Endelig helhedsplan for fremtidssikring af Højvangsparken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig helhedsplan for fremtidssikring af Højvangsparken 2008-2012"

Transkript

1 Endelig helhedsplan for fremtidssikring af Højvangsparken Afdeling 15, 16, 17 og 18, Højvangsparken, Rønne. Foto: Bo42

2 INDHOLD INDLEDNING...3 RESUMÉ VISION FOR FREMTIDSSIKRING AF HØJVANGSPARKEN...5 Skærpet profil på det bornholmske boligmarked gennem samarbejde, renovering og bedre omdømme... 5 Vision + indsatsområder + projekter = Projektplan... 7 Realisering nedefra og op - virkemidler og arbejdsmetoder ANALYSE OG BAGGRUND FOR HELHEDSPLAN...9 By- og boligpolitikken på Bornholm... 9 Midler bred og målrettet indsats i samarbejde RENOVERING OG FYSISKE INDSATSOMRÅDER...12 Omverden, byen og nærområdet Bebyggelsens udeområde/friareal Bygninger og boliger LIVET I OG MELLEM HUSENE BUDGET OG FINANSIERING...17 Budget helhedsplan Højvangsparken AKTØRER OG ORGANISERING AF ARBEJDET...18 Samarbejde, projektorganisering og forankringsstrategier Interessenter Projektorganisation Projektplan: Prioritering af indsatsområder og aktiviteter/projekter Projektkatalog Tids- og aktivitetsplan BEBOERSAMARBEJDE...23 Resultat af workshop vedrørende indsatsområdet Trivsel og liv

3 Indledning Den endelige helhedsplan for fremtidssikring af Højvangsparken er et arbejdsredskab, der i de kommende 5 år skal bruges til at udvikle bebyggelsen. Helhedsplanen omfatter Højvangsparken afdeling 15, 16, 17 og 18 samt Byvangen afdeling 3. Den endelige helhedsplan er tilpasset Landsbyggefondens tilbagemelding på den foreløbige helhedsplan. Dette betyder, at stillingen som boligsocial medarbejder bliver udvidet til at være en fuldtidsstilling over 4 år og med et arbejdsområde dækkende også de øvrige afdelinger i Bo42. Helhedsplanen skal videreudvikles og kvalitetssikres i tæt samarbejde med beboerdemokrati og andre relevante parter. Udpegede og prioriterede indsatser skal gennemføres og helhedsplanen skal løbende revideres og holdes ajour i takt med arbejdet. Helhedsplanen er bygget op i overensstemmelse med anbefalinger og vejledninger fra Landsbyggefonden. Hvert indsatsområde er således beskrevet på 3 niveauer: Baggrund, hvor spørgsmål om Hvorfor beskrives. Det indeholder en kort problembeskrivelse og analyse af situationen Mål, der giver svar på spørgsmål om hvad der ønskes opnået. Mål er beskrevet så konkret som muligt, og der gives forslag til succeskriterier og målbare indikatorer for opnåelsen af mål Midler, der ridser mulige aktiviteter og handlinger op og således giver svar på hvordan mål skal nås. Her angives forslag til virkemidler og metoder på baggrund af overvejelser om sociale, organisatoriske, tekniske og økonomiske foranstaltninger Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med organisationsbestyrelsen, afdelingsformænd samt Forretningsfører Ebbe Frank, Bo42, bistået af sbs rådgivning a/s. Rønne, september

4 Resumé De kommende års store udfordring er kombinationen af et allerede højt huslejeniveau på et lokalt boligmarked med konkurrencedygtige tilbud og bebyggelsens kommende store investering i renovering af tage. Boligsocialt er bebyggelsen kendetegnet af en stor andel ældre og over halvdelen af beboerne er udenfor det ordinære arbejdsmarked. Den overordnede målsætning for arbejdet i Højvangsparken er at øge bebyggelsens konkurrenceevne og omdømme på det bornholmske boligmarked. Der er to væsentlige målsætninger for realisering af visionen, der ligger til grund for tilrettelæggelse og løbende revision af den helhedsorienterede indsats: 1. Huslejeniveauet skal udvikles på en sådan måde, at bebyggelsen er konkurrencedygtig i forhold til det øvrige bornholmske boligmarked 2. Omdømmet skal forbedres både for bebyggelsen og for boligformen Der er udpeget 4 indsatsområder med tilhørende aktiviteter og projekter: Samarbejde: såvel internt som eksternt. Internt er der behov for en aktivering af beboerdemokrati samt overvejelser om sammenlægning af afdelinger. Eksternt er der et stort behov for et styrket samarbejde med Kommunen, særligt vedr. boligpolitiske forhold, herunder udlejningspolitik, byggepolitik, udnyttelse af anvisningsret. Andre temaer for samarbejde foreslås vedr. sundhed og miljøspørgsmål. Omdømme: Lokalt er der en vis skepsis mod bebyggelsen, dels i forhold til beboerne, dels i forhold til boligformen, der adskiller sig markant fra den bornholmske boligtradition (parcelhus). Bebyggelsen slås stadig med et relativt dårligt omdømme, der antageligvis skyldes en tidligere og nu uaktuel beboersammensætning. Trivsel og liv: Som et led i at højne livskvaliteten ønskes iværksat aktiviteter, der kan højne de nuværende beboeres trivsel og tiltrække nye beboergrupper, herunder børnefamilier. På den måde ønskes både boligformens og bebyggelsens sociale og funktionelle attraktionsværdi højnet, så bebyggelsen kan markere sig positivt på det bornholmske boligmarked. Fysisk renovering: Den nødvendige tagrenovering skal finde sted efter totaløkonomiske principper, der forventes afklaret i samarbejde med beboerne. Derudover ønskes en række mindre tiltag gennemført for så vidt angår friarealer, belysning m.v. der kan højne den funktionelle og æstetiske værdi af bebyggelsen. Den nærmere prioritering og iværksættelse af aktiviteter indenfor indsatsområderne skal finde sted i tæt samarbejde med beboerdemokratiet. Succeskriterierne for opnåelsen af målene er: en reduceret fraflytningsprocent (fra 20% til 10%) en bedre trivselsprofil blandt beboerne. Parametre udvikles lokalt og måling gennemføres jævnligt i projektperioden. 4

5 1. Vision for fremtidssikring af Højvangsparken Den overordnede vision og formål med indsatsen - at: Højvangsparken fastholdes og udvikles som et attraktivt boligområde for beboere i alle aldre, kulturer og beskæftigelsesforhold Der er to væsentlige målsætninger for realisering af vision, der ligger til grund for tilrettelæggelse og løbende revision af den helhedsorienterede indsats: 1. Huslejeniveauet skal udvikles på en sådan måde, at bebyggelsen er konkurrencedygtig i forhold til det øvrige bornholmske boligmarked 2. Omdømmet skal forbedres Der er brug for en sammenhængende kommunikationsstrategi, for en bevidst stillingtagen til budskaber og for valg af metoder til at fortælle historierne. Fortællinger skal være realistiske og afspejle de faktiske forhold, sådan som de opleves af beboerne. Derfor er det et centralt element, at gennemføre en helhedsorienteret proces, hvor beboerne ser sig som ambassadører for bebyggelsen og livet der. Skærpet profil på det bornholmske boligmarked gennem samarbejde, renovering og bedre omdømme De kommende års udfordring er kombinationen af et allerede højt huslejeniveau på et lokalt boligmarked med mange tilbud og bebyggelsens kommende store investering i renovering af tage. Den absolut nødvendige renovering af tagene er baggrunden for nu at foretage en samlet fremtidsanalyse af Højvangsparken: hvem bor der, hvordan ser boligmarkedet ud nu, og hvilke perspektiver tegner der sig for fremtiden? Der åbnes nye muligheder, der skal undersøges nøjere. Fx muligheder for at bebyggelsen kan bidrage aktivt til en miljømæssig bæredygtig udvikling og samtidig skabe en bedre totaløkonomi for bebyggelsen ved fx at undersøge muligheder for at bygningerne kan bidrage positivt til energiproduktion fx anvendelse af vedvarende energikilder. Den aktuelle udfordring rummer også trusler mod bebyggelsen og dens beboere i realiteten risikerer et for højt huslejeniveau at presse beboere ud af bebyggelsen og at nye beboere i værste fald ikke søger ind. En sådan udvikling skal allerede nu forebygges og imødegås. Der er derudover brug for at tage fat om både boligformens og bebyggelsens omdømme gennem årene har der lokalt bredt sig en delvist negativ opfattelse i omverdenen, som de nuværende beboere gerne vil have rettet op på. 5

6 En sådan indsats skal være med til at understøtte bebyggelsens og boligformens attraktivitet på det bornholmske boligmarked. En mulig niche på boligmarkedet kan netop være almenboligformens tilbud om komfort og fællesskab, som fx i stigende grad efterspørges af børnefamilier sådanne muligheder ønskes undersøgt og udviklet i arbejdet med at fremtidssikre bebyggelsen, økonomisk og socialt. Samtidig med renovering og investering i de fysiske rammer skal der iværksættes en øget boligsocial indsats, der indeholder: Analyse og refleksion om handlingsmuligheder i projektorganisation og beboerdemokrati Løbende samarbejde og tilretning af organisation i takt med nye muligheder, realiserede løsninger m.v. Arbejdet skal finde sted nedefra og op, dvs. at beboerne og beboerdemokratiet er helt afgørende for udvikling af idéer og projekter, der kan bære visionen igennem. I denne helhedsplan beskrives, hvordan beboernes ressourcer kan indgå i det fremtidige arbejde. Der er på baggrund af det hidtidige analysearbejde udpeget to væsentlige indsatsområder for den boligsociale indsats. Dette er: Udvikling og forsøg med nye samarbejdsformer, såvel internt som eksternt bebyggelsen Forståelse for og bearbejdning af bebyggelsens/boligformens omdømme: hvem er vi, hvordan kender vi os selv, hvordan ser andre os? Hvordan ønsker vi at udvikle boligformen? Hvordan fortæller vi de gode historier? Hvad er de gode historier? Arbejdet med udvikling af nye samarbejdsformer og forsøg med regelsæt er indledningsvist afgrænset i eksternt og internt samarbejde. Endvidere ønskes mulighederne for at Bo42 påtager sig andre administrationsopgaver fx for andelsboligforeninger undersøgt. Eksternt samarbejde drejer sig bl.a. om: Bornholms regionskommune er nyetableret ved sammenlægninger af 5 kommuner og 1 amt i 2003, og boligpolitikken er fortsat under udvikling. Emner for samarbejde er bl.a. forsøg med anvisningsmodeller, udlejningspolitik, byggepolitik, områdefornyelse, m.m. Nye kommunale opgaver: sundhed, klima og beskæftigelse er ligeledes mulige felter for samarbejde, der derfor forventes inddraget i samarbejdet, i takt med at muligheder afdækkes og interesse for samarbejde etableres Erhvervsdrivende, lokale foreninger m.fl. er en anden målgruppe for samarbejde, fx som aktører i sociale og kulturelle aktiviteter, der styrker Højvangsparkens kvaliteter. 6

7 Internt samarbejde drejer sig bl.a. om: Generel aktivering af beboerdemokratiet, først og fremmest i forhold til beboernes dagligdag her og nu, men også i forhold til at fremtidssikre bebyggelsen i form af stærke sociale netværk og kvalitet. Derudover ønskes det undersøgt, hvordan bebyggelsen kan løfte/bidrage til løsning af udvalgte kommunale opgaver fx sundhed, beskæftigelse, iværksætteri m.v. Konkret ønskes mulighederne for økonomisk sammenlægning af afdelinger i Højvangsparken undersøgt, idet afdelingerne allerede har etableret en organisatorisk fælles struktur. Vision + indsatsområder + projekter = Projektplan Projektplan med 5-årigt tidsperspektiv Det er vigtigt, at fremtidssikringen af Højvangsparken forstås som en langsigtet proces, hvor der hver dag skal tages skridt i den rigtige retning. Den rigtige retning er beskrevet i den overordnede vision for Højvangsparken. For at nå målet skal der sættes ind på en række forskellige indsatsområder. Disse er foreløbig prioriteret som værende Samarbejde, Omdømme, Trivsel og Renovering. I takt med realisering og opnåelse af resultater, kan nye og andre indsatsområder prioriteres. Højt prioriterede indsatser i helhedsplanen ligger på Samarbejder og Omdømme, både som mål og middel. Indenfor alle indsatsområder, er der brug for aktiviteter, projekter, tiltag, der i praksis bliver den måde den overordnede vision realiseres på. Sammenhængene mellem de forskellige niveauer, prioritering af projekter i forhold til tid og andre ressourcer m.v. sammenfattes løbende i Projektplanen (se denne). Projektplanen er således styregruppens arbejdsredskab og grundlag for kommunikation og dialog med beboere og andre aktører i den første 5-årsperiode. Herefter skal der tages stilling til den videre proces. 7

8 Diagram 1: Oversigt over de 3 niveauer i helhedsplanen: overordnet vision, prioriterede indsatser og projekter. Realisering nedefra og op - virkemidler og arbejdsmetoder Planer kan ikke selv der skal mennesker, økonomi m.m. til, for at planerne bliver til virkelighed. Det drejer sig om samarbejde og der er brug for forskellige menneskers, organisationers og virksomheders bidrag for at realisere visionen om Højvangsparkens fremtidssikring. De valgte virkemidler og arbejdsmetoder vil respektere dette. De valgte arbejdsmetoder lægger derudover vægt på: At være induktive, dvs. at ændringer i forudsætninger løbende kan inddrages i projektet At være involverende, dvs. at relevante og nødvendige brugere, beboere m.fl. er en betydende del af beslutningsprocessen At være inkluderende, dvs. at ansvar for projektets realisering løbende uddelegeres og overdrages fra projektets (midlertidige) styregruppe til varige organisatoriske ejerskaber Samarbejde og aktivering af beboerdemokrati er i denne helhedsorienterede proces både mål og middel til at skabe og forankre projektets resultater. Det er afgørende at både beboere og boligorganisation arbejder sammen internt som eksternt og i fællesskab løfter ansvaret for Højvangsparkens fremtid. Af Målsætningsprogram 2007 for Bo42 fremgår det, at Bo42 som organisation ønsker at være dynamisk og vidensbaseret. Det betyder bl.a. evne til at se nye veje fx for vækst i form af nybyggeri og fleksibilitet i boligtyperne, så de kan tilpasses skiftende behov og grupper såsom unge, handicappede, ældre og familier. Den boligsociale opgave skal løftes i samarbejde med beboere og således, at der skabes gode steder at bo i et godt miljø med trygge omgivelser (s. 2, Målsætningsprogram). 8

9 2. Analyse og baggrund for helhedsplan Det er afgørende at fastholde bebyggelsens konkurrencekraft i forhold til andre boligtilbud og de særlige bornholmske forhold gør, at det er en stor udfordring. Dette beskrives nærmere nedenfor. By- og boligpolitikken på Bornholm Boligmarkedet på Bornholm er under pres, og det mærkes særligt hårdt i den almene sektor. Bornholm er generelt betragtet en landsdel, der står svagt i forhold til traditionelle vækstparametre (bl.a. Udflytning af statslige arbejdspladser, Erhvervs- og Boligstyrelsen, 2002, Regionkommuneplan (RKP) 2006): Befolkningstallet har været faldende de sidste 10 år, og i dag er der flere 80-årige end 25-årige på øen. Denne udvikling adskiller sig markant fra det øvrige land, hvor der har været befolkningsfremgang. I dag bor der ca personer på øen med en meget skæv aldersfordeling, der bliver mere og mere skæv. Befolkningstallet er præget af et kraftigt underskud af yngre voksne, dvs årige og en overvægt af ældre i forhold til landsgennemsnittet. De 59-årige udgør således langt den største årgang på øen og årgangen ligger i øvrigt langt over landsgennemsnittet. Den skattepligtige indkomst fordelt pr. indbygger viser, at Bornholm lå som den absolut laveste med et indeks på 86 i 2000 Beskæftigelsesgraden er faldende. Bornholm har den højeste ledighed med en ledighedsprocent på 8,5% i forhold til at landet som helhed kun ligger på 4,2%. (Nøgletal, Jobcenter Bornholm, Oktober 2007) En meget stor del (35%) er beskæftiget i den offentlige service (mod 30% på landsplan), mens privat service kun beskæftiger ca. 6% mod ca. 14% på landsplan. (RKP 2006). De bornholmske forhold er derfor særlige og det er i dette billede boligorganisationen Bo42 og beboerne i Højvangsparken skal udvikle strategi for afdelingernes fremtid. Boligmarkedet i Rønne Boligsituationen på Bornholm, og nu også i Rønne, er aktuelt kendetegnet af et faldende befolkningstal og en stigende fraflytning. Almene boliger er særligt udsatte i en sådan konkurrence, og de berørte afdelinger skønnes at være meget sårbare overfor lejestigninger som følge af de nødvendige renoveringsarbejder. Den økonomiske konkurrenceevne kan illustreres i forhold til nedenstående eksempler på ydelsesniveau på sammenlignelige boliger i Rønne. Afdelingerne er i konkurrence med såvel den private udlejning som ejerboligmarkedet. Det er altid svært at sammenligne lejeniveau på forskellige boligforhold og i figur 1 er bruttohusleje skønnet på baggrund af det aktuelle prisniveau.

10 Af de godt beboede boliger i alt på Bornholm bebos knap boliger af lejere. Knap boliger er beliggende i Rønne, hvor der er ca indbyggere. Af boliger i Rønne udgør almene boliger ca svarende til godt 15% af boligmarkedet i Rønne. Af disse administrerer Bo42 ca boliger. Det er derfor af stor vigtighed at samle kræfterne om at forebygge en boligsocial forværring, der i værste fald kan skabe en dårlig udviklingsspiral. Eksempler på ydelsesniveau i Rønne, 85m 2 bolig Almen bolig (aktuelt): m 2 Månedlig leje Årligt Pr. m 2 pr. år Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Gennemsnit 742 Privat lejebolig: (4 adresser) Månedlig leje Årligt Pr. m 2 pr. år Gennemsnit 622 Ejerbolig: (4 adresser) Netto udgift Årligt Pr. m 2 pr. år Gennemsnit 563 Andelsbolig: (7 adresser) Bolig afgift Årligt Pr. m 2 pr. år Gennemsnit 556 Figur 1: Eksempler på bruttohusleje. Kilde: Bo42, egne beregninger, Oktober 2007 Figur 1 illustrerer, at det nuværende huslejeniveau ligger skønsmæssigt kr. 100,00 200,00 pr. m2/år over boligudgiften for en nyetableret familie i tilsvarende ejerbolig/privat udlejningsbolig/andelsbolig i Rønne. Pres på huslejeniveau og konkurrencekraft Afdelingernes økonomiske konkurrenceevne på det Bornholmske boligmarked er som vist under strækt eksternt pres. Derudover er der intern konkurrence mellem afdelinger i boligorganisationen, hvor især afdelinger med lavere huslejeniveau tiltrækker beboere fra Højvangsparken. Konkurrenceevnen kan yderligere anskues som en kombination af tre forhold (jf. Almen Vejledning i fremtidsanalyse, 2007): fysiske forhold: boliger og bebyggelses indretning, vedligehold og funktionalitet i forhold til livsfaser og levemåder beliggenhed, i forhold til byliv, privat og offentlig service, udsigt, m.v. bløde værdier, bl.a. omdømme (image, andre folks opfattelser af bebyggelsen), det fælles i forhold til det private fx i forhold til råderet, pligter/komfort m.v. samt forskellige ønsker om nærhed og samvær med naboer og/eller meningsfæller 10

11 Højvangsparkens konkurrenceevne skal nærmere analyseres, bl.a. i forhold til ovenstående spørgsmål. Med henblik på de fysiske forhold den fysiske konkurrenceevne er afdelingerne præget af et stort og stigende renoveringsbehov, jf. tilstandsrapporter. Uden tilskud vil det betyde, at huslejen vil stige til et niveau, hvor afdelingernes attraktionsværdi på det bornholmske boligmarked vil falde dramatisk. Midler bred og målrettet indsats i samarbejde I et fremtidsorienteret samarbejde med Bornholms Regionskommune og Bo42 som dynamoer søges nye veje skabt for samarbejde mellem lokale aktører, der kan understøtte bebyggelsens fremtidssikring i et helhedsorienteret perspektiv. Dette indeholder bl.a.: forsøg med nye parter i samarbejdet, dels Bornholms Regionskommune (forskellige forvaltninger og politikområder), dels boligorganisationen (administration og afdelinger) dels helt nye parter fx frivillige foreninger indenfor fritid og sport mv. og etablerede interesseforeninger fx erhverv, handelstand, fagforeninger m.v. afklaring og afprøvning af forskellige samarbejdsformer og emner mellem boligorganisation/afdelinger og Bornholms Regionskommune fx vedr. anvisning, beskæftigelsesindsats, kultur- og fritidsaktiviteter, energi- og miljøforhold m.v. afsøgning af muligheder for nye organiseringsformer i boligorganisationen, herunder oprettelse af én afdeling i stedet for de nuværende fire i Højvangsparken analyse og kommunikationsindsats for at erfare og forbedre bebyggelsens omdømme internt som eksternt Til at udvikle, revidere og styre det samlede projekt udarbejdes en oversigtlig projektplan. På den måde synliggøres mål, delmål og aktiviteter samtidig med opstilling af milepæle, succeskriterier, indikatorer og forudsætninger, herunder hvem der er ansvarlige for hvad og hvornår. Projektplanen er et godt redskab til at udvikle, kommunikere og styre helhedsorienterede sammenhænge overfor forskellige samarbejdsparter med forskellige forudsætninger. 11

12 3. Renovering og fysiske indsatsområder Helhedsplanens vision skal nås gennem en række indsatser og projekter, der formuleres og realiseres i samarbejde med beboere og andre aktører. De fysiske indsatsområder er nedenfor beskrevet i forhold til følgende niveauer: Omverdenen Bebyggelsen Bygningerne Boligen. Trivsel og det sociale liv, eller det der kan kaldes livet i og mellem husene, beskrives i det efterfølgende afsnit 4. Nedenfor gennemgås kort foreløbige idéer m.m. som oplæg til samarbejdet om helhedsplanen. Omverden, byen og nærområdet Baggrund Højvangsparken, der består af afd. 15,16, 17 og 18 i boligorganisationen Bo42, rummer ca. 275 beboere, fordelt på 222 boliger, heraf en del ungdomsboliger. Generelt er bebyggelsen præget af mange mindre boliger. Bebyggelsen består både af tæt/lavt byggeri og 3-etagers boligblokke. Afdelingerne er opført fra 1984 til 1990 og står i dag med et akut renoveringsbehov, idet tagene smuldrer pga. materialefejl.. Den tekniske gennemgang påpeger, at tagbeklædning skal fornyes og nye faste undertage skal opsættes. Højvangsparken ligger i den nordlige del af udkanten af Rønne, med udsigt over grønne områder og åbent landskab. Der ligger svømmehal og gode idrætsfaciliteter ganske tæt på, ligesom DGI-stadion ligger ca. 500 m. fra bebyggelsen. Hele bebyggelsen ligger ca. 2 km fra Rønne centrum, hvor der er optimal adgang til offentlig og privat service m.m. Mål Bebyggelsen ønskes knyttet an til både by og land. Det kan fx ske gennem en fysisk/arkitektonisk bearbejdning og funktionelt fx i form af byliv og serviceydelser i boligområdet, liberale erhverv/iværksætterfaciliteter m.v. Det kan overvejes, hvordan fx nye foreninger/aktiviteter kan etableres fx i forbindelse med Svømmehal/idrætsliv Midler Rumlig og funktionel bearbejdning af området, fagkonsulenter i samarbejde med beboergrupper Fællesfaciliteter, fx selskabslokaler og friarealer tilbydes som en aktiv del af bylivet lokalt Evt. opsøgende planlægning, dvs. målrettet kontakt til potentielle investorer og andre, der skønnes nødvendige for realisering af idéer om sammenhæng, herunder afgrænsning af overgange mellem by og land

13 Bebyggelsens udeområde/friareal Baggrund Friarealerne er i dag velfungerende i æstetisk forstand. Der er en god plejestandard, men for få lege- og aktivitetsmuligheder for især børn. Det skal undersøges, hvilke idéer og behov de nuværende beboere har til friarealers indretning og brug, fx køkkenhaver, grillpladser, værkstedsfaciliteter mv. Energi- og miljøtemaet har brug for steder at finde sted. Udeområder og friarealer er gode rammer for at skabe læring om energi- og miljøspørgsmål, fx i form af miljøbevidst drift, årstiders skiften, rum for børns eksperimenter og leg i natur m.v. Mål Der skal skabes spændende opholds- og legemuligheder og friarealerne skal inddrages som et aktiv i bebyggelsens liv. Midler etablering af sø og legeplads, der kan øge friarealernes attraktion for børnefamilier og andet ophold afgrænsning mod åbent landområde forbedring af belysning tiltag, udviklet i samarbejde med beboere m.fl. Bygninger og boliger Baggrund Bygningerne er opført omkring Bebyggelsen fremstår pænt, men der er særligt problemer med smuldrende tagflader. Tilgængeligheden er generelt god, idet alle ældreboliger er beliggende i stueetagen, ligesom der er god tilgængelighed for andre bevægelseshæmmede. Boligfordelingen mellem forskellige størrelser er generelt dækkende i forhold til efterspørgslen. Mål Fysisk renovering af tag m.v.. Det skal nærmere undersøges, hvilke totaløkonomiske effekter, der kan opnås ved fx at udnytte vedvarende energikilder, mv. Midler Særskilt ansøgning til LBF om støtte til renoveringsarbejdet i kombination med afdelingens og organisationens egne midler 13

14 4. Livet i og mellem husene Livet leves inde i boligerne, i overgange mellem boliger og bygninger og helt udenfor bebyggelsen. I arbejdet med helhedsplanen er der fokus på den boligsociale side, det vil sige trivslen i bebyggelsen både inde i boligerne, i opgangen og på tværs i bebyggelsens huse. Indsatser omkring erhverv og beskæftigelse skal især finde sted som en del af indsatsen med at skabe bedre byliv i bebyggelsen, herunder undersøge muligheder for privat service fx dagligvarebutik/kiosk, frisør, fitness, værkstedsfaciliteter, rengørings- og tøjvaskservice mv. Afhængig af bl.a. en trivselsanalyse skal det undersøges, om beboere er motiverede til at etablere mindre virksomheder m.v., ligesom det konkret skal undersøges, hvordan det eksisterende selskabslokale kan bidrage til en positiv erhvervsudvikling af bebyggelsen. Den sociale kapital i bebyggelsen et uudnyttet potentiale? Højvangsparkens 222 boliger rummer i alt 273 beboere. Af Nøgletal for bebyggelsen (KÅS-statistik, Oktober 2007) fremgår det, at der er en stor andel ældre på 65 år og derover (knap 30%), mens der er forholdsvist færre børnefamilier og børn end i kommunen som helhed. Der er knap i alt 26 indvandrere og efterkommere i bebyggelsen (ca. 10%), hvilket er en relativ større andel indvandrere i forhold til hele befolkningen end de knap 4%, der er i kommunen. Halvdelen af indvandrerne er mellem 50 og 64 år og de fleste kommer fra det øvrige Europa, især Bosnien. Det er afdelingernes erfaring, at det er meget svært at engagere indvandrere/flygtninge i beboerdemokratiet, hvorimod det daglige naboskab har været relativt velfungerende. Indvandrere er typisk kommet til afdelingerne via kommunens anvisning af kommunens andel af flygtninge. Beboerne har ofte hurtigt søgt til andre boliger, med mindre husleje. De fleste i bebyggelsen er udenfor arbejdsmarkedet og er derfor afhængige af offentlige ydelser. Knap 12% er under uddannelse, næsten 2/3-dele (59%) er pensionister, mens kun ¼ -del (25%) er i arbejdsstyrken. I resten af kommunen er forholdet nærmest omvendt, idet ca. 60% er i arbejdsstyrken, ca. 1/3-del er pensionister og 8% er under uddannelse. Fraflytningsprocenten er dog temmelig høj (over 30% i perioden ) og væsentligt højere end for Bo42 som helhed (godt 15% i 2006). Det er derfor et mål at stabilisere beboersammensætningen. Men befolkningssammensætningen i Højvangen er under pres og afspejler i øvrigt den generelt skæve bornholmske befolkningssammensætning, hvor kendetegnene er en stigende andel ældre og færre børnefamilier. Dette har betyd-

15 ning for den nuværende og fremtidige trivsel i afdelingen og for de aktiviteter, der sættes i gang. Der er brug for nøjere analyse og vurdering af, hvordan beboergruppen er sammensat, hvilke ønsker og idéer beboerne har til aktiviteter og trivslen i området, hvilken oplevelse beboerne har af området og hvilket omdømme afdelingerne har blandt naboer og andre folk, der ikke selv bor i afdelingerne. På baggrund af analyser og vurdering i samarbejde mellem beboere, administration, foreninger m.fl. kan der udpeges konkrete mål og delmål samt aktiviteter (og lokale tovholdere/rollemodeller/ambassadører), der kan bane vejen for en social udvikling i den ønskede retning. Mål Helt grundlæggende ønskes afdelingernes særkende og kvaliteter undersøgt og udviklet. I første omgang forventes der gennemfør en eller flere swot-analyser *, tilfredshedsundersøgelser fx efter Naboskabsmetoden (Almennet), m.v. Dette kan efter behov gøres pr. opgang, blok eller hele afdelinger og i kombinationer heraf. Det kan gøres virtuelt eller i form af mødeaktivitet. Det er vigtigt, at det finder sted som en beboerorganiseret proces, dvs. som en del af beboerdemokratiet og udviklingen af samme. På nuværende tidspunkt er den overordnede målsætning: at aktivere beboerdemokratiet som dynamo og tovholder for trivslen i Højvangen i samarbejde med relevante parter, eksternt og internt området. Midler I første fase er der brug for afklaring og analyse af styrker og svagheder, trusler og muligheder samt vurdering af handlingsmuligheder såvel internt som eksternt afdelingerne. Det drejer sig først og fremmest om: Afdække beboergruppens trivsel og forventninger til boligområdet - individuelt og kollektivt - herunder muligheder for sociale og kulturelle aktiviteter, beskæftigelse, lokal serviceforsyning, m.v. Gennemføres i en kombination af swot- og naboskabsanalyse, der kan bruges som afsæt for konkrete drøftelser og beslutninger blandt beboerne. Afdække interesser og motivation for yderligere samarbejde med lokale parter udenfor afdelingerne, fx erhvervs- og foreningsliv, fx idræt (Rønne svømmehal ligger tæt på Højvangsparken) Forbedre omdømme. På baggrund af analyser skal det nærmere vurderes, hvordan en intern og ekstern kampagne evt. kan styrke den sociale trivsel. Midler er bl.a. at skabe gode ambassadører, dvs. uddanne bebo- * Engelsk forkortelse af Styrker Svagheder Muligheder Trusler. Bruges til at afdække Styrker og Svagheder internt i organisation/område, mens Muligheder og Trusler er vurderingen af påvirkninger udenfor organisation/området. 15

16 erne til informationsmedarbejdere, jf. fx erfaringer fra Brøndby, hvor der er afholdt kurser for beboerne i at se og fortælle gode historier fra bebyggelsen. Det er centralt at holde kampagnen på et niveau, der bygger på konkrete resultater, frem for løse påstande. Det er ligeledes vigtigt, at det er beboerdemokratiet, der er ansvarlig for budskaber og valg af kommunikationsmidler. Stille fællesfaciliteter fx selskabslokaler og friarealer til rådighed for lokalområdet. Friarealer kan indgå som del af offentligt stisystem, legeplads for lokale børn, grill- og festplads for naboforeninger Udvikle og gennemføre energi- og miljøbevidste tiltag, i boligen, bygningerne og i området som helhed. Evt. danne en Lokal Agenda 21 gruppe Andre aktiviteter på baggrund af analyser og løbende revision af projektplanen 16

17 5. Budget og finansiering Budget helhedsplan Højvangsparken Kr. ekskl. moms Udgifter pr. år Indsatsområder/aktiviteter år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 Projektorganisation Samlede udgifter Finansiering Landsbyggefonden Medfinansiering Proccesarbejde, projektplan, daglig styring ) Forankring, exit strategi og evaluering ) Kontorhold Ekstern konsulentbistand ) Boligsocial medarbejder Løn m.m ) Lokaleleje til boligsocial medarbejder ) Trivsel og liv Boligsociale aktiviteter ) Lokaleleje til boligsociale aktiviteter ) Omdømme og samarbejde Profilering og markedsføring af afdeling ) Udarbejdelse af kommunikationsstrategi ) Kommunikationsaktiviteter ) I alt Noter 1) Personale stilles til rådighed af kommunen svarende til 588 timer over 5 år 2) Konsulenthonorar á 950 kr. pr. time ex moms. 3) Løn til en boligsocial medarbejder, fuldtidsansættelse 37 timer ugentligt i 4 år 4) Lokaleleje til boligsocial medarbejder i boligorganisationens lokaler. Forholdsmæssig udgift: 200 kr. m2. I alt 16 m2 5) Lokaleleje i beboerhus, kr. 1xugentligt

18 6. Aktører og organisering af arbejdet Samarbejde, projektorganisering og forankringsstrategier Den absolut nødvendige renovering af tagene er baggrunden for nu at foretage en samlet fremtidsanalyse af Højvangsparken: hvem bor der, hvordan ser boligmarkedet ud nu, og hvilke perspektiver tegner der sig for fremtiden? Input fra analyse og debat i beboerdemokrati m.v. vil løbende resultere i behov for beslutninger om udførelse af aktiviteter m.v. Samtidig med renovering og investering i de fysiske rammer skal den boligsociale indsats også indeholde: Analyse og refleksion om handlingsmuligheder i projektorganisation og beboerdemokrati Løbende samarbejde og tilretning af organisation i takt med nye muligheder, realiserede løsninger m.v. Derfor foreslås en projektorganisering af arbejdet, hvor hovedvægten i begyndelsen ligger hos boligorganisationen, men hvor sigtet er at flytte beslutningskraften fra organisationsniveau til afdelingsniveau efter nøjere vurdering af behov og muligheder. Interessenter Nedenfor en kort bruttobeskrivelse af forskellige hovedaktører og målgrupper for arbejdet. Det skal løbende overvejes, hvem der er med til hvad, hvornår i processens faser. Hensigten er, at gøre projektorganisationen både beslutnings- og handlekraftig, særligt i projektets fase 1. Interessenter: Beboere Bestyrelser (både på afdelings- og organisationsniveau) Boligorganisation (administration, andre afdelinger) Foreninger (lokale) Bornholm Regionskommune vedr.: boligpolitik/almenboligloven (anvisning, lejenævn, andet) sundhed beskæftigelse børn, unge og ældre kultur og fritid energi- og miljøforhold (bolig, by, ø) integration og andre sociale opgaver Andre foreninger og interesseorganisationer: indenfor idræt og kultur erhverv og arbejdsmarked

19 innovation, uddannelse, andre grundejer- og lejerforeninger i lokalområdet (naboer) Kultur- og erhvervsdrivende: dagligvarer/service billedkunst, musik, teater folkeoplysning andre Afdækning af interessenter skal indgå i arbejdet med at identificere relevante parter, der afhængig af interesse, motivation og relevans inddrages i realisering af helhedsplanen. Projektorganisation Der foreslås en effektiv projektorganisation, hvor styregruppen varetager det overordnede strategiske sigte, mens ad-hoc projektgrupper, boligorganisation, fagkonsulenter m.fl. er udførende efter behov. I slutningen af projektperioden forberedes afviklingen af styregruppen, således at ansvar for den fremtidige drift af vedligehold af helhedsplanen forankres i eksisterende beslutningsfora. Styregruppe: Organisationsbestyrelsen Bo42 formand for styregruppen Administrationen Bo42, forretningsfører Afdelingsbestyrelser Bornholms Regionskommune Styregruppen udpeger et arbejdende formandskab med sbs som medlem og sekretær for formandskabet. Styregruppen mødes kvartalsvist, i øvrigt efter behov. Projektsekretariat: Projektets daglige drift forudsættes varetaget af Bo42. Der vil blive ansat en fuldtids boligsocial medarbejder hvis opgave det er dels at gennemføre helhedsplanen, dels fungere som koordinerende for aktiviteter i resten af Bo42 s boligafdelinger. Der vil kun i mindre grad blive gjort brug af ekstern konsulentbistand. Projektgrupper: nedsættes efter behov. Det er vigtigt, at der er deltagelse udefra fx erhvervs- og foreningsliv, uddannelsesinstitutioner, kommunale medarbejdere fx vedr. beskæftigelse, uddannelse osv. Ambassadører: alle beboere, ansatte og aktive omkring bebyggelsen og boligformen. I dag udfylder bl.a. ejendomsfunktionærer en vigtig boligsocial ambassadørfunktion dette skal oprustes og udbredes. 19

20 Dialoggruppe: Det forventes, at projektorganisationen suppleres med en følgegruppe, hvor centrale parter over tid inviteres til at indgå i dialog og samarbejde, fx: repræsentanter fra Bornholm Regionskommunes Ældreråd, Handicapråd, Integrationsråd m.fl. repræsentanter fra skole og daginstitutioner i området repræsentanter for Bornholms Vækstforum Lokal Agenda 21-sekretariat, Bornholms Regionskommune Diagram: Projektorganisation helhedsplan Højvangsparken Projektplan: Prioritering af indsatsområder og aktiviteter/projekter Projektplanen er en jævnlig opdatering af aktiviteter og tidsplaner i forhold til opnåede resultater og fremdrift i projektet som helhed. Projektplanen er således styregruppens arbejdsredskab og grundlag for kommunikation og dialog med beboere og andre aktører i den første 5-årsperiode. Projektplanen vedligeholdes af formandskabet i samarbejde med projektsekretariat. Indenfor hvert af de beskrevne indsatsområder, er der i det foregående identificeret et antal tiltag, der skal sættes i værk. Dette skal suppleres med idéer og forslag, der udvikles i samarbejde med beboerdemokrati m.fl. i de kommende års arbejde. 20

21 Diagram: Sammenhæng mellem indsatsområder og projekter i helhedsplan Projektkatalog På baggrund af foregående analyse, er følgende projekter skitseret: 1. Indsatsområde Samarbejde rummer bl.a. følgende projekter: nye parter i samarbejdet, internt og eksternt bebyggelsen afprøvning af nye samarbejdsformer mellem kommune og boligorganisation nye organisatoriske løsninger i Højvangsparken 2. Indsatsområde Omdømme rummer bl.a. følgende projekter: afdækning af de gode historier, afklaring af, hvordan beboerne oplever området og hvad omverdenen oplever. Uddannelse af ambassadører, først og fremmest beboerne selv, bl.a. ved hjælp af kurser i den gode historie 3. Indsatsområdet Trivsel og liv rummer bl.a. følgende projekter: gennemførelse af trivselsundersøgelse, baseret på NaboSkabsmetoden samt SWOT-analyser aktivering og udvikling af beboerdemokrati, herunder overveje anvendelsesmuligheder for fællesfaciliteter og friarealer som del af bylivet i området 4. Indsatsområdet Fysisk renovering rummer følgende projekter: tagrenovering, gennemførelse af totaløkonomisk vurdering med henblik på reduceret energi- og miljøbelastning i kombination med øget beboerdemokrati (selvstændig ansøgning) opretning og aktivering af friarealer, bl.a. legeplads og sø 21

22 Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan 1. halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår fase: Forberedelse Etablere projektorganisation og samarbejdsaftaler Baggrundsanalyser og -vurdering i samarbejde med beboere - Boliganalyse, fremtidige behov og muligheder på marked - Konkurrenceevne, samlet vurdering Tværgående - etablere evaluerings- og dokumentationscyklus (Projektplan) - kommunikationsstrategi, lokal forankring - opsamling og vurdering af erfaringer med indsatser * * * * * * * * - formidling af erfaringer (workshops, artikler) * * Milepæle1. fase: Projektorganisation på plads, Beslutningsgrundlag for valg af projekter til iværksættelse (Projektkatalog) Lokal styrings- og resultatmålingsmetode fastlagt i Projektplan 2.fase: Konkretisering og projektering Iværksættelse af projekter indenfor prioriterede indsatsområder - Trivselsundersøgelse (efter NaboSkabsmetoden) Skitsering og projektering af tagrenoveringsprojekt (selvstændig finansiering) - skitsering i samarbejde m. beboerdemokrati - projektering Milepæle 2. fase: Licitationsresultat Projekter iværksat, 1. generation fra Projektkatalog Forbedret trivselsprofil, jvnf. lokal resultatmålingsmetode 3. fase: Fysiske tiltag igang Iværksættelse af 2. generationsprojekter Renovering af tag m.m. (selvstændig finansiering) Milepæle 3. fase: Tagrenovering afsluttet Projekter iværksat, 2. generation fra Projektkatalog Forbedret trivselsprofil, jvnf. lokal resultatmålingsmetode 4. fase: Implementering og overdragelse Iværksættelse af 3. generationsprojekter Etablering af varig organisering Milepæle 4. fase: Aktiviteter på tværs af bebyggelsen og lokalområde/kommunen i øvrigt Forbedret trivselsprofil, jvnf. lokal resultatmålingsmetode Stabiliseret konkurrencevne 5. fase: Formidling og evaluering Indkøring af varig organisation Afsluttende evaluering og formidling Milepæle 5. fase: Evalueringsrapport samt informationsmateriale 22

23 Beboersamarbejde Resultat af workshop vedrørende indsatsområdet Trivsel og liv. Bruttoliste over projektideer genereret af beboerne Klubber Pensionistklub o Klubben kunne stå for forskellige aktiviteter som banko, syaften, tøsesjov, motion, it, råhygge og sang Singleklub Banko Udendørs Årets have /altan o der skal være præmier fx pengepræmie til 1. pladsen og vingaver til 2. og 3. pladsen Anvendelse af det grønne trekantsareal vest for Holger Lundgrens vej, langs ringvejen. (evt. med hjælp fra Hokus Krokus o Bålplads med en rist der passer til og så man kan grille o petanquebane o frugttræer blomster og frugter o grønt læbælte om bålpladsen med liguster, syren og jasmin o plads til sommerfest/grillfest o bord og bænke Offentligt tilgængeligt toilet ved legepladsen Der skal være adgang for områdets besøgende og legepladsens voksne/børnehavepædagoger Hjælp til at fjerne murbrokker og ler fra besværlige haver Kunstig sø Aktiviteter Udflugter Årligt tilbagevendende fester Banko Motionsrum til fx stolemotion Socialt Telefonkæde Besøgskæde Naboviden (børn og familie) Madklub Social vicevært o Skal have mødetid en gang om måneden med mulighed for oplysning om hjælpemidler eller andet Beboerblad Velkomstkomite Derudover var der blevet fremsendt et forslag til at lave en dagcafe. Her kunne der foregå mange forskellige aktiviteter. Der kunne sælges kaffe, vand mad mv. 23

24 Der kunne også laves banko og fester og overskuddet kunne bruges til køb af nye ting til huset. Dagcafeen skulle organiseres med en styregruppe af repræsentanter fra alle afdelingerne og der skulle også være en slags borgerservice tilknyttet. Der kunne laves en aktivitetskalender som man fx kunne se på Bo42 s hjemmeside. Prioritering af projekter: Beboerne fik til opgave at prioritere mellem de ideer de havde beskrevet under de 4 temaer og er således udtryk for det, som der anses for at være dels mest behov for, dels størst mulighed for at realisere. Klubber Udendørs Aktiviteter Socialt Pensionistklub Singleklub Årets have /altan Anvendelse af det grønne trekantsareal vest for Holger Lundgrens vej, langs ringvejen Offentligt tilgængeligt toilet ved legepladsen Årligt tilbagevendende fester Banko Motionsrum til fx stolemotion Telefonkæde Beboerblad Velkomstkomite På workshoppen blev det generelt bifaldt, at der var brug for en bolig social medarbejder en social vicevært til at være igangsætter og koordinator af aktiviteter og initiativer der kan fremme trivslen og livet i Højvangsparken. 24

25

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition 0. Overblik hele processen 1. Proces for Helhedsplan v1.0 2. Tidsplan inkl. aktører

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition 0. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune 1 2 Fortiden, nutiden og måske en fremtid 3 Interesse eller branche? Klar arbejdsdeling Professionalisme Mål og rammer Fordi den effektive interesseorganisation

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 9. marts 2015 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Præsentation og disposition. Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger. Disposition:

Præsentation og disposition. Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger. Disposition: Præsentation og disposition Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger Disposition: 0. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan og aktører

Læs mere

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed Strategi 2015-2020 - bolig med nærhed Indhold Før strategiplan 2015-2020...5 Missionen...6 Om BOLIGNÆSTVED...7 Værdierne Troværdighed...8 Nærvær og engagement...8 Handlekraft...9 Visionen...10 Målsætningerne

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s vision 2020 2 Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s VISION 2020 3 "Vi er lejernes første valg!"...sådan siger omverdenen om AAB, når vi kigger dybt i krystalkuglen

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg Notat Den socialt bæredygtige by Strategioplæg I dette notat sættes den strategiske ramme for udviklingen af en plan for den socialt bæredygtige by. Notatet er struktureret på følgende måde: Først præsenteres

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Almen Boligforum 5. oktober 2017

Almen Boligforum 5. oktober 2017 Almen Boligforum 5. oktober 2017 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Omdømme Beliggenhed Erhvervsklima BYUDVIKLING NÆRHEDEN 3000 nye boliger HØJE-TAASTRUP C 1200 nye boliger UDSATTE BOLIGOMRÅDER Den almene sektor 28%

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 3 vejledning til Ansøgningsskema Projektrealisering Boligafdelinger kan søge om støtte til større, nytænkende projekter. Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter udviklingen af fremtidens

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

opsplitning og social udstødelse.

opsplitning og social udstødelse. By- og Boligministeriet Må først offentliggøres den 1. oktober kl. 9.00 Tale ved det uformelle EU-boligministermøde i Bruxelles og Charleroi den 1.-2. oktober 2001, holdes af kontorchef Charlotte Bro,

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Fællessekretariatet for BolivVejle Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Visionen for BolivVejle Vision for BolivVejle At boligselskaberne og Vejle

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Årsmøde Lean Construction Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne?

Årsmøde Lean Construction Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne? Årsmøde Lean Construction - 2012 Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne? Årsmøde Lean Construction - 2012 Policy værdier Sektor og branche værdier Bygherreværdier Projektværdier Brugerværdier

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00 Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.eu www.lundens.eu 11. oktober 2016 Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund Indkaldelse

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet:

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet: Projektbeskrivelse Revideret oktober 2008 Behov for indsats En stor del af de dårligst stillede kontanthjælpsmodtagere er karakteriserede ved at have andre problemer ud over ledighed. En del af disse problemer

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr?

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr? Investeringer i udsatte boligområder Velkommen til Odense Måske et eventyr? Erfaringer fra Odense Kommune Etablering af et fremadrettet samarbejde med boligorganisationerne om at sikre velfungerende boligområder.

Læs mere

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By ÅBEN BY Tillæg til helhedsplan februar 2007 Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By Fra Landsbyggefondens pulje til social og forebyggende indsats 3. september 2007 Budget

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM INDHOLD VÆRDIGRUNDLAG FOR BOMIDTVEST MÅLSÆTNING, OVERORDNET MÅLSÆTNING, NYBYGGERI MÅLSÆTNING, RENOVERING OG OMBYGNING MÅLSÆTNING, AFDELINGENS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller.

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Referat fra møde d. 28. april 2015 kl. 16.30-18 Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Afbud: Knud Aage Thiemer Dagsorden: 1. Hvad gør vi ved Knud Aage

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer Boligselskabet Viborg - Fremtidens familie- og boformer Grethe Hassing 10. Maj 2017 1 Hvad er Boligselskabet Viborg 3250 boliger Viborg, Karup, Frederiks, Kølvrå og Bruunshåb Selvstændigt selskab, som

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Notat. KAB s trivselsstrategi Baggrund. Hvad er god trivsel i boligområderne? DIR 2015/05 #6.01. Notat til: Direktionen

Notat. KAB s trivselsstrategi Baggrund. Hvad er god trivsel i boligområderne? DIR 2015/05 #6.01. Notat til: Direktionen Notat DIR 2015/05 #6.01 Notat til: Direktionen Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 33 63 10 11 @kab bolig.dk KAB s trivselsstrategi 2015 2018 Baggrund I KAB s målsætningsprogram

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Vision 2017 Esbjerg For den boligsociale indsats i Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Udgiver og redaktion Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken 4 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 61 20 33 89 www.bydelsprojekt3i1.com

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

Betydning for flere? ildsjæle drevet udvikling PROJEKT- OG HANDLEPLAN

Betydning for flere? ildsjæle drevet udvikling PROJEKT- OG HANDLEPLAN Betydning for flere? ildsjæle drevet udvikling PROJEKT- OG HANDLEPLAN Visionen og målsætning Når dette projekt er afsluttet har unge og ældre ildsjæles allerede eksisterende aktiviteter og interessesfære

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Kommissorium ABC helhedsplan

Kommissorium ABC helhedsplan Kommissorium ABC helhedsplan 2017-2020 Organisationsdiagram for den boligsociale helhedsplan, ABC 2017-2020 Bestyrelsen Bestyrelsen er ABC projektets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for,

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

Fremtidens almene boligområder. Rasmus Cassøe, byplanlægger og projektchef

Fremtidens almene boligområder. Rasmus Cassøe, byplanlægger og projektchef Fremtidens almene boligområder Rasmus Cassøe, byplanlægger og projektchef MARKEDET PROJEKTER Organisation STABSFUNKTIONER OMRÅDE AARHUS BESTYRELSE DIREKTION FASTE UDVALG OMRÅDE KØBENHAVN BYGHERRE- RÅDGIVNING

Læs mere

Fremtidens beboerdemokrati

Fremtidens beboerdemokrati Fremtidens beboerdemokrati Denne publikation henvender sig til beboerdemokrater og andre i den almene boligsektor, der interesserer sig for udviklingen af beboer demokratiet. Den er tænkt som et indspark

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere