Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed"

Transkript

1 Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed sat på grundlag af Juristforbundets Formularsamling Tandlægerne NN og XX (i det følgende kaldet interesssenterne) har dags dato indgået følgende: INTERESSENTSKABSKONTRAKT 1. Interessentskabets ikrafttræden, formål, navn og drift 1.1 Interessentskabets formål er fra den... i fællesskab at drive tandlægepraksis under navnet Tandlægerne NN og XX fra lejede lokaler på adressen Interessenterne forestår i fællesskab den overordnede planlægning og drift af virksomheden, og er forpligtet til at stille deres fulde arbejdskraft til rådighed for virksomheden. 2. Kapitalgrundlag 2.1 Interessenterne indskyder hver den af dem som enkeltmandsvirksomhed drevne tandlægeklinik. Revisor YY udarbejder pr.... en åbningsstatus for interessentskabet med en opgørelse af kapitalkonto for hver interessent, baseret på aktiver, herunder goodwill, og passiver anført på status på samme dato for hver af interessenternes hidtil drevne virksomhed. Åbningsstatus vedhæftes nærværende kontrakt. 3. Revision og regnskab 3.1 Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret. 3.2 Interessentskabets regnskaber revideres af en i fællesskab udpeget registreret eller statsautoriseret revisor, der antages for et år ad gangen, samtidig med godkendelse af årsregnskabet. 3.3 Interessentskabet fører et nøjagtigt og fuldstændigt bogholderi. 3.4 I interessentskabets regnskab indgår alle interessenternes ved tandlægevirksomhed indtjente honorarer. Honorarer for artikler og foredrag, forudsat at arbejdet dermed ikke er så omfattende, at det går ud over arbejdet på klinikken, indgår ikke i interessentskabets regnskab. 3.5 Hver interessent er berettiget til i forbindelse med regnskabsaflæggelsen at anmode om en opgørelse af interessentskabets goodwill, om fornødent med assistance af interessentskabets revisor. 4. Over- og underskud 4.1 Interessentskabets overskud fordeles mellem interessenterne i samme forhold, som interessenterne i det pågældende regnskabsår har debiteret honorarer. 4.2 Ved overskud forstås den samlede honorardebitering med fradrag af faste om-

2 kostninger såsom husleje, lys, varme, telefon, revisor, anskaffelse af materiel, som straks kan afskrives skattemæssigt, samt reparation og vedligeholdelse af inventar og lokaler samt variable omkostninger som lønudgifter til klinikpersonale og materialekøb, ligesom evt. skattemæssi ge afskrivninger og en rente på 2% over Nationalbankens diskonto af hver interessents kapital indestående ultimo regnskabsåret fradrages. 4.3 Et eventuelt underskud deles efter samme procentsatser som nævnt ovenfor. 4.4 Interessenterne er enige om i god tid før # at optage forhandling om en ændring af den ved nærværende bestemmelse aftalte overskudsfordeling. Den ændrede overskudsfordeling skal have virkning fra den #, således at den ændrede fordeling første gang finder anvendelse fra indkomståret #. 5. A conto hævninger 5.1 Alle interessentskabets indtægter indgår på, og alle interessentskabets omkostninger trækkes over samme bank/ girokonto. 5.2 Fra denne konto overføres hver måned til interessenternes private konti et a conto beløb, hvis samlede størrelse aftales mellem interessenterne for 6 måneder ad gangen på baggrund af et skøn over periodens likviditet, herunder trækningsmuligheden på kassekredit, og hvis indbyrdes fordeling fastsættes efter skøn over den forventede endelige fordeling i henhold til 4.0. I mangel af enighed fastsættes den indbyrdes fordeling efter det for det foregående år realiserede resultat. 5.3 Når det reviderede regnskab foreligger, kan hver interessents andel af overskuddet med fradrag af a conto hævninger overføres til hver interessents private konto. Overførslen skal dog kun ske i det omfang, likviditeten tillader det. 5.4 Interessenternes private udgifter må ikke uden særskilt aftale i det enkelte tilfælde afholdes over klinikkens drift. 6. Tegningsregel 6.1 Interessenterne tegner hver for sig interessentskabet vedrørende den daglige drift. Enkeltstående, større dispositioner af væsentlig økonomisk betydning kan alene indgås af interessenterne i fællesskab. 6.2 Ingen af interessenterne er berettiget til at udlåne af interessentskabets midler ud over den kredit, som driften fordrer og gør nødvendig. 7. Hæftelsesforhold 7.1 Interessenterne hæfter direkte, solidarisk og personligt for interessentskabets forpligtelser. 7.2 Indbyrdes hæfter interessenterne proratarisk i samme forhold, hvori overskuddet fordeles (jf. 4.0) for det år, hvor forpligtelsen helt eller delvis er opstået. 7.3 Interessenternes private gæld, forud for interessentskabets etablering, er dette uvedkommende. Interessentskabets aktiver skal ikke kunne gøres til genstand for retsforfølgning for kreditorer, som er interessentskabet uvedkommende. 8. Ferie 8.1 Interessenterne fastlægger ferie efter fælles aftale. Ikke-ferierende har pligt til at behandle den ferierendes patien- Side 2

3 ter i uopsættelige tilfælde. Honoraret tilfalder den behandlende interessent. 9. Uarbejdsdygtighed 9.1 Såfremt en af interessenterne inden udgangen af år # bliver uarbejdsdygtig på grund af sygdom i mere end tre måneder, skal der ansættes en vikar som afløser. Vikarlønnen bliver som lønningsudgift fratrukket, før årets overskud konstateres. 9.2 Snarest efter at sygdommen har varet i tre måneder, opgøres og fordeles i henhold til 4.0 virksomhedens overskud fra årets begyndelse til den 1. i måneden for sygdommens indtræden. 9.3 Det herved konstaterede samlede overskud omregnes til en 12 måneders periode, og heraf tilkommer der den sygdomsramte for sygdomsperioden pr. måned i max. 12 måneder #%. 9.4 Uanset sygdom forholdes ved private hævninger som anført i Strækker sygdomsperioden sig over 12 måneder, skal den sygdomsramte tilbyde den anden part at overtage hele virksomheden på de i 10.0 nævnte vilkår. 10. Udtræden af interessent 10.1 En interessent kan hverken helt eller delvis lade sin andel i interessentskabet overgå til andre, det være sig ved frivillig overdragelse, arv eller på anden måde, uden at den anden interessent har haft lejlighed til at erhverve andelen Tilbud om salg af andelen fremsættes skriftligt over for den anden interessent, som inden 4 uger efter tilbuddets modtagelse skal acceptere tilbuddet Overdragelsessummen for andelen fastsættes i mangel af mindelig aftale mellem parterne af selskabets revisor efter nedenstående principper: 1) Tekniske apparater, instrumenter og andet inventar optages efter sagkyndig vurdering med fortsat brug for øje. En eventuel forskel mellem vurderingssum og bogført værdi deles lige mellem parterne. 2) Materialer optages med de beløb, hvortil de er indkøbt efter selskabets bogføring. 3) Goodwill værdiansættes efter de til enhver tid gældende regler herfor eller særlig praksis inden for tandlægebranchen Overdragelsessummen, der svarer til den udtrædende interessents regnskabsmæssige kapitalkonto reguleret i det omfang, forannævnte aftale eller vurdering medfører afvigelser i forhold til de bogførte værdier, betales i mangel af anden aftale med 1/3 kontant, medens der for den resterende del af overdragelsessummen indrømmes den overtagende interessent en betalingsfrist på 3 år fra ophørsdagen at regne, idet restbeløbet vil være at forrente med 2% over Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto, dog mindst den i Kursgevinstlovens 7 nævnte mindsterente, og således at restbeløbet tillige med renter betales med lige store månedlige afdrag, første gang den 1. i måneden efter overtagel sesdagen. Side 3

4 10.5 Restbeløbet sikres ved løsørepant i klinikkens driftsinventar og -materiel samt lejerettigheder. Resttilgodehavendet forfalder dog til indbetaling ved salg, bortset fra overgang til ægtefælle og/eller medejer Den udtrædende interessent er forpligtet til at kvittere sin ret til lejemålet, når den overtagende interessent har fyldestgjort ham Såfremt tilbuddet ikke accepteres, kan andelen frit omsættes. Salg til tredjemand kan dog ikke ske til lavere sum end den, som den udtrædende interessent oprindeligt krævede af den anden interessent, medmindre den anden interessent har fået andelen tilbudt til denne lavere pris og ikke accepterer det nye tilbud Såfremt ingen af interessenterne ønsker at fortsætte interessentskabet, bliver dette at afvikle for fælles regning og bedst muligt. 11. Retsforfølgning 11.1 Såfremt en af interessenterne standser sine betalinger, kommer under konkurs, umyndiggøres eller lignende, skal denne tilbyde sin andel til den anden interessent i overensstemmelse med 10.0, jf. dog straks nedenfor I det tilfælde, at den forurettede interessent vælger at overtage den misligholdende interessents andel eller at lade interessentskabet opløse, reduceres den goodwillbetaling, som opgøres efter 10.3, nr. 3 med #%. 12. Opsigelse 12.1 Interessentskabskontrakten kan opsiges af hver af interessenterne med 6 måneders varsel til den 30/6 eller 31/ Den opsigende interessent er i givet fald pligtig at tilbyde sin andel til den anden interessent efter reglerne i Ophævelse 13.1 Såfremt en interessent væsentligt misligholder sine forpligtelser over for den anden interessent, er den forurettede interessent berettiget til med øjeblikkelig virkning at ophæve interessentskabskontrakten. Den forurettede interessent har i så fald valget mellem at overtage den misligholdende interessents andel, kræve sin andel afkøbt af vedkommende eller kræve interessentskabet opløst efter reglerne i 10.0, jf. dog I det tilfælde, at den forurettede interessent vælger at lade sig udløse, har denne interessent krav på kontant udbetaling af sin kapitalkonto, således som denne er reguleret i henhold til I det tilfælde, at den forurettede interessent vælger at overtage den misligholdende interessents andel, forholdes med goodwillbetaling som i Konkurrenceklausul 14.1 En udtrædende interessent er efter udtrædelsen ikke berettiget til i 3 år at drive privat tandlægeklinik, herunder tage privat ansættelse eller være interessent i en konkurrerende virksomhed beliggende inden for en radius af 3 km fra det sted, hvor klinikken måtte have til huse på ophørstidspunktet, ligesom Side 4

5 den udtrædende interessent ikke må rette henvendelse til klinikkens patienter Overtræder den udtrædende interessent denne pligt, ifalder han foruden sædvanligt erstatningsansvar en bod stor kr. #, hver gang overtrædelsen finder sted Den retsstridige virksomhed kan hindres ved fogedforbud. Erlæggelse af bod bevirker ikke pligtens bortfald. 15. Voldgift 15.1 Enhver tvist, der udspringer af nærværende kontrakt, hvad enten den vedrører kontraktens fortolkning, det daglige samarbejde eller interessentskabsforholdets opløsning, skal endeligt afgøres ved voldgift Til voldgift udpeger hver af parterne en voldgiftsmand, der i fællesskab udpeger en opmand, der skal være jurist. Kan de ikke enes om valg af opmand, udmeldes denne af Præsidenten for Sø og Handelsretten i København Når den ene part har valgt sin voldgiftsmand, og den anden ikke inden 8 dage efter, at et valg er meddelt ham, har valgt en voldgiftsmand, udpeges også denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København Voldgiftsretten, der skal have sæde i København, fastsætter selv sin procedure og afgør omkostningsspørgsmålet Den afsagte kendelse afgør endeligt sagen og kan ikke indbringes for domstolene I øvrigt finder lov om voldgift anvendelse. 16. Omkostninger 16.1 Omkostningerne i forbindelse med oprettelsen af nærværende interessentskabskontrakt, afholdes af interessenterne med halvdelen hver. Den #. Side 5

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Vision Portal I/S

Interessentskabskontrakt for Vision Portal I/S Interessentskabskontrakt for Vision Portal I/S 1 - Interessenter Tommy Clemmensen Lehulsvagen 22B 28022 Vittsjo, Sverige Tlf.:31 10 02 03 CPR-m-.: 110374-1749 Sine Martinussen Fiolstraede 9, 4. sal 1171

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere