Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket Postboks 2154 DK-1016 København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K"

Transkript

1 Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade København V herefter benævnt Koda/NCB og på den anden side XXX att.: Kontaktperson: Telefon: Website: herefter benævnt Udbyderen. Administrationen af denne aftale varetages af NCB 1

2 1. Aftalens omfang 1.1. Koda/NCB giver herved Udbyderen tilladelse til at bruge Koda/NCB s repertoire på de vilkår, der er fastsat i det følgende Denne aftale giver Udbyderen tilladelse til at mekanisere og stille et uddrag på max. 30 sekunder pr. værk til rådighed for offentligheden af de værker, som er repræsenteret af Koda/NCB med det formål at gøre værkerne tilgængelige på Udbyderen s website eller lignende for kunder til download til deres mobiltelefoner som ringetone i Danmark. Aftalen omfatter også ringetonelydprøver i streamingformat på Udbyderen s website eller lignende. 2

3 2. Aftalens begrænsninger 2.1. Aftalen omfatter ikke ophavsmændenes ideelle rettigheder efter ophavsretslovens 3, som kan gøres gældende uafhængigt af denne aftale Aftalen omfatter ikke brug af musik i religiøse, politiske eller pornografiske forbindelser, annoncering eller andre forbindelser, hvor ophavsmandens værk identificeres med Udbyderen eller Udbyderens tjenester eller produkter. I sådanne tilfælde skal der søges om tilladelse fra ophavsmanden Efter krav fra en rettighedshaver kan Koda/NCB forbyde brugen af enkelte værker eller alle rettighedshaverens værker i forbindelse med en tjeneste indeholdt i denne aftale. Meddelelse om forbuddet gives skriftligt til Udbyderen, som umiddelbart efter modtagelse heraf er forpligtet til at fjerne de pågældende værker fra tjenesten Aftalen dækker det danske territorium. Aftalen giver således ikke mulighed for at Udbyderen kan foretage salg eller downloads til brugere uden for Danmark. 3. Vederlag 3.1. Vederlaget til Koda/NCB udgør: 10% af bruttoomsætningen for den af aftalen omfattede tjeneste, dog minimum EUR 0,1802 pr. downloadet ringetone (enten direkte eller via SMS eller lignende). Som absolut minimum betaler Udbyderen dog et månedligt ikketilbagebetalingspligtigt vederlag på EUR Ved bruttoomsætning forstås samtlige indtægter, som er forbundet med udbuddet af ringetoner herunder slutbrugerens salgspris (eksklusiv moms) samt reklame- og sponsorindtægter af enhver art og abonnementsindtægter. Indtægter omfatter alle indtægter, som angår udbuddet af ringetoner, uanset om de oppebæres af Udbyderen eller af tredjemand Vederlaget betales a conto kvartalsvist forud og er forfaldent til betaling 1.1, 1.4., 1.7. og 1.10, idet Udbyderen som minimum bliver a conto faktureret i overensstemmelse med det aftalte skønsmæssige antal downloads eller det absolutte ikketilbagebetalingspligtige minimumsvederlag. Vederlag for master-kopier på Udbyderen s server er inkluderet i vederlaget. 3

4 3.4. Parterne er enige om skønsmæssigt at fastsætte det månedlige antal downloads ved aftales indgåelse til [Antalsfaktor]. Antallet af downloads kan anvendes som udgangspunkt til at beregne det a conto minimumsvederlag, Udbyderen skal betale for den periode, hvor tjenesten eventuelt har været tilgængelig forud for indgåelsen af denne aftale A conto minimumsvederlaget vil løbende blive justeret i overensstemmelse med det faktiske antal af downloads Fakturering af a conto minimumsvederlaget eller det absolutte ikketilbagebetalingspligtige minimumsvederlag sker i danske kroner, idet eurokursen fastsat af Danmarks Nationalbank (http://www.valutakurser.dk/) på faktureringsdatoen anvendes Udbyderen skal betale vederlaget i overensstemmelse med Koda/NCB s fakturering og de rapporteringer, der refereres til i pkt. 5. Efter udløbet af et kalenderår respektive efter Udbyderen s ophør med udbud af ringetoneer korrigeres vederlaget endeligt i overensstemmelse med henholdsvis aftalens procentvederlag eller minimumsvederlag De i aftalen fastsatte vederlag reguleres efter nettoprisindekset (første gang i 2014 efter nettoprisindekset for juli 2012 i forhold til juli 2013). 4. Udbyderens ansvar 4.1. Udbyderen er ansvarlig for, at musikværker omfattet af denne aftale ikke kopieres, distribueres eller stilles til rådighed for offentligheden på anden vis end den, der er fastsat i denne aftale. 5. Rapporteringspligt 5.1. Udbyderen skal senest 10 dage arbejdsdage efter udløbet af hvert kvartal forsyne NCB med den fornødne information til brug for faktureringen, herunder antal af downloads og indtægten i den pågældende periode Derudover skal Udbyderen levere følgende rapportering til Koda/NCB: (i) Værkets titel (ii) Navn på komponist og tekstforfatter (hvis muligt) (iii) ISRC kode på værket (hvis muligt) (iv) Navne på andre medvirkende (hvis muligt) (v) Artisten 4

5 (vi) Værkets varighed (vii) Antal downloads og pris per download (viii) Lande hvortil værkerne er downloadet (ix) Udbyderens unikke track-id (x) Forlag (xi) Original titel og (xii) ISWC kode Udbyderen skal rapportere til Koda/NCB i et DDEX format- Digital Sales Reporting Message Suit Standard - i den version der er godkendt af Koda/NCB. Derudover skal Udbyderen sørge for, at alle DDEX rapporterne er i overensstemmelse med XML sproget og DDEX rapporteringsstandarden. Fejl i XML-sprog eller DDEX rapporter vil blive anset som "ikke-leveret" rapportering indtil en korrekt rapportering er modtaget hos Koda/NCB. Hvis Udbyderen kan levere rapporteringen i et såkaldt "flat file format" (*.csv), kan det aftales at Udbyderen leverer i dette format Senest 5 måneder efter udløbet af et kalenderår eller efter Udbyderens ophør med udbud af musikværker til download skal Udbyderen forsyne Koda/NCB med et revisorattesteret regnskab med oplysninger om de samlede indtægter vedrørende den af aftalen omfattede tjeneste samt øvrige oplysninger, der kan være relevante for vederlagets beregning, jf. ophavsretslovens 57. Omkostningerne herved afholdes af Udbyderen. Koda/NCB kan frafalde kravet om, at regnskabet skal være revisorattesteret. 5

6 6. Misligholdelse 6.1. Udebliver betaling eller opfyldelsen af andre forpligtelser i henhold til denne aftale mere end 1 måned efter forfaldstid, kan Koda/NCB ophæve aftalen uden yderligere varsel. Udbyderen er herefter uberettiget til at fortsætte anvendelsen af Koda/NCB s repertoire Koda/NCB skal snarest muligt underrette Udbyderen om dennes hævebegrundende misligholdelse af aftalen Såfremt Udbyderen efter aftalens ophævelse, jf. pkt. 6, fortsat ønsker at anvende Koda/NCB s repertoire i, skal der indgås ny aftale herom. Indgåelse af en ny aftale forudsætter, at Udbyderen har berigtiget de hævebegrundende forhold Ved indgåelse af en ny aftale, jf. pkt. 6.3, er Koda/NCB berettiget til at kræve en forhøjelse af det ikke-tilbagebetalingspligtige minimumsvederlag, jf. pkt Kontrol 7.1. Koda/NCB er til enhver tid berettigede til at foretage eller få foranlediget kontrol af Udbyderens regnskaber, bogholderi, logfiler og andre oplysninger, der er relateret til aftalen, herunder aftalens vederlag og generelle værkdokumentation. Omkostninger herved afholdes af Koda/NCB. Hvis kontrollen udviser væsentlige relevante afvigelser i forhold til de informationer, som Udbyderen har videresendt til Koda/NCB, er Koda/NCB berettiget til at kræve, at Udbyderen afholder kontrolomkostningerne Udbyderen er forpligtet til at føre et klart og nøjagtigt bogholderi samt nøjagtige og opdaterede logfiler og lignende dokumentation for antallet af downloadede ringetoner, som muliggør fremsendelse af fyldestgørende rapporter til Koda/NCB i henhold til pkt. 5. De anførte oplysninger skal være tilgængelige på en måde, som muliggør, at Koda/NCB kan foretage pålidelig og ubesværet kontrol heraf. Hvis Udbyderens forhold nødvendiggør en ekstraordinær kontrolindsats fra Koda/NCB, afholder Udbyderen Koda/NCB's omkostninger herved Ved aftalens indgåelse skal Udbyderen informere Koda/NCB om, hvem der fungerer som gateway for Udbyderens ringetoner. Ved gateway sigtes til den selvstændige netværksvirksomhed, hvorigennem Udbyderens ringetoner eller andet indhold passerer; typisk på vej til slutbrugeren. Udbyderen giver samtykke, og skal efter Koda/NCB's anmodning medvirke til, at Koda/NCB når som helst kan indhente alle relevante oplysninger om udbudet af ringetoner hos Udbyderen's gateway. Udbyderen skal ved aftalens indgåelse oplyse gatewayen om samtykket. Udbyderen forpligtes til så vidt muligt at tildele udbuddet af ringetoner en hhv. et selvstændig(t) kategori/nummer hos gatewayen med henblik på entydig identifikation af de ringetoner Udbyderen udbyder og fremsender til brugerne via gatewayen. Nærværende bestemmelse finder anvendelse i relation til alle gateways, der anvendes 6

7 af Udbyderen, herunder ved dennes udskiftning/tilføjelse af en eller flere gateway(s). Såfremt Udbyderen ikke anvender en ekstern gateway og derved selv fungerer som gateway er Udbyderen forpligtet til at give Koda/NCB oplysning herom På Udbyderens tjeneste skal følgende tekst angives tydeligt: "Musikken på denne tjeneste er stillet til rådighed med tilladelse fra NCB og Koda". Der skal etableres et hyperlink fra ordene NCB og Koda, til henholdsvis og 8. Uoverensstemmelser 8.1. Uoverensstemmelser vedrørende denne aftale skal først og fremmest løses ved forhandling. Hvis der ikke opnås enighed ad denne vej, skal uoverensstemmelser vedrørende aftalen løses efter dansk lov, og eventuelle sager afgøres ved byretten i København eller Østre Landsret. 9. Uoverdragelighed 9.1. Udbyderen kan ikke overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale, med mindre andet er aftalt særskilt Ændringer i ejerskabet af Udbyderen betragtes ikke som en overdragelse i relation til denne bestemmelse, med mindre Koda/NCB kan godtgøre, at ændringer i Udbyderens ejerkreds i al væsentlighed er sket med henblik på omgåelse af forbuddet mod overdragelse.. 7

8 10. Gyldighed Denne aftale træder i kraft den [Musik start dato]. Aftalen løber ind til videre og kan opsiges skriftligt af hver af parterne med 3 måneders varsel Uanset bestemmelsen i stk. 1 forbeholder Koda/NCB sig ret til at opsige aftalen med et varsel på 30 dage, såfremt Koda/NCB reviderer sin standardaftale om udbud af musikværker som ringetoner. Udbyderen vil i forbindelse med opsigelsen blive tilbudt indgåelse af den reviderede standardaftale Denne aftale er udfærdiget i to enslydende eksemplarer, hvoraf hver part har modtaget et eksemplar. For Koda/NCB: (dato) Anders Lassen, direktør For Udbyderen: (dato) [Attperson] 8

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme J.nr.: 8914829 JAV/KRM BILAG 2.2 Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme Mellem Professionshøjskolen UCC CVR nr. 30 78 79 86 Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg (i det følgende kaldet UCC)

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

koda Medlemshåndbog for Forlag

koda Medlemshåndbog for Forlag koda Medlemshåndbog for Forlag Medlemshåndbog for Forlag skal betragtes som et supplement til Medlems håndbog (for ophavsmænd), hvorfor vi henviser til denne, hvis der ønskes oplysninger om andre emner.

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere