Interessentskabskontrakt for Vision Portal I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interessentskabskontrakt for Vision Portal I/S"

Transkript

1 Interessentskabskontrakt for Vision Portal I/S 1 - Interessenter Tommy Clemmensen Lehulsvagen 22B Vittsjo, Sverige Tlf.: CPR-m-.: Sine Martinussen Fiolstraede 9, 4. sal 1171 K0benhavnK Tlf.: CPR-nr.: I det felgende kaldet interessenteme. 2 - Interessentskabets navn og adresse Vision Portal I/S Fiolstraede 9, 4. Sal 1171 K0behavnK CVR-/SE-nr.: Virksomheden kan, uanset en interessents udtraeden, dod eller andet, videreferes under det ovenfor anf0rte navn. 3 - Formal Interessentskabets formal er at udvikle, producere og sslge interaktive platforme med tilherende CMS/LMS fiinktionalitet samt udbyde undervisning og e-laering om de udviklede produkter. 4 - Indskud og Ian I det omfang kapital bliver nadvendig i interessentskabet, S0ges det 0gede kapitalbehov tilvejebragt ved hjaelp af Ian eller kassekredit, i det omfang interessenteme er enige herom. Ved optagelse af Ian eller traek pa kassekredit skal foreligge skriftlig aflale om tilbagebetaling. Safremt tilvejebringelse af 0get kapital ikke er tilstrskkeligt, eller safremt det ikke lader sig g0re, beslutter interessenteme i enighed, om der skal tilf0res interessentskabet privat kapital deradover. 5 - Fordeling af interessentskabsandelene Interessentskabsandelene deles saledes: Tommy Clemmensen: 1/3 Sine Martinussen: 2/3 INTERESSENTSKABSKONTRAKT FOR VISION PORTAL I/S 1

2 6 - Arbejdsindsats Interessentemes roller og arbejdsopgaver beskrives separat og opdateres l0bende. Praesteret arbejdstid afl0nnes efter skriftlig aftale. Interessentemes respektive opgaver kan ikke videredelegeres til andre personer uden de 0vrige interessenters skriftlige samtykke. En interessent ma ikke uden de andre interessenters fomdgaende, skriftlige tilladelse etablere eller vaere deltager, aktionaer, ansat eller pa anden made 0konomisk interesseret i noget foretagende, der i Danmark eller i udlandet, direkte eller indirekte, konkurrerer med interessentskabet. En interessent ma ikke uden de andre interessenters fomdgaende, skriftlige tilladelse tage ansaettelse eller etablere samarbejde med nuvaerende eller tidligere kimder, samarbejdspartnere eller andre relationer knyttet til interessentselskabet, som er tilvejebragt af de 0vrige interessenter. Dette er gaeldende tre ar efter udtraedelse eller opher. I tilfaelde af laengerevarende sygdom og andet iravasr er interessenten pligtig til at meddele dette til de andre interessenter uden ugrundet ophold samt oplyse om varigheden af det forventedefravaer og forventet tidspunkt for tilbagevenden. Ved lasngere tidsfravaer kan de tilbagevaerende interessenter vaelge enten at saelge deres andele, k0be den anden interessents andel eller at krsve interessentskabet afviklet efter regleme i hhv. 10 og Ledelse og beslutningskompetence Interessenteme forestar i fsllesskab den overordnede planlsgning og drift af virksomheden. Interessentskabets beslutninger traeffes ved konsensus. Interessenteme tegner hver for sig interessentskabets daglige drift. Enhver interessent har kompetence til at handle pa interessentskabets vegne vedr0rende den daglige drift. Ingen interessent er berettiget til at g0re udlan af interessentskabets midler ud over den kredit, som driften fordrer og g0r n0dvendig. Dispositioner af st0rre 0konomisk betydning kan kun foretages af interessenteme i faellesskab. Dette kan eksempelvis vaere udlan af interessentskabets midler, kreditgivning udover en maned, tilsigelse af rabat, pantsaetning, pategning pa kautions- og vekselforpligtelser og lignende, ansaettelse, forfremmelse og afskedigelse af personale samt pantsaetning, kab, salg m.v. af fast ejendom. Opremsningen er ikke udt0mmende. INTERESSENTSKABSKONTRAKT FOR VISION PORTAL I/S 2

3 8 - Tegningsret Interessentemes tegningsret begraenses saledes, at dispositioner, som overstiger 5.000,- kr., kun kan foretages af to interessenter i forenet skriftlig tilkendegivelse. Dette gslder, selvom der er tale om daglig drift som naevnt ovenfor xinder Haeftelse For de pa interessentskabet pahvilende forpligtelser haefter forst og fremmest interessentskabsformuen og demaest de enkelte interessenter personligt og solidarisk. I det indbyrdes forhold haefter interessenteme udfrainteressentskabsandele Overfersel samt pantsaetning af andelene Ingen af interessenteme kan overfore deres interessentskabsandel til andre uden de 0vrige interessenters skriftlige samtykke. Ved 0nske om overf0rsel af en interessentskabsandel, det vaere sig ved fiivillig overdragelse, til kreditorer, ved arv eller pa anden mme, skal denne f0rst tilbydes de 0vrige interessenter. Tilbuddet skalfremskttes skriftligt over for de andre interessenter, som har 6 manederfratilbuddets modtagelse til at acceptere dette enten til eget opk0b eller salg til udpeget 3. part af de 0vrige interessenter. Safremt tilbuddet ikke accepteres, kan andelenfiitomsaettes. Salg til 3. part kan ikke ske til en lavere pris, end den som den udfr^dende interessent oprindeligt krasvede af de 0vrige interessenter. Den udfraedende interessents andel opgeres i sa fald efter 15.1 tilfaelde af mangel pa enighed interessenteme imellem om overdragelsessummens sterrelse, fastsaettes denne af en af interessentskabet fasues udpeget revisor. Interessentskabsandelene kan ikke pantsaettes. Interessentemes private gaeld savel forad for som efter interessentskabets etablering er naervaerende aftale uvedkommende. Interessentskabets aktiver kan, jf. retsplejelovens 514, stk. 2, ikke geres til genstand for kreditorforfolgning, som er interessentskabet uvedkommende. 11-Regnskab Interessentskabets regnskabsar er kalenderaret. Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med saedvanlig god regnskabsskik Fordeling af over- og underskud samt "aflonning" for arbejdsindsats Resultatet af interessentskabets drift fordeles udfrainteressentskabsandelene. Udbetaling for praesteret arbejde sker i henhold til skriftlig aftale. INTERESSENTSKABSKONTRAKT FOR VISION PORTAL I/S 3

4 Regnskab revideres kvartalsvist. Interessentskabet beslutter i faellesskab om overskud star til konsolidering eller udbetaling. Udbetaling af overskud, fratrukket eventuelle a conto udbetalinger, til interessenteme fordeles udfrainteressentskabsandelene Mellemregningskonto For hver af interessenteme f0res en mellemregningskonto udvisende de vaerdier, som interessenteme hver isaer har indskudt i interessentskabet, det hver af interessenteme tilkommende overskud og det dem pahvilende underskud. Interessenteme er i faellesskab forpligtede til at pase, at mellemregningskontiene ikke uden skriftlig aftale er i debet. Det anses for vaesentlig misligholdelse, safremt en interessents eventuelle negative saldo uden for aftale ikke er udlignet inden otte dage efter pakravfra en af de 0vrige interessenter Opsigelse, udtraeden samt afvikling Interessentskabet kan af hver interessent opsiges til oph0r med 6 maneders varsel til en msneds udgang. Tilbuddet skalfremsaettes skriftligt over for de andre interessenter, som har 6 manederfratilbuddets modtagelse til at acceptere dette enten til eget opkab eller salg til udpeget 3. part af de 0vrige interessenter. Safremt tilbuddet ikke accepteres, kan andelen fiit omsaettes. Salg til 3. part kan ikke ske til en lavere pris, end den som den udtraedende interessent oprindeligt kraevede af de 0vrige interessenter. Den udtraedende interessents andel opgotes i sa fald efter 15.1 tilfaelde af mangel pa enighed interessenteme imellem om overdragelsessummens st0rrelse, fastsaettes denne af en af interessentskabet faelles udpeget revisor. Safremt de 0vrige interessenter ikke 0nsker at viderefere interessentskabet, skal den opsigende interessent senest 14 dage efter meddelelse i henhold til stk. 2 meddele, hvorvidt den opsigende interessent ensker at overtage de 0vrige interessenters andele af interessentskabet. Videreferes interessentskabet af en af interessenteme, opgeres interessentskabets vaerdi pa oph0rstidspunktet efter bestemmelseme herom i 15, og den/de udfraedendes andel(e) af interessentskabet udbetales efter bestemmelsen i 16. Safremt ingen af interessenteme 0nsker eller kan viderefote interessentskabet, skal dette opl0ses og alle rettigheder til produkter og ydelser tilfalder hver for sig de stiftende interessenter. Ved afvikling af interessentskabet f0lger kunder den sslger, der har fact Ion for salget. Dette forhold gaelder Ugeledes ved et igangv^ende salg, hvor interessenten endnu ikke har modtaget l0n. Af^ing af interessentskabets 0vrige aktiver og passiver sker ved skriftlig aftale interessenteme imellem og baseres pajnteressentskabsandelene. I tilfaelde af uenighed opg0res interessentskabets aktiver og passiver ved likvidation, som udfotes af en af interessenteme udpeget likvidator. Safremt der ikke senest to maneder f0r ophotstidspunktet er opnaet enighed om valg af likvidator, er interessenteme enige om at anmode Det Danske Advokatsamfimd om at udpege en likvidator. Likvidator tegner interessentskabet alene. Afviklingen sker for faelles regning. NTERESSENTSKABSKONTRAKT FOR VISION PORTAL I/S 4

5 15 - Opgerelse Interessentskabets vaerdi fremkommer ved udarbejdelse af en balance pr. opherstidspunktet, hvori interessentskabets aktiver og passiver ans^ttes saledes: a) Kasse-, giro- og bankbeholdninger optages til de konstaterede beholdninger. Beholdninger i udlandet optages til de noterede koberkurser pr. opharsdagen. b) Vaerdipapirer, for sa vidt de er noteret pa Bgrsen, optages til de noterede kurser pr. ophotsdagen. Andre vaerdipapirer optages til vaerdien i almindelig handel og vandel. c) Debitorer optages til de bogf0rte bel0b, medmindre afskrivninger skjzinnes pakraevet. Udenlandske tilgodehavender optages til de noterede k0berkurser pr. oph0rsdagen. / d) Igangvaerende arbejder herunder udviklet kildekode, skabeloner mv., hvortil der er lavet timeregnskab, men ikke er udbetalt l0n, tilfalder suveraent den producerende interessent og indgar ikke i opg0relsen af interessentskabets vaerdi. e) Forudbetalte og skyldige omkostninger og kreditorer optages fuldt ud. Gaeld til udlandet optages til de noterede k0berkurser pr. opg0relsesdagen. f) Inventar, maskiner, teknisk udstyr og materialer optages til de bogf0rte vaerdier, idet afskrivninger forudsaettes at ske i overensstemmelse med saedvanlig drift. g) Biler optages i overensstemmelse med en vaerdiansaettelse foretaget af en autoriseret automobilforhandler udpeget af Dansk Automobilhandlerforening. h) Fast ejendom optages til vaerdien i handel og vandel pa grundlag af en vurdering, der foretages af skifterettens faste vurderingsmand eller en saerlig sagkyndig statsautoriseret ejendomsmaegler. i) Goodwill ansffittes til gennemsnittet af overskuddet i de tre seneste afsluttede regnskabsar forinden det regnskabsar, som opg0relsen vedr0rer. Eventuelle underskud medregnes til 0 kr. Ved overskud forstas overskuddet opgjort i overensstemmelse med saedvanlig god regnskabsskik. j) Vaerdien af eventuelle lejemal og immaterielle aktiver, bortset fra de under punkt i) nsvnte, medregnes til den bogf0rte vaerdi, medmindre dette er abenbart iirimeligt. k) 10vrigt skal forpugtelser, byrder etc., der pahviler interessentskabet, optages som passiv i status pr. opg0relsesdagen. 1) Ejendomsret til/eller anpart i anden virksomhed vurderes pr. opg0relsesdagen efter samme retningslinjer som ovenfor angivet, medmindre en skriftlig aftale med tredjemand foreskriver en anden fremgangsmade, som da vil vaere at f0lge. m) Som passiv optages endvidere latente skattebyrder til den af revisor sk0nnede vaerdi, idet beh0rigt hensyn tages til, at betaling heraf udskydes ved interessentskabets fortsatte drift. J INTERESSENTSKABSKONTRAKT FOR VISION PORTAL I/S 5

6 16-Betaling Aftale om betaling af den udtraedendes andel foreligger senest pr. udtraedelsesdagen. Udbetaling af den udtraedendes andel sker med lige store halvarlige afdrag over en seksarig periode, hvilke afdrag erlaegges hver den 1. marts og 1. oktober, ferste gang den termin, der f0lger mindst tre maneder efter udtraedelsesdagen. Betebet forrentes med en arlig rente svarende til Nationalbankens udlansrente. PaLabende renter erlaegges samtidig med afdragsbetalingeme. F0rend betalingsaftalen er underskrevet og f0rste betalingen er erlagt, har den udtrsdende interessent ikke pligt til at stille sin andel af interessentskabet til radighed for den anden'de 0vrige interessent(er). Manglende rettidig betaling er at anse som vaesentlig misligholdelse, som berettiger den udtraedende interessent til, efter de derom gaeldende regler, at udl0se den/de fortsaettende interessent(er) med virkningfi-a misligholdets pabegyndelse MisUgholdelse I tilfaelde af vaesentlig eller ofte gentagen misligholdelse er den krsnkede interessent berettiget til at opsige interessentskabet uden varsel. Det samme gaelder, safremt en af interessenteme erklaeres konkurs, eller safremt der hos den pagaeldende matte blive foretaget forgaeves udlaeg. Opsigelse skal ske inden en maned efter at misligholdelsen er kommet til den kraenkede interessents kundskab. Safremt den opsagte interessent senest inden 14 dage protesterer mod opsigelsen ved at indbringe sagen for domstolene, suspenderes opsigelsen, se hertil 23. Safremt retten efterfialgende finder opsigelsen berettiget, skal retten v^re bef0jet til at fastsaette oph0rstidspunktet. Findes opsigelsen efter rettens opfattelse uberettiget, skal retten, efter pastand fra den opsagte interessent, vare bef0jet til at statuere, at opsigelsen er at betragte som vaesentlig misugholdelse. I tilfaelde af opsigelse er den misligholdende interessent forpligtet til at udfraede af interessentskabet. Opg0relsen af den udtraedendes andel af mteressentskabet sker efter bestemmelsen i 15, dog uden hensyntagen til eventuel goodwillvaerdi if0lge 15. Opg0relsen foretages uden praejudice for en eventuel erstatnings6pg0relse i anledning af misligholdelsen. Udbetaling af den udfraedendes andel sker med Uge store halvarlige afdrag over en seksarig periode, hvilke afdrag erlaegges hver den 1. marts og 1. oktober, f0rste gang den termin, der f0lger mindst fre maneder efter oph0rsdagen. Betebet forrentes med en arlig rente svarende til Nationalbankens udlansrente. Pal0bende renter erlaegges samtidig med afdragsbetalingeme. For eventuelle erstatningskrav i anledning af misugholdelsen har den/de fortsaettende interessent(er) adgang til at modregne i afdragsbetalinger. 0nsker den/de ikke-misligholdende interessent(er) ikke at fortsatte interessentskabet, sker opl0sning efter bestemmelsen i 14, sidste afsnit. I tilfaelde af misligholdelse har den/de 0vrige interessenter op til 6 maneder til at afgive erklaering om hvorvidt det 0nskes at overtage andelen eller afvikle interessentskabet. NTERESSENTSKABSKONTRAKT FOR VISION PORTAL I/S 6

7 18 - Ded, sygdom m.v. Dersom en af interessenteme afgar ved doden, er vedvarende syg, uarbejdsdygtig eller bliver umyndiggjort, afvikles interessentskabet efter bestemmelseme herom i 14 sidste afsnit. Sygdom og uarbejdsdygtighed anses for vedvarende, nar dette har varet mere end seks maneder inden for en uafl>mdt to ars periode, medmindre det ved speciallaegeerklaering inden 14 dage efter eventuel opsigelse dokumenteres, at der er udsigt til snarlig helbredelse. Opsigelsen af mteressentskabet Sr i tilfaelde af dod og umyndigg0relse virkning fra d0dsfaldet eller umyndigg0relsestidspimktet. I tilfaelde af vedvarende sygdom eller uarbejdsdygtighed kan opsigelse ske med tre maneders varsel til den 1. i en maned Gensidig infonnationspligt Interessenteme forpligter sig til gensidigt at informere hinanden om vaesentlige 0konomiske dispositioner, der kan pavirke interessentemes private 0konomiske forhold, herunder sikkerhedsstillelse, kautionering, etablering af saerejeasgtepagt m.m. 20-TavshedspUgt Interessenteme skal udvise ubetinget diskretion om al viden, der opnas i forbindelse med interessentskabet. Denne bestemmelse gaelder ogsa efter interessentskabets oph0r Ophavsret og konkurrenceklausuler Interessentskabet har fiald ophavsret til kildekode, knowhow, produkter, processer, vaerkt0jer mv. udviklet til eller xmder leverancer og aftaler i interessentskabet. Ved oprettelse af interessentskabet indgas aftale om "Overdragelse af rettigheder", jf bilag 1. En interessent overdrager uden forbehold ejerskab og alle rettighedeme pa udvikling til eplatform.dk, herunder kildekoden, til interessentskabet, nar der er udbetalt l0n til denne. En interessent ms genanvende funktioner og delelementer, safremt de ikke indgar i en tilsvarende produktl0sning eller anvendes i et produkt, som direkte konkurrerer med interessentskabet. Ved delelement, forstas et afgraenset modul, som bestar af flere funktioner, men som ikke i sig selv udg0r et komplet produkt. Eksempler herpa er en videoafspiller, enkeltdele af brugeradministration eller en meningsmaling. Onskes det at benytte et produkt i sin helhed, skal der indgas en skriftlig aftale interessenteme imellem. Interessenten har pligt til uden ugrundet ophold at oplyse interessentskabet, hvis det 0nskes at anvende enkeltelementer i andre sammenhaenge. INTERESSENTSKABSKONTRAKT FOR VISION PORTAL I/S 7

8 Ophavsretten til det i interessentskabet udarbejdede produkter, materiale m.v. og den i interessentskabet udviklede knowhow tilh0rer interessentskabet. Udtraeder en interessent, er den udtraedende ikke berettiget til at lade fremstille kopier heraf til eget brug ved fremtidig virksomhed. Endvidere ma den udfraedende interessent ikke drive konkurrerende virksomhed uden de andre interessenters forudgaende, skriftlige tilladelse med den form for varer eller ydelser, der har givet omsaetning i vfrksomheden, hverken direkte eller indirekte, i Damnark eller udlandet, ifrear efter udfrsdelsesdatoen. Overfraedelse heraf medfiarer - foruden erstatningspligt - en pligt til betaling af en konventionalbod. Ved afvikling af interessentskabet tilfalder alle rettigheder til produkter og ydelser samtuge interessenter efter bestemmelseme herom i 14 sidste afsnit. 22-^gtepagt Interessenteme forpligter sig til at oprette en saerejeaegtepagt vedr0rende deres anpart i interessentskabet til gensidig beskyttelse af interessentskabets aktiver og passiver. 23-Tvist Enhver uenighed, som matte opsta i forbindelse med denne konfrakt, kan af begge parter indbringes for domstolene i Kabenhavn. Konfrakten er undergivet dansk ret Diverse Det er en malsaetning for interessentskabet at omdanne sig til anpartsselskab, nar dette besluttes af interessentskabet. Det er desuden et krav for omdannelsen, at interessentskabets revisor finder omdannelsen ansvarlig. Naervaerende interessentskabskonfrakt er udarbejdet i samarbejde mellem interessenteme og udg0r i alt 8 sider. Denne konfrakt erstatter interessentskabskonfrakt af 18. November Dato: 6. april 2013 Underskrift: INTERESSENTSKABSKONTRAKT FOR VISION PORTAL I/S 8

Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed

Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed sat på grundlag af Juristforbundets Formularsamling Tandlægerne NN og XX (i det følgende kaldet interesssenterne) har dags dato indgået følgende: INTERESSENTSKABSKONTRAKT

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S.

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. Vedtægter for Hjortnæs Møllelaug I/S 1 Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. 2 Interessentskabets hjemsted er Løkken-Vrå kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller,

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

\ \1^1 Kmt\.^J* J O H N F. K E N N E D Y ' S P L A D S 1. 9000 A A L B O R G. T E L E F O N (09] 13 26 44. GIRO 501 57 70

\ \1^1 Kmt\.^J* J O H N F. K E N N E D Y ' S P L A D S 1. 9000 A A L B O R G. T E L E F O N (09] 13 26 44. GIRO 501 57 70 _ - - - i * j M Q I I D L A N D S RETSSAGFflJRE R. M 0 D E R E T F O R H 0 J E S T E R E T. LRS. P O U L S V A N H O L M ' S EFTF. \ \1^1 Kmt\.^J* J O H N F. K E N N E D Y ' S P L A D S 1. 9000 A A L B

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Ejerbog Seneste opdatering: 20-05-2015

Ejerbog Seneste opdatering: 20-05-2015 A Ejerbog Seneste opdatering: 20-05-2015 MOTIVAS Cvr. Nr. IVS Dato Anpartshaverens navn,cvrnr./cpr. AnpartsbelebAnmaerkninger 20.5.2015 nr.stillingogbopael DAL.HOLDIVS EtableringafIVS. 5100,00 4862Guldborg

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S Navn 1 Interessentskabets navn er Gilbjerg Vindmøllelav I/S Hjemsted 2 Interessentskabets hjemsted er Billund Kommune. Formål 3 Interessentskabets formål er at eje

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

VEDT>EGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-20, LUND

VEDT>EGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-20, LUND PARTN ERE Advokat Jens Glavind L0ven0rnsgade 17 8700 Horsens TIf. 79 25 30 00 J.nr. 119222 20.04.05 VEDT>EGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-20, LUND I Side 2. PARTN E RE Vedtaegter for Andelsboligforeningen

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Deloitte. UU-center Syd. Revisionsprotokollat til arsregnskab 2012

Deloitte. UU-center Syd. Revisionsprotokollat til arsregnskab 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revision spartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 Kebenhavn C Telefon 36102030 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk UU-center Syd Revisionsprotokollat

Læs mere

Affalds- og Ressourceindustrien - ARI

Affalds- og Ressourceindustrien - ARI Affalds- og Ressourceindustrien - ARI VED17EGTER Kapitel 1. Navn, hjemsted og formal i. Navn og hjemsted Foreningens navn er Affalds- og Ressourceindustrien. Foreningens navn forkortes ARI. Foreningens

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ):

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): NETVÆRKSAFTALE Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): 1. Netværk XXX den selvejende institution Tinghøj Vuggestue og Børnehave 2. Netværk

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen "Parterne" og hver for sig Part",

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen Parterne og hver for sig Part, KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi og Resultater RESULTATKONTRAKT Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17

Læs mere

Vedtægt for Esbjerg Taxas Økonomiske forenings Bestillingskontor i Varde.

Vedtægt for Esbjerg Taxas Økonomiske forenings Bestillingskontor i Varde. Vedtægt for Esbjerg Taxas Økonomiske forenings Bestillingskontor i Varde. Esbjerg Taxas økonomiske forening har i henhold til lov nr. 107 af 30. januar 2013 bekendtgørelse om Taxikørsel, samt trafikministeriets

Læs mere

FUNDATS FOR MARTINUS' DIALOGFOND. Ternevej 5

FUNDATS FOR MARTINUS' DIALOGFOND. Ternevej 5 PHILIP C PARTNERE ~dmka@nna J.nr. 7936-00 1 Dok. af 28. juni 2007 FUNDATS FOR MARTINUS' DIALOGFOND Ternevej 5 2000 Frederiksberg Sam Zinglersen har ~nsket, at der efter hans d0d stiftes en ny fond, såfremt

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS 1. Selskabets navn og hjemsted: Selskabets navn er. DomaineSkovgaardApS. Dets hjemsted er Slagelse Kommune. 2. Selskabets formål: V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS Selskabets formål er at etablere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse. Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015

B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse. Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015 B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015 Baseret pa budgettal pr. 23/02 2015 saledes som disse er indarbejdet i prospekt Godkendt p9 selskabets

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Model til en JAGTLEJEKONTRAKT. Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen

Model til en JAGTLEJEKONTRAKT. Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen Model til en JAGTLEJEKONTRAKT Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen i det følgende betegnet udlejeren, og navn adresse telefonnr. cpr.nr.

Læs mere

Oversigt over aendringer: Paragraf 1: tilf0jes foreningens vision NYT. Paragraf 2: Konto opg0relse er medlemsbevis NYT

Oversigt over aendringer: Paragraf 1: tilf0jes foreningens vision NYT. Paragraf 2: Konto opg0relse er medlemsbevis NYT Denne oversigt skulle gerne hjaelpe dig med at overse de aendringer bestyrelsen agter at fremlaegge pa f0rstkommende ekstraordinaere generalforsamling den 9 marts Oversigt over aendringer: Paragraf 1:

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening Vedtægter For Gjøl Brugsforening Indhold 1. Navn og organisationsform... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Medlemskab... 3 5. Finansiering og ansvar... 4 6. Generalforsamlingen... 5 7. Bestyrelsen...

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

www.dban.dk INDESTÅELSESKATALOG

www.dban.dk INDESTÅELSESKATALOG Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk INDESTÅELSESKATALOG 2 [projektejernes navne, adresser og cpr. nr]......... og og.....................,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne

Læs mere

Købs- og Leveringsaftale

Købs- og Leveringsaftale Købs- og Leveringsaftale mellem Svendborg Vejbelysning A/S Centrumpladsen 7 5700 Svendborg og Svendborg Kommune Centrumpladsen 7 5700 Svendborg om vejbelysning i de tidligere Egebjerg og Gudme Kommuner

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af. Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 3141. Arsrapport for 2012

Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af. Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 3141. Arsrapport for 2012 Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 3141 Arsrapport for 2012 Arsrapportens godkendelse Ledelsens pategning Bestyrelse og direkt0r har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Indholdsfortegnelse 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar 5 3. Foreningsmyndighederne

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret k194_203_17_11_vedtaegtsfolder.indd 1 23-05-2011 11:34:04 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret. Dens

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Erstatningsansvarsloven med kommentarer

Erstatningsansvarsloven med kommentarer Jens M0ller og Michael S. Wiisbye Erstatningsansvarsloven med kommentarer 6. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Forord Lov om erstatningsansvar XIX XXI Indledning XXIX 1. Formal XXIX 2. Lovens

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

ADVOKATERNE Vestergade 9 8600 SILKEBORG KURT NEELS REHL ARNE JENSEN MUNK HEMMINGSEN V E D T Æ G T E R

ADVOKATERNE Vestergade 9 8600 SILKEBORG KURT NEELS REHL ARNE JENSEN MUNK HEMMINGSEN V E D T Æ G T E R A 10.036 KR/jd ADVOKATERNE Vestergade 9 8600 SILKEBORG KURT NEELS REHL ARNE JENSEN MUNK HEMMINGSEN Advokater med møderet for Landsret og Højesteret Telefon 06-82 08 55 Kontortid 9-16 V E D T Æ G T E R

Læs mere

Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3.

Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3. Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3. december 2013 1. Formål... 2 2. Organisering... 2 2.1 Valg... 2 2.2 Opsigelse...

Læs mere