SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland"

Transkript

1 SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST-

2 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater Udgivet af Sekretariatet for SIP Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Oluf Palmes Allé 15, 8200 Århus N Tlf.: Juni 2008

3 3 INDLEDNING Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland (SIP-socialpsykiatri) omfatter personer over 18 år, som har behov for midlertidige eller længerevarende ophold i boformer som følge af sindslidelser. Programmet vil blive udviklet i tæt samarbejde med medarbejdere og ledelse fra bostederne, eksterne faglige eksperter og SIP-sekretariatet. Sekretariatet vil også være ansvarligt for implementeringen af programmet på bostederne.. Denne pjece beskriver centrale elementer i SIP-socialpsykiatri og hvilke formål dokumentationen søger at opfylde. Hvis du er interesseret i mere information om de øvrige SIP-programmer kan du finde det på SIPs hjemmeside. SIP-socialpsykiatri er endnu ikke udviklet. Programmet forventes at blive igangsat på bostederne i løbet af Hvorfor dokumentere indsatsen på bostederne? Der er i dag et øget fokus på at dokumentere den sociale indsats og den sociale indsats resultater på bostederne. Dette skyldes, at der ikke findes særligt megen dokumenteret viden om, hvad der virker i den pædagogiske, terapeutiske eller plejerelaterede indsats på disse bosteder og hvilken indvirkning specialiserede institutionsophold har for beboerne. Selvom den enkelte medarbejder på bostedet kan have en god forståelse af, hvad der virker overfor de brugere, han eller hun arbejder med, deles denne viden kun sjældent med en bredere kreds. Derfor sker der ofte det, at gode resultater og erfaringer med, hvordan man opnår dem, ikke spredes til andre, som kunne have gavn af denne viden. Dokumentationen af henholdsvis den socialfaglige indsats på bostederne handler derfor om at indsamle og formidle viden om, hvad der virker med henblik på at udvikle kvaliteten i indsatsen. Når indsatsen på bostederne skal dokumenteres, er det imidlertid vigtigt at være opmærksom på de særlige forhold, som gør sig gældende for dette område. Indsatsen på bostederne er således præget af dynamik og stor variation og hvad der virker for én bruger, virker ikke nødvendigvis for en anden.

4 4! SIP-socialpsykiatri tager udgangspunkt i disse særlige betingelser for indsatsen på bostederne og har skræddersyet et dokumentationsprogram, der tager højde for, at målgruppen er meget forskelligartede og brugerne derfor kræver forskellige indsatser med forskellige mål og at indsatsen fungerer på forskellige betingelser. HVAD ER SIP-SOCIALPSYKIATRI? I SIP-socialpsykiatri vil der blive indsamlet dokumentation, som kan anvendes til at finde sammenhænge mellem de forløb brugerne på bostederne har og den indsats, disse brugere har modtager på bostedet. Også de betingelser, indsatsen er foregået under, vil blive inddraget i dokumentationen. Indsatsen, betingelserne for indsatsen og resultaterne af indsatsen er derfor omdrejningspunkterne i SIP- socialpsykiatris dokumentationsprogram. " # Indsats, betingelser og resultater vil blive belyst ved hjælp af en række fokusområder de såkaldte indikatorer. Indikatorerne bliver udvalgt på baggrund af målgruppespecifikke arbejdsgrupper bestående af fagfolk fra bostederne og eksterne eksperter. Informationer om indikatorerne bliver indsamlet og analyseret i SIP- socialpsykiatris undersøgelsesmodel. Denne model består af fire faser, som illustreret i figur 1 nedenfor. $% &"! '(! I den første fase indsamles der kvantitative data om de udvalgte indikatorer gennem en række registreringsskemaer. Skemaerne belyser en række forhold hos hver enkelt bruger på bostederne ved indskrivningen, ved årlige statusregistreringer og ved udskrivning. Informationerne kan bruges af personalet og ledelsen på bostederne i forbindelse med udrednings- og planlægningsarbejdet og med henblik på at få overblik over forløbet for hver enkelt bruger. $)'" De indsamlede data indsendes til en central database, hvorfra de kan bruges til statistisk analyse og databehandling (fase 2). Fra databasen kan udtrækkes forskellige former for ledelsesinformation til bostederne og de regionale forvaltninger. Det kan fx dreje sig om sammenlignelige resultater for bostederne i en region, i forhold til hvilke indsatser der er gennemført eller hvilke behandlingsmål, der er nået for en bestemt målgruppe.

5 5!"#$ % $*'$ På baggrund af den statistiske databehandling vil der også blive udarbejdet en række analyser med henblik på faglig fortolkning og diskussion i såkaldte audits (fase 3). Audits er en form for høringer, som baserer sig på en systematisk faglig diskussion blandt praktikere. På denne måde bliver svarene fra spørgeskemaerne sat ind i en faglig ramme, så de bliver relevante og nyttige for botilbudenes praktiske arbejde. Dette åbner større muligheder for læring og kvalitetsudvikling. $+',! På baggrund af de gennemførte audits, vil der i den sidste fase af SIPsocialpsykiatris undersøgelsesmodel udgives en samlet rapport for alle målgruppe. Rapporten indeholder både de statistiske analyser og de faglige fortolkninger af analyserne fra audits. Når dokumentationen fra SIP-socialpsykiatri offentliggøres, sker det således alene efter gennemførelsen af en eller flere audits. INDIKATORER Indikatorerne i SIP-socialpsykiatri bliver udviklet til de specifikke målgrupper i et tæt samarbejde mellem sekretariatet for SIP, medarbejdere og ledelse fra bostederne og eksterne eksperter. Af hensyn til ressourcetrækket på de enkelte

6 6 bosteder vil de udvalgte indikatorer være dem, der samlet set vurderes som de mest relevante for målgruppen. Strukturindikatorer Betingelserne for indsatsen udgøres både af brugerens situation ved indflytningen og de fysiske og organisatoriske rammer, der kendetegner det enkelte bosted. I SIP-socialpsykiatri afdækkes betingelserne for indsatsen gennem såkaldte strukturindikatorer. Bostedernes organisering For at belyse de institutionelle betingelser for indsatsen på bostederne fokuseres på en række områder knyttet til bostedernes organisatoriske og faglige rammer. Disse kunne eksempelvis være: 1. Normering og fysiske rammer 2. Beskæftigelses-, fritids- og behandlingstilbud 3. Teoretisk og metodisk forankring 4. Personaleforhold 5. Beboersammensætning Brugerens baggrund Der er tilsvarende også behov for at danne sig et billede af særligt relevante dimensioner, der knytter sig til den enkelte brugers baggrund og situation ved indflytningen. Indikatorerne her kunne eksempelvis omfatte: 1. Sociale og økonomiske baggrundsforhold 2. Behandlingshistorie 3. Handleplaner 4. Sociale problemer Procesindikatorer Procesindikatorerne fokuserer på de processer, som brugerne kan gennemgå når de bor på bostedet og som er relevante for hvilket forløb den enkelte bruger

7 7 får. I særligt fokus er naturligvis selve indsatsen, dens indhold og omfang, men også forhold, som har været hæmmende eller fremmende for indsatsen, er vigtige her. Procesindikatorerne kunne eksempelvis være brugerne og/eller de pårørendes samt personalets oplevelse og vurdering af: 1. Modtagelsen 2. Relationer 3. Aktiviteter 4. Behandlingsplaner, -metoder og -forløb 5. Uddannelse og beskæftigelse 6. Praktiske færdigheder 7. Medbestemmelse Resultatindikatorer Resultatindikatorerne fokuserer på at identificere eventuelle udviklingsforløb indenfor en række livsområder af afgørende betydning for den enkelte brugers livskvalitet og sociale, mentale og fysiske mestring af sit liv. Disse kan eventuelt udfyldes sammen med brugeren og/eller de pårørende. Resultatindikatorerne kunne eksempelvis være: 1. Autonomi 2. Følelsesmæssig og fysisk velvære 3. Personlig udvikling 4. Social deltagelse 5. Fysisk og psykisk funktionsevne ICF De opstillede indikatorer vil så vidt muligt blive operationaliseret indenfor klassifikationssystemet ICF, som er et tværfagligt kommunikationsværktøj til beskrivelse af en persons funktionsevne og funktionsevnenedsættelse.

8 8 Ved at benytte ICF fås et systematisk og tværfagligt mål for udviklingen i brugerens funktionsevne over tid: Et mål der ikke udelukkende fokuserer på sygdom og funktionsnedsættelse, men derimod ser brugeren i forhold til aktivitet og deltagelse. Derved bidrager anvendelsen af ICF i SIP-socialpsykiatri til, at den enkelte brugers ressourcer og potentialer også inddrages. Ligesom hæmmende og fremmende forhold i brugerens baggrund og omgivelser kan operationaliseres indenfor dette klassifikationssystem. Operationaliseringen i ICF vil ske i samarbejde med eksterne fagpersoner på feltet. REGISTRERINGSSKEMAER For at få en samlet og systematisk viden om indsatserne, betingelserne for indsatsen og resultaterne af indsatsen på botilbudene, udvikles der spørgeskemaer til brugerne / de pårørende og personalet med udgangspunkt i de udvalgte indikatorer. - Informationer om bostedernes organisering og faglige rammer vil dog i videst mulige omfang blive indsamlet gennem Tilbudsportalen: (www.tilbudsportalen.dk). Indskrivningsskemaerne Når en ny bruger flytter ind på bostedet skal der udfyldes et skema med henblik på at få informationer om hans eller hendes aktuelle situation og tidligere livsomstændigheder. Der tegnes således en profil af brugeren i forhold til de individuelle strukturindikatorer. Der indsamles i denne forbindelse også information om brugerens funktionsevneniveau, som de efterfølgende årlige vurderinger og udskrivningsskemaer kan sammenholdes med. Indskrivningsskemaet vil skulle udfyldes én gang pr bruger. Årlige registreringsskemaer I tilfælde af længerevarende ophold på bostederne, kan der hvert af de efterfølgende år brugeren bor på bostedet udfyldes et skema med udgangspunkt i resultatindikatorerne for at vurdere eventuelle ændringer i brugerens livsomstændigheder og -situation i forhold til tidligere år. Endvidere indsamles der informationer om procesindikatorerne, det vil blandt andet sige om hvilken indsats, brugeren har modtaget og hvordan forløbet har været. Dette gør det muligt over tid at følge den enkelte brugers udvikling og forløb i forhold til de resultatmål, der er relevante for ham eller hende.

9 9 Overflytnings- og udskrivningsskemaer Overflytnings- eller udskrivningsskemaerne skal udfyldes hvis en bruger flytter fra bostedet. Der indsamles igen information om brugeren inden for resultatindikatorerne og procesindikatorerne. AUDITS. &" " / Registreringskemaerne i SIP-socialpsykiatri vil medføre, at der løbende indsamles relevante informationer om hver enkelt bruger. En vigtig del af SIPsocialpsykiatris dokumentationssystem er imidlertid også at omsætte og fortolke resultaterne til gavn for praksis. Til dette formål anvendes audits. Audit betyder revision eller høring. Et auditforløb er et forsøg på at skabe formelle rammer omkring en faglig diskussion. Auditforløbene i SIP-socialpsykiatri vil tage afsæt i en række på forhånd udvalgte temaer og emner, der som regel vil være resultaterne fra skemaerne. Et panel bestående af fagfolk fra bostederne, vil med udgangspunkt i disse resultater kunne give deres faglige fortolkninger og vurderinger af de indsamlede informationer. 0 /& / Udover at producere ny viden, vil disse audits også fungere som rum for kvalitetsudvikling og læring, hvor fagfolk fra bostederne vil kunne drage nytte af hinandens erfaringer og vurderinger. Gennem afviklingen af audits vil dokumentationen fra skemaerne møde den praksisbaserede indsigt. På denne måde skabes et nuanceret billede af sammenhænge mellem indsatser og resultater på bostederne. ANVENDELSESMULIGHEDER SIP-socialpsykiatri opbygges, så ressourcetrækket på de enkelte bosteder begrænses mest muligt i forbindelse med indsamlingen af dokumentation. Samtidig er det hensigten med SIP-socialpsykiatri, at den indsamlede dokumentation kan anvendes i det konkrete socialfaglige arbejde. Dokumentationsindsamlingen i SIP-socialpsykiatri bidrager således til bostedernes kort- og langsigtede plan-

10 10 lægning, læring og udvikling i forhold til indsatsområderne for den enkelte bruger. Processen med at brugeren eller de pårørende besvarer spørgeskemaer, vil bidrage til en viden om den brugeroplevede kvalitet af indsatsen på bostederne. I denne forbindelse kan SIP-socialpsykiatri koordineres med regionernes dokumentationsprojekt om brugere og pårørendes oplevelse af bostederne. Endelig vil SIP-socialpsykiatri kunne tilvejebringe dokumentation til indikatorerne i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. SIP-socialpsykiatri vil også kunne bidrage til kvalitetssikring af kvalitetsmodellens standarder. Den fortløbende dokumentation i SIP-socialpsykiatri kan sætte kvalitetsmodellens standarder ind i en bredere socialfaglig ramme, hvilket kan medvirke til øget viden om, hvilken rolle det enkelte bosteds standardarbejde kan spille i forbindelse med den faglige kvalitetsudvikling. Samtidig kan denne viden bidrage til udviklingen af eventuelle nye standarder, fx som opfølgning på dokumentation for særligt betydningsfulde elementer af den socialfaglige indsats på bostederne. Udredning, resultatmåling og opfølgning.1//!1 Der vil blive udviklet et elektronisk hjælpeværktøj til SIP-socialpsykiatri. Ved hjælp af dette kan personalets og brugernes svar umiddelbart overføres til en grafisk præsentation, som kan give personalet et overblik over besvarelserne. På denne måde bliver brugerens problemer, ressourcer og udvikling udtrykt på en overskuelig måde. &" "! Udover at kunne måle resultater af indsatsen på bostederne, er SIPsocialpsykiatri også et middel til at udvikle og synliggøre personalegruppens faglighed: Det kan bruges fx i planlægningsarbejdet på det enkelte bosted og dermed medvirke til at kvalificere indsatsen overfor den enkelte bruger. Dokumentationen i SIP-socialpsykiatri kan også bruges af bostederne i forbindelse med kommunikationen med kommuner og regioner, fordi der heri vil ligge dokumentation for resultater og indhold af forløbet for hver bruger. Denne dokumentation vil derfor kunne danne grundlag for gå i dybden med et forløbs resultater og synliggøre, hvilke særlige forhold, der kan have haft betydning for et bestemt forløb. Dette kan fx være relevant i forbindelse med handleplansarbejdet?

11 11 Ledelsesinformation 21! " Fra databasen i SIP-socialpsykiatri kan der udtrækkes data til brug for ledelsesinformation til såvel bostederne som de regionale forvaltninger. Således kan der udarbejdes rapporter vedrørende indsatser, målopfyldelse og resultater indenfor de områder, perioder og bosteder, det skønnes relevant. Dette gør det muligt løbende at følge med i udviklingen på bostederne. Årlige rapporter Én gang årligt vil der blive udsendt en samlet rapport fra SIP-sekretariatet med statistiske analyser af den indsamlede dokumentation fra SIP-socialpsykiatri. Analyserne har forinden udgivelse været diskuteret og fortolket i en eller flere audits med deltagelse af praktikere fra bostederne. Læring og kvalitetsudvikling 3 &"! / Gennem SIP-socialpsykiatris audits får praksis øgede muligheder for at omsætte den indsamlede dokumentation til konkrete udviklingstiltag på bostederne. Audits skaber et rum for at gøre den statistiske dokumentation relevant i en faglig og praktisk sammenhæng og handler ikke mindst om at udveksle erfaringer og synspunkter på tværs af bostederne. Dermed bliver audits også et forum for spredning af gode erfaringer og resultater. Langsigtede mål med SIP Dokumentationsprogrammet SIP-socialpsykiatri har altså mange kortsigtede anvendelsesmuligheder til gavn for bostedernes daglige arbejde. En af de mere langsigtede anvendelsesmuligheder for SIP-socialpsykiatri er at få et nuanceret billede af, hvilken indsats på bostederne, der virker for hvilke brugere. Dermed kan SIP-socialpsykiatri bidrage til besvarelsen af spørgsmålet om hvilke rammer og hvilken indsats, der betyder at brugerne i så høj grad som muligt kan komme til at mestre deres liv.

12 12 PRAKTISKE OPLYSNINGER For yderligere information om SIP-socialpsykiatri eller om de andre sociale indikatorprogrammer henvises der til sekretariatet for SIP: Sekretariatet for SIP Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Oluf Palmes Allé Århus N Tlf.: Hjemmeside:

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud Målgrupperapport

Læs mere

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme)

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Programteori for Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Beskrivelse af design, formål og udviklingsproces September 2009 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Dokumentation i det små. - dokumentation af den socialpædagogiske indsats for voksne i sociale tilbud

Dokumentation i det små. - dokumentation af den socialpædagogiske indsats for voksne i sociale tilbud - dokumentation af den socialpædagogiske indsats for voksne i sociale tilbud Socialpædagogernes Landsforbund, Socialfaglig Afdeling KL, Afdeling for Velværd og Service Indholdsfortegnelse: Hvad skal vi

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009. - et pilotstudie

Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009. - et pilotstudie Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009 - et pilotstudie Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009 - et pilotstudie Udarbejdet af

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Tilsyn i praksis - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Socialt Udviklingscenter SUS 2010 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Den

Læs mere

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Mere end flødeskum Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indhold Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Side 1 Fakta om standardprogrammet Side 2 Holberghus - med løftet pande - og kvalitet Side

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Socialministeriet og KL Maj 2011 1 Metodehåndbog 1. Introduktion til håndbogen... 4 1.1 Om voksenudredningsmetoden...4 1.2 Hvorfor udvikle en voksenudredningsmetode?...4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Dato 11. maj 2010 SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling Rapport om udviklingsprojekt Dokumentation og effektmåling Dokumentation, virkningsevaluering og elevinterview på Gedebjerg skole 2012-2013 Udarbejdet af Gedebjerg Skole, Gedebjergvej 8-11, 4700 Næstved

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Mennesker med sjældne handicap. Indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med sjældne handicap. Indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med sjældne handicap Indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.:

Læs mere