Prudent Person-princippet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prudent Person-princippet"

Transkript

1 Til bestyrelsen i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 22. december 2015 Ref. J.nr Prudent Person-princippet Finanstilsynet bad i december 2014 bestyrelserne i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (herefter selskaber) om at redegøre for en række forhold i relation til prudent person-princippet, der med Solvens II indføres som et overordnet princip for forsikringsselskabernes forvaltning af aktiver fra 1. januar Formålet med prudent person-princippet er at sikre, at selskabernes investeringsstrategi afspejler det, som kunderne er stillet i udsigt, f.eks. i henseende til ydelser eller risikoprofil. Det betyder, at de aktiver, der medgår til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser, skal investeres på en måde, der passer til arten og varigheden af forsikringsforpligtelserne, så investeringen tjener forsikringstagernes interesser bedst muligt. FINANSTILSYNET Århusgade København Ø Tlf Fax CVR-nr ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Finanstilsynet ønsker med dette brev at informere om nogle generelle observationer og om Finanstilsynets forventninger i forlængelse af selskabernes redegørelser. Herudover ønsker Finanstilsynet at rette fokus på robustheden af investeringsstrategien. 1. Observationer fra bestyrelsernes afgivne redegørelser om prudent person-princippet Efterlevelse af prudent person-princippet Bestyrelserne blev anmodet om at redegøre for hvilke tiltag, som vil blive iværksat for at sikre, at selskabet lever op til prudent person-princippet. Redegørelserne viser, at langt hovedparten af selskaberne vurderer, at de umiddelbart overholder prudent person-princippet i forbindelse med forvaltningen af aktiverne. Generelt begrunder selskaberne denne opfattelse med, at deres investeringer er sammensat således, at investeringsporteføljens

2 2 forventede værdi og udvikling er robust over for fremtidige mulige stressscenarier på de finansielle markeder, og herved understøtter at kunderne modtager de ydelser, som de er stillet i udsigt. Flere forsikringsselskaber giver dog udtryk for, at bortfaldet af placerings- og spredningsreglerne ved overgangen til Solvens II vil give anledning til eftersyn af politikker og retningslinjer på investeringsområdet. Finanstilsynet forventer generelt, at selskaberne har fokus på eventuelle behov for at ændre politikker og retningslinjer, f.eks. i forhold til markeds-, likviditets-, kredit- og koncentrationsrisici, i lyset af overgangen til mere principbaserede investeringsregler under Solvens II. Hensigtsmæssigheden af investeringsstrategien Bestyrelserne blev anmodet om at redegøre for, at investeringsstrategien er hensigtsmæssig og robust i forhold til kundernes berettigede forventninger og ønsket om at sikre kunderne det bedst mulige afkast på langt sigt. Redegørelserne viser, at for gennemsnitsrenteprodukterne tilrettelægges investeringsstrategien typisk med udgangspunkt i tilknyttede garantier. En del af selskaberne har høje afkastkrav på grund af afgivne garantier og udmeldinger om pensionernes størrelse. Målsætningen for selskaberne er derfor typisk at sikre et højt risikojusteret afkast under hensyntagen til de begrænsninger, som garantierne giver anledning til. For markedsrenteprodukterne er det efter Finanstilsynets opfattelse mere uklart beskrevet i redegørelserne, hvad der fører til valget af investeringsrisici og investeringsstrategi. Redegørelserne viser, at det ikke er entydigt på tværs af selskaberne, hvordan profilerne klassificeres som havende hhv. lav, mellem eller høj risiko. I de selskaber, som udbyder livscyklusprodukter, er produkterne ofte konstrueret som en vægtning af de nævnte risikoklasser, afhængig af kundernes alder. Værktøjerne til at opnå bedst muligt afkast er forskellige for selskaberne. Hos hovedparten af selskaberne anvendes modeller for strategisk aktivallokering i fastlæggelsen af investeringsstrategierne, mens de fleste selskaber med gennemsnitsrenteprodukter derudover anvender langsigtet ALM-analyse. Finanstilsynet forventer, at bestyrelsen tager klart stilling til produktet og i den forbindelse sikrer en klar sammenhæng til investeringsrisici og investeringsstrategien.

3 3 For livscyklusprodukter er det endvidere god praksis at sikre en langsom tilpasning af porteføljens risiko, således at der ikke opstår unødig risiko ved pludselige omlægninger. Sikring af egenskaber for den samlede portefølje Bestyrelserne blev anmodet om at redegøre for, hvorledes den samlede porteføljes sikkerhed, kvalitet, likviditet og rentabilitet sikres. Redegørelserne viser, at en stor del af selskaberne vurderer stor sammenhæng mellem disse porteføljeegenskaber og derfor redegør for sikringen af de fire elementer under ét. Generelt angiver selskaberne, at den samlede porteføljes sikkerhed, kvalitet, likviditet og rentabilitet sikres ved fastlæggelsen af investeringsstrategien, benchmark og de tilhørende investeringsrammer, hvor der er særligt fokus på styringen relateret til koncentrations-, likviditets-, kredit- og modpartrisiko. Selskaberne lægger derudover vægt på investeringernes afkast/risiko-forhold, processer ved indgåelse og opfølgninger af investeringer og anvendelsen af stressanalyser for at vurdere porteføljens følsomhed over for forskellige risikoscenarier. Specifikt vurderes likviditeten af porteføljen typisk ved at se på forholdet mellem illikvide og likvide investeringer. Herunder redegør enkelte selskaber for, at dette sker med en højere graduering, hvor de enkelte investeringer klassificeres på en skala i en likviditetsscoremodel. Derudover er der eksempler på anvendelse af likviditets-stressanalyser, hvor det undersøges, hvor likvid porteføljen er i stressede situationer. Finanstilsynet vurderer, at anvendelse af likviditetsscoremodeller og likviditetsstressanalyser er god praksis, da disse metoder i højere grad klarlægger porteføljens likviditet. Måling, styring og kontrol m.v. af risici Bestyrelserne blev anmodet om at redegøre for, hvordan det sikres, at der udelukkende investeres i aktiver, hvortil der knytter sig risici, som selskabet kan identificere, måle, overvåge, forvalte, kontrollere og rapportere om. Selskaberne har for en stor dels vedkommende givet udtryk for, at sikringen af disse forhold sker med udgangspunkt i bestyrelsens fastsatte rammer og retningslinjer. Dette gælder bl.a. opsætning af positivlister over mulige investeringsaktiver, krav om bestyrelsens godkendelse af nye investeringsaktiver og gennemførelse af grundige due diligence processer ved f.eks. alternative investeringer. Enkelte selskaber nævner anvendelse af forskellige komitéer, der f.eks. skal overvåge risikorammer (Risikokomité), mens enkelte selskaber har valgt hovedsagligt eller udelukkende at investere i børsnoterede aktiver.

4 4 Finanstilsynet forventer, at selskaberne til alle tider sikrer, at alle investeringsrisici kan identificeres, overvåges, forvaltes, måles, kontrolleres og rapporteres. Det gælder både inden en given investering er foretaget, løbende og ved afvikling. Det forventes således, at identificering, overvågning, forvaltning, måling, kontrol og rapportering af risici indgår som en del af processen ved investering i nye investeringsaktiver, ligesom Finanstilsynet forventer, at selskaberne løbende har processer, der sikrer, at alle nødvendige kompetencer og parametre er til stede og løbende vurderes med sigte på at kunne håndtere risiciene, f.eks. relevante rentekurver og parametre i selskabets modeller til værdiansættelse. Sikringen af disse hensyn gælder ikke mindst, når der er tale om nye, alternative investeringer. 2. Fokus på robust investeringsstrategi og stabile pensioner Finanstilsynet ønsker at rette bestyrelsens opmærksomhed mod hensynet til at sikre en robust investeringsstrategi. Over den seneste 10-årige periode er der sket en betragtelig forskydning af pensionsopsparingsprodukterne fra produkter med høje nominelle garantier til produkter uden eller med begrænset garanti. Fra 2005 til 2014 er produkter med ingen garanti eller 0%-garanti steget fra 12 pct. til 42 pct. af de samlede livsforsikringshensættelser, mens andelen af produkter med garanti over 4% er faldet fra 57 pct. til 16 pct. af de samlede livsforsikringshensættelser. Produkter uden garantier, hvor kunden selv bærer investeringsrisikoen, kræver en større eksplicit stillingtagen til, hvad det er for et produkt i form af risikoprofil og investeringsstrategi, som selskabet tilbyder kunden. Det er i den forbindelse væsentligt at have for øje, at pensionsopsparing basalt set er et spørgsmål om at udbygge og forsvare indkomststrømme, som den fremtidige pensionist skal leve af. Det indebærer, at investeringerne skal være sammensat på en sådan måde, at investeringsporteføljens forventede værdi og udvikling er robust over for fremtidige mulige stressscenarier i forhold til henholdsvis de finansielle markeder og samfundsøkonomien, og investeringsporteføljen herved understøtter, at kunderne modtager de ydelser, som de er stillet i udsigt. Private pensioner er det væsentligste grundlag for forsørgelse for mange i fremtiden. Derfor er det Finanstilsynets opfattelse, at stabilitet og forudsigelighed er nøgleord, ligesom det som udgangspunkt må være en forventning hos pensionsopsparerne, at opsparingen som minimum bevarer sin købekraft både under opsparing og under udbetaling.

5 5 Anmodning om redegørelse fra bestyrelsen Bestyrelsen bedes for minimum de tre produkter, som bestyrelsen vurderer som mest væsentlige, repræsentative og kritiske i forhold til robustheden af investeringsstrategien, redegøre for følgende: Bestyrelsens overvejelser om, hvad selskabet har stillet kunderne i udsigt i hvert enkelt produkt Bestyrelsens overvejelser om robustheden af investeringsstrategien for de enkelte produkter i forlængelse af de makroøkonomiske og finansielle stress-beregninger, som er angivet i bilag 1. Hvilke stress-beregninger, som selskabet løbende gennemfører for at påse, om investeringsstrategien er robust over for stød til makroøkonomien og de finansielle markeder. Repræsentative eksempler på hvilke forsikringer, som selskabet eventuelt har købt inden for den seneste 10 års periode med henblik på at forsvare pensionerne mod større hændelser, f.eks. køb af optioner mod større aktiefald. Hvilke overvejelser, som bestyrelsen eventuelt har gjort sig om sikring af forudsigeligheden af pensionerne i årene op til pensionstidspunktet og stabiliteten af pensionerne i udbetalingsfasen. Herunder ønskes en overordnet beskrivelse af de metoder, som eventuelt anvendes til at sikre forudsigeligheden og stabiliteten. Hvilke overvejelser, som bestyrelsen eventuelt har gjort sig om sikring af købekraften af pensionerne i opsparingsfasen og i udbetalingsfasen. Redegørelsen bedes indsendt til Finanstilsynet senest den 1. juli Eventuelle henvendelser vedrørende denne anmodning bedes rettet til Katrine Witt Andersen på tlf eller på mail Med venlig hilsen Per Plougmand Bærtelsen kontorchef Carsten Brogaard kontorchef

6 6 Bilag 1. Scenarier til beregning af effekter af makroøkonomiske og finansielle stress Dette bilag indeholder en række scenarieanalyser, som selskabet anmodes om at foretage og indsende sammen med redegørelsen fra bestyrelsen. Scenarieanalyserne foretages som minimum for de tre produkter, som bestyrelsen vurderer som mest væsentlige, repræsentative og kritiske i forhold til robustheden af investeringsstrategien. Med produkt menes en kundegruppe, som er omfattet af samme investeringsstrategi. For gennemsnitsrenteprodukter menes med produkt således hver enkelt rentegruppe, mens der med produkt for markedsrenteprodukter menes hver enkelt risikoprofil, f.eks. lav, mellem og høj risiko. Finanstilsynet forventer, at det produkt, hvortil der er knyttet de største hensættelser, vil indgå som et af de tre udvalgte produkter. Scenariebeskrivelser I udgangspunktet foretages analyser af 8 scenarier. Såfremt selskabet anvender andre scenarier, kan de 8 scenarier suppleres med disse. I forhold til de enkelte scenarier gælder Basis-scenariet beregnes ved at anvende de gældende samfundsforudsætninger for pensionsfremskrivninger fra Forsikring og Pension samt Finansrådet. Samfundsforudsætningerne er gældende for hele perioden og anvendes ved f.eks. genplaceringer. SII+, SII- og 2008-scenarierne forudsætter, at en given hændelse indtræffer øjeblikkeligt, hvorefter samfundsforudsætningerne er gældende, jf. tabel 1, der definerer stress på forskellige aktivtyper i de tre scenarier. Der gælder for øvrige investeringsaktiver, at disse stresses som aktier. Tabel 1: Definition af scenarierne SII+, SII- og 2008 Risiko modul SII± 2008 Rente 0-2 År ±70% -40% 2-15 År ±40% -25% 15+ År ±25% -15% Aktie -39% -48% Ejendomme -25% -25% Kreditspænd 0-5 V 3% V 3% V V: Modificerede varighed 5-15 V 15%+1,68%(V-5) 15%+1,68%(V-5) 15+ V 29,2%+1,16%(V-15) 29,2%+1,16%(V-15)

7 7 Lavrente-scenariet forudsætter, at renten fastlåses i hele perioden. Markedsrentekurve fremkommer ved anvendelse af Finanstilsynets diskonteringsrentekurve d Der anvendes observationer frem til år 20, hvorefter renten fastlåses på niveauet i år 20. Aktie-scenariet forudsætter, at det forventede afkast på aktier fastlåses i hele perioden på 5 pct. Inflationsscenariet forudsætter, at inflationen stiger øjeblikkeligt til 4 pct. p.a. og fastholdes i hele perioden. Det antages, at afkastet på selskabets inflationsfølsomme aktiver følger inflationen, mens der sker en udhulning af selskabets øvrige aktiver, dvs. afkastet af nominelle aktiver fastholdes, mens afkastet af de øvrige aktiver tillægges stigningen i inflationen i forhold til samfundsforudsætningerne. Reverse-stress test-scenariet foretages ud fra et eller flere selvvalgte relevante scenarier, der viser, hvad der skal til, førend selskabet må nedsætte pensionerne i forhold til, hvad medlemmerne er stillet i udsigt. For markedsrenteprodukter ses dette i forhold til, at afkastet på langt sigt afviger væsentligt fra det forventede. Øvrige forudsætninger Forudsætningerne bag scenarieanalyserne er derudover: Afkast beregnes ud fra allerede indbetalte bidrag, hvorved der ikke tages hensyn til fremtidige indbetalinger, dvs. der beregnes på den nuværende portefølje, og der tages hensyn til de afkast, der allerede er opnået for den pågældende aldersgruppe. I aldersinddelingen inkluderes pensionskunder op til 34 år i aldersgruppen 30, årige i aldersgruppen 40, årige i aldersgruppen 50 og så fremdeles. For 70-årige er dette fra 65 år og frem. Medlemmerne pensioneres som 65-årige. Obligationsbeholdningen genplaceres til samme løbetider, som de nuværende. Dette har betydning for lavrente-scenariet. Der kan foretages rebalancering af investeringerne, hvis investeringsstrategien forudsætter dette. Der er ligeledes mulighed for at justere porteføljesammensætningen gennem årene, hvis der tages udgangspunkt i et livscyklusprodukt. For de 70-årige beregnes afkastet på baggrund af den resterende udbetalingsperiode, dvs. fra 65 år og frem. Den resterende udbetalingsperiode defineres ud fra, om der er tale om en kapitalpension, rate-pension eller livrente. For livrenter bestemmes den resterende udbetalingsperiode efter bedste skøn ud fra Finanstilsynets levetidsbenchmark.

8 8 Præsentation af resultater Resultatet af scenarieanalyserne angives for hvert produkt i tabel 2, som medlemmets årlige gennemsnitlige afkast, efter PAL-skat, af opsparingen frem til pensionering og i udbetalingsperioden (aldersgruppen for 70-årige) opdelt efter medlemmets alder. For inflationsscenariet angives endvidere det gennemsnitlige realafkast, hvor afkastet justeres for inflation. Det valgte scenarie eller scenarier og resultatet for reverse-stress-testen præsenteres på den måde, som selskabet finder mest hensigtsmæssig. Tabel 2: Afkasttabel Scenarie Medlemmets afkast i pct. 30-årig 40-årig 50-årig 60-årig 70-årig Basis X Y Z W Q SII+ X 1 Y 1 Z 1 W 1 Q 1 SII- X 2 Y 2 Z 2 W 2 Q X 3 Y 3 Z 3 W 3 Q 3 Lavrentemiljø X 4 Y 4 Z 4 W 4 Q 4 Aktier X 5 Y 5 Z 5 W 5 Q 5 Inflation - nominelt X 6 Y 6 Z 6 W 6 Q 6 Inflation realt X 7 Y 7 Z 7 W 7 Q 7 Hvis der er valgt pensionsprodukter, hvor der er tilknyttet en (ubetinget eller betinget) garanti, bedes det, såfremt afkastet ligger under garantien, kort beskrevet, hvorledes der er mulighed for at absorbere tab (opdelt på den enkelte rentegruppe). Resultaterne bedes suppleret med en kort, teknisk redegørelse/læsevejledning, der angiver yderligere væsentlige forudsætninger udover ovennævnte, som er foretaget i forbindelse med scenarierne. Data Selskabet kan på Finanstilsynets hjemmeside under Forside Indberetning Virksomhedsområder Livsforsikring og pensionsselskaber Prudent person-princippet finde det excel-ark, hvori selskabet skal indsende data for tabel 2 og 3. Data beregnes pr. ultimo Under Indberetter skal der fremgå oplysninger om selskabet, der indberetter, samt kontaktperson.

Prudent person-princippet

Prudent person-princippet Til samtlige forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Finanstilsynet 18. december 2014 LIFA J.nr. 6670-0189 Prudent person-princippet Finanstilsynet vil i lighed med tidligere år gerne henlede

Læs mere

Det individuelle solvensbehov God praksis

Det individuelle solvensbehov God praksis Til bestyrelsen og direktionen i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 20. januar 2015 Ref. KLL J.nr. 6676-0031/6676-0032 Det individuelle solvensbehov God praksis Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Sampension har siden 1929 genforsikret kommuners tjenestemandspensioner. Dengang hed vi Kommunernes

Læs mere

UNIPENSION - FOSSILFRI INVESTERINGER 1. BAGGRUND

UNIPENSION - FOSSILFRI INVESTERINGER 1. BAGGRUND UNIPENSION - FOSSILFRI INVESTERINGER ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM 1. BAGGRUND Unipension I/S ("Unipension") er fælles administrationsselskab for Arkitekternes Pensionskasse ("AP"), MP Pension Pensionskassen

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Afgørelse om overgang fra ugaranteret gennemsnitsrenteprodukt markedsrenteprodukt uden individuelt omvalg

Afgørelse om overgang fra ugaranteret gennemsnitsrenteprodukt markedsrenteprodukt uden individuelt omvalg SISA Aqqusinersuaq 31 Postboks 9 3900 Nuuk 23. september 2016 Ref. MEST J.nr. 6618-0092 Afgørelse om overgang fra ugaranteret gennemsnitsrenteprodukt til markedsrenteprodukt uden individuelt omvalg 1.

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Opfølgning på Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger og den statistiske analyse af bestandsdødeligheden

Opfølgning på Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger og den statistiske analyse af bestandsdødeligheden Til alle livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 24. april 2012 J.nr. 6639-0006 Opfølgning på Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger og den statistiske analyse af bestandsdødeligheden

Læs mere

Diskussionsoplægget Pension når garantierne forsvinder hvad er implikationerne for produktegenskaber og forbrugerbeskyttelse?

Diskussionsoplægget Pension når garantierne forsvinder hvad er implikationerne for produktegenskaber og forbrugerbeskyttelse? 1 Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Pensionskonference Diskussionsoplægget Pension når garantierne forsvinder hvad er implikationerne for produktegenskaber og forbrugerbeskyttelse? Finanstilsynet

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO

Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO Formål med pensionsopsparinger Pensionsordninger skal sikre den højst mulige købekraft

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER?

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? 27.2.2015 Den 21. januar 2015 fremsatte erhvervs- og vækstministeren et forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, der har

Læs mere

Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring & Pension om ændring af rentekurven på pensionsområdet mv.

Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring & Pension om ændring af rentekurven på pensionsområdet mv. 12. juni 2012 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring & Pension om ændring af rentekurven på pensionsområdet mv. Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring & Pension er enige om at gennemføre

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Alternative investeringer

Alternative investeringer Alternative investeringer Børsmæglerforeningens årsmøde, 26. marts 2015 Ulrik Nødgaard Jagten på det forsvundne afkast Der er forandringer i disse år Væksten er lav Rente på 10-årige danske statsobligationer

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser af 1. februar 2016 for pensionsordninger i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (herefter kaldet selskabet), CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup. ne gælder for VækstPension,

Læs mere

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne.

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne. December 2010 SAMPENSIONS afskaffelse af ydelsesgarantier I maj 2010 modtog du et brev, hvor vi oplyste, at SAMPENSION den 1. januar 2011 afskaffer ydelsesgarantierne til fordel for en hensigtserklæring.

Læs mere

Pension når garantierne forsvinder

Pension når garantierne forsvinder Pension når garantierne forsvinder Hvad er implikationerne for produktegenskaber og forbrugerbeskyttelse? Et diskussionsoplæg 27. februar 2017 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 1. Produkttyper og produktegenskaber

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 19. oktober 2015 Ref. KBN J.nr. 6073-0276 Påtale og påbud Finanstilsynet påtaler, at PFA Pension har udsendt informationsmateriale, der ikke

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Aftale mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om finansiel stabilitet på pensionsområdet

Aftale mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om finansiel stabilitet på pensionsområdet 31. oktober 2008 Aftale mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om finansiel stabilitet på pensionsområdet Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension er enige om en

Læs mere

DIP S FORRETNINGSMODEL. Oktober 2015

DIP S FORRETNINGSMODEL. Oktober 2015 DIP S FORRETNINGSMODEL Oktober 2015 1 FORMÅL DIP s formål DIP er ejet af medlemmerne, og formålet er at sikre medlemmerne den højst mulige pension under hensyntagen til risiko. DIP ønsker ligeledes at

Læs mere

Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring & Pension om fastlæggelse af rentekurven på pensionsområdet mv.

Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring & Pension om fastlæggelse af rentekurven på pensionsområdet mv. 20. december 2013 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring & Pension om fastlæggelse af rentekurven på pensionsområdet mv. Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM) og Forsikring & Pension (F&P)

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011 Markedsrapport Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber December 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Cvr. nr. 32667252 Sammendrag af Markedsrapport

Læs mere

Til bestyrelsen i forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 21. december 2010. Ref. RASK, LIPE. J.nr. 763/31-0006

Til bestyrelsen i forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 21. december 2010. Ref. RASK, LIPE. J.nr. 763/31-0006 Til bestyrelsen i forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 21. december 2010 Ref. RASK, LIPE J.nr. 763/31-0006 Anmodning om redegørelse og status på Solvens II Finanstilsynet anmoder hermed virksomheden

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter 5. november 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Analysen... 3 3 Sammenfatning... 4 4 Forventet

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Totalbanken A/S Att.: Direktionen Bredgade 95 5560 Aarup 26. juni 2013 Ref. csr J.nr. 6252-0105 Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Resumé Som led

Læs mere

Danica Pensions information om beregning af kompensation i forbindelse med tilbud om omvalg

Danica Pensions information om beregning af kompensation i forbindelse med tilbud om omvalg Danica Pension Att.: Direktionen Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby 28. oktober 2013 Ref. ubp J.nr. 6073-0071 Danica Pensions information om beregning af kompensation i forbindelse med tilbud om omvalg Påtale

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1) BEK nr 1671 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0035 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S Version 7875-1, Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1...3 2 Teknisk grundlag...3 3 Definitioner...3 4 Opsparingsplejekoncepter...3 5 Pensionsindbetalinger... 5 6 Risikopræmie og omkostninger... 5 7 Kurser

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Finanskrisen: Fokus på Liv & Pension

Finanskrisen: Fokus på Liv & Pension Finanskrisen: Fokus på Liv & Pension Den Danske Finansanalytikerforening Lars Rohde CEO Finanskrisen presser pensionsselskaberne globalt Reserver styrtdykket i løbet af kort tid Antallet af underfundede

Læs mere

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet.

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 17. oktober 2016 Ref. ALN J.nr. 6073-0325 Afgørelse Finanstilsynet påbyder i medfør af 29 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension og Topdanmark Link Forsikringsbetingelser 6584-2 August 2006 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Baggrund Danske skadesforsikringsselskaber stilles i disse år overfor en række udfordringer. Blandt de

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1) BEK nr 817 af 03/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0034 Senere ændringer til

Læs mere

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½?

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? SAS Institute Solvency II, 4. februar 2010 Camilla Neuenschwander Finanstilsynets Kontor for livsforsikring og

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Af vedtægterne for Investeringen B, således som de fremtræder den 19. oktober 2000, fremgår blandt andet:

Af vedtægterne for Investeringen B, således som de fremtræder den 19. oktober 2000, fremgår blandt andet: Kendelse af 28. februar 2001. 00-176.277. 87 i lov om forsikringsvirksomhed om anbringelse af blandt andet pensionskassers kapital ikke til hinder for investering i investeringsforeningsandele, hvor forsikringstagernes

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 2. december 2016

Lovtidende A Udgivet den 2. december 2016 Lovtidende A 2016 Udgivet den 2. december 2016 29. november 2016. Nr. 1424. Bekendtgørelse om grundkursus for medlemmer af bestyrelsen i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger AP Pension Livsforsikringsaktieselskab Att.: Direktionen Østbanegade 135 2100 København Ø 12.juni 2017 J.nr. 6652-0008 Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger Afgørelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 23.251 21.275 28.742 Investeringsafkast, i alt 30.745 7.364 13.616 Forsikringsteknisk resultat pension 516

Læs mere

LP-information 7/15. Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling

LP-information 7/15. Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling LP-information 7/15 Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling Resume Hermed fremsendes en opdateret udgave af s henstilling om opgørelse og offentliggørelse af afkast

Læs mere

Ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Finanstilsynet 26. januar 2015 FIRA J.nr. 162-0041 /fp Ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Ændringen har følgende hovedformål 1) Tilpasning

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

20. december 2012. Ref. FIRA/fp. J.nr. 162-0007. Århusgade 110 2100 København Ø

20. december 2012. Ref. FIRA/fp. J.nr. 162-0007. Århusgade 110 2100 København Ø Til organisationer og myndigheder anført på vedhæftede høringsliste samt til medlemmerne af Finanstilsynets rådgivende regnskabsudvalg for forsikring og pension 20. december 2012 Ref. FIRA/fp J.nr. 162-0007

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Hovedpunkter Baggrund, formål og indhold Risici og metoder:

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Finanstilsynet 7. april 2017 J.nr. 560-0027/560-0028 Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Dette notat indeholder følgende: Detaljeret

Læs mere

FINANSKONFERENCEN 6. APRIL Fremtidens udfordringer og muligheder for en stor institutionel investor

FINANSKONFERENCEN 6. APRIL Fremtidens udfordringer og muligheder for en stor institutionel investor FINANSKONFERENCEN 6. APRIL 2017 Fremtidens udfordringer og muligheder for en stor institutionel investor Væsentlige drivkræfter, der påvirker branchen SAMPENSION Makroøkonomi Regulering Demografi Digitalisering

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen

Læs mere

Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension

Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension Finanstilsynet 22. marts 2016 FIRA J.nr. 1982-0003 FIRA/fp Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension Ændringen omfatter følgende elementer: 1) Ophævelse

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.)

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.) Markedsudvikling 2005 for firmapensionskasser Konklusioner Firmapensionskasserne præsterede samlet betragtet et resultat efter skat på 287 mio. kr. i 2005 svarende til 5 pct. af egenkapitalens størrelse.

Læs mere

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 12. november 2012 1 Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 Resumé: Papiret redegør for hvorledes pensionsformuen, ultimo

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2014 Februar 2014 BEDSTpension Finansiel Rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Overordnede resultater

Læs mere