanterne. Vedtægter for TryghedsGruppen smba 6

7 Dagsorden for ordinært repræsentantskabsmøde 6.1 Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte: 6 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår, herunder beretning om Tryg koncernens aktiviteter og beretning om repræsentantskabets lokalaktiviteter, samt beretning om bestyrelsens overordnede planer for selskabets fremtidige aktiviteter. 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder beslutning om udbetaling af bonus til medlemmerne. 4. Forslag fra bestyrelse eller repræsentanter. 5. Valg af repræsentantskabets formand og næstformand. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af revisor. 8. Valg af valgbestyrelse. På det ordinære repræsentantskabsmøde træffes alle afgørelser vedr. bestyrelsens beretning, godkendelse af årsrapport, anvendelse af overskud eller dækning af tab, jf. 6.1, pkt. 1, 2 og 3 af det siddende repræsentantskab, mens alle øvrige afgørelser træffes af de repræsentanter, hvis valgperiode ikke udløber efter det ordinære repræsentantskabsmøde sammen med evt. repræsentanter, hvis valgperiode begynder efter det ordinære repræsentantskabsmøde. Afstemninger Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af repræsentanterne er til stede. Er dette ikke tilfældet, indkaldes der senest 3 uger efter til et nyt repræsentantskabsmøde, der er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte repræsentanter. 7.2 Hver repræsentant har én stemme. En repræsentant kan give møde ved fuldmagt til en anden repræsentant eller bestyrelsen. 7.3 En beslutning om opløsning af selskabet er kun gyldig, hvis den er vedtaget af mindst 9/10 af samtlige repræsentanter. En beslutning om ændring af selskabets vedtægter er kun gyldig, hvis den er vedtaget af mindst 2/3 af de i afstemningen deltagende repræsentanter, dog således at en beslutning om ændring af selska- Vedtægter for TryghedsGruppen smba 7

8 bets vedtægter 2.1 kun er gyldig, hvis den er vedtaget af mindst 3/4 af samtlige repræsentanter. Det præciseres, at en beslutning om at ændre majoritetskravene i denne 7.3 kun er gyldig, hvis der opnås en majoritet, der svarer til den majoritet, der kræves for at træffe den pågældende beslutning. Ændring af majoritetskravet på 3/4, relaterende til 2.1, kræver således tilslutning fra mindst 3/4 af samtlige repræsentanter, mens ændring af majoritetskravet på 9/10, relaterende til opløsning af selskabet, kræver tilslutning fra mindst 9/10 af samtlige repræsentanter. 7.4 Beslutninger i øvrigt træffes ved stemmeflertal. Valg af bestyrelse Bestyrelsen består af fra 6 til 10 medlemmer, der vælges af og blandt repræsentantskabet. Dog kan repræsentantskabet inden for dette maksimum efter forslag fra bestyrelsen vælge op til 2 bestyrelsesmedlemmer, der ikke er repræsentantskabsmedlemmer. Indstilling fra bestyrelsen om valg af bestyrelsesmedlemmer, der ikke er repræsentantskabsmedlemmer, skal fremgå af indkaldelsen med dagsorden til repræsentantskabsmødet, og indstillingen skal indeholde en nærmere redegørelse for baggrunden for forslaget. Et tidligere bestyrelsesmedlem, som ikke længere er medlem af repræsentantskabet, kan først vælges som eksternt bestyrelsesmedlem i henhold til 2. punktum, når der er forløbet mindst 3 år fra det tidspunkt, hvor vedkommende udtrådte af repræsentantskabet. 8.2 Valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted jf. dog Et bestyrelsesmedlem skal fratræde, hvis den pågældende ophører med at være medlem af repræsentantskabet. Et bestyrelsesmedlem skal endvidere fratræde, hvis den pågældende i alt har fungeret som bestyrelsesmedlem i 12 år. Hvis den 12-årige funktionsperiode ikke udløber på et ordinært repræsentantskabsmøde, fratræder bestyrelsesmedlemmet dog senest på det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde derefter. 8.4 Bestyrelsen vælger efter hvert ordinært repræsentantskabsmøde en formand og op til 2 næstformænd. 8.5 Bestyrelseskandidater skal senest 14 dage før det ordinære repræsentantskabsmøde have anmeldt deres kandidatur, bilagt CV og evt. motivation til selskabets bestyrelse. Bestyrelsen udsender kandidaternes navne og CV til repræsentanterne forud for mødet. Såfremt der på repræsentantskabsmødet ikke er kandidater nok til besættelse af de ledige bestyrelsesposter, kan opstilling ske på mødet. Vedtægter for TryghedsGruppen smba 8

9 Bestyrelsen 9.1 Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af selskabets anliggender Ethvert spørgsmål om udøvelsen af stemmeretten på aktier, som selskabet ejer jf. 2, afgøres af bestyrelsen. 9.3 Bestyrelsen holder møde, når et medlem af bestyrelsen eller en direktør eller en revisor finder det nødvendigt. 9.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør den fungerende formands stemme udslaget. 9.5 Over bestyrelsesmøder føres en protokol, der underskrives af medlemmerne. 9.6 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden. 9.7 Bestyrelsen tager stilling til den af direktionen forelagte årsrapport og indstiller årsrapporten til vedtagelse på det ordinære repræsentantskabsmøde. Almennyttige aktiviteter Minimum 1% af selskabets formue, som opgjort i halvårsrapporten det pågældende regnskabsår, skal anvendes til selskabets almennyttige aktiviteter i.h.t. vedtægternes 2.1 4) i det efterfølgende regnskabsår. Bestyrelsen kommer inden udgangen af hvert regnskabsår med en indstilling til repræsentantskabet om den beløbsmæssige ramme for selskabets almennyttige aktiviteter det kommende regnskabsår og kan fravige minimumsgrænsen på 1% af formuen, såfremt selskabets økonomiske stilling tilsiger dette. Endvidere kan repræsentantskabet vedtage en fravigelse af minimumsgrænsen på 1% for det kommende regnskabsår med mindst 2/3 af de i afstemningen deltagende repræsentanter Repræsentanterne i hver af de 5 valgkredse, hvori landet efter 4.2 er opdelt, udgør de regionale råd. De regionale råd træffer beslutning om gennemførelse af projekter eller uddelinger til selskabets formål inden for det enkelte råds geografiske område Medlemmerne af de regionale råd vælger en formand og en næstformand. De medlemmer, der er valgt til selskabets bestyrelse, kan ikke vælges som formand eller næstformand for det regionale råd. Vedtægter for TryghedsGruppen smba 9

10 10.4 Selskabets bestyrelse udarbejder nærmere regler for de regionale råds aktiviteter, mødeafholdelse og honorering. Bestyrelsen fastsætter årligt det beløb, der kan anvendes til de regionale råds aktiviteter. Direktion Bestyrelsen ansætter en direktion og udpeger en administrerende direktør Direktionen forestår den daglige ledelse af selskabet. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for direktionen. Tegningsregel Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. Selskabet kan endvidere tegnes af et medlem af bestyrelsen i forbindelse med en direktør eller af 2 direktører i forening Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura. Revision Repræsentantskabet vælger til at revidere selskabets årsrapport for det kommende regnskabsår 1 revisor, som skal være statsautoriseret revisor Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabsår 14 Vedtægter for TryghedsGruppen smba 10

11 Bonus Bestyrelsen kan stille forslag om, at der udbetales bonus til medlemmerne, hvis selskabet i et regnskabsår opnår et overskud efter almennyttige aktiviteter på mere end 1% af selskabets samlede formue. Hvis der opnås et overskud på mindre end 1%, kan der ikke udbetales bonus, og et overskud på under 1% indgår ikke i en bonusopgørelse for et senere regnskabsår. Det samlede bonusbeløb kan ikke overstige det beløb efter skat, som selskabet modtager i udbytte og i avance ved aktietilbagekøb fra Tryg A/S i det pågældende regnskabsår Det samlede bonusbeløb fastsættes endvidere ud fra en samlet vurdering af det foregående års økonomiske resultater og selskabets aktuelle kapitalberedskab Bestyrelsen fremsætter forslag om udbetaling af bonus på det ordinære repræsentantskabsmøde, hvor forslaget skal godkendes af repræsentantskabet med det flertal, der fremgår af 7.4 (simpelt flertal). Repræsentantskabet kan ikke beslutte at udbetale et højere bonusbeløb end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen Hvis der træffes beslutning om udbetaling af bonus, fordeles bonusbeløbet forholdsmæssigt i forhold til de enkelte forsikringstageres indbetalte forsikringspræmier til Tryg Forsikring A/S opgjort pr. 31. december i det regnskabsår, som bonussen udbetales på baggrund af For at være berettiget til at modtage bonus, skal et medlem være forsikringstager pr. 31. december i det regnskabsår, som bonussen udbetales på baggrund af, såvel som på det tidspunkt, hvor repræsentantskabet vedtager den pågældende udbetaling af bonus Retten til bonus er en personlig ret for medlemmerne, og retten kan således ikke overdrages til tredjemand hverken til eje eller sikkerhed. Opløsning Såfremt repræsentantskabet med det i 7.3 nævnte kvalificerede flertal har truffet beslutning om opløsning af selskabet, bortset fra opløsning der sker i forbindelse med fusion af selskabet med et andet selskab, skal repræsentantskabet vælge en eller flere likvidatorer til at gennemføre opløsningen. Likvidator træder i stedet for selskabets bestyrelse og direktion Lov om visse erhvervsdrivende virksomheders regler om likvidation finder anvendelse Selskabets formue skal fordeles blandt medlemmerne efter principper, som skal godkendes af Erhvervsstyrelsen, og som nærmere skal bestemmes af repræsentantskabet med det i 7.3, stk. 1, første punktum nævnte kvalificerede flertal. Vedtægter for TryghedsGruppen smba 11

12 16.4 Afsluttende likvidationsregnskab skal godkendes af repræsentantskabet En beslutning om ændring af vedtægternes 16 er kun gyldig, hvis den er godkendt af Erhvervsstyrelsen. Overgangsbestemmelser Samtlige de medlemmer af selskabet, der var medlem før den af repræsentantskabet den 11. april 2002 vedtagne ændring af medlemskredsen efter vedtægternes 3, stk. 1, fortsætter deres medlemskab indtil de(t) forsikringsforhold, som udløser medlemskab måtte ophøre Valg til repræsentantskabet, jf. 4, stk. 2, sker i følgende valgkredse: 2008 Valgkreds IV (Region Midtjylland), 2009 Valgkreds V (Region Nordjylland), 2010 Valgkreds I (Region Hovedstaden), 2011 Valgkreds II (Region Sjælland), og 2012 Valgkreds III (Region Syddanmark) Der foretages ikke valg til repræsentantskabet i Repræsentanter, der ved førstkommende valg efter ovenstående turnus har haft sæde i repræsentantskabet i mere end 20 år, kan alene genvælges én gang Bestyrelsen valgt på det ordinære repræsentantskabsmøde i 2008 har en 1-årig valgperiode. Alle bestyrelsesmedlemmer er således på valg på det ordinære repræsentantskabsmøde i foråret Halvdelen af de bestyrelsesmedlemmer, der indvælges i bestyrelsen på det ordinære repræsentantskabsmøde i foråret 2009, skal på valg på det ordinære repræsentantskabsmøde i Bestyrelsen beslutter hvilke bestyrelsesmedlemmer, der skal på valg De i 5.3 anførte 2 årlige repræsentantskabsmøder afholdes første gang i Som konsekvens af stiftelsen af Foreningen NLP ved en opdeling af selskabet (CVR-nr ), indføres følgende overgangsbestemmelser for valg til selskabets repræsentantskab: 1. Selskabets repræsentantskab består uændret efter opdelingen. Dette gælder, selvom visse repræsentantskabsmedlemmer ikke opfylder valgbarhedskriterierne i 4.5 a). Vedtægter for TryghedsGruppen smba 12

13 2. Selskabets repræsentantskabsmedlemmer udskiftes herefter løbende i forbindelse med afholdelsen af valg i valgkredsene. For en god ordens skyld præciseres det, at det alene er personer, der opfylder valgbarhedskriterierne i 4.5 og 4.6, der kan opstille. 3. Hvis en repræsentant afgår inden en valgperiodes udløb, følges proceduren i 4.4. Det præciseres, at det alene er suppleanter, der opfylder valgbarhedskriteriet i 4.5 (herunder 4.5 a)), som kan komme i betragtning til at indtræde som medlem af repræsentantskabet i den resterende del valgperioden. Suppleanter, der ikke er forsikringstagere i Tryg Forsikring A/S, kan således ikke indtræde i repræsentantskabet, uanset om en sådan suppleant måtte være den suppleant, der har opnået flest stemmer, ved det seneste valg, i den pågældende valgkreds. De i denne 17.6 beskrevne overgangsbestemmelser bortfalder, når der, efter opdelingen, har været afholdt valg i samtlige valgkredse Repræsentantskabets formand valgt på det ordinære repræsentantskabsmøde i 2015 har en 2-årig valgperiode. Repræsentantskabets næstformand valgt på det ordinære repræsentantskabsmøde i 2015 er på valg i Vedtægterne er som vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 6. april 1995 med ændringer vedtaget på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 6. december 1995, det ordinære repræsentantskabsmøde den 20. april 1998, det ordinære repræsentantskabsmøde den 12. april 1999, det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 11. juni 2001, det ordinære repræsentantskabsmøde den 11. april 2002, det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 18. juni 2002, det ordinære repræsentantskabsmøde den 26. april 2004, det ordinære repræsentantskabsmøde den 7. april 2005, det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 29. august 2005, det ordinære repræsentantskabsmøde den 29. marts 2006, det ordinære repræsentantskabsmøde den 26. marts 2007, det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 26. oktober 2007, det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 7.oktober 2008, ordinære repræsentantskabsmøde den 24. marts 2010, det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 12. oktober 2010, det ordinære repræsentantskabsmøde den 21. marts 2012, det ordinære repræsentantskabsmøde den 20. marts 2013, på det ordinære repræsentantskabsmøde den 18. marts 2015 og med redaktionelle ændringer som vedtaget på bestyrelsesmødet i selskabet den 6. august 2015 i henhold til bemyndigelse, på repræsentantskabsmødet den 11. januar Vedtægter for TryghedsGruppen smba 13

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. TryghedsGruppen smba. CVR-nr

Vedtægter for. TryghedsGruppen smba. CVR-nr Vedtægter for TryghedsGruppen smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er TryghedsGruppen smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnene TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba)

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NLP

Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Foreningen NLP. 1.2 Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2.1 Foreningens formål er: Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Selskabets ledelse... 2 5 Valg af repræsentantskab... 3 6 Klage over valg... 4 7 Generalforsamling kompetence,

Læs mere

2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne.

2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne. Vedtægter for SEAS-NVE A.m.b.A. vedtaget på repræsentantskabsmødet den 29. april 2015 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er SEAS-NVE A.m.b.A. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabet navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Østifterne f.m.b.a

Vedtægter for. Foreningen Østifterne f.m.b.a BILAG A Vedtægter for Foreningen Østifterne f.m.b.a I. Foreningens navn, formål og hjemsted 1 Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. Stk. 2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR

Vedtægter for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR Vedtægter for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR 55 12 46 12 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab (i det følgende

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE VEDTÆGTER for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Stk. 1 Sparekassens navn er Søby-Skader-Halling Sparekasse. Dens hjemsted er Syddjurs Kommune. Stk. 2 Sparekassens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Vedtægter. Sparekassen Bredebro. for. Sparekassen Bredebro. Navn- Hjemsted - Formål 1. Garantkapital 2

Vedtægter. Sparekassen Bredebro. for. Sparekassen Bredebro. Navn- Hjemsted - Formål 1. Garantkapital 2 Vedtægter for Sparekassen Navn- Hjemsted - Formål 1 Sparekassens navn er Sparekassen, dens hjemsted er Tønder Kommune. Sparekassens binavne er Skærbæk Sparekasse, Tønder Sparekasse, som er afdelinger af

Læs mere

VEDTÆGTER. for DRAGSHOLM SPAREKASSE

VEDTÆGTER. for DRAGSHOLM SPAREKASSE VEDTÆGTER for DRAGSHOLM SPAREKASSE NAVN, HJEMSTED, FORMÅL OG SELSKABSKONSTRUKTION 1 Sparekassens navn er Dragsholm Sparekasse. Dens hjemsted er Odsherred kommune. Dragsholm Sparekasse driver herudover

Læs mere

Vedtægter for. Østifterne Administration f.m.b.a.

Vedtægter for. Østifterne Administration f.m.b.a. Vedtægter for Østifterne Administration f.m.b.a. I. Foreningens navn, formål og hjemsted 1 Stk. 1 Foreningens navn er Østifterne Administration f.m.b.a. Stk. 2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER HF FORSIKRING G/S AHLGADE 41 4300 HOLBÆK CVR. NR. 5469 8712

VEDTÆGTER HF FORSIKRING G/S AHLGADE 41 4300 HOLBÆK CVR. NR. 5469 8712 VEDTÆGTER HF FORSIKRING G/S AHLGADE 41 4300 HOLBÆK CVR. NR. 5469 8712 Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 24. april 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn, virkeområde og hjemsted. 3 2

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter for. GF Viborg

Vedtægter for. GF Viborg Vedtægter for GF Viborg 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Viborg F.M.B.A. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor forsikringsselskabet

Læs mere

GF Bornholms vedtægter

GF Bornholms vedtægter GF Bornholms vedtægter Vedtægter for GF Bornholm f.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Bornholm f.m.b.a.. Dens hjemsted er Bornholms Regionskommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Sparekassen Bredebro

Sparekassen Bredebro Vedtægter for Sparekassen Bredebro Sparekassen Bredebro Navn- Hjemsted - Formål 1 stk. 1 Sparekassens navn er Sparekassen Bredebro, dens hjemsted er Tønder Kommune. Sparekassens binavne er Skærbæk Sparekasse,

Læs mere

Doc.nr.: Vedtægter

Doc.nr.: Vedtægter B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G E N Doc.nr.: 263289 Vedtægter Side 2 I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Børsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Børsmæglerforeningen"

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

GF Kommunals vedtægter

GF Kommunals vedtægter GF Kommunals vedtægter Vedtægter for GF Kommunal Gældende fra d. 13. april 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Kommunal forening med begrænset ansvar. Dens hjemsted er den til enhver tid værende

Læs mere

Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vedtægter 2015 1 2 VEDTÆGTER for Vestjylland Forsikring gs. - 2015 1 Selskabets navn er Vestjylland Forsikring gs. Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune. Selskabet har endvidere

Læs mere

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BJERRINGBRO ELVÆRK Paragraf 1: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Foreningen Bjerringbro Elværk. Foreningens hjemsted er 8850 Bjerringbro, Viborg kommune. Paragraf 2: 1.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Liv&Død

Vedtægter for Landsforeningen Liv&Død Vedtægter for Landsforeningen Liv&Død 1 Navn, stiftelse og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Liv&Død med binavnene Dansk Ligbrændingsforening og Dansk Kremationsforening. Foreningen er stiftet

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn... 1 2. Hjemsted... 1 3. Formål... 1 4. Bankens kapital... 2 5. Bankens aktier... 2 6. Bankens ledelse... 2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere

FinansDanmarks vedtægter

FinansDanmarks vedtægter FinansDanmarks vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er FinansDanmark. 1.2 FinansDanmarks hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 FinansDanmark har til formål i alle henseender at virke

Læs mere

Valgregulativ for. TryghedsGruppen smba

Valgregulativ for. TryghedsGruppen smba Valgregulativ for TryghedsGruppen smba 6. marts 2017 1. Tidspunkt for afholdelse af valg 1.1 Valg afholdes hvert år i første kvartal i én af de i vedtægternes 4.2 anførte valgkredse. 1.2 Ved valget vælges

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Vedtægter for DAB NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn 1. Selskabets navn er DAB. Binavn: Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 s.m.b.a. Hjemsted Stk. 2. Dets hjemsted er Frederiksberg Kommune. Formål 2. DAB

Læs mere

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 2. oktober, 2014 VEDTÆGTER for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. [1/8] 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 1.2 Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SPAREKASSEN VENDSYSSEL

VEDTÆGTER FOR SPAREKASSEN VENDSYSSEL VEDTÆGTER FOR SPAREKASSEN VENDSYSSEL NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 1.1. Sparekassens navn er Sparekassen Vendsyssel. Sparekassen driver tillige virksomhed under følgende binavne: Brovst Sparekasse Fjerritslev

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Foreningen 1. Foreningen for Bevaringsværdige Bygninger er en sammenslutning af private ejere af bevaringsværdige bygninger i Danmark. Ved bevaringsværdige

Læs mere

- vi er her for dig. Vedtægter

- vi er her for dig. Vedtægter - vi er her for dig Vedtægter Dronninglund Sparekasse 25.03.2014 w w w. d r o n s p a r. d k VEDTÆGTER FOR DRONNINGLUND SPAREKASSE 1. Sparekassens navn er DRONNINGLUND SPAREKASSE, med hjemsted i Dronninglund

Læs mere

VEDTÆGTER. for. NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a. VEDTÆGTER for NRGi a.m.b.a. 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG ORGANISATIONSFORM 1.1 Selskabets navn er NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a. 1.2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. GF-Skov og Natur

Vedtægter for. GF-Skov og Natur Vedtægter for GF-Skov og Natur 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF-Skov og Natur, og klubbens hjemsted er den til enhver tid værende klubformands privatadresse. 2 Formål Klubbens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 - Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. 1 - Navn, hjemsted og formål Vedtægter for VEDTÆGTER 1 - Navn, hjemsted og formål Sparekassens navn er Fanø Sparekasse. Fanø Sparekasse s hjemsted er Fanø kommune. Sparekassen driver tillige virksomhed under navnet Fanø Spare- og

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedtægter for. GF Horsens

Vedtægter for. GF Horsens Vedtægter for GF Horsens 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF-Horsens. Dens hjemsted er Horsens kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser over for forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen BLOXHUB

VEDTÆGTER. Foreningen BLOXHUB 24. maj 2016 VEDTÆGTER for Foreningen BLOXHUB 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er BLOXHUB. 1.02 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningens formål og virksomhed

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78)

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) V E D T Æ G T E R Ref 4300079 Dok 847493 EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) Navn: 1 Selskabet er et aktieselskab. Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. Selskabets binavn er EnergiMidt Net Vest

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for DTU Forsikringsklub

Vedtægter for DTU Forsikringsklub Vedtægter for DTU Forsikringsklub Vedtægter for DTU Forsikringsklub F.M.B.A l Navn og hjemsted Klubbens navn er "DTU Forsikringsklub F.M.B.A." (Danmarks Tekniske skoler og Universiteter). Klubbens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling VEDTÆGTER for Foreningen Team Tvilling 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Team Tvilling. 1.2 Foreningens hjemsted er København Kommune. 2. FORMÅL 2.1 Foreningen har til formål på almennyttigt

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for. Klub 194 GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet.

Vedtægter for. Klub 194 GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet. Vedtægter for Klub 194 GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet. 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er. Dens hjemsted er den til enhver tid værende klubformands privatadresse. 2 Formål Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER Oktober 2011

VEDTÆGTER Oktober 2011 Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S ("SELSKABET") CVR-NR BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K

VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S (SELSKABET) CVR-NR BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S ("SELSKABET") CVR-NR. 25608925 1. NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret k194_203_17_11_vedtaegtsfolder.indd 1 23-05-2011 11:34:04 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret. Dens

Læs mere

AURA Energi a.m.b.a. Vedtægter

AURA Energi a.m.b.a. Vedtægter AURA Energi a.m.b.a. Vedtægter Gyldig pr. 31. maj 2016 side 1/11 Vedtægter AURA Energi a.m.b.a. CVR nr. 35861564 København Langelinie Alle 35 21 00 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger VEDTÆGTER for Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger 6. april 2016 Side 2 af 6 1 Pensionskassens formål Pensionskassens formål er at drive pensionskasse- og livsforsikringsvirksomhed. Livsforsikringsvirksomheden

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab CVR-nr. 13 59 43 76 August April 201712 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er PFA Pension, forsikringsaktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HILLERØD SPILDEVAND A/S

VEDTÆGTER FOR HILLERØD SPILDEVAND A/S VEDTÆGTER FOR HILLERØD SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1. Selskabets navn, hjemsted og formål... 3 2. Selskabets kapital... 3 3. Generalforsamlinger... 3 4. Bestyrelse og direktion... 4 5. Revision...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Ejby Elnet A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE 1. Navn, hjemsted, formål og selskabskonstruktion Sparekassens navn er Frøslev-Mollerup Sparekasse. Sparekassens binavn er Sparekassen Nordmors. Sparekassens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Vedtægter for. Vorbasse Grundejerforening cvr.nr. 86815915.

Vedtægter for. Vorbasse Grundejerforening cvr.nr. 86815915. BILLUND Hedemarken 23 DK 7200 Grindsted Tlf. +45 76 10 00 88 Fax +45 75 32 06 16 billund@advodan.dk CVR-nr. 25 57 52 88 Sag nr. 660-47268-TRH Vedtægter for Vorbasse Grundejerforening cvr.nr. 86815915.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere