Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet"

Transkript

1 Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Høringsmøde - budget Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss (Ø) Duygu Ngotho (A) Søren Aarup Karsten Grubert Karl Vilhelm Nielsen Jacob Svendsen Kirsten Fazio Lene Fritzbøger Andersen Hanne Olsson-Dragø Kurt Mortensen Niels Fiil Hildebrandt Deltagere: Lars Løgstrup Fraværende: Philip Læborg Haldis Glerfoss Duygu Ngotho Karsten Grubert Kurt Mortensen Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Lukket - Høring af udbudsmateriale til IN-udbud af diabeteshjælpemidler Høring af udbudsmateriale til udbud af indkøbsordning behandling af budget Meddelelser og eventuelt...11 Bilagsliste...12

2 Handicaprådet Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Handicaprådet Indstilling Formandsskabet indstiller: Atdagsordenen godkendes Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Karsten Grubert, Kurt Mortensen Dagsordenen godkendt.

3 Handicaprådet Mødedato Side Lukket - Høring af udbudsmateriale til IN-udbud af diabeteshjælpemidler Lukket sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/19686 Handicaprådet Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Karsten Grubert, Kurt Mortensen Handicaprådet har gennemgået forslaget til udbudsmaterialet. Handicaprådet kan anbefale materialet, såfremt det suppleres med følgende: Vedrørende blodsukkerapperater, insulinpenne og penkanyler: Disse skal kunne anvendes af borgere med nedsat funktionsevne hvad angår synsstyrke, finmotorik og kognitive evner. Handicaprådet anbefaler videre, at borgere, der anvender blodsukkerapperat, insulinpenne og penkanyler får adgang til at benytte kanylebokse ( ml) og desinficerende vådservietter.

4 Handicaprådet Mødedato Side Høring af udbudsmateriale til udbud af indkøbsordning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/13889 Handicaprådet Kravspecifikation indkøbsordning til visiterede borgere Indledning/Baggrund Udbud og Indkøb fremlægger hermed et kommende udbud af indkøbsordning for visiterede borgere i eget hjem. Udbuddet gennemføres i fællesskab med Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø og Halsnæs Kommune. Udbuddet forventes offentliggjort medio oktober 2015 med tilbudsfrist medio november Retsgrundlag Praktisk hjælp i form af indkøbsordning til visiterede borgere er omfattet af EU s udbudsdirektiv Bilag IIB, hvorfor udbuddet gennemføres alene i overensstemmelse med direktivets art. 23 og 35, stk. 4. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Udbuddet bliver gennemført med tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud med underkriterierne pris (vægter 60 %), varesortiment (25 %) og kvalitetssikring (15 %). Aftalen er en rammeaftale med 2 leverandører og forventes at træde i kraft pr. 1. februar Aftalevarighed er 4 år. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Materialet sendes ligeledes i høring hos Ældrerådet den 28. september Indstilling Udbud og Indkøb indstiller: at Handicaprådet afgiver høringssvar på baggrund af den fremlagte kravspecifikation. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Karsten Grubert, Kurt Mortensen For så vidt angår synshandicappede vil Handicaprådet anbefale, at det skal fremgå af kravsspecifikationen, at det skal være muligt at få telefonisk information om varesortiment og tilbud. Ligeledes bør det fremgå af kravspecifikationen at den, der leverer varerne, over for synshandicappede skal hjælpe med at identificere, hvilke varer der er tale om, i de tilfælde hvor det kan være vanskeligt at skelne. Der kan eksempelvis være tale om kartoner og dåser, der kan have meget forskelligt indhold.

5 Handicaprådet Mødedato Side 5

6 Handicaprådet Mødedato Side behandling af budget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/19426 Byrådet Bilag 1: Budgetforlig for Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig Bilalg 3: Resultatbudget pr Bilag 4: Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandling Bilag 5: Anlægsplan Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag - statsgaranti el. selvbudgettering Bilag 7: Takstoversigt til budget 2016 Bilag 8: Helsingør Domprovstis budget 2016 Indledning/Baggrund Som led i budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Byrådet 2. behandle kommunens samlede budget for , herunder tekniske og politiske ændringsforslag til budgetforslag fra 1. behandlingen, valg af budgetteringsmetode for skatter samt fastlæggelse af personskatteprocenter, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for Retsgrundlag I medfør af Styrelseslovens 38, stk. 1, skal Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. I medfør af bekendtgørelse nr. 797 af den 3. juli 2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., skal Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Byrådets 1. behandling af budget tog udgangspunkt i budgetforslag pr. 25. august 2015 med resultatbudget for Resultatbudgettet pr. 25. august var udarbejdet på baggrund af ring 1, som indeholder de lovpligtige og nødvendige opgaver samt de eksisterende ring 2 opgaver. Byrådet vedtog at lade budgetforslaget fra 1. behandlingen overgå til 2. behandling. 1. Resultatbudget og anlægsplan I forhold til resultatbudgettet pr. 25. august 2015, som blev forelagt til 1. behandlingen, er resultatbudgettet pr. 23. september 2015 (bilag 3) udarbejdet på baggrund af forligsforslaget (bilag 2) samt nogle få driftskorrektioner (bilag 4). Der kan komme mindre ændringer til Byrådets 2. behandling af budget , som følge af budgetrevisionen. Anlægsplanen fremgår af bilag 5. Udover ændringerne på drift og anlæg er de modtagne tilskud samt lånedispensation også indarbejdet i budgettet. Tilskuddene beløber sig til 24,2 mio. kr. i Tilskuddene er tildelt fra puljerne til henholdsvis vanskeligt stillede kommuner i hele landet og kommuner

7 Handicaprådet Mødedato Side 7 som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer. Lånedispensationen til investeringer med effektiviseringspotential på 6,0 mio. kr. I budget 2016 indgår statsgarantien. Dækningsafgiften af forskelsværdien på forretningsejendomme sænkes som led i budgetaftalen fra 7,1 promille til 6,9 promille, hvilket betyder, at der er indarbejdet et fald på indtægtssiden på 0,5 mio. kr. i 2016 til 2019 Dækningsafgift for offentlig ejendom forbliver uændret. Endvidere er det med budgetaftalen aftalt at sænke grundskylden på normaljord fra 29,30 promille til 29,00 promille. Sænkelsen betyder at der er indarbejdet et fald på indtægtssiden på 5,5mio. kr. i 2016, 5,7 mio. kr. i 2017, 5,9 mio. kr. i 2018 og 6,1 mio. kr. i Grundskylden på produktionsjord er uændret. Det forventes i budgetaftalen, at Helsingør Kommune i bliver delvist kompenseret for sænkelsen af dækningsafgiften af forskelsværdien på forretningsejendomme og sænkelsen af grundskylden på normaljord. Af nedenstående skema fremgår resultatbudget Tabel 1. Sammendrag af resultatbudget på baggrund af budgetforliget Nettotal i mio. kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Indtægter i alt Driftsudgifter (inkl. renter) i alt* Anlæg Låneoptag, -afdrag og balanceforskydninger Likviditetstræk til finansiering af sundhedshus Ændring af de likvide aktiver (+=henlæggelse/-=forbrug) budgetforslag for Estimeret effekt af omprioriteringsbidrag på kassetræk * Servicedriftspuljen er ikke medtaget En samlet oversigt over budgetforliget kan ses i bilag Servicedrift Helsingør Kommune kan i 2016 budgettere med servicedriftsudgifter for i alt mio. kr. indenfor sanktionsrammen. Udgifterne til servicedrift i budgetforliget ligger under servicedriftsrammen. I regnemaskinen samt budgetforlig jf. bilag 2 er der indarbejdet en negativ pulje til omprioriteringsbidraget. Denne pulje er ikke medtaget i resultatbudgettet pr. 23. september 2015, hvilket betyder en forværring af kassetrækket. Den estimerede effekt af omprioriteringsbidraget på kassetrækket fremgår nederst i resultatbudgettet. Der er i 2016 udover de ovenstående servicedriftsudgifter budgetteret med en servicedriftspulje på 28 mio. kr. for ikke at blive ramt af en eventuel regnskabssanktion i I henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner fremlægges forslag til takstoversigt

8 Handicaprådet Mødedato Side Der vil efter budgettets vedtagelse ske en fornyet beregning af takster i budgetoverslagsårene som følge af det endelige budgetforlig. Dette kan også medføre en mindre ændring på takstindtægterne. Oversigt over takster fremgår af bilag Pris- og lønfremskrivning De seneste reviderede pris- og lønskøn er fra juli Effekten af disse er tidligere blevet indarbejdet i budgettet. Der er derfor ikke indarbejdet ændringer i budgettet som følge af ændringer i pris- og lønskøn. Der vil efter budgettets vedtagelse ske en endelig beregning af pris- og lønfremskrivning i budgetoverslagsårene som følge af det endelige budgetforlig. Der er dog i budgetforliget indarbejdet en sænkelse af prisstigningen på 7 mio. kr. i 2016 og frem Statsgaranti eller selvbudgettering I lighed med tidligere år kan Helsingør Kommune vælge at budgettere med det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Ved Byrådets 1. behandling er der i resultatbudgettet indarbejdet det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Forskellen mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget fremgår af tabel 2, der viser de poster fra indtægtsprognosen, der er omfattet af valget af selvbudgettering. Tabel 2. Samlet skønnet indtægtsgrundlag ved statsgaranti og ved selvbudgettering i 2016 i kr. Statsgaranti Selvbudgettering Budget 2016 Budget 2016 Samlet skatteprovenu Tilskud og udligning Samlet skattefinansieret indtægtsgrundlag Selvbudgettering er skønnet til at medføre en mindreindtægt på 2,5mio. kr. set i forhold til statsgaranti. Center for Økonomi og Ejendomme kan derfor ikke anbefale valg af selvbudgettering. Der henvises til bilag 6 for en uddybning af valg af skattegrundlag. 2. Skatteprocenter Budgetforslaget fra 1. behandlingen forudsætter uændret personskatteprocent på 25,4 pct. og uændret dækningsafgift på offentlige ejendomme (grundværdi) på 15 promille samt på forskelsværdien på offentlige ejendomme på 8,75 pct. I budgetforslaget indgår, at dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme sænkes til 6,9 promille og at grundskylden på normaljord sænkes til 29,0 promille. Skat Opkrævning Indkomstskat 25,4 % Grundskyld: Normaljord 29,00 Produktionsjord 7,20 Dækningsafgift

9 Handicaprådet Mødedato Side 9 Statslige ejendomme, grundværdier 15,00 Andre off. ejendomme, grundværdier 15,00 Forskelsværdi, offentlige ejendomme 8,75 Forskelsværdi, erhvervsejendomme 6, Budgetforslag for den kirkelige ligning Valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for de kirkelige skatter skal svare til valget for kommunen. Provstiet har udregnet deres budget på baggrund af statsgaranti og med en kirkeskatprocent på 0,66 pct. Det statsgaranterede provenu er på 54,3 mio. kr. For uddybning se bilag 8. Kirkeskatten er undtaget fra skatteloftet for kommunerne. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Jf. sagsfremstillingen. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, 1. at ændringsforslag fra 1. behandlingen til 2. behandlingen godkendes jf. bilag 2 og at servicedriftspulje på 28 mio. kr. tilvælges. 3. at den ændrede anlægsplan for budget godkendes jf. bilag at de * markerede anlægsprojekter i 2016 frigives jf. bilag at statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2016 vælges jf. bilag at grundskyldspromillen på normaljord sænkes fra 29,3 til 29,0 7. at dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme sænkes fra 7,10 til 6,90 8. at grundskyldspromillen på produktionsjord forbliver på 7,2 9. at indkomstskatteprocenten forbliver på 25,4 % 10. at dækningsafgifterne forbliver på 15,00 for både statslige grundværdier og andre offentlige grundværdier og forskelsværdien for offentlige ejendomme forbliver på 8, at kirkeskatteprocenten fastholdes på 0,66 % Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Karsten Grubert, Kurt Mortensen Handicaprådet har noteret, at det fremgår af budgettet, at der ved det kommende udbud af offentlig transport er indregnet en besparelse. Handicaprådet vil på den baggrund gøre særligt opmærksom på, at nedlæggelse af ruter og andre serviceforringelser er særligt belastende for ældre og handicappede. Handicaprådet har med tilfredshed noteret, at der i det foreliggende budgetforslag ikke er yderligere besparelser på handicapområdet, end hvad der allerede følger af tidligere års budgetter. Handicaprådet ønsker, at der fremadrettet i det budgethøringsmateriale, der forelægges

10 Handicaprådet Mødedato Side 10 rådet, gøres særligt opmærksom på de områder, der er af særlig interesse for rådet.

11 Handicaprådet Mødedato Side Meddelelser og eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Handicaprådet Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Karsten Grubert, Kurt Mortensen Mødet i Handicaprådet, der er planlagt til den 19. oktober 2015, flyttes til tirsdag den 20. oktober 2015 kl Michael efterlyste input til alternative mødesteder.

12 Handicaprådet Mødedato Side 12 Bilagsliste 3. Høring af udbudsmateriale til udbud af indkøbsordning 1. Kravspecifikation indkøbsordning til visiterede borgere (235220/15) behandling af budget Bilag 1: Budgetforlig for Helsingør Kommune (241087/15) 2. Bilag 2: Budgetforlig (241719/15) 3. Bilalg 3: Resultatbudget pr (241718/15) 4. Bilag 4: Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandling (241058/15) 5. Bilag 5: Anlægsplan (241699/15) 6. Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag - statsgaranti el. selvbudgettering (240940/15) 7. Bilag 7: Takstoversigt til budget 2016 (241110/15) 8. Bilag 8: Helsingør Domprovstis budget 2016 (237964/15)

13 Bilag: 3.1. Kravspecifikation indkøbsordning til visiterede borgere Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 28. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

14 Bilag 1 Kravspecifikation Annoncering af offentligt udbud af indkøbsordning for borgere i eget hjem 1

15 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Krav til chauffører og andre medarbejdere Krav til varesortiment...4 Kølevarer...5 Frostvarer...5 Kolonial...5 Brød...5 Mælkeprodukter, smør og æg...5 Kød Information om varer og priser Tilmelding, afmelding og ændringer Bestilling Transport af varer til borgerens bopæl Levering Kvalitetssikring Fakturering og betaling

16 1 Indledning Kravspecifikationen beskriver kravene til Leverandører af indkøbsordningen. Der henvises herudover til kvalitetsstandarderne for de deltagende kommuner, som fremgår af Bilag 3. Målgruppen for indkøbsordningen er de borgere, der helt eller delvis ikke er i stand til at foretage indkøb af dagligvarer. Borgeren skal være visiteret af Kommunen til indkøbsordningen. Indkøbsordningen består af følgende dele: Bestilling Plukning og pakning af varer Levering af varer til borgerens hjem På-plads-sætning af køle- og frostvarer På-plads-sætning af øvrige varer for borgere, som er visiteret til dette (kun visse kommuner) Returemballage Afregning. Kravspecifikationen består af de krav, som tilbudsgiver skal opfylde. For afsnit 3 (Krav til varesortiment) og afsnit 9 (Kvalitetssikring) konkurrerer tilbudsgiverne på opfyldelsen af kravene i relation til tildelingskriteriet. Tilbudsgivers tilbud skal indeholde en besvarelse af delkriterierne. 2 Krav til chauffører og andre medarbejdere Kommunen ønsker, at aflevering af varer på borgerens bopæl foregår på en måde, der sikrer borgeren størst mulig tryghed, med respekt for den enkelte borger og under hensyntagen til, at aflevering af varer foregår i borgerens eget hjem. Leverandørens chauffører skal have en høflig, imødekommende og respektfuld fremtoning. Leverandørens chauffører skal være velsoignerede samt bekendt med og overholde hygiejniske principper i forhold til opgaveløsningen. Der må ikke ryges i borgerens hjem. Der påhviler Leverandørens medarbejdere tavshedspligt, jf. retssikkerhedslovens 43, stk. 2 og 3, omkring forhold, som de i forbindelse med deres arbejde måtte få kendskab til. Denne tavshedspligt ophører ikke ved fratræden eller ved kontraktforholdets ophør. Leverandøren skal sikre, at Leverandørens medarbejdere er vidende om, at de ikke må modtage eller give gaver herunder arv eller låne penge til eller af borgeren. Endvidere må Leverandørens medarbejdere ikke opholde sig i borgerens hjem uden borgerens tilstedeværelse. Leverandørens personale skal underrette Kommunen, hvis det opleves at borgeren udviser atypisk adfærd. Medarbejderne skal beherske dansk i skrift og tale. Konkret skal medarbejderne: Kunne tale og forstå dansk 3

17 Læse dansk så opgaven løftes fagligt forsvarligt Kunne fremvise ren straffeattest Kunne dokumentere at de er godkendt af Fødevarestyrelsen Være udstyret med mobiltelefon. Der skal i kommunikationen tages hensyn til, at mange af borgerne er svagthørende og svagtseende. Chaufførerne skal: Bære Leverandørens uniform Være forsynet med synlig billedlegitimation. Billede og tekst skal udformes således at svagtseende kan læse det. Af hensyn til borgerens tryghed stilles krav om, at Leverandøren i videst muligt omfang tilstræber, at aflevering af varer udføres af den samme medarbejder, og at det ligeledes tilstræbes, at eventuelle afløsere er de samme. 3 Krav til varesortiment Borgerne i indkøbsordningen skal have et bredt varesortiment at vælge ud fra. Sortimentet skal tilgodese alle borgere i ordningen, således at borgeren ikke oplever at det bliver dyrere at deltage i ordningen i forhold til selv at handle i ordinære supermarkeder. Det er et ønske at tilbudsgiver i sit varesortiment tilbyder: A. Almindelige dagligvarer B. Tilbudsvarer C. Discountvarer D. Bredt udvalg i færdigretter, også i mindre portioner E. Sæsonvarer F. Vitaminer og kosttilskud G. Økologiske varer H. Fedtfattige varer I. Sukkerfri varer J. Diæt varer (f.eks. glutenfri produkter, laktosefri produkter m.v.) K. Frugt og grønt L. Håndkøbsmedicin M. Produkter til personlig pleje N. Isenkram og mindre hjælpemidler O. Delikatesse varer P. Miljømærkede varer (f.eks. det europæiske miljømærke Blomsten og det nordiske miljømærke Svanen ) Det er ligeledes et ønske at den enkelte vare i det tilbudte varesortiment kan identificeres med billeder og tydelig prisangivelse på hjemmeside og eventuelt i katalog i papirudgave. 4

18 Fødevarer med kort holdbarhed skal leveres så tæt på produktionsdatoen som muligt, dog gælder følgende krav også: Krav til opbevaring, holdbarhed, transport og levering Kølevarer Krav til temperaturforhold ved vareleverancer skal sikres gennem f.eks. køleanordninger på køretøjer eller kølebokse. Mindstekrav Varer Mejerivarer på køl Snitgrønt Kogte æg Hakket kød med lang holdbarhed Hakket kød med kort holdbarhed (24 timer) Resterende kølevare Kølegrader 2-5 grader 2-5 grader 4-6 grader 2 grader eller lavere 5 grader eller lavere 3-5 grader Frostvarer Mindstekrav Temperaturen skal være minus 18 grader eller derunder ved opbevaring, transport og levering. Ved levering skal frostvarerne mindst have en restholdbarhed på 2/3 af den totale holdbarhedsperiode, dog mindst 3 måneder. Kolonial Mindstekrav Skal opbevares med den af producenten anbefalede temperatur/opbevaringsmetode. Ved levering skal kolonial mindst have en restholdbarhed på 2/3 af den totale holdbarhedsperiode. Brød Mindstekrav Skal opbevares med den af producenten anbefalede temperatur/opbevaringsmetode. Ved levering skal brød mindst have en restholdbarhed på 2/3 af den totale holdbarhedsperiode. Mælkeprodukter, smør og æg Mindstekrav Ved levering skal mælk mindst have en restholdbarhed på 5 dage. Kærnemælk skal dog mindst have en restholdbarhed på 4 dage. Øvrige mælkeprodukter (herunder ost), smør og æg skal mindst have en restholdbarhed på 2/3 af den totale holdbarhedsperiode. Kød Mindstekrav Hele kødstykker skal kunne holde sig min. en uge. For hakket kød skal Leverandøren i sit sortiment have produkter med en holdbarhed på min. 3 dage. Borgerne skal kunne få leveret dagligvarer i de mængder, der måtte være behov for. 5

19 4 Information om varer og priser Borgere, som er tilknyttet indkøbsordningen, skal informeres om priser og vareudbud på en måde, der gør dem i stand til at vælge mellem varerne på et velinformeret grundlag. Leverandøren udarbejder information om indkøbsordningen til borgerne, som skal godkendes af Kommunen. Brochuremateriale om Leverandøren og Leverandørens ydelser skal leveres i hardcopy og digitalt til Kommunen, som til enhver tid skal kunne rekvirere flere eksemplarer. Det aftales med hver enkelt kommune, hvorvidt det er Leverandøren eller Kommunen som sender materialet ud. Leverandøren skal præsentere sit varesortiment i et varekatalog/vareliste indeholdende billeder af samtlige varer. Varekataloget skal som minimum opdateres 1 gang årligt og udsendes af Leverandøren. Et udvalg af varesortimentet bør præsenteres i en ugentlig tilbudsavis samt information om discount varer til fast lav pris. Leverandøren skal præsentere udvalget af varer på en hjemmeside, der viser pris og billeder. Borgerne skal have mulighed for at bestille varer fra hjemmesiden. Leverandøren er forpligtet til at informere borgeren om væsentlige ændringer i tilknytning til indkøbsordningen. 5 Tilmelding, afmelding og ændringer Leverandøren skal anvende Kommunens omsorgssystem, hvor tilmelding og framelding af borgere fremgår. Leverandøren får beskeder i omsorgssystemet via advis og skal ligeledes selv anvende systemet til at kommunikere med Kommunen. Kommunerne anvender pt. nedenstående omsorgssystemer: Allerød Kommune: CSC Vitae Ballerup Kommune: KMD Care Frederikssund Kommune: CSC Vitae Fredensborg Kommune: CSC Vitae Helsingør Kommune: KMD Care Furesø Kommune : KMD Care Halsnæs Kommune: Avaleo Omsorg Kommunerne sørger i samarbejde med Leverandøren for adgang til omsorgssystemet. Leverandøren skal have etableret en internetforbindelse samt en sikker post adresse. Leverandøren stiller selv pc til rådighed. Udgifter til vedligeholdelse, opgraderinger mv. af omsorgssystemet afholdes af Kommunen. 6

20 Kommunen varetager kontakten mellem borgeren og Leverandøren hvad angår tilmeldinger og afmeldinger (ophør). Såfremt afmelding (ophør) sker fra borgeren eller pårørende til Leverandøren, gives der straks, og senest dagen efter, meddelelse til visitationen. Enkelte aflysninger eller flytning af en aftale, aftales mellem borger eller evt. pårørende og Leverandør. Ved 3 gentagne aflysninger meddeles dette til visitationen. Den enkelte borger vælger Leverandør på baggrund af Leverandørens informationsmateriale. Borgeren tilmeldes og afmeldes Leverandøren ved at Kommunen kontakter Leverandøren. I tilfælde af manglende modtagelse af indkøbsseddel skal Leverandøren kontakte Kommunen via advis i omsorgssystemet. Opfølgning fra Leverandøren og tilbagemelding fra Kommunen skal ske elektronisk samme dag. Leverandøren skal dokumentere tilbagemeldinger i omsorgssystemet til brug for en eventuel dokumentation. Ved tilmelding af nye borgere skal Leverandøren kunne tilbyde opstart af levering inden for 3 hverdage fra tilmelding. Borgeren har mulighed for at skifte Leverandør med 14 dages varsel. Borgeren skal henvende sig til Kommunen ved ønske om Leverandørskift. I særlige tilfælde kan varslet om Leverandørskift gøres kortere. I tilfælde af, at varen er udsolgt, skal der leveres en erstatningsvare. Erstatningsvaren skal være så identisk med den bestilte vare som muligt. Borgeren har i den forbindelse ret til at fravælge erstatningsvaren. Såfremt erstatningsvaren er dyrere end den udsolgte vare, må erstatningsvaren maksimalt faktureres til samme pris som den udsolgte varer. 6 Bestilling Borgere, som er tilknyttet indkøbsordningen, skal opnå en hurtig, simpel og driftssikker bestillingsproces, der fungerer så smidigt og optimalt som muligt. Leverandøren skal kunne håndtere alle nedenfor nævnte bestillingsmåder: Fax, mail, online ordrebestilling samt telefon, smartphone og PDA. Leverandøren kan ikke opkræve gebyr for call-funktionen, såfremt borgeren ved opringningen ikke foretager en bestilling. Telefonisk bestilling skal kunne foregå ved at borgeren telefonisk kontakter Leverandøren eller ringes op af Leverandøren. Leverandøren skal kunne tilbyde borgere telefonisk opkald på fast tidspunkt (interval 2 timer) mellem 9.00 og Leverandøren skal kunne modtage bestilling indtil 48 timer før levering. 7

21 Der skal for den enkelte bestilling være mulighed for blot at bekræfte forrige bestilling, således at der leveres præcis de samme varer, som ved sidste bestilling og levering. Hvis borgeren kontaktes telefonisk skal det ske på en høflig, imødekommende og respektfuld måde, ligesom personalet skal kunne tale og forstå dansk. 7 Transport af varer til borgerens bopæl De borgere, som tilknyttes indkøbsordningen, har krav på, at varer transporteres forsvarligt. For køle- og frostvarers vedkommende indebærer det transport under de rette temperaturmæssige forhold for at undgå fordærvet mad, optøning af frostvarer etc. For øvrige varer indebærer forsvarlig transport, at varerne transporteres uden risiko for at gå i stykker eller at blive udsat for ekstreme temperaturer. Leverandøren skal til enhver tid overholde gældende lovgivning vedrørende transport af fødevarer. Der henvises bl.a. til Bekendtgørelse 788 af 24. juli 2008 om fødevarehygiejne. Dokumentation skal på forlangende fremsendes til Kommunen i form af temperaturmålinger foretaget under transporten. Leverandøren skal have en procedure for håndtering af borgere inficeret med multiresistente bakterier. Leverandørens procedure skal vedlægges tilbuddet jf. udbudsbetingelserne. Der skal i alle bilerne forefindes engangshandsker, - maske og sprit til desinficering. Sprit skal anvendes efter hvert borgerbesøg. Leverandøren skal medvirke til at sikre miljøet gennem anvendelsen af råstoffer, køretøjer mv. som volder mindst muligt forurening. Kørslen skal planlægges og koordineres, så mindst muligt brændstofforbrug sikres. Chaufføren skal overholde Kommunens regler for tomgang samt bekendtgørelse om standsning og parkering i tættere bebygget område i Kommunen. Tomgangsregulativer fremgår af bilag 6. Motoren i et holdende motorkøretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt og højest 1 minut. I særlige tilfælde kan længere tid tillades. Særlige tilfælde kan fx opstå om sommeren hvor temperaturen er høj og køleapparatet derfor er nødt til at køre. De anvendte køretøjer skal enten minimum være EURO 5, eller være monteret med et godkendt partikelfilter, hvis køretøjet er EURO 4 eller mindre. Kommunerne anbefaler desuden: At køretøjer dimensioneres i forhold til opgaven for at undgå en unødvendig overdimensionering evt. gennem en plan for optimering af kapacitetsudnyttelsen. At Leverandøren efterspørger dæk med den bedst mulige kombination af værdier på rullemodstand, vejgreb og dækstøj. 8

22 8 Levering Kommunen lægger vægt på, at levering af varer på borgernes bopæl foregår på en måde, som sikrer borgerne størst mulig tryghed. Legitimation og overholdelse af aftalte leveringstidspunkter er afgørende elementer i indkøbsordningen. Leverandøren bør tilstræbe, at det så vidt muligt er det samme bud, der leverer til den samme borger, således, at borgeren kan føle sig tryg ved Leverandørens bud. Leverandøren skal udarbejde et velkomstbrev som bekræfter overfor borgeren hvilken dag og i hvilket timeinterval bestilling er aftalt, samt hvilken dag varerne leveres. Velkomstbrevet skal endvidere indeholde et telefonnummer til eventuelle afbestillinger. Leverandøren er forpligtet til at koordinere tidspunktet for levering med dagtilbud og træningscentre. Tidspunktet for levering af varer må ikke afskære borgeren fra disse tilbud. Ved levering anbringes køle- og frostvarer i køleskab/fryser hos de borgere, som har behov for dette. Leverandøren skal ved levering ringe på, præsentere sig tydeligt i eventuel dørtelefon, vente på at døren bliver åbnet og bære varerne til borgerens køkkenbord. Nogle borgere har en cylinderadgang. Aftaler om adgangsforhold sker direkte med den enkelte borger. Hvis borger udleverer nøgler til Leverandør, skal Leverandøren sikre at disse opbevares forsvarligt i godkendt nøgleskab og adskilt fra kørelister. Leverandøren skal kvittere for modtagelse af borgerens nøgle. Kvitteringen skal udstedes til borgeren. Så længe nøglerne er i Leverandørens besiddelse, må nøglerne ikke nummereres på en sådan måde, at nøglen kan spores til adressen. Såfremt der bortkommer en af borgerens nøgler i Leverandørens besiddelse, skal Leverandøren straks og uden ophold sikre en omlægning af låsen og Leverandøren skal afholde enhver udgift. Leverandør skal have en oversigt over, hvilke borgere som Leverandør har modtaget nøgler fra. Ved ophør af indsatser skal Leverandør leverer nøgle tilbage til borgeren. Leverandør skal ved returnering af borgerens nøgle, sørge for at borgeren kvitterer for modtagelse af nøglen. Hvis borgeren ikke lukker op, skal Leverandøren med det samme kontakte det telefonnummer, som Kommunen oplyser ved kontraktstart. Ved akut behov ringes 112. Ved levering af varer, som er beskadigede, optøede eller på anden måde kvalitetsmæssigt væsentligt forringet, skal der tilbydes erstatningsvarer, som leveres senest dagen efter. Hvis borgeren ikke ønsker varen, krediteres borgeren. Varerne omfatter flasker og dåser med pant. Returpant skal modtages og modregnes i borgerens betaling. Leverandøren er kun forpligtiget til at modtage den type returpant, som oprindeligt er leveret af Leverandøren. Kvittering for pant afleveres til borgeren. 9

23 9 Kvalitetssikring Leverandøren skal have et gennemarbejdet og velafprøvet system til kvalitetssikring og anvende egenkontrol. Kommunen forbeholder sig ret til at gennemføre stikprøvekontrol med Leverandørens leveringer og tilfredshedsundersøgelser blandt borgere tilknyttet indkøbsordningen. Kommunen skal orienteres om alle skriftlige klager over Leverandørens udførelse af opgaven. Leverandøren skal medvirke ved en eventuel klagebehandling, ved at stille information og ressourcer til rådighed. Kommunen kan til enhver tid kontakte Leverandøren for at afholde statusmøde, hvor den forløbne periode drøftes herunder resultater fra eventuelle stikprøver og tilfredshedsundersøgelser samt klager. I opstartsperioden afholdes statusmøder efter behov, herefter en gang årligt eller efter gensidige behov. Resultater fra Fødevaredirektoratets kontrol af detailvirksomheder, der vedrører Leverandørens engagement i ordningen, vil blive offentliggjort for de borgere, der indgår i ordningen som almindelig information til borgerne. Leverandøren skal som minimum føre kontrol med: A. Antal leverancer opdelt på almindelige leverancer og fejlleverancer. B. Klager fra borgere. C. Flytninger af aftaler forårsaget af Leverandøren D. Forsinkelser i leveringer forårsaget af Leverandøren E. Antal flytninger/afmeldinger efter tidsfristen forårsaget af Leverandøren. F. Hvor mange og hvilke borgere, der ikke har taget imod deres varer. G. Hvor mange og hvilke borgere, som ikke har afgivet bestilling 3 eller flere gange efter hinanden. 10 Fakturering og betaling Borgerne kan foretage betaling via PBS og dankort. Ved manglende betaling skal Leverandøren kontakte borgeren for at afklare årsagen hertil. Hvis leveringen ophører grundet manglende betaling skal både borgeren og Kommunen orienteres forud for ophør af levering. Leverandøren skal sikre dokumentation for leverede ydelser i elektronisk form. Leverandøren skal endvidere sikre registrering af aflyst hjælp. Dokumentation for leverede ydelser og registrering af aflyst hjælp skal vedlægges den fremsendte faktura månedsvis bagud. Kommunen laver stikprøver af den fremsendte dokumentation. 10

24 Leverandøren fakturerer Kommunen månedligt. Fakturaen skal være udspecificeret jf. rammeaftalens punkt

25 Bilag: 4.8. Bilag 8: Helsingør Domprovstis budget 2016 Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 28. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

26 HELSINGØR DOMPROVSTIUDVALG Sct. Olaigade 53, 1. th., 3000 Helsingør Tlf.: Mail: Byrådet i Helsingør kommune Stengade Helsingør Vedr.: Endelige budgetter for Helsingør domprovsti 2016 Helsingør, den 15. september 2015 Under henvisning til bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi, nr. 753 af 25. juni 2013, skal Helsingør domprovstiudvalg herved meddele, at man efter forudgående budgetsamråd den 25. juni 2015, har godkendt budgetter for året 2016 for de kirkelige kasser i Helsingør kommune med nedenstående tilskud af kirkelige ligningsmidler: Egebæksvang kirkekasse kr Gurre kirkekasse kr Hellebæk kirkekasse kr Hornbæk kirkekasse kr Mørdrup kirkekasse kr Helsingør domsogns kasse/helsingør kirkegård kr Sct. Mariæ kirkekasse kr Sthens kirkekasse kr Tikøb kirkekasse kr Vestervang kirkekasse kr Provstiudvalgskasse kr Landskirkeskat kr Forbrug af kirkelige ligningsmidler og ligningsbehov i alt 2016 kr Helsingør domprovstiudvalg har i ovenstående godkendelser støttet sig til, at Helsingør kommune vælger statsgaranti. Menighedsrådene, kirkegårdsbestyrelsen og domprovstiudvalget bestræber sig på, i samråd og fælles langtidsplanlægning, at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,66, idet man dog skal tage forbehold for Kirkeministeriets forbrug af de lokale kirkeskattemidler, som vi er uden indflydelse på. Domprovstiudvalget skal herefter indstille, at den kirkelige ligning 2016 udskrives med uændret udskrivningsprocent på 0,66 og at de anførte ligningsbeløb efter de godkendte budgetter udbetales til de respektive kasser og til Kirkeministeriets fællesfond som landskirkeskat. Helsingør domprovsti afsætter ikke midler af i 2016 jfr. lov om folkekirkens økonomi 7a til uforudsete udgifter. Efter byrådets godkendelse af udskrivningsgrundlaget 2016, afventer Helsingør domprovstiudvalg meddelelse herom. Med venlig hilsen på vegne af PU Steffen Ravn Jørgensen domprovst

27 Bilag: 4.6. Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag - statsgaranti el. selvbudgettering Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 28. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

28 Center for Økonomi og Ejendomme Stengade Helsingør Tlf Dato Sagsbeh. tlj11 Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag statsgaranti el. selvbudgettering 1 Indledning Dette notat har til formål at beskrive de indtægtsposter, hvor kommunen i forbindelse med budgetlægningen skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. Posterne omfattet af dette valg er indkomstskat og tilskud og udligning. Indledningsvis præsenteres en sammenfatning af alle indtægtsposter og resultatet af at vælge statsgaranti eller selvbudgettering. Efterfølgende uddybes skønnet over indkomstskatter og tilskud og udligning. 2 Sammenfatning I nedenstående tabel ses de forventede indtægter fra alle indtægtsposter vedrørende skat og tilskud og udligning. Der kan for 2016 vælges mellem statsgaranti og selvbudgettering for posterne skatteprovenu og tilskud og udligning. Derfor er der 2 kolonner for Alle poster i overslagsårene er udelukkende baseret på selvbudgettering. Tabel 1: Indtægtsposter budget kr. Statsgaranti Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Skatteprovenu Tilskud og udlign Ekstraordinær finansiering Efterregulering af tilskud og udligning Efterregulering af skat I alt omfattet af Statsgaranti Ejendomsskat (grundskyld) Ejendomsskat (dækningsafgift) Selskabsskatter Øvrige skatter Samlet skattefinansieret indtægtsgrundlag

29 Ved valg af selvbudgettering, frem for statsgaranti i 2016, er provenuet fra Indkomstskatten på 9 mio. kr. højere. Forskellen skyldes, at KL s seneste vækstskøn for udskrivningsgrundlaget fra september 2015 (som selvbudgettering bygger på) er mere optimistisk for årene end det af staten udmeldte vækstskøn i statsgarantien. Ved valg af selvbudgettering vil indtægten fra tilskud og udligningsordningen derimod være 11,5 mio. kr. lavere end ved statsgarantien. Dette skyldes hovedsagligt det højere udskrivningsgrundlag anvendt ved selvbudgettering. Hvis der vælges selvbudgettering vil indtægten dermed samlet set være 2,5 mio. kr. lavere end ved valg af statsgaranti. Administrationen anbefaler derfor et valg af statsgaranti. 3 Uddybning af valg af skattegrundlag 3.1 Indkomstskat Af tabel 2 fremgår det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2016 og frem. Endvidere ses skatteprovenuet som resultatet af udskrivningsgrundlaget ganget med udskrivningsprocenten. Desuden ses det beløb Helsingør Kommune skal bidrage med til finansiering af det skråskatteloft samt skatteprovenuet efter medfinansiering af det skrå skatteloft. Tabel 2: Indkomstskat budget kr. Statsgaranti Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Udskrivningsgrundlag Skatteprocent 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 Skatteprovenu Medfinansiering skrå skatteloft Skatteprovenu inkl. skrå skatteloft Som det fremgår af tabel 2 modtager Helsingør Kommune i alt mio. kr. i skatteprovenu ved valg af statsgaranti og ved valg af selvbudgettering er det forventede skatteprovenu mio. kr. En forskel på 9 mio. kr. Beregningsmåden for det statsgaranterede og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag gennemgås kort nedenfor Selvbudgettering Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag udgør mio. kr. og bygger på de allerede lignede selvangivelser for 2014 samt et skøn for de endnu ikke lignede. Derved 2

30 nås et skøn for udskrivningsgrundlaget for 2014, der efterfølgende fremskrives med KL s forventninger til udviklingen for 2014 til Statsgaranti Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør mio. kr. i 2016, og er beregnet ud fra den enkelte kommunes udskrivningsgrundlag for 2014 for de lignede indkomster, som opgjort pr. maj 2015 og korrigeret for en række lovændringer med indflydelse på indkomstskatten. Vælger Helsingør Kommune statsgaranti medfører det, at afregningen af skat til kommunen i 2016 er endelig, således at der ikke sker en efterregulering i de efterfølgende år Medfinansiering af det skrå skatteloft Helsingør Kommune satte i budget 2008 indkomstskatten op fra 24,8 til 25,4. Dette medførte, at kommunen fra 2008 og frem skal medfinansiere det skrå skatteloft. Medfinansieringen af det skrå skatteloft er på 7,9 mio. kr. 3.2 Tilskud og udligning Udligningsordningen er vedtaget for sikre et forholdsvist jævnt serviceniveau i alle landets kommuner. Ordningen finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne selv. Hvor meget en kommune modtager fra - eller skal bidrage til ordningen, afhænger af balancen mellem kommunens skatteindtægter og kommunens udgiftsbehov det såkaldte strukturelle over- eller underskud. Har kommunen strukturelt overskud bidrager den til ordningen, omvendt har kommunen strukturelt underskud modtager den fra ordningen. Hvor meget kommunen modtager afhænger af størrelsen på de strukturelle underskud, samt sammensætningen af udgiftsbehovet. Kommunens skatteindtægter beregnes på baggrund af kommunens grundværdier samt det skønnede udskrivningsgrundlag for personskatten. I beregningen af provenuet anvendes en gennemsnitlig skattetryksfaktor for hele landet, der inkluderer både udskrivningsprocent og grundskyldspromille. Udgiftsbehovet udgøres af et demografisk bestemt udgiftsbehov med en samlet vægt på 70 procent og et socioøkonomisk udgiftsbehov med en samlet vægt på 30 procent. I opgørelsen af det socioøkonomiske udgiftsbehov indgår udgiftsbehovskriterier og vægte i både landsudligningen og hovedstadsudligningen med henblik på at afspejle kommunernes sociale opgaver og generelt forbedre udligningen af kommunernes socioøkonomiske udgiftsbehov. Helsingør Kommune modtager samlet set penge fra ordningen, og tabel 3 viser, hvorledes Helsingør Kommunes indtægter fra tilskuds- og udligningsordningen fordeler 3

31 sig på de forskellige poster i ordningen samt forskellen på statsgaranti og selvbudgettering i Tabel 3: Tilskud og udligning budget kr. Statsgaranti Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Efterregulering af tidligere tilskudsår Udligning af selskabsskat Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto Udligning vedrørende udlændinge Efterregulering af tidligere tilskudsår Bidrag Udviklingsbidrag Særlige tilskud Tilskud vanskeligt stillede kommuner* ??? Tilsvar vanskeligt stillede komm. i hovedstads. Tilskud vanskeligt stillede komm. i hovedstads.* Tilskud til Ø-kommuner 0 0??? Tilskud vedr. mindre øer 0 0??? Tilsvar kommuner med borgere med sociale problemer Tilskud kommuner med borgere med sociale problemer* Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet Tilskud vedrørende skattenedsættelse i 2014 og 2015 Tilskud vedrørende skattenedsættelse i 2016 Midlertidig overgangsordning vedr. refusionsomlægningen Beskæftigelsestilskud Ekstraordinær finansiering I alt * Tilskud fra de markerede puljer tildeles efter ansøgning. Til disse puljer skal kommunen også yde tilsvar dvs. bidrage til pba. befolkningstallet. 4

32 I KL s skøn for bloktilskuddet i overslagsårene indgår en forventning om et stigende negativt balancetilskud grundet stigende skatteindtægter og nulvækst i serviceudgifterne. Dette forårsager det gradvise fald i indtægterne fra tilskud og udligning selvom væksten i udskrivningsgrundlaget er holdt på niveau med den forventede vækst på landsplan. I 2016 modtager Helsingør Kommune et tilskud på 16,3 mio. kr. som tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet. Dette tilskud tildeles kun i 2016 og KL vurderer, at sandsynligheden for at tilskuddet fortsættes er lille. Center for Økonomi og Ejendomme vurderer dog at tilskuddet vil fortsætte i en eller anden form og der er derfor lagt et tilskud af tilsvarende størrelse ind i overslagsårene. I budgettet er desuden indlagt et tilskud til skattenedsættelse i Dette er et skøn for det tilskud kommunen vil modtage som en følge af nedsættelsen af grundskylden og dækningsafgiften som aftalt i årets budgetforlig. Det endelig tilskud vil blive udmeldt fra Social- og Indenrigsministeriet ultimo Konsekvenser ved valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Som tidligere nævnt vil Helsingør Kommune ved valg af selvbudgettering - modtage 2,5 mio. kr. mindre i nettoprovenu i 2016 fra skatter og tilskud og udligning. Administrationen anbefaler ikke det valg, og nedenstående beskriver usikkerhederne ved valg af selvbudgettering. Når skatteåret 2016 er endeligt opgjort vil Helsingør Kommune faktiske udskrivningsgrundlag og dermed skatteprovenu blive beregnet. På baggrund af dette vil Helsingør Kommunes faktiske provenu fra udligningsordningen ligeledes blive beregnet. Er der forskel mellem hvad kommune modtog i 2016 og hvad kommune skulle have modtaget i forhold til den faktiske opgørelse, vil kommunen blive efterreguleret. Efterreguleringen vil finde sted i Størrelsen på en positiv eller negativ efterregulering afhænger af forskellen på de skøn, der er gjort i forbindelse med selvbudgetteringen og den faktiske udvikling inden for disse områder. I forbindelse med selvbudgetteringen er der skønnet over følgende områder: Udviklingen i befolkningstallet på landsplan og i Helsingør Kommune Udviklingen i udskrivningsgrundlaget og grundværdier på landsplan og i Helsingør Kommune Udviklingen i udgiftsbehovet på landsplan og i Helsingør Kommune Det er selvsagt en vanskelig øvelse at foretage disse skøn, og selvom Helsingør Kommune altid anvender KL s skøn, vil selvbudgettering være behæftet med stor usikkerhed særligt i disse år, der fortsat er præget af finanskrisen. En mindre afvigelse i forhold til skønnene kan således hurtigt ændre en mindre gevinst til et mindre eller større tab. 5

33 Vælges der statsgaranti, er provenuet i 2016 endeligt og vil ikke blive efterreguleret. Center for Økonomi og Ejendomme vil derfor altid anbefale et valg af statsgaranti med mindre der er udsigt til en større gevinst og en mere stabil finansiel periode. 6

34 Bilag: 4.4. Bilag 4: Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandling Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 28. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

35 Oversigt - Driftskorrektioner Børne- og Uddannelsesudvalget Skoler Ram Norm og mængderegulering skoler efter faktisk elevtal Faktisk elevtal på 10-klasseskolen Øresund og Erhvervskolen 6 Socialudvalget Anden Social Service Ikke ram Regulering af udgifter til Personlige tillæg Mængderegulering af udgifter til boligydelse Mængderegulering af udgifter til Boligsikring Side 1 af 1

36 Bilag: 4.7. Bilag 7: Takstoversigt til budget 2016 Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 28. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

37 Sammendrag af takster 2015 (kr.) 2016 (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 Børn og unge Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)* ,6 % Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)* ,6 % SFO ,6 % Fritids- og ungdomsklubber ,6 % Pensionister: Betaling for mad - madudbringning (pr. hovedret) 47,50 48,50 2,1 % Betaling for mad - madudbringning (pr. biret) 18,00 18,50 2,8 % Andet: Personoplysninger pr. stk. 75,00 76,00 1,6 % Sygesikringsbevis og lægeskift 190,00 195,00 2,8 % BBR ejendomsoplysninger pr. stk. 70,00 70,00 0 % * på børne- og ungeområdet opkræves i 11 mdr. (i juli måned opkræves der ikke forældrebetaling). Alle takster fordelt på udvalgsområder Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Skorstensfejer: Helsingør Kommune følger KL's takstblad på de vejledende takster for skorstensfejerarbejde på KL's hjemmeside. De vejledende takster tillægges et omkostningsbidrag på 5 % til dækning af administration ved opkrævning over ejendomsskattebilletten. De vejledende takster reguleres hvert år for det efterfølgende år. Skadedyrsbekæmpelse: Gebyr for rottebekæmpelse pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien via ejendomsskattebilletten (kr.) 2016 (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 Gebyr i promille 0,0238 0,0245 2,94% Gebyr for miljøtilsyn pr. time 308,70* *Takst for 2016 udmeldes af Miljøministeriet 1

38 Trafik, Vej og Grønne områder 2015 (kr.) 2016 (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 Axeltorv Onsdag - fredag - lørdag pr. stadeplads pr. år 1.773, ,00-0,06% For en enkelt dag 102,00 102,00 0,00% Bærfrugtsstade - pr. måned 706,00 705,00-0,14% Juletræsstade - pr. måned 706,00 705,00-0,14% Blomstertorvet, stadeplads Reguleres pr efter forbrugerprisindekset Mandag-lørdag pr. år - ekskl. forbrug , ,00-0,08% Stadeafgift er pr (priserne er momsfri). Skove og naturområder Salg af brænde, følger Skov- og Naturstyrelsens dagspris og takstprisen er ab Sindshvile/fældestedet. Leveringsomkostninger er min. 1 vognmandstime Kolonihaver Lejen er fastsat i de enkelte kolonihaveforeningers aftaler med Helsingør Kommune Parkeringsafgifter Parkeringsafgifter er fastsat i Færdselsloven af Folketinget. Kan ikke nedsættes pga. lav indkomst Helsingør Nordhavn GÆLDENDE FRA Stk. 1. Afgifter for fartøjer hjemhørende i Helsingør Nordhavn For lystfartøjer, joller, pramme, hyttefade og andre liggende fartøjer betales for liggeplads i vand eller på land efter bredden af den benyttede liggeplads. gældende for kontrakter indgået før : Pladsbetegnelse Bådbredde i cm For perioden incl. Moms (kr.) For perioden excl. Moms (kr.) For perioden incl. Moms (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 A u/p 1.998, , ,58 1,8% B m/p 2.996, , ,56 1,8% C m/p 4.095, , ,19 1,8% D m/p 5.596, , ,09 1,8% E m/p 7.060, , ,71 2,5% F m/p 8.533, , ,65 3,5% G m/p , , ,84 2,5% H m/p , , ,28 2,5% 2

Bilag 1 Kravspecifikation. Annoncering af offentligt udbud af indkøbsordning for borgere i eget hjem

Bilag 1 Kravspecifikation. Annoncering af offentligt udbud af indkøbsordning for borgere i eget hjem Bilag 1 Kravspecifikation Annoncering af offentligt udbud af indkøbsordning for borgere i eget hjem 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Krav til chauffører og andre medarbejdere...3 3 Krav til varesortiment...4

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Tillægsdagsorden Handicaprådet

Tillægsdagsorden Handicaprådet Tillægsdagsorden Handicaprådet : Mandag den 14. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Bilag 3 - Kravspecifikation

Bilag 3 - Kravspecifikation Bilag 3 - specifikation Denne kravspecifikation beskriver kravene til leverandørerne af indkøbsordningen. Tildeling sker ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. udbudsmaterialets punkt 20. Tildelingen

Læs mere

Tillægsdagsorden Handicaprådet

Tillægsdagsorden Handicaprådet Tillægsdagsorden Handicaprådet Mødedato: Mandag den 14. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard

Læs mere

Bilag 1 (Kravspecifikation)

Bilag 1 (Kravspecifikation) Bilag 1 () Udbud af indkøbsordning til hjemmeboende brugere Roskilde Kommune Myndighedsservice for indkøbsordning 7. maj 2010 Side 1 af 16 1) Indledning Myndighedsservice har mulighed for at visitere til

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Levering af dagligvarer for visiterede borgere. Kravspecifikation

Levering af dagligvarer for visiterede borgere. Kravspecifikation Levering af dagligvarer for visiterede borgere Kravspecifikation 2014 1 Kravspecifikation I det følgende beskriver Social & Ældre hvilke krav, der stilles til leverandører, der ønsker at leverer dagligvarer

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Praktisk hjælp - Indkøbsordning

Praktisk hjælp - Indkøbsordning Ydelsestype Indkøbsordning (9) Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Udbud af indkøbsordning for visiterede borgere i eget hjem

Udbud af indkøbsordning for visiterede borgere i eget hjem Bilag 1 ravspecifikation Udbud af indkøbsordning for visiterede borgere i eget hjem Januar 2015 Indledning Social- og Sundhedsafdelingen i øge ommune har mulighed for at visitere til hjælp til indkøb til

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Praktisk hjælp - Indkøbsordning

Praktisk hjælp - Indkøbsordning Ydelsestype Indkøbsordning (9) Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Indkøbsordning til borgere i eget hjem

Indkøbsordning til borgere i eget hjem Bilag 1 Indkøbsordning til borgere i eget hjem Københavns Kommune specifikation i forbindelse med udbud af indkøbsordning 2012 August 2012 E-doc: 2012-467231 Sag: 2012-84849 1. Indledning Københavns Kommune

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Egebjerg Købmandsgård Dato for tilsynsbesøg: 16. august 2013 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: kl. 9.50 10.30

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Egebjerg Købmandsgård Dato for tilsynsbesøg: 18. marts 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: kl. 12.30-13.30

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer:

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 05. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 8:30 Mødested: Bemyndiget Bemærkninger: Høring gennemført uden fysisk møde Medlemmer:

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere