NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ):"

Transkript

1 NETVÆRKSAFTALE Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): 1. Netværk XXX den selvejende institution Tinghøj Vuggestue og Børnehave 2. Netværk XXX den selvejende institution Ringgården Børnehave 3. Netværk XXX den selvejende institution Broholm Børnehave 4. Netværk XXX den selvejende institution Kaptajngården Gårdbørnehave 5. Netværk XXX den selvejende institution Lundsbjerg Børnehave 6. Netværk XXX den selvejende institution Myretuen Børnehave 7. Netværk XXX den selvejende institution Nr. Lyndelse Børnehave 8. Netværk XXX den selvejende institution Årslev Børnehave og Vuggestue

2 indgås med virkning fra den XXX en netværkskontrakt om netværk XXX. Baggrund Faaborg-Midtfyn Kommunes beslutning om at indføre en ny ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet har - sammen med institutionernes egne ønsker om udvikling - foranlediget partnerne til at indgå i et forpligtende netværk omkring samarbejde på nærmere bestemte områder. 1 Navn, hjemsted og ikrafttræden Stk. 1 Netværkets navn og hjemsted er Netværk XXX CVR.nr: Postnr Tlf.nr. Stk. 2 Netværket XXX træder i kraft pr. XXX. Stk. 3 Der er indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i netværket:. 2 Formål Det er kontraktens formål at fastlægge rammerne for det samvirke, der sker imellem de selvejende institutioner, der er deltagere i netværket. Samvirket er en selvstændig juridisk enhed, der har status af forening. Som deltagere kan optages selvejende institutioner, der drives i Faaborg-Midtfyn Kommune på grundlag af dagtilbudsloven. Denne kontrakt udgør det juridiske grundlag for Netværket, idet der ikke udarbejdes særskilte vedtægter. Stk. 1 Netværkets XXX formål er:

3 at skabe et samvirke der styrker de deltagende institutioners pædagogiske, økonomiske og ledelsesmæssige bæredygtighed. et samvirke, hvor der ved opgaver løses i Netværket opnås kvalitative- og økonomiske gevinster, der gør det muligt at bevare de enkelte institutioners værdigrundlag og særkender uanset Faaborg-Midtfyn Kommunes beslutninger om at skære i budgetterne i de kommende år. Arbejdet i Netværket er et forpligtende arbejdsfællesskab, der udføres på grundlag af et princip om at alle deltagende Institutioner er ligeværdige. Stk. 2 Netværkets XXX formål er endvidere: at oprette et ledelsesnetværk, der består af institutionslederne for de enkelte institutioner at oprette bestyrelsesnetværk, der består af repræsentanter fra de enkelte institutioners bestyrelser at reducere ledelsen og effektivisere administrationen i netværket og hos institutionerne. at fordele arbejdsopgaver for institutionsledere hos de enkelte institutioner i forhold til kompetencer og interesse, at være med til at videreudvikle den selvejende driftsform inden for daginstitutionsområdet. At netværket skal kunne indgå som en kompetent aktør i forhold til Faaborg-Midtfyn Kommune og andre interessenter... Stk. 3 Driften af netværk XXX sker med respekt for de driftsoverenskomster og aftaler, de enkelte institutioner har indgået med Faaborg-Midtfyn Kommune om driften af de enkelte daginstitutioner. 3 Netværkets ledelsesstruktur og administration Stk. 1 For at opnå den af kommunen vedtagne reduktion af ledelse og effektivisering af administrationen i daginstitutionerne organiseres netværket XXX på følgende måde:.. Stk. 2 Der etableres et leder- og et bestyrelsesnetværk. Leder- og bestyrelsesnetværket udarbejder en forretningsorden for møderne i Netværket. 4 Grundlag og forudsætninger

4 Netværkets institutioner er hver for sig selvstændige juridiske enheder med egen bestyrelse, leder og medarbejdere; alt i henhold til lovgivningens regler. Den enkelte institution har egen driftsoverenskomst og egen budgetramme aftalt med Faaborg- Midtfyn Kommune. Som medlem af Netværket skal den enkelte Institution være forpligtet til at arbejde loyalt for opfyldelse af de målsætninger, der er indeholdt i Netværkskontrakten. Netværkets enkelte Institutioner forpligter sig overfor Netværket til at arbejde med fuld gennemsigtighed i egne forhold omkring de opgaver og målsætninger som Netværket påtager sig. 5 Netværkets opgaver og mål Ledernetværket udarbejder mål og opgavebeskrivelse for Netværket, som godkendes af netværksbestyrelsen... 6 Økonomi Stk. 1 Netværkets bestyrelsen vedtager årligt et budget til dækning af de med driften af Netværket forbundne omkostninger. Institutionerne afholder i fællesskab udgifterne til driften af netværk XXX, således at udgifterne fordeles på de enkelte partnere i forhold til børnetal (-enheder) og et eventuelt grundbeløb og lignende, såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune har besluttet et sådant. Udgifterne fordeles mellem partnerne for det år, hvor forpligtelsen helt eller delvis er opstået. Pr. XXX er det samlede børnetal (-enheder) for institutioner i netværket XXX således: Udgifterne til driften af netværk XXX afpasses niveauet for de samlede kommunale tilskud efter 6, stk. 1, således at der ikke opstår et klart misforhold mellem udgifter og kommunale tilskud. Netværk XXX kan alene afholde udgifter, der ligger inden for formålet af denne netværksaftale. Afholdelse af ekstraordinære udgifter kræver Faaborg-Midtfyn Kommunes forudgående godkendelse. Stk.2 Institutionerne er med administrators bistand forpligtet til at holde de enkelte institutioners økonomier adskilt (blandt andet på særskilte konti), således at kommunale driftsmidler for de

5 enkelte institutioner ikke sammenblandes ud over, hvad der følger af denne netværksaftalen. Økonomi vedrørende netværk XXX føres ligeledes på en særskilt konto. Stk. 3 Netværk XXX kan ikke træffe beslutning om optagelse eller overtagelse af lån - ej heller ved mellemregning med de involverede institutioner eller andre institutioner - eller forpligte sig ved kaution eller anden økonomisk garanti. Netværk XXX har ikke overførselsadgang, for så vidt angår underskud på driften i ét regnskabsår. Overskud kan i begrænset omfang overføres, såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune konkret godkender det i det enkelte regnskabsår eller udsteder generelle retningslinjer herom. 7 Budget, regnskab og revision Stk. 1 Regnskabsåret er kalenderåret. Stk. 2 Der føres et nøjagtigt og fuldstændigt bogholderi for netværket efter de regler og principper, der gælder for selvejende daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Stk. 3 Regnskabet aflægges efter de regler og principper, der gælder for selvejende daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune, og revideres af en af Faaborg-Midtfyn Kommune godkendt statsautoriseret revisor. Stk. 4 Det reviderede regnskab godkendes af institutionernes bestyrelser og indsendes til Faaborg- Midtfyn Kommune, når regnskaber for de enkelte institutioner skal indsendes. 8 Hæftelse Stk. 1 Over for tredjemand hæfter institutionerne direkte, solidarisk og som juridiske personer for netværket XXX forpligtelser. Indbyrdes hæfter institutionerne proratarisk i samme forhold, hvori udgifterne fordeles for det år, hvor forpligtelsen helt eller delvis er opstået, jf. 7. Såfremt en institution har måttet udrede et beløb, som tredjemand utvivlsomt har haft krav på, er enhver anden af institutionerne i netværket med administrators bistand forpligtet til straks at refundere den betalende institutions sin andel, jf. principperne om adskilte økonomier og den proratariske hæftelse mellem institutionerne.

6 Stk. 2 En institutions forpligtelser, gæld eller underskud på vedkommende institutions drift er netværk XXX og de øvrige institutioner i netværket uvedkommende. 9 Tegningsret Til at forpligte Netværket kræves underskrift af to af Netværksforums medlemmer i forening. Netværket kan ikke forpligtes af dispositioner, der ligger ud over hvad der må betegnes som sædvanlige dispositioner, medmindre samtlige medlemmer af Netværksforum underskriver. 10 Opsigelse og udtræden Stk.1 En institution kan udtræde af netværk XXX med et varsel på ni måneder til den 31. december ved skriftlig meddelelse herom til de øvrige partnere og Faaborg-Midtfyn Kommune. Stk.2 Bestyrelsesnetværket kan beslutte at ekskludere en institution, der groft eller gentagende gange misligholder sine forpligtelser over for de øvrige partnere på trods af fællesbestyrelsens skriftlige henstilling om at rette op på forholdene. Beslutning om eksklusion træffes med forbehold af Faaborg-Midtfyn Kommunes forudgående godkendelse. Den ekskluderede institution afholder sin andel af udgifterne til driften af netværk XXX i seks måneder, efter at bestyrelsesnetværket har meddelt institutionen sin beslutning om eksklusion. Stk.3 Bestyrelsesnetværket kan beslutte at optage nye institutioner i netværk XXX. Nye institutioner skal være selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst med xxxxx Kommune. Beslutning om optagelse træffes med forbehold af Faaborg-Midtfyn Kommunes forudgående godkendelse. 11 Tvisteløsning Uoverensstemmelser mellem parterne om fortolkning af aftalen skal søges løst ved forhandling. Kan der ikke umiddelbart skabes en forhandlingsløsning er parterne enige om at anmode en paraplyorganisation om at stille en mediator til rådighed. 12 Ændring af netværksaftalen Stk.1 Bestyrelsesnetværket kan beslutte at ændre denne netværkskontrakt. Ændringerne skal godkendes af Faaborg-Midtfyn Kommune for at opnå gyldighed. oo0oo For netværk XXX den selvejende institution Tinghøj Vuggestue og Børnehave:

7 For netværk XXX den selvejende institution Ringgården Børnehave: For netværk XXX den selvejende institution Broholm Børnehave

8 For netværk XXX den selvejende institution Kaptajngården Gårdbørnehave For netværk XXX den selvejende institution Lundsbjerg Børnehave: For netværk XXX den selvejende institution Myretuen Børnehave:

9 For netværk XXX den selvejende institution Nr. Lyndelse Børnehave: For netværk XXX den selvejende institution Årslev Børnehave og Vuggestue: Godkendt af Faaborg-Midtfyn Kommune i henhold til xxxxx udvalgets beslutning af /

10

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod KL-Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed

Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed sat på grundlag af Juristforbundets Formularsamling Tandlægerne NN og XX (i det følgende kaldet interesssenterne) har dags dato indgået følgende: INTERESSENTSKABSKONTRAKT

Læs mere

for Andelsselskabet Slamforbrænding

for Andelsselskabet Slamforbrænding Sagsnr. 99010006 FC/LN Udkast indeholdende oprindelig formulering, skrevet med sort tekst. Tekst, der udgår, er overstreget. Ny tekst er skrevet med grønt. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Slamforbrænding

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Andelsforeningen Friland a.m.b.a.

Andelsforeningen Friland a.m.b.a. Vedtægter for Andelsforeningen Friland a.m.b.a. Præambel Dato: 28. maj 2013 Vedtægterne for Andelsforeningen Friland a.m.b.a. har til formål at regulere retsforholdet for medlemmerne i forbindelse med

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS. Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass.

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS. Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass. ADVOKAT JØRGEN IVERSEN MARKEDSPLADSEN 25 6800 VARDE Tlf. 75212121 J.NR. 555.037/DLA/jiv VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS 1 Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. Åboulevard 41, 41 A, 43, 43 A, B; 1960 Frederiksberg C Svanemosegårdsvej 2A, B og C; 1967 Frederiksberg C Gældende fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere