Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk"

Transkript

1

2 Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde modtaget 0 fuldmagter. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Beretning for år Regnskab for år Budget for år Forslag fra bestyrelsen (udgik) 7. Forslag fra medlemmer (udgik) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: - Formand Annette Kristensen modtog genvalg - Vejmand Jørgen Kristensen modtog genvalg - Sekretær Brian Wengel modtog ikke genvalg - 1. Suppleant: Benny B. Larsen - på valg - 2. Suppleant: Morten Pedersen - på valg 9. Valg af Revisor og revisorsuppleant: - Revisor: Kristen Jensen modtog genvalg - Suppleant: Preben Askbo modtog genvalg 10. Eventuelt Bestyrelsens formand Annette Kristensen bød velkommen og præsenterede bestyrelsens medlemmer: Vandmand, Allan Schultz Sekretær, Brian Wengel Kasserer, Jens Larsen Vejmand, Jørgen Kristensen 1. Valg af dirigent: Henning Andersen, Rønnevang 5. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Valg af stemmeudvalg: Bord 1: Steen Tørnquist Bord 2: Kurt Jespersen Bord 3: Franz Steiner Bord 4: Henrik Jacobsen, 3. Beretning for år 2011: Formanden aflagde beretning for 2011 (vedlagt). Der var efterfølgende drøftelse i forsamlingen af følgende emner: Problemer med oversvømmelse: Der var flere medlemmer som havde indlæg og spørgsmål til emnet, da der er stigende problemer i området med oversvømmelse. Udover den indlysende årsag som stigende nedbør, var der også et medlem der mente, at problemet var blevet værre efter kloakeringen i området i 1997, som måske havde ændret drænforholdende i området. Side 1 af 5

3 Der har også været episoder med oversvømmelse fra kloaksystemet grundet overbelastning. Det må formodes, at det skyldes uretmæssigt tilførsel af regnvand i kloakken. Enten ved fejl i kloaksystemet eller ved at en eller flere lodsejer har ladet sit eget regnvand løbe i kloakken for at komme sin egen oversvømmelse til livs, hvilket desværre giver større problemer og oversvømmelse hos andre! Der var også en i forsamlingen som sagde, at Roskilde Forsyning var af den opfattelse, at det var nødvendigt at området skulle regnvandskloakeres for at løse problemet med oversvømmelse, men det var ikke noget bestyrelsen var bekendt med. Bestyrelsen henstillede lodsejerne til ikke at tilføre regnvand til systemet og at efterse deres kloakinstallationer og udbedre evt. fejl. Desuden kunne bestyrelsen kun henvise til Roskilde Forsyning mht. kloakproblemerne, da det er deres ansvarsområde. Grundejerforeningens rolle i denne problemstilling blev også drøftet. Det er bestyrelsen synspunkt, at oversvømmelse hos en række lodsejere ikke er en sag for grundejerforeningen. Bestyrelsen opfordrede de berørte lodsejere om at slå sig sammen i et fælles forum, hvor de kunne dele viden og finde fælles løsninger på problemet. Bestyrelsen ville gerne være behjælpelig med at være samlingspunkt for udveksling af navne/adresse for de berørte lodsejere, som derfor kan kontakte bestyrelsen f.eks. via (se hjemmeside: Bestyrelsen vil overdrage kontakterne til Per Jensen, Tjørnevang 2, som har tilbudt at være samlingspunkt for ovennævnte forum. Bestyrelsen tilbød desuden at være et sådan forum behjælpelig med evt. projektbeskrivelse ud fra de forslag de kommer frem til samt ansøgning om godkendelse hos de relevante myndigheder. Revner og afbræk i vejene: -Kurt Jespersen: Han gjorde opmærksom på, at der flere steder er afbræk i vejen, sandsynligvis grundet tung kørsel. -Formanden: Bestyrelsen er bekendt med vejenes tilstand. Det forventes, at der indenfor den nærmeste fremtid skal lægges helt nyt slidlæg. Helårsstatus: -Per Jensen: Han spurgte til en status på helårsstatus i området -Formanden: Det hele afhænger af fingerplanen fra 2007, hvor der står at fritidsområder ikke må konverteres til anden status, men ellers henviste hun til sidste års generalforsamling, da der ikke er nogen ændring af status. Glatfører: Der blev fra forsamlingen spurgt til glatførebekæmpelse. Vejmanden: Det er meget vanskeligt at finde nogen som kan komme og gruse, da det kræver særligt udstyr. Men hvis nogen har kontaktoplysninger på nogen, som kan være behjælpelig med grusning, modtager han gerne disse. 4. Regnskab for år 2011: Kassereren gennemgik regnskabet for grundejerforeningen og vandværket. Kassereren havde følgende kommentarer: Grundejerforeningen, resultatopgørelse: Posten Generalforsamling og møder på kr er noget større end sidste års kr , men det dækker over udgiften til Jubilæumsfesten. Grundejerforeningen, balancen: Ingen særlige kommentarer Der var ingen spørgsmål fra forsamlingen til regnskabet for grundejerforeningen. Vandværk, resultatopgørelse: Posten Reparation af vandværk på kr er noget større end sidste års på kr Hvilket skyldes flere Side 2 af 5

4 reparationer på vandværket i Posten El på kr er også noget større end sidste års kr , men vi forventer, at få nogen af de betalte penge tilbage. Denne post kan have store forskydelser grundet a conto betalinger. Det reelle forbrug på vandværket har ikke været større end normalt. Vandværk, balance: Posten Diverse tilgodehavender på kr De er et tilgodehavende fra Roskilde kommune, de resterende er restancer for medlemmerne! Der bliver ikke lavet om på vores procedurer for rykkere og lukning for vand. Dvs. der bliver udsendt én rykker og derefter bliver der lukket for vandet. Lukning/åbning af vand udføres på grundejerens regning, og det udføres af ekstern VVS/Kloak leverandør. Der må påregnes en større el. mindre ventetid på åbning af vand af samme årsag. Omkostningen til lukning/åbning af vand, skal betales inden åbning foretages. Restancen skal indbetales til foreningens bank. Kontant betaling frabedes da, det medfører en stor administrativ byrde. Der var ingen spørgsmål fra forsamlingen til regnskabet for vandværket. Afslutningsvis takkede kassereren revisorne Kurt og Kirsten for et godt samarbejde. Dirigenten kunne herefter konkludere at regnskabet var godkendt. 5. Budget for år 2011: Kassereren gennemgik budgettet. Der var ingen særlige kommentarer til budgettet, da der ikke var de store ændringer. Da der ikke var nogen spørgsmål eller indvendinger vedr. budgettet, kunne dirigenten erklærer budgettet for godkendt. 6. Forlag fra bestyrelsen: Der var ingen forslag. 7. Forslag fra medlemmerne: Der var ingen forslag. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Formand Annette Kristensen - modtog genvalg Vejmand Jørgen Kristensen modtog genvalg Sekretær Brian Wengel modtog ikke genvalg. Karen G. Nielsen, Rønnevang 5, blev valgt til ny sekretær. 1. Suppleant: Benny B. Larsen modtog genvalg 2. Suppleant: Morten Pedersen modtog ikke genvalg. Jesper Rasmussen blev valgt til ny suppleant. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant: Revisor Kirsten Jensen - modtog genvalg Suppleant Preben Askbo - modtog genvalg 10. Eventuelt: Følgende emner blev behandlet under eventuelt. Hastighedsbegrænsende foranstaltninger: - Formanden: Det er ikke længere kommunen, der skal give tilladelse til opførelse af vejbump men politiet. Der er flere forskellige løsninger i spil ikke kun bump. Bestyrelsen har haft kontakt til politiet, og de kan kun udtale sig og tage stilling til konkrete forslag. Side 3 af 5

5 Formanden ville derfor gerne have, at det blev drøftet om bestyrelsen skal udarbejde et eller flere konkrete forslag, som så kunne fremlægges til vedtagelse på næste generalforsamling. Der blev fra forsamlingen spurgt ind til placering og lys samt om det var muligt af få en generel hastighedsbegrænsning i området. -Formanden: Mht. til vejbelysning er reglerne blevet ændret lidt siden sidst det blev undersøgt af foreningen. Bestyrelsen vil foreslå, at vi i første omgang laver en test-ordning med etablering af foranstaltninger i de to ind- /udgange til området. Bestyrelsen vil som alternativ gerne undersøge muligheder for hastighedsbegrænsning i hele området. Der blev fra forsamlingen ytret behov for, at der blev udvist agtsomhed i krydsene, husk der er højrevigepligt i hele området! Udsigtsforholdende ved Poppelvang og Ellevej blev også drøftet, da de er meget dårlige, bl.a. blev der spurgt ind til et spejl? Bestyrelsen: Det med spejl er undersøgt af bestyrelsen, og det må vi ikke opsætte for politiet, da det kan give falsk tryghed. Der er heller ikke mulighed for at pålægge lodsejeren på hjørnet pligt til at beskære buskads m.v. så det kan forbedre udsigtsforholdende. Ej heller opsættelse af vejskilte eller etablering af vejstriber er mulig. Det kunne konstateres, at der var overvældende flertal i forsamlingen til at bestyrelsen skulle undersøge mulighederne yderligere for hastighedsbegrænsende foranstaltninger og udarbejde konkrete forslag. Buskads ved veje: Der er stadig problemer med enkelte grundejere, som ikke beskærer deres buskads ud mod vej, hvilket bl.a. kan give problemer for renovationslastbilerne, som bestyrelsen har modtaget flere klager fra i det forgangne år. Der blev derfor på mødet givet en påmindelse om de forpligtelser hver grundejer har, samt hvilke tiltag foreningen kan gøre i de tilfælde, at forpligtelserne ikke overholdes. I vores vedtægter står der følgende: Det blev enstemmigt besluttet på generalforsamlingen, at foreningen fremover skal gøre brug af 29, dvs. bringe forholdende i orden på grundejernes regning! Bestyrelsen er ikke 100% sikker på, at foreningen rent juridisk har lov til at gøre dette, selvom det står i vedtægterne, men generalforsamlingen var enige om, at det skulle være den fremtidige praksis, også selvom det kunne betyde, at der kunne opstå et retsmæssigt efterspil. Det blev pointeret, at I tilfælde af at grundejeren ikke vil betale regningen, så har grundejerforeningen pant i hver grund og kan gøre udlæg i denne. Det blev også diskuteret, at der mange steder ligger kampesten i rabatten. Dette giver bl.a. problemer om vinteren med sne, hvor man ikke kan se stenene og derfor kan påkøre dem. Formanden understregede, at det ikke er lovligt at placere sten i rabatten, og at grundejerne kunne komme ud for et krav om erstatning i tilfælde af skader forårsaget af disse sten. Side 4 af 5

6 Løse hunde i området: Løse hunde i området blev drøftet på mødet. Bl.a. er det et problem at løse hunde bevæger sig ind på andre grunde og efterlader deres ekskrementer samt at de vælter/roder i skraldespandene. Desuden er nogle bange for hunde i al almindelighed. Formanden gjorde opmærksom på, at der IKKE må færdes løse hunde i området, og at grundejerne bedes respektere dette! Afslutning: Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for et godt møde og ønskede alle en god sommer. Referat er udarbejdet af sekretæren Brian Wengel, d. 9. april 2012 og godkendt af bestyrelsen og dirigenten: Referent, Brian Wengel Dirigent, Henning Andersen Formand, Annette Kristensen Kasserer, Jens Larsen Vandmand, Allan Schultz Vejmand, Jørgen Kristensen Side 5 af 5

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse d. 21. marts 2013 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2013 Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Mødelokalet, Nørrevangskirken, Referat: Kenneth Juul Antal stemmeberettigede til stede: Der var fremmødt

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Klitborg Grundejerforening

Klitborg Grundejerforening Klitborg Grundejerforening Hjemmeside: www.klitborg.dk September 2011 Referat af generalforsamlingen afholdt lørdag d. 30. juli 2011 på Lyngkroen. Bestyrelsen: Formand Jens Ernst Olsen, næstformand Jørgen

Læs mere

Islehus Grundejerforening 03-05-2004

Islehus Grundejerforening 03-05-2004 Til medlemmerne Islev, den 3. maj 2004 Referat af den ordinære generalforsamling i Islehus Grundejerforening onsdag den 31. marts 2004, kl. 19.00 i Islev Medborgerhus "Trekanten", Rødovrevej 405. Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Dagsorden. Pkt. 1. Valg af dirigent Pkt. 2. Formandens beretning Pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Pkt.

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Et år er gået! 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager

Et år er gået! 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager 12 1 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager Et år er gået! Der sker ikke så mange ting i en gammel forening som Søager, da alle almindelige anlægsarbejder er udført år tilbage. Der er dog et

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening ulg@ulg.dk www.ulg.dk

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening ulg@ulg.dk www.ulg.dk Referat af ULGs ordinære generalforsamling den 11. april 2015 Thorsvang, Thorsvang Allé 7, 4780 Stege 1. Valg af dirigent a. Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed b. Valg af stemmetællere Tony

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Ligustervangen 81 med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere