L A N D S K A B S A R K I T E K T F O R E N I N G. Referat Dansk Landskabsarkitektforenings generalforsamling 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L A N D S K A B S A R K I T E K T F O R E N I N G. Referat Dansk Landskabsarkitektforenings generalforsamling 2014"

Transkript

1 Referat Dansk Landskabsarkitektforenings generalforsamling 2014 Dansk Landskabsarkitektforenings (DL) ordinære generalforsamling blev afholdt på Arkitektskolen Aarhus fredag den 21. marts Referatet skal sammenholdes med årsberetningen KUREREN udsendt i marts KUREREN kan downloades fra DL s hjemmeside: Dagsorden 1.0 Valg af dirigent 2.0 Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for Virksomhedsplan Indkomne forslag 5.0 Økonomi Godkendelse af revideret regnskab for 2013 Godkendelse af budget for Valg Valg til bestyrelsen Valg af parlamentarisk revisor og suppleant Valg til LANDSKABs redaktionsudvalg Valg til Retsudvalget Valg til Bedømmelsesudvalget Valg af international delegat (ikke på valg) 7.0 Orientering fra DL-udvalg og repræsentanter i eksterne udvalg og organisationer 8.0 Eventuelt Referat Som indledning til generalforsamlingen (GF) bød formand Karen Sejr velkommen og glædede sig over det flotte fremmøde her i Århus, hvor ca. 55 medlemmer var samlet i Laden Nord. Håbede at alle havde haft mulighed for at høre forelæsningen af norske Snøhetta, som DL havde arrangeret i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus forud for GF. Herefter var der en kort præsentation af den siddende bestyrelse samt sekretariat og redaktør. 1.0 Valg af dirigent Efter forslag fra Karen blev Jeremy Andrew Dennis valgt som dirigent. Jeremy takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægternes 7 og 9. Hvis man var i besiddelse af fuldmagter, som endnu ikke var afleveret, var det sidste chance nu. Stemmetællere blev valgt, og herefter blev dagsorden godkendt. 2.0 Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for Jeremy Andrew Dennis gav ordet til formanden. Karen gennemgik kort bestyrelsens arbejde det forgangne år. Udover at afholde faglige arrangementer af høj kvalitet for medlemmerne, var der arbejdet målrettet på at skærpe offentlighedens opmærksomhed på fagets rolle, eksempelvis i forbindelse med klimasikring af byer og landskaber og udvikle rammerne for det liv mellem husene, der er så vigtigt for vores vækst, sundhed og trivsel. Desuden havde der været et særligt fokus på regeringens nye nationale Arkitekturpolitik. Her har vi været i dialog med Kulturministeriet og bidraget med cases og illustrationer. Det er første gang, at landskabsarki-

2 tekturen er blevet en så integreret del af arkitekturpolitikken. Vi har desuden målrettet og med succes arbejdet på at få landskabsarkitekturens position i Arkitekturpolitikken markeret i pressen. DL har i den forbindelse startet et godt samarbejde med en dygtig kommunikationskonsulent som har hjulpet foreningen med pressearbejdet. Bo Holm-Nielsen kunne fortælle, at politisk havde DL også engageret sig i Miljøministeriets arbejde med Danmarks første nationale friluftspolitik, hvor DL har bidraget med idéer til et af idekatalogets centrale pejlemærker, Byens Frirum vores byer skal indbyde til friluftsliv. Idékataloget forventes lanceret til maj 2014, og her vil vi også arbejde på en markering i pressen. Bo orienterede om uddelingen af Dansk Landskabspris 2013, hvor temaet for prisen havde været Stille steder. Den store pris gik til Haveselskabets Have og den lille pris til Silkeborg Kommune for deres strategi om udpegning af stille steder i Silkeborg. Den lille pris fik flot opmærksomhed i de landsdækkende aviser. Landskabsprisen for 2014 har temaet Et bedre sted at bo. Alle er velkomne til at indstille projekter til prisen som Kulturministeren vil overrække på Danske Parkdage til september. Der var stor ros til bestyrelsens arbejde fra generalforsamlingen. Bestyrelsens beretning gav i øvrigt ikke anledning til yderligere bemærkninger og blev herefter godkendt med applaus. Beretning kan i sin helhed læses i årsberetningen KUREREN og kan downloades fra DL s hjemmeside; 3.0 Virksomhedsplan Karen gennemgik kort virksomhedsplan. Sigtemålet for næste års arbejde var beskrevet i 4 indsatsområder med overskifterne; DL skal tilbyde et fagligt og socialt netværk for sine medlemmer DL skal styrke sit faglige netværk DL skal have medemmer fra hele landet DL skal skærpe opmærksomheden omkring landskabsarkitektur Lea Nørgaard mente, at det gav god mening, at bestyrelsen fastlægger årets visioner og mål forud for GF. Også selvom alle i den ny bestyrelse, ikke har været med til at fastlægge pejlemærkerne. Caroline Andersen hilste det velkomment, at DL var kommet længere frem på banen og havde markeret sig politisk i offentligheden. Syntes at det var en god udvikling. Jeremy konkluderede, at GF tilsluttede sig det planlagte arbejdsprogram. Hermed blev virksomhedsplanen for godkendt. Virksomhedsplanen kan i sin helhed downloades fra DL s hjemmeside: 4.0 Indkomne forslag Lise Thorsager fremlagde bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer: Ændring af 16 Finansielle forhold: 2

3 Medlemmer, der er arbejdsløse eller efterlønsmodtagere m.m., betaler ½ DLkontingent plus abonnement på Landskab og kontingent til de internationale organisationer DL er medlem af. Ændres til: Medlemmer, der er ledige, efterlønsmodtagere, bosat i udlandet eller nyuddannede (1. år) betaler ½ DL-kontingent plus abonnement på Landskab og kontingent til de internationale organisationer DL er medlem af. Annemarie Lund stillede spørgsmålstegn ved, hvorvidt medlemmer bosat i udlandet skulle have nedsat kontingent. Hvad så med de medlemmer som boede steder i Danmark, der rent geografisk var længere væk fra DL s aktiviteter, end fx dem som boede i Malmø. Stephan Gustin opfordrede til, at man rent principielt burde overveje at forhøje kontingentet. DL s kontingent var faktisk lavt fx til sammenligning med kontingent hos DANSKE ARK. Højere kontingent kan skabe økonomisk grundlag for større indflydelse. Lillan Thomsen fortalte, at et nedsat kontingent for medlemmer bosat i udlandet også var tænkt som en fastholdelsesstrategi for de medlemmer der i en periode arbejder i udlandet, primært i de nordiske lande, så man beholder sit medlemskab, også selvom man meldte sig ind i en af vores nordiske søster organisationer. Det kan være svært at få medlemmer tilbage, når de først har meldt sig ud. Så altså et incitament til at forbliver medlem i DL. Forslaget blev herefter vedtaget med en stemme imod. Forslag om udmeldelse af Dansk Kunstnerråd Bestyrelsen indstiller, at DL udmelder sig af Dansk Kunstnerråd (DK) fra 1. januar Da DL i 2009 meldte sig ind i DK, besluttede generalforsamlingen, at man efter nogle års medlemskab skulle revurdere et fortsat medlemskab. Der er ingen tvivl om, at DK laver et stort og vigtigt politisk arbejde primært for at forbedre kunstnerens økonomiske vilkår. Men bestyrelsen mener, at det politiske arbejde som foreningen ønsker at iværksætte, bedre styres i eget regi. Bestyrelsen mener også, at de øvrige medlemsfordele ikke opvejer et årligt kontingent på kr. Solveig Stenholm har i knapt to år siddet som DL s repræsentant i Rådet, der har til formål at varetage kunstens og de professionelle kunstneres kulturpolitiske placering i samfundet. Udover mulighed for at søge ophold i bl.a. Klitgården i Skagen og Hirsholmene i Kattegat, låne sekretariatets lokaler til møder, vil Dansk Kunstnerråd kunne bidrage til udvikling af fagets bredde. Derfor anbefalede Solveig, at DL fortsætter som medlem. Med fem stemmer imod, blev forslaget vedtaget. DL udmeldes af DK pr. 1. januar Økonomi 5.1 Årsregnskab 2013 Lise gennemgik kort regnskabet og redegjorde for årets resultat. Foreningen har generelt en stabil og sund økonomi - pt. med en egenkapital på omkring kr. - og regnskabet for 2013 udviste også i år et pænt resultat. Der var bud- 3

4 getteret med et merforbrug på omkring , men landede på et merforbrug på kr. hovedsageligt begrundet i større sponsorindtægter end forventet. Poul Børge Pedersen opfordrede til, at fordelingen på de enkelte elementer i kontingentstrukturen; kontingent, Landskab, IFLA og IFLA Europe blev ændret. Man burde ændre fordelingen, så det svarede til de faktiske udgifter. Lise kunne oplyse, at hun havde regnet på tallene, og at fordeling bliver ændret i år. Fordelingen ændrer i øvrigt ikke på kontingentets størrelse. Poul Børge havde som parlamentarisk revisor har været på besøg i sekretariatet og gennemgået årets regnskabsbilag. Dette har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger til regnskabet. Foreningens økonomi bliver forvaltet på bedste vis, og der er styr på økonomien. Poul Børge opfordrede dog til, at DL skiftede bank for at opnå højere rente. Lillan kunne fortælle, at hun i løbet af året har forhandlet med DL s nuværende bank Lån & Spar Bank samt Nordea. DL skifter nu bank til Nordea, som var den bank der kunne tilbyde den højeste rente. Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet for Budget for 2014 Lise præsenterede et budget, hvor der var lagt op til et merforbrug på kr. Udover flere midler til hjælp og rådgivning fra eksterne kommunikationskonsulenter samt ekstra timer til et travlt sekretariat, skal midlerne hovedsageligt investeres i at udvikle en ny digital platform for DL. Projektet kommer til at indeholde en skærpelse af foreningens brand samt udvikling af den grafiske identitet for både web og nyhedsbrev. Der var indhentet tilbud fra to velrenommerede firmaer, og firmaet e-types er valgt til at løse opgaven for DL. Junggreen Have tilkendegav, at det lød som en fornuftig disponering. Men vi bør ikke glemme LANDSKAB i denne proces. Der vil ligge mange muligheder i at gøre LANDSKAB eller dele af LANDSKAB tilgængelig via en ny digital platform. Ole Mouritsen tilføjede, at man kunne overveje at digitalisere LANDSKAB ligesom med Mandag Morgen. Karen kunne oplyse, at vi har talt med Arkitektens Forlag om en elektronisk udgave. Det overvejer forlaget. Annemarie tilføjede, at forlaget dog ikke ønskede at bruge flere penge på LANDSKAB. Anne Dahl Refshauge mente, at det var en fornuftig disponering at vælge et større firma, samt at bruge de midler som er nødvendige for at få en god hjemmeside. Sidste gang DL brugte penge på en ny web, kunne det ikke blive billigt nok. Det er en stor opgave som kræver en større investering for at opnå det bedste resultat. Caroline Andersen opfordrede bestyrelsen til også at bruge resurser på aktiviteter for medlemmerne samt på DL s Tænketank. Generalforsamlingen godkendte herefter budgettet for Valg Efter motivationstaler fra de opstillede kandidater overgik man til skriftlig afstemning. Der var indkommet syv fuldmagter. 6.1 Valg til bestyrelsen 4

5 Der skulle vælges fire medlemmer til bestyrelsen for perioden og to bestyrelsesmedlemmer for perioden (to bestyrelsesmedlemmer er udtrådt før tid) samt to suppleanter for perioden I alt otte personer stillede op, hvoraf Karen Sejr, Bo Holm-Nielsen, Bjørn Ginman samt Helle Post genopstillede. Opstillede kandidater blev valgt ved kampvalg, og resultatet blev som følger: Karen Sejr, Bo Holm-Nielsen og Bjørn Ginman genvalgt for perioden Thomas Juel Clemmensen valgt for perioden Randi Lahn Andersen og Susanne Grunkin valgt for perioden Helle Post genvalgt og Ole Mouritsen valgt som suppleanter. Den nye bestyrelse: Bjørn Ginman/genvalgt (2014/16) Bo Holm-Nielsen/genvalgt (2014/16) Karen Sejr/genvalgt (2014/16) Lise Thorsager/ikke på valg (2013/15) Randi Lahn Andersen/nyvalgt (2014/15) Susanne Grunkin/nyvalgt (2014/15) Thomas Juel Clemmensen/nyvalgt (2014/16) Helle Post/genvalgt suppleant (2014/15) Ole Mouritsen/nyvalgt suppleant (2014/15) Annesofie Milner/studenterobservatør/ikke på valg (2014/16) 6.2 Valg af parlamentarisk revisor og suppleant Både Poul Børge Pedersen og Erik Termansen (suppleant) genopstillede. Begge blev genvalgt for perioden Valg til LANDSKABs redaktionsudvalg Inden valg gik i gang ville Poul Børge gerne tilkendegive stor ros til vores redaktør Annemarie Lund. Annemarie har udført et flot og stort stykke arbejde som redaktør for Nordens eneste tidsskrift om landskabsarkitektur. Herefter var der applaus til Annemarie. Der skulle vælges to repræsentanter og en suppleant til LANDSKABs redaktionsudvalg. Opstillede kandidater blev valgt ved kampvalg ved skriftlig afstemning, og resultatet blev som følger: Anne Dahl Refshauge blev genvalgt og Thomas Juel Clemmensen valgt som repræsentant for perioden , mens Martin Theil Johansen blev genvalgt som suppleant for perioden Jacob Fischer var ikke på valg. Tak til Liv Oustrup for hendes indsats i udvalget. Liv kunne som følge af 6-års-reglen ikke genopstille. 6.4 Valg til Retsudvalget Alle i retsudvalget genopstillede for perioden , og blev genvalgt uden afstemning. Retsudvalget består af flg. medlemmer og konstituerer sig efter generalforsamlingen. Marie Thing Michael Finke Henning Looft - praktiserende - praktiserende - praktiserende 5

6 Karin Nygaard Corfitzen Mogens Bundgaard Karen Attwell Lotte Kunstmann - privat ansat - privat ansat - offentlig ansat - offentlig ansat 6.5 Valg til Bedømmelsesudvalget Der skulle vælges én person til Bedømmelsesudvalget som var offentlig ansat. Rune Bugge Jensen genopstillede og blev valgt uden modkandidat for perioden Bedømmelsesudvalget består af følgende medlemmer: Jacob Fischer (privatpraktiserende)/ikke på valg/ Rune Bugge Jensen (offentlig)/genvalgt Steen Allan Bøtcher Høyer (KA)/udpeget af DL Torben Dam (KU)/udpeget af DL DL s formand født medlem 6.6 Valg til IFLA/IFLA Europe Anja Boserup Qvist var ikke på valg/valgt for perioden Beretninger I et forsøg på at gennemgå generalforsamlingens mange punkter, uden at det blev for tidskrævende, ville beretningerne som udgangspunkt ikke blive gennemgået. Spørgsmål og kommentarer var naturligvis velkomne. Permanente udvalg 7.1 Bedømmelsesudvalget v/karen Sejr 7.2 LANDSKABs redaktionsudvalg v/jacob Fischer 7.3 Retsudvalget v/henning Looft Ad hoc udvalg 7.4 Debatudvalg - Beretning for DLØ/DL s afdeling i Østjylland v/birgitte Ravn Knop Udvalg er desværre blevet nedlagt. Nye kræfter efterlyses, og man er velkommen til at kontakte Lillan eller Birgitte for nye idéer. Beretning blev herefter taget til efterretning. - Beretninger for Debatudvalg Fyn v/anne Ramborg blev taget til efterretning. - Beretning for DLK/DL s afdeling i København v/ann Lilja blev taget til efterretning. 7.5 Udvalget for de Geometriske Haver v/ingen repræsentant i ,000 kr. som DL i en årrække har haft stående i hensatte midler er nu blevet skænket til Herning Kommune. Pengene går til et projekt, der skal føre strøm og vand frem til haverne, således at de i højere grad kan anvendes til arrangementer. Projektet forventes gennemført i 201. Udvalget nedlægges. 7.6 Landskabsprisen v/bo Holm-Nielsen 7.7 Internationale udvalg v/anja Boserup Qvist Der henvises til IFLA/IFLA Europe s beretning 6

7 7.8 Tænketank v/sonja Poll Sonja kunne fortælle, at Tænketanken sidste år mistede et af sine mest skattede medlemmer. DL s æresmedlem, professor emeritus Ib Asger Olsen gik den 20. december 2013 bort efter længere tids sygdom. Ib Asger blev 78 år. Herefter var der et minuts stilhed for Ib Asger. Sonja bød velkommen til Lea Nørgaard og Torben Dam som er udpeget til nye medlemmer af udvalget. Beretning blev herefter taget til efterretning. Repræsentationer 7.9 IFLA/IFLA Europe v/anja Boserup Qvist Anja tilbød, at interesserede kunne tilmelde sig en international mailingliste og modtage nyt fra det internationale arbejde, som DL er en del af. Tilmelding kan sendes til Lillan. Beretning blev herefter taget til efterretning Dansk Byplanlaboratorium v/johanne Heesche 7.11 Dansk Legeplads Selskab (DLS) v/helle Nebelong 7.12 Nordisk Vejteknisk Forbund v/ejnar Overlund Hansen 7.13 Fonden for Træer og Miljø v/lone van Deurs 7.14 Frøkildeudvalget v/john Norrie 7.15 Det nye Vejregelrådet/Vejdirektoratet v/vibeke Rønnow 7.16 Dansk Center for LYS/jury for Den Danske Lyspris v/rune Bugge Jensen 7.17 Styregruppen for Temahaverne i Valbyparken v/stine Bærentzen Ingen aktivitet i styregruppen i Kåringsudvalget for Skovfrø- og planter v/john Norrie 7.19 Skov og Landskabs Rådgivende udvalg for Park og Landskab v/lise Thorsager 7.20 Dansk Kunstnerråd v/solveig Stenholm 7.21 Det Særlige Bygningssyn/Kulturstyrelsen v/steen Høyer 7

8 Der er ikke indgået beretning for Udvalget for Et grønnere Danmark v/henning Looft Henning fortalte om udvalget, der i efteråret 2013 blev etableret af Danske Planteskoler og Danske Anlægsgartnere. DL er efterfølgende inviteret med i udvalget, og bestyrelsen har udpeget ham som foreningens repræsentant. Visionen er, i fællesskab at være den grønne branches ledende talerør for et grønnere Danmark i medier, politisk og branchemæssigt. Et første produkt kunne være et katalog over grønne løsninger, der påviseligt har skabt eller kan skabe merværdi for samfundet. DL s tidsmæssige og økonomiske engagement i udvalget er endnu ikke afklaret. 8. Eventuelt Lea Nørgaard fortalte, at DANSKE ARK som bekendt var fusioneret med Dansk Industri. Hun var bekymret for, at landskabsarkitekturen helt ville forsvinde i den store organisation, som hun i øvrigt ikke kunne se, havde meget til fælles med arkitektfaget. Det kan blive rigtig svært for landskabsarkitekt-tegnestuerene at profilere sig fremover. Det er godt, at vi har Dansk Landskabsarkitektforening som varetager landskabsfagets interesse. Maja Johansen tilføjede, at DL har god gennemslagskraft. Men vi skal ikke glemme at være en bred forening. Så husk alle dele af faget - også de kommunalt ansatte. Stem bredere ved valgene, og tænkt over hvad du kan gøre for din forening, var budskabet. Afslutningsvist takkede Karen for indsatsen til afgående bestyrelsesmedlemmer Ann Lilja, Nina Due og Maja Johansen. Og tak til Jeremy for hans indsats som dirigent. Herefter erklærede Jeremy den officielle del af generalforsamlingen for afsluttet. Dagen sluttede med fælles middag i Aarhus Arkitektskoles kantine. Referatet fra generalforsamlingen kan downloades fra DL s web: Referent: Lillan Thomsen Godkendt d. 4. juni 2014 Jeremy Andrew Dennis Dirigent Karen Sejr Formand 8

Referat Danske Landskabsarkitekters generalforsamling 2015

Referat Danske Landskabsarkitekters generalforsamling 2015 København, 29. april 2015 Referat Danske Landskabsarkitekters generalforsamling 2015 Danske Landskabsarkitekters (DL) ordinære generalforsamling blev afholdt på Arkitektskolen i København fredag den 20.

Læs mere

Referat Danske Landskabsarkitekters generalforsamling L2016

Referat Danske Landskabsarkitekters generalforsamling L2016 København, 18. maj 2016 Referat Danske Landskabsarkitekters generalforsamling L2016 Danske Landskabsarkitekters (DL) ordinære generalforsamling blev afholdt på Københavns Universitet i København fredag

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 9. marts 2016 kl. 18.30-21.30 Restaurant Latinerly, Sct. Mathiasgade

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat af Landsmøde den 16. april 2016

Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Pkt. 1 Birgit von der Recke blev valgt til dirigent. Jeanne Bau-Madsen var referent. Stemmetællere: Annam al- Hayali og Ulla Lunde Hansen Dirigenten konstaterede,

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne)

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne) Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 27. juni 2011 kl. 19.00. Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, 7000 Fredericia, og startede med spisning.

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sociologforening

Generalforsamling i Dansk Sociologforening Generalforsamling i Dansk Sociologforening Mandag d. 23. februar 2015 Kl. 19:45-21:30 på Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014

Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014 Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014 Antal fremmødte: 30 + 1 fuldmagt. 1. Formanden bød de fremmødet velkommen og foreslog Arno Mark,( fra DKKs dirigentliste) som dirigent.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge

Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge REFERAT 26-03-2014 Fremmødte: 33 Stemmeberettigede: 27 Velkomst Formanden, Christian Kubel bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ivan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

PERSIAN & EXOTIC CAT SOCIETY Generalforsamling. Dato: 10. januar kl. 13.

PERSIAN & EXOTIC CAT SOCIETY Generalforsamling. Dato: 10. januar kl. 13. PERSIAN & EXOTIC CAT SOCIETY Generalforsamling Dato: 10. januar 2016 - kl. 13. Sted: Århus Firma Sport, Paludan Müllers vej 110, 8200 Århus N. (JYRAK udstilling) Tilmelding hos Ilse Pedersen på: ij@hafnet.dk

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Per Skovgaard (PS)bød velkommen og vi startede traditionen tro med at synge Det er i dag et vejr. Herefter til

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling 109 I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 19. mar. 2009 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 56 stemmesedler heraf 15 ved fuldmagt Der var i alt 63 fremmødte

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere