DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013"

Transkript

1 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS FORMÅL PRÆSENTATION AF DEL EFFEKTMÅLING BORGERSKEMA RESULTATDOKUMENTATION LÆRING DATAINDSAMLING AFRAPPORTERING UDVIKLING, IMPLEMENTERING OG DRIFT TILPASNING TIL ANDRE MÅLGRUPPER IGANGSÆTNING PÅ TILBUDDENE ØKONOMI...7 CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 1

3 1 KONCEPTETS FORMÅL DEL er et koncept for dokumentation, effektmåling og læring, der er udviklet, så det kan besvare følgende spørgsmål: 1. Har indsatsen en effekt? (effektmåling) 2. Inden for hvilken økonomisk ramme løses opgaven? (ressourcevurdering) 3. Hvordan drager vi nytte af vores målinger? (læringsproces) 4. Når vi de mål, vi sætter? (resultatdokumentation) 5. Inden for hvilke indsatsområder er borgeren motiveret? (borgerinddragelse) I det følgende præsenteres konceptet kort. Derefter skitseres muligheder for at tilpasse konceptet til andre målgrupper end de socialpsykiatriske tilbud, konceptet oprindeligt blev udviklet til. Muligheden for bistand til implementering af konceptet, hvordan konceptet relaterer sig til den nye tilsynsreform og økonomien berøres afslutningsvist. 2 PRÆSENTATION AF DEL Ved brug af dokumentationsredskabet DEL kan resultater og effekt af indsatsen på det specialiserede socialområde måles. Konceptet muliggør, at det løbende kan afdækkes, om en indsats rettet mod en borger virker og den ønskede effekt opnås. Derved vil man hurtigt kunne tilpasse den fremtidige indsats i forhold til denne viden. DEL er således et koncept for effektmåling, hvor der er et stort fokus på faglig læring med det formål at sikre, at resultaterne drøftes og skaber basis for at kunne foretage ændringer i indsatsen over for den enkelte borger. Samtidigt er der i konceptet et mindst lige så stort fokus på at levere overskuelige data på centralt niveau vedrørende målgrupper, ressourcer og borgernes progression over tid. DEL s anvendelsesmuligheder henvender sig derfor til flere parter. Aggregeres data, kan resultaterne anvendes som information til afsæt for planlægnings- og strategiarbejdet i forvaltning og administration, mens data på individniveau eller aggregerede på tilbudsniveau fungerer som afsæt for faglig læring og kvalitetsudvikling i forhold til den enkelte borger og det enkelte tilbud. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 1

4 Grundlæggende bygger konceptet på allerede kendte og afprøvede metoder og redskaber. Figuren viser DEL s fire redskaber, hvor fundamentet er effektmåling. Både borgerskema, resultatdokumentation samt brugen af læringsskema ligger som frivillige redskaber, der kan vælges til efter behov. Det skal dog understreges, at det anbefales, at alle redskaber benyttes for at kvalificere og understøtte effektmålingens resultater. 2.1 Effektmåling Effektmålingen i DEL er udformet så den: måler i forhold til et selvstændigt og meningsfyldt liv for borgeren, hvilket betragtes som det overordnede formål med indsatsen indfanger relevante ændringer over tid ved afrapportering giver mening på både på borger-, tilbuds- og forvaltningsniveau er så kort og præcis som muligt afspejler tilbuddets indsatsområder For at kunne identificere effekten af indsatsen for den enkelte borger på tilbuddet, er der udviklet et spørgeskema til medarbejderne. Effekten af den gode indsats på tilbuddene måles ud fra borgernes udvikling inden for syv områder af afgørende betydning for den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv. Disse områder er identiske med de syv temaer, der anvendes i Voksenudredningsmetoden 1. Derved understøtter DEL en mere ensartet og sammen- 1 Voksenudredningsmetoden er udviklet af Social- og Integrationsministeriet og KL og er en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksenområdet som et led i DHUV-projektet (Digitalisering af handicap og udsatte voksne-området). Metoden dækker hele sagsbehandlingsprocessen, herunder udredning, udarbejdelse af handleplan, bestilling af indsats samt opfølgning på indsatsen (Socialstyrelsen 2012) Voksenudredningsmetoden er inspireret af klassifikationssystemet ICF, som er et tværfagligt standardiseret kommunikationsredskab til beskrivelse af en persons funktionsevne og funktionsevnenedsættelse. ICF tager afsæt i et bredt og dynamisk perspektiv på borgerens funktionsevne. Funktionsevnen vurderes således i relation til borgerens evne til at udføre forskellige aktiviteter og deltage i det daglige liv i de omgivelser, som borgeren er i. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 2

5 hængende tilgang til borgeren og de indsatsmål, der er i fokus på tværs af både bestiller- og udførerenhed. De syv temaer er følgende: Praktiske opgaver i hjemmet Egenomsorg Kommunikation Mobilitet Samfundsliv Socialt liv Sundhed Til løbende at afdække borgerens funktionsevne inden for de syv temaer, stilles der i alt 11 spørgsmål vedrørende medarbejderens faglige vurdering af borgerens funktionsevne. Spørgsmålene er i størst muligt omfang formuleret med udgangspunkt i ICF, for at opretholde en gennemgående sammenhæng i designet 2. Borgerens funktionsevne vurderes ud fra en 11-punktsskala 3 i DEL. Skalaen er karakteriseret ved at være yderst ressponsiv og derved at kunne måle og dokumentere også mindre ændringer i borgerens funktionsevne over tid, hvilket bidrager til at give et mere nuanceret billede og derved øge redskabets anvendelighed. Derudover er det en skala, der giver gode muligheder for statistisk bearbejdning og præsentation af de aggregerede data på en overskuelig måde. Der er mulighed for direkte at konvertere 11-punktsskalaen til den skala, der benyttes i ICF, og dermed også til den skala, der anvendes i Voksenudredningsmetoden. Spørgeskemaet til effektmåling er pilottestet på ni forskellige tilbud i foråret/sommeren Her er skemaerne testet statistisk i forhold til interraterreliabilitet. Det vil sige i forhold til, hvorvidt to forskellige medarbejdere vurderer borgerens funktionsevne på samme måde. Skemaerne er også testet kvalitativt, i forhold til, hvordan spørgsmålene opfattes, af dem, der besvarer skemaerne og hvor dækkende for området de er. Effektmålingsskemaet vurderes generelt, af de medarbejdere, der har testet skemaet, til at give et meningsfuldt overblik over borgerens udvikling og derudover at være meget hurtigt at udfylde. Baggrundsoplysninger samt spørgsmål vedr. økonomi Udover den faglige vurdering af borgerens funktionsevne indeholder spørgeskemaet til personalet også spørgsmål, der afdækker, hvilke omkostninger der er forbundet med indsatsen, om der er indgået aftale om differentieret takst mm. Disse spørgsmål gør det muligt på et aggregeret niveau at beregne, hvor mange omkostninger, der er forbundet med progression i borgerens funktionsevne Da udviklingen i borgerens funktionsevne og de omkostninger, der er forbundet hermed ikke kan ses uafhængigt af omfanget af borgerens sociale problemer og fysiske, psykiske og kognitive funktionsevnenedsættelser, indsamles der også data vedrørende dette. 2 For at sikre, at spørgsmålene formuleres så præcist og entydigt som muligt så data bliver sammenlignelige på tværs af borgere, tilbud, kommuner og region har formuleringen af de enkelte spørgsmål taget udgangspunkt i WHODAS 2, der er et valideret og reliabilitetstestet psykometrisk screenings-redskab udviklet af WHO. WHODAS 2 er baseret på ICF og er udviklet med henblik på at vurdere ændringer i funktionsevnen over tid hos borgere med en funktionsevnenedsættelse samt måle effekt af indsats. 3 Denne 11-punktsskala er udviklet med inspiration fra det ergoterapeutiske redskab COPM (Canadian Occupational Performance Measure) (Ergoterapiforeningen 2007 CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 3

6 For at gøre DEL så enkelt og lettilgængeligt som mulig, indsamles der kun et meget begrænset antal baggrundsoplysninger, der er identiske med de temaer, som indgår i Voksenudredningsmetoden. 2.2 Borgerskema Udover medarbejderskemaet er der også udviklet et skema til borgerne 4. Hvor der i medarbejderskemaet spørges til den faglige vurdering af 11 udvalgte funktionsevner, spørges der i borgerskemaet på en tilsvarende skala til borgerens egen tilfredshed med de samme 11 funktionsevner. At både borger og medarbejder spørges, bidrager til at afdække kvaliteten af indsatsen og sikre, at indsatsen opleves som meningsfuld af den enkelte borger. En af de mange fordele ved at inddrage borgerens tilfredshedsvurdering af egne funktionsevner er, at den efterfølgende indsats kan have borgerens egenoplevede vurdering i centrum. Herved kan indsatsen tage afsæt i en viden om, hvorvidt borgeren er motiveret for at arbejde med det pågældende område. Dette bidrager til, at borgeren bliver mere involveret i indsatsen, da indsatsen kan tage udgangspunkt i, hvad der betyder noget for borgeren og har mening i forhold til det liv, borgeren lever eller ønsker at leve. Borgerskemaet er ligeledes pilottestet på ni forskellige tilbud. Her er tilbagemeldingen, at de borgere, der har udfyldt skemaerne, har fundet det meningsfuldt. Medarbejdere fortæller, at udfyldelsen af borgerskemaet har virket ansporende på borgerne i forhold til at arbejde målrettet med indsatsområder samt bidraget til et mere realistisk selvbillede efterfølgende. De medarbejdere, der har været med til at teste skemaet, angiver ligeledes, at udfyldelsen af borgerskemaet bidrager til at anskueliggøre, hvad borgeren er motiveret for at arbejde med fremadrettet. 2.3 Resultatdokumentation I konceptet DEL er der også en mulighed for resultatdokumentation. Resultatdokumentationsværktøjet, der er integreret i DEL, er KL s nyudviklede redskab FKO - Faglige kvalitetsoplysninger på psykiatri- og handicapområdet 5. Dette redskab til resultatdokumentation er opbygget efter temaerne i Voksenudredningsmetoden for at kunne bidrage med viden om, i hvilken grad mål defineret på baggrund af voksenudredningsmetoden er opfyldt eller ej. Dermed kan redskabet fungere som dokumentation og kvalificere dialogen over for bestiller. I resultatdokumentationsskemaet er det muligt at følge op på de mål, der er opstillet fra bestillers side. Her kan man krydse af, hvilke temaer der er mål for og i hvilken grad målet er opfyldt på den fempunktsskala, der anvendes i Voksenudredningsmetoden og FKO. Hvis man krydser et tema af, giver skemaet mulighed for at beskrive, hvilke mål der er opstillet og man kan også beskrive eventuelle delmål inden for temaet. 4 Der vil sandsynligvis være borgere, der ikke vil kunne besvare et spørgeskema, derfor indsamles der kun data fra de borgere, der vurderes at kunne og som selv ønsker at deltage. Indhentelse af borgerbesvarelser kan ske enten som interview af borgeren ud fra skemaet eller ved, at borgeren selv udfylder skemaet. 5 Se for yderligere oplysninger CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 4

7 Resultatdokumentationsskemaet er pilottestet på seks tilbud og her har tilbagemeldingen været, at medarbejderne vurderer, at skemaerne bidrager til at give overblik over, om de mål, der er blevet sat, er nået og at redskabet er anvendeligt som dokumentation for borgerens forløb og status. 2.4 Læring For at DEL udover at dokumentere effekter også kan bidrage til at skabe læring på tilbuddene, er der som en del af konceptet udviklet et procesredskab - et læringsskema - således at tilbuddene med afsæt i deres resultater fra de tre ovennævnte spørgeskemaer og kendskab til den enkelte borgers forløb kan etablere en systematisk faglig drøftelse af effekterne sat i forhold til den indsats og de vilkår, der har bidraget til effekterne. Gennem disse faglige drøftelser i tilbuddene bliver det muligt for medarbejderne at vurdere og planlægge den faglige indsats. Disse drøftelser bidrager til at producere ny viden og foranstalte en værdifuld læring på det enkelte tilbud i forhold til hvilke indsatser, der virker for hvem og under hvilke omstændigheder. Læringsskemaet er ligeledes pilottestet på seks tilbud, hvor tilbagemeldingen har været, at skemaet bidrager til, at der bliver skabt overblik over resultaterne fra de forskellige skemaer og at man som medarbejder kommer systematisk omkring de centrale forhold ved borgerens udvikling/situation og den fremadrettede indsats 2.5 Dataindsamling De tre skemaer: Effektmåling, Borgerskema og Resultatdokumentation besvares første gang ved indflytning/opstart af DEL på tilbuddet og efterfølgende en gang hvert halve år den tid, borgeren får tilbuddet. Der er selvfølgelig mulighed for, at medarbejderne/borgerne kan udfylde skemaerne oftere, hvis det giver mening i forhold til den enkelte borgers forløb. Når de tre skemaer er indtastet, dannes der med det samme en letlæselig, individuel rapport. Her bliver data vist som grafer, hvor der både indgår de to forrige tidligere og den aktuelle vurdering. I de individuelle rapporter ses både personalets faglige vurdering og borgerens egen vurdering i forhold til den enkelte borgers funktionsevner samt status på indsatsmål (jf. resultatdokumentation) al den tid, borgeren modtager tilbuddet. Hermed har man et særdeles anvendeligt arbejdsredskab på tilbuddet, der både skaber læring i forhold til den enkelte borger og dennes forløb og udvikling og som samtidigt på en meget overskuelig måde kan anvendes som dokumentation af den enkelte borgers udvikling i forhold til de centrale indsatsområder over for tredjepart. Der er flere forskellige muligheder for at indsamle de data, der skal anvendes i DEL. Skemaerne kan både integreres i tilbuddenes fagsystemer eller udfyldes i en Excel-version. I begge tilfælde dannes en rapport, der viser borgerens udvikling umiddelbart efter udfyldelsen af skema. Hvis skemaerne integreres i tilbuddets fagsystem kommer data direkte over i en fælles database, så der uden yderligere arbejdsgange kan foretages databehandling på et aggregeret niveau. 2.6 Afrapportering Der er mulighed for på baggrund af de indsamlede data at lave en samlet afrapportering på flere forskellige niveauer alt efter behov. Udover den individuelle rapport, der udarbejdes automatisk CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 5

8 ved indtastning af data, kan der afrapporteres på tilbudsniveau, målgruppeniveau henholdsvis på kommunalt, regionalt eller på tværs af organisatoriske enheder. Der er mulighed for at afrapportere på tilbudsniveau, således at udviklingen i funktionsevne for alle borgere, udviklingen i borgernes tilfredshed og samlede data for i hvilken grad tilbuddet når de mål, der er sat fra bestillers side, samlet vises for det enkelte tilbud. Tilbudsrapporten kan dermed give et billede af effekten og resultatet af den indsats, der ydes i det enkelte tilbud. DEL giver også mulighed for at afrapportere samlet for hele målgruppen på regionalt og kommunalt niveau. Det vil være muligt at opnå et samlet overblik over progressionen inden for de målte funktionsevner, udviklingen i borgernes tilfredshed og i hvilken grad tilbuddet når de mål, der er sat fra bestillers side. Dermed er der mulighed for, at sammenligne de enkelte tilbud også i forhold til kommunenes/regionens benchmark. Da spørgeskemaernes baggrundsspørgsmål indeholder oplysninger om den enkelte borgers særlige problemer, og de omkostninger der er forbundet med indsatsen, bliver det muligt at afrapportere i forhold til borgernes problemstillinger, deres progression over tid og de omkostninger, der er forbundet med tilbuddet. Med andre ord kan DEL bidrage til at belyse: Hvilke tilbud bidrager til mest mulig progression for hvilke borgere og for de færreste omkostninger? Hvor de individuelle rapporter dannes automatisk umiddelbart efter indtastning af data, udarbejdes tilbudsrapporter samt rapporter på kommunalt/regionalt niveau af CFK - eventuelt halvårligt. 3 UDVIKLING, IMPLEMENTERING OG DRIFT 3.1 Tilpasning til andre målgrupper Ønskes det at tilpasse DEL- konceptet til andre målgrupper, kan dette gøres forholdsvis smidigt. De temaer, der behandles i effektmålingsskemaet, er udformet efter det generiske værktøj Voksenudredningsmetoden. Det vil sige, at temaerne er udarbejdet således, at de er dækkende for alle målgrupper på det specialiserede socialområde. Derfor vil en tilpasning af redskabet til andre målgrupper betyde, at der skal udvælges nye spørgsmål til belysning af de syv temaer fra Voksenudredningsmetoden. Tilpasningen af redskabet til nye målgrupper vil omfatte følgende aktiviteter: Nedsættelse af arbejdsgrupper for de nye målgrupper Afholdelse af arbejdsgruppemøde (ca. 5 timers varighed) Udarbejdelse af målgruppespecifikke effektmålings- og borgerskemaer På børneområdet kan der enten udvikles et nyt redskab tilsvarende DEL målrettet børneområdet ellers har CFK allerede udarbejdet effektmålingsredskaber, der enten kan benyttes i sin nuværende form, eller efter en tilretning ift. specifikke ønsker CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 6

9 3.2 Igangsætning på tilbuddene Succesfuld implementering og fastholdelse af ny praksis er tæt forbundet med organisering af arbejdsopgaverne. Det anbefales, at tilbud, der gerne vil anvende DEL, modtager relevant information og undervisning i opstartsperioden, hvor aktiviteterne er følgende: Opstartsmøder med deltagende tilbud Undervisning i konceptet Indtastning af data Præsentation af tilbudsrapport Derudover kan CFK bistå med yderligere hjælp til implementering og spredning efter nærmere aftale, for eksempel i forhold til hvordan der kan organiseres en proces, der bidrager til at DEL kommer til at erstatte anden dokumentation og andre arbejdsgange på tilbuddene. 3.3 Økonomi Nedenstående budget viser omkostninger ved opstart af et tilbud. Efter 6 måneder er implementeringsfasen afsluttet. Derefter falder udgifterne væsentligt, da der herefter alene vil være udgifter til CFK vedrørende afrapportering inklusiv præsentation to gange årligt. Det anbefales, at CFK står for implementering af konceptet i alle opstartende tilbud til og med første afrapportering på alle niveauer. Herefter anbefales det, at der udpeges en kommunal/regional koordinator, som overtager kontakten til tilbuddene. Implementering og drift på 1 tilbud Timer Første halvår Andet halvår Kr. ekskl. moms Igangsætning af DEL: Opstartsmøde samt undervisning på tilbud Løbende konsulentbistand vedr. bl.a. indtastning af data Afrapportering på tilbuds- og regionalt/kommunalt niveau inkl præsentation på tilbud Subtotal Total Der anvendes forholdsvis mange konsulenttimer på at afholde møder, undervisning mv. lokalt på tilbuddene. Dette er for at holde timeantal, som medarbejderne skal lægge i projektet, nede. Samtidig har det den fordel, at det muliggør, at flere medarbejdere kan deltage. Budget for opgaveløsningen er opgjort i timer og kroner. Der er taget udgangspunkt i en timetakst på 995 kr. ekskl. moms. Den angivne konsulenttimetakst dækker både projektledere og konsulenter, og inkluderer administrative udgifter, sekretariat og ledelse CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 7

10

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

DK EUROPLAN-KONFERENCE

DK EUROPLAN-KONFERENCE DK EUROPLAN-KONFERENCE REHABILITERING AF BORGERE MED SJÆLDNE HANDICAP. HVAD SKAL DER TIL OG HVORDAN SIKRES KOORDINATION? V. KIRSTEN DENNIG, SOCIAL- OG HANDICAPCHEF, GENTOFTE KOMMUNE. 23. januar 2015 Agenda

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Udgifter til det specialiserede socialområde er stigende. Derfor er det vigtigere end

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber HØRINGSDOKUMENT Fra: Til: Resumé: David Rosendahl Høringsparter Arbejdsgruppen har identificeret de overordnede og tværgående begreber i sagsbehandlingsprocessen og struktureret og defineret disse generiske

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Resultat- og effektmåling i Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune

Resultat- og effektmåling i Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune Resultat- og effektmåling i Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune Oplægget Horsens Kommunes tilgang til resultat- og effektmåling Projektstart og forløb Modellen i praksis Medarbejderperspektivet Læring,

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP Indholdsfortegnelse Evaluering af KEEP... 3 Implementering... 3 Effekt... 3 Økonomi... 4 Februar 2015 Socialstyrelsen

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Voksenudredningsmetoden

Voksenudredningsmetoden Mobilitet Omgivelser Egenomsorg Kommunikation Praktiske opgaver i hjemmet Samfundsliv Socialt liv Sundhed Psykisk funktionsnedsættelse Fysisk funktionsnedsættelse Socialt problem Voksenudredningsmetoden

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet 2013 Karleborapporten Specialbørnehaven i Karlebo Fredensborg kommune 17 børn med fysiske og psykiske udviklingsvanskeligheder, 0 6 år Pædagoger Talepædagoger Fysioterapeuter

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Mere end flødeskum Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indhold Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Side 1 Fakta om standardprogrammet Side 2 Holberghus - med løftet pande - og kvalitet Side

Læs mere

Uddannelseskatalog. Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet

Uddannelseskatalog. Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet Uddannelseskatalog Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet Indhold Indledning... 3 Priseksempler... Error! Bookmark not defined. Grundkursus

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund og status 2013/14 Fokusområde i rammeaftale 2012, 2013

Læs mere

et fagligt møde der giver udsyn, læring og fremdrift

et fagligt møde der giver udsyn, læring og fremdrift et fagligt møde der giver udsyn, læring og fremdrift CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Auditundersøgelsen har givet et godt afsæt

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Funktionsscore i udredningen. VUM-superbrugerseminar Maj 2014

Voksenudredningsmetoden. Funktionsscore i udredningen. VUM-superbrugerseminar Maj 2014 Voksenudredningsmetoden. Funktionsscore i udredningen VUM-superbrugerseminar Maj 2014 Funktionsscore i udredningen Formål At give indsigt i anvendelsen af funktionsscoren. At give gode råd til, hvordan

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Socialtilsyn. KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen

Socialtilsyn. KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen Socialtilsyn KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen Den politiske aftale af 25. oktober 2012 Hovedtemaer: 1. Højne kvaliteten af de sociale tilsyn 2. Et mere professionel

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Aftale for Socialpædagogisk enhed

Aftale for Socialpædagogisk enhed Aftale for Socialpædagogisk enhed Overskrifter for aftalens mål 1 Nye borgere på Frøgård Allé 2 Opstart Taastrup Torv Dato: [ ] Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Grete Ringgaard Leder Underskrift

Læs mere

Specialområde Hjerneskade

Specialområde Hjerneskade Specialområde Hjerneskade Professionel faglighed Organisationsforståelse Dokumentation og skriftlighed Arbejdsmiljø og sikkerhed Professionel faglighed i SOH Neuropædagogik Kommunikation og samarbejde

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Voksenudredningsmetoden

Voksenudredningsmetoden Mobilitet Omgivelser Egenomsorg Kommunikation Praktiske opgaver i hjemmet Samfundsliv Socialt liv Sundhed Psykisk funktionsnedsættelse Fysisk funktionsnedsættelse Socialt problem Voksenudredningsmetoden

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Resultatbaseret arbejde. April 2012

Resultatbaseret arbejde. April 2012 Resultatbaseret arbejde April 2012 Målet for I GANG projektet er, at udvikle et dokumentations system, hvor resultaterne bruges som et aktivt redskab til at understøtte indsatsen undervejs. Resultatbaseret

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen Dato Rev. 13. maj 2014 Dok.nr. 20388-14 Sagsnr. 13-3286 Ref. vije, masc, nivi Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Velfærdsbazar socialområdet d. 04.05.2011. Steen Houmark. www.sbbu.dk

Velfærdsbazar socialområdet d. 04.05.2011. Steen Houmark. www.sbbu.dk Velfærdsbazar socialområdet d. 04.05.2011 Steen Houmark www.sbbu.dk Udpluk af uddannelsesbaggrund. Kort om baggrund MBA (Teknologi, Marked og Organisation) fra CBS Assesor i EFQM Diplom i Offentlig Ledelse

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne

Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne BRUGER INDFLYDELSE DK Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne Spørgeskema til at måle forandringer på syv områder, når sociale tilbud arbejder med Om spørgeskemaet Mange bo- og dagtilbud arbejder

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere