L A N D S K A B S A R K I T E K T F O R E N I N G. Referat Dansk Landskabsarkitektforenings generalforsamling 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L A N D S K A B S A R K I T E K T F O R E N I N G. Referat Dansk Landskabsarkitektforenings generalforsamling 2014"

Transkript

1 Referat Dansk Landskabsarkitektforenings generalforsamling 2014 Dansk Landskabsarkitektforenings (DL) ordinære generalforsamling blev afholdt på Arkitektskolen Aarhus fredag den 21. marts Referatet skal sammenholdes med årsberetningen KUREREN udsendt i marts KUREREN kan downloades fra DL s hjemmeside: Dagsorden 1.0 Valg af dirigent 2.0 Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for Virksomhedsplan Indkomne forslag 5.0 Økonomi Godkendelse af revideret regnskab for 2013 Godkendelse af budget for Valg Valg til bestyrelsen Valg af parlamentarisk revisor og suppleant Valg til LANDSKABs redaktionsudvalg Valg til Retsudvalget Valg til Bedømmelsesudvalget Valg af international delegat (ikke på valg) 7.0 Orientering fra DL-udvalg og repræsentanter i eksterne udvalg og organisationer 8.0 Eventuelt Referat Som indledning til generalforsamlingen (GF) bød formand Karen Sejr velkommen og glædede sig over det flotte fremmøde her i Århus, hvor ca. 55 medlemmer var samlet i Laden Nord. Håbede at alle havde haft mulighed for at høre forelæsningen af norske Snøhetta, som DL havde arrangeret i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus forud for GF. Herefter var der en kort præsentation af den siddende bestyrelse samt sekretariat og redaktør. 1.0 Valg af dirigent Efter forslag fra Karen blev Jeremy Andrew Dennis valgt som dirigent. Jeremy takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægternes 7 og 9. Hvis man var i besiddelse af fuldmagter, som endnu ikke var afleveret, var det sidste chance nu. Stemmetællere blev valgt, og herefter blev dagsorden godkendt. 2.0 Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for Jeremy Andrew Dennis gav ordet til formanden. Karen gennemgik kort bestyrelsens arbejde det forgangne år. Udover at afholde faglige arrangementer af høj kvalitet for medlemmerne, var der arbejdet målrettet på at skærpe offentlighedens opmærksomhed på fagets rolle, eksempelvis i forbindelse med klimasikring af byer og landskaber og udvikle rammerne for det liv mellem husene, der er så vigtigt for vores vækst, sundhed og trivsel. Desuden havde der været et særligt fokus på regeringens nye nationale Arkitekturpolitik. Her har vi været i dialog med Kulturministeriet og bidraget med cases og illustrationer. Det er første gang, at landskabsarki-

2 tekturen er blevet en så integreret del af arkitekturpolitikken. Vi har desuden målrettet og med succes arbejdet på at få landskabsarkitekturens position i Arkitekturpolitikken markeret i pressen. DL har i den forbindelse startet et godt samarbejde med en dygtig kommunikationskonsulent som har hjulpet foreningen med pressearbejdet. Bo Holm-Nielsen kunne fortælle, at politisk havde DL også engageret sig i Miljøministeriets arbejde med Danmarks første nationale friluftspolitik, hvor DL har bidraget med idéer til et af idekatalogets centrale pejlemærker, Byens Frirum vores byer skal indbyde til friluftsliv. Idékataloget forventes lanceret til maj 2014, og her vil vi også arbejde på en markering i pressen. Bo orienterede om uddelingen af Dansk Landskabspris 2013, hvor temaet for prisen havde været Stille steder. Den store pris gik til Haveselskabets Have og den lille pris til Silkeborg Kommune for deres strategi om udpegning af stille steder i Silkeborg. Den lille pris fik flot opmærksomhed i de landsdækkende aviser. Landskabsprisen for 2014 har temaet Et bedre sted at bo. Alle er velkomne til at indstille projekter til prisen som Kulturministeren vil overrække på Danske Parkdage til september. Der var stor ros til bestyrelsens arbejde fra generalforsamlingen. Bestyrelsens beretning gav i øvrigt ikke anledning til yderligere bemærkninger og blev herefter godkendt med applaus. Beretning kan i sin helhed læses i årsberetningen KUREREN og kan downloades fra DL s hjemmeside; 3.0 Virksomhedsplan Karen gennemgik kort virksomhedsplan. Sigtemålet for næste års arbejde var beskrevet i 4 indsatsområder med overskifterne; DL skal tilbyde et fagligt og socialt netværk for sine medlemmer DL skal styrke sit faglige netværk DL skal have medemmer fra hele landet DL skal skærpe opmærksomheden omkring landskabsarkitektur Lea Nørgaard mente, at det gav god mening, at bestyrelsen fastlægger årets visioner og mål forud for GF. Også selvom alle i den ny bestyrelse, ikke har været med til at fastlægge pejlemærkerne. Caroline Andersen hilste det velkomment, at DL var kommet længere frem på banen og havde markeret sig politisk i offentligheden. Syntes at det var en god udvikling. Jeremy konkluderede, at GF tilsluttede sig det planlagte arbejdsprogram. Hermed blev virksomhedsplanen for godkendt. Virksomhedsplanen kan i sin helhed downloades fra DL s hjemmeside: 4.0 Indkomne forslag Lise Thorsager fremlagde bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer: Ændring af 16 Finansielle forhold: 2

3 Medlemmer, der er arbejdsløse eller efterlønsmodtagere m.m., betaler ½ DLkontingent plus abonnement på Landskab og kontingent til de internationale organisationer DL er medlem af. Ændres til: Medlemmer, der er ledige, efterlønsmodtagere, bosat i udlandet eller nyuddannede (1. år) betaler ½ DL-kontingent plus abonnement på Landskab og kontingent til de internationale organisationer DL er medlem af. Annemarie Lund stillede spørgsmålstegn ved, hvorvidt medlemmer bosat i udlandet skulle have nedsat kontingent. Hvad så med de medlemmer som boede steder i Danmark, der rent geografisk var længere væk fra DL s aktiviteter, end fx dem som boede i Malmø. Stephan Gustin opfordrede til, at man rent principielt burde overveje at forhøje kontingentet. DL s kontingent var faktisk lavt fx til sammenligning med kontingent hos DANSKE ARK. Højere kontingent kan skabe økonomisk grundlag for større indflydelse. Lillan Thomsen fortalte, at et nedsat kontingent for medlemmer bosat i udlandet også var tænkt som en fastholdelsesstrategi for de medlemmer der i en periode arbejder i udlandet, primært i de nordiske lande, så man beholder sit medlemskab, også selvom man meldte sig ind i en af vores nordiske søster organisationer. Det kan være svært at få medlemmer tilbage, når de først har meldt sig ud. Så altså et incitament til at forbliver medlem i DL. Forslaget blev herefter vedtaget med en stemme imod. Forslag om udmeldelse af Dansk Kunstnerråd Bestyrelsen indstiller, at DL udmelder sig af Dansk Kunstnerråd (DK) fra 1. januar Da DL i 2009 meldte sig ind i DK, besluttede generalforsamlingen, at man efter nogle års medlemskab skulle revurdere et fortsat medlemskab. Der er ingen tvivl om, at DK laver et stort og vigtigt politisk arbejde primært for at forbedre kunstnerens økonomiske vilkår. Men bestyrelsen mener, at det politiske arbejde som foreningen ønsker at iværksætte, bedre styres i eget regi. Bestyrelsen mener også, at de øvrige medlemsfordele ikke opvejer et årligt kontingent på kr. Solveig Stenholm har i knapt to år siddet som DL s repræsentant i Rådet, der har til formål at varetage kunstens og de professionelle kunstneres kulturpolitiske placering i samfundet. Udover mulighed for at søge ophold i bl.a. Klitgården i Skagen og Hirsholmene i Kattegat, låne sekretariatets lokaler til møder, vil Dansk Kunstnerråd kunne bidrage til udvikling af fagets bredde. Derfor anbefalede Solveig, at DL fortsætter som medlem. Med fem stemmer imod, blev forslaget vedtaget. DL udmeldes af DK pr. 1. januar Økonomi 5.1 Årsregnskab 2013 Lise gennemgik kort regnskabet og redegjorde for årets resultat. Foreningen har generelt en stabil og sund økonomi - pt. med en egenkapital på omkring kr. - og regnskabet for 2013 udviste også i år et pænt resultat. Der var bud- 3

4 getteret med et merforbrug på omkring , men landede på et merforbrug på kr. hovedsageligt begrundet i større sponsorindtægter end forventet. Poul Børge Pedersen opfordrede til, at fordelingen på de enkelte elementer i kontingentstrukturen; kontingent, Landskab, IFLA og IFLA Europe blev ændret. Man burde ændre fordelingen, så det svarede til de faktiske udgifter. Lise kunne oplyse, at hun havde regnet på tallene, og at fordeling bliver ændret i år. Fordelingen ændrer i øvrigt ikke på kontingentets størrelse. Poul Børge havde som parlamentarisk revisor har været på besøg i sekretariatet og gennemgået årets regnskabsbilag. Dette har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger til regnskabet. Foreningens økonomi bliver forvaltet på bedste vis, og der er styr på økonomien. Poul Børge opfordrede dog til, at DL skiftede bank for at opnå højere rente. Lillan kunne fortælle, at hun i løbet af året har forhandlet med DL s nuværende bank Lån & Spar Bank samt Nordea. DL skifter nu bank til Nordea, som var den bank der kunne tilbyde den højeste rente. Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet for Budget for 2014 Lise præsenterede et budget, hvor der var lagt op til et merforbrug på kr. Udover flere midler til hjælp og rådgivning fra eksterne kommunikationskonsulenter samt ekstra timer til et travlt sekretariat, skal midlerne hovedsageligt investeres i at udvikle en ny digital platform for DL. Projektet kommer til at indeholde en skærpelse af foreningens brand samt udvikling af den grafiske identitet for både web og nyhedsbrev. Der var indhentet tilbud fra to velrenommerede firmaer, og firmaet e-types er valgt til at løse opgaven for DL. Junggreen Have tilkendegav, at det lød som en fornuftig disponering. Men vi bør ikke glemme LANDSKAB i denne proces. Der vil ligge mange muligheder i at gøre LANDSKAB eller dele af LANDSKAB tilgængelig via en ny digital platform. Ole Mouritsen tilføjede, at man kunne overveje at digitalisere LANDSKAB ligesom med Mandag Morgen. Karen kunne oplyse, at vi har talt med Arkitektens Forlag om en elektronisk udgave. Det overvejer forlaget. Annemarie tilføjede, at forlaget dog ikke ønskede at bruge flere penge på LANDSKAB. Anne Dahl Refshauge mente, at det var en fornuftig disponering at vælge et større firma, samt at bruge de midler som er nødvendige for at få en god hjemmeside. Sidste gang DL brugte penge på en ny web, kunne det ikke blive billigt nok. Det er en stor opgave som kræver en større investering for at opnå det bedste resultat. Caroline Andersen opfordrede bestyrelsen til også at bruge resurser på aktiviteter for medlemmerne samt på DL s Tænketank. Generalforsamlingen godkendte herefter budgettet for Valg Efter motivationstaler fra de opstillede kandidater overgik man til skriftlig afstemning. Der var indkommet syv fuldmagter. 6.1 Valg til bestyrelsen 4

5 Der skulle vælges fire medlemmer til bestyrelsen for perioden og to bestyrelsesmedlemmer for perioden (to bestyrelsesmedlemmer er udtrådt før tid) samt to suppleanter for perioden I alt otte personer stillede op, hvoraf Karen Sejr, Bo Holm-Nielsen, Bjørn Ginman samt Helle Post genopstillede. Opstillede kandidater blev valgt ved kampvalg, og resultatet blev som følger: Karen Sejr, Bo Holm-Nielsen og Bjørn Ginman genvalgt for perioden Thomas Juel Clemmensen valgt for perioden Randi Lahn Andersen og Susanne Grunkin valgt for perioden Helle Post genvalgt og Ole Mouritsen valgt som suppleanter. Den nye bestyrelse: Bjørn Ginman/genvalgt (2014/16) Bo Holm-Nielsen/genvalgt (2014/16) Karen Sejr/genvalgt (2014/16) Lise Thorsager/ikke på valg (2013/15) Randi Lahn Andersen/nyvalgt (2014/15) Susanne Grunkin/nyvalgt (2014/15) Thomas Juel Clemmensen/nyvalgt (2014/16) Helle Post/genvalgt suppleant (2014/15) Ole Mouritsen/nyvalgt suppleant (2014/15) Annesofie Milner/studenterobservatør/ikke på valg (2014/16) 6.2 Valg af parlamentarisk revisor og suppleant Både Poul Børge Pedersen og Erik Termansen (suppleant) genopstillede. Begge blev genvalgt for perioden Valg til LANDSKABs redaktionsudvalg Inden valg gik i gang ville Poul Børge gerne tilkendegive stor ros til vores redaktør Annemarie Lund. Annemarie har udført et flot og stort stykke arbejde som redaktør for Nordens eneste tidsskrift om landskabsarkitektur. Herefter var der applaus til Annemarie. Der skulle vælges to repræsentanter og en suppleant til LANDSKABs redaktionsudvalg. Opstillede kandidater blev valgt ved kampvalg ved skriftlig afstemning, og resultatet blev som følger: Anne Dahl Refshauge blev genvalgt og Thomas Juel Clemmensen valgt som repræsentant for perioden , mens Martin Theil Johansen blev genvalgt som suppleant for perioden Jacob Fischer var ikke på valg. Tak til Liv Oustrup for hendes indsats i udvalget. Liv kunne som følge af 6-års-reglen ikke genopstille. 6.4 Valg til Retsudvalget Alle i retsudvalget genopstillede for perioden , og blev genvalgt uden afstemning. Retsudvalget består af flg. medlemmer og konstituerer sig efter generalforsamlingen. Marie Thing Michael Finke Henning Looft - praktiserende - praktiserende - praktiserende 5

6 Karin Nygaard Corfitzen Mogens Bundgaard Karen Attwell Lotte Kunstmann - privat ansat - privat ansat - offentlig ansat - offentlig ansat 6.5 Valg til Bedømmelsesudvalget Der skulle vælges én person til Bedømmelsesudvalget som var offentlig ansat. Rune Bugge Jensen genopstillede og blev valgt uden modkandidat for perioden Bedømmelsesudvalget består af følgende medlemmer: Jacob Fischer (privatpraktiserende)/ikke på valg/ Rune Bugge Jensen (offentlig)/genvalgt Steen Allan Bøtcher Høyer (KA)/udpeget af DL Torben Dam (KU)/udpeget af DL DL s formand født medlem 6.6 Valg til IFLA/IFLA Europe Anja Boserup Qvist var ikke på valg/valgt for perioden Beretninger I et forsøg på at gennemgå generalforsamlingens mange punkter, uden at det blev for tidskrævende, ville beretningerne som udgangspunkt ikke blive gennemgået. Spørgsmål og kommentarer var naturligvis velkomne. Permanente udvalg 7.1 Bedømmelsesudvalget v/karen Sejr 7.2 LANDSKABs redaktionsudvalg v/jacob Fischer 7.3 Retsudvalget v/henning Looft Ad hoc udvalg 7.4 Debatudvalg - Beretning for DLØ/DL s afdeling i Østjylland v/birgitte Ravn Knop Udvalg er desværre blevet nedlagt. Nye kræfter efterlyses, og man er velkommen til at kontakte Lillan eller Birgitte for nye idéer. Beretning blev herefter taget til efterretning. - Beretninger for Debatudvalg Fyn v/anne Ramborg blev taget til efterretning. - Beretning for DLK/DL s afdeling i København v/ann Lilja blev taget til efterretning. 7.5 Udvalget for de Geometriske Haver v/ingen repræsentant i ,000 kr. som DL i en årrække har haft stående i hensatte midler er nu blevet skænket til Herning Kommune. Pengene går til et projekt, der skal føre strøm og vand frem til haverne, således at de i højere grad kan anvendes til arrangementer. Projektet forventes gennemført i 201. Udvalget nedlægges. 7.6 Landskabsprisen v/bo Holm-Nielsen 7.7 Internationale udvalg v/anja Boserup Qvist Der henvises til IFLA/IFLA Europe s beretning 6

7 7.8 Tænketank v/sonja Poll Sonja kunne fortælle, at Tænketanken sidste år mistede et af sine mest skattede medlemmer. DL s æresmedlem, professor emeritus Ib Asger Olsen gik den 20. december 2013 bort efter længere tids sygdom. Ib Asger blev 78 år. Herefter var der et minuts stilhed for Ib Asger. Sonja bød velkommen til Lea Nørgaard og Torben Dam som er udpeget til nye medlemmer af udvalget. Beretning blev herefter taget til efterretning. Repræsentationer 7.9 IFLA/IFLA Europe v/anja Boserup Qvist Anja tilbød, at interesserede kunne tilmelde sig en international mailingliste og modtage nyt fra det internationale arbejde, som DL er en del af. Tilmelding kan sendes til Lillan. Beretning blev herefter taget til efterretning Dansk Byplanlaboratorium v/johanne Heesche 7.11 Dansk Legeplads Selskab (DLS) v/helle Nebelong 7.12 Nordisk Vejteknisk Forbund v/ejnar Overlund Hansen 7.13 Fonden for Træer og Miljø v/lone van Deurs 7.14 Frøkildeudvalget v/john Norrie 7.15 Det nye Vejregelrådet/Vejdirektoratet v/vibeke Rønnow 7.16 Dansk Center for LYS/jury for Den Danske Lyspris v/rune Bugge Jensen 7.17 Styregruppen for Temahaverne i Valbyparken v/stine Bærentzen Ingen aktivitet i styregruppen i Kåringsudvalget for Skovfrø- og planter v/john Norrie 7.19 Skov og Landskabs Rådgivende udvalg for Park og Landskab v/lise Thorsager 7.20 Dansk Kunstnerråd v/solveig Stenholm 7.21 Det Særlige Bygningssyn/Kulturstyrelsen v/steen Høyer 7

8 Der er ikke indgået beretning for Udvalget for Et grønnere Danmark v/henning Looft Henning fortalte om udvalget, der i efteråret 2013 blev etableret af Danske Planteskoler og Danske Anlægsgartnere. DL er efterfølgende inviteret med i udvalget, og bestyrelsen har udpeget ham som foreningens repræsentant. Visionen er, i fællesskab at være den grønne branches ledende talerør for et grønnere Danmark i medier, politisk og branchemæssigt. Et første produkt kunne være et katalog over grønne løsninger, der påviseligt har skabt eller kan skabe merværdi for samfundet. DL s tidsmæssige og økonomiske engagement i udvalget er endnu ikke afklaret. 8. Eventuelt Lea Nørgaard fortalte, at DANSKE ARK som bekendt var fusioneret med Dansk Industri. Hun var bekymret for, at landskabsarkitekturen helt ville forsvinde i den store organisation, som hun i øvrigt ikke kunne se, havde meget til fælles med arkitektfaget. Det kan blive rigtig svært for landskabsarkitekt-tegnestuerene at profilere sig fremover. Det er godt, at vi har Dansk Landskabsarkitektforening som varetager landskabsfagets interesse. Maja Johansen tilføjede, at DL har god gennemslagskraft. Men vi skal ikke glemme at være en bred forening. Så husk alle dele af faget - også de kommunalt ansatte. Stem bredere ved valgene, og tænkt over hvad du kan gøre for din forening, var budskabet. Afslutningsvist takkede Karen for indsatsen til afgående bestyrelsesmedlemmer Ann Lilja, Nina Due og Maja Johansen. Og tak til Jeremy for hans indsats som dirigent. Herefter erklærede Jeremy den officielle del af generalforsamlingen for afsluttet. Dagen sluttede med fælles middag i Aarhus Arkitektskoles kantine. Referatet fra generalforsamlingen kan downloades fra DL s web: Referent: Lillan Thomsen Godkendt d. 4. juni 2014 Jeremy Andrew Dennis Dirigent Karen Sejr Formand 8

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde 2013 Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde Generalforsamling 2013 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling 2012 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Dato: Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Mødetype: Repræsentantskabsmøde Deltagere: 28

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 VELKOMST Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 34. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København.

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund.

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Mandag den 7. marts 2011 klokken 17.30 i Berlingskes Konferencesal, Pilestræde 34, København. K. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

Generalforsamling 11. marts 2015

Generalforsamling 11. marts 2015 Generalforsamling 11. marts 2015 Vartov Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Beretning fra kredsene 6. Regnskab 7. Budget og fastlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere