GENERALFORSAMLING, 6. MAJ 2009 I KK S LOKALER I ØLSTYKKE KL. 19 OG AFSLUTNING KL AF KK S MEDLEMMER DELTOG.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING, 6. MAJ 2009 I KK S LOKALER I ØLSTYKKE KL. 19 OG AFSLUTNING KL. 22 29 AF KK S MEDLEMMER DELTOG."

Transkript

1 Side 1 GENERALFORSAMLING, 6. MAJ 2009 I KK S LOKALER I ØLSTYKKE KL. 19 OG AFSLUTNING KL AF KK S MEDLEMMER DELTOG. Referatet vil indeholde forklaringer på problematikkerne i kælderens arealer til forskellige aktiviteter (bl.a. for at lette forståelsen for nye medlemmer) herunder et forsøg på at give et øjebliksbillede af, hvorledes dialogen udspandt sig i en positiv ånd. Formanden (Helle Arnø) bød hjertelig velkommen og var glad for at se så stor en del af medlemmerne være til stede i dag og så frem til en positiv dialog. 1. Valg af dirigent: Ida Trier Dahlkild blev på forslag valgt uden modkandidat. Formanden foreslog, at alle rejste sig efter tur for en kort præsentation, grundet det store antal af nye medlemmer; som endnu ikke kender hinanden. Ulla Elmqvist startede. 2. Formandens beretning: Af praktiske årsager vedlægges formandens beretning i sin helhed. Beretningen beskriver i korte træk det forøgede aktivitetsniveau, som hersker i KK, og det betydelige antal af nye medlemmer, nemlig 29 nye, som er tilgået KK i det forløbne år. 3. Regnskabsaflæggelse: Regnskab og budget for er tidligere udsendt pr. til samtlige medlemmer og yderligere eksemplarer blev uddelt på generalforsam-lingen. Kassereren (Geirr Arnø) gennemgik derefter regnskabet, post for post, og oplyste, at der havde været 6 udmeldelser med tilbagebetaling af depositum og indkøb af nye nøgler til nye medlemmer. Der har været udgifter til el-udstyr og afløb samt udgifter i forb. med Langes Magasin. Der blev derefter spurgt om spørgsmål til regnskabet. 1 af 9 17/02/

2 Bo Rødding havde et spørgsmål omkr. adgang til KK. Anledningen var en situation, hvor bestyrelsen havde tilladt en udefrakommende person at bruge KK s ovne til en speciel opgaves gennemførelse. Formanden forklarede, at man havde fået en direkte henvendelse fra formanden for Smørum Kunstforening, som KK er forpligtet til at støtte og arbejde sammen med i henhold til indgåede aftale med kommunen. Et af deres medlemmer skulle udstille på Tønder Kunstmuseum og havde arbejder i gang i København, men var kommet i praktiske vanskeligheder. Aktiviteten var desuden finansielt støttet af Carlsbergfonden. Bo var tilfreds med svaret og ville blot forhøre sig om muligheden for udenforstående at trække på brugen af ovnene. Regnskabet blev herefter sat til afstemning, og blev enstemmigt godkendt. 4. Opdatering af vedtægterne: Ændring af regnskabsår fra til Inden ændringen i regnskabsperioden blev godkendt, blev der spurgt om ændringen havde nogen økonomisk konsekvens for medlemmerne. Kassereren bekræftede, at det ikke var til-fældet. Ændringen var blot et ønske om, regnskabsperioden skulle følge rytmen i KK s aktiviteter. Opdateringen blev derefter sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. Side 2 5. Fastsættelse af årskontingent foreslås uændret fra sidste år på 600 kr. Der var ingen indvendinger mod forslaget, som herefter blev enstemmigt vedtaget. 6. Godkendelse af budget for 2009/2010 (Herunder køb af Bo Røddings glasovn og fritagelse for kontingent for webmaster: Bendette Hydeskov. Kassereren gjorde med vanlig grundighed rede for de overvejelser, som ligger til grund for budgetforslaget. Der kalkuleres med 55 betalende medlemmer, en tilgang på 5 medlemmer og en afgang på 7 medlemmer (selvfølgelig rent gætværk) Der er i budgettet taget højde for anskaffelse af Bo Røddings glasovn, hvor beløbet (indgået i kalkulationen), andrager kr. Den tilbudte pris er kr. og en ny foring vil koste ca kr. Prisen for en ny ovn er ca kr., hvorfor vi med de nye indbetalinger af kontingent og den eksiste-rende kassebeholdning vil kunne finansiere en ny ovn uden vanskeligheder og stadigvæk have en komfortabel kassebeholdning til den daglige drift. 2 af 9 17/02/

3 Budgettet blev sat til afstemning og vedtaget med akklamation. Bo fik herefter ordet og gjorde opmærksom på, at det efter hans mening ikke var nødvendigt at anskaffe en ny ovn, eller for den sags skyld at købe hans gamle ovn. Vi kunne jo blot fortsætte med det nuværende arrangement, hvor Bo låner os ovnen, som er hans ejendom evt. mod en goodwill f.eks. kontingentfrihed. --- Diskussionen tog derefter fart omkr. lån af Bo s ovn, kontra vores evt. køb af den, eller om vi skal købe en helt ny ovn. Finn Højrup gjorde opmærksom på, at bestyrelsen havde haft dette emne til diskussion de sidste 6 mdr., og at det var bestyrelsens opfattelse, at vi i KK ud over kommunens ovne helst vil eje de anlæg, som benyttes i KK også for at undgå, at tilfældigheder kommer til at præge forholdet, herunder risikoen for at enkeltmedlemmer blot kan flytte deres anlæg efter forgodtbefindende til usikkerhed for KK s medlemmers brug af de pågældende anlæg. Her tænkes i særdeleshed på glasovnen, som jo bruges virkelig meget nu. Karen Kjær spurgte om bestyrelsen havde undersøgt prisen for anskaffelse af en større ovn, da det måtte kunne forventes, at der ville blive et fremtidigt ønske om et større anlæg med de flere muligheder, som dette indebærer for arbejde i glas. Kassereren oplyste, at det ikke have været aktuelt, da vor finansielle situation jo ikke indbød til det på nuværende tidspunkt. Martha Wickens nævnede, at hun ikke kendte den dybere årsag til KK s lån af Bo s glasovn og stillede et konkret forslag om at etablere en skr. aftale imellem KK og Bo med klare betingelser for lån af Bo s glasovn. 1 års perioder blev nævnt. Bo Rødding påtog sig opgaven med at formulere den konkrete tekst i dokumentet og frem-sende dette til bestyrelsen. Forslaget vendt bred enighed. Vi gik derefter over til at stemme for de forskellige forslag, som var: 1) Købe Bo Røddings glasovn 2) Fortsat at låne Bo s ovn suppleret med skr. aftale om betingelserne for 1 år ad gangen For forslag 1) stemte: ingen For forslag 2) stemte: 20 Side 3 Det blev herefter endeligt besluttet, at Bo laver et udkast til en skr. aftale om lån af hans ovn 1 år ad gangen. 3 af 9 17/02/

4 Der var fortsat en diskussion omkr. evt. betaling for lån af ovnen og resultatet blev, at Bo forsat skal betale kontingent, men vil få en kompensation på 600 kr. Dette gælder ligeledes for Webmasteren, så hun fortsat betaler kontingent men til gengæld får et vederlag på 600 kr. for sit arbejde. Herefter var der en kort diskussion omkr. forsikring af Bo s glasovn, som på nuværende tidspunkt ikke er omfattet af KK s forsikring. Bo mente ikke, at det var nødvendigt at gå med livrem og seler i dette forsikringsspørgsmål. Petronella Blokker oplyste, at hun for nylig har købt en lille glasovn, som er forsikret selv om den står på en anden adresse end forsikringstageren. Desuden var der en lang række faglige spørgsmål, som Bo svarede på med stor professiona-lisme, og dermed løste en række vanskeligheder, bl.a. spørgsmål om glasur, varme-grader, luftbobler i glasset samt glasstumper i ovnen etc. Situationen i KK er, at vi er ved at komme i den situation, at hvis alle aktive møder op, så er vi ved at være rigtig mange samtidig i KK. Det er et positivt problem, men det trænger sig alligevel på, særligt når det betænkes, at Bo Røddings 3 store litografipresser fylder op og tager plads for andre aktiviteter. I den situation har opfattelsen hidtil været, at Bos hjørne er lukket land for alle andre medlemmer i KK. Glasfolkene kommer snart i den noget vanske-lige situation, at de ikke kan finde plads nok til at fungere på, hvorfor muligheden for at henstille glasting og bruge f.eks. Bo s store litografipresser som bord trænger sig mere og mere på. Her forekom det, at der har været en kommunikationsbrist imellem bestyrelsen og Bo, idet Bo kundgjorde, at han gerne ser, at alle medlemmer frit kan bruge pladsen i litografiafdelingen. Tove Søndergaard spurgte om man kunne lægge en træplade ovenpå den store presse for at få skabt mere plads til de praktiske gøremål i forb. med glasovnens funktion. Bo bekræftede, at han var indforstået med det og påtog sig at anskaffe en træplade til formålet, dog mod at KK betalte omkostningen, hvilket kassereren bekræftede var i orden. Bo oplyste, at han p.t. forhandler med en finsk kunde om salg af en af presserne. Der var bred enighed om, at vi alle ser frem til at det må lykkes for ham, da de optager rigtig meget plads for andre aktiviteter Bo stiller gerne sin ekspertise i litografi til rådighed, evt. i form af en workshop, men gjorde dog specielt opmærksom på, at en oplæring i litografi vil tage 2 år. Diskussionen fortsatte omkr. grafikrummet. 7 medlemmer viste ved håndsoprækning interesse for en intro-dag, som bestyrelsen vil arbejde videre med for at udmønte i konkret form. 4 af 9 17/02/

5 Birthe Olesen ville gerne deltage i et kursus i linoleumsgrafik. Ingelise Langer spurgte, om der var muligt at flytte onsdags-aktiviterne til en anden dag, da det kolliderede med malernes aktiviteter. Formanden oplyste, at det altid var vanskeligt at flytte aktiviteter, der hidtil havde foregået på onsdagene. Side 4 7. Valg af bestyrelse og formand: Formanden (Helle Arnø) er på valg hvert år og blev genvalgt med akklamation men meddelte, at hun stopper som formand ved næste generalforsamling i 2010 men vil dog gerne fortsætte som alm. bestyrelsesmedlem. Næstformanden (Dorthe Aggebo) oplyste, at hun er valgt for 2 år og derfor tager næste år med. Hun vil ikke overtage posten som formand, men vil gerne fortsætte som alm. bestyrel-sesmedlem. Kasserer (Geirr Arnø) modtog genvalg men stopper til næste års generalforsamling. Jytte Weihrauch vil gerne overtage hvervet til næste år. Elisabeth Teglkamp blev valgt til bestyrelsen som afløser for Birgit Zalcberg. Sekr. Finn Højrup stopper som bestyrelsesmedlem ved næste generalforsamling i suppl.: Jytte Weihrauch indtræder i denne post indtil næste års generalforsamling. 2. suppl.: Ingelise Langer fortsætter uændret på denne post. Ny revisor: Martha Wickens er valgt som ny revisor til erstatning for Peter Krogh. Vi gik derefter over til at drøfte de fremtidige og spændende aktiviteter med udstillingerne på de 3 rådhuse i samarbejde med disses repræsentanter i kommunens kunstforening. 5 af 9 17/02/

6 8 Til den kommende udstilling på de 3 rådhuse i nov efterlyses et udvalg på 3 personer til at tage sig af det praktiske. Egedal Kommune har en kunstforening, der har en afd. placeret på hvert af de 3 rådhuse. Denne kunstforening har ønsket at KK arrangerer en fællesudstilling samtidig på alle 3 rådhuse. Det foreslås, at der nedsættes et arbejdsudvalg på 3 medlemmer fra KK, som sammen med de 3 repræsentanter fra hver af rådhusene skal medvirke til opgavens udførelse. Arbejdsudvalget blev sammensat som følger: a) Ida Trier Dahlkild b) Ulla elmqvist c) Jytte Weihrauch d) Dorthe Aggebo påtog sig jobbet som foreløbig fælleskoordinator. Formanden oplyste, at bestyrelsen vil komme tilbage med en samlet tidsplan for denne aktivitet per til samtlige medlemmer. Side 5 Langes Magasin: KK har fået tildelt de 2 første uger af febr til den årlige fællesudstilling. Der efterlyses en person til at tage sig af opgaven som overordnet koordinator med ansvar for kommunikationen med KK s medlemmer/udstillerne Dorthe Aggebo har varetaget denne funktion de seneste 3 år men mener at det er på tide, at andre tager over. Hun vil gerne påtage sig jobbet som konsulent med råd og vejledning. Der stilles et meget omfattende skr. materiale til rådighed opsamlet fra de tidl. udstillinger. På et planlægningsmøde til januar vil de praktiske enkeltopgaver blive uddelegeret til de øvrige udstillere, f.eks. vagtplan, fernisering, ophængning, plakater, PR. etc. Koordinatoren skal således ikke stå for alle praktiske opgaver, men have det overordnede samlende overblik både før og under udstillingen. Ingen interesserede meldte sig til denne opgave. Der vil derfor senere blive efterlyst en koordinator blandt KK s øvrige medlemmer. Alternativet kan blive, at 6 af 9 17/02/

7 vi må aflyse udstillingen. Helle oplyste, at det er nødvendigt at være tidlig ude med reservation af Langes Magasin. Dette er allerede gjort for Ca. 18 mdr. forud. 9 Nedsættelse af et praktisk udvalg med Elisabeth Teglkamp som koordinator og med Birthe Olesen, Torben Pedersen og Karen Kjær som medhjælpere. Udvalgets opgaver: Løbende indkøb af kaffe, toiletpapir, sæbe mm. Gennemgang af lokalerne, belysning og hylder. ALLE MEDLEMMER S K A L inden 14 JUNI sætte navn på deres hylder. Når vi er så mange, er vi nødt til at rydde de hylder, hvor der ikke er navn på, så nye medlemmer kan få plads. 10. Fotos: Der mangler stadig en del fotos til opslagstavlen 11. Nedsættelse af et aktivitetsudvalg: Bestyrelsen vil meget gerne have forslag til efterårssæsonen, så den foreslår nedsættelse af et aktivitetsudvalg med en kordinator. Ulla Elmqvist kunne godt tænke sig at undervise. Bo Rødding spurgte, hvad honoraret var for en inspirationsaften. Han fik normalt 8000 kr. for en weekends undervisning. Geirr Arnø oplyste, at der er en fast og indarbejdet praksis med 200 kr. pr. deltager gennem flere år, som ikke kan fraviges. Formanden oplyste, at medlemsaftener er gratis. Bo Rødding meddelte, at medlemmerne gerne måtte kontakte ham pr. telefon og , og at han i øvrigt ønskede et symbolsk beløb på 200 kr. ved intro-aftener, hvorefter medlems-aftener ville være gratis. Han bekræftede endvidere, at han var villig til at afholde en introduktionsaften i lino-snit for 200 kr. pr. deltager og at en efterfølg. Medlemsaften ville være gratis. 6 Side Formanden fortalte, at afholdte medlemsaftener havde været en succes med skitseaftener, kunstvideoer, collageaften samt Bendette Hydeskovs powerpoint aften. Dirigenten efterlyste flere gode forslag. Desværre var der ingen, som meldte sig, så koordinator samt udvalgsmedlemmer efterlyses. 7 af 9 17/02/

8 Bo Rødding havde indgivet 5 punkter til forelæggelse på generalforsamlingen. 1. Kommunikationsformer i KK 2. Arbejdende gæster 3. Eksterne kurser 4. Brug af glas- og keramikovne 5. Placering af TV og video Da Bo selv ønskede at uddybe punkterne i forb. med generalforsamlingen, og der ikke forelå nogle direkte forslag, kunne bestyrelsen naturligvis ikke tage stilling til punkterne, før efter generalforsamlingen. Men følgende punkter blev behandlet. Arbejdende gæster: Bo ville gerne kunne invitere venner og andre interesserede til at deltage som arbejdende gæster i forb. med projekter som f.eks. grafik. Elisabeth Teglkamp mente, at da vi i forvejen er rigtig mange, vil det blive for vanskeligt at styre, hvis der pludselig optræder arbejdende gæster. Martha Wickens sagde: Vi er en forening og kender hinanden, derfor bør vi holde os til medlemmerne. Efter nogen diskussion blandt medlemmerne blev konklusionen, at når der i forvejen er vente-lister, ønsker man ikke, at udenforstående bare skal kunne springe køen over ved diverse arrangementer. Så kravet om medlemskab blev fastholdt. Eksterne kurser: Afholdes ikke. Brug af glas og keramikovn: Ønsket var at kunne programmere et glasprogram i keramikovnene, således at større glasemner vil kunne færdigbrændes i disse ovne. Det kan lade sig gøre, men kan medføre praktiske vanskeligheder. Martha Wickens mente, at man først skal have den interne oplæring på plads, før man begynder på omprogrammering af ovnene. Bo har godt nok ekspertisen, men da man sjældent ser ham, kan man risikere problemer i forhold til brændingen af keramikken. Bestyrelsen vil gerne have tid til at undersøge dette spørgsmål yderligere, før den tager stilling. 8 af 9 17/02/

9 Placering af video og TV-skærm: Bestyrelsen har noteret sig Bo s holdninger til spørgsmålet, som vil blive løst ved at KK anskaffer et rullebord til placering af TV et. Bo har et gammelt værkstedsbord, som KK kan købe. Side Eventuelt: I løbet af aftenen var der en lang diskussion omkring litografi- og grafikværkstedet. Bo meddelte, at han gerne vil overtage ansvaret for både litografi- og grafikværkstedet. Alle var enige om, at udnyttelsesgraden af den plads, som litografiværkstedet optager ikke står i forhold til aktiviteten i værkstedet. Bo vil gerne give en gratis intro i anvendelse af litografiværkstedet, men vil ikke udlåne de fine værktøjer. Kassereren oplyste, at der vil blive opkrævet kontingent om ca. 8 dage fra 13. maj Formanden sluttede af med at takke alle for en god og konstruktiv aften og ønskede alle en god hjemtur. Dirigent: Ida Trier Dahlkild Referent: Finn Højrup/Helle Arnø. 9 af 9 17/02/

http://www.medlemsinfo.kunstner-kaelderen.dk/generalforsam...

http://www.medlemsinfo.kunstner-kaelderen.dk/generalforsam... Referat af ekstraordinær generalforsamling den 15. september 2009 i Kunstner -kælderen i Ølstykke med start klokken 19.00 og slut klokken 20.30 28 af kælderens ca. 60 medlemmer deltog personligt og yderligere

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 14. marts 2014 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu

Referat af generalforsamlingen den 14. marts 2014 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Referat af generalforsamlingen den 14. marts 2014 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen til de fremmødte medlemmer. Derefter gik man over til

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere