LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE Borgerrepræsentationen har den 13. maj 2004 vedtaget lokalplan nr. 376 til Finlandsgade Lokalplanen er bekendtgjort den 29. juni 2004 og tinglyst den 14. marts 2005.

2 INDHOLD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN... 3 LOKALPLANOMRÅDET I DAG... 4 LOKALPLANOMRÅDET OG KVARTERET... 5 OFFENTLIG OG PRIVAT SERVICE... 6 PLANLÆGNING... 7 AKTUELLE BYGGEØNSKER... 8 PLANENS PÅVIRKNING AF MILJØET TRAFIKSTØJ FORURENING AF UNDERGRUNDEN NEDSIVNING AF REGNVAND MILJØRIGTIGT BYGGERI FJERNVARME LOKALPLAN NR FORMÅL OMRÅDE ANVENDELSE LOKALPLANTEGNING NR VEJFORHOLD OG BYGGELINIER BEBYGGELSENS omfang og placering LOKALPLANTEGNING NR BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Foranstaltninger mod forureningsgener UBEBYGGEDE AREALER RETSVIRKNINGER SERVITUTBORTFALD KOMMENTARER AF GENEREL KARAKTER Forside: Skitse, der viser eksempel på ny boligbebyggelse. 2 LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE

3 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Luftfoto af lokalplanområdet. I dag er de lave bygninger, der tidligere rummede en papirvarefabrik, revet ned. Lokalplanen er foranlediget af, at Ejendomsselskabet af Aps ønsker at opføre nyt boligbyggeri med ca. 50 boliger på ejendommene matr. nr. 47 og 104 Eksercerpladsen, København, der hidtil har huset Aage Seibæk Papirvarefabrik og papirengros. I dag er al produktion ophørt og bygningerne revet ned. Ud over de to ubebyggede grunde rummer karreen boligbebyggelse i 5 etager opført i forskellige perioder spændende fra starten af 1900 tallet til 1970 erne. Bebyggelsesforholdene fremtræder i dag noget rodede og usammenhængende, da industriens tidlige lokalisering i området hidtil har blokeret for opførelse LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE 3

4 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN af byggeri til afslutning af den karréstruktur, som den ældste boligbebyggelse i karreen peger frem mod. I Kommuneplan 2001 er karreen fastlagt til boliger med en bebyggelsesprocent på 110 og indgår i et større byfornyelsesområde på det nordlige Amager. For at sikre en arkitektonisk tilfredsstillende afrunding af karreen er der samtidig med lokalplanen vedtaget et forslag til kommuneplantillæg, der muliggør en bebyggelsesprocent på 130 for den sydlige del af karreen, og som tilgodeser, at den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse i den nordlige del kan fastlægges som bebyggelsesplan uafhængigt af bebyggelsesprocenter mv. Lokalplanområdet i dag Lokalplanområdet ligger i bydelen Sundbyvester og afgrænses af Finlandsgade, Brigadevej, Sundholmsvej og Norgesgade,. Den gennemsnitlige bebyggelsesprocent for de bebyggede ejendomme i karreen er 237 og varierer for de enkelte ejendomme fra 127 til 302. Det ubebyggede areal udgør i gennemsnit 28 pct. af etagearealet og varierer fra 15 til 58 pct. Finlandsgade set mod vest med kollegiet i forgrunden. Karreen rummer 354 boliger, hvoraf de 219 boliger i Rasmus Nielsens Kollegium i gennemsnit er 33 m 2 brutto, mens de resterende boliger i karreen har et gennemsnitligt areal på 68 m 2, varierende fra 59 til 86 m 2. Erhvervsetagearealet udgør 228 m 2 og er beliggende i stueetagen mod Norgesgade og Finlandsgade. Bebyggelsen nærmest Norgesgade ejes af Fælledgården, der er en afdeling under Foreningen Socialt Boligbyggeri (FSB). Bebyggelsen i gule mursten med rødt tegltag er fra og er tegnet af arkitekterne Edvard Heiberg og Karl Larson og passer fint i gadebilledet. Som et markant arkitektonisk element fremstår bebyggelsen med altaner i sals højde både mod gadesiden og ind mod friarealerne. Sundholmsvej set mod øst. I forgrunden ses bebyggelsen i gule mursten, der er beliggende på hjørnet ved Norgesgade. I baggrunden skimtes bebyggelsen i røde mursten fra Sundholmsvej set mod vest med kollegiet i forgrunden. Bebyggelsen, der er beliggende ud mod Sundholmsvej på hver side af en blind passage, er tegnet af Landbo Bertelsen. Den er opført i 1914 og omfatter 40 ejerboliger. Bebyggelsen er i røde mursten med rødt tegltag og fremstår med karnapper. Indgangspartierne er smykket med en fordakning over døren, og ud mod Sundholmsvej markeres trappeopgangene med en frontispice i taget. Stueetagen i de to hjørner i bebyggelsen ud mod Sundholmsvej var oprindeligt indrettet som butikker. Rasmus Nielsens Kollegium mod Brigadevej ejes af en selvejende institution og administreres af FSB. Bygningen, der er opført i røde mursten, er tegnet af arkitekt Frode Galatius og opført i Bygningen fremtræder lidt bastant og arkitektonisk anonym. En stor del af det ubebyggede areal er udlagt til parkering, men da kun ca. halvdelen af parkeringspladserne er etableret, betyder det, at kollegiet sammenlignet med den øvrige boligbebyggelse i karréen har relativt store udendørs opholdsarealer. 4 LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE

5 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanområdet og kvarteret Lokalplanområdet ligger på kanten af den tætte by ud til det mere åbne institutionsområde mod sydvest. Kvarteret er udbygget over en lang historisk periode og rummer derfor meget blandede bebyggelsesformer. Den ældste bebyggelse ligger i Sverrigsgade, hvor Arbejdernes byggeforening opførte foreningens første huse i efter tegninger af arkitekt H.S. Sibbern. De små byggeforeningshuse i 2½ etage med tætte, frodige baghaver anslår en charmerende, provinsiel stemning, der understreges af det smalle gaderum og interne stiforbindelser. Byggeforeningshusene i Sverrigsgade har høj bevaringsværdi og er omfattet af en bevarende lokalplan. I det kileformede område med offentligt byggeri mellem Sundholmsvej og Amager Fælledvej ligger mod nord Amager Fælled Skole. Bygningerne er tegnet af arkitekt Niels Christian Christensen, der stod bag en lang række københavnske kommuneskoler. De er opført i henholdsvis 1909 som Amagerbro Skole og 1917 som Sundbyvester Skole. De to skolebyggerier fremstår med det gedigne og statelige præg, der kendetegner skolebyggeriet fra forrige århundredeskifte. Bag Amager Fælled Skole ligger Sundholm, en bebyggelse med lyse gulkalkede bygninger med røde murstensdekorationer, fint anlagte haveanlæg med store træer. Arkitekt Emil Jørgensen tegnede Sundholm, der blev bygget i Her anbragte Forsørgelsesvæsenet personer afhængige af fattighjælp eller dømt til tvangsarbejde på grund af tiggeri, alfonseri, gadeprostitution eller lignende. I De fleste af Amager Fælled Skoles bygninger har høj bevaringsværdi. Kort fra 1870 erne. Lokalplanområdet ligger indenfor den røde ring.ud over landsbyerne Sundbyvester og Sundbyøster ses det, at der er foregået en mindre byudvikling på Amagerbro omkring Amagerbrogade. LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE 5

6 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Bevaringsværdige sammenhænge: Omgivelserne rummer flere bevaringsværdige bebyggelser, der på grund af helhedspræg eller større sammenhængende træk har særlig byarkitektonisk værdi. Njalsgade Københavns Universitet Amager Emil Holms Kanal Amagerfælledvej Hollænderdybet Sundholmsvej Norgesgade Finlandsgade Brigadevej Sverrigsgade Amagerbrogade Kornblomstvej Sundholm er et homogent bygningskompleks. dag fungerer Sundholm som herberg, forsorgshjem, kursuscenter og kunstnerværksteder. Ved Norgesgade grænser lokalplanområdet op mod Amagerbros Kvarter, der er bebygget efter en samlet bebyggelsesplan udarbejdet af i begyndelsen af forrige århundrede. Hensigten var at skabe et varieret byområde, hvor pladser, forhaver og vejtræer skulle berige gadebilledet. Kvarteret, med sin 6 etagers bebyggelse, opleves som et tæt, men samlet og helstøbt område. Syd for Brigadevej rummer kvarteret traditionel karrébebyggelse fra 1910/20 erne blandet med nyere almen boligbebyggelse. Offentlig og privat service Lokalplanområdet er velbeliggende i forhold til den kollektive trafikbetjening med flere buslinier ad Sundholmsvej og Amagerfælledvej. Herudover er der afstande på henholdsvis 400 og m til metrostationerne Amagerbro ved Amagercentret og Islands Brygge ved Njalsgade. I områdets umiddelbare omgivelser ligger en skole, flere børneinstitutioner, Sundby Bibliotek i Jemtelandsgade og Københavns Universitet Amager. Dagligvarebutikker findes primært i bydelscentret langs Amagerbrogade, der afgrænser bydelen mod Sundbyøster, og i Amagercentret. Vor Frelsers Kirkegård, Christianshavns Vold og den centrale grønning samt kanalerne i Ørestad Nord er større rekreative områder i kort afstand fra lokalplanområdet. 6 LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE

7 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Vermlandsgade Amager Boulevard Statens Seruminstitut Amagerbrogade Artillerivej Islands Brygge St. M Njalsgade Københavns Universitet Amager Amagerfælledvej Sundholmsvej Amager Fælled Skole Hollænderdybet Norgesgade Finlandsgade Sundholm Sverrigsgade Brigadevej Kornblomstvej Holmbladsgade Amagerbro St. M Amagercenter MM Metrostation Lokalplanområdet Planlægning I plan 2001 er lokalplanområdet fastlagt som boligområde (B3-område). Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 110, og der må maksimalt bygges i 5 etager, eksklusive tagetage. Friarealet (eksklusive parkerings- og tilkørselsareal) skal være af størrelsesordenen 60 procent af boligetagearealet og 15 procent af erhvervsetagearealet. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent og størrelsesordenen af friarealet. Der er derfor samtidig vedtaget et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget fastlægger hele karreen til boligformål. Den sydøstlige del af karreen ændres fra et B3-område til et B4-område, hvor bebyggelsesprocenten ikke må overstige 130, og der maksimalt må bygges i 5 etager, eksklusive tagetage. Friarealet (eksklusive parkerings- og tilkørselsareal) skal være af størrelsesordenen 50 procent af boligetagearealet og 10 procent af erhvervsetagearealet. LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE 7

8 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På tegningerne er vist de hidtidige og de nye rammer for området. B Boliger O1 Fritidsområder O3 Institutioner C bolig og serviceerhverv T Tekniske anlæg * Særlige bestemmelser 3 Rammer for lokalplanlægning i Kommuneplan Det vedtagne kommuneplantillæg. Den nordvestlige del af karreen ændres fra et B3-område til et B*-område, hvilket betyder, at bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent, etageantal og størrelse af friarealet i lokalplanen erstattes af bebyggelsesregulerende bestemmelser, der opretholder områdets særlige karakter. Ved ombygning og retablering stilles ekstraordinære krav om arkitektonisk helhedsvirkning Aktuelle byggeønsker Arkitekterne Niels Houlberg & Søren Svendsen MAA/PAR har for Ejendomsselskabet af Aps udarbejdet et skitseforslag til en ny bebyggelse på matr. nr. 47 og 104 ibid. Skitseforslaget omfatter opførelse af ca m 2 nyt boligbyggeri med 49 boliger. Den gennemsnitlige lejlighedsstørrelse er 99,5 m 2. Der lægges vægt på at opnå et rumligt samspil mellem det nye byggeri langs Sundholmsvej og Finlandsgade, den eksisterende randbebyggelse og kollegiebygningen i den sydøstlige del af karreen således, at ny og eksisterende bebyggelse danner en byarkitektonisk helhed. Eksempel på magelæg. Et magelæg er en forudsætning for realiseringen af bebyggelsesplanen for område I. Skitse til bebyggelsesplan, der har dannet grundlag for lokalplanen. 8 LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE

9 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Facadetegninger, der viser den nye bebyggelse mod Finlandsgade med den store dobbelthøje port i forlængelse af passagen til Sundholmsvej. Bebyggelsen fremstår i henholdsvis 4 og 3 etager med udnyttet tagetage udformet som penthouseetage. 3D-model, der viser den nye bebyggelse set fra Finlandsgade. De to frie gavle er ved hjælp af altaner og forskydninger udformet således, at de opnås et arkitektonisk samspil. 3D-model, der viser den nye bebyggelse set fra Sundholmsvej. Mod Sundholmsvej er bebyggelsen i 5 etager med udnyttet tagetage udformet som penthouseetage. LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE 9

10 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN d. 21 marts kl d. 21 juni kl d. 21 marts kl d. 21 juni kl d. 21 marts kl d. 21 juni kl Skyggediagrammer, der viser bebyggelsens skygger ved jævndøgn og sommersolhverv. d. 21 juni kl LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE

11 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN I denne forbindelse lægges der vægt på, at nybyggeriet afslutter facadebebyggelsen langs Finlandsgade og Sundholmsvej samtidig med, at den visuelle kontakt mellem Finlandsgade og Sundholmsvej bevares. Det bliver endvidere muligt at etablere større sammenhængende fælles friarealer for karreens beboere. Planens påvirkning af miljøet Lokalplanen vurderes at medføre en positiv påvirkning af miljøet. Nyt boligbyggeri erstatter tidligere ældre erhvervsbebyggelse, afrunder karreen og skaber beskyttede friarealer. Retningslinier for ny bebyggelses udformning, lejlighedsstørrelse og eksisterende bebyggelses bevaring, ombygning og vedligeholdelse vil over tid betyde en opgradering af karreen som boligområde. Bestemmelser om bevaring af områdets grønne karakter, herunder anlæg af forhaver med træer langs Finlandsgade, vil ligeledes være et tilskud til miljøet. Den centrale beliggenhed i forhold til offentlig og privat service samt kollektiv trafik skaber endvidere mulighed for, at den private biltrafik alt andet lige kan begrænses. Trafikstøj Sundholmsvej er en fordelingsgade, hvor det ækvivalente trafikstøjniveau i 2001 af Miljøkontrollen er beregnet til 67 db(a). Finlandsgade, Norgesgade og Brigadevej er alle lokalgader, hvor det ækvivalente trafikstøjniveau vurderes at være under 60 db(a). Den fastlagte bebyggelsesplan sikrer, at boligernes primære opholdsarealer beskyttes mod trafikstøj. Forurening af undergrunden Miljøkontrollen har ikke konkrete oplysninger om forurening af jord eller grundvandet inden for lokalplanområdet. Der har inden for området været en række mindre virksomheder fra 1920 erne og frem til i dag. Her har bl.a. været skiltefabrik, maskinsnedkeri, autoværksted og autolakereri samt benzinanlæg. Fra disse aktiviteter kan der være sket forurening af undergrunden. I Finlandsgade 5-7 blev der i 1961 gravet en olietank ned på l, som blev afblændet i I Finlandsgade 9 blev der i 1957 gravet en olietank ned på l, som blev afblændet i Fra disse kan der også være sket en forurening af grunden. Desuden er erfaringen, at der mange steder i København er en lettere forurening af jorden, der stammer fra storbyaktiviteter som bl.a. røg fra skorstene og udstødning fra biler. Da de tidligere erhvervsgrunde skal anvendes til boligformål anbefaler Miljøkontrollen, at man lader et konsulentfirma undersøge jorden for indhold af miljøforurenende stoffer, inden et nybyggeri startes op. Man skal være opmærksom på, at ved nybyggeri eller andet, der medfører gravearbejde, skal arbejdet standses, hvis der konstateres en forurening af jorden, og der skal ske indberetning til miljømyndigheden (Miljøkontrollen). Forpligtelsen hertil påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader det pågældende arbejde udføre. Arbejdet kan genoptages efter 4 uger, eller når Miljøkontrollen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår herfor. Betstemmelsen gælder i medfør af 71 i lov om forurenet jord (lov nr. 370 af 2. juni 1999). LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE 11

12 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Nedsivning af regnvand Lokalplanområdet ligger i et område, der i plan 2001 er udlagt som område med begrænsede drikkevandsinteresser, hvor jorden er potentielt forurenet. Dette indebærer, at der ikke umiddelbart må etableres nedsivningsanlæg i området. har imidlertid et mål om at fastholde grundvandet under byen til drikkevandsformål og til søer samt vandløb, jf. Grundvandsplan 2000, hvor Miljøkontrollen giver tilladelse til nedsivning, såfremt det er muligt uden risiko for drikkevandsressourcerne, jf. Spildevandsplan Miljørigtigt byggeri Pjecen Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri, der kan ses på internettet eller rekvireres hos Miljøkontrollen eller Plan & Arkitektur. Fjernvarme har besluttet, at der skal tænkes miljørigtigt i forbindelse med byfornyelse og nybyggeri. Borgerrepræsentationen har den 1. marts 2001 tiltrådt den reviderede udgave af pjecen Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri. Baggrunden for pjecen var et ønske om, at der lægges vægt på miljø- og ressourcemæssige forhold, når der bygges, og at der arbejdes for en bæredygtig udvikling i dialog med befolkningen. Pjecen berører emnerne miljørigtig projektering, vand, varme, el/gas, affald, materialer og grønne områder. Inden for hvert emne opstilles en række minimumskrav, anbefalinger og visioner. Minimumskravene i pjecen skal følges i forbindelse med byfornyelse, støttet byggeri samt kommunalt byggeri, mens private opfordres til at hente ideer herfra. Adresser på kommunale og statslige instanser, hvor der kan hentes oplysninger i forbindelse med miljøorienteret nybyggeri fremgår af pjecen, der udleveres i Miljøkontrollen og Plan & Arkitektur. Området er fastlagt som fjernvarmeområde i den kommunale varmeplan, der er vedtaget af Borgerrepræsentationen og godkendt af Energiministeriet (nu Økonomi- og Erhvervsministeriet) i I forlængelse heraf har Borgerrepræsentationen i 1993 vedtaget et projekt om tilslutningspligt til fjernvarme. For lokalplanområdet indebærer dette, at der ved nybyggeri og ved udskiftning af hovedvarmekilden er krav om tilslutning til fjernvarmenettet. 12 LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE

13 LOKALPLAN NR. 376 I henhold til lov om planlægning fastsættes følgende bestemmelser for området begrænset af Finlandsgade (kvartergrænsen mod Sundbyvester), Brigadevej, Sundholmsvej og Norgesgade. 1. FORMÅL Lokalplanen skal udgøre det planmæssige grundlag for at omdanne hidtidige erhvervsejendomme til boligformål i samspil med tilgrænsende boligejendomme. Som led heri skal følgende overordnede hensyn tilgodeses: - På grund af bydelens store andel af små boliger skal det sikres, at der ved nyindretning og nybyggeri tilvejebringes større familieegnede helårsboliger. Herudover tillades kollegieboliger. - Boligbebyggelserne i den vestlige del af karreen er tidstypiske og har en høj arkitektonisk værdi. De fastlægges derfor som bevaringsværdige og desuden som bebyggelsesplan. - Det skal sikres, at nybyggeri tilpasses de eksisterende bebyggelsesforhold i karreen samtidig med, at der tages hensyn til kvarterets bebyggelsesstruktur og gadebilleder. - Det for Amagerbros boligkarreer typiske træk med forhaver mod de indre gader ønskes fastholdt og videreført. - Der sikres mulighed for forbedring af friarealforholdene med etablering af fælles gårdanlæg samt krav om parkering i konstruktion. - Gennem bevaring af den eksisterende bebyggelse, ved krav til friarealer, ved krav om brug af naturlige og/eller genanvendelige materialer samt gennem muligheden for etablering af miljømæssige servicefunktioner tilstræbes, at det ældre byområde udvikles med størst mulig respekt for miljørigtige principper, hvor økologiske tiltag integreres med arkitekturen og indikerer en bæredygtig by. 2. OMRÅDE Stk. 1. Lokalplanområdet afgrænses som vist på lokalplantegning nr. 1 og omfatter ejendommene matr.nr. 1al, 35, 40, 46, 47, 104, 106, 107, del af umatrikuleret privat fællesvej (Finlandsgade), del af umatrikuleret offentlig vej (Sundholmsvej) Eksercerpladsen, København, samt alle parceller, der efter den 1. marts 2003 udstykkes i området. Stk. 2. Lokalplanområdet opdeles i underområderne I og II som vist på lokalplantegning nr ANVENDELSE Stk. 1. Området fastlægges til helårsboliger. Endvidere kan der efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere godkendelse indrettes kollektive anlæg og institutioner samt andre sociale, kulturelle og miljømæssige servicefunktioner, der er forene- LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE 13

14 17 LOKALPLANTEGNING NR. 1 FINLANDSGADE AMAGERBROS KVARTER SUNDBYVESTER NORGESGADE KONGEDYBET EKSERCERPLADSEN 1aq PR. 1ba AMAGERBROS KVARTER II FINLANDSGADE 13 SVERRIGSGADE 99 SVERRIGSGADE SUNDBYVESTER 2A AMAGER FÆLLED SKOLE SUNDHOLMSVEJ al 104 I 35 EKSERCERPLADSEN 50 RASMUS NIELSENS KOLLEGIUM PR. BRIGADEVEJ LERFOSGADE BYGLANDSGADE SUNDHOLM m. 26B Lokalplantegning nr. 1 Lokalplanområde Grænse mellem underområder Vejarealer/vejudlæg der kan nedlægges/ ophæves,når betingelserne herfor er opfyldt Bebyggelsesregulerende byggelinie 14 LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE

15 3. ANVENDELSE lige med områdets anvendelse til boliger. Eksisterende erhvervslokaler i stueetagen må indrettes til publikumsorienterede serviceerhverv, såsom butikker, restauranter og lignende. Bruttoetagearealet af de enkelte butikker må ikke overstige 100 m 2, og det samlede bruttoetageareal til butiksformål må ikke overstige 300 m 2. Lokalerne må tillige anvendes til andre former for udadvendte fælles funktioner af social, kulturel eller fritidspræget karakter, såsom lægeklinik samt klub-, udstillings- og beboerlokaler. Institutioner og lignende må ikke indrettes over etager med boliger. Kommentar Ved krav om helårsbeboelse forstås, at det er i strid med lokalplanen at anvende boligen til feriebolig. Folkeregistertilmelding på adressen vil normalt opfylde kravet om helårsbeboelse. Der er ikke aktuelle planer om at indrette kollektive anlæg og institutioner i lokalplanområdet, men muligheden holdes åben, hvis der i fremtiden skulle opstå ønsker herom. I givet fald vil tilladelsen skulle gives i form af en dispensation fra lokalplanen med forudgående naboorientering. Opmærksomheden henledes på planlovens regler for beregning af bruttoetagearealet til butikker. Stk. 2. Nye boliger skal i gennemsnit have et bruttoetageareal på mindst 90 m 2. Ingen boliger må være mindre end 75 m 2. Opdeling af eksisterende boliger må kun finde sted ved overholdelse af disse arealkrav. Ved sammenlægning af eksisterende boliger og indretning af boliger i eksisterende tagetager, jf. 5, stk. 3 pkt. c, skal disse krav opfyldes i videst muligt omfang. Boliger for unge, ældre og personer med handicap samt socialt betingede bofællesskaber er, såfremt de opføres efter gældende lovgivning herom, undtaget fra bestemmelserne om boligstørrelser. Foruden ovennævnte boliger må der i bebyggelsen inden for den i 5, stk. 2, fastlagte byggezone mod Brigadevej indrettes indtil 180 kollegieboliger, der hver skal have et bruttoetageareal på mindst 40 m 2. Indtil 10 pct. af disse kan indrettes til særlige kollegieformål uden helårsstatus (f.eks. til udvekslingsstuderende). Kommentar Fastlæggele af gennemsnitlig og mindste boligstørrelse skal sikre, at de boligpolitiske intentioner om familieboliger opfyldes. Det eksisterende Rasmus Nielsens Kollegium har 219 værelser á 33 m 2 brutto og kan fortsætte som hidtil. Der kan først bygges nye kollegieboliger, når disse måtte være nedlagt. Stk. 3. I forbindelse med nyt boligbyggeri skal der efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere godkendelse indrettes fællesanlæg for bebyggelsens beboere samt anlæg for affaldssortering (miljøstationer). Kommentar Fællesanlæg for bebyggelsens beboer kan f. eks. være fælles vaskeri, beboerlokaler, værksteder, beboerhotel og lignende. LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE 15

16 4. VEJFORHOLD OG BYGGELINIER Stk. 1. Mod Brigadevej og Norgesgade opretholdes de eksisterende vejlinier. Stk. 2. Mod Sundholmsvej opretholdes den eksisterende vejlinie på strækningen fra Norgesgade til det østlige skel af matr. nr. 1 al ibid., og der fastlægges i forlængelse heraf en fremrykket vejlinie til Brigadevej, jf. lokalplantegning nr. 1. Stk. 3. Mod Finlandsgade fastlægges der en fremrykket vejlinie, jf. lokalplantegning nr. 1. Stk. 4. De med grå signatur på lokalplantegning nr. 1 viste vejarealer og vejudlæg kan henholdsvis nedlægges og ophæves, når betingelserne herfor i hvert enkelt tilfælde er opfyldt. Kommentar De vejudlæg, der kan ophæves, er levn fra forældede gade- og bebyggelsesplaner, og det viste vejareal af Sundholmsvej, der kan nedlægges, er fra den tid, da man havde forventninger om, at trafikbelastningen ville blive så stor, at vejen skulle udvides til 25 meters bredde. Stk. 5. Ved Norgesgade fastlægges der 3 m hjørneafskæringer og ved Brigadevej 5 m hjørneafskæringer. Stk. 6. Langs Finlandsgade fastlægges der en bebyggelsesregulerende byggelinie i og i forlængelse af facaderne af den eksisterende bebyggelse på ejendommene matr.nr. 106 og 107 ibid., som vist på lokalplantegning nr. 1. Kommentar Byggelinien mod Finlandsgade skal sikre, at eksisterende og ny bebyggelses facadelinier flugter med hinanden, og at der kan etableres forhaver til den nye bebyggelse i forlængelse af de eksisterende forhaver. Stk. 7. Vejadgang til område I må kun ske fra Finlandsgade. Stk. 8. Finlandsgade kan anlægges som lege- og opholdsgade. 5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Stk. 1. For område I må bebyggelsesprocenten ikke overstige 130. For område II fastsættes bebyggelsesprocenten i medfør af den i stk. 3 fastlagte bebyggelsesplan. Kommentar Gennemførelse af den fastlagte bebyggelsesplan i område II indebærer, at bebyggelsesprocenten for enkeltejendomme vil variere fra 210 til 302. Bebyggelsesprocenten vil for område II under ét være 249, mens de ubebyggede arealer vil være af størrelsesordenen 19 pct. af etagearealet. Stk. 2. For område I gælder særligt: 16 LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE

17 5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Principiel snittegning af bebyggelsen langs henholdsvis Finlandsgade og Sundholmsvej. a) Ny bebyggelse skal opføres i overensstemmelse med den på lokalplantegning nr. 2 viste principielle bebyggelsesplan henholdsvis inden for det på tegningen viste byggefelt. Opførelse af ny bebyggelse mod Sundholmsvej i overensstemmelse med den principielle bebyggelsesplan forudsætter magelæg. b) For bebyggelsen fastlagt som bebyggelsesplan gælder, at der skal etableres en port som angivet på lokalplantegning nr. 2. Porten skal have en højde på mindst 5 m og en bredde på ca. 12 m. Mod Sundholmsvej skal bebyggelsen opføres i 5 etager med udnyttet tagetage udformet som penthouseetage, og mod Finlandsgade skal bebyggelsen opføres i 3 og 4 etager med udnyttet tagetage udformet som penthouseetage. Bebyggelsen skal opføres i overensstemmelse med de ovenfor viste principielle snittegninger af bebyggelsen langs henholdsvis Finlandsgade og Sundholmsvej. For bebyggelsen mod Sundholmsvej gælder, at gesimshøjden på sydsiden skal være 16,5-17 m, og at ingen dele af bebyggelsens højde må overstige 20 m. For bebyggelsen mod Finlandsgade gælder, at gesimshøjden skal være henholdsvis 9,5-10,5 m og 12,5-13,5 m. Ingen dele af bebyggelsens højde må overstige 16,5 m. Ved penthouseetagerne måles gesimshøjden til overkant af murkrone/altanbrystning. Husdybden må ikke overstige 11,2 m. Ved sammenbygning i skel skal husdybden tilpasses husdybden på naboejendommene. 3D-model, der viser den nye bebyggelse set fra Sundholmsvej. Mod Sundholmsvej er bebyggelsen i 5 etager med udnyttet tagetage udformet som penthouseetage. c) For bebyggelsen inden for byggefeltet gælder, at den skal opføres med facader i den på lokalplantegning nr. 2 med fed streg markerede linie. Herudover skal bebyggelsen placeres og udformes således, at der opnås et arkitektonisk velargumenteret samspil med nabobebyggelserne og omgivelserne i øvrigt. Placeringen og udformningen skal godkendes af Bygge- og Teknikforvaltningen. Bebyggelsen må opføres i maksimalt 5 etager med udnyttet tagetage. Tagetagen kan udformes traditionelt eller som penthouseetage med en tilbage- LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE 17

18 LOKALPLANTEGNING NR. 2 FINLANDSGADE AMAGERBROS KVARTER SUNDBYVESTER NORGESGADE KONGEDYBET EKSERCERPLADSEN 1aq PR. 1ba AMAGERBROS KVARTER FINLANDSGADE SVERRIGSGADE SVERRIGSGADE ½ E 3½ E 47 SUNDBYVESTER EKSERCERPLADSEN SUNDHOLMSVEJ 1al 104 PR. AMAGER FÆLLED SKOLE 5½ E 35 RASMUS NIELSENS KOLLEGIUM BRIGADEVEJ LERFOSGADE BYGLANDSGADE SUNDHOLM m. Lokalplantegning nr. 2 Lokalplanområde Eksisterende, bevaringsværdig bebyggelse, der fastlægges som bebyggelsesplan Principiel bebyggelsesplan Port Byggefelt Sluttet randbebyggelse i byggefelt 18 LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE

19 5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING rykning på ikke under 1 m. Højden af en eventuel trempel må ikke overstige 1 m. Gesimshøjden må ikke overstige 16,5 m, og ingen dele af bebyggelsens højde må overstige 22 m. Husdybden må ikke overstige 12 m for almindeligt boligbyggeri og ikke 18 m for kollegiebyggeri. Stk. 3. For område II gælder særligt: a) De på lokalplantegning nr. 2 viste bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives uden Bygge- og Teknikudvalgets særlige tilladelse. b) Bygge- og Teknikudvalget kan tillade opførelse af nybyggeri til erstatning af bevaringsværdig bebyggelse, som ikke vil kunne istandsættes på grund af brand eller lignende force majeure -situation, når dette sker med samme placering og i princippet samme volumen som den eksisterende bebyggelse og en ydre fremtræden i overensstemmelse med bestemmelserne i 6, stk. 6, pkt. e. c) Eksisterende, uudnyttede tagetager må indrettes til boliger. Det er en forudsætning, at ejendommen indgår i fælles gårdanlæg med tilfredsstillende opholdsarealer, jf. i øvrigt 8, stk. 5. Stk. 4. For hele lokalplanområdet gælder: a) Ud over den i medfør af stk. 2 og 3 fastlagte bebyggelse må der opføres enkelte mindre bygninger i én etage, såsom udhuse, cykelskure, legehuse og lignende samt byøkologiske anlæg. b) Bygge- og Teknikudvalget kan tillade enkelte mindre, arkitektonisk begrundede afvigelser fra bebyggelsesplaner, etageantal, gesimshøjder og husdybder fastsat i stk. 2 og BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Stk. 1. Bygningernes materialer, udformning, farve og øvrige ydre fremtræden skal skabe en god helhedsvirkning sammen med omgivelserne og give de forskellige dele af bebyggelsen et velargumenteret fællespræg med en arkitektonisk tilfredsstillende fremtræden. Eksisterende bebyggelse må i nævnte henseende ikke ændres uden Bygge- og Teknikforvaltningens godkendelse. Bygningsoverflader skal fremstå i naturlige og/eller genanvendelige materialer, såsom tegl, natursten, træ, metal, beton og glas. Nybyggeri skal efter Byggeog Teknikforvaltningens skøn fremstå med arkitektonisk høj kvalitet i et nutidigt formsprog. Stk. 2. Permanent fritstående gavle skal behandles som facader og forsynes med vinduer, franske altaner eller lignende, der efter Bygge- og Teknikforvaltningens LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE 19

20 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Permanent fritstående gavle i lokalplanområdet. nærmere godkendelse skal udformes og placeres på baggrund af en helhedsløsning for den pågældende gavl. Stk. 3. Skiltning, reklamering og opsætning af facadebelysning, markiser, solafskærmning og andet facadeudstyr må ikke finde sted uden Bygge- og Teknikforvaltningens tilladelse og skal med hensyn til placering, omfang, materialer, farver og lignende udformes således, at der opnås en god helhedsvirkning i forhold til den pågældende bygnings arkitektoniske fremtræden i gadebilledet. Facadebelysning og lignende må ikke ved blænding eller reflekser være til ulempe for omgivelserne eller virke skæmmende i forhold til gadebilledets karakter eller den pågældende bygnings arkitektoniske udtryk. Der må ikke opsættes signboards, lysaviser eller reklameskilte med løbende eller blinkende effekt. Stk. 4. Tekniske anlæg og installationer på tag skal udformes således, at de efter Bygge- og Teknikforvaltningens skøn fremtræder tilpasset tagudformningen i øvrigt og som integrerede dele af bygningens arkitektur. Stk. 5. Ibrugtagning af bebyggelsen kan efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere bestemmelse betinges af etablering af fællesantenneanlæg eller tilslutning til et godkendt fællesantenneanlæg. Antenner, herunder paraboler, må alene placeres på tag så diskret som muligt og i øvrigt under hensyntagen til den enkelte bygnings arkitektoniske udtryk. Placering og udformning af antenner skal godkendes af Bygge- og Teknikforvaltningen. Stk. 6. For område I gælder særligt: a) De 2 frie gavle på bebyggelsen fastlagt som bebyggelsesplan i henhold til 5, stk. 2 skal udformes således, at der opnås et særligt arkitektonisk samspil, eksempelvis ved altaner og forskydninger som motiv. Udformningen skal godkendes af Bygge- og Teknikforvaltningen. b) Vinduer skal primært være rektangulære i højformat. Vinduer skal monteres med klart planglas. c) Boliger, bortset fra kollegieboliger, skal forsynes med opholdsaltaner eller ter- 20 LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE

21 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN rasser. Etablering af altaner på den eksisterende bygning på ejendommen matr. nr. 35 ibid. må kun ske i form af franske altaner. d) Opgange i boligbebyggelse, bortset fra kollegiebebyggelse, skal forsynes med adgang til begge facader. e) Der skal anvendes lyse tegl i grå eller gul nuance, og facader skal fremstå i blank mur. Derudover skal der overvejende anvendes afdæmpede farvenuancer inden for jordfarve- eller gråtoneskalaen. Metalflader skal have mat overflade. Glas, der anvendes som facademateriale, skal være uden spejlvirkning, og blank mur skal fremstå karakterfuld og have stor stoflighed i teglstenen samt fuger i neutral farve. Stk. 7. For område II gælder særligt: a) Enhver ombygning, ændring eller istandsættelse skal udføres i overensstemmelse med bebyggelsens oprindelige arkitektoniske udtryk og detaljering og må kun ske efter Bygge- og Teknikforvaltningens godkendelse. b) Facader skal opretholdes i blank mur og skal repareres med stentype, farve og forbandt som eksisterende facademurværk. c) Eksisterende vinduer i facader på ejendommene matr. nr. 1 al og 46 ibid. skal i tilfælde af udskiftning erstattes med sidehængte, udadgående dannebrogsvinduer af træ og de deraf afledte typer. Eksisterende vinduer i facader på ejendommene matr. nr. 106 og 107 ibid. skal i tilfælde af udskiftning erstattes med vinduer svarende til de oprindelige vinduer. Glas skal være af klart planglas. d) Altaner på ejendommene matr.nr. 106 og 107 ibid. skal bevares eller udskiftes med altaner af tilsvarende dimensioner. Altanerne skal fremstå med lukket bund og tynde lodrette balustre. Udformningen af altaner skal med hensyn til materiale, farve, byggeteknik mv. harmonere med husets facade. e) Ved indretning af beboelse i tagetagen skal denne forsynes med kviste eller lignende opbygninger tilpasset bygningens arkitektur og facaderytme. Udformningen skal godkendes af Bygge- og Teknikforvaltningen. Det markante altanmotiv er med til at give bygningen karakter. f) Ny bebyggelse, jf. 5, stk. 3, pkt. b, skal fremstå med et nutidigt og moderne formsprog og med en arkitektonisk udformning, der tager udgangspunkt i og respekterer de bevaringsværdige træk, der præger bebyggelsen på den pågældende gadestrækning. LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE 21

22 7. FORANSTALTNINGER MOD FORURENINGSGENER Bebyggelse og primære opholdsarealer skal efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere godkendelse i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav placeres (jf. dog 5, stk. 2 og 3), udføres og indrettes således, at beboere og brugere i fornødent omfang skærmes mod støj og anden forurening fra vej. 8. UBEBYGGEDE AREALER Stk. 1. Friarealet (eksklusive parkerings- og tilkørselsareal) skal i område I være af størrelsesordenen 50 pct. af boligetagearealet, 10 pct. af erhvervsetagearealet og 100 pct. af etagearealet til børneinstitutioner og skal anlægges med opholdsarealer for beboere og brugere efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere godkendelse. I område II skal friarealet i videst muligt omfang anlægges med opholdsarealer for beboere og brugere efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere godkendelse. Eksisterende forhaver i Finlandsgade. Friarealplan fra skitseforslaget. Stk. 2. Arealerne mellem Finlandsgades sydlige vejlinie og den i 4, stk. 6 fastlagte bebyggelsesregulerende byggelinie skal, bortset fra adgangsarealer, anlægges som beplantede friarealer/forhaver efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere godkendelse. Stk. 3. Der skal efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere godkendelse plantes træer på friarealerne. Kommentar Af hensyn til træernes vækstbetingelser er minimumskravet til bedets størrelse 10 m 2 for træer i åbne, eventuelt græsbevoksede muldbede. For træer i lukkede befæstelser skal der minimum være 15 m 2 rodvenlig befæstelse pr. træ, herunder minimum 2,5 m 2 åbent muldbed omkring stammen. Stk. 4. Parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen 1 parkeringsplads pr. 100 m 2 etageareal. For kollegieboliger gælder dog, at parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen 1 parkeringsplads pr. 200 m 2 etageareal. Parkering skal etableres i underjordisk anlæg eller eventuelt andetsteds i kvarteret efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere bestemmelse. Indtil halvdelen af parkeringsdækningen for kollegieboliger må dog indrettes på terræn. Nedkørselsramper til underjordiske parkeringsanlæg skal placeres og udformes efter Byg- 22 LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE

23 8. UBEBYGGEDE AREALER ge- og Teknikforvaltningens godkendelse således, at der opnås bedst muligt samspil med tilgrænsende friarealer og bygninger. Stk. 5. Ubebyggede arealer og parkeringsanlæg skal efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere bestemmelse indgå i fællesanlæg. Stk. 6. Hegn omkring forhaver langs Finlandsgade skal udføres som levende hegn og må have en maksimal højde på 1,2 m. Øvrige hegn skal efter Bygge- og Teknikforvaltningens skøn fremtræde tilpasset arkitekturen i karreen. Stk. 7. Adgangs- og opholdsarealer skal udformes således, at de tilgodeser bevægelseshæmmedes færdsel på arealerne. Stk. 8. Træer skal bevares i videst muligt omfang. 9. RETSVIRKNINGER I henhold til planlovens 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelse som anvendelse ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold og i øvrigt er lovlig. 10. SERVITUTBORTFALD Retningsplan tinglyst den 29. december 1966 ophæves. KOMMENTARER AF GENEREL KARAKTER På tidspunktet for lokalplanens tilvejebringelse er seneste udgave af planloven trykt som lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september Påtaleret Bygge- og Teknikforvaltningen i har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i lokalplanen. Dispensationer I henhold til planlovens 19, stk. 1, kan der dispenseres fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensationer meddeles af Bygge- og Teknikudvalget i. Fortidsminder Arbejde der forudsætter udgravning af grund, kan medføre påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til lov om museer mv. 26 (beskyttelse af LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE 23

24 KOMMENTARER AF GENEREL KARAKTER jordfaste fortidsminder). Opmærksomheden henledes på, at Københavns Bymuseum som repræsentant for Kulturarvstyrelsen bør kontaktes i god tid, forinden et jordarbejde påbegyndes således, at en forundersøgelse kan iværksættes med henblik på at imødegå påbud om midlertidig standsning af arbejdet. Lokalplan nr. 376 er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 13. maj 2004 og bekendtgjort den 29. juni Bygge- og Teknikforvaltningen den 29. juni Peter Høiriis Nielsen kontorchef /Kirsten Mølgaard vicekontorchef KØBENHAVNS BYRET Indført den 14. marts 2005 Lyst under nr Puk Willumsen 24 LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE

25 LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE 25

26 26 LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE

27 LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE 27

28 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Rådhuspladsen København V Telefon

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 339 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Skole Vanløse Bevaring, udbygning m.v. Offentlige formål Juni 2001 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lundehusskolen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Emdrup. Nybyggeri, bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lundehusskolen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Emdrup. Nybyggeri, bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 355 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lundehusskolen Emdrup Nybyggeri, bevaring m.v. Offentlige formål September 2002 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Svanevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Bispebjerg

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Svanevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Bispebjerg KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 366 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Svanevej Bispebjerg Fastlægger anvendelsen, bevaring m.v. Boliger Maj 2003 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 330. Reventlowsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 330. Reventlowsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 330 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Reventlowsgade Vesterbro Byfornyelse Boliger og serviceerhverv Oktober 2000 1 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 348. Lundedalsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 348. Lundedalsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHVNS KOMMUNE PLNORIENTERING Lokalplan nr. 348 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & rkitektur Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen, bevaring m.v. Boliger og serviceerhverv Januar 2002 1 38 1011 1012

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1 KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1 215 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Stengade II Indre Nørrebro Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger, offentlige formål m.v.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Nørre Hospital. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Nørre Hospital. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 211 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Nørre Hospital ndre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK November 1992 .

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II

LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II Lokalplan nr. 288 er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 18. juni 1997, endelig bekendtgjort den 11. juli 1997 og tinglyst den 22. juni 1998. Lokalplan

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Pommernsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyøster. Byfornyelse.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Pommernsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyøster. Byfornyelse. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 260 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Pommernsgade Sundbyøster Byfornyelse Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Marts 1996 Karbenhavns Kommunes

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 334 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hasselvænget Vanløse Bevaring m.v. Boligområde Februar 2001 Lokalplan nr. 334 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Peder Lykke Centret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Peder Lykke Centret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 159 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Peder Lykke Centret Sundbyvester Nybyggeri m.v. Offentlige formål KONGSBAK NFORMATK November 1990 LOKALPLAN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 386 AMAGERBROGADE 313

LOKALPLAN NR. 386 AMAGERBROGADE 313 LOKALPLAN NR. 386 AMAGERBROGADE 313 Lokalplan nr. 386 er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 17. marts 2005, og bekendtgjort den 3. maj 2005. Københavns Kommune INDHOLD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN...3

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 270 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lyset Valby Bevaring m.v. Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Juni 1996 Ksbenhavns Kommunes Planorientering

Læs mere

LOKALPLAN NR. 385 VERMLANDSGADE

LOKALPLAN NR. 385 VERMLANDSGADE LOKALPLAN NR. 385 VERMLANDSGADE Lokalplan 385 er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. januar 2005, bekendtgjort den 8. marts 2005 og tinglyst den 12. juli 2005. Københavns Kommune INDHOLD BAGGRUND

Læs mere

LOKALPLAN NR. 260 med tillæg 1 POMMERNSGADE

LOKALPLAN NR. 260 med tillæg 1 POMMERNSGADE LOKALPLAN NR. 260 med tillæg 1 POMMERNSGADE Borgerrepræsentationen har den 27. maj 2004 vedtaget tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 260 Pommernsgade. Lokalplantillægget er bekendtgjort den 6. juli 2004. Københavns

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Tietgensbro. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Tietgensbro. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 203 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Tietgensbro Vesterbro Nybyggeri m.v. Serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK August 1992 LOKALPLAN NR. 203 Lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan nr. 409 "Fuglsang Allé"

Lokalplan nr. 409 Fuglsang Allé Borgerrepræsentationen har den 14. december 2006 vedtaget lokalplan nr. 409 "Fuglsang Allé". Lokalplanen er bekendtgjort den 24. januar 2007 og tinglyst den 13. august 2007. Indhold Baggrund for lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182-1 SIGBRITS ALLÉ

LOKALPLAN NR. 182-1 SIGBRITS ALLÉ LOKALPLAN NR. 182-1 Lokalplan nr. 182 er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 13. december 1990, endeligt bekendtgjort den 13. februar 1991 og tinglyst den 21. november 1991. Tillæg nr. 1 til lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

KØBENHAVNS KØBENHA VNS OMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Lokalplan nr 241 Bygge- og Teknik forvaltningen Plan r & Arkitektur Jorisvej Juli 1996

KØBENHAVNS KØBENHA VNS OMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Lokalplan nr 241 Bygge- og Teknik forvaltningen Plan r & Arkitektur Jorisvej Juli 1996 KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 241 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & r Arkitektur Jorisvej Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Serviceerhverv m.v. Delvist ophævet, se nr. 360 KONGSBAK

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hamlets Gård. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hamlets Gård. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 190 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hamlets Gård Ydre Nørrebro Nybyggeri m.v. Boliger og serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK Juli 1991 LOKALPLAN

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Østre Gasværk Teater. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Østre Gasværk Teater. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 257 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Østre Gasværk Teater Ydre Østerbro Nybyggeri m.v. Offentlige formål KONGSBAK INFORMATIK Marts 1996 Kabenhavns

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 LOKALPLANFOLDER Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 Bestyrelsen ønsker med denne lokalplanfolder er at tydeliggøre den del af lokalplanen, som vedrører Hvidkildehusene.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 383 "TOFTEN"

LOKALPLAN NR. 383 TOFTEN LOKALPLAN NR. 383 "TOFTEN" Borgerrepræsentationen har den 9. december 2004 vedtaget lokalplan nr. 383. Lokalplanområdet ligger i Husum ved Storegårdsvej og Bystævnet. Lokalplanen er bekendtgjort den 5.

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Ehlersvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Ehlersvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 1 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Ehlersvej Ydre Østerbro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Januar 1979

Læs mere

Lokalplan nr. 394 Peter Fabers Gade

Lokalplan nr. 394 Peter Fabers Gade Lokalplan nr. 394 Peter Fabers Gade Borgerrepræsentationen har på mødet den 22.09.2005 vedtaget lokalplan Peter Fabers Gade. Lokalplanen er bekendtgjort 26.10.2005 og tinglyst 03.01.2006. Københavns Kommune

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lillegade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Valby. Byfornyelse, bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lillegade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Valby. Byfornyelse, bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 112 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Lillegade Valby Byfornyelse, bevaring m.v. Boliger og serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr. 179 KONGSBAK

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

LOKALPLAN nr. 369 ELMEBO

LOKALPLAN nr. 369 ELMEBO LOKALPLAN nr. 369 ELMEBO Borgerrepræsentationen har den 13. november 2003 vedtaget lokalplan nr. 369 for et område ved den sydligste del af Røde Mellemvej og grænsen mod Tårnby. Lokalplanen er bekendtgjort

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

"Sundholm Syd" Startredegørelse

Sundholm Syd Startredegørelse "Sundholm syd" Startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan - eventuelt efter forudgående parallelopdrag. Området ligger i bydelen Amager Vest. Sundholmsvej

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. General Motors. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. General Motors. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 39 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur General Motors Ydre Nørrebro Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger, offentlige formål KONGSBAK INFORMATIK

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Helsingborggade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Helsingborggade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 66 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Helsingborggade Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK Oktober 1984 LOKALPLAN

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 178 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Vesterbrogade Vesterbro Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr.

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Startredegørelse. "Amagerfælledvej" Bilag 1

Startredegørelse. Amagerfælledvej Bilag 1 Startredegørelse "Amagerfælledvej" Bilag 1 Bilag 1 til indstilling om Redegørelse for igangsætning af 6 lokalplanforslag - Amagerfælledvej, "Ragnhildgade Vest", "Beauvaisgrunden", "Østre Gasværk", "Torveporten"

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Islands Brygge Station. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Islands Brygge Station. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 279 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Islands Brygge Station Vestamager Udbygning af Ørestaden Offentlige formål m.v. Delvist ophævet - Se

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ

LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget lokalplan Nørre Sideallé-karreerne, et område ved Nørre Allé, Ahornsgade, Poppelgade og Møllegade. Lokalplanen

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan nr. 378 Irlandsvej med tillæg nr. 1

Lokalplan nr. 378 Irlandsvej med tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 378 Irlandsvej med tillæg nr. 1 Lokalplanen nr. 378 er vedtaget af borgerrepræsentationen den 9. juni 2004, endelig bekendtgjort den 29. juni 2004 og tinglyst den 7. april 2005. Tillæg nr.

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 381 SUNDBYØSTERHALLEN

LOKALPLAN NR. 381 SUNDBYØSTERHALLEN LOKALPLAN NR. 381 SUNDBYØSTERHALLEN Borgerrepræsentationen har den 28. oktober 2004 vedtaget lokalplan nr. 381 Sundbyøsterhallen for et område begrænset af Amagerbrogade, Parmagade, Grækenlandsvej og Smyrnavej.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lille Rådmand. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lille Rådmand. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 97 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lille Rådmand Ydre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK November

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan KØENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 179 ygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Valby Langgade Valby Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr. 218

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 9 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Solitudevej Indre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde Delvist ophævet - Se nr. 165

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Københavns Havn. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan og & Arkitektur. Fastlægger anvendelsen m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Københavns Havn. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan og & Arkitektur. Fastlægger anvendelsen m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 177 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan og & Arkitektur Københavns Havn Fastlægger anvendelsen m.v. Havneformål Delvist ophævet, se 244, 326 og 347 KONGSBAK

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Sverrigsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Sverrigsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 135 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Sverrigsgade Sundbyvester Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK Januar 1990 D D D

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Rymarksvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Rymarksvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 14 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Rymarksvej Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK INFORMATIK December 1980 Københavns

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. februar 2005 J.nr.: 03-33/101-0089 BAB Afgørelse

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Lokalplan nr. 429 "Keplersgade-karréen"

Lokalplan nr. 429 Keplersgade-karréen Lokalplan nr. 429 "Keplersgade-karréen" Borgerrepræsentationen har den 28. august 2008 vedtaget lokalplan nr. 429 "Keplersgade-karréen". Lokalplanen er bekendtgjort den 14. oktober 2008 og tinglyst den

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Fremad. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyøster. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Fremad. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyøster. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 363 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Fremad Sundbyøster Bevaring m.v. Boliger Marts 2003 Københavns Kommunes Planorientering Lokalplan nr.

Læs mere