KOMMISSIONENS BERETNING. Den almindelige beretning 2002 ENDELIG Gruppe 7. Finansiering af Fællesskabets virksomhed og ressourceforvaltning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS BERETNING. Den almindelige beretning 2002 ENDELIG Gruppe 7. Finansiering af Fællesskabets virksomhed og ressourceforvaltning"

Transkript

1 KOMMISSIONENS BERETNING Den almindelige beretning 2002 ENDELIG Gruppe 7 <GRP> <T4>Kapitel VII <T1>Finansiering af Fællesskabets virksomhed og ressourceforvaltning <T6>Afsnit 1 <T2>7.1. Oversigt var det første budgetår, der var omfattet af den strategiske planlægnings- og programmeringsprocedure, der anvendes med henblik på virkeliggørelsen af de mål for perioden , som Kommissionen opstillede i februar 2000, og som fastlagde de vigtigste foranstaltninger for hele dens mandatperiode. De prioriteter, der blev fastsat med anvendelse af dette grundlag for organisering af aktiviteter og ressourceallokering, var indførelsen af euroen, en bæredygtig udvikling, nye styreformer, udvidelsen, en sammenhængende og global politik for»naboforbindelser«med tredjelande og styrkelse af Euro-Middelhavs-partnerskabet samt bekæmpelse af fattigdommen i verden. I april gav Europa-Parlamentet Kommissionen decharge for gennemførelsen af budgettet. I juni vedtog Rådet den nye finansforordning vedrørende Fællesskabets budget. Den indebærer bl.a. en forenkling af regler og procedurer, en ny struktur svarende til den aktivitetsbaserede forvaltning og modernisering af den finansielle forvaltning. Budgettet for 2003 blev vedtaget af Europa-Parlamentet den 19. december. Det andrager 99,686 mia. EUR i bevillinger til forpligtelser, dvs. stort set en stabilisering i forhold til det foregående budget, og 97,513 mia. EUR i bevillinger til betalinger, en stigning på 1,9 % i forhold til 2002, således at det samlet udgør 1,02 % af medlemsstaternes bruttonationalindkomst. Hvad angår beskyttelsen af Fællesskabets finansielle interesser, iværksatte Kommissionen en omfattende informationskampagne og debat om den grønbog, der blev offentliggjort om emnet i 2001, og bl.a. om oprettelsen af en europæisk anklagemyndighed. Konventionen om beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser, som blev undertegnet i 1995, trådte i kraft i oktober efter at være blevet ratificeret af de sidste medlemsstater. </DOC> <T6>Afsnit 2 <T2>7.2. Budgetter ( 1 ) ( 1 ) Yderligere oplysninger findes på Europa-serveren (<HYP>http://europa.eu.int/comm/budget/index_en.htm</HYP>). 1

2 <T3> Det almindelige budget <T4> Finansielle overslag Tilpasningen for I overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 ( 2 ) om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren gav Kommissionen den 19. februar budgetmyndigheden meddelelse om resultaterne af den tekniske justering for 2003 af de finansielle overslag på grundlag af udviklingen i priserne og bruttonationalindkomsten ( 3 ). Retsgrundlaget for justeringen på grundlag af bruttonationalindkomsten er Rådets afgørelse om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter ( 4 ), hvori bruttonationalindkomsten (BNI) defineres som svarende til bruttonationalindkomsten, som den beregnes af Kommissionen under anvendelse af ENS 95 ( 5 ). Loftet for egne indtægter udtrykt som procent af BNI tilpasses efter samme afgørelse, således at det beløb, der stilles til rådighed for Fællesskabet, forbliver uændret. Kommissionen fremlagde den 23. december en meddelelse om resultatet af den tekniske justering med henblik på regnskabsåret 2004 ( 6 ). I tabel 21 ses de finansielle overslag efter den tekniske justering. TABEL 21 Finansielle overslag efter den tekniske justering for 2003 (mio. EUR) Forpligtelsesbevillinger Løbende priser 2003-priser Landbrug Den fælles landbrugspolitik (ekskl. udvikling af landdistrikterne) Udvikling af landdistrikterne og ledsageforanstaltninger Strukturforanstaltninger Strukturfonde Samhørighedsfonden Interne politikker ( 1 ) Foranstaltninger udadtil Administrationsudgifter ( 2 ) Reserver Monetær reserve Reserve til nødhjælp Reserve til sikkerhedsstillelse Førtiltrædelsesstøtte Landbrug Strukturførtiltrædelsesinstrumenter ( 2 ) EFT C 172 af og den almindelige beretning 1999, nr ( 3 ) KOM(2002) 86 og Bull. 1/2-2002, punkt ( 4 ) Afgørelse 2000/597/EF (EFT L 253 af og den almindelige beretning 2000, nr. 1052). ( 5 ) Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af om det europæiske national- og regionalregnskabssystem (EFT L 310 af og den almindelige beretning 1996, nr. 95). ( 6 ) KOM(2002) 756 og Bull , punkt

3 Phare (kandidatlande) Forpligtelsesbevillinger i alt Betalingsbevillinger i alt Betalingsbevillinger i % af BNI (ENS 95) 1,07 1,08 1,10 1,08 1,02 0,98 0,95 Disponible beløb til tiltrædelsen (betalinger) Landbrug Andre udgifter Loft over betalingsbevillinger Loft over betalingsbevillinger (% af BNI) 1,07 1,08 1,15 1,16 1,12 1,10 1,10 Margen til uforudsete udgifter (% af BNI) 0,17 0,16 0,09 0,08 0,12 0,14 0,14 Loft over egne indtægter (% af BNI) 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 ( 1 ) I overensstemmelse med artikel 2 i afgørelse nr. 182/1999/EF og artikel 2 i afgørelse 1999/64/Euratom (EFT L 26 af ) andrager det disponible beløb til udgifter til forskning i perioden ,510 mia. EUR i løbende priser. ( 2 ) De beløb, der er medtaget under lofterne for dette udgiftsområde, er for pensionsudgifternes vedkommende de beløb, der fremkommer efter fradrag af personalets indbetalinger til pensionsordningen inden for en grænse på 1,1 mia. EUR i 1999-priser for perioden Oprettelse af Solidaritetsfonden. Under behandlingsproceduren med henblik på vedtagelse af den interinstitutionelle aftale, hvori den finansielle ramme, der er nødvendig til oprettelsen af Solidaritetsfonden for Den Europæiske Union ( nr. 362), fastsættes, lykkedes det på et særligt trepartsmøde den 23. september i Strasbourg at nå frem til enighed mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om aftalen og om et retsgrundlag for ovennævnte fond. <T4> Budgetproceduren for 2003 <T5> Budgettet for Generelt. Rådet fremhævede i sine konklusioner af 5. marts ( 7 ), at en budgetstramning var nødvendig i lighed med den, der er gennemført i medlemsstaterne. Det bekræftede i øvrigt sin store interesse for reformen af den finansielle forvaltning i Kommissionen ( nr. 1150). Europa-Parlamentet traf desuden den 12. marts beslutning ( 8 ) om de prioriteter, det ønsker for budgettet for Herefter bør der gives højeste prioritet til udvidelsen og den administrative forberedelse af udvidelsen. De øvrige politiske prioriteringer er bl.a. reformen af Kommissionen, den eksterne bistand til Afghanistan og styrkelsen af den indre sikkerhed i EU Det foreløbige budgetforslag (FBF). Kommissionen godkendte FBF den 30. april ( 9 ). Forpligtelsesbevillingerne blev herved fastsat til i alt ca. 100 mia. EUR (+ 1,4 % i forhold til 2002), hvilket giver en margen på ca. 2,3 mia. EUR under loftet for 2003 i de finansielle overslag for ( nr. 1020), og betalingsbevillingerne til 98,217 mia. EUR (+ 2,7 % i forhold til 2002). Beløbet for betalingsbevillingerne, der svarer til 1,03 % af ( 7 ) Bull , punkt ( 8 ) Bull , punkt ( 9 ) SEK(2002) 464 og Bull , punkt

4 bruttonationalindkomsten (BNI) i EU, giver en margen på 4,720 mia. EUR og er noget under loftet i de finansielle overslag. For tredje år i træk præsenteres FBF både med den traditionelle opstilling og efter metoden med aktivitetsbaseret budgetlægning. De store linjer i FBF er, fordelt på udgiftsområderne i de finansielle overslag, som følger: Budgettet til landbrugsudgifter (45,118 mia. EUR, dvs. en stigning på 1,9 % i forhold til 2002) giver stadig en margen på lidt under 2,3 mia. EUR under loftet i de finansielle overslag. Situationen på landbrugsmarkederne synes positiv med en stigning både i det interne forbrug og i eksportmængden samt et betydeligt fald i behovet for offentlig oplagring. Den margen, der er til rådighed under dette udgiftsområde, giver også mulighed for at imødegå eventuelle uforudsete begivenheder. For så vidt angår strukturforanstaltningerne, ligger de foreslåede forpligtelsesbevillinger (33,995 mia. EUR) lidt over loftet som følge af den særaktion, der skal fremme omstillingen af de fartøjer og fiskere, der indtil 1999 var omfattet af fiskeriaftalen med Marokko (der skal i budgettet optages et beløb på 27 mio. EUR hertil). Det foreslås derfor, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, sådan som det er fastsat i den interinstitutionelle aftale. Betalingsbevillingerne for dette udgiftsområde beløber sig til 33,538 mia. EUR, hvilket er en stigning på 4,4 % i forhold til Til de interne politikker har Kommissionen afsat et samlet beløb på 6,714 mia. EUR i forpligtelsesbevillinger og 6,131 mia. EUR i betalingsbevillinger (dvs. henholdsvis en stigning på 2,4 % og et fald på 0,4 % i forhold til budgettet for 2002). Forslaget dækker aktionerne under de tre politiske prioriteter, der er fastsat inden for rammerne af den årlige politiske strategi for Disse prioriteter er forberedelse af udvidelsen, stabilitet og sikkerhed og en bæredygtig og solidarisk økonomi. På området foranstaltninger udadtil beløber de foreslåede forpligtelsesbevillinger sig til 4,912 mia. EUR, hvilket svarer til en stigning på 2,3 % i forhold til budgettet for Der er en margen på 60 mio. EUR op til loftet. Det samlede foreslåede beløb til betalingsbevillinger svarer stort set til beløbet for 2002 og gør det muligt for Kommissionen at fortsætte sine bestræbelser på at absorbere de uindfriede forpligtelser. Området stabilitet og sikkerhed under udgiftsområde 4 tildeles yderligere 93 mio. EUR. Den største del tildeles Asien som led i det samlede tilsagn til Afghanistan, som Kommissionen gav på donorkonferencen i Tokyo i januar 2002 ( nr. 948). Den prioritet, der er givet til en bæredygtig og solidarisk økonomi, afspejles i en forhøjelse af bevillingerne til bekæmpelsen af smitsomme sygdomme og til sundhedsfremme. For så vidt angår førtiltrædelsesstøtte, indeholder forslaget aktioner under de tre prioritetsområder, der er blevet fastsat for 2003, bl.a. styrkelse af de fremtidige medlemsstaters administrative og retslige kapacitet gennem Phare-programmet, tilvejebringelse af de nødvendige investeringer i kandidatlandene, så de kan deltage fuldt ud i de transeuropæiske net, og sikring af det indre markeds funktion. I FBF foreslås en meget betydelig stigning i betalingsbevillingerne. Det forventede budget til dækning af administrationsudgifter beløber sig til 5,447 mia. EUR (dvs. + 5,2 % i forhold til 2002). Det er omkostningerne til forberedelse af udvidelsen, der er skyld i, at Kommissionen har overskredet loftet. De veletablerede prioriteter opretholdes, dvs. videreførelse af decentraliseringen til delegationerne af forvaltningen af eksterne bistandsprogrammer, som oprindeligt planlagt, og afsætningen af midler til fortsættelse af reformprocessen. Der er ligeledes afsat midler til oprettelse af Det 4

5 Europæiske Ansættelseskontor. Det samlede beløb til de forberedende arbejder før udvidelsen i 2003 er på 55,3 mio. EUR, hvilket er en stigning på 39,5 mio. EUR i forhold til det budget, der var afsat til udvidelsen i 2002 (15,8 mio. EUR). Forklaringen på denne stigning er især forberedelsen af udvidelsen, der har ført til anmodning om bevillinger til eksternt personale (herunder fra tredjelande) svarende til 500 yderligere stillinger. Da den gældende fællesskabsret i lighed hermed skal offentliggøres på de nye sprog, er der afsat yderligere forpligtelsesbevillinger på 11 mio. EUR til De Europæiske Fællesskabers Tidende. Kommissionen foreslår, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes til dækning af de yderligere administrationsudgifter, som påhviler samtlige institutioner i forbindelse med forberedelse af udvidelsen. Europa-Parlamentet har i en beslutning af 14. maj ( 10 ) afgivet udtalelse om det foreløbige overslag over sine egne indtægter og udgifter for Budgetforslaget. Rådet vedtog under førstebehandlingen den 19. juli ( 11 ) budgetforslaget for 2003, der andrager 99,548 mia. EUR i forpligtelsesbevillinger og 96,992 mia. EUR i betalingsbevillinger. Der er tale om en samlet forhøjelse i forhold til budgettet på 0,9 % for forpligtelsesbevillingerne og på 1,4 % for betalingsbevillingerne. Betalingsbevillingerne svarer således til 1,02 % af Fællesskabets BNI. Rådet har foretaget visse nedskæringer i forhold til FBF. De fremgår af tabel 22. TABEL 22 Ændringer foretaget af Rådet under førstebehandlingen (mio. EUR) Udgiftsområde i de finansielle overslag R 1a R 1b R 2 R 3 R 4 R 5 R ,8 0 Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger , ,8 300 I alt 447, ,4 Hovedlinjerne i budgetforslaget er følgende: Rådet vedtog med hensyn til landbrugsudgifterne en lineær nedsættelse på i alt 275 mio. EUR for alle kapitler under underudgiftsområde 1a (markedsudgifter) med bevillinger på ( 10 ) Bull , punkt ( 11 ) Bull. 7/8-2002, punkt

6 over 1,5 mia. EUR. Det blev desuden vedtaget, at disse beløb skulle tages op til fornyet overvejelse på baggrund af ændringsskrivelsen i oktober ( nr. 1026) og at opfordre Kommissionen til ved denne lejlighed at genoverveje tallene vedrørende udryddelse af dyresygdomme. Rådet godkendte i øvrigt Kommissionens FBF for så vidt angår bevillingerne til udvikling af landdistrikterne (underudgiftsområde 1b). For strukturforanstaltningerne vedtog Rådet forpligtelsesbevillingerne i FBF, men foretog en lineær nedsættelse af betalingsbevillingerne i FBF på 525 mio. EUR til strukturfondene på grund af den betydelige underudnyttelse i de seneste år. Rådet gjorde på baggrund af de tidligere års overskud igen opmærksom på, at budgettet skulle opstilles på grundlag af realistiske overslag, og det krævede, at alle overskud fra regnskabsåret 2002 fremføres til 2003-budgettet. Rådet godkendte de beløb, der blev foreslået til fælles beslutningstagning for de flerårige programmer for de interne politikker. Med hensyn til de transeuropæiske transportnet præciserede Rådet i en erklæring, at nedslagene i bevillingerne til disse net ikke berører projekterne i de regioner, der har grænser tilfælles med kandidatlandene. Det afviste, at to forberedende aktioner (samarbejdet på sports- og kulturområdet) skulle betragtes som et ikke-fællesskabsanliggende i 2003, og forhøjede bevillingerne til særlige årlige begivenheder til fordel for De Særlige Olympiske Lege i Rådet har for foranstaltningerne udadtil forhøjet FBF s bevillinger til Østtimor og den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP). Det har desuden accepteret, at bevillingerne til førtiltrædelsesstrategien for Middelhavslandene under udgiftsområde 4 i de finansielle overslag forbliver uændrede. Rådet godkendte det beløb, som var blevet foreslået i FBF til de internationale fiskeriaftaler. I en fælles erklæring har Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen åbnet mulighed for, at nødhjælpsreserven kan benyttes til civil forvaltning af kriser. Rådet og Parlamentet har desuden aftalt, at de vil indgå en aftale om beløbet til FUSP under hensyn til de nye væsentlige behov og med inddragelse af Parlamentet. Undersøgelsen af institutionernes administrationsudgifter blev foretaget på grundlag af Rådets konklusioner af 5. marts ( nr. 1022), hvorefter der kunne ske en forhøjelse på 3,5 % for hver institution. Rådet var kategorisk imod, at fleksibilitetsinstrumentet benyttes til administrationsudgifterne. Europa-Parlamentet var rede til at acceptere det, men kun i forbindelse med fremskyndelsen af 2002-udgifterne for at lette belastningen på budgettet og på visse andre betingelser. Ifølge Kommissionen risikerede en direkte afvisning af benyttelsen af fleksibilitetsinstrumentet at skade den administrative forberedelse af udvidelsen. Europa-Parlamentet og Rådet blev derefter enige om følgende: overholdelse af loftet under udgiftsområde 5 og overholdelse af margenen under loftet; Rådet accepterede at udvide fratrædelsesordningen til at omfatte Europa-Parlamentets midlertidigt ansatte; forhøjelse af Rådets budget med 11 % (inkl. offentliggørelsen af den gældende fællesskabsret og 7 % ekskl. denne), medens Europa-Parlamentet skulle fastsætte sit eget budget; fremskyndelsen af udgifterne på 2002-budgettet ved tilsvarende nedsættelser over 2003-budgettet: Denne foranstaltning, der skal omfatte alle institutioner, skal bestå i overførsler ved årets udgang inden for institutionernes budgetter og mellem disse indbyrdes; af den nedsættelse på 64 mio. EUR, som Rådet har vedtaget, skal et første beløb på 11 mio. EUR tildeles Kommissionen i form af en reserve med henblik på udvidelsen, inkl. den gældende fællesskabsret, hvilket nøjagtigt svarer til det beløb, der er nødvendigt til den gældende fællesskabsret; den faktiske nedsættelse af Kommissionens FBF andrager stadig 53 mio. EUR, men der oprettes en reserve på 18 mio. EUR på Rådets 6

7 budget, der kan overføres til Kommissionens budget, hvis Rådet kan forudfinansiere offentliggørelsen af den gældende fællesskabsret over sit eget budget. Rådet har med hensyn til udgifterne til førtiltrædelsesinstrumenterne godkendt forpligtelsesbevillingerne på FBF og vedtaget en nedsættelse på 300 mio. EUR af betalingsbevillingerne under hensyn til de tidligere års underudnyttelse Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet. Kommissionen forslog den 10. juli ( 12 ) at benytte fleksibilitetsinstrumentet til at yde et samlet beløb på 124,814 mio. EUR til at finansiere omstillingen af den spanske og portugisiske fiskerflåde (27 mio. EUR) ( nr. 359), hasteforanstaltningerne på fællesskabsplan til ophugning af fiskerifartøjer inden for rammerne af reformen af den fælles fiskeripolitik (32 mio. EUR) ( nr. 434 og 450) og overskridelsen af loftet for de administrationsudgifter, som institutionerne har behov for til forberedelse af udvidelsen (65,814 mio. EUR). Under samrådet den 25. november ( 13 ) aftalte budgetmyndigheden at aktivere 12,008 mio. EUR over fleksibilitetsinstrumentet med henblik på omstillingen af de spanske og portugisiske fiskerflåder. Der er her tale om en undtagelse fra princippet om generelt ikke at benytte fleksibilitetsinstrumentet til at dække samme behov to år i træk Ændringsskrivelser. Kommissionen vedtog den 17. juli ændringsskrivelse nr. 1/2003 ( 14 ) for i FBF at integrere en konto med et beløb på 32 mio. EUR som reserve til de første foranstaltninger med henblik på ophugning af skibe, der skal ledsage Kommissionens forslag til reform af den fælles fiskeripolitik ( nr. 434). Budgetmyndigheden har udsat behandlingen af denne skrivelse, indtil der vedtages en reform af den fælles fiskeripolitik. Kommissionen vedtog ændringsskrivelse nr. 2/2003 ( 15 ) den 18. september. Heri foreslås det at fastlægge en budgetstruktur til oprettelsen af tre administrationskontorer i Kommissionen ( nr. 1152). Formålet var også at oprette konti på 2003-budgettet til opførelse af midler til en eventuel aktivering af den nye europæiske Solidaritetsfond med henblik på katastrofebistand fra Fællesskabet ( nr. 362). Endelig gjorde Kommissionen budgetmyndigheden opmærksom på, at der på budgettet må tages højde for virkningerne af den nye finansforordning ( nr. 1048). Budgetmyndigheden tog dog ikke hensyn hertil, idet den ønskede, at der blev udarbejdet en særskilt ændringsskrivelse til dette formål. Ændringsskrivelse nr. 3/2003 ( 16 ), som Kommissionen vedtog den 30. oktober, vedrørte de elementer, som blev fastsat i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999, nemlig landbrug, internationale fiskeriaftaler og foreløbigt skøn over resultaterne af 2002-budgettes udnyttelse. På landbrugsområdet skulle der foretages en nedsættelse på 337,4 mio. EUR, medens tilpasningen af euro/dollar-kursen medfører forhøjelser. Det foreslås desuden i ændringsskrivelsen, at der under udgiftsområde 3 oprettes en konto til genressourcer på 1,5 mio. EUR. Med ændringsskrivelsen genoprettes desuden ligevægten mellem beløbene på budgetkontoen og reserven med hensyn til fiskeriaftalerne, dog uden nettovirkning, og det foreslås, at der på forhånd regnes med et overskud på 500 mio. EUR på landbrugsbudgettet i Ændringsskrivelsen blev godkendt under en enkelt behandling i Forligsudvalget den 25. november, men ændret, idet reserven til fiskeriaftalerne og kontiene vedrørende fødevarehjælp og humanitær bistand blev nedsat, og budgetoverskuddet for 2002 blev forhøjet med indtil 1 mia. EUR via opkrævning af indtægter. ( 12 ) KOM(2002) 399 og Bull. 7/8-2002, punkt ( 13 ) Bull , punkt ( 14 ) Bull. 7/8-2002, punkt ( 15 ) Bull , punkt ( 16 ) Bull , punkt

8 Kommissionen vedtog den 28. november ændringsskrivelse nr. 4/2003 ( 17 ), der omhandler følgerne af den nye finansforordning, og hvori det i øvrigt foreslås at harmonisere anmærkningerne til visse konti for at tydeliggøre deres anvendelse. Budgetmæssigt er denne ændringsskrivelse neutral. Den blev efterfølgende vedtaget af Rådet og Europa-Parlamentet med nogle få ændringer budgettet i dets endeligt vedtagne form ( nr. 1029) er således i overensstemmelse med den finansforordning, der trådte i kraft den 1. januar Førstebehandlingen i Europa-Parlamentet. Under denne førstebehandling, der fandt sted den 24. oktober ( 18 ), fastsatte Parlamentet budgetforslaget til 100,19 mia. EUR i forpligtelsesbevillinger og til 99,93 mia. EUR i betalingsbevillinger, dvs. en forhøjelse på henholdsvis 0,7 og 4,5 % i forhold til bevillingerne på 2002-budgettet. Betalingsbevillingerne, som Parlamentet forhøjede med næsten 3 mia. EUR i forhold til Rådets forslag, svarer til 1,04 % af EU s BNI. Tabel 23 viser Europa-Parlamentets ændringer i forhold til Rådets forslag. TABEL 23 Europa-Parlamentets ændringer i forhold til Rådets forslag (mio. EUR) Udgiftsområde i de finansielle overslag R 1a R 1b R 2 R 3 R 4 R 5 R 7 344,258 27, , ,350 2,201 Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 344, , , ,864 2, ,000 I alt 643, ,594 Hovedlinjerne i Europa-Parlamentets ændringer er følgende: Inden for landbrug annullerede Parlamentet den lineære nedsættelse, som Rådet havde indført. Det anvendte en del af den disponible margen til dyrevelfærd, offentlige sundhed og genressourcer. Parlamentet ønskede gennemsigtighed med hensyn til støtten til eksporten af levende dyr og adskilte kontiene vedrørende eksportrestitutioner til kød og eksportrestitutioner til levende dyr. Parlamentet genopførte de betalingsbevillinger, som Rådet havde nedsat til strukturfondene, og genopførte, i overensstemmelse med FBF, ligeledes de 27 mio. EUR ( 17 ) Bull , punkt ( 18 ) Bull , punkt

9 til omstruktureringen af de fiskerflåder, der var blevet ramt, som følge af at fiskeriaftalerne med Marokko ikke var blevet fornyet, hvormed loftet blev overskredet. Parlamentet besluttede med hensyn til BA-kontiene vedrørende administrative og forvaltningsmæssige støtteudgifter for programmerne at nedsætte bevillingerne, når gennemførelsen pr. 15. juli ligger under 10 %, og at forhøje de tilsvarende B-konti med samme beløb samt at oprette samlede reserver, når gennemførelsen ligger mellem 10 og 35 %. Parlamentet forhøjede bevillingerne til de interne politikker og efterlod en margen under loftet på kun 2,7 mio. EUR. Det vedtog flere forsøgsprojekter: for SMV er og udvidelsen, videnbaserede regioner, ældres mobilitet og vedrørende forureningsfri udvikling som led i Kyoto-protokollen. Især lagde det vægt på informationspolitikken og ønskede, at offentligheden får adgang til en interaktiv database om EU s lovgivning og lovgivningsprocedurer. Parlamentet havde særlige problemer med politikken udadtil. Især oversteg de afsatte bevillinger til verdensfonden til bekæmpelse af hiv/aids, malaria og tuberkulose og til genopbygningen af Afghanistan loftet med et stort beløb. Parlamentet afsatte 30 mio. EUR til FUSP, og 10 mio. blev afsat på CARDS-kontoen til EU s udstationering af politi på Balkan. Det forhøjede bevillingerne til minestrygning og Østtimor og foreslog, at bevillingerne til KEDO (Den Koreanske Halvøs Energiudviklingsorganisation) blev opført i en reserve. Parlamentet vedtog med hensyn til administrationsudgifterne foranstaltninger med henblik på fremskyndelse i 2002 ved hjælp af et interinstitutionelt tillægs- og ændringsbudget (nr. 6/2002) af udgifter, der oprindeligt var opført under 2003 ( nr. 1039). Hermed skulle det blive muligt som aftalt med Rådet i juli at forberede udvidelsen og samtidig overholde loftet Andenbehandlingen i Rådet. Forud for denne blev der den 25. november ( 19 ) afholdt et samråd med Europa-Parlamentet. Forhandlingerne vedrørte hovedsageligt anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet til programmet for omstrukturering af de spanske og portugisiske fiskerflåder, finansieringen af udgiftsområde 4 og især den fælles sikkerhedspolitik. Yderligere drøftedes administrationsudgifterne og den samlede forhøjelse af betalingsbevillingerne. Det beløb, som Rådet havde fastsat, androg 99,454 mia. EUR i forpligtelsesbevillinger (+ 0,02 % i forhold til 2002) og 96,896 mia. EUR i betalingsbevillinger (+ 1,3 % i forhold til 2002), svarende til 1,01 % af EU s BNI. Tabel 24 viser de af Rådet vedtagne beløb for hvert udgiftsområde i de finansielle overslag TABEL 24 Andenbehandlingen i Rådet (mio. EUR) Udgiftsområde i de finansielle overslag R 1a R 1b , ,00 Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger , ,00 ( 19 ) Bull , punkt

10 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R , , , ,87 434, , , , , ,87 434, ,40 I alt , ,08 Hovedlinjerne i Rådets ændringer er følgende: For landbruget blev ændringsskrivelse nr. 3/2003 vedtaget som foreslået af Kommissionen ( nr. 1026) med især en særskilt konto til eksportrestitutioner for levende kvæg. Europa- Parlamentet og Rådet gjorde opmærksom på deres fælles erklæring om opkrævning af eksportrestitutioner for oksekød vedtaget den november 2001 og opfordrede Kommissionen til at tage konklusionerne i den ønskede rapport i betragtning ved opstillingen af FBF for For strukturforanstaltningerne blev Rådet og Parlamentet enige om at mobilisere fleksibilitetsinstrumentet med et beløb på 12 mio. EUR for at finansiere den resterende del af programmet for omstrukturering af de spanske og portugisiske fiskerflåder. Der var i november 2001 blevet opført 27 mio. EUR til dette program i det følgende år. Heraf var der under forligsproceduren blevet godkendt en overførsel på 14,9 mio. EUR fra de bevillinger, der ikke var blevet udnyttet i Betalingsbevillingerne blev nedsat med 1,5 mia. EUR i forhold til Parlamentets førstebehandling. Rådet og Parlamentet vedtog for de interne politikker en fælles erklæring om forsøgsprojekterne. Rådet genoprettede en meget komfortabel margen på 97 mio. EUR under dette udgiftsområde og accepterede kontoen til genressourcer som foreslået i ændringsskrivelsen ( nr. 1026). Rådet og Parlamentet accepterede for politikkerne udadtil, at der blev opført i alt 47,5 mio. EUR på budgettet til FUSP for at sikre finansieringen af udstationeringen af EU-politi i Bosnien-Hercegovina. Der var blevet opnået enighed om dette beløb i forbindelse med den fælles erklæring om finansieringen af FUSP, ifølge hvilken der skal være større gennemsigtighed, og Parlamentet skal informeres mere udførligt. Der blev desuden opnået enighed om opførelse på budgettet af 42 mio. EUR som bidrag til Verdenssundhedsfonden. Hertil kommer et mindst lige så stort beløb fra Den Europæiske Udviklingsfond for at sikre EU et sæde i denne fonds bestyrelse. Hvis det pågældende beløb skulle være utilstrækkeligt, vil Kommissionen fremsætte de nødvendige forslag. Nødhjælpsprogrammet på 55 mio. EUR, der skal finansieres over reserven for nødhjælp, til afhjælpning af hungersnøden i Afrikas Horn har nedsat presset på 2003-budgettet. Således er kontiene til fødevarehjælp og humanitær bistand hver blevet nedsat med 27,5 mio. EUR. Bevillingerne til KEDO er forblevet i reserven. Førtiltrædelsesstøtten blev ikke ændret i forhold til Rådets førstebehandling. 10

11 For så vidt angår administrationsudgifterne, har Rådet kun gennemført fremskyndelsen af udgifterne for Kommissionen, i det omfang det muliggør besparelser og forberedelse af tiltrædelserne. Nedsættelserne vedrørende lønningerne fra førstebehandlingen blev bekræftet, hvilket har ført til en margen på ca. 65 mio. EUR under loftet i udgiftsområde 5. Endelig blev der vedtaget en fælles erklæring om de potentielt unormale uindfriede forpligtelser, om iværksættelsesprofilen, de finansielle følger af udvidelsen og om en evaluering før udgangen af 2003 af iværksættelsen af og metoden for beregningen af støtten fra EU s Solidaritetsfond Andenbehandlingen i Europa-Parlamentet. Det almindelige budget for regnskabsåret 2003 blev vedtaget den 19. december efter andenbehandlingen i Europa-Parlamentet ( 20 ). Det vedtagne budget andrager 99,686 mia. EUR i forpligtelsesbevillinger og 97,513 mia. EUR i betalingsbevillinger. Sammenholdt med 2002 er det næsten en stabilisering af forpligtelsesbevillingerne (+ 0,3 %). Forhøjelsen for betalingsbevillingerne er på 1,9 %, hvilket ligeledes er udtryk for den konsolidering, som medlemsstaterne har gennemført på deres budgetter. Denne udvikling giver en betydelig margen på 5,425 mia. EUR i betalinger og 2,623 mia. EUR i forpligtelser budgettet svarer i betalinger til 1,02 % af medlemsstaternes BNI, og det godkendte loft er på 1,24 %. Bevillingerne til dækning af landbrugsudgifterne andrager 44,780 mia. EUR, dvs. en forhøjelse på 1,2 % og med en betydelig margen under loftet på 2,597 mia. EUR. Til udviklingen af landdistrikter svarer 2003-budgettet efter ændringsskrivelsen til loftet. Udgifterne til strukturforanstaltninger andrager 33,980 mia. EUR, hvilket er en overskridelse af loftet på 12 mio. EUR, der finansieres af fleksibilitetsinstrumentet. Der afsættes over 2003-budgettet 33,173 mia. EUR i betalingsbevillinger til strukturforanstaltninger, dvs. 3,2 % mere end på 2002-budgettet. Der kan eventuelt fremsættes forslag til et ændringsbudget, hvis der i løbet af regnskabsåret er behov for yderligere bevillinger. Inden for bevillingerne til strukturfondene stilles der forpligtelsesbevillinger på 2,839 mia. EUR og betalingsbevillinger på 2,650 mia. EUR til rådighed for Samhørighedsfonden. Til de interne politikker afsættes der på 2003-budgettet 6,796 mia. EUR, hvilket er et fald på 5 % i forhold til 2002 på grund af den betydelige forhøjelse af 2002-budgettet, der blev vedtaget ved hjælp af tillægs- og ændringsbudgettet (TÆB nr. 5/2002) med henblik på mobilisering af den europæiske Solidaritetsfond til oversvømmelserne i Tyskland, Østrig og Frankrig ( nr. 1038). I øvrigt tegner forskningsrammeprogrammet sig for samme beløb som i 2002, medens der til transport, energi, miljø, arbejdsmarkedet og den sociale dimension er tale om betydelige stigninger. Betalingsbevillingerne er næsten uændrede i forhold til 2002, idet de kun forhøjes med 0,8 %. Under dette udgiftsområde opføres desuden en ny konto til genressourcer og til forsøgsprojekter, der igangsættes af Europa- Parlamentet, herunder til ældres mobilitet, SMV ers forberedelse af udvidelsen, videnbaserede regioner og Kyoto-Europa (ordningen for forureningsfri udvikling). Til foranstaltningerne udadtil er forpligtelsesbevillingerne øget med 1,7 % i forhold til 2002, hvilket efterlader en margen på 16,6 mio. EUR. Posterne for fødevarehjælp og humanitær bistand er faldet i forhold til 2002, fordi en anvendelse af nødhjælpsreserven i slutningen af 2002 til bekæmpelse af hungersnøden i Afrikas Horn gjorde det muligt at ( 20 ) Bull , punkt

12 fremskynde betalingen af en del af behovene hertil. EU s bidrag til Den Globale Sundhedsfond forventes at blive på 42 mio. EUR. Som pilotprojekt oprettes der en ny budgetpost for andre fattigdomsrelaterede sygdomme end dem, der er omfattet af Den Globale Sundhedsfond. Den afsatte finansiering af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik udgør 47,5 mio. EUR. Overførslen af bevillingerne til Tyrkiet fra kapitlet for Middelhavsområdet til kapitlet for førtiltrædelsesstøtte til Middelhavslande er årsagen til de store udsving for disse to kapitlers vedkommende. I øvrigt bekræfter 2003-budgettet støtten til genopbygning af Afghanistan og de traditionelle prioriteter på området eksterne politikker. I overensstemmelse med målsætningen om at nedbringe de uindfriede forpligtelser er betalingsbevillingerne til dette udgiftsområde øget med 4 % i forhold til Forpligtelsesbevillingerne til førtiltrædelsesstøtte svarer som altid til loftet. Dette betyder ikke desto mindre en nedgang i forhold til 2002-budgettet, eftersom Den Tjekkiske Republik ligeledes har draget fordel af anvendelsen af EU-Solidaritetsfonden i løbet af Betalingsbevillingerne er øget med 4,3 %, hvilket repræsenterer den største stigning inden for samtlige udgiftsområder, således at de forpligtelser, der er indgået siden 2000, men som stadig ikke er betalt, kan blive afviklet. Administrationsudgifterne udviser en margen på 20,9 mio. EUR. Som følge af en interinstitutionel fremskyndelse af anvendelsen af bevillingerne gennem et tillægs- og ændringsbudget (TÆB nr. 6/2002) faldt finansieringen af den administrative forberedelse af udvidelsen på plads ( nr. 1039). Forhøjelsen i forhold til 2002 udgør 3,5 %, heraf 0,7 % for Kommissionens, 6,7 % for de øvrige institutioners og 6,7 % for pensionsudgifternes vedkommende. Administrationsudgifterne udgør kun 5,4 % af de samlede forpligtelsesbevillinger I tabel 25 ses for de enkelte udgiftsområder i de finansielle overslag de beløb, der blev resultatet efter de forskellige etaper af budgetbehandlingen for

13 TABEL 25 Budget 2003 (Forpligtelsesbevillinger) Udgiftsområde Bevillinger opført på budgettet ( 1 ) Finansielle overslag 2003 Foreløbigt budgetforslag for 2003 ( 2 ) Forskel (4)/(1) Rådet (førstebehandling) ( 3 ) Forskel (5)/(1) Parlamentet (førstebehandling) ( 4 ) Forskel (7)/(1) Rådet (andenbehandling) ( 5 ) Forskel (9)/(1) Parlamentet (andenbehandling) ( 6 ) Forskel (11)/(1) Forskel (11) (3) Forskel (11) (5) Forskel (11) (7) Forskel (11) (9) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) EUR EUR EUR % EUR % EUR % EUR % EUR % EUR EUR EUR EUR Forpligtelsesbevillinger 1. Landbrug , , , , , Margen Landbrugsudgifter (ekskl. udvikling af landdistrikter) , , , , , Udvikling af landdistrikterne og ledsageforanstaltninger , , , , , Strukturforanstaltninger , , , , , Margen Strukturfonde , , , , , Samhørighedsfonden , , , , , Interne politikker , , , , , Margen Foranstaltninger udadtil , , , , , Margen Administrationsudgifter , , , , , Margen Reserver , , , , , Margen Monetær reserve ,0 100,0 100,0 100,0 100, Reserve til sikkerhedsstillelse , , , , , Reserve til nødhjælp , , , , , Førtiltrædelsesstøtte , , , , , Margen Landbrug , , , , , Ispa , , , , , Phare (kandidatlande) , , , , , Solidaritetsfonden for Den Europæiske Union PM 100,0 PM 100,0 PM 100,0 PM 100,0 PM 100, Forpligtelsesbevillinger i alt , , , , , Margen Obligatoriske udgifter , , , , , Ikke-obligatoriske udgifter , , , , , Betalingsbevillinger Betalingsbevillinger i alt , , , , , Margen Obligatoriske udgifter , , , , ,

14 Ikke-obligatoriske udgifter , , , , , Betalingsbevillinger (% af BNI) 1,05 1,07 1,02 1,01 1,04 1,01 1,02 ( 1 ) Inkl. alle tillægs- og ændringsbudgetter. ( 2 ) Inkl. ændringsskrivelser nr. 1/2003 til 4/2003. ( 3 ) Inkl. ændringsskrivelse nr. 2/2003. ( 4 ) Inkl. ændringsskrivelse nr. 2/2003. ( 5 ) Inkl. ændringsskrivelser nr. 2/2003 til 4/2003. ( 6 ) Inkl. ændringsskrivelser nr. 2/2003 til 4/

15 1031. De indtægter (se tabel 28), der er nødvendige til finansiering af budgettet for 2003, udgør 1 % af BNI. Den ensartede momsopkrævningssats andrager 0,5366 %, og opkrævningssatsen for BNI-indtægten andrager 0,6198 %. De traditionelle egne indtægter (landbrugsafgifter, sukker- og isoglukoseafgifter samt told) tegner sig for 12,45 % af finansieringen af 2003-budgettet, momsindtægten for 24,74 % og den fjerde indtægt (på grundlag af BNI) for 60,9 % (mod henholdsvis 11,91; 24,05 og 48,61 % for 2002-budgettet). Diverse indtægter andrager 837,4 mio. EUR. <T5> Egne indtægter Europa-Parlamentet og Rådet vedtog den 12. februar forordning (EF) nr. 359/2002 om anvendelsen af ENS 95 ved fastsættelsen af medlemsstaternes bidrag til de momsbaserede egne indtægter ( nr. 101). Kommissionen ændrede ved en beslutning af 13. marts ( 21 ) beslutning 97/245/EF, Euratom om de nærmere retningslinjer for medlemsstaternes meddelelse af visse oplysninger til Kommissionen inden for rammerne af ordningen for Fællesskabernes egne indtægter ( 22 ). <T4> Gennemførelsen af 2002-budgettet ( 23 ) Gennemførelsen. Gennemførelsesprofilen for 2002-budgettet omfattes af en beslutning truffet af Europa-Parlamentet den 2. juli ( 24 ). <T5> Tillægs- og ændringsbudgetter (TÆB) for TÆB nr. 1/2002. Kommissionen vedtog den 22. februar ( 25 ) det foreløbige forslag til TÆB, og Rådet vedtog forslaget den 26. februar ( 26 ). Derefter vedtog Europa-Parlamentet TÆB den 28. februar ( 27 ). Herved oprettes nye konti i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om finansieringen af Konventet om Den Europæiske Unions Fremtid ( nr. 7), og der fastsættes overførsel af bevillinger med henblik på de tre institutioners (Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet) bidrag til konventet. Parlamentet vedtog ligeledes den 28. februar ( 28 ) et tillægsoverslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2002 med henblik på sit bidrag TÆB nr. 2/2002. Kommissionen vedtog det foreløbige forslag den 27. februar ( 29 ), og Rådet vedtog forslaget den 12. marts ( 30 ). Formålet med dette TÆB er at foretage en fornyet beregning af budgettets indtægtsdel under hensyn til den nye afgørelse om egne indtægter ( 31 ) og at opføre et overslag over den positive saldo fra gennemførelsen af 2001-budgettet under indtægter på budgettet. Europa-Parlamentet fremsatte den 25. april ( 32 ) ændringsforslag til dette forslag med henblik på at nedsætte den regnskabsførte saldo, men Rådet afviste dette den 21. maj ( 33 ), hvorefter Parlamentet endelig vedtog dette TÆB uden ændringer den 30. ( 21 ) Beslutning 2002/235/EF (EFT L 79 af ). ( 22 ) EFT L 97 af ( 23 ) <HYP>http://europa.eu.int/comm/budget/execution/utilisation/details_en.htm</HYP>. ( 24 ) Bull. 7/8-2002, punkt ( 25 ) Bull. 1/2-2002, punkt ( 26 ) Bull. 1/2-2002, punkt ( 27 ) EFT L 81 af og Bull. 1/2-2002, punkt ( 28 ) Bull. 1/2-2002, punkt ( 29 ) Bull. 1/2-2002, punkt ( 30 ) Bull , punkt ( 31 ) Afgørelse 2000/597/EF, Euratom (EFT L 253 af og den almindelige beretning 2000, nr. 1052). ( 32 ) Bull , punkt ( 33 ) Bull , punkt

16 maj ( 34 ). Europa-Parlamentet understregede i en beslutning, som det vedtog samtidigt ( 35 ), at det havde betænkeligheder med hensyn til akkumuleringen af uindfriede forpligtelser, og at det ønskede at få etableret et mere balanceret forhold mellem forpligtelser og betalinger TÆB nr. 3/2002. Kommissionen vedtog det foreløbige forslag den 5. juni ( 36 ), og Rådet vedtog forslaget den 27. juni ( 37 ). Derefter vedtog Europa-Parlamentet dette TÆB den 3. juli ( 38 ). Formålet med det var at ajourføre overslaget over egne indtægter samt medlemsstaternes udgifter til deres opkrævning og at opføre den endelige saldo for regnskabsåret 2001 på budgettet. Dette TÆB omhandler bl.a. en ansøgning fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om yderligere stillinger under hensyn til integrationen af aktiviteterne under det tidligere Rådgivende EKSF-Udvalg i udvalget ( nr. 1125) og en ansøgning fra Revisionsretten om en ny budgetanmærkning, så Retten over sit budget forsikringsmæssigt kan dække sig mod risici for skader på bygninger i forbindelse med arbejdskonflikter og terroristattentater. Parlamentet fastslår i en beslutning vedrørende dette TÆB ( 39 ), at overskuddet fra regnskabsåret 2002 er endelig opgjort til 15 mia. EUR, og at det stadig har betænkeligheder med hensyn til akkumuleringen af de uindfriede betalinger TÆB nr. 4/2002. Kommissionen vedtog det foreløbige forslag den 24. juli ( 40 ), hvorefter det blev ændret ved ændringsskrivelse nr. 1, som Kommissionen vedtog den 18. september ( 41 ). Rådet vedtog forslaget den 20. september ( 42 ), og endelig blev dette TÆB vedtaget af Europa-Parlamentet den 26. september ( 43 ). Dets vigtigste formål var at mobilisere den resterende margen under loftet for udgiftsområde 4 (foranstaltninger udadtil) i de finansielle overslag til støtte til Afghanistans genopbygning. Det opretter desuden to nye konti bestemt til opførelse af bevillinger til Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til dækning af følgerne af katastroferne i medlemsstaterne og kandidatlandene ( nr. 362) TÆB nr. 5/2002. Kommissionen vedtog det foreløbige forslag hertil den 13. november ( 44 ), og Rådet vedtog forslaget den 20. november ( 45 ). Derefter vedtog Europa- Parlamentet tillægs- og ændringsbudgettet den 21. november ( 46 ). Formålet med det var at aktivere EU s Solidaritetsfond ( nr. 362) med 599 mio. EUR under udgiftsområde 3 (interne politikker) og med 129 mio. EUR under udgiftsområde 7 (førtiltrædelsesstøtte) efter oversvømmelseskatastroferne i august i Tyskland, Østrig og Den Tjekkiske Republik og i september i Frankrig TÆB nr. 6/2002. Kommissionen vedtog det foreløbige forslag hertil den 13. november ( 47 ), og Rådet vedtog forslaget den 26. november ( 48 ). Derefter vedtog Europa- Parlamentet tillægs- og ændringsbudgettet den 5. december ( 49 ). Formålet hermed var på forhånd i 2002 at afsætte ca. 77 mio. EUR til administrationsudgifter, der ellers ville blive opført på 2003-budgettet. Derved frigøres der i 2003 midler til finansiering af udgifterne til ( 34 ) EFT L 199 af og Bull , punkt ( 35 ) Bull , punkt ( 36 ) Bull , punkt ( 37 ) Bull , punkt ( 38 ) EFT L 226 af og Bull. 7/8-2002, punkt ( 39 ) Bull. 7/8-2002, punkt ( 40 ) SEK(2002) 851 og Bull. 7/8-2002, punkt ( 41 ) Bull , punkt ( 42 ) Bull , punkt ( 43 ) Bull , punkt ( 44 ) SEK(2002) 1221 og Bull , punkt ( 45 ) Bull , punkt ( 46 ) EFT L 339 af og Bull , punkt ( 47 ) SEK(2002) 1220 og Bull , punkt ( 48 ) Bull , punkt ( 49 ) Bull , punkt

17 institutionernes administrative forberedelse af udvidelsen. Denne forudgående afsættelse af midler er mulig som følge af de besparelser i 2002, som er blevet gennemført af de af dette TÆB omfattede institutioner. <T5> Gennemførelsen af budgettets udgifter og indtægter <T6> Gennemførelsen af budgettets udgifter Satsen for gennemførelsen af 2002-budgettet ses i tabel 26 og 27. De samlede uudnyttede bevillinger i 2002 er midlertidigt opgjort til 4,080 mia. EUR for forpligtelsesbevillingerne og til 15,296 mia. EUR for betalingsbevillingerne. 17

18 TABEL 26 Kommissionens anvendelse af forpligtelsesbevillinger pr. 31. december 2002 Absolutte tal Ikke-endelig situation (fordelt på udgiftsområder i de finansielle overslag) (mio. EUR) Udgiftsområde Bevillinger opført på budgettet, inkl. TÆB Bevillinger opført på 2002-budgettet, inkl. TÆB og overførsler Tillægsbevillinger i 2002 og bevillinger fremført fra 2001 Samlede disponible bevillinger i 2002 Regnskabsmæssige forpligtelser indgået i 2002 Beløb % 1. Den fælles landbrugspolitik Landbrugsudgifter (ekskl. udvikling af landdistrikter) (afsnit B1-1 til B1-3) Udvikling af landdistrikterne og ledsageforanstaltninger (afsnit B1-4) , , , ,000 99, , , , ,004 93,9 82,8 Udgiftsområde 1 i alt , ,180 99, , ,574 92,7 2. Strukturforanstaltninger Mål 1 (kapitel B2-10) Mål 2 (kapitel B2-11) Mål 3 (kapitel B2-12) Andre strukturforanstaltninger (undtagen mål 1) (kapitel B2-13) EF-initiativer (kapitel B2-14) Nyskabende aktioner og teknisk bistand (kapitel B2-16) Andre specifikke strukturforanstaltninger (afsnit B2-2) Samhørighedsfonden (afsnit B2-3) , , , , , , , , , , , , , , ,000 6,901 1,528 4, ,821 0,217 3, , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,3 100,0 100,0 Udgiftsområde 2 i alt , , , , , ,0 3. Interne politikker Forskning og teknologisk udvikling (undersektion B6) Andre landbrugsforanstaltninger (afsnit B2-5) Andre regionale foranstaltninger (afsnit B2-6) Transport (afsnit B2-7) Andre foranstaltninger vedrørende fiskeri og havet (afsnit B2-9) Uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom (afsnit B3-1) Kultur og det audiovisuelle område (afsnit B3-2) Information og kommunikation (afsnit B3-3) Beskæftigelsen og den sociale dimension (afsnit B3-4) Bidrag til europæiske politiske partier (afsnit B3-5) Energi (afsnit B4-1) Euratoms nukleare sikkerhedskontrol (B4-2) Miljø (afsnit B4-3) Forbrugerpolitik og forbrugerbeskyttelse (afsnit B5-1) Støtte til genopbygning (afsnit B5-2) Det indre marked (afsnit B5-3) Industri (afsnit B5-4) Arbejdsmarkedet og teknisk innovation (afsnit B5-5) Statistiske oplysninger (afsnit B5-6) De transeuropæiske net (afsnit B5-7) Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (afsnit B5-8) Bekæmpelse af svig (kapitel B5-91) 4 055,000 55,320 15,000 25,000 65, , , , ,855 7,000 33,000 17, ,970 22,500 0, ,805 99,600 34, , ,460 6, ,073 54,983 15,000 26,545 63, , , , ,095 7,000 33,611 19, ,533 21,958 0, , ,698 34, , ,671 6, ,004 0,033 0, ,182 22,574 0,361 1,432 2,192 0,181 10,141 0,001 4,601 2,965 5,169 1,768 1, ,077 55,016 15,000 27,501 63, , , , ,527 7,000 35,803 19, ,675 21,958 0, , ,663 39, , ,712 6, ,757 52,515 15,000 25,522 60, , ,334 84, ,278 33,362 19, ,017 20,985 0, , ,934 35, , ,553 5,854 96,3 95,5 100,0 92,8 94,9 93,9 94,1 77,5 94,8 0,0 93,2 98,9 99,2 95,6 99,9 92,2 94,8 88,4 94,5 95,9 96,0 18

VEDTAGNE TEKSTER DEL I. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 5. juli 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012

VEDTAGNE TEKSTER DEL I. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 5. juli 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012 VEDTAGNE TEKSTER DEL I fra mødet tirsdag den 5. juli 2011 P7_TA-PROV(2011)07-05 FORELØBIG UDGAVE PE 468.071 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

EU s budget et overblik

EU s budget et overblik EU s budget et overblik Hvad bruges pengene til? Hvor kommer pengene fra? Hvordan vedtages budgettet? Hvordan bliver pengene brugt og kontrolleret? Hvordan aflægges der regnskab for anvendelsen af pengene?

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.10.2002 KOM(2002) 591 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN 13. årsberetning om strukturfondene (2001) INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 4 KAPITEL

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 20.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 348/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING. om indførelse af visuminformationssystemet (VIS)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING. om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2004 KOM(2004) 99 endelig 2004/0029 (CNS) Forslag til RÅDETS BESLUTNING om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2011 KOM(2011) 611 endelig 2011/0273 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN 12.11.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 398/1 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN I medfør af artikel 287, stk. 1

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04

RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04 RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning, revisionserklæring og særberetninger for regnskabsåret 2002

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 EUROPA - PARLAMENTET 2012-2013 VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 fra mødet torsdag den 10. maj 2012 P7_TA-PROV(2012)05-10 FORELØBIG UDGAVE PE 486.812 DA Forenet i mangfoldighed DA INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

2011-BUDGETPROCEDUREN 4: (4) ******* 24.09.2010

2011-BUDGETPROCEDUREN 4: (4) ******* 24.09.2010 2011-BUDGETPROCEDUREN Dok. nr.: 4: (4) ******* 24.09.2010 BUDGETUDVALGET ORDFØRERE: SIDONIA JĘDRZEJEWSKA - SEKTION III (KOMMISSIONEN) HELGA TRÜPEL - ØVRIGE SEKTIONER PARLAMENTETS HOLDNING Forslag til ændring

Læs mere

PRESSE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. C/05/143 Luxembourg, den 20.-21. juni 2005

PRESSE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. C/05/143 Luxembourg, den 20.-21. juni 2005 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION C/05/143 Luxembourg, den 20.-21. juni 2005 9991/05 (Presse 143) PRESSEMEDDELELSE 2669. samling i Rådet Landbrug og fiskeri Luxembourg, den 20.-21. juni 2005 Formand Fernand

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg NAT/256 Udvikling af landdistrikterne /ELFUL Bruxelles, den 9. marts 2005 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE om Forslag til Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 8. marts 2011 J. nr. 2011-936 Internationalt Kontor Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors for the 2008 financial year Den 9. juni 2009 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere

FORORDNINGER. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2007. af 22. oktober 2007

FORORDNINGER. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2007. af 22. oktober 2007 16.11.2007 DA Den Europæiske Unions Tidende L 299/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.10.2012 COM(2012) 619 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA

FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA Arbejdsprogram 2012 Det Europæiske Agentur for Forvaltning af

Læs mere

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. marts 2006 (OR. en) 7775/06 CONCL 1 FØLGESKRIVELSE fra: formandskabet til: delegationerne

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

BILAG. Spørgsmål til Rådet. Spørgsmål nr. 15 af James (Jim) Fitzsimons (H-0245/03)

BILAG. Spørgsmål til Rådet. Spørgsmål nr. 15 af James (Jim) Fitzsimons (H-0245/03) BILAG Spørgsmål til Rådet Om: Verdensenergirådets konference og nye initiativer Spørgsmål nr. 15 af James (Jim) Fitzsimons (H-0245/03) Som Rådet ved, er EU verdens største importør af energi og verdens

Læs mere

VDPOLQJL5nGHW.2120,2*),1$16 GHQPDML%UX[HOOHV

VDPOLQJL5nGHW.2120,2*),1$16 GHQPDML%UX[HOOHV & den 25. maj 1999 i Bruxelles 8440/99 (Presse 165) VDPOLQJL5nGHW.2120,2*),1$16 GHQPDML%UX[HOOHV Formænd:+DQV(,&+(/ Forbundsrepublikken Tysklands finansminister &DLR.2&+:(6(5 Statssekretær,Forbundsrepublikken

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere