Lokalplan nr. 276 "Rovsingsgade" med tillæg nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 276 "Rovsingsgade" med tillæg nr. 1"

Transkript

1 Lokalplan nr. 276 "Rovsingsgade" med tillæg nr. 1 Borgerrepræsentationen har den 23. februar 2006 vedtaget tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 276 "Rovsingsgade". Lokalplantillægget er bekendtgjort den 29. marts 2006 og tinglyst 20. juni Københavns Kommune

2 Indhold Baggrund for lokalplantillægget...3 Planforhold...5 Trafikale forhold...7 Vurdering...9 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr Formål Området Anvendelse...11 Lokalplantegning Delvis ophævelse af lokalplan...13 Kommentarer af generel karakter...13 Lokalplan nr Forsidefotoet viser Rovsingsgade set fra Tagensvej-krydset. 2

3 Baggrund for lokalplantillægget Luftfoto af tillægsområdet set fra syd. (JW Luftfoto, juni 2005). Industriområdet nord for Rovsingsgade er omfattet af lokalplan nr. 276, hvori anvendelsen fastlægges til erhvervsformål, såsom industri, håndværk, transportog oplagsvirksomhed m.v. Herudover kan der i forbindelse med værkstedsvirksomhed etableres forretningsbebyggelse til salg af udvalgsvarer, som er tilknyttet en reparations- og servicevirksomhed, og som på grund af størrelse og karakter stiller særlige trafikale og pladsmæssige krav (biler og lignende). Borgerrepræsentationen vedtog i november 2004 tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2001 om detailhandelen med det formål bl.a. at fremme en hensigtsmæssig placering af butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varer, jf. nedenfor. Der er udpeget 8 områder i kommunen til sådanne formål, og et af disse er erhvervsområdet ved Rovsingsgade. Bestemmelserne i lokalplan nr. 276 opfylder kun i begrænset omfang intentionerne i kommuneplantillægget, som muliggør flere typer butikker for særligt pladskrævende varegrupper, der ikke nødvendigvis er betinget af en tilknytning til reparations- og servicevirksomhed. Flere bygherrer har vist interesse for at udnytte disse nye muligheder i overensstemmelse med kommuneplantillægget: 3

4 SG Baggrund for lokalplantillægget Matr.nr Rovsingsgade BISPEBJERG BAKKE LERSØPARKEN STRØDAMVEJ LERSØ PARKVEJ KOLONIHAVEPARKEN LERSØ PARKALLÉ ROVSINGSGADE ROVSINGSGADE STUDSGAARDSGADE nord BORTHIGSGADE RUDOLPH BERGHS GADE F. F. ULRIKS GADE RAGNHILDGADE Matr.nr Vingelodden 1 Michael Lassen Automobiler TAGENSVEJ BISPEBJERG STATION BANEVINGEN VINGELODDEN ROVSINGSGADE VERMUNDSGADE LERSØ PARKALLÉ HARALDSGADE RØNNEGADE ALDERS- ROGADE ANNEKEG. Bjerto-Biler A/S ALDERSROGADE BANEVINGEN Henrik Larsen Automobiler MJØLNERPARKEN TAGENSVEJ SLANGERUPGADE VALKYRIEGADE HEIMDALSGADE HAMLETSGADE BRYNHILDEGADE SIGURDSGADE FAFNERSGADE HARALDSGADE HERMODSGADE TITANGADE HILDURSG. VIBEKEG. Kort over lokalplantillægsområdet med omgivelser. Aktuelle ejendomme med projekter er vist med rød skravering. MJØLNERPARKEN VALHALS- GADE HE RM OD ADE VERMUNDSGADE GYRITEGADE SIGURDSGADE GUN HILDSG. RÅDMANDSGADE SKRIVER- GANGEN JAGTVEJ Tueholm A/S ønsker bl.a. en til- og ombygning af ejendommen matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter, København, Rovsingsgade Det drejer sig om en butik til særligt pladskrævende varegrupper på op til m 2 på ejendommen. Herudover er der forespurgt om tilladelse til etablering af en servicestation på ejendommens østlige del. Der er derfor fremsendt anmodning om, at der tilvejebringes en ny lokalplan, således at kommuneplantillæggets anvendelsesbestemmelser kan realiseres. På vegne af ejeren, Kay Wilhelmsen Gruppen, er der fremsendt principiel ansøgning om opførelse af bebyggelse med store butikker med i alt ca m 2 etageareal på ejendommen matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter, København, Vingelodden 1. En udvidelse af anvendelsesbestemmelsen til at omfatte en større grad af særligt pladskrævende butikker vil forudsætte, at der udarbejdes et tillæg til lokalplanen. Siden 1996, hvor lokalplan nr. 276 med bestemmelserne om butiksformål trådte i kraft, er der i området etableret 3 større butiksenheder i tilknytning til bilværk- 4

5 Baggrund for lokalplantillægget sted og -salg: Michael Lassen Automobiler, Banevingen 9, Henrik Larsen Automobiler, Tagensvej 148 og Bjerto-Biler A/S, Rovsingsgade 88. Områdets etageareal til butiksformål er hermed væsentligt øget, og der er i dag i alt ca m² butiksareal i området. Herudover er der sket forbedringer af områdets trafikbetjening ved gennemførelsen af dele af vejanlægget Vingelodden, der er foretaget udmatrikulering af området, og der er sket en fornyelse af større dele af områdets bebyggelse. Planforhold Kommuneplan 2005 er vedtaget af Borgerrepræsentationen i december Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2001 om detailhandelen indgår uændret heri. Der er udpeget 8 erhvervsområder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper, herunder det afgrænsede industriområde ved Rovsingsgade, svarende til underområde I i Lokalplan nr Ved særligt pladskrævende varegrupper forstås varer, som i sig selv er store, eller som kræver store udstillingslokaler, som f.eks. biler, tømmer, byggematerialer, planter og havebrugsvarer, møbler og køkkenelementer. For at sikre en hensigtsmæssig fordeling og placering af butikkerne er der for hvert af erhvervsområderne fastlagt en ramme for det maksimale butiksareal. I området ved Rovsingsgade må det samlede bruttoareal til butiksformål udgøre op til m 2. Det er desuden fastlagt, at arealet i de enkelte butikker ikke må overstige m 2. Der kan dog tillades etableret nye butikker på op til m 2 inden for en pulje, der tillader at øge antallet af sådanne store butikker i kommunen med 7 butikker på op til m². Kommuneplanen muliggør, at indtil 2 nye store butikker inden for denne pulje vil kunne placeres i Rovsingsgade-området. Den gældende Lokalplan nr. 276, Rovsingsgade fra 1996, omfatter området mellem Tagensvej, Rovsingsgade, Lersø Parkallé og baneterrænet. Lokalplanen Rovsingsgade set mod nordøst fra Tagensvej-krydset. To af de tre store butiksenheder med bilværksted og -forhandling ses langs venstre side af vejen. 5

6 Baggrund for lokalplantillægget ROVSINGSGADE JAGTVEJ TAGENSVEJ Rammer for detailhandel på Ydre Nørrebro i henhold til Kommuneplan 2005: HILLERØDGADE NØRREBROGADE Bydelscenter Nørrebrogade Lokale centerområder Jagtvej-vest Borups Plads Hillerødgade Tagensvej JAGTVEJ VEST BORUPS PLADS Butikker med særligt pladskrævende varer Rovsingsgade Jagtvej er opdelt i to underområder: Område I langs Rovsingsgade, som fastlægges til erhvervsformål, og område II ud mod Tagensvej, som fastlægges til boligformål. Lokalplanens formål er bl.a. at opretholde størstedelen af området til erhvervsområde og bevare karakteren af industri- og værkstedsområde. I lokalplanens 3, stk. 1, pkt. a, tillades i forbindelse med værkstedsvirksomhed opført eller indrettet forretningsbebyggelse til salg af udvalgsvarer, som er tilknyttet en reparations- og servicefunktion, og som på grund af størrelse og karakter stiller særlige trafikale- og pladsmæssige krav (biler og lignende). Der fastlægges herudover beplantnings- og afskærmningsbælter langs Rovsingsgade og jernbanens terræn, som skal kunne anvendes til stiforbindelser, ligesom udsigtsmulighederne fra Rovsingsgade mod Bispebjerg med Grundtvigskirken og Bispebjerg Hospital som særlige vartegn skal respekteres. 6

7 Baggrund for lokalplantillægget Traf kale forhold Rovsingsgade er i forslag til Kommuneplan 2005 klassificeret som bydelsgade med en døgntrafik i år 2002 på biler, hvoraf 6 pct. var tung trafik. Tagensvej er klassificeret som fordelingsgade med en døgntrafik i år 2002 på biler, hvoraf 5,5 % var tung trafik. Området har via Rovsingsgade og Tagensvej god tilgængelighed til det regionale vejnet. Såfremt de aktuelle ønsker om store butikker i området muliggøres planmæssigt og efterfølgende etableres, vil butiksarealet i området øges til i alt ca m². Afhængigt af typen af disse butikker vil trafikken til dem kunne blive på indtil ture på et hverdagsdøgn. I forhold til trafikken til de allerede eksisterende butikker kan der forventes en stigning på op mod ture. En relativt stor del af trafikken til butikkerne vil kunne forventes at finde sted om lørdagen. Lokalplantegning fra lokalplan nr. 276 "Rovsingsgade". 7

8 Baggrund for lokalplantillægget Vingelodden 1 set inde fra ejendommen. Rovsingsgade Det foreliggende forslag til lokalplantillæg vil altså give anledning til en mindre stigning i trafikken, formentlig også set i forhold til en udvikling i overensstemmelse med den eksisterende lokalplan. Forvaltningen vurderer imidlertid, at stigningen er begrænset i forhold til den eksisterende trafik, og at den ikke vil have mærkbare konsekvenser. Vurdering Formålet med kommuneplantillægget er bl.a. at fremme en hensigtsmæssig placering af bilforhandlere, byggemarkeder, tømmerhandlere og andre butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varer, og som ikke kan indpasses i bebyggelsen langs byens butiksstrøg. Rovsingsgade-området er som nævnt udpeget som område, hvor der kan tillades sådanne formål. Baggrunden herfor er, at området bl.a. danner en selvstæn- 8

9 Baggrund for lokalplantillægget dig erhvervsenklave og er velplaceret i forhold til byens overordnede vejnet samt ligger tæt på Bispebjerg Station. Med en udvidelse af lokalplanens nuværende anvendelsesbestemmelse vil den aktuelle efterspørgsel efter større butikker i området endvidere kunne imødekommes i det omfang, kommuneplanens bestemmelser om maksimalt 7 sådanne store butikker i kommunen tillader det. I nærværende tillæg til lokalplanen foreslås udelukkende medtaget bestemmelser om indpasning af butikker for særligt pladskrævende varegrupper. En sådan ændring af lokalplanens anvendelsesbestemmelse ses ikke at medføre behov for ændringer af de øvrige bestemmelser i lokalplan nr. 276, som derfor opretholdes uændrede. 9

10 10

11 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 276 I henhold til lov om planlægning fastlægges herved følgende bestemmelser for et område langs Rovsingsgades nordvestside fra Tagensvej til Lersø Parkallé. 1. Formål Det er lokalplantillæggets formål at åbne mulighed for etablering af butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper. 2. Området Lokalplantillægget afgrænses som vist på tegningen og omfatter ejendommene matr.nr. 6153, 6166, 6197, 6198, 6199, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, , 6207, 6208 og 6209 Udenbys Klædebo Kvarter, København, samt alle parceller, der efter 1. juni 2005 udstykkes i området. 3. Anvendelse Der kan opføres eller indrettes butikker for særligt pladskrævende grupper af varer, som i sig selv er store, eller som kræver store udstillingslokaler. Det samlede areal til butiksformål i området må udgøre m². Størrelsen af de enkelte butikker må ikke overstige m². Der kan dog inden for rammerne af gældende kommuneplan tillades indrettet indtil 5 butikker i området på hver højst m². Kommentar I henhold til Kommuneplan 2005 kan der i lokalplantillæggets område placeres butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Sådanne varegrupper kan f.eks. være biler, tømmer, byggematerialer, planter og havebrugsvarer, møbler og køkkenelementer. Det samlede bruttoetageareal til butikker inden for området må udgøre m², og arealet for de enkelte butikker må ikke overstige m 2. Udover de 3 eksisterende store butikker, der allerede findes i området ved lokalplanens ikrafttræden, kan der inden for den samlede ramme for bruttoetagearealet tillades etableret yderligere 2 nye butikker på op til m 2 inden for en pulje, der i henhold til Kommuneplan 2005 tillader at øge antallet af store butikker til særligt pladskrævende varegrupper i hele kommunen med i alt 7 butikker. Der er i kommuneplanen udpeget 8 områder, hvor der er mulighed for at indrette sådanne butikker. Tildelingen heraf sker efter først til mølle -princippet. Det vil derfor være en konkret vurdering i det enkelte tilfælde i forhold til den fastlagte pulje samt den til enhver tid gældende kommuneplan, der er bestemmende for udnyttelse af lokalplantillæggets bestemmelse om sådanne store butikker. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at planlovens 5 f indeholder særlige regler om beregning af bruttoetagearealet til butikker. 11

12 Lokalplantegning LERSØ PARKALLÉ nord HF.ALDERSRO HF. 4. MAJ LERSØPARKEN B ROVSINGSGADE 63 VÆRKSTEDSBYEN C A 107B C 45B 45A 43F E 43A D 41E C 43B D C B A A B F39E 37B37A 39D 37C 37D 39C 37E 39B 37F 39A 37G 37L 37H 37K 40D 5457 RAGNHILDGADE VINGELODDEN B 40A A 14B i TAGENSVEJ 10A B BANEVINGEN BANEVINGEN ROVSINGSGADE l k ALDERSROGADE 167a VERMUNDSGADE F 14A 14B 16A 16B E 25A 25B 25C 25D C 38A HARALDSGADE SØFARTS- STYRELSEN 9B B SKOV- OG NATURSTYRELSEN 40 9C 9A A m Område for tillæg nr. 1 til lokalplan nr

13 4. Delvis ophævelse af lokalplan Lokalplan nr. 276 (bekendtgjort 12. juni 1996 og tinglyst 21. oktober 1996) ophæves for så vidt angår 3, stk. 1, pkt. a, tredie punktum. Kommentarer af generel karakter a) På tidspunktet for lokalplantillæggets tilvejebringelse er seneste udgave af planloven trykt som lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august b) Bygge- og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan. c) I henhold til Planlovens 19, stk. 1, kan der dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensationerne meddeles af Bygge- og Teknikudvalget i Københavns Kommune. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 276 er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 23. februar 2006 og bekendtgjort den 29. marts Teknik- og Miljøforvaltningen, den 29. marts 2006 Lise Palm Teamchef / Finn Larsen Eksp.sekr. KØBENHAVNS BYRET Indført den Lyst under Marianne Sørensen 13

14 Lokalplan nr. 276 Københavns Kommune Lokalplan nr. 276 Lokalplan for et område langs Rovsingsgades nord vestside fra Tagensvej til Lersø Parkallé. I henhold til lov om planlægning (lovbekendt gørelse nr. 746 af 16. august 1994) fastlægges følgende bestemmelser for området. 1. Formål Formålet med lokalplanen er at opretholde størstedelen af området som erhvervsområde og bevare karakteren af in dustri- og værkstedsområde, idet der dog på visse betingelser åbnes mulighed for salg af ud valgsvarer, at fastlægge retningslinier for udstykning i området, der overvejende udgøres af umatriku lerede banearealer, at sikre en ordning af de trafikale forhold ved fastlæggelse af et internt vejnet til betjening af området, således at overkørsler mod Ta gensvej og Rovsingsgade begrænses mest muligt, at fastlægge beplantnings- og afskærmnings bælter langs Rovsingsgade og Jernbanens terræn, som skal kunne anvendes til stiforbindelser og at sikre, at udsigtsmulighederne fra Rovsings gade mod Bispebjerg - med Grundtvigs Kirke og Bispebjerg Hospital som særlige vartegn - respekteres samt at opretholde et eksisterende boligområde ved Tagensvej til boligformål. 2. Område Stk. 1. Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede tegning nr og omfatter ejen dommene matr.nr.ne 167i, parcel af 5294, 5570, 5571, 6153 og umatr. banearealer, Udenbys Klædebo Kvarter, København, samt alle parceller, der efter den 1. maj 1995 udstykkes i området. 3. Anvendelse Stk. 1. For område I gælder: a) Området fastlægges til erhvervsformål. Der må opføres eller indrettes bebyggelse til in dustri-, værksteds-, håndværks-, lager-, en gros-, transport- og oplagsvirksomhed med dertil hørende administration og lignende. Derudover kan der i forbindelse med værkstedsvirksomhed opføres eller indrettes forretningsbebyggelse til salg af udvalgsvarer, som er tilknyttet en reparations- og servicefunktion, og som på grund af størrelse og karakter stiller særlige trafikale- og pladsmæssige krav (biler og lignende), hvorfor virksomheden naturligt kan place res i industriområdet. Indenfor en afstand af 50 m fra område II, som vist på tegningen, må der ikke udøves virk somhed, som i mere end ubetydelig grad kan medføre forurening. Indenfor området i øvrigt må der ikke udøves virksomhed, som i mere end uvæsentlig grad kan medføre forurening. b) Magistraten kan tillade, at der opføres eller ind rettes bebyggelse til offentlige formål, der af Magistraten anses for forenelige med belig genheden i erhvervsområdet. c) Uanset stk. 1 a) kan Magistraten tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes enkelte boliger for indehaver, bestyrer, portner eller andre personer med lignende tilknytning til virk somheden, idet det dog i områder, hvor der tillades mere end ubetydelig forurening, forudsættes, at det dokumen teres, at boligerne er nødvendige for virksomhedens drift og i øvrigt kan indpasses på miljømæssig forsvarlig måde. Tilladelse i disse områder kan gøres betinget af, at boligerne nedlægges, såfremt der efter Magistratens skøn måtte opstå en miljømæssig begrundelse herfor. Stk. 2. Området opdeles i underområderne I og II som vist på tegningen. Stk. 2. For område II gælder: a) Området fastlægges til boligformål. Der kan efter Magistratens nærmere god kendelse herudover indrettes kollektive anlæg og in stitutioner samt 14

15 andre sociale, kulturelle og mil jømæssige servicefunktioner, der er for enelige med anvendelsen til boliger. b) Uanset stk. 2 a) må der i nederste etage i bebyggelse mod Tagensvej indrettes butikker, li berale erhverv, samt håndværk og andre virksomheder, der er forenelige med bolig anvendelsen, og som efter Magistratens skøn ikke medfører forurening. 4. Vejforhold og byggelinier Stk. 1. Mod Tagensvej og Rovsingsgade opret holdes de eksisterende vejlinier. Stk. 2. Der forudsættes udlagt en vej i minimum 12 m bredde med en placering i princippet som vist på tegningen. Stk. 3. Der fastlægges hjørneafskæringer på minimum 5 m. Stk. 4. Der må kun etableres overkørsel mod Rov singsgade og Tagensvej, såfremt ejendommen ikke er beliggende ved den i stk. 2 forudsatte vej. Stk. 5. Langs Rovsingsgade fastlægges en bebyggelsesregulerende byggelinie i en afstand af 10 m fra vejlinie som vist på tegningen. de i stk. 1 c), d), e) og f) fastsatte højdegrænser. h) Bebyggelse kan tillades opført i mindre af stand end 2,5 m fra naboskel. i) Bebyggelse skal efter Magistratens nærmere godkendelse placeres og udformes under hensyntagen til den eksisterende bebyggelse og omgivelserne i øvrigt, således at der opnås en tilfredsstillende arkitektonisk fremtræden i bybilledet. Inden for de på tegningen markerede områder skal bebyggelsen - med hensyn til højde, afstand mellem bygninger eller place ringen på grunden - ind rettes således, at der fortsat er udsigtsmuligheder mod Bispebjerg. Stk. 2. For område II gælder: a) Opførelse af nybyggeri - bortset fra mindre tilbygninger samt byøkologiske anlæg, skure og lignende - forudsætter tilvejebringelse af supplerende lokalplan. b) Uanset stk. 2 a) kan der i forbindelse med ombygning af eksisterende boligbebyggelse efter beslutning truffet i henhold til lov om byforny else og boligforbedring tillades opført glasinddækninger og lignende. Der kan endvidere op føres installationstårne, alt under forudsætning af, at det er begrundet i økologiske og/eller funktionelle forhold, og at det findes forsvar ligt ud fra arkitektoniske og lysmæssige for hold. 6. Bebyggelsens ydre fremtræden 5. Bebyggelsens omfang og placering Stk. 1. For område I gælder: a) Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 110. b) Bebyggelse må opføres i højst 3 etager inklusive eventuelt udnyttet tagetage. c) Bebyggelsens højde må ikke overstige 12 m. d) Bebyggelsens højde må ikke overstige 3 m + 0,5 x afstanden til naboskel mod område II. e) Bebyggelsens højde må ikke overstige af standen til modstående vejlinie i den i 4, stk. 2, forudsatte vej. f) Bebyggelsens højde må ikke overstige af standen til anden bebyggelse på samme grund. Bestemmelsen kan lempes under forudsætning af, at opholds- og arbejdsrum opnår efter Ma gistratens skøn tilfredsstillende lysforhold. g) Når arkitektoniske eller miljømæssige forhold gør det påkrævet, kan Magistraten tillade mindre afvigelser fra Stk. 1. Bebyggelsens materialer, udform ning, farve og øvrige ydre fremtræden skal efter Magi stratens skøn være samstemmende med omgi velserne og områdets karakter, og eksisterende be byggelse må i nævnte henseender ikke ændres uden Magistratens tilladelse. Stk. 2. Ingen form for skiltning og reklame ring må finde sted uden Magistratens godken delse. Stk. 3. Facadebelysning og belysning af ubebyggede arealer må ikke ved blænding, reflekser, farver eller ved sit udseende være til ulempe for omgivelserne eller virke skæmmende. Stk. 4. Ibrugtagning af bebyggelse kan efter Magistratens nærmere bestemmelse betinges af etablering af fællesantenneanlæg - hvis place ring og udformning skal godkendes af Magi straten - eller tilslutning til et godkendt fællesantenneanlæg. 15

16 7. Foranstaltninger mod forureningsgener *) Stk. 1. Bebyggelse og primære opholds arealer skal efter Magistratens nærmere god kendelse i over ensstemmelse med Miljømyndighedernes krav placeres, udføres og indrettes således, at be boere og brugere i fornødent omfang skærmes mod støj og anden forurening fra vej og jernbane samt mod forurening og andre ulemper fra virksomheder i og uden for området. Det indendørs støjniveau i lokaler til administration og lignende må ikke overstige 35 db(a). **) Stk. 2. I forbindelse med ombygning af eksi sterende boligbebyggelse efter beslutning truffet i henhold til lov om byfornyelse og boligfor bedring kan Magistraten stille krav om, at eksi sterende boligbebyggelse i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav isoleres mod støj. 8. Kollektiv varmeforsyning Bebyggelse må ikke uden Magistratens tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Magistratens anvisning. b) Parkeringsdækningen skal være af størrel sesordenen 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal. c) Oplag uden for bygningsanlæg må ikke uden Magistratens godkendelse etableres med en højde, der overstiger 4 m. d) Arealet mellem den i 4, stk. 5, nævnte byg gelinie og vejlinien mod Rovsingsgade skal anlægges med et 10 m bredt beplantnings- og afskærmningsbæl te, som vist på tegningen. Det te skal fremstå som græsbælte med grupper af fritstående, varierede løvtræer, hovedsagelig egetræ er, efter Magistratens nærmere anvisning. Der kan plantes hæk i bagkanten af bæltet, jf. dog 5, stk. 1 i). Herudover skal det på tegningen viste areal langs jernbanens terræn i en bredde på minimum 6 m henligge ubenyttet og hegnes mod ba nearealet. Der kan dog gennem dette om råde, efter Magistratens tilladelse, etableres ind til 2 vejadgange til det bagved liggende baneareal. På begge arealer kan anlægges stiforbindelser. Arealerne kan ikke indgå som del af områdets interne brandveje. e) Beplantning og hegning i området skal lige ledes respektere de i 5, stk. 1 i) nævnte ud sigtsmuligheder mod Bispebjerg. 9. Ubebyggede arealer Stk. 1. For område I gælder: a) Friarealet (eksklusive parkerings-, tilkørsels- og oplagsareal) skal være af størrelsesordenen 15 pct. af etagearealet. Friarealet skal anlæg ges efter Magistratens nærmere god kendelse, og der skal efter Magistratens nærmere be stemmelse ind rettes opholdsarealer for de beskæftigede. For lagerbebyggelse og lignende kan Magi straten tillade kravet lempet. Stk. 2. For område II gælder: a) Ubebyggede arealer skal i videst muligt omfang anlægges som opholdsareal for beboere og brugere efter Magistratens nærmere god kendelse. b) Opholdsarealer og parkeringsanlæg skal efter Magistratens nærmere bestemmelse ind gå i fæl lesanlæg. c) Ved omlægning eller etablering af friarealer kan åbninger i husrækken mod vej forlanges heg net med mur eller lignende. Udformningen skal godkendes af Magistraten. Stk. 3. For hele lokalplanområdet gælder: a) Træer skal bevares i videst muligt omfang. b) Adgangs- og opholdsarealer skal udformes så ledes, at *) Opmærksomheden skal henledes på, at lokalplanområdet er opfyldt areal, hvor man har erfaring for, at forurening af undergrunden kan have fundet sted. I henhold til 19 i lov nr. 420 af 13. juni 1990 om affaldsdepoter skal en hver ejer eller bruger af en ejendom, der på denne opdager et affaldsdepot eller en forure ning af jorden underrette kommunalbestyrelsen (Miljøkontrollen) herom. I henhold til samme lovs 20 skal arbejdet standses, såfremt der under et bygge- og jordarbejde konstateres et affaldsdepot eller en forurening af jorden, og arbejdet kan først genoptages, når området fri gives af kommunen (bekendtgørelse nr. 582 af 13. august 1990). Forpligtelsen til at standse et bygge- eller jordarbejde påhviler ejeren af den pågældende ejendom og den, som er ansvarlig for det pågældende arbejde. **) Jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1984 om Trafikstøj i boligområder og Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1985 Støj og vibrationer fra jernbaner. 16

17 de tilgodeser bevægelseshæmmedes færdsel på arealerne. c) Det eksisterende terrænniveau skal i princippet opretholdes. 10. Ledninger Der forudsættes tinglyst fornødne deklarationer vedrørende sikring m.v. af transformerstationer og ledninger. 12. Retsvirkninger I henhold til planlovens 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, jf. dog lokalplanens 14. Lokalplanen hindrer ikke, at den eksiste rende anvendelse kan opretholdes, hvis denne ikke stri der mod de i givne tilladelser tagne forbehold og i øvrigt er lovlig. 13. Påtaleret 11. Matrikulære forhold Stk. 1. Efterhånden som forholdende gør det påkrævet, må der i overensstemmelse med lovgivningens regler foretages sådanne omlægninger af ejendomsgrænser og andre foranstaltninger, som efter Magistratens skøn må anses for nød vendige til gennemførelse af en hensigtsmæssig ordning af bebyggelsesforholdene. Stk.2. Som betingelse for udstykning gælder, at den i 4, stk. 2, forudsatte vej skal udlægges og anlægges frem til den enkelte ejendom, jf. dog 4, stk. 4. Københavns Magistrat har påtaleret for over trædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan. 14. Dispensationer I henhold til planlovens 19, stk. 1, kan der dispenseres fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensationer meddeles af Den Samlede Magistrat. Nærværende lokalplan med indhæftede tegning nr er vedtaget af Borgerrepræsentationen i mødet den 23. maj 1996 og endeligt bekendtgjort den 12. juni Københavns Magistrat, Overborgmesterens Afdeling, den 21. oktober 1996 p.o.v. Søren Stenz kontorchef /Kim Brodersen fuldmægtig KØBENHAVNS BYRET Indført den 21/ Lyst under nr Hans Hvilsom 17

18 18

19 19

20 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Plan & Arkitektur Rådhuspladsen København V Telefon

LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ

LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget lokalplan Nørre Sideallé-karreerne, et område ved Nørre Allé, Ahornsgade, Poppelgade og Møllegade. Lokalplanen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 256 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Bogholder Allé Vanløse Fastlægger anvendelsen m.v. Lettere industri, boliger og serviceerhverv KONGSBAK

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan. Kirkegårdsvej. Med tillæg 1. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan. Kirkegårdsvej. Med tillæg 1. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan Lokalplan nr. nr. 300 Med tillæg 1 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kirkegårdsvej Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger m.v. Nr. 300

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE Borgerrepræsentationen har på mødet den 11. juni 2003 vedtaget forslag til lokalplan Nyboder Skole. Offentlighedsperioden løber fra den xx. xxx til den xx. xxx 2003.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE

LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE Borgerrepræsentationen har den 28. oktober 2004 vedtaget lokalplan nr. 382 Jernbanegade for karréen mellem Vesterbrogade og Jernbanegade. Lokalplanen er bekendtgjort 23.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 374 KVÆSTHUSBROEN

LOKALPLAN NR. 374 KVÆSTHUSBROEN LOKALPLAN NR. 374 KVÆSTHUSBROEN Borgerrepræsentationen har den 25. marts 2004 vedtaget lokalplan for et område ved Kvæsthusbroen. Lokalplanen er bekendtgjort 14. april 2004. Københavns Kommune INDHOLD

Læs mere

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE Borgerrepræsentationen har den 23. oktober 2003 vedtaget lokalplan nr. 368 for et område ved Amaliegade, Sankt Annæ Plads og Toldbodgade. Lokalplanen er bekendtgjort 26. november

Læs mere

Lokalplan nr. 415 "Hf. Engvang"

Lokalplan nr. 415 Hf. Engvang Borgerrepræsentationen har den. maj 200 vedtaget lokalplan nr. "Hf. Engvang". Lokalplanen er bekendtgjort den. juni 200. Indhold Baggrund for lokalplanen... Lokalplanens formål... Baggrund... Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 403 "Rigsarkivet"

Lokalplan nr. 403 Rigsarkivet Lokalplan nr. 403 "Rigsarkivet" Lokalplan nr. 403 "Rigsarkivet"er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. december 2005, bekendtgjort den 11. januar 2006 og tinglyst den 13. januar 2006. Københavns

Læs mere

LOKALPLAN NR. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVNEN

LOKALPLAN NR. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVNEN LOKALPLA R. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVE Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen Lokalplanen er bekendtgjort den 26. januar 2004. Københavns

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Aarhus Kommune Lokalplan nr. 650 Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Del ophævet i henhold til Lokalplan nr. 925. Se endvidere lokalplan nr. 39 (se kortet på næste side)

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

RIBE NØRREMARK. Ribe Erhvervsområde Nord incl. tillæg nr. 1 LOKALPLAN NR. 03.10

RIBE NØRREMARK. Ribe Erhvervsområde Nord incl. tillæg nr. 1 LOKALPLAN NR. 03.10 RIBE NØRREMARK Ribe Erhvervsområde Nord incl. tillæg nr. 1 LOKALPLAN NR. 03.10 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... l Redegørelse: 2 1. Kort beskrivelse af lokalplanens indhold...

Læs mere

Lokalplan nr. 416 "Sølvgades Skole"

Lokalplan nr. 416 Sølvgades Skole er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 31. maj 2007 og bekendtgjort den 4. juli 2007. Indhold Baggrund for lokalplanen Formål...3 Baggrund...3 Kvarteret og lokalplanområdet...4 Sølvgades Skole...5 Bevaringsværdier

Læs mere

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 "Carlsberg II" Forslag til lokalplan Forslag til kommuneplantillæg Miljøvurdering (VVM og SMV) Del II Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 orgerrepræsentationen har den 11. juni 2008 vedtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II"

Lokalplan nr. 432 Carlsberg II Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II" Del II - lokalplanens bestemmelser Lokalplanen er vedtaget på orgerrepræsentationens møde den 29. januar 2009 og bekendtgjort den 18. februar 2009. Indhold Lokalplan 1.

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie.

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. j~~i Vejle kommune. Teknisk forvaltning Oktober 198 OBS! Se rettelsesblad bagerst 0~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. I7~~ C

Læs mere

Carlsberg II. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II

Carlsberg II. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II Carlsberg II Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II Borgerrepræsentationen har den 29. marts 2012 vedtaget tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II Lokalplanen er bekendtgjort den 18. april

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere