RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL B UNDERSØGELSE AFSNIT 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL B UNDERSØGELSE AFSNIT 1"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL B UNDERSØGELSE AFSNIT 1 SAGSBEHANDLING Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning: Generel oversigt over sagsbehandlingen Søgning EF-søgning National søgning Generelle principper for sagsbehandlingen Proceduremæssige aspekter af tredjeparters bemærkninger og undersøgelse af absolutte hindringer for registrering Afgørelser Appel Internationale registreringer, hvor EU er designeret Bekendtgørelse Ændring af EF-varemærkeansøgninger Tilbagetagelse af EF-varemærkeansøgninger Erklæring om tilbagetagelse Erklæringens betingelsesløse og bindende karakter Foranstaltninger, som skal træffes Begrænsning af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser i en EFvaremærkeansøgning En begrænsnings proceduremæssige antagelighed Andre ændringer Ansøgerens eller repræsentantens navn, adresse og nationalitet Andre dele af en ansøgning Registrering og offentliggørelse af ændringer Deling af EF-varemærkeansøgningen Krav Accept Ny sag og bekendtgørelse heraf Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 2

3 1 Indledning: Generel oversigt over sagsbehandlingen Denne del af retningslinjerne omhandler sagsbehandlingen fra indgivelsen til bekendtgørelsen af EF-varemærkeansøgningen. Når en EF-varemærkeansøgning er indgivet, tildeles den en foreløbig ansøgningsdato, og Harmoniseringskontoret udsteder en kvittering. På dette tidlige tidspunkt undersøger Harmoniseringskontoret blot, om visse krav vedrørende ansøgningsdatoen er opfyldt i henhold til forordningen. Ansøgningsdatoen bliver først endelig, når ansøgningsgebyret er betalt. Ansøgeren skal kontrollere kvitteringen grundigt og underrette Harmoniseringskontoret om eventuelle forkerte oplysninger hurtigst muligt. Ansøgeren kan kun rette oplysninger, som har indflydelse på ansøgningsdatoen, f.eks. ansøgerens navn, gengivelsen af varemærket og fortegnelsen over varer og tjenesteydelser, hvis Harmoniseringskontoret underrettes herom på samme dato, som de forkerte oplysninger blev indgivet. Efter denne dato er eventuelle ændringer underlagt bestemmelserne i EF-varemærkeforordningen og gennemførelsesforordningen til EFvaremærkeforordningen, særlig artikel 17 i EF-varemærkeforordningen og artikel 43 i EF-varemærkeforordningen. Yderligere oplysninger findes i afsnit 5 nedenfor og i Retningslinjerne, del B, Undersøgelse, afsnit 2, Formaliteter. Når der er udstedt en kvittering, foretager Harmoniseringskontoret en sprogkontrol af varemærkets ordbestanddele på alle officielle EU-sprog, fulgt af en EF-søgning. Betalingen af ansøgningsgebyret og det nationale søgningsgebyr (hvis det er relevant) bekræftes senest én måned efter indgivelsen af EF-varemærkeansøgningen. Hvis ansøgeren har anmodet om en national søgning og betalt det relevante gebyr, videresender Harmoniseringskontoret ansøgningen til medlemsstaternes myndigheder, som udfører nationale søgninger. Yderligere oplysninger om søgninger findes i afsnit 2 nedenfor. Flere oplysninger om gebyrer findes i Retningslinjerne, del A, Generelle regler, afsnit 3, Betaling af gebyrer, omkostninger og andre beløb. I forbindelse med sagsbehandlingen undersøger Harmoniseringskontoret følgende: ansøgningsdato, formaliteter, klassifikation, eventuel prioritet og/eller anciennitet, bestemmelserne for mærkets benyttelse (ved fællesmærker) og absolutte hindringer for registrering. Alle disse trin i undersøgelsen kan foregå parallelt, da der ikke er nogen fast rækkefølge i sagsbehandlingen. Ansøgeren underrettes om eventuelle mangler og får to måneder til at afhjælpe manglen og/eller fremsætte bemærkninger. Enhver afgørelse om delvist eller fuldt afslag på en EF-varemærkeansøgning skal indeholde oplysninger om begrundelsen for afslaget på EF-varemærkeansøgningen og om muligheden for at klage. Yderligere oplysninger findes i punkt 3.2 og nedenfor. Ansøgninger, der opfylder de i forordningen fastsatte betingelser, accepteres til bekendtgørelse og sendes til oversættelse til alle officielle EU-sprog. Det sidste trin i undersøgelsesproceduren er bekendtgørelsen af ansøgningen i del A i EF-varemærketidende. Bekendtgørelsen finder sted én måned efter indgivelse af søgningsrapporterne (EF-søgning og national søgning, hvis der er anmodet herom), hvilket giver ansøgeren mulighed for at opgive ansøgningen, hvis det ønskes. Yderligere oplysninger om bekendtgørelse findes i afsnit 4 nedenfor. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 3

4 2 Søgning Artikel 38 i EF-varemærkeforordningen Regel 5a og regel 10 i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen Meddelelse nr. 4/99, 5/00 og 4/01 fra præsidenten for Harmoniseringskontoret Søgningsrapporten identificerer ældre rettigheder, som kunne være i strid med EFvaremærkeansøgningen. Selv hvis søgningsrapporten ikke identificerer eventuelle tilsvarende ældre rettigheder, kan der dog stadig gøres indsigelse mod EFvaremærkeansøgningen efter bekendtgørelsen heraf. Søgningsrapporterne er kun til orientering og giver ansøgeren mulighed for at tage EFvaremærkeansøgningen tilbage inden bekendtgørelsen. Overvågningsbreve underretter indehavere af ældre varemærker om nye, tilsvarende varemærkeansøgninger. Figurbestanddele klassificeres i henhold til Vienna-Klassifikationen. 2.1 EF-søgning Efter at have udstedt en kvittering udarbejder Harmoniseringskontoret en EFsøgningsrapport, som omfatter: 1. EF-varemærkeansøgninger med en ansøgningsdato eller prioritetsdato, der ligger før den pågældende ansøgnings ansøgningsdato eller prioritetsdato 2. registrerede EF-varemærker og 3. tidligere internationale registreringer, hvor EU er designeret. EF-søgningen tager højde for ansøgningsdatoen, varemærkets ordbestanddele, varemærkets figurbestanddele (hvis det er relevant) og klasserne af varer og tjenesteydelser i henhold til Nice-Klassifikationen. Søgningen skal identificere lignende ældre varemærker, der er ansøgt om for samme klasser eller klasser, som efter Harmoniseringskontorets vurdering indeholder lignende varer og/eller tjenesteydelser. EF-søgningsrapporten sendes til ansøgeren i et standardbrev. Når den nye ansøgning er bekendtgjort, sender Harmoniseringskontoret et overvågningsbrev til indehaverne af ældre EF-varemærker eller EF-varemærkeansøgninger, som er nævnt i søgningsrapporten. 2.2 National søgning EF-varemærkeansøgninger, der indeholder en gyldig anmodning om nationale søgninger, sendes til de deltagende nationale myndigheder, når ansøgningen er tildelt en ansøgningsdato, og klassificeringen er bekræftet. En anmodning betragtes som gyldig, hvis den er fremsat på tidspunktet for indgivelsen, og det relevante gebyr er betalt. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 4

5 Nationale søgningsrapporter udarbejdes af de myndigheder, der deltager i søgningssystemet. En anmodning om nationale søgninger indebærer, at alle de deltagende nationale myndigheder foretager søgningen senest to måneder efter anmodningen i henhold til regel 5a i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen. Denne "alt eller intet"-tilgang betyder, at ansøgeren ikke kan vælge, hvilke deltagende myndigheder der skal foretage søgningen. Indehavere af internationale registreringer, hvor EU er designeret, som ønsker at anmode om nationale søgninger, skal sende anmodningen og betale det relevante gebyr til Harmoniseringskontoret senest én måned efter datoen for meddelelsen af den internationale registrering fra WIPO. Ansvaret for den nationale søgningsrapports format og indhold ligger hos de nationale myndigheder. Harmoniseringskontorets skal blot modtage de nationale rapporter og fremsende dem sammen med EF-søgningsrapporten. Ansøgeren kan frit anmode om yderligere oplysninger direkte fra de nationale myndigheder. 3 Generelle principper for sagsbehandlingen Dette afsnit beskriver kun de proceduremæssige aspekter af undersøgelsen af absolutte hindringer for registrering. Oplysninger om de materielle aspekter af undersøgelsen af absolutte hindringer for registrering findes i Retningslinjerne, del B, Undersøgelse, afsnit 4, Absolutte hindringer for registrering og Fællesmærker. EF-varemærkeforordningen skal gøre det muligt for indehavere at registrere en rettighed, som gælder i hele EU, og som ikke krænker andres rettigheder. Skønt rettigheder kun kan tildeles i overensstemmelse med bestemmelserne i EFvaremærkeforordningen, er Harmoniseringskontorets rolle ikke at hindre, men snarere lette ansøgningsprocessen. I forbindelse med undersøgelsen af de enkelte ansøgninger skal der tages hensyn til varemærket og de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen. Harmoniseringskontoret skal tage hensyn til det pågældende varemærkes art, den måde, hvorpå varerne eller tjenesteydelserne leveres, og den relevante kundekreds, f.eks. om den består af specialister eller den brede offentlighed. 3.1 Proceduremæssige aspekter af tredjeparters bemærkninger og undersøgelse af absolutte hindringer for registrering Artikel 40 i EF-varemærkeforordningen Meddelelse nr. 2/09 fra præsidenten for Harmoniseringskontoret Tredjeparter kan fremsætte deres bemærkninger vedrørende tilstedeværelsen af absolutte hindringer for registrering, når ansøgningen er bekendtgjort. Bemærkninger fra tredjeparter, modtaget inden en EF-varemærkeansøgning bekendtgøres, behandles i forbindelse med undersøgelsen af absolutte hindringer for registrering. Harmoniseringskontoret antager bemærkninger, der modtages inden for indsigelsesperioden (tre måneder fra datoen for bekendtgørelsen) eller indgives, inden Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 5

6 verserende indsigelsessager henlægges. Bemærkningerne skal indgives på et af Harmoniseringskontorets sprog, dvs. spansk, tysk, engelsk, fransk eller italiensk. Harmoniseringskontoret udsteder en kvittering til tredjeparten om, at bemærkningerne er modtaget og fremsendt til ansøgeren. Den person, der har fremsat bemærkningerne, bliver ikke part i sagen ved Harmoniseringskontoret, men kan via onlinesøgeværktøjerne se status for den relevante EF-varemærkeansøgning. Harmoniseringskontoret underretter ikke den person, der har fremsat bemærkningerne, om eventuelle trufne foranstaltninger, dvs. om hvorvidt bemærkningerne gav anledning til en indsigelse. Alle bemærkninger fremsendes til ansøgeren, som opfordres til at fremsætte bemærkninger, hvor det er relevant. Harmoniseringskontoret vurderer, om bemærkningerne er begrundede, dvs. om der foreligger en absolut hindring for registrering. Hvis det er tilfældet, gør Harmoniseringskontoret indsigelse og kan afslå EF-varemærkeansøgningen, hvis ikke indsigelsen imødegås af ansøgerens bemærkninger eller ved begrænsning af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser. Hvis et spørgsmål rejst i bemærkninger allerede er blevet overvejet i forbindelse med undersøgelsen af en ansøgning, vil det sandsynligvis ikke give anledning til alvorlig tvivl efter bekendtgørelsen. Harmoniseringskontoret kan også genåbne undersøgelsen af absolutte hindringer for registrering på et hvilket som helst andet grundlag og på et hvilket som helst tidspunkt inden registreringen, f.eks. når tredjeparter fremsætter bemærkninger inden bekendtgørelsen af ansøgningen, eller når Harmoniseringskontoret selv finder, at en hindring for registrering er blevet overset. Efter bekendtgørelsen af ansøgningen bør denne mulighed kun anvendes i helt klare tilfælde. Yderligere oplysninger findes i Retningslinjerne, del B, Undersøgelse, afsnit 4, Absolutte hindringer for registrering. 3.2 Afgørelser I alle de sager, hvor Harmoniseringskontoret træffer afgørelse imod ansøgerne, skal afgørelsen begrundes. I begrundelsen skal der tages stilling til ansøgerens argumenter i bemærkningerne, for så vidt de er relevante. Afgørelserne skal ikke blot henvise til relevante dele af EF-varemærkeforordningen og gennemførelsesforordningen til EFvaremærkeforordningen, men også undtagen i de mest indlysende tilfælde (f.eks. når der mangler et dokument, eller et gebyr ikke er betalt) indeholde en udtrykkelig begrundelse. Hvis en afgørelse f.eks. træffes på grundlag af internetsøgninger, skal Harmoniseringskontoret dokumentere søgningerne over for ansøgeren. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 6

7 3.2.1 Appel Artikel 58 og 65 i EF-varemærkeforordningen Afgørelse af 16. juni 2009 fra præsidiet for appelkamrene Ansøgere har ret til at påklage en afgørelse, som afslutter sagsbehandlingen, og hvor ansøgeren ikke har fået medhold. Af praktiske årsager henhører alle afgørelser afgivet af Harmoniseringskontoret, som afslutter sagsbehandlingen, og som ikke accepteres af ansøgeren, under denne kategori. I alle skriftlige underretninger om en sådan afgørelse skal ansøgeren også underrettes om, at afgørelsen kan påklages inden for en frist på to måneder. Klager har opsættende virkning. Harmoniseringskontoret bør ikke inden udløbet af klagefristen træffe nogen foranstaltninger, der ikke let kan ændres (f.eks. bekendtgørelse eller indførelse i registret). Det samme gælder perioden, inden der træffes en endelig afgørelse, hvis sagen er indbragt for Retten eller Domstolen i henhold til artikel Internationale registreringer, hvor EU er designeret Oplysninger om undersøgelsen af en EF-varemærkeansøgning på grundlag af omdannelsen af en international registrering, hvor EU er designeret, findes i Retningslinjerne, del M, Internationale mærker. 4 Bekendtgørelse Artikel 39 i EF-varemærkeforordningen Regel 12, 14 og 46 i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen Bekendtgørelsen finder sted, når søgningsrapporterne er sendt til ansøgeren, hvis ansøgningen opfylder betingelserne for at kunne accepteres. Ansøgninger bekendtgøres på alle officielle EU-sprog. Sagsbehandleren skal sikre, at der er adgang til følgende oplysninger, alt efter hvad der er relevant: a) ansøgningens journalnummer b) ansøgningsdato c) gengivelse af varemærket d) angivelse af, at der er tale om et fællesmærke e) angivelse af varemærketype ud over ordmærker, f.eks. figurmærker, 3D-mærker, hologrammer, lydmærker, farvemærker per se, andre mærker f) beskrivelse af varemærket g) angivelse af farve(r) h) figurbestanddele klassificeret i henhold til Vienna-Klassifikationen i) fraskrivelse j) erhvervet særpræg ved brug k) ansøgerens navn, postadresse og nationalitet l) repræsentantens navn og postadresse Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 7

8 m) første og andet sprog n) varer og tjenesteydelser i henhold til Nice-Klassifikationen o) eventuelt oplysninger om prioritet p) oplysninger om udstillingsprioritet q) oplysninger om anciennitet r) oplysninger om omdannelse. Når alle disse elementer er i orden, og oversættelsen til alle officielle EU-sprog er modtaget, fremsendes ansøgningen til publikationsafdelingen. 5 Ændring af EF-varemærkeansøgninger Denne del af retningslinjerne omhandler kun de spørgsmål, der er relevante for ændring af en EF-varemærkeansøgning. Oplysninger om ændring af registrerede EF-varemærker findes i Retningslinjerne, del E, Registertransaktioner, afsnit 1, Ændringer i en registrering. 5.1 Tilbagetagelse af EF-varemærkeansøgninger Artikel 43, artikel 58, stk. 1, artikel 64, stk. 3, og artikel 119 i EFvaremærkeforordningen Erklæring om tilbagetagelse En EF-varemærkeansøgning kan tages tilbage på et hvilket som helst tidspunkt, indtil der er truffet endelig afgørelse om sagens genstand. Efter Harmoniseringskontorets afgørelse i første instans kan en ansøgning tages tilbage inden for klagefristen på to måneder, selv hvis der ikke blev indgivet en klage, eller indtil appelkammeret har truffet afgørelse om klagen; det gælder både i ex parteog i inter partes-sager (afgørelse af 27. september 2006, R 0331/2006-G, Optima). Når Retten har kompetence, kan ansøgningen tages tilbage inden for klageperioden på to måneder eller frem til afslutningen af appelsagen ved Retten. Når Domstolen har kompetence, kan en ansøgning tages tilbage inden for fristen på to måneder til at indbringe en appel for Domstolen, eller inden Domstolen har truffet en endelig og bindende afgørelse (kendelse af 18. september 2012, C-588/11, OMNICARE). Når sagen er under behandling af Retten eller Domstolen, skal anmodningen om tilbagetagelse indgives til Harmoniseringskontoret (ikke Retten eller Domstolen). Harmoniseringskontoret underretter derefter Retten eller Domstolen om, hvorvidt det mener, at tilbagetagelsen kan accepteres og er gyldig, men tilbagetagelsen træder ikke i kraft, før Retten eller Domstolen har truffet endelig afgørelse i sagen (se, tilsvarende, dom af 16. maj 2013, sag T-104/12, VORTEX). En erklæring om tilbagetagelse indgivet efter udløbet af klageperioden afvises. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 8

9 Erklæringen om tilbagetagelse skal indgives skriftligt. Harmoniseringskontoret har ikke nogen blanket til formålet. Der betales ikke gebyr for erklæringen. Erklæringen om tilbagetagelse kan fremsættes på det første eller andet sprog, som ansøgeren har angivet i sin EF-varemærkeansøgning. Det samme gælder i forbindelse med indsigelsessager. Oplysninger om proceduren for en begrænsning indgivet på et andet sprog end indsigelsessagens behandlingssprog findes i Retningslinjerne, del C, Indsigelse, afsnit 1, Procedurespørgsmål. Oplysninger om begrænsninger findes i punkt 5.2 nedenfor Erklæringens betingelsesløse og bindende karakter En erklæring om tilbagetagelse får retsvirkning, når Harmoniseringskontoret har modtaget den, medmindre Harmoniseringskontoret modtager en tilbagetagelse af erklæringen samme dag. Det betyder, at hvis en erklæring om tilbagetagelse og et brev, der tager erklæringen tilbage, når frem til Harmoniseringskontoret samme dag (uanset det faktiske modtagelsestidspunkt), ophæver sidstnævnte førstnævnte. Når erklæringen får retsvirkning, kan den ikke tages tilbage. En erklæring om tilbagetagelse er ugyldig, når den indeholder betingelser eller tidsbegrænsninger. Den må f.eks. ikke indeholde krav om, at Harmoniseringskontoret træffer en bestemt afgørelse, eller i indsigelsessager krav om, at den anden part afgiver en erklæring. Sådanne krav opfattes i stedet blot som forslag til en løsning af sagen; Harmoniseringskontoret underretter indsigeren herom og kan opfordre parterne til at indgå et forlig. En erklæring får desuden ikke retsvirkning, hvis den fremsættes i forhold til visse varer og/eller tjenesteydelser (delvis tilbagetagelse), på betingelse af at Harmoniseringskontoret accepterer ansøgningen for de resterende varer og/eller tjenesteydelser. I stedet betragtes en sådan erklæring som et forslag til Harmoniseringskontoret til, hvordan der kan opnås en acceptabel fortegnelse over varer og tjenesteydelser. Når en ansøger reagerer på en officiel foranstaltning ved at indgive en begrænset fortegnelse over varer og tjenesteydelser (delvis tilbagetagelse), undersøger Harmoniseringskontoret, om ansøgeren utvetydigt tager de resterende varer og tjenesteydelser tilbage, eller om den ændrede fortegnelse over varer og tjenesteydelser er et forslag eller modforslag fra ansøgeren, som skal godkendes af Harmoniseringskontoret Foranstaltninger, som skal træffes Harmoniseringskontoret behandler erklæringen om tilbagetagelse, offentliggør den fulde eller delvise tilbagetagelse i EF-varemærketidende, hvis EFvaremærkeansøgningen allerede var bekendtgjort, og lukker EFvaremærkeansøgningssagen, hvis der er tale om en fuld tilbagetagelse. Oplysninger om følgerne af fuld eller delvis tilbagetagelse for indsigelsessagen findes i Retningslinjerne, del C, Indsigelse, afsnit 1, Procedurespørgsmål. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 9

10 Detaljerede oplysninger om tilbagebetaling af ansøgningsgebyrer findes i Retningslinjerne, del A, Generelle regler, afsnit 3, Betaling af gebyrer, omkostninger og andre beløb. 5.2 Begrænsning af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser i en EF-varemærkeansøgning Artikel 43 og 119 i EF-varemærkeforordningen Ansøgeren kan til enhver tid begrænse fortegnelsen over varer og tjenesteydelser i EFvaremærkeansøgningen enten på eget initiativ eller som reaktion på en officiel foranstaltning vedrørende klassificering eller absolutte hindringer for registrering eller i forbindelse med en indsigelsessag. I princippet gælder der samme regler for erklæringer om begrænsning som for erklæringer om tilbagetagelse, se punkt 5.1 ovenfor. Når sagen endnu ikke er afgjort af Retten eller Domstolen, skal anmodningen om begrænsning indgives til Harmoniseringskontoret (ikke til Retten eller Domstolen). Harmoniseringskontoret underretter derefter Retten eller Domstolen om, hvorvidt det mener, at begrænsningen kan accepteres og er gyldig, men begrænsningen finder ikke anvendelse, før Retten eller Domstolen har truffet endelig afgørelse i sagen (se, tilsvarende, dom af 16. maj 2013, sag T-104/12, VORTEX) En begrænsnings proceduremæssige antagelighed Begrænsningen skal accepteres ifølge procedurereglerne, se punkt ovenfor. Principielt får en begrænsning retsvirkning på den dato, hvor den modtages af Harmoniseringskontoret. Begrænsningen kan kun tages tilbage, hvis tilbagetagelsen modtages på samme dato som selve begrænsningen. To betingelser skal være opfyldt, for at en begrænsning kan accepteres: 1. Den nye ordlyd må ikke udvide fortegnelsen over varer og tjenesteydelser. 2. Begrænsningen skal udgøre en gyldig beskrivelse af varer og tjenesteydelser og finder kun anvendelse på acceptable varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af den oprindelige EF-varemærkeansøgning. Yderligere oplysninger om begrænsninger af en EF-varemærkeansøgning findes i Retningslinjerne, del B, Undersøgelse, afsnit 3, Klassifikation. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, skal Harmoniseringskontoret afslå den foreslåede begrænsning, og fortegnelsen over varer og tjenesteydelser forbliver uændret. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 10

11 5.3 Andre ændringer Artikel 43 i EF-varemærkeforordningen Regel 13 og 26 i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen Dette afsnit og ovennævnte bestemmelser vedrører udelukkende ændringer af EFvaremærkeansøgningen på ansøgerens eget initiativ og ikke ændringer eller begrænsninger som følge af en undersøgelses-, indsigelses- eller klageprocedure i henhold til en afgørelse truffet af en sagsbehandler, indsigelsesafdelingen eller appelkammeret. Dette afsnit finder heller ikke anvendelse på korrektion af fejl i Harmoniseringskontorets bekendtgørelser, som foregår ex officio i henhold til regel 14 i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen. Ændringer kræver en skriftlig anmodning på det første eller andet sprog, som ansøgeren har angivet i sin EF-varemærkeansøgning. Der skal ikke betales noget gebyr. Følgende dele af en EF-varemærkeansøgning kan ændres: ansøgerens eller repræsentantens navn og postadresse (se punkt nedenfor) sproglige fejl, skrivefejl eller åbenbare urigtigheder, for så vidt en sådan korrektion ikke påvirker varemærket i væsentlig grad (yderligere oplysninger om sådanne ændringer findes i Retningslinjerne, del B, Undersøgelse, afsnit 2, Formaliteter) fortegnelsen over varer og tjenesteydelser (se punkt 5.2 ovenfor) Ansøgerens eller repræsentantens navn, postadresse og nationalitet Regel 1, stk. 1, litra b) og e), regel 26 og regel 84 i gennemførelsesforordningen til EFvaremærkeforordningen Artikel 1, stk. 1, litra b), artikel 19, stk. 7, og artikel 69, stk. 2, litra d), i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen Ansøgerens eller repræsentantens navn og postadresse kan frit ændres, hvis: ændringen af ansøgerens navn ikke er resultatet af en overdragelse og ændringen af repræsentantens navn ikke skyldes, at repræsentanten afløses af en anden repræsentant. Angivelsen af en juridisk persons nationalitet kan også frit ændres, forudsat at ændringen ikke er et resultat af en overdragelse. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 11

12 En ændring af ansøgerens navn, der ikke berører ansøgerens identitet, er en acceptabel ændring, hvorimod en ændring af ansøgerens identitet er en overdragelse. Oplysninger om overdragelse og fremgangsmåde, hvis der er tvivl om, hvorvidt en ændring betragtes som en overdragelse, findes i Retningslinjerne, del E, Registertransaktioner, afsnit 3, EF-varemærker som genstand for ejendomsret, kapitel 1, Overdragelse. En repræsentants navn må kun ændres, i det omfang det ikke berører den udpegede repræsentants identitet, f.eks. hvis repræsentanten skifter navn (ved ægteskab/skilsmisse), eller hvis en sammenslutning af repræsentanter skifter navn. En sådan navneændring skal skelnes fra udskiftningen af én repræsentant med en anden, som er underlagt reglerne om udpegelse af repræsentanter. Yderligere oplysninger om repræsentanter findes i Retningslinjerne, del A, Generelle regler, afsnit 5, Faglig repræsentation. Ændringer af navn, postadresse eller nationalitet kan være resultatet af ændrede omstændigheder eller en fejl begået på ansøgningstidspunktet. Ændringen af navn og postadresse skal ske efter anmodning fra ansøgeren eller dennes repræsentant, og anmodningen skal indeholde EFvaremærkeansøgningsnummeret og ansøgerens eller repræsentantens navn og postadresse, både som registreret i sagsakterne og som ændret. Det er ikke nødvendigt at indgive dokumentation for ændringen. Der pålægges ikke noget gebyr for anmodninger om ændring af navn eller postadresse. Ansøgeren skal angive sit navn og sin officielle postadresse i en anmodning med et specifikt format i henhold til ovenstående bestemmelser og kan ændre navn og postadresse senere i en anmodning med samme format. Både navn og postadresse registreres. Juridiske personer kan kun have én officiel postadresse. I tvivlstilfælde kan Harmoniseringskontoret anmode om dokumentation for den juridiske form, det vedtægtsmæssige hjemsted og/eller postadressen. Det officielle navn og den officielle postadresse anvendes som postadresse af mangel på anden. En ansøger bør ideelt kun have én valgt postadresse. Ændringer af ansøgerens officielle betegnelse eller postadresse registreres for alle EF-varemærkeansøgninger, registrerede EFvaremærker og registrerede EF-design og kan i modsætning til den postadresse ikke registreres udelukkende for specifikke porteføljer af rettigheder. Principielt finder disse regler tilsvarende anvendelse på repræsentanter Andre dele af en ansøgning Andre dele af en EF-varemærkeansøgning kan også ændres; det gælder f.eks. gengivelsen, varemærketypen, beskrivelsen af varemærket og fraskrivelserne. I påberåbelser af prioritet kan åbenbare urigtigheder i angivelsen af det land, hvori det ældre varemærke blev indgivet, og datoen for indgivelsen rettes, eftersom prioritetsdokumentet naturligvis vil indeholde den korrekte oplysning. Yderligere oplysninger om sådanne ændringer findes i Retningslinjerne, del B, Undersøgelse, afsnit 2, Formaliteter. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 12

13 5.3.3 Registrering og offentliggørelse af ændringer Artikel 41, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen Hvis en ændring godtages, registreres den i sagsakterne. Hvis EF-varemærkeansøgningen endnu ikke er bekendtgjort, bekendtgøres den i EFvaremærketidende i den ændrede form. Hvis EF-varemærkeansøgningen allerede er bekendtgjort, og (kun) hvis ændringen vedrører fortegnelsen over varer og tjenesteydelser eller gengivelsen af varemærket, bekendtgøres EF-varemærkeansøgningen i den ændrede form i EFvaremærketidende. Med bekendtgørelsen af den ændrede ansøgning indledes en ny indsigelsesperiode på tre måneder. Eventuelle andre ændringer bekendtgøres ikke særskilt, men fremgår af bekendtgørelsen af registreringen. 5.4 Deling af EF-varemærkeansøgningen Artikel 44 i EF-varemærkeforordningen Regel 13a i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen En EF-varemærkeansøgning kan deles i forskellige dele ikke kun som følge af en delvis overdragelse (se Retningslinjerne, del E, Registertransaktioner, afsnit 3, EFvaremærker som genstand for ejendomsret, kapitel 1, Overdragelse), men også på EFvaremærkeansøgerens eget initiativ. Deling kan med fordel anvendes til at udskille en angreben EF-varemærkeansøgning for visse varer eller tjenesteydelser, mens den oprindelige ansøgning opretholdes for resten. Oplysninger om deling af EFvaremærker findes i Retningslinjerne, del E, Registertransaktioner, afsnit 1, Ændringer i en registrering. En delvis overdragelse er gratis og indebærer en ændring af ejerskabet, mens der pålægges et gebyr for en anmodning om deling af en EF-varemærkeansøgning, hvor EF-varemærkeansøgningen forbliver i samme ansøgers hænder. Hvis gebyret ikke er betalt, anses anmodningen for ikke at være indgivet. Anmodningen kan fremsættes på det første eller andet sprog, som ansøgeren har angivet i sin EF-varemærkeansøgning. Deling er ikke en mulighed i forbindelse med internationale registreringer i henhold til Madridprotokollen, hvor EU er designeret. Det internationale register føres hos WIPO, og Harmoniseringskontoret har ikke beføjelser til at dele en international registrering, hvor EU er designeret Krav En anmodning om deling skal indeholde følgende oplysninger: sagsnummeret på den EF-varemærkeansøgning, der skal deles Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 13

14 ansøgerens navn og postadresse eller navn og ID-nummer fortegnelsen over varer og tjenesteydelser for den udskilte ansøgning eller, hvis der skal indgives mere end én ny ansøgning, for hver udskilt ansøgning fortegnelsen over varer og tjenesteydelser, der fortsat vil være omfattet af den oprindelige EF-varemærkeansøgning. Varerne og tjenesteydelserne i den udskilte ansøgning må ikke overlappe med fortegnelsen over varer og tjenesteydelser i den oprindelige ansøgning. Ansøgeren underrettes om eventuelle mangler i denne henseende og får to måneder til at afhjælpe manglen. Hvis manglen ikke er afhjulpet inden for denne frist, afslås anmodningen om deling. I bestemte perioder er deling ikke tilladt af procesøkonomiske hensyn eller for at beskytte tredjeparters rettigheder. Disse perioder er beskrevet nedenfor. 1. Mens en indsigelse behandles, kan kun de ikkeangrebne varer og tjenesteydelser udskilles. Det samme gælder, hvis sagen behandles ved appelkamrene eller Retten eller Domstolen. Harmoniseringskontoret fortolker ovennævnte bestemmelser på en sådan måde, at ansøgeren forhindres i at udskille visse af eller alle de angrebne varer og danne en ny ansøgning med det resultat, at indsigelsessagen skal opdeles. Hvis der fremsættes en sådan anmodning om deling, får ansøgeren mulighed for at ændre ansøgningen ved at udskille de ikkeangrebne varer og tjenesteydelser. 2. Deling er ikke tilladt i indsigelsesperioden på tre måneder efter bekendtgørelsen af ansøgningen. En deling i den periode ville være i strid med målet om ikke at opdele en indsigelsesprocedure og ville udgøre en hindring for tredjeparter, som ville skulle søge i EF-varemærketidende for at finde ud af, hvad de skulle gøre indsigelse imod. 3. Deling er heller ikke tilladt i perioden, før der er tildelt en ansøgningsdato. Denne periode falder ikke nødvendigvis sammen med den første måned efter indgivelsen af ansøgningen. Yderligere oplysninger om ansøgningsdatoen findes i Retningslinjerne, del B, Undersøgelse, afsnit 2, Formaliteter. Af praktiske årsager kan en deling kun tillades i perioden efter bekendtgørelsen af ansøgningen, hvis der er gjort indsigelse mod ansøgningen, og kun for den ikkeangrebne del. Formålet med de nævnte bestemmelser er at gøre det muligt for ansøgeren hurtigt at registrere sit varemærke for de ikkeangrebne varer hurtigt uden at skulle afvente udfaldet af en lang indsigelsesprocedure Accept Artikel 44, stk. 6, i EF-varemærkeforordningen Hvis Harmoniseringskontoret accepterer erklæringen om deling, oprettes der en ny ansøgning pr. datoen for denne accept og ikke med tilbagevirkende kraft pr. den dato, hvor Harmoniseringskontoret modtog erklæringen. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 14

15 Den nye ansøgning bevarer den samme ansøgningsdato samt prioritets- og anciennitetsdato. Ancienniteten bliver derefter delvis. Alle begæringer og ansøgninger og alle gebyrer, der er indgivet eller betalt før den dato, hvorpå Harmoniseringskontoret modtog erklæringen om deling, anses for indgivet eller betalt i forbindelse med den udskilte ansøgning. Gebyrer, der retmæssigt er betalt for den oprindelige ansøgning, tilbagebetales dog ikke. De praktiske følger af denne bestemmelse kan eksemplificeres som følger: Hvis en ansøgning om registrering af en licens blev fremsat, og Harmoniseringskontoret modtog registreringsgebyret før erklæringen om deling, ville licensen blive registreret mod den oprindelige registrering og registreret i sagsakterne for den nye registrering. Der skal ikke betales yderligere gebyrer. Hvis en EF-varemærkeansøgning, som omfatter seks klasser, skal deles i to ansøgninger, som omfatter tre klasser hver, skal der ikke betales nogen klassegebyrer fra den dato, hvor Harmoniseringskontoret modtager erklæringen om deling. Gebyrer betalt før denne dato kan dog ikke tilbagebetales. Hvis delingen ikke accepteres, forbliver den gamle ansøgning uændret. Det er uden betydning, om: erklæringen om deling blev anset for ikke at være indgivet, fordi der ikke var betalt noget gebyr erklæringen blev afvist, fordi den ikke opfyldte de formelle krav erklæringen blev afvist, fordi den blev indgivet i en af de perioder, hvor deling ikke er tilladt. Det værst tænkelige scenarie for ansøgeren er, at erklæringen om deling ikke accepteres, men det berører aldrig den oprindelige ansøgning. Ansøgeren kan fremsætte erklæringen om deling igen senere mod betaling af et nyt gebyr Ny sag og bekendtgørelse heraf Der skal oprettes en ny sag for den udskilte ansøgning, som indeholder alle dokumenter i sagen om den oprindelige ansøgning, al korrespondance om erklæringen om deling og al fremtidig korrespondance om den nye ansøgning. Der indrømmes ubegrænset aktindsigt i denne sag i henhold til de generelle regler. Hvis erklæringen om deling vedrører end EF-varemærkeansøgning, der endnu ikke er bekendtgjort, bekendtgøres både den udskilte ansøgning og den oprindelige ansøgning særskilt og på almindelig vis uden udtrykkelige gensidige henvisninger. Hvis erklæringen om deling vedrører en EF-varemærkeansøgning, der allerede er bekendtgjort, bekendtgøres den kendsgerning, at den har været genstand for deling, med henvisning til den oprindelige ansøgning. Den nye ansøgning skal også bekendtgøres med de sædvanlige oplysninger; der indledes dog ingen ny Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 15

16 indsigelsesperiode. Deling kan kun tillades for varer, for hvilke der allerede er indledt en indsigelsesperiode, men hvor der ikke er gjort indsigelse. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 16

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/197 Senere ændringer

Læs mere

VADEMECUM TIL EU-VAREMÆRKETIDENDE

VADEMECUM TIL EU-VAREMÆRKETIDENDE VADEMECUM TIL EU-VAREMÆRKETIDENDE V.12 (23.03.2016) VADEMECUM Indledning Del A - EU-varemærkeansøgninger Del B Del C Del D Del E Del F Del M - EU-varemærkeregistreringer - Indførelser ieu-varemærkeregisteret

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang af en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret

Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang af en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang af en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Vejledning i udfyldning af ansøgning om registrering af EF-varemærke

Vejledning i udfyldning af ansøgning om registrering af EF-varemærke KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (OHIM) Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af ansøgning om registrering af EF-varemærke Generelle bemærkninger Anvendelse af ansøgningsskemaet Skemaet

Læs mere

Registrering af varemærke i andre lande

Registrering af varemærke i andre lande Registrering af varemærke i andre lande Beskytter du din virksomheds vigtigste aktiv? Tænker du på at eksportere dine varer og services til andre lande? Så skal du overveje at få dit mærke registreret

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012

Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012 Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 14. november 2012 /PVS/EBH/RBJ Sags. nr:12/100 Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012 Patent- og Varemærkestyrelsen har sendt et udkast

Læs mere

Vejledning i udfyldning af ansøgningen om indførelse Mod. 008

Vejledning i udfyldning af ansøgningen om indførelse Mod. 008 KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af ansøgningen om indførelse Mod. 008 1. Generelle bemærkninger Det anbefales kraftigt (men er ikke obligatorisk)

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker MFR den 23. februar 2009 08/1743 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Vi ændrer praksis og procedurer på en række områder, herunder i forhold til varemærker,

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design BEK nr 1099 af 20/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/836 Senere ændringer

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * GEDDES MOD KHIM (NURSERYROOM) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * I sag T-173/03, Anne Geddes, Auckland (New Zealand), ved solicitor G. Farrington, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af gebyrbekendtgørelsen januar 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Læs mere

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker BEK nr 892 af 21/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. EM 09/537 Senere

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 12 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 11. februar 2005 /EBR/PVS Forslag til ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Artikel 1 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat)

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 10, stk. 2 i lov nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL A GENERELLE REGLER

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL A GENERELLE REGLER RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL A GENERELLE REGLER AFSNIT 3 BETALING AF GEBYR, OMKOSTNINGER OG ANDRE BELØB Retningslinjer

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

2013 Udgivet den 25. januar 2013. 18. januar 2013. Nr. 48. (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.)

2013 Udgivet den 25. januar 2013. 18. januar 2013. Nr. 48. (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) Lovtidende A 2013 Udgivet den 25. januar 2013 18. januar 2013. Nr. 48. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love ( for Patent- og Varemærkestyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Patenthåndbog. Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen. Vejledning

Patenthåndbog. Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen. Vejledning Patenthåndbog Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen Vejledning August 2007 Del D PATENTHÅNDBOG - DEL D 4 KAPITEL I - INDSIGELSER MOD MEDDELTE PATENTER 4

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE

ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE Den Europæiske Union EF Sortskontor ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE Via nationalt organ: Sag nr: Forbeholdt det nationale organ Udfyldes af Sortsmyndigheden Ansøgningsdato: Prioritetsdato:

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

Morten John Gottliebsen Erslevvej Hadsten. Landzonetilladelse

Morten John Gottliebsen Erslevvej Hadsten. Landzonetilladelse Morten John Gottliebsen Erslevvej 14 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse

Læs mere

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) Appelkamrene AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 I sag R 1713/2007-3 Top-Line Møbelproduktion Møldrup A/S Vestergade

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Retsudvalget Formanden

Retsudvalget Formanden EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget Formanden 16.10.2013 Klaus-Heiner Lehne Formand Retsudvalget BRUXELLES Om: Udtalelse, jf. forretningsordenens artikel 37a, om anvendelse af delegerede retsakter

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Processen for ansøgning af varemærker

Processen for ansøgning af varemærker Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkereformen 2016-2019 17. november 2017 /MFR Sags. nr: 16/00643 Processen for ansøgning af varemærker Søgningsrapporter og indsigelser Patent- og Varemærkestyrelsen

Læs mere

Adrianus Cornelius Maria van Beek Fjelstrupvej Videbæk

Adrianus Cornelius Maria van Beek Fjelstrupvej Videbæk Returadresse Land, By og Kultur Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Adrianus Cornelius Maria van Beek Fjelstrupvej 11 6920 Videbæk Sagsbehandler Poul Bennetzen Direkte telefon 99741560 E-post

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Den nye Domsforordning

Den nye Domsforordning Den nye Domsforordning Domskonventionen 1968 Domsforordningen 2000 Domsforordningen Baggrund og historik Den nye Domsforordning 2012 Dobbelte instrumenter Kompetencereglerne Sagsøgte med bopæl i EU Sagsøgte

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af patentbekendtgørelsen 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Kommentarer

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Lov om Planklagenævnet

Lov om Planklagenævnet LOV nr 1658 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-9975 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. september 2008 EU s ombudsmand og EU s datatilsynsmyndigheden kritiserer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Konsolideret udgave Vedtaget ved bestyrelsens afgørelse MB/11/2008 af 14. februar 2008 Ændret ved bestyrelsens

Læs mere

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1)

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1) LOV nr 524 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/11801 Senere

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater

Udkast til bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater Udkast til bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater I medfør af 5, stk. 2, 6, stk. 2, 8 a, 8 b, stk. 2, 9, 11, 22, stk. 7, 22, stk. 8, 28, stk. 2, 31, 34, 38, stk. 2, 45, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

RADETS FORORDNING (E0P) Nr. 1768192

RADETS FORORDNING (E0P) Nr. 1768192 2. 7. 92 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 182/1 (Retsakter hvis offentliggmelse er obligatorisk) RADETS FORORDNING (E0P) Nr. 1768192 af 18. juni 1992 om indfnrrelse af et supplerende beskyttelsescertifikat

Læs mere

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 18. oktober 2011(*)

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 18. oktober 2011(*) RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 18. oktober 2011(*)»EF-design ugyldighedssag ugyldighedsafdelingens afslag på ugyldighedsbegæringen meddelelse af ugyldighedsafdelingens afslag pr. telefax klage for appelkammeret

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Energinet.dk s afgørelse af 29. december 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Energinet.dk s afgørelse af 29. december 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 291 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09109 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Byggetilladelse, sags nr

Byggetilladelse, sags nr Kristian Grummesgaard Balticagade 10,1. Indgang G 8000 Århus C By- og Udviklingsforvaltningen Byggesagsafdelingen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon: 79 79 16 32 E-mail: byggesag@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 214/2014 Orifarm A/S (advokat Kim Jensen) mod Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD Danmark ApS (advokat Jeppe Brinck-Jensen for alle)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere