Interessentskabskontrakt for Vision Portal I/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interessentskabskontrakt for Vision Portal I/S"

Transkript

1 Interessentskabskontrakt for Vision Portal I/S 1 - Interessenter Tommy Clemmensen Lehulsvagen 22B Vittsjo, Sverige Tlf.: CPR-m-.: Sine Martinussen Fiolstraede 9, 4. sal 1171 K0benhavnK Tlf.: CPR-nr.: I det felgende kaldet interessenteme. 2 - Interessentskabets navn og adresse Vision Portal I/S Fiolstraede 9, 4. Sal 1171 K0behavnK CVR-/SE-nr.: Virksomheden kan, uanset en interessents udtraeden, dod eller andet, videreferes under det ovenfor anf0rte navn. 3 - Formal Interessentskabets formal er at udvikle, producere og sslge interaktive platforme med tilherende CMS/LMS fiinktionalitet samt udbyde undervisning og e-laering om de udviklede produkter. 4 - Indskud og Ian I det omfang kapital bliver nadvendig i interessentskabet, S0ges det 0gede kapitalbehov tilvejebragt ved hjaelp af Ian eller kassekredit, i det omfang interessenteme er enige herom. Ved optagelse af Ian eller traek pa kassekredit skal foreligge skriftlig aflale om tilbagebetaling. Safremt tilvejebringelse af 0get kapital ikke er tilstrskkeligt, eller safremt det ikke lader sig g0re, beslutter interessenteme i enighed, om der skal tilf0res interessentskabet privat kapital deradover. 5 - Fordeling af interessentskabsandelene Interessentskabsandelene deles saledes: Tommy Clemmensen: 1/3 Sine Martinussen: 2/3 INTERESSENTSKABSKONTRAKT FOR VISION PORTAL I/S 1

2 6 - Arbejdsindsats Interessentemes roller og arbejdsopgaver beskrives separat og opdateres l0bende. Praesteret arbejdstid afl0nnes efter skriftlig aftale. Interessentemes respektive opgaver kan ikke videredelegeres til andre personer uden de 0vrige interessenters skriftlige samtykke. En interessent ma ikke uden de andre interessenters fomdgaende, skriftlige tilladelse etablere eller vaere deltager, aktionaer, ansat eller pa anden made 0konomisk interesseret i noget foretagende, der i Danmark eller i udlandet, direkte eller indirekte, konkurrerer med interessentskabet. En interessent ma ikke uden de andre interessenters fomdgaende, skriftlige tilladelse tage ansaettelse eller etablere samarbejde med nuvaerende eller tidligere kimder, samarbejdspartnere eller andre relationer knyttet til interessentselskabet, som er tilvejebragt af de 0vrige interessenter. Dette er gaeldende tre ar efter udtraedelse eller opher. I tilfaelde af laengerevarende sygdom og andet iravasr er interessenten pligtig til at meddele dette til de andre interessenter uden ugrundet ophold samt oplyse om varigheden af det forventedefravaer og forventet tidspunkt for tilbagevenden. Ved lasngere tidsfravaer kan de tilbagevaerende interessenter vaelge enten at saelge deres andele, k0be den anden interessents andel eller at krsve interessentskabet afviklet efter regleme i hhv. 10 og Ledelse og beslutningskompetence Interessenteme forestar i fsllesskab den overordnede planlsgning og drift af virksomheden. Interessentskabets beslutninger traeffes ved konsensus. Interessenteme tegner hver for sig interessentskabets daglige drift. Enhver interessent har kompetence til at handle pa interessentskabets vegne vedr0rende den daglige drift. Ingen interessent er berettiget til at g0re udlan af interessentskabets midler ud over den kredit, som driften fordrer og g0r n0dvendig. Dispositioner af st0rre 0konomisk betydning kan kun foretages af interessenteme i faellesskab. Dette kan eksempelvis vaere udlan af interessentskabets midler, kreditgivning udover en maned, tilsigelse af rabat, pantsaetning, pategning pa kautions- og vekselforpligtelser og lignende, ansaettelse, forfremmelse og afskedigelse af personale samt pantsaetning, kab, salg m.v. af fast ejendom. Opremsningen er ikke udt0mmende. INTERESSENTSKABSKONTRAKT FOR VISION PORTAL I/S 2

3 8 - Tegningsret Interessentemes tegningsret begraenses saledes, at dispositioner, som overstiger 5.000,- kr., kun kan foretages af to interessenter i forenet skriftlig tilkendegivelse. Dette gslder, selvom der er tale om daglig drift som naevnt ovenfor xinder Haeftelse For de pa interessentskabet pahvilende forpligtelser haefter forst og fremmest interessentskabsformuen og demaest de enkelte interessenter personligt og solidarisk. I det indbyrdes forhold haefter interessenteme udfrainteressentskabsandele Overfersel samt pantsaetning af andelene Ingen af interessenteme kan overfore deres interessentskabsandel til andre uden de 0vrige interessenters skriftlige samtykke. Ved 0nske om overf0rsel af en interessentskabsandel, det vaere sig ved fiivillig overdragelse, til kreditorer, ved arv eller pa anden mme, skal denne f0rst tilbydes de 0vrige interessenter. Tilbuddet skalfremskttes skriftligt over for de andre interessenter, som har 6 manederfratilbuddets modtagelse til at acceptere dette enten til eget opk0b eller salg til udpeget 3. part af de 0vrige interessenter. Safremt tilbuddet ikke accepteres, kan andelenfiitomsaettes. Salg til 3. part kan ikke ske til en lavere pris, end den som den udfr^dende interessent oprindeligt krasvede af de 0vrige interessenter. Den udfraedende interessents andel opgeres i sa fald efter 15.1 tilfaelde af mangel pa enighed interessenteme imellem om overdragelsessummens sterrelse, fastsaettes denne af en af interessentskabet fasues udpeget revisor. Interessentskabsandelene kan ikke pantsaettes. Interessentemes private gaeld savel forad for som efter interessentskabets etablering er naervaerende aftale uvedkommende. Interessentskabets aktiver kan, jf. retsplejelovens 514, stk. 2, ikke geres til genstand for kreditorforfolgning, som er interessentskabet uvedkommende. 11-Regnskab Interessentskabets regnskabsar er kalenderaret. Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med saedvanlig god regnskabsskik Fordeling af over- og underskud samt "aflonning" for arbejdsindsats Resultatet af interessentskabets drift fordeles udfrainteressentskabsandelene. Udbetaling for praesteret arbejde sker i henhold til skriftlig aftale. INTERESSENTSKABSKONTRAKT FOR VISION PORTAL I/S 3

4 Regnskab revideres kvartalsvist. Interessentskabet beslutter i faellesskab om overskud star til konsolidering eller udbetaling. Udbetaling af overskud, fratrukket eventuelle a conto udbetalinger, til interessenteme fordeles udfrainteressentskabsandelene Mellemregningskonto For hver af interessenteme f0res en mellemregningskonto udvisende de vaerdier, som interessenteme hver isaer har indskudt i interessentskabet, det hver af interessenteme tilkommende overskud og det dem pahvilende underskud. Interessenteme er i faellesskab forpligtede til at pase, at mellemregningskontiene ikke uden skriftlig aftale er i debet. Det anses for vaesentlig misligholdelse, safremt en interessents eventuelle negative saldo uden for aftale ikke er udlignet inden otte dage efter pakravfra en af de 0vrige interessenter Opsigelse, udtraeden samt afvikling Interessentskabet kan af hver interessent opsiges til oph0r med 6 maneders varsel til en msneds udgang. Tilbuddet skalfremsaettes skriftligt over for de andre interessenter, som har 6 manederfratilbuddets modtagelse til at acceptere dette enten til eget opkab eller salg til udpeget 3. part af de 0vrige interessenter. Safremt tilbuddet ikke accepteres, kan andelen fiit omsaettes. Salg til 3. part kan ikke ske til en lavere pris, end den som den udtraedende interessent oprindeligt kraevede af de 0vrige interessenter. Den udtraedende interessents andel opgotes i sa fald efter 15.1 tilfaelde af mangel pa enighed interessenteme imellem om overdragelsessummens st0rrelse, fastsaettes denne af en af interessentskabet faelles udpeget revisor. Safremt de 0vrige interessenter ikke 0nsker at viderefere interessentskabet, skal den opsigende interessent senest 14 dage efter meddelelse i henhold til stk. 2 meddele, hvorvidt den opsigende interessent ensker at overtage de 0vrige interessenters andele af interessentskabet. Videreferes interessentskabet af en af interessenteme, opgeres interessentskabets vaerdi pa oph0rstidspunktet efter bestemmelseme herom i 15, og den/de udfraedendes andel(e) af interessentskabet udbetales efter bestemmelsen i 16. Safremt ingen af interessenteme 0nsker eller kan viderefote interessentskabet, skal dette opl0ses og alle rettigheder til produkter og ydelser tilfalder hver for sig de stiftende interessenter. Ved afvikling af interessentskabet f0lger kunder den sslger, der har fact Ion for salget. Dette forhold gaelder Ugeledes ved et igangv^ende salg, hvor interessenten endnu ikke har modtaget l0n. Af^ing af interessentskabets 0vrige aktiver og passiver sker ved skriftlig aftale interessenteme imellem og baseres pajnteressentskabsandelene. I tilfaelde af uenighed opg0res interessentskabets aktiver og passiver ved likvidation, som udfotes af en af interessenteme udpeget likvidator. Safremt der ikke senest to maneder f0r ophotstidspunktet er opnaet enighed om valg af likvidator, er interessenteme enige om at anmode Det Danske Advokatsamfimd om at udpege en likvidator. Likvidator tegner interessentskabet alene. Afviklingen sker for faelles regning. NTERESSENTSKABSKONTRAKT FOR VISION PORTAL I/S 4

5 15 - Opgerelse Interessentskabets vaerdi fremkommer ved udarbejdelse af en balance pr. opherstidspunktet, hvori interessentskabets aktiver og passiver ans^ttes saledes: a) Kasse-, giro- og bankbeholdninger optages til de konstaterede beholdninger. Beholdninger i udlandet optages til de noterede koberkurser pr. opharsdagen. b) Vaerdipapirer, for sa vidt de er noteret pa Bgrsen, optages til de noterede kurser pr. ophotsdagen. Andre vaerdipapirer optages til vaerdien i almindelig handel og vandel. c) Debitorer optages til de bogf0rte bel0b, medmindre afskrivninger skjzinnes pakraevet. Udenlandske tilgodehavender optages til de noterede k0berkurser pr. oph0rsdagen. / d) Igangvaerende arbejder herunder udviklet kildekode, skabeloner mv., hvortil der er lavet timeregnskab, men ikke er udbetalt l0n, tilfalder suveraent den producerende interessent og indgar ikke i opg0relsen af interessentskabets vaerdi. e) Forudbetalte og skyldige omkostninger og kreditorer optages fuldt ud. Gaeld til udlandet optages til de noterede k0berkurser pr. opg0relsesdagen. f) Inventar, maskiner, teknisk udstyr og materialer optages til de bogf0rte vaerdier, idet afskrivninger forudsaettes at ske i overensstemmelse med saedvanlig drift. g) Biler optages i overensstemmelse med en vaerdiansaettelse foretaget af en autoriseret automobilforhandler udpeget af Dansk Automobilhandlerforening. h) Fast ejendom optages til vaerdien i handel og vandel pa grundlag af en vurdering, der foretages af skifterettens faste vurderingsmand eller en saerlig sagkyndig statsautoriseret ejendomsmaegler. i) Goodwill ansffittes til gennemsnittet af overskuddet i de tre seneste afsluttede regnskabsar forinden det regnskabsar, som opg0relsen vedr0rer. Eventuelle underskud medregnes til 0 kr. Ved overskud forstas overskuddet opgjort i overensstemmelse med saedvanlig god regnskabsskik. j) Vaerdien af eventuelle lejemal og immaterielle aktiver, bortset fra de under punkt i) nsvnte, medregnes til den bogf0rte vaerdi, medmindre dette er abenbart iirimeligt. k) 10vrigt skal forpugtelser, byrder etc., der pahviler interessentskabet, optages som passiv i status pr. opg0relsesdagen. 1) Ejendomsret til/eller anpart i anden virksomhed vurderes pr. opg0relsesdagen efter samme retningslinjer som ovenfor angivet, medmindre en skriftlig aftale med tredjemand foreskriver en anden fremgangsmade, som da vil vaere at f0lge. m) Som passiv optages endvidere latente skattebyrder til den af revisor sk0nnede vaerdi, idet beh0rigt hensyn tages til, at betaling heraf udskydes ved interessentskabets fortsatte drift. J INTERESSENTSKABSKONTRAKT FOR VISION PORTAL I/S 5

6 16-Betaling Aftale om betaling af den udtraedendes andel foreligger senest pr. udtraedelsesdagen. Udbetaling af den udtraedendes andel sker med lige store halvarlige afdrag over en seksarig periode, hvilke afdrag erlaegges hver den 1. marts og 1. oktober, ferste gang den termin, der f0lger mindst tre maneder efter udtraedelsesdagen. Betebet forrentes med en arlig rente svarende til Nationalbankens udlansrente. PaLabende renter erlaegges samtidig med afdragsbetalingeme. F0rend betalingsaftalen er underskrevet og f0rste betalingen er erlagt, har den udtrsdende interessent ikke pligt til at stille sin andel af interessentskabet til radighed for den anden'de 0vrige interessent(er). Manglende rettidig betaling er at anse som vaesentlig misligholdelse, som berettiger den udtraedende interessent til, efter de derom gaeldende regler, at udl0se den/de fortsaettende interessent(er) med virkningfi-a misligholdets pabegyndelse MisUgholdelse I tilfaelde af vaesentlig eller ofte gentagen misligholdelse er den krsnkede interessent berettiget til at opsige interessentskabet uden varsel. Det samme gaelder, safremt en af interessenteme erklaeres konkurs, eller safremt der hos den pagaeldende matte blive foretaget forgaeves udlaeg. Opsigelse skal ske inden en maned efter at misligholdelsen er kommet til den kraenkede interessents kundskab. Safremt den opsagte interessent senest inden 14 dage protesterer mod opsigelsen ved at indbringe sagen for domstolene, suspenderes opsigelsen, se hertil 23. Safremt retten efterfialgende finder opsigelsen berettiget, skal retten v^re bef0jet til at fastsaette oph0rstidspunktet. Findes opsigelsen efter rettens opfattelse uberettiget, skal retten, efter pastand fra den opsagte interessent, vare bef0jet til at statuere, at opsigelsen er at betragte som vaesentlig misugholdelse. I tilfaelde af opsigelse er den misligholdende interessent forpligtet til at udfraede af interessentskabet. Opg0relsen af den udtraedendes andel af mteressentskabet sker efter bestemmelsen i 15, dog uden hensyntagen til eventuel goodwillvaerdi if0lge 15. Opg0relsen foretages uden praejudice for en eventuel erstatnings6pg0relse i anledning af misligholdelsen. Udbetaling af den udfraedendes andel sker med Uge store halvarlige afdrag over en seksarig periode, hvilke afdrag erlaegges hver den 1. marts og 1. oktober, f0rste gang den termin, der f0lger mindst fre maneder efter oph0rsdagen. Betebet forrentes med en arlig rente svarende til Nationalbankens udlansrente. Pal0bende renter erlaegges samtidig med afdragsbetalingeme. For eventuelle erstatningskrav i anledning af misugholdelsen har den/de fortsaettende interessent(er) adgang til at modregne i afdragsbetalinger. 0nsker den/de ikke-misligholdende interessent(er) ikke at fortsatte interessentskabet, sker opl0sning efter bestemmelsen i 14, sidste afsnit. I tilfaelde af misligholdelse har den/de 0vrige interessenter op til 6 maneder til at afgive erklaering om hvorvidt det 0nskes at overtage andelen eller afvikle interessentskabet. NTERESSENTSKABSKONTRAKT FOR VISION PORTAL I/S 6

7 18 - Ded, sygdom m.v. Dersom en af interessenteme afgar ved doden, er vedvarende syg, uarbejdsdygtig eller bliver umyndiggjort, afvikles interessentskabet efter bestemmelseme herom i 14 sidste afsnit. Sygdom og uarbejdsdygtighed anses for vedvarende, nar dette har varet mere end seks maneder inden for en uafl>mdt to ars periode, medmindre det ved speciallaegeerklaering inden 14 dage efter eventuel opsigelse dokumenteres, at der er udsigt til snarlig helbredelse. Opsigelsen af mteressentskabet Sr i tilfaelde af dod og umyndigg0relse virkning fra d0dsfaldet eller umyndigg0relsestidspimktet. I tilfaelde af vedvarende sygdom eller uarbejdsdygtighed kan opsigelse ske med tre maneders varsel til den 1. i en maned Gensidig infonnationspligt Interessenteme forpligter sig til gensidigt at informere hinanden om vaesentlige 0konomiske dispositioner, der kan pavirke interessentemes private 0konomiske forhold, herunder sikkerhedsstillelse, kautionering, etablering af saerejeasgtepagt m.m. 20-TavshedspUgt Interessenteme skal udvise ubetinget diskretion om al viden, der opnas i forbindelse med interessentskabet. Denne bestemmelse gaelder ogsa efter interessentskabets oph0r Ophavsret og konkurrenceklausuler Interessentskabet har fiald ophavsret til kildekode, knowhow, produkter, processer, vaerkt0jer mv. udviklet til eller xmder leverancer og aftaler i interessentskabet. Ved oprettelse af interessentskabet indgas aftale om "Overdragelse af rettigheder", jf bilag 1. En interessent overdrager uden forbehold ejerskab og alle rettighedeme pa udvikling til eplatform.dk, herunder kildekoden, til interessentskabet, nar der er udbetalt l0n til denne. En interessent ms genanvende funktioner og delelementer, safremt de ikke indgar i en tilsvarende produktl0sning eller anvendes i et produkt, som direkte konkurrerer med interessentskabet. Ved delelement, forstas et afgraenset modul, som bestar af flere funktioner, men som ikke i sig selv udg0r et komplet produkt. Eksempler herpa er en videoafspiller, enkeltdele af brugeradministration eller en meningsmaling. Onskes det at benytte et produkt i sin helhed, skal der indgas en skriftlig aftale interessenteme imellem. Interessenten har pligt til uden ugrundet ophold at oplyse interessentskabet, hvis det 0nskes at anvende enkeltelementer i andre sammenhaenge. INTERESSENTSKABSKONTRAKT FOR VISION PORTAL I/S 7

8 Ophavsretten til det i interessentskabet udarbejdede produkter, materiale m.v. og den i interessentskabet udviklede knowhow tilh0rer interessentskabet. Udtraeder en interessent, er den udtraedende ikke berettiget til at lade fremstille kopier heraf til eget brug ved fremtidig virksomhed. Endvidere ma den udfraedende interessent ikke drive konkurrerende virksomhed uden de andre interessenters forudgaende, skriftlige tilladelse med den form for varer eller ydelser, der har givet omsaetning i vfrksomheden, hverken direkte eller indirekte, i Damnark eller udlandet, ifrear efter udfrsdelsesdatoen. Overfraedelse heraf medfiarer - foruden erstatningspligt - en pligt til betaling af en konventionalbod. Ved afvikling af interessentskabet tilfalder alle rettigheder til produkter og ydelser samtuge interessenter efter bestemmelseme herom i 14 sidste afsnit. 22-^gtepagt Interessenteme forpligter sig til at oprette en saerejeaegtepagt vedr0rende deres anpart i interessentskabet til gensidig beskyttelse af interessentskabets aktiver og passiver. 23-Tvist Enhver uenighed, som matte opsta i forbindelse med denne konfrakt, kan af begge parter indbringes for domstolene i Kabenhavn. Konfrakten er undergivet dansk ret Diverse Det er en malsaetning for interessentskabet at omdanne sig til anpartsselskab, nar dette besluttes af interessentskabet. Det er desuden et krav for omdannelsen, at interessentskabets revisor finder omdannelsen ansvarlig. Naervaerende interessentskabskonfrakt er udarbejdet i samarbejde mellem interessenteme og udg0r i alt 8 sider. Denne konfrakt erstatter interessentskabskonfrakt af 18. November Dato: 6. april 2013 Underskrift: INTERESSENTSKABSKONTRAKT FOR VISION PORTAL I/S 8

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed

Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed sat på grundlag af Juristforbundets Formularsamling Tandlægerne NN og XX (i det følgende kaldet interesssenterne) har dags dato indgået følgende: INTERESSENTSKABSKONTRAKT

Læs mere

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter 1 VEDTÆGTER FOR NEJST VINDMØLLELAUG I/S 1. Navn 1.1 Interessentskabets navn er Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. 2. Formål 2.1 Interessentskabets formål er at eje og drive

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

Vedtægter for Hashøj Vandforsyning Vest I/S

Vedtægter for Hashøj Vandforsyning Vest I/S Vedtægter for Hashøj Vandforsyning Vest I/S 1 INTERESSENTSKABSKONTRAKT Følgende interessentskabsaftale om oprettelse og drift af et fælles vandforsyningsanlæg indgås herved mellem undertegnede vandværker:

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Vedtægter for Alsvej Vindmøllelaug I/S

Vedtægter for Alsvej Vindmøllelaug I/S Vedtægter for Alsvej Vindmøllelaug I/S Navn 1 Interessentskabets navn er Alsvej Vindmøllelaug I/S. Hjemsted 2 Interessentskabets har hjemsted i Randers Kommune. Formål Interessentskabets formål er at skabe

Læs mere

Vedtægt. Reno Djurs I/S

Vedtægt. Reno Djurs I/S Vedtægt for Reno Djurs I/S Vedtægten er tiltrådt af 8 interessenter den 1. juli 1996 I 2001 er vedtægtens 9 ændret I 2005 er vedtægtens 14 ændret I 2006 er vedtægtens 1, 2, 6, 9 og 10 ændret I 2009 er

Læs mere

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller.

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller. 1 Interessentskabets navn er UHRE WINDPOWER I/S Interessentskabets hjemsted er IKAST-BRANDE KOMMUNE Interessentskabets formål er at producere elektricitet ved hjælp af vindkraft og sælge elektriciteten

Læs mere

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S AffaldPlus + Interessentskabets navn er I/S AffaldPlus +. 1 Interessentskabets navn Interessentskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter Interessentskabet ejes af følgende

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale Hannebjerg, Louis Petersensvej 11, 2960 Rungsted Kyst Marts 2016 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk

Læs mere

VEDTÆGTER Vestjyllands Andel A.m.b.a.

VEDTÆGTER Vestjyllands Andel A.m.b.a. VEDTÆGTER Vestjyllands Andel A.m.b.a. september 2015 Vestjyllands Andel Vesterkær16 6950 Ringkøbing cvr-nr. 61729615 1 1. Foreningens navn er Vestjyllands Andel A.m.b.A. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern

Læs mere

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 Senest revideret - 19. marts 2013 Indhold 1. Foreningens navn og hjemsted 3 2. Formål og virke 3 3. Medlemmer 3 4. Kapitalindskud og hæftelse 4 5. Lejeafgift

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax:

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Pladekontrakt Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram imellem Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Virksomheds (SE) nummer: (i det følgende kaldet selskabet) og

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

Vedtægter for. Vestegnens Vedvarende Elværk I/S

Vedtægter for. Vestegnens Vedvarende Elværk I/S Vedtægter for Vestegnens Vedvarende Elværk I/S 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Interessentskabets navn er Vestegnens Vedvarende Elværk I/S Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTJEGTER FOR BRYDESGARD

VEDTJEGTER FOR BRYDESGARD Disse vedtcegter erstatter vedtcegterne i foreningens andelsbeviser. VEDTJEGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYDESGARD 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Brydesgard. 2. Formal og hjemsted

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1 Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 INTERESSENTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 5 LÅN OG HÆFTELSE...

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Introduktion til dansk selskabsret II

Introduktion til dansk selskabsret II S0ren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel Introduktion til dansk selskabsret II Personselskaber, foreninger og fonde m THOMSON REUTERS Del III: Interessentskaber Kapitel 5: Interessentskaber 15 5.1 Personselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller.

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Stk. 2 Interessentskabets hjemsted er Bornholm. 2 Formål

Læs mere

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Mellem 2............. (herefter benævnt Selskabet ) og er der dags dato indgået følgende............ (herefter benævnt Direktøren)

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at interessentskabsfortegnelsen stedse er ajourført.

Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at interessentskabsfortegnelsen stedse er ajourført. VedtægterforHunsebyVindmølelaugI/S 1Navn oghjemsted Interessentskabets navn er Hunseby Vindmøllelaug I/S. Interessentskabets hjemsted er Lolland Kommune. 2Formål Interessentskabets formål er at bidrage

Læs mere

Samejeoverenskomst. Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende

Samejeoverenskomst. Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende Samejeoverenskomst Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende aftale: 1 1.1 Vi har med overtagelsesdag pr. d. [dato] købt ejendommen [adresse]. 1.2 Vi

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Skagen Taxa har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v., samt Trafikministeriets bekendtgørelser nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK 1. Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. oktober 1986 er et interessentselskab, hvis navn er I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Aabybro

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

Vedtægter. Andelsgarant a.m.b.a.

Vedtægter. Andelsgarant a.m.b.a. Vedtægter Andelsgarant a.m.b.a. Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Andelsgarant a.m.b.a. Selskabets binavn er Andelsselskabet af 15. maj 2013 A.M.B.A. 1.2. Selskabets hjemsted er Storkøbenhavn.

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS VEDTÆGTER for SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Sputnikkollegiet Frederiksberg ApS. Selskabets hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Selskabets

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Vedtægter for. Center for Stålproduktion og Metalforarbejdning K/S. cvr.nr.:

Vedtægter for. Center for Stålproduktion og Metalforarbejdning K/S. cvr.nr.: Vedtægter for Center for Stålproduktion og Metalforarbejdning K/S cvr.nr.: 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Center for Stålproduktion og Metalforarbejdning K/S (herefter benævnt CSM eller Selskabet ). 2.0

Læs mere

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune for Den sagkyndige revision skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. s afskedigelse af revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke, jr. 42 i lov om kommunernes

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S.

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. Vedtægter for Hjortnæs Møllelaug I/S 1 Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. 2 Interessentskabets hjemsted er Løkken-Vrå kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller,

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 Vedtægter for Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Aarhus Lufthavn A/S ( Selskabet ). 1.2 Selskabets binavn er Aarhus Airport Ltd. A/S (Aarhus

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune

Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune Revisionsregulativ Den sagkyndige revision Frederikssund Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Frederikssund

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDVANDSPULJEN FOR EGEDAL KOMMUNE

VEDTÆGTER FOR GRUNDVANDSPULJEN FOR EGEDAL KOMMUNE VEDTÆGTER FOR GRUNDVANDSPULJEN FOR EGEDAL KOMMUNE Version 1.3, 14. maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED... 3 2. DELTAGERE... 3 3. FORMÅL... 3 4. STARTKAPITAL... 3 5. DRIFTSBIDRAG...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund DDF - spillefilm OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund 1 Gyldighedsområde 1.1 Denne overenskomst gælder for de aftaler vedrørende manuskriptarbejder

Læs mere

Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab

Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab_godkendt Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab (CVR-nr. 31352894) 1 Navn og selskabsform

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang 1 Hjemsted Foreningens navn er Parcelforeningen Kongevang (P/F Kongevang). Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

\ \1^1 Kmt\.^J* J O H N F. K E N N E D Y ' S P L A D S 1. 9000 A A L B O R G. T E L E F O N (09] 13 26 44. GIRO 501 57 70

\ \1^1 Kmt\.^J* J O H N F. K E N N E D Y ' S P L A D S 1. 9000 A A L B O R G. T E L E F O N (09] 13 26 44. GIRO 501 57 70 _ - - - i * j M Q I I D L A N D S RETSSAGFflJRE R. M 0 D E R E T F O R H 0 J E S T E R E T. LRS. P O U L S V A N H O L M ' S EFTF. \ \1^1 Kmt\.^J* J O H N F. K E N N E D Y ' S P L A D S 1. 9000 A A L B

Læs mere

Vedtægter for BioenergiSyd

Vedtægter for BioenergiSyd Vedtægter for BioenergiSyd 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BioenergiSyd. Foreningen har hjemsted hos LandboSyd i Aabenraa kommune. 2 Formål Foreningens formål er under hensyntagen til

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ):

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): NETVÆRKSAFTALE Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): 1. Netværk XXX den selvejende institution Tinghøj Vuggestue og Børnehave 2. Netværk

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

VEDT/EGTER for den selvejende institution Ven0 efterskole. 1) Ven0 Efterskole er en uafhaengig og selvejende institution oprettet d. 25 april 1994.

VEDT/EGTER for den selvejende institution Ven0 efterskole. 1) Ven0 Efterskole er en uafhaengig og selvejende institution oprettet d. 25 april 1994. VEDT/EGTER for den selvejende institution Ven0 efterskole 1 Hjemsted, vaerdigrundlag og formal 1) Ven0 Efterskole er en uafhaengig og selvejende institution oprettet d. 25 april 1994. 2) Ven0 Efterskole

Læs mere

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen "Parterne" og hver for sig Part",

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen Parterne og hver for sig Part, KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi og Resultater RESULTATKONTRAKT Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS 1. Selskabets navn og hjemsted: Selskabets navn er. DomaineSkovgaardApS. Dets hjemsted er Slagelse Kommune. 2. Selskabets formål: V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS Selskabets formål er at etablere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S Vedtægter som revideret 22.09.2006 1. Interessentskabet "Strandparken" består af følgende interessenter: Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Hvidovre Kommune Brøndby

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09)

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Side 1/5 kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Kort om organisering af Concept Mariagerfjord Concept Mariagerfjord består

Læs mere

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 20. februar 1962, er et ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR, hvis navn er: Dets formål er: MELØSE VANDVÆRK

Læs mere

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Skabelonen er udformet mhp. at kunne fungere inspirerende for ledere, der indgår aftaler med eksterne partner om forskningssamarbejde. Som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

Vedtægter for Lyngby Delebil

Vedtægter for Lyngby Delebil Vedtægter for Lyngby Delebil 1 Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Lyngby Delebil FMBA. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2 Formål 2.1. Foreningens formål er at indkøbe, lease

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM VIRKSOMHEDER SAMARBEJDSAFTALEN

SAMARBEJDE MELLEM VIRKSOMHEDER SAMARBEJDSAFTALEN SAMARBEJDE MELLEM VIRKSOMHEDER SAMARBEJDSAFTALEN FORORD Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Advokatsamfundet og Håndværksrådet. For Advokatsamfundet har følgende advokater deltaget i arbejdet

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Juni 2003 Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis Beregningsskemaet udfyldes i 2 tempi. Kopi af skemaet med foreløbig

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB)

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Matr.nr. 3 ex Bagsværd Skovdiget 1 Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Formålet er at revidere overenskomsten af 6. og 12.07.1962, med tillæg af 19.01.1963, 24.07.1963, 04.04.1964,

Læs mere

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 2. oktober, 2014 VEDTÆGTER for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. [1/8] 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 1.2 Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere