Lokalplan nr. 276 "Rovsingsgade" med tillæg nr. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 276 "Rovsingsgade" med tillæg nr. 1"

Transkript

1 Lokalplan nr. 276 "Rovsingsgade" med tillæg nr. 1 Borgerrepræsentationen har den 23. februar 2006 vedtaget tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 276 "Rovsingsgade". Lokalplantillægget er bekendtgjort den 29. marts 2006 og tinglyst 20. juni Københavns Kommune

2 Indhold Baggrund for lokalplantillægget...3 Planforhold...5 Trafikale forhold...7 Vurdering...9 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr Formål Området Anvendelse...11 Lokalplantegning Delvis ophævelse af lokalplan...13 Kommentarer af generel karakter...13 Lokalplan nr Forsidefotoet viser Rovsingsgade set fra Tagensvej-krydset. 2

3 Baggrund for lokalplantillægget Luftfoto af tillægsområdet set fra syd. (JW Luftfoto, juni 2005). Industriområdet nord for Rovsingsgade er omfattet af lokalplan nr. 276, hvori anvendelsen fastlægges til erhvervsformål, såsom industri, håndværk, transportog oplagsvirksomhed m.v. Herudover kan der i forbindelse med værkstedsvirksomhed etableres forretningsbebyggelse til salg af udvalgsvarer, som er tilknyttet en reparations- og servicevirksomhed, og som på grund af størrelse og karakter stiller særlige trafikale og pladsmæssige krav (biler og lignende). Borgerrepræsentationen vedtog i november 2004 tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2001 om detailhandelen med det formål bl.a. at fremme en hensigtsmæssig placering af butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varer, jf. nedenfor. Der er udpeget 8 områder i kommunen til sådanne formål, og et af disse er erhvervsområdet ved Rovsingsgade. Bestemmelserne i lokalplan nr. 276 opfylder kun i begrænset omfang intentionerne i kommuneplantillægget, som muliggør flere typer butikker for særligt pladskrævende varegrupper, der ikke nødvendigvis er betinget af en tilknytning til reparations- og servicevirksomhed. Flere bygherrer har vist interesse for at udnytte disse nye muligheder i overensstemmelse med kommuneplantillægget: 3

4 SG Baggrund for lokalplantillægget Matr.nr Rovsingsgade BISPEBJERG BAKKE LERSØPARKEN STRØDAMVEJ LERSØ PARKVEJ KOLONIHAVEPARKEN LERSØ PARKALLÉ ROVSINGSGADE ROVSINGSGADE STUDSGAARDSGADE nord BORTHIGSGADE RUDOLPH BERGHS GADE F. F. ULRIKS GADE RAGNHILDGADE Matr.nr Vingelodden 1 Michael Lassen Automobiler TAGENSVEJ BISPEBJERG STATION BANEVINGEN VINGELODDEN ROVSINGSGADE VERMUNDSGADE LERSØ PARKALLÉ HARALDSGADE RØNNEGADE ALDERS- ROGADE ANNEKEG. Bjerto-Biler A/S ALDERSROGADE BANEVINGEN Henrik Larsen Automobiler MJØLNERPARKEN TAGENSVEJ SLANGERUPGADE VALKYRIEGADE HEIMDALSGADE HAMLETSGADE BRYNHILDEGADE SIGURDSGADE FAFNERSGADE HARALDSGADE HERMODSGADE TITANGADE HILDURSG. VIBEKEG. Kort over lokalplantillægsområdet med omgivelser. Aktuelle ejendomme med projekter er vist med rød skravering. MJØLNERPARKEN VALHALS- GADE HE RM OD ADE VERMUNDSGADE GYRITEGADE SIGURDSGADE GUN HILDSG. RÅDMANDSGADE SKRIVER- GANGEN JAGTVEJ Tueholm A/S ønsker bl.a. en til- og ombygning af ejendommen matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter, København, Rovsingsgade Det drejer sig om en butik til særligt pladskrævende varegrupper på op til m 2 på ejendommen. Herudover er der forespurgt om tilladelse til etablering af en servicestation på ejendommens østlige del. Der er derfor fremsendt anmodning om, at der tilvejebringes en ny lokalplan, således at kommuneplantillæggets anvendelsesbestemmelser kan realiseres. På vegne af ejeren, Kay Wilhelmsen Gruppen, er der fremsendt principiel ansøgning om opførelse af bebyggelse med store butikker med i alt ca m 2 etageareal på ejendommen matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter, København, Vingelodden 1. En udvidelse af anvendelsesbestemmelsen til at omfatte en større grad af særligt pladskrævende butikker vil forudsætte, at der udarbejdes et tillæg til lokalplanen. Siden 1996, hvor lokalplan nr. 276 med bestemmelserne om butiksformål trådte i kraft, er der i området etableret 3 større butiksenheder i tilknytning til bilværk- 4

5 Baggrund for lokalplantillægget sted og -salg: Michael Lassen Automobiler, Banevingen 9, Henrik Larsen Automobiler, Tagensvej 148 og Bjerto-Biler A/S, Rovsingsgade 88. Områdets etageareal til butiksformål er hermed væsentligt øget, og der er i dag i alt ca m² butiksareal i området. Herudover er der sket forbedringer af områdets trafikbetjening ved gennemførelsen af dele af vejanlægget Vingelodden, der er foretaget udmatrikulering af området, og der er sket en fornyelse af større dele af områdets bebyggelse. Planforhold Kommuneplan 2005 er vedtaget af Borgerrepræsentationen i december Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2001 om detailhandelen indgår uændret heri. Der er udpeget 8 erhvervsområder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper, herunder det afgrænsede industriområde ved Rovsingsgade, svarende til underområde I i Lokalplan nr Ved særligt pladskrævende varegrupper forstås varer, som i sig selv er store, eller som kræver store udstillingslokaler, som f.eks. biler, tømmer, byggematerialer, planter og havebrugsvarer, møbler og køkkenelementer. For at sikre en hensigtsmæssig fordeling og placering af butikkerne er der for hvert af erhvervsområderne fastlagt en ramme for det maksimale butiksareal. I området ved Rovsingsgade må det samlede bruttoareal til butiksformål udgøre op til m 2. Det er desuden fastlagt, at arealet i de enkelte butikker ikke må overstige m 2. Der kan dog tillades etableret nye butikker på op til m 2 inden for en pulje, der tillader at øge antallet af sådanne store butikker i kommunen med 7 butikker på op til m². Kommuneplanen muliggør, at indtil 2 nye store butikker inden for denne pulje vil kunne placeres i Rovsingsgade-området. Den gældende Lokalplan nr. 276, Rovsingsgade fra 1996, omfatter området mellem Tagensvej, Rovsingsgade, Lersø Parkallé og baneterrænet. Lokalplanen Rovsingsgade set mod nordøst fra Tagensvej-krydset. To af de tre store butiksenheder med bilværksted og -forhandling ses langs venstre side af vejen. 5

6 Baggrund for lokalplantillægget ROVSINGSGADE JAGTVEJ TAGENSVEJ Rammer for detailhandel på Ydre Nørrebro i henhold til Kommuneplan 2005: HILLERØDGADE NØRREBROGADE Bydelscenter Nørrebrogade Lokale centerområder Jagtvej-vest Borups Plads Hillerødgade Tagensvej JAGTVEJ VEST BORUPS PLADS Butikker med særligt pladskrævende varer Rovsingsgade Jagtvej er opdelt i to underområder: Område I langs Rovsingsgade, som fastlægges til erhvervsformål, og område II ud mod Tagensvej, som fastlægges til boligformål. Lokalplanens formål er bl.a. at opretholde størstedelen af området til erhvervsområde og bevare karakteren af industri- og værkstedsområde. I lokalplanens 3, stk. 1, pkt. a, tillades i forbindelse med værkstedsvirksomhed opført eller indrettet forretningsbebyggelse til salg af udvalgsvarer, som er tilknyttet en reparations- og servicefunktion, og som på grund af størrelse og karakter stiller særlige trafikale- og pladsmæssige krav (biler og lignende). Der fastlægges herudover beplantnings- og afskærmningsbælter langs Rovsingsgade og jernbanens terræn, som skal kunne anvendes til stiforbindelser, ligesom udsigtsmulighederne fra Rovsingsgade mod Bispebjerg med Grundtvigskirken og Bispebjerg Hospital som særlige vartegn skal respekteres. 6

7 Baggrund for lokalplantillægget Traf kale forhold Rovsingsgade er i forslag til Kommuneplan 2005 klassificeret som bydelsgade med en døgntrafik i år 2002 på biler, hvoraf 6 pct. var tung trafik. Tagensvej er klassificeret som fordelingsgade med en døgntrafik i år 2002 på biler, hvoraf 5,5 % var tung trafik. Området har via Rovsingsgade og Tagensvej god tilgængelighed til det regionale vejnet. Såfremt de aktuelle ønsker om store butikker i området muliggøres planmæssigt og efterfølgende etableres, vil butiksarealet i området øges til i alt ca m². Afhængigt af typen af disse butikker vil trafikken til dem kunne blive på indtil ture på et hverdagsdøgn. I forhold til trafikken til de allerede eksisterende butikker kan der forventes en stigning på op mod ture. En relativt stor del af trafikken til butikkerne vil kunne forventes at finde sted om lørdagen. Lokalplantegning fra lokalplan nr. 276 "Rovsingsgade". 7

8 Baggrund for lokalplantillægget Vingelodden 1 set inde fra ejendommen. Rovsingsgade Det foreliggende forslag til lokalplantillæg vil altså give anledning til en mindre stigning i trafikken, formentlig også set i forhold til en udvikling i overensstemmelse med den eksisterende lokalplan. Forvaltningen vurderer imidlertid, at stigningen er begrænset i forhold til den eksisterende trafik, og at den ikke vil have mærkbare konsekvenser. Vurdering Formålet med kommuneplantillægget er bl.a. at fremme en hensigtsmæssig placering af bilforhandlere, byggemarkeder, tømmerhandlere og andre butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varer, og som ikke kan indpasses i bebyggelsen langs byens butiksstrøg. Rovsingsgade-området er som nævnt udpeget som område, hvor der kan tillades sådanne formål. Baggrunden herfor er, at området bl.a. danner en selvstæn- 8

9 Baggrund for lokalplantillægget dig erhvervsenklave og er velplaceret i forhold til byens overordnede vejnet samt ligger tæt på Bispebjerg Station. Med en udvidelse af lokalplanens nuværende anvendelsesbestemmelse vil den aktuelle efterspørgsel efter større butikker i området endvidere kunne imødekommes i det omfang, kommuneplanens bestemmelser om maksimalt 7 sådanne store butikker i kommunen tillader det. I nærværende tillæg til lokalplanen foreslås udelukkende medtaget bestemmelser om indpasning af butikker for særligt pladskrævende varegrupper. En sådan ændring af lokalplanens anvendelsesbestemmelse ses ikke at medføre behov for ændringer af de øvrige bestemmelser i lokalplan nr. 276, som derfor opretholdes uændrede. 9

10 10

11 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 276 I henhold til lov om planlægning fastlægges herved følgende bestemmelser for et område langs Rovsingsgades nordvestside fra Tagensvej til Lersø Parkallé. 1. Formål Det er lokalplantillæggets formål at åbne mulighed for etablering af butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper. 2. Området Lokalplantillægget afgrænses som vist på tegningen og omfatter ejendommene matr.nr. 6153, 6166, 6197, 6198, 6199, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, , 6207, 6208 og 6209 Udenbys Klædebo Kvarter, København, samt alle parceller, der efter 1. juni 2005 udstykkes i området. 3. Anvendelse Der kan opføres eller indrettes butikker for særligt pladskrævende grupper af varer, som i sig selv er store, eller som kræver store udstillingslokaler. Det samlede areal til butiksformål i området må udgøre m². Størrelsen af de enkelte butikker må ikke overstige m². Der kan dog inden for rammerne af gældende kommuneplan tillades indrettet indtil 5 butikker i området på hver højst m². Kommentar I henhold til Kommuneplan 2005 kan der i lokalplantillæggets område placeres butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Sådanne varegrupper kan f.eks. være biler, tømmer, byggematerialer, planter og havebrugsvarer, møbler og køkkenelementer. Det samlede bruttoetageareal til butikker inden for området må udgøre m², og arealet for de enkelte butikker må ikke overstige m 2. Udover de 3 eksisterende store butikker, der allerede findes i området ved lokalplanens ikrafttræden, kan der inden for den samlede ramme for bruttoetagearealet tillades etableret yderligere 2 nye butikker på op til m 2 inden for en pulje, der i henhold til Kommuneplan 2005 tillader at øge antallet af store butikker til særligt pladskrævende varegrupper i hele kommunen med i alt 7 butikker. Der er i kommuneplanen udpeget 8 områder, hvor der er mulighed for at indrette sådanne butikker. Tildelingen heraf sker efter først til mølle -princippet. Det vil derfor være en konkret vurdering i det enkelte tilfælde i forhold til den fastlagte pulje samt den til enhver tid gældende kommuneplan, der er bestemmende for udnyttelse af lokalplantillæggets bestemmelse om sådanne store butikker. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at planlovens 5 f indeholder særlige regler om beregning af bruttoetagearealet til butikker. 11

12 Lokalplantegning LERSØ PARKALLÉ nord HF.ALDERSRO HF. 4. MAJ LERSØPARKEN B ROVSINGSGADE 63 VÆRKSTEDSBYEN C A 107B C 45B 45A 43F E 43A D 41E C 43B D C B A A B F39E 37B37A 39D 37C 37D 39C 37E 39B 37F 39A 37G 37L 37H 37K 40D 5457 RAGNHILDGADE VINGELODDEN B 40A A 14B i TAGENSVEJ 10A B BANEVINGEN BANEVINGEN ROVSINGSGADE l k ALDERSROGADE 167a VERMUNDSGADE F 14A 14B 16A 16B E 25A 25B 25C 25D C 38A HARALDSGADE SØFARTS- STYRELSEN 9B B SKOV- OG NATURSTYRELSEN 40 9C 9A A m Område for tillæg nr. 1 til lokalplan nr

13 4. Delvis ophævelse af lokalplan Lokalplan nr. 276 (bekendtgjort 12. juni 1996 og tinglyst 21. oktober 1996) ophæves for så vidt angår 3, stk. 1, pkt. a, tredie punktum. Kommentarer af generel karakter a) På tidspunktet for lokalplantillæggets tilvejebringelse er seneste udgave af planloven trykt som lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august b) Bygge- og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan. c) I henhold til Planlovens 19, stk. 1, kan der dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensationerne meddeles af Bygge- og Teknikudvalget i Københavns Kommune. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 276 er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 23. februar 2006 og bekendtgjort den 29. marts Teknik- og Miljøforvaltningen, den 29. marts 2006 Lise Palm Teamchef / Finn Larsen Eksp.sekr. KØBENHAVNS BYRET Indført den Lyst under Marianne Sørensen 13

14 Lokalplan nr. 276 Københavns Kommune Lokalplan nr. 276 Lokalplan for et område langs Rovsingsgades nord vestside fra Tagensvej til Lersø Parkallé. I henhold til lov om planlægning (lovbekendt gørelse nr. 746 af 16. august 1994) fastlægges følgende bestemmelser for området. 1. Formål Formålet med lokalplanen er at opretholde størstedelen af området som erhvervsområde og bevare karakteren af in dustri- og værkstedsområde, idet der dog på visse betingelser åbnes mulighed for salg af ud valgsvarer, at fastlægge retningslinier for udstykning i området, der overvejende udgøres af umatriku lerede banearealer, at sikre en ordning af de trafikale forhold ved fastlæggelse af et internt vejnet til betjening af området, således at overkørsler mod Ta gensvej og Rovsingsgade begrænses mest muligt, at fastlægge beplantnings- og afskærmnings bælter langs Rovsingsgade og Jernbanens terræn, som skal kunne anvendes til stiforbindelser og at sikre, at udsigtsmulighederne fra Rovsings gade mod Bispebjerg - med Grundtvigs Kirke og Bispebjerg Hospital som særlige vartegn - respekteres samt at opretholde et eksisterende boligområde ved Tagensvej til boligformål. 2. Område Stk. 1. Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede tegning nr og omfatter ejen dommene matr.nr.ne 167i, parcel af 5294, 5570, 5571, 6153 og umatr. banearealer, Udenbys Klædebo Kvarter, København, samt alle parceller, der efter den 1. maj 1995 udstykkes i området. 3. Anvendelse Stk. 1. For område I gælder: a) Området fastlægges til erhvervsformål. Der må opføres eller indrettes bebyggelse til in dustri-, værksteds-, håndværks-, lager-, en gros-, transport- og oplagsvirksomhed med dertil hørende administration og lignende. Derudover kan der i forbindelse med værkstedsvirksomhed opføres eller indrettes forretningsbebyggelse til salg af udvalgsvarer, som er tilknyttet en reparations- og servicefunktion, og som på grund af størrelse og karakter stiller særlige trafikale- og pladsmæssige krav (biler og lignende), hvorfor virksomheden naturligt kan place res i industriområdet. Indenfor en afstand af 50 m fra område II, som vist på tegningen, må der ikke udøves virk somhed, som i mere end ubetydelig grad kan medføre forurening. Indenfor området i øvrigt må der ikke udøves virksomhed, som i mere end uvæsentlig grad kan medføre forurening. b) Magistraten kan tillade, at der opføres eller ind rettes bebyggelse til offentlige formål, der af Magistraten anses for forenelige med belig genheden i erhvervsområdet. c) Uanset stk. 1 a) kan Magistraten tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes enkelte boliger for indehaver, bestyrer, portner eller andre personer med lignende tilknytning til virk somheden, idet det dog i områder, hvor der tillades mere end ubetydelig forurening, forudsættes, at det dokumen teres, at boligerne er nødvendige for virksomhedens drift og i øvrigt kan indpasses på miljømæssig forsvarlig måde. Tilladelse i disse områder kan gøres betinget af, at boligerne nedlægges, såfremt der efter Magistratens skøn måtte opstå en miljømæssig begrundelse herfor. Stk. 2. Området opdeles i underområderne I og II som vist på tegningen. Stk. 2. For område II gælder: a) Området fastlægges til boligformål. Der kan efter Magistratens nærmere god kendelse herudover indrettes kollektive anlæg og in stitutioner samt 14

15 andre sociale, kulturelle og mil jømæssige servicefunktioner, der er for enelige med anvendelsen til boliger. b) Uanset stk. 2 a) må der i nederste etage i bebyggelse mod Tagensvej indrettes butikker, li berale erhverv, samt håndværk og andre virksomheder, der er forenelige med bolig anvendelsen, og som efter Magistratens skøn ikke medfører forurening. 4. Vejforhold og byggelinier Stk. 1. Mod Tagensvej og Rovsingsgade opret holdes de eksisterende vejlinier. Stk. 2. Der forudsættes udlagt en vej i minimum 12 m bredde med en placering i princippet som vist på tegningen. Stk. 3. Der fastlægges hjørneafskæringer på minimum 5 m. Stk. 4. Der må kun etableres overkørsel mod Rov singsgade og Tagensvej, såfremt ejendommen ikke er beliggende ved den i stk. 2 forudsatte vej. Stk. 5. Langs Rovsingsgade fastlægges en bebyggelsesregulerende byggelinie i en afstand af 10 m fra vejlinie som vist på tegningen. de i stk. 1 c), d), e) og f) fastsatte højdegrænser. h) Bebyggelse kan tillades opført i mindre af stand end 2,5 m fra naboskel. i) Bebyggelse skal efter Magistratens nærmere godkendelse placeres og udformes under hensyntagen til den eksisterende bebyggelse og omgivelserne i øvrigt, således at der opnås en tilfredsstillende arkitektonisk fremtræden i bybilledet. Inden for de på tegningen markerede områder skal bebyggelsen - med hensyn til højde, afstand mellem bygninger eller place ringen på grunden - ind rettes således, at der fortsat er udsigtsmuligheder mod Bispebjerg. Stk. 2. For område II gælder: a) Opførelse af nybyggeri - bortset fra mindre tilbygninger samt byøkologiske anlæg, skure og lignende - forudsætter tilvejebringelse af supplerende lokalplan. b) Uanset stk. 2 a) kan der i forbindelse med ombygning af eksisterende boligbebyggelse efter beslutning truffet i henhold til lov om byforny else og boligforbedring tillades opført glasinddækninger og lignende. Der kan endvidere op føres installationstårne, alt under forudsætning af, at det er begrundet i økologiske og/eller funktionelle forhold, og at det findes forsvar ligt ud fra arkitektoniske og lysmæssige for hold. 6. Bebyggelsens ydre fremtræden 5. Bebyggelsens omfang og placering Stk. 1. For område I gælder: a) Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 110. b) Bebyggelse må opføres i højst 3 etager inklusive eventuelt udnyttet tagetage. c) Bebyggelsens højde må ikke overstige 12 m. d) Bebyggelsens højde må ikke overstige 3 m + 0,5 x afstanden til naboskel mod område II. e) Bebyggelsens højde må ikke overstige af standen til modstående vejlinie i den i 4, stk. 2, forudsatte vej. f) Bebyggelsens højde må ikke overstige af standen til anden bebyggelse på samme grund. Bestemmelsen kan lempes under forudsætning af, at opholds- og arbejdsrum opnår efter Ma gistratens skøn tilfredsstillende lysforhold. g) Når arkitektoniske eller miljømæssige forhold gør det påkrævet, kan Magistraten tillade mindre afvigelser fra Stk. 1. Bebyggelsens materialer, udform ning, farve og øvrige ydre fremtræden skal efter Magi stratens skøn være samstemmende med omgi velserne og områdets karakter, og eksisterende be byggelse må i nævnte henseender ikke ændres uden Magistratens tilladelse. Stk. 2. Ingen form for skiltning og reklame ring må finde sted uden Magistratens godken delse. Stk. 3. Facadebelysning og belysning af ubebyggede arealer må ikke ved blænding, reflekser, farver eller ved sit udseende være til ulempe for omgivelserne eller virke skæmmende. Stk. 4. Ibrugtagning af bebyggelse kan efter Magistratens nærmere bestemmelse betinges af etablering af fællesantenneanlæg - hvis place ring og udformning skal godkendes af Magi straten - eller tilslutning til et godkendt fællesantenneanlæg. 15

16 7. Foranstaltninger mod forureningsgener *) Stk. 1. Bebyggelse og primære opholds arealer skal efter Magistratens nærmere god kendelse i over ensstemmelse med Miljømyndighedernes krav placeres, udføres og indrettes således, at be boere og brugere i fornødent omfang skærmes mod støj og anden forurening fra vej og jernbane samt mod forurening og andre ulemper fra virksomheder i og uden for området. Det indendørs støjniveau i lokaler til administration og lignende må ikke overstige 35 db(a). **) Stk. 2. I forbindelse med ombygning af eksi sterende boligbebyggelse efter beslutning truffet i henhold til lov om byfornyelse og boligfor bedring kan Magistraten stille krav om, at eksi sterende boligbebyggelse i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav isoleres mod støj. 8. Kollektiv varmeforsyning Bebyggelse må ikke uden Magistratens tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Magistratens anvisning. b) Parkeringsdækningen skal være af størrel sesordenen 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal. c) Oplag uden for bygningsanlæg må ikke uden Magistratens godkendelse etableres med en højde, der overstiger 4 m. d) Arealet mellem den i 4, stk. 5, nævnte byg gelinie og vejlinien mod Rovsingsgade skal anlægges med et 10 m bredt beplantnings- og afskærmningsbæl te, som vist på tegningen. Det te skal fremstå som græsbælte med grupper af fritstående, varierede løvtræer, hovedsagelig egetræ er, efter Magistratens nærmere anvisning. Der kan plantes hæk i bagkanten af bæltet, jf. dog 5, stk. 1 i). Herudover skal det på tegningen viste areal langs jernbanens terræn i en bredde på minimum 6 m henligge ubenyttet og hegnes mod ba nearealet. Der kan dog gennem dette om råde, efter Magistratens tilladelse, etableres ind til 2 vejadgange til det bagved liggende baneareal. På begge arealer kan anlægges stiforbindelser. Arealerne kan ikke indgå som del af områdets interne brandveje. e) Beplantning og hegning i området skal lige ledes respektere de i 5, stk. 1 i) nævnte ud sigtsmuligheder mod Bispebjerg. 9. Ubebyggede arealer Stk. 1. For område I gælder: a) Friarealet (eksklusive parkerings-, tilkørsels- og oplagsareal) skal være af størrelsesordenen 15 pct. af etagearealet. Friarealet skal anlæg ges efter Magistratens nærmere god kendelse, og der skal efter Magistratens nærmere be stemmelse ind rettes opholdsarealer for de beskæftigede. For lagerbebyggelse og lignende kan Magi straten tillade kravet lempet. Stk. 2. For område II gælder: a) Ubebyggede arealer skal i videst muligt omfang anlægges som opholdsareal for beboere og brugere efter Magistratens nærmere god kendelse. b) Opholdsarealer og parkeringsanlæg skal efter Magistratens nærmere bestemmelse ind gå i fæl lesanlæg. c) Ved omlægning eller etablering af friarealer kan åbninger i husrækken mod vej forlanges heg net med mur eller lignende. Udformningen skal godkendes af Magistraten. Stk. 3. For hele lokalplanområdet gælder: a) Træer skal bevares i videst muligt omfang. b) Adgangs- og opholdsarealer skal udformes så ledes, at *) Opmærksomheden skal henledes på, at lokalplanområdet er opfyldt areal, hvor man har erfaring for, at forurening af undergrunden kan have fundet sted. I henhold til 19 i lov nr. 420 af 13. juni 1990 om affaldsdepoter skal en hver ejer eller bruger af en ejendom, der på denne opdager et affaldsdepot eller en forure ning af jorden underrette kommunalbestyrelsen (Miljøkontrollen) herom. I henhold til samme lovs 20 skal arbejdet standses, såfremt der under et bygge- og jordarbejde konstateres et affaldsdepot eller en forurening af jorden, og arbejdet kan først genoptages, når området fri gives af kommunen (bekendtgørelse nr. 582 af 13. august 1990). Forpligtelsen til at standse et bygge- eller jordarbejde påhviler ejeren af den pågældende ejendom og den, som er ansvarlig for det pågældende arbejde. **) Jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1984 om Trafikstøj i boligområder og Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1985 Støj og vibrationer fra jernbaner. 16

17 de tilgodeser bevægelseshæmmedes færdsel på arealerne. c) Det eksisterende terrænniveau skal i princippet opretholdes. 10. Ledninger Der forudsættes tinglyst fornødne deklarationer vedrørende sikring m.v. af transformerstationer og ledninger. 12. Retsvirkninger I henhold til planlovens 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, jf. dog lokalplanens 14. Lokalplanen hindrer ikke, at den eksiste rende anvendelse kan opretholdes, hvis denne ikke stri der mod de i givne tilladelser tagne forbehold og i øvrigt er lovlig. 13. Påtaleret 11. Matrikulære forhold Stk. 1. Efterhånden som forholdende gør det påkrævet, må der i overensstemmelse med lovgivningens regler foretages sådanne omlægninger af ejendomsgrænser og andre foranstaltninger, som efter Magistratens skøn må anses for nød vendige til gennemførelse af en hensigtsmæssig ordning af bebyggelsesforholdene. Stk.2. Som betingelse for udstykning gælder, at den i 4, stk. 2, forudsatte vej skal udlægges og anlægges frem til den enkelte ejendom, jf. dog 4, stk. 4. Københavns Magistrat har påtaleret for over trædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan. 14. Dispensationer I henhold til planlovens 19, stk. 1, kan der dispenseres fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensationer meddeles af Den Samlede Magistrat. Nærværende lokalplan med indhæftede tegning nr er vedtaget af Borgerrepræsentationen i mødet den 23. maj 1996 og endeligt bekendtgjort den 12. juni Københavns Magistrat, Overborgmesterens Afdeling, den 21. oktober 1996 p.o.v. Søren Stenz kontorchef /Kim Brodersen fuldmægtig KØBENHAVNS BYRET Indført den 21/ Lyst under nr Hans Hvilsom 17

18 18

19 19

20 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Plan & Arkitektur Rådhuspladsen København V Telefon

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 276 "Rovsingsgade"

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 276 Rovsingsgade Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 276 "Rovsingsgade" Offentlig høring fra 28. september til 28. november 2005 Borgerrepræsentationen har den 8. september 2005 vedtaget forslag til tillæg nr. 1

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. General Motors. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. General Motors. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 39 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur General Motors Ydre Nørrebro Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger, offentlige formål KONGSBAK INFORMATIK

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING KØENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 204 ygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Nerikegade Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Erhvervsområde KONGSAK NFORMATK Januar 1993 LOKALPLAN

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Forlandet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyøster. Fastlægger anvendelsen m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Forlandet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyøster. Fastlægger anvendelsen m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 109 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Forlandet Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Offentlige tekniske anlæg KONGSBAK NFORMATK Juli 1987

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. In-Wear. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyøster. Fastlægger anvendelsen m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. In-Wear. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyøster. Fastlægger anvendelsen m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 89 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet n-wear Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK Juni 1986 mm mmm mm mm mm

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lille Rådmand. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lille Rådmand. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 97 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lille Rådmand Ydre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK November

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Peder Lykke Centret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Peder Lykke Centret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 159 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Peder Lykke Centret Sundbyvester Nybyggeri m.v. Offentlige formål KONGSBAK NFORMATK November 1990 LOKALPLAN

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Nørre Hospital. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Nørre Hospital. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 211 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Nørre Hospital ndre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK November 1992 .

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vibevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Bispebjerg. Fastlægger anvendelsen m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vibevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Bispebjerg. Fastlægger anvendelsen m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 146 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Vibevej Bispebjerg Fastlægger anvendelsen m.v. Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK Marts 1990 LOKALPLAN NR.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vestvolden. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Brønshøj-Husum

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vestvolden. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Brønshøj-Husum KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 96 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Vestvolden Brønshøj-Husum Fastlægger anvendelsen m.v. Offentlige formål m.v. KONGSBAK NFORMATK August 1986

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Tietgensbro. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Tietgensbro. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 203 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Tietgensbro Vesterbro Nybyggeri m.v. Serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK August 1992 LOKALPLAN NR. 203 Lokalplan

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lundehusskolen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Emdrup. Nybyggeri, bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lundehusskolen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Emdrup. Nybyggeri, bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 355 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lundehusskolen Emdrup Nybyggeri, bevaring m.v. Offentlige formål September 2002 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kingosgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kingosgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 100 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kingosgade Vesterbro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde Delvist ophævet - Se nr. 178 KONGSBAK

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Helsingborggade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Helsingborggade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 66 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Helsingborggade Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK Oktober 1984 LOKALPLAN

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Østre Gasværk Teater. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Østre Gasværk Teater. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 257 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Østre Gasværk Teater Ydre Østerbro Nybyggeri m.v. Offentlige formål KONGSBAK INFORMATIK Marts 1996 Kabenhavns

Læs mere

KØBENHAVNS KØBENHA VNS OMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Lokalplan nr 241 Bygge- og Teknik forvaltningen Plan r & Arkitektur Jorisvej Juli 1996

KØBENHAVNS KØBENHA VNS OMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Lokalplan nr 241 Bygge- og Teknik forvaltningen Plan r & Arkitektur Jorisvej Juli 1996 KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 241 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & r Arkitektur Jorisvej Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Serviceerhverv m.v. Delvist ophævet, se nr. 360 KONGSBAK

Læs mere

Lokalplan nr. 55. for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej.

Lokalplan nr. 55. for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej. Lokalplan nr. 55 for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej. December 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 339 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Skole Vanløse Bevaring, udbygning m.v. Offentlige formål Juni 2001 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1 KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1 215 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Stengade II Indre Nørrebro Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger, offentlige formål m.v.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Norgesminde. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Norgesminde. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 52 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Norgesminde Ydre Østerbro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boliger, plejehjem o.l. KONGSBAK NFORMATK

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Forlandet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyøster. Fastlægger anvendelsen m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Forlandet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyøster. Fastlægger anvendelsen m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 109 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Forlandet Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Offentlige tekniske anlæg KONGSBAK NFORMATK Juli 1987

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hovedbanegården. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hovedbanegården. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 94 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hovedbanegården Vesterbro Fastlægger anvendelsen m.v. Offentlige formål m.v. KONGSBAK NFORMATK Juli 1986

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Thorvald Borgs Gade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vestamager

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Thorvald Borgs Gade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vestamager KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 172 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Thorvald Borgs Gade Vestamager Fastlægger anvendelsen m.v. Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK Oktober 1990

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Blushøjvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Valby. Fastlægger anvendelsen m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Blushøjvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Valby. Fastlægger anvendelsen m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 131 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Blushøjvej Valby Fastlægger anvendelsen m.v. Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK September 1989 LOKALPLAN

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 9 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Solitudevej Indre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde Delvist ophævet - Se nr. 165

Læs mere

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Lokalplan nr. 69 for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Juli 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til boligformål og

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 348. Lundedalsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 348. Lundedalsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHVNS KOMMUNE PLNORIENTERING Lokalplan nr. 348 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & rkitektur Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen, bevaring m.v. Boliger og serviceerhverv Januar 2002 1 38 1011 1012

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Rymarksvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Rymarksvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 14 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Rymarksvej Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK INFORMATIK December 1980 Københavns

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kløverparken. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyøster

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kløverparken. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyøster KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 136 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kløverparken Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK April 1990 LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Ehlersvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Ehlersvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 1 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Ehlersvej Ydre Østerbro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Januar 1979

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hamlets Gård. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hamlets Gård. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 190 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hamlets Gård Ydre Nørrebro Nybyggeri m.v. Boliger og serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK Juli 1991 LOKALPLAN

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Damhusåen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Valby. Udbygning af renseanlæg m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Damhusåen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Valby. Udbygning af renseanlæg m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 199 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Damhusåen Valby Udbygning af renseanlæg m.v. Offentlige tekniske anlæg m.v. KONGSBAK NFORMATK August 1992

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Panuminstituttet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Panuminstituttet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 10 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Panuminstituttet Indre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Offentlige formål KONGSBAK INFORMATIK

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT G TILLÆG NR, GLOSTRUP KOMMUNE

BYPLANVEDTÆGT G TILLÆG NR, GLOSTRUP KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT G 13 TILLÆG NR, 4 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE MELLEM HOVEDVEJEN OG DALVANGSVEJ, LOKALPLAN GL 13.4 - TILLÆG NR. HOVEDVEJEN OG DALVANGSVEJ. 4 TIL BYPLANVEDTÆGT G 13 - FOR ET OMRÅDE MELLEM INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Konfektionsbyen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Konfektionsbyen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 195 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Konfektionsbyen Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK August 1992

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation Lokalplan nr. 96 for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation September 1997 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af kommunalt

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Københavns Havn. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan og & Arkitektur. Fastlægger anvendelsen m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Københavns Havn. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan og & Arkitektur. Fastlægger anvendelsen m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 177 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan og & Arkitektur Københavns Havn Fastlægger anvendelsen m.v. Havneformål Delvist ophævet, se 244, 326 og 347 KONGSBAK

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kornblomstvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyvester

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kornblomstvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyvester KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 4 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Kornblomstvej Sundbyvester Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde Delvist ophævet - Se nr. 156 KONGSBAK

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Det blå og Det gule Pakhus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Det blå og Det gule Pakhus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 110 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Det blå og Det gule Pakhus ndre By Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK Oktober 1987

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Lokalplan nr. 71 for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Februar 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af Den

Læs mere

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 med tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej er bekendtgjort den 26. marts 1985. Borgerrepræsentationen har den 13. november 2014 vedtaget tillæg

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H29. for et område ved Torpenvej i Humlebæk

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H29. for et område ved Torpenvej i Humlebæk FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Lokalplan H29 for et område ved Torpenvej i Humlebæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet og formål side 3 Baggrunden for lokalplanen Indholdet i lokalp lanen side

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Pommernsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyøster. Byfornyelse.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Pommernsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyøster. Byfornyelse. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 260 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Pommernsgade Sundbyøster Byfornyelse Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Marts 1996 Karbenhavns Kommunes

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 93. for et område mellem Rosenørns Allé, Steenstrups Allé, Sankt Markus Allé og Julius Thomsens Plads (Forum)

Lokalplan nr. 93. for et område mellem Rosenørns Allé, Steenstrups Allé, Sankt Markus Allé og Julius Thomsens Plads (Forum) Lokalplan nr. 93 for et område mellem Rosenørns Allé, Steenstrups Allé, Sankt Markus Allé og Julius Thomsens Plads (Forum) September 1996 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Det Kongelige Teater. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Indre By.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Det Kongelige Teater. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Indre By. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 48 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Det Kongelige Teater Indre By Ombygning Offentlige formål KONGSBAK INFORMATIK Februar 1983 Københavns

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 334 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hasselvænget Vanløse Bevaring m.v. Boligområde Februar 2001 Lokalplan nr. 334 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11 for et område vest for Hartkornsvej mellem Banestien og Køjevænget 1. LOKALPLANOMRÅDET Nærværende lokalplan omfatter et område beliggende vest for Hartkornsvej mellem Banestien

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes dispensation fra Lokalplan 261 med tillæg 1 til etablering af dagligvarebutik på Rentemestervej 17

AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes dispensation fra Lokalplan 261 med tillæg 1 til etablering af dagligvarebutik på Rentemestervej 17 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. november 2015 J.nr.: NMK-33-03205 og NMK-33-03206 KlageID: 84836 og 85274 Ref.: KAGRA-NMKN AFGØRELSE i sag om Københavns

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere