Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring & Pension om fastlæggelse af rentekurven på pensionsområdet mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring & Pension om fastlæggelse af rentekurven på pensionsområdet mv."

Transkript

1 20. december 2013 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring & Pension om fastlæggelse af rentekurven på pensionsområdet mv. Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM) og Forsikring & Pension (F&P) indgik den 12. juni 2012 en aftale om ændring af rentekurven på pensionsområdet mv. Aftalen var et væsentligt skridt hen mod det reguleringsregime, som på det tidspunkt var forventningen ville blive gældende fra 1. januar 2014 som følge af kommende EU-regler på forsikringsområdet (Solvens II). Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at Solvens II først træder i kraft den 1. januar 2016, og at Omnibus II-direktivet, der ændrer på de vedtagne regler i Solvens II, bliver godkendt i EU-Parlamentet primo Aftalen mellem EVM og F&P danner bl.a. grundlag for fastlæggelse af diskonteringsrentekurven (herefter rentekurven). Pensionsselskaberne bruger rentekurven til at beregne de hensættelser, som pensionsselskaberne skal foretage for at dække de garantier, de har givet til deres pensionskunder. En række tekniske forudsætninger og krav i Solvens II, der har betydning for bl.a. fastlæggelse af rentekurven, vedtages forventeligt i løbet af Det gælder særligt fastlæggelse af det langsigtede ligevægtsniveau for renten ( Ultimate Forward Rate ), justeringer i kurven som følge af kredit- og valutarisiko og volatility adjustment samt metode til beregning af rentekurven. Partner er enige om at drøfte, hvordan disse punkter indarbejdes i aftalen, når der er opnået den nødvendige afklaring på europæisk plan. Samtidig er parterne enige om at fastholde konsolideringskravene fra 2012-aftalen, indtil der er enighed om, hvordan ovenstående punkter indarbejdes i rentekurven. Parterne er på denne baggrund enige om at videreføre den beregning af rentekurven, som blev aftalt den 12. juni 2012

2 2/7 Parterne er endvidere enige om at igangsætte et arbejde, der skal styrke de små og mellemstore virksomheders adgang til ansvarlig kapital og samtidig give pensionsselskaberne et acceptabelt afkast. Den samlede aftale gælder frem til 1. januar Parterne er på den baggrund enige om følgende: 1. Fastlæggelse af diskonteringsrentekurven Beregningen af rentekurven fastholdes i forhold til 2012-aftalen. Det indebærer, at der for løbetider over 20 år fortsat ekstrapoleres mod en ultimate forward rate (UFR). UFR fastsættes ud fra summen af den langsigtede forventning til inflationen og den langsigtede forventning til den reale vækst (i alt 4,2 pct.). Diskonteringsrentekurven er nærmere beskrevet i bilag. En UFR på 4,2 pct. svarer til det nuværende forslag fra EUkommissionen. Diskonteringsrentekurven vil være baseret på markedsinformation ud til 20 år og herefter erstattet af et langsigtet mål, hvorved ekstraordinære renteændringer i løbetider over 20 år ikke vil påvirke værdiansættelsen. Med fortsættelsen af den gældende rentekurve vil selskaberne fortsat nyde godt af en lempelse af deres kapitalbelastning, og behovet for renteafdækning vil være mindre særligt for de lave garantier. Det sikrer fortsat rum for mere langsigtede investeringsstrategier til gavn for kundernes pensionsopsparing, og for selskabernes mulighed for at bidrage til vækstfremmende investeringer. De nuværende to rentestresstest i det røde trafiklysscenario bibeholdes. 2. Styrket konsolidering Da fortsat lave renteniveauer fremadrettet vil kunne risikere at presse det nuværende kapitalgrundlag, og for at sikre, at selskaberne ikke får solvensproblemer, når Solvens II træder i kraft, er der behov for, at pensionsselskaberne fortsat udviser forsigtighed og tilbageholdenhed med udlodning til ejerne og med tilskrivning af bonus. På den baggrund vil følgende gælde frem til 1. januar 2016, hvor Solvens II forventes at træde i kraft: Midlertidig begrænsning for udlodning fra egenkapitalen: Der kan ikke ske udlodning til ejerne af et pensionsselskab, medmindre selskabet har en betydelig kapitaloverdækning. Udlodning kan derfor kun ske, såfremt selskabet efter udlodning har en kapitaldækning, målt i forhold til det største af solvenskravet og det individuelle solvensbehov, der er større end 175 pct.

3 3/7 Loft over bonustilskrivning: Der kan maksimalt udbetales 2 pct. i kontorente, dog således at pensionsselskaber, der ikke har forbrugt af bonuspotentiale på fripoliceydelser (værdien af merafkast i forhold til garanterede afkast), kan give en højere kontorente, såfremt pensionsselskabet: Enten har en bonusgrad, der efter fradrag af 5 procentpoint, er større end den påtænkte kontorente Eller efter tilskrivningen har en kapitaldækning, målt i forhold til det største af solvenskravet og det individuelle solvensbehov, der er større end 175 pct. 3. Undgå omfordeling mellem generationer Det skal sikres, at den ændrede diskonteringsrentekurve ikke fører til en omfordeling mellem generationer af kunder, hvis renteniveauet forbliver lavt i længere tid fremover. Derfor vil Finanstilsynet: Bede om yderligere indberetninger og scenarieanalyser i forhold til kontribution. Præcisere reglerne for rimelighed i forbindelse med anvendelse af den nuværende udjævningskonto, således at der ikke sker en urimelig omfordeling mellem de kunder, der har været genstand for opbygning af udjævningskontoen, og de kunder, der belastes af indhentningen af denne. Dette vil blive implementeret ved ændring af Finanstilsynets kontributionsbekendtgørelse. Sikre, at selskaberne tager hensyn til de risici, der følger af at anvende diskonteringsrentekurven, ved opgørelsen af det individuelle solvensbehov. Der er endvidere enighed om at: At indgå i dialog om alternativer til den nuværende udjævningskonto: Indførelsen af de nye Solvens II-regler kan indebære, at selskaberne skal afvikle deres udjævningskonto. I den situation vil Finanstilsynet i fortsat dialog med branchen se på løsninger, der kan erstatte udjævningskontoen efter overgangen til Solvens II.. Med aftalen har pensionsselskaberne fortsat mulighed for at investere langsigtet til gavn for kundernes pensioner. Samtidig skal det sikres, at selskabernes fremtidige kapitaldækning løbende er tilstrækkelig. Der er derfor enighed om: Fortsat at følge prudent person -princippet: Selskaberne skal sikre en langsigtet investeringsstrategi via anvendelse af det såkaldte prudent person -princip i overensstemmelse med de kommende Solvens

4 4/7 II-regler. Prudent person -princippet operationaliseres ved scenarioanalyser, som nærmere fastlægges af Finanstilsynet. 4. Mindsket brug af nominelle rentegarantier Der har i de senere år været en proces med udvikling af pensionsprodukter med mindre eller intet garantiindhold, og især arbejdsmarkedspensionerne har gennem omvalg mv. fået kunderne over på ordninger med en meget lav eller ingen garanti. Det er vigtigt, at denne udvikling fortsætter. Der er enighed om, at pensionsselskaberne fremadrettet fortsat skal arbejde for fortsat at mindske omfanget af produkter med nominel rentegaranti ved at øge kundernes muligheder for at træffe omvalg og derved komme over i markedsrenteprodukter. 5. Øget gennemsigtighed og åbenhed For at styrke gennemsigtigheden og åbenheden omkring pensionsprodukter til gavn for kunderne, herunder omkring kundernes bidrag til selskabernes overskudsdannelse, er der enighed om at: Der skal være offentlighed om den samlede betaling til egenkapitalen for alle produktgrupper (gennemsnitsrenteprodukter, markedsrenteprodukter mv.) gennem årlige indberetninger fra selskaberne. F&P har siden 2006 gennemført en række væsentlige initiativer, der skaber øget åbenhed og gennemsigtighed om pensionsområdet, herunder særligt om omkostningerne ved at have en pensionsopsparing. I den forbindelse har selskaberne frivilligt påtaget sig en forpligtelse til at oplyse deres kunder om deres årlige omkostninger (ÅOP/ÅOK). Der var i aftalen enighed om at gennemføre en ekstern evaluering i 2013 med henblik på at vurdere, hvordan initiativerne har virket. Hovedkonklusionerne fra evalueringen, som blev udført af det engelske konsulentfirma Towers Watson, er, at den danske pensionsbranche har gennemført mange og omfangsrige initiativer for at sikre mere åbenhedog gennemsigtighed. Sammenlignet med lande som Sverige, Tyskland, Holland og UK er den danske sektors initiativer meget omfattende. Evalueringen viser endvidere, at forbrugeren har gode muligheder for at indhente information om deres pensionsforhold i forhold til på hvilket stadie i livet, forbrugeren befinder sig, samt at de iværksatte initiativer dækker hvert trin i forbrugernes beslutningsproces. Parterne er enige om at arbejde videre med anbefalingerne i evalueringen, dvs.: Se på mulighederne for et samarbejde mellem F&P og relevante offentlige organisationer for at styrke pensionsstagernes viden om fi-

5 5/7 nansielle forhold, samt mulighederne for såkaldt prompting, hvor man forsøger at give forbrugeren den rette information om pensionsforhold på det relevante tidspunkt fx i forbindelse med nyt job, familieforøgelse, skilsmisse mv. Etablere bedre sammenhæng imellem de forskellige informationsinitiativer og en mere tydelig fælles indgang, så forbrugeren på en nemmere og hurtigere måde kan få afdækket sit informationsbehov. 6. Pensionsselskabernes investeringer i danske små og mellemstore virksomheder Det er vigtigt, at den finansielle lovgivning er åben for, at pensionsselskaberne kan tage langsigtede risici, og at pensionsselskaberne benytter disse muligheder. Det styrker vækstpotentialet i dansk økonomi. Aftalen understøtter dette og betyder samtidig, at pensionsbranchen kan spille en stabiliserende rolle i dansk økonomi. Danske små og mellemstore virksomheder oplever ofte, at det kan være en udfordring at rejse den fornødne kapital til vækst og udvikling. Særligt kan det være vanskeligt at finansiere udviklingsfasen fra mindre vækstvirksomhed til større internationalt orienteret virksomhed. I Danmark er en stor del af borgernes opsparing placeret i pensionsinstitutterne. Derfor er det vigtigt, at der er gode betingelser for, at en del af pensionsopsparingen investeres i små og mellemstore virksomheder. Parterne er på den baggrund enige om at igangsætte et arbejde, der skal styrke de små og mellemstore virksomheders adgang til ansvarlig kapital og samtidig give pensionsselskaberne et acceptabelt afkast. Endvidere vil F&P over for deres medlemmer synliggøre mulighederne i de nye investeringsprodukter baseret på puljer af erhvervslån. De nye investeringsprodukter muliggøres af den nye lov om erhvervsobligationer, som erhvervslivet har efterspurgt. Det vil skabe bedre rammer for, at pengeinstitutter kan udstede værdipapirer med sikkerhed i puljer af erhvervslån, som investorer, herunder pensionskasser, kan investere i.

6 6/7 Bilag 1 Teknisk beskrivelse af ny diskonteringsrentekurve Diskonteringsrentekurven er opbygget af tre segmenter: a) Det korte segment fra 0-2 år b) Det mellemlange segment fra 7-20 år c) Det lange segment over 20 år Løbetiderne mellem 2 og 7 år beregnes ved lineær interpolation. Ad. a) Diskonteringssatserne i det korte segment fra 0-2 år udledes fra vægtede effektive renter på de rentetilpasningsobligationer, som indgår i Nykredit Realkreditindeks. Renterne vægtes ligesom i Nykredit Realkreditindeks med den nominelle mængde fra seneste omlægningsdag af Nykredit Realkreditindeks. Ad. b) Diskonteringssatserne i det mellemlange segment fra 7-20 år er baseret på euroswap-renter plus det glidende gennemsnit for landespændet plus halvdelen af det optionsjusterede spænd mellem danske realkreditobligationer og den danske swapkurve (OASSwap). Det glidende gennemsnit for landespændet er beregnet som et ligevægtet gennemsnit af 250 dages observationer af spændet mellem de tyske og danske statsnulkuponrenter målt i det 10-årige punkt. Både det glidende gennemsnit for landespændet og OAS har en nedre grænse på 0 bp. Euroswapkurven er således den nedre grænse for diskonteringssatserne i det mellemlange segment. Diskonteringssatserne for løbetiderne 7-20 år kan beskrives som: Euroswap(t) + max[0; gns.(dkstat(10)-destat(10))] + 0,5*max[0; OASswap] Løbetider i segmentet 7-20 år, hvor der ikke er markedsdata, beregnes ved lineær interpolation.

7 7/7 Ad. c) Diskonteringssatserne i det lange segment over 20 år beregnes ved brug af den såkaldte Smith-Wilson ekstrapolationsmetode 1. Input udgøres af spotrenterne i segmenterne 0-20 år, men ekstrapolationen foretages ved brug af forwardrenter. Output er en spotrentekurve til brug for diskontering af forsikringsforpligtelserne. Modellen gør ingen særlige antagelser om sammenhængen mellem spotrenter og forwardrenter. Den kurve, der indgår som input i ekstrapolationsmetoden, indeholder både det glidende gennemsnit for landespændet samt det halve OAStillæg. Det svarer til, at både landespænd og OAS implicit indeholdes i den ekstrapolerede del af kurven. Metoden indeholder tre væsentlige parametre: i. Ultimate Forward Rate UFR, der sættes til 4,2 pct. i lighed med det nuværende forslag for Solvens II. Baseret på europæiske tal udgør 2 pct. den langsigtede forventning til inflation og 2,2 pct. den langsigtede forventning til realvækst. De 2,2 pct. er beregnet på baggrund af historiske realafkast på obligationer. ii. Antallet af år fra det sidste likvide datapunkt (20 år), til UFR skal nås, sættes til 10 år. iii. Hastigheden hvormed rentekurven skal konvergere mod UFR benævnt alpha. Denne parameter afhænger af perioden valgt i (ii). Jo kortere periode, jo hurtigere skal kurven konvergere. Parameterværdien fastsættes lavest muligt under bibetingelse af, at forwardrenterne konvergerer mod UFR efter 30 år. Det bemærkes, at værdien af alpha som udgangspunkt sættes til 0,1, men at bibetingelsen om konvergens mod 4,2 pct. i det 30-årige punkt ikke altid kan opfyldes med en så lav værdi af alpha. Metoden er derfor at forøge alpha, ved iterativ procedure, med 0,01 indtil konvergens opnås. Konvergens er defineret således at forwardrenten i det 30-årige punkt maksimalt må afvige med 3 bp. fra 4,2 pct. Ved lave renteniveauer for det 20-årige punkt svarende til det aktuelle (ultimo 2013) er det nødvendigt at fastsætte en højere værdi af alpha for at sikre konvergens. 1 En fuld gennemgang af modellen kan findes i Smith A. & Wilson T. Fitting Yield curves with long Term Constraints (2001), Research Notes, Bacon and Woodrow. Beregningerne foretages i regnearket tilgængelig på Finanstilsynets hjemmeside.

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber HD Finansiering og HD Finansiel Rådgivning Copenhagen Business School Afleveringsdato 13. maj 2013 Udarbejdet af: Pia Hjøllund Andersen Mia

Læs mere

Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter

Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter HD-FR ÅRHUS, 2014 Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter Med udgangspunkt i NLP Susanne Rasmussen, studienr. 20126539 30-04-2014 Vejleder: Christian Farø

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 6 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 7 Vision...

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19 Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095

Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095 Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095 Årsrapport 2011 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II Nu kan vi ikke vente længere Sådan udtalte det danske Finanstilsyns direktør Ulrik Nødgaard på brancheorganisationen Forsikring & Pensions

Læs mere

Redegørelse om CIBOR. (Copenhagen Inter Bank Offered Rate)

Redegørelse om CIBOR. (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) Redegørelse om CIBOR (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) REDEGØRELSE OM CIBOR (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) INDHOLD Resumé...3 Indledning...7 1. Historik...9 2. Hvad er CIBOR... 12 a)regelgrundlag...

Læs mere

Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Opdateret notat om Solvens II forslaget efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0361 Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 28. april 2008 Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3 Indholdsfortegnelse 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 4BDANICA STRATEGI 5BREGNSKABSBERETNING 6BÅrets resultat 7Begivenheder efter balancedagen 8BForventninger til 2014 9BAfkast og markedsudvikling

Læs mere

Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår

Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal...17 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Marts 2006 ISBN 87-7985-037-5 Indholdsfortegnelse Pensionsmarkedsrådets anbefalinger 4 I.... Sammenfatning 5 II....

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indhold Ledelsens beretning Overblik 2014 3 Forord 4 Ledelsesberetning 5 Investeringer 12 Forventninger til 2015 16 Honorar og aflønning

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 1 Pension det skal være til at forstå Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 2 Forsikring & Pension arbejder for åbenhed og gennemsigtighed SIDE 3 Opsparing til pension er en af de vigtigste

Læs mere

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal... 15 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

Pensionsaftale kom pensionssektoren til undsætning - på bekostning af pensionsopsparerne

Pensionsaftale kom pensionssektoren til undsætning - på bekostning af pensionsopsparerne 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. Ikke parti -eller bevægelsesorganiseret medlem af centrum venstre www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk

Læs mere

Sampensions afskaffelse af ydelsesgarantierne. Hovedopgave HD (FR) Copenhagen Business School

Sampensions afskaffelse af ydelsesgarantierne. Hovedopgave HD (FR) Copenhagen Business School Sampensions afskaffelse af ydelsesgarantierne Hovedopgave HD (FR) Copenhagen Business School Forfattere: Pia Bardrum og Morten Hjorth Hansen Vejleder: Peter Skjødt 13-05-2013 Indholdsfortegnelse Executive

Læs mere

ÅRS RAPPORT 2011. MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, CVR-nr.: 20766816

ÅRS RAPPORT 2011. MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, CVR-nr.: 20766816 ÅRS RAPPORT 2011 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, CVR-nr.: 20766816 Indholdsfortegnelse Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 3 Ledelsens beretning Side 4 Unipension version 2.0

Læs mere

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di Skandia Liv(A) A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2963 7873 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

Niveauer og virkninger af egenkapital i banker Nyt kapitel

Niveauer og virkninger af egenkapital i banker Nyt kapitel Niveauer og virkninger af egenkapital i banker Nyt kapitel Resumé og konklusioner Der vurderes samlet set at være klare samfundsøkonomiske gevinster ved nye internationale krav om, at kreditinstitutter

Læs mere

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11.

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11. Årsrapport 2006 006 Indhold Forord 3 Femårsoversigt hovedtal 4 Årets resultat 5 Forrentning af pensionerne 9 Medlemsudviklingen 11 Medlemsservice 12 Investeringerne 14 Risikoforhold 19 Ledelse og ledelseshverv

Læs mere

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre 40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Af Alexander Kielland og Morten

Læs mere