Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget EU-note E 12.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12."

Transkript

1 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. november 2010 Reform af EU s budget og indtægter Sammenfatning Kommissionen foreslår i en ny meddelelse en reform af EU s fremtidige finansiering. Kommissionen er ikke tilfreds med EU s nuværende finansieringskilder, som den finder har udviklet sig til en lidet gennemskuelig blanding af bidrag fra nationale budgetter og rabatordninger, som bør erstattes af nye typer af egentlige egne indtægter for EU. Men også på udgiftssiden skal der ske reformer. Kommissionen lægger her op til, at EU s udgifter i højere grad skal følge og understøtte EU s centrale politiske mål, end det er tilfældet i dag. Og så skal budgettet være mere fleksibelt og forudsigeligt end i dag, EU-kommissionen har fremlagt et udspil til, hvordan EU kan reformere sit budget og sin finansieringsform i perioden efter Udspillet er indeholdt i en ny meddelelse fra Kommissionen, som giver nogle første indikationer på, hvad der kan forventes fra Kommissionen i forbindelse med næste sommers forslag til EU s kommende flerårige finansielle ramme. 1 Kommissionens meddelelse - Kom(2010) 700 af 19. oktober Som noget nyt er meddelelsen er rettet til EU-landenes nationale parlamenter sammen med EU s institutioner. 1/7

2 Kommissionen forventer, at den flerårige finansielle ramme kan vedtages inden udgangen af 2012, så den kan være på plads inden den gældende finansielle ramme udløber med udgangen af Kommissionen ønsker bl.a. en reform af EU s fremtidige finansiering. Kommissionen er ikke tilfreds med EU s nuværende finansieringskilder, som den finder har udviklet sig til en lidet gennemskuelig blanding af bidrag fra nationale budgetter og rabatordninger, som bør erstattes af nye typer af egentlige egne indtægter for EU. Men også på udgiftssiden skal der ske reformer. Kommissionen lægger her op til, at EU s udgifter i højere grad skal følge og understøtte EU s centrale politiske mål, end det er tilfældet i dag. Og så skal budgettet være mere fleksibelt og forudsigeligt end i dag, så der er bedre mulighed for, at EU hurtigt kan reagere på eksterne begivenheder såsom begivenheder i Mellemøsten eller den økonomiske og finansielle krise. Nye egne indtægter til EU Siden 1970 erne har EU været finansieret gennem egne indtægter, som fra starten især kom fra bl.a. told- og landbrugsafgifter. Disse oprindelige indtægter er dog efterhånden svundet ind og suppleret af nye typer af indtægter, så EU i dag finansieres fra fire kilder: 1. En vis procentdel af medlemslandenes BNI 2. Momsindtægter 3. Toldindtægter 4. Landbrugsafgifter Størstedelen af EU s indtægter kommer direkte fra EU-landene, som betaler en vis procentdel af deres bruttonationalindkomst (BNI) samt af deres momsindtægter. I 2009 udgjorde landenes BNI-bidrag knap 68 pct. af EU s indtægter, mens deres indbetalinger via momsen lå på ca. 13 pct. Kun en meget lille del af EU s indtægter kommer således i dag stadig fra told og landbrugsafgifter. Toldindtægten lå i 2009 på 16 pct., mens landbrugsafgifterne kun udgjorde 0,1 pct. Kommissionen finder især det BNI-baserede bidrag og momsindtægten uhensigtsmæssige, fordi de kommer direkte fra medlemsstaternes statskasser og ikke er EU s egne indtægter. Dette giver ifølge Kommissionen næring til en ufrugtbar diskussion om størrelsen af de enkelte landes nettobidrag til EU s 2/7

3 budget. Kommissionen lægger derfor også op til en gradvis udfasning af de nuværende rabatordninger fra EU s budget, som især Storbritannien, men også andre EU-lande får på deres betalinger. Kommissionen understreger dog, at meddelelsen ikke er udsendt for at starte en debat om budgettets størrelse, men alene for at få en diskussion om, hvad der er det rette indtægtsmix samt om, hvordan man skaber større gennemskuelighed i finansieringen af EU. Kommissionen lægger i sit udspil vægt på, at EU s indtægter opkræves direkte af EU uden om nationale budgetter. Kommissionen foreslår på den baggrund, at man helt afskaffer den nuværende momsbaserede indtægt samt mindsker den BNI-baserede indtægt. Disse foreslås så gradvist erstattet af nye egne indtægter, som f.eks.: - EU-beskatning i finanssektoren - EU-indtægter fra auktioner på kvoter under emissionshandelssystemet - EU-afgift relateret til luftfart - EU-moms - EU-energiafgift - EU-selskabsskat. Kommissionen ventes at fremlægge mere konkrete forslag herom i forbindelse med sine samlede forslag om EU s flerårige finansielle ramme for perioden 2014 og frem. Europa-Parlamentets holdning til nye EU-indtægter Selvom Europa-Parlamentet alene skal høres i forbindelse med vedtagelsen af nye indtægter til EU, må det forventes, at Parlamentet vil blive en central spiller i dette slag. Europa-Parlamentet har allerede i forbindelse med de igangværende forhandlinger om EU s budget for 2011 insisteret på, at Rådet sammen med Parlamentet vedtager en fælles erklæring, hvori de tilkendegiver, at de vil arbejde for indførelsen af nye egne indtægter til EU 2. 2 Europa-Parlamentets holdning til spørgsmålet om EU s fremtidige finansiering kan findes i Parlamentets beslutning af 29.marts Europa-Parlamentet gør sig her til talsmand for en gradvis indførelse af et nyt finansieringssystem baseret på en i medlemsstaterne opkrævet skat ud fra ideen om, at denne skat helt eller delvist tilflyder EU-budgettet direkte som en egentlig egen indtægt. 3/7

4 Europa-Parlamentet krævede desuden på sit plenarmøde den 20. oktober vedtagelsen af en klar og bindende tidsplan for indførelsen af nye egne indtægter 3. Hvis EU skal vedtage at indføre nye egne indtægter, kræver det enstemmig tilslutning i Rådet efter høring af Europa-Parlamentet. Efterfølgende skal beslutningen desuden godkendes i EU-landene i overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige bestemmelser. EU s budget Rådet og Europa-Parlamentet har siden 1988 vedtaget EU s årlige budget inden for en flerårig finansiel ramme, som sikrer budgetdisciplin og ansvarlighed hos de to EU-budgetmyndigheder. EU s gældende flerårige finansielle ramme er 7-årig og dækker perioden Den skal som nævnt erstattes af en ny finansiel ramme, som kan træde i kraft fra 1. januar Forhandlingerne om den kommende finansielle ramme forventes afsluttet i 2012 og må således antages at blive en betydelig politisk prioritet under dansk EU-formandskab i foråret EU s årlige budget beløb sig i 2010 til godt 141 mia. euro i forpligtelsesbevillinger og knap 122 mia. euro i betalingsbevillinger 4. Størstedelen af EU s udgifter går i dag stadig til finansieringen af den fælles landbrugspolitik samt til strukturfondene og samhørighedsfonden. Men EU s udgifter til landbrug udgør dog en stadig faldende andel af EU samlede udgifter. Kommissionen lægger i sin meddelelse op til en nyorientering af EU s budget, som i mindre grad skeler til historiske forhold og EU-landenes nettobidrag. Budgettet skal rettes ind imod at tage hånd om især virkningerne af den økonomiske og finansielle krise, men også de mere langsigtede udfordringer EUlandene står over for med f.eks. demografiske ændringer og klimaforandringer. EU s budget skal i højere grad ses som et redskab til at udforme og realisere EU s politiske prioriteter over for borgerne. Ifølge Kommissionen skal budgettet for perioden efter 2013 først og fremmest bruges til at virkeliggøre Europa straegien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. 3 Se Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20.oktober 2010 i forbindelse med vedtagelsen af EU s budget for Forpligtelsesbevillinger udgør den øvre grænse for, hvilke udgifter EU kan indgå forpligtelser for i løbet af det pågældende regnskabsår, mens betalingsbevillinger er bevillinger, som dækker udgifterne til de faktiske betalinger i det pågældende regnskabsår. 4/7

5 Men budgettet skal samtidig afspejle den nye politiske orientering, som EU har fået med Lissabontraktaten det gælder navnlig udbygningen af samarbejdsområder som energi- og klima, retlige og indre anliggender og EU s udenrigspolitik. Hvad denne nyorientering kommer til at betyde mere konkret for fordelingen af midler mellem EU s forskellige politikområder eller for budgettets størrelse, melder Kommissionens meddelelse intet om. Den diskussion tages der først for alvor hul på til næste sommer, når Kommissionen fremlægger sit udspil til en flerårig finansiel ramme for EU for perioden efter Figur 1: EU s budget for 2010 i forpligtelsesbevillinger Udgiftskategori Betalingsbevillinger i mia. euro 1a. Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse 14,35 1b. Samhørighed for vækst og beskæftigelse (Strukturfonde, samhørighedsfond, forskning, transport- og energinetværk, mv.) 2. Beskyttelse og forvaltning af naturressourcerne (EU s markedsordninger inden for den fælles landbrugspolitik, landdistriktsudvikling, fiskeri, LIFE+ (miljø), mv.) 49,39 59,14 3. Unionsborgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed (Forvaltning af migrationsstrømme, sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder, Media 2007, Aktive Unge, Den Europæiske Solidaritetsfond, Kultur, Civilbeskyttelse, mv.) 4. EU som global partner (Førtiltrædelsesstøtte, udviklingssamarbejde, naboskabs- og partnerskabspolitik, humanitær bistand, den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, mv.) 1,75 8,16 5. Administration (EU-institutionerne, Europaskolerne, mv.) 7,92 I alt 141,21 Kommissionen foreslår i stedet, at EU-budgettet gøres mere fleksibelt end det er i dag. EU skal kunne reagere hurtigt på uforudsete eksterne begivenheder såsom tsunamien eller begivenheder i Mellemøsten. 5/7

6 Kommissionen giver derfor i meddelelsen en række bud på, hvordan dette bedst gøres. Den oplagte løsning er ifølge Kommissionen at øge margenerne til f.eks. 5 pct. Men Kommissionen nævner også følgende andre måder at gøre budgettet mere fleksibelt på: at indføre et spillerum for omfordelinger mellem udgiftsområder i et givet år inden for en bestemt grænse at åbne mulighed for at overføre uudnyttede margener fra det ene år til det andet også her inden for bestemte grænser at gøre det muligt at fremskynde eller udskyde udgifter inden for udgiftsområdets flerårige ramme for at åbne mulighed for konjunkturudlignende foranstaltninger og en meningsfuld reaktion på større kriser at øge midlerne til eller udvide anvendelsesområdet for det nuværende fleksibilitetsinstrument og den nuværende nødhjælpsreserve eventuelt lægge dem sammen. Endelig foreslår Kommissionen, at EU vedtager de overordnede lofter og den vigtigste lovgivning for den flerårige finansielle ramme for en periode på ti år. Det skaber forudsigelighed og sammenhæng. Samtidig skal man dog åbne op for, at der kan foretages en midtvejsrevision efter fem år, hvor større omprioriteringer er mulige. Bl.a. skal man kunne foretage en revurdering af ressourcefordelingen inden for de enkelte udgiftsområder eller prioriteringen inden for programmer og instrumenter. Europa-Parlamentets holdning til fremtidens EU s budget Europa-Parlamentet vil være en fuldstændig ligestillet spiller med Rådet i slaget om den kommende flerårige finansielle ramme. Og Europa-Parlamentet har allerede givet de første meldinger. Bl.a. ønsker Parlamentet, at fremtidens flerårige finansielle ramme sættes ned fra de nuværende 7 år til 5 år, så den afpasses Europa-Parlamentets og Kommissionens mandatperiode. Parlamentet har også påpeget, at marginerne i det nuværende flerårige finansielle ramme er for restriktive og ikke tager højde for yderligere udgifter, som følger af den finansielle krise eller af nye opgaver vedtaget med Lissabontraktaten. Europa-Parlamentet har desuden tilkendegivet, at EU s flerårige finansielle ramme fortsat skal kunne revideres med op til 0.3 pct. af EU s BNI med kvalificeret flertal i Rådet. Rådets juridiske tjeneste afviser dog dette med henvisning til at det vil være i strid med Lissabontraktaten, som kræver enstemmighed i Rådet. 6/7

7 EU s kommende flerårige finansielle ramme vedtages ifølge traktaten for en periode på mindst fem år 5. Vedtagelsen kræver enstemmighed i Rådet og godkendelse i Europa-Parlamentet. Med venlig hilsen Morten Knudsen (3695) 5 TEUF artikel 312 7/7

KOMMISSIONENS BERETNING. Den almindelige beretning 2002 ENDELIG Gruppe 7. Finansiering af Fællesskabets virksomhed og ressourceforvaltning

KOMMISSIONENS BERETNING. Den almindelige beretning 2002 ENDELIG Gruppe 7. <T1>Finansiering af Fællesskabets virksomhed og ressourceforvaltning KOMMISSIONENS BERETNING Den almindelige beretning 2002 ENDELIG Gruppe 7 Kapitel VII Finansiering af Fællesskabets virksomhed og ressourceforvaltning Afsnit 1 7.1. Oversigt 1019. 2002

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

EU s budget et overblik

EU s budget et overblik EU s budget et overblik Hvad bruges pengene til? Hvor kommer pengene fra? Hvordan vedtages budgettet? Hvordan bliver pengene brugt og kontrolleret? Hvordan aflægges der regnskab for anvendelsen af pengene?

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 December 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 10. december 2013

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Neven MIMICA Internationalt samarbejde og udvikling

SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Neven MIMICA Internationalt samarbejde og udvikling DA SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Neven MIMICA Internationalt samarbejde og udvikling 1. Almindelig duelighed, europæisk engagement og personlig uafhængighed Hvilke

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 8. marts 2011 J. nr. 2011-936 Internationalt Kontor Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG REVISIONSRETTEN. Sammenfatning af Kommissionens resultater på forvaltningsområdet i 2009

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG REVISIONSRETTEN. Sammenfatning af Kommissionens resultater på forvaltningsområdet i 2009 DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.200 KOM(200) 28 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG REVISIONSRETTEN Sammenfatning af Kommissionens resultater på forvaltningsområdet

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2013 COM(2013) 739 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3073 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 17. februar 2011 J.nr. 2011-00001078

Læs mere

Traktat om en forfatning for Europa

Traktat om en forfatning for Europa Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 63 O Redegørelse til Folketinget Traktat om en forfatning for Europa som undertegnet i Rom 29. oktober 2004 Redegørelse til Folketinget: Traktat om en forfatning for

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL I. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 5. juli 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012

VEDTAGNE TEKSTER DEL I. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 5. juli 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012 VEDTAGNE TEKSTER DEL I fra mødet tirsdag den 5. juli 2011 P7_TA-PROV(2011)07-05 FORELØBIG UDGAVE PE 468.071 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2011 KOM(2011) 611 endelig 2011/0273 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Notat Samlenotat Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre marked, industri, forskning) den 1.-2. marts 2010. Forskningsdelen: Punkt 4:

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03. FØLGESKRIVELSE sekretariatet

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03. FØLGESKRIVELSE sekretariatet DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03 FØLGESKRIVELSE fra: sekretariatet til: konventet Tidl. dok. nr.: CONV 797/1/03 REV 1 Vedr.: Udkast til traktat

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

Europaudvalget 2011 (Omtryk - 04-03-2011 - revideret notat) Rådsmøde 3076 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 (Omtryk - 04-03-2011 - revideret notat) Rådsmøde 3076 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 (Omtryk - 04-03-2011 - revideret notat) Rådsmøde 3076 - økofin Bilag 1 Offentligt 4. marts 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 15. marts 2011 1) Styrket økonomisk samarbejde

Læs mere

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 1 Indhold forord 3 eu s forfatningstraktat eu s forfatningstraktat 4 tværgående forhold eu s udvidelse 7 nye ansigter

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 ENDELIG A6-0145/2005 12.5.2005 * BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

NOTAT. Rammenotat til EU-specialudvalget for transport

NOTAT. Rammenotat til EU-specialudvalget for transport NOTAT Dato J. nr. 24. maj 2013 Rammenotat til EU-specialudvalget for transport Revideret rammenotat om Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten

Læs mere