DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013"

Transkript

1 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS FORMÅL PRÆSENTATION AF DEL EFFEKTMÅLING BORGERSKEMA RESULTATDOKUMENTATION LÆRING DATAINDSAMLING AFRAPPORTERING UDVIKLING, IMPLEMENTERING OG DRIFT TILPASNING TIL ANDRE MÅLGRUPPER IGANGSÆTNING PÅ TILBUDDENE ØKONOMI...7 CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 1

3 1 KONCEPTETS FORMÅL DEL er et koncept for dokumentation, effektmåling og læring, der er udviklet, så det kan besvare følgende spørgsmål: 1. Har indsatsen en effekt? (effektmåling) 2. Inden for hvilken økonomisk ramme løses opgaven? (ressourcevurdering) 3. Hvordan drager vi nytte af vores målinger? (læringsproces) 4. Når vi de mål, vi sætter? (resultatdokumentation) 5. Inden for hvilke indsatsområder er borgeren motiveret? (borgerinddragelse) I det følgende præsenteres konceptet kort. Derefter skitseres muligheder for at tilpasse konceptet til andre målgrupper end de socialpsykiatriske tilbud, konceptet oprindeligt blev udviklet til. Muligheden for bistand til implementering af konceptet, hvordan konceptet relaterer sig til den nye tilsynsreform og økonomien berøres afslutningsvist. 2 PRÆSENTATION AF DEL Ved brug af dokumentationsredskabet DEL kan resultater og effekt af indsatsen på det specialiserede socialområde måles. Konceptet muliggør, at det løbende kan afdækkes, om en indsats rettet mod en borger virker og den ønskede effekt opnås. Derved vil man hurtigt kunne tilpasse den fremtidige indsats i forhold til denne viden. DEL er således et koncept for effektmåling, hvor der er et stort fokus på faglig læring med det formål at sikre, at resultaterne drøftes og skaber basis for at kunne foretage ændringer i indsatsen over for den enkelte borger. Samtidigt er der i konceptet et mindst lige så stort fokus på at levere overskuelige data på centralt niveau vedrørende målgrupper, ressourcer og borgernes progression over tid. DEL s anvendelsesmuligheder henvender sig derfor til flere parter. Aggregeres data, kan resultaterne anvendes som information til afsæt for planlægnings- og strategiarbejdet i forvaltning og administration, mens data på individniveau eller aggregerede på tilbudsniveau fungerer som afsæt for faglig læring og kvalitetsudvikling i forhold til den enkelte borger og det enkelte tilbud. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 1

4 Grundlæggende bygger konceptet på allerede kendte og afprøvede metoder og redskaber. Figuren viser DEL s fire redskaber, hvor fundamentet er effektmåling. Både borgerskema, resultatdokumentation samt brugen af læringsskema ligger som frivillige redskaber, der kan vælges til efter behov. Det skal dog understreges, at det anbefales, at alle redskaber benyttes for at kvalificere og understøtte effektmålingens resultater. 2.1 Effektmåling Effektmålingen i DEL er udformet så den: måler i forhold til et selvstændigt og meningsfyldt liv for borgeren, hvilket betragtes som det overordnede formål med indsatsen indfanger relevante ændringer over tid ved afrapportering giver mening på både på borger-, tilbuds- og forvaltningsniveau er så kort og præcis som muligt afspejler tilbuddets indsatsområder For at kunne identificere effekten af indsatsen for den enkelte borger på tilbuddet, er der udviklet et spørgeskema til medarbejderne. Effekten af den gode indsats på tilbuddene måles ud fra borgernes udvikling inden for syv områder af afgørende betydning for den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv. Disse områder er identiske med de syv temaer, der anvendes i Voksenudredningsmetoden 1. Derved understøtter DEL en mere ensartet og sammen- 1 Voksenudredningsmetoden er udviklet af Social- og Integrationsministeriet og KL og er en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksenområdet som et led i DHUV-projektet (Digitalisering af handicap og udsatte voksne-området). Metoden dækker hele sagsbehandlingsprocessen, herunder udredning, udarbejdelse af handleplan, bestilling af indsats samt opfølgning på indsatsen (Socialstyrelsen 2012) Voksenudredningsmetoden er inspireret af klassifikationssystemet ICF, som er et tværfagligt standardiseret kommunikationsredskab til beskrivelse af en persons funktionsevne og funktionsevnenedsættelse. ICF tager afsæt i et bredt og dynamisk perspektiv på borgerens funktionsevne. Funktionsevnen vurderes således i relation til borgerens evne til at udføre forskellige aktiviteter og deltage i det daglige liv i de omgivelser, som borgeren er i. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 2

5 hængende tilgang til borgeren og de indsatsmål, der er i fokus på tværs af både bestiller- og udførerenhed. De syv temaer er følgende: Praktiske opgaver i hjemmet Egenomsorg Kommunikation Mobilitet Samfundsliv Socialt liv Sundhed Til løbende at afdække borgerens funktionsevne inden for de syv temaer, stilles der i alt 11 spørgsmål vedrørende medarbejderens faglige vurdering af borgerens funktionsevne. Spørgsmålene er i størst muligt omfang formuleret med udgangspunkt i ICF, for at opretholde en gennemgående sammenhæng i designet 2. Borgerens funktionsevne vurderes ud fra en 11-punktsskala 3 i DEL. Skalaen er karakteriseret ved at være yderst ressponsiv og derved at kunne måle og dokumentere også mindre ændringer i borgerens funktionsevne over tid, hvilket bidrager til at give et mere nuanceret billede og derved øge redskabets anvendelighed. Derudover er det en skala, der giver gode muligheder for statistisk bearbejdning og præsentation af de aggregerede data på en overskuelig måde. Der er mulighed for direkte at konvertere 11-punktsskalaen til den skala, der benyttes i ICF, og dermed også til den skala, der anvendes i Voksenudredningsmetoden. Spørgeskemaet til effektmåling er pilottestet på ni forskellige tilbud i foråret/sommeren Her er skemaerne testet statistisk i forhold til interraterreliabilitet. Det vil sige i forhold til, hvorvidt to forskellige medarbejdere vurderer borgerens funktionsevne på samme måde. Skemaerne er også testet kvalitativt, i forhold til, hvordan spørgsmålene opfattes, af dem, der besvarer skemaerne og hvor dækkende for området de er. Effektmålingsskemaet vurderes generelt, af de medarbejdere, der har testet skemaet, til at give et meningsfuldt overblik over borgerens udvikling og derudover at være meget hurtigt at udfylde. Baggrundsoplysninger samt spørgsmål vedr. økonomi Udover den faglige vurdering af borgerens funktionsevne indeholder spørgeskemaet til personalet også spørgsmål, der afdækker, hvilke omkostninger der er forbundet med indsatsen, om der er indgået aftale om differentieret takst mm. Disse spørgsmål gør det muligt på et aggregeret niveau at beregne, hvor mange omkostninger, der er forbundet med progression i borgerens funktionsevne Da udviklingen i borgerens funktionsevne og de omkostninger, der er forbundet hermed ikke kan ses uafhængigt af omfanget af borgerens sociale problemer og fysiske, psykiske og kognitive funktionsevnenedsættelser, indsamles der også data vedrørende dette. 2 For at sikre, at spørgsmålene formuleres så præcist og entydigt som muligt så data bliver sammenlignelige på tværs af borgere, tilbud, kommuner og region har formuleringen af de enkelte spørgsmål taget udgangspunkt i WHODAS 2, der er et valideret og reliabilitetstestet psykometrisk screenings-redskab udviklet af WHO. WHODAS 2 er baseret på ICF og er udviklet med henblik på at vurdere ændringer i funktionsevnen over tid hos borgere med en funktionsevnenedsættelse samt måle effekt af indsats. 3 Denne 11-punktsskala er udviklet med inspiration fra det ergoterapeutiske redskab COPM (Canadian Occupational Performance Measure) (Ergoterapiforeningen 2007 CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 3

6 For at gøre DEL så enkelt og lettilgængeligt som mulig, indsamles der kun et meget begrænset antal baggrundsoplysninger, der er identiske med de temaer, som indgår i Voksenudredningsmetoden. 2.2 Borgerskema Udover medarbejderskemaet er der også udviklet et skema til borgerne 4. Hvor der i medarbejderskemaet spørges til den faglige vurdering af 11 udvalgte funktionsevner, spørges der i borgerskemaet på en tilsvarende skala til borgerens egen tilfredshed med de samme 11 funktionsevner. At både borger og medarbejder spørges, bidrager til at afdække kvaliteten af indsatsen og sikre, at indsatsen opleves som meningsfuld af den enkelte borger. En af de mange fordele ved at inddrage borgerens tilfredshedsvurdering af egne funktionsevner er, at den efterfølgende indsats kan have borgerens egenoplevede vurdering i centrum. Herved kan indsatsen tage afsæt i en viden om, hvorvidt borgeren er motiveret for at arbejde med det pågældende område. Dette bidrager til, at borgeren bliver mere involveret i indsatsen, da indsatsen kan tage udgangspunkt i, hvad der betyder noget for borgeren og har mening i forhold til det liv, borgeren lever eller ønsker at leve. Borgerskemaet er ligeledes pilottestet på ni forskellige tilbud. Her er tilbagemeldingen, at de borgere, der har udfyldt skemaerne, har fundet det meningsfuldt. Medarbejdere fortæller, at udfyldelsen af borgerskemaet har virket ansporende på borgerne i forhold til at arbejde målrettet med indsatsområder samt bidraget til et mere realistisk selvbillede efterfølgende. De medarbejdere, der har været med til at teste skemaet, angiver ligeledes, at udfyldelsen af borgerskemaet bidrager til at anskueliggøre, hvad borgeren er motiveret for at arbejde med fremadrettet. 2.3 Resultatdokumentation I konceptet DEL er der også en mulighed for resultatdokumentation. Resultatdokumentationsværktøjet, der er integreret i DEL, er KL s nyudviklede redskab FKO - Faglige kvalitetsoplysninger på psykiatri- og handicapområdet 5. Dette redskab til resultatdokumentation er opbygget efter temaerne i Voksenudredningsmetoden for at kunne bidrage med viden om, i hvilken grad mål defineret på baggrund af voksenudredningsmetoden er opfyldt eller ej. Dermed kan redskabet fungere som dokumentation og kvalificere dialogen over for bestiller. I resultatdokumentationsskemaet er det muligt at følge op på de mål, der er opstillet fra bestillers side. Her kan man krydse af, hvilke temaer der er mål for og i hvilken grad målet er opfyldt på den fempunktsskala, der anvendes i Voksenudredningsmetoden og FKO. Hvis man krydser et tema af, giver skemaet mulighed for at beskrive, hvilke mål der er opstillet og man kan også beskrive eventuelle delmål inden for temaet. 4 Der vil sandsynligvis være borgere, der ikke vil kunne besvare et spørgeskema, derfor indsamles der kun data fra de borgere, der vurderes at kunne og som selv ønsker at deltage. Indhentelse af borgerbesvarelser kan ske enten som interview af borgeren ud fra skemaet eller ved, at borgeren selv udfylder skemaet. 5 Se for yderligere oplysninger CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 4

7 Resultatdokumentationsskemaet er pilottestet på seks tilbud og her har tilbagemeldingen været, at medarbejderne vurderer, at skemaerne bidrager til at give overblik over, om de mål, der er blevet sat, er nået og at redskabet er anvendeligt som dokumentation for borgerens forløb og status. 2.4 Læring For at DEL udover at dokumentere effekter også kan bidrage til at skabe læring på tilbuddene, er der som en del af konceptet udviklet et procesredskab - et læringsskema - således at tilbuddene med afsæt i deres resultater fra de tre ovennævnte spørgeskemaer og kendskab til den enkelte borgers forløb kan etablere en systematisk faglig drøftelse af effekterne sat i forhold til den indsats og de vilkår, der har bidraget til effekterne. Gennem disse faglige drøftelser i tilbuddene bliver det muligt for medarbejderne at vurdere og planlægge den faglige indsats. Disse drøftelser bidrager til at producere ny viden og foranstalte en værdifuld læring på det enkelte tilbud i forhold til hvilke indsatser, der virker for hvem og under hvilke omstændigheder. Læringsskemaet er ligeledes pilottestet på seks tilbud, hvor tilbagemeldingen har været, at skemaet bidrager til, at der bliver skabt overblik over resultaterne fra de forskellige skemaer og at man som medarbejder kommer systematisk omkring de centrale forhold ved borgerens udvikling/situation og den fremadrettede indsats 2.5 Dataindsamling De tre skemaer: Effektmåling, Borgerskema og Resultatdokumentation besvares første gang ved indflytning/opstart af DEL på tilbuddet og efterfølgende en gang hvert halve år den tid, borgeren får tilbuddet. Der er selvfølgelig mulighed for, at medarbejderne/borgerne kan udfylde skemaerne oftere, hvis det giver mening i forhold til den enkelte borgers forløb. Når de tre skemaer er indtastet, dannes der med det samme en letlæselig, individuel rapport. Her bliver data vist som grafer, hvor der både indgår de to forrige tidligere og den aktuelle vurdering. I de individuelle rapporter ses både personalets faglige vurdering og borgerens egen vurdering i forhold til den enkelte borgers funktionsevner samt status på indsatsmål (jf. resultatdokumentation) al den tid, borgeren modtager tilbuddet. Hermed har man et særdeles anvendeligt arbejdsredskab på tilbuddet, der både skaber læring i forhold til den enkelte borger og dennes forløb og udvikling og som samtidigt på en meget overskuelig måde kan anvendes som dokumentation af den enkelte borgers udvikling i forhold til de centrale indsatsområder over for tredjepart. Der er flere forskellige muligheder for at indsamle de data, der skal anvendes i DEL. Skemaerne kan både integreres i tilbuddenes fagsystemer eller udfyldes i en Excel-version. I begge tilfælde dannes en rapport, der viser borgerens udvikling umiddelbart efter udfyldelsen af skema. Hvis skemaerne integreres i tilbuddets fagsystem kommer data direkte over i en fælles database, så der uden yderligere arbejdsgange kan foretages databehandling på et aggregeret niveau. 2.6 Afrapportering Der er mulighed for på baggrund af de indsamlede data at lave en samlet afrapportering på flere forskellige niveauer alt efter behov. Udover den individuelle rapport, der udarbejdes automatisk CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 5

8 ved indtastning af data, kan der afrapporteres på tilbudsniveau, målgruppeniveau henholdsvis på kommunalt, regionalt eller på tværs af organisatoriske enheder. Der er mulighed for at afrapportere på tilbudsniveau, således at udviklingen i funktionsevne for alle borgere, udviklingen i borgernes tilfredshed og samlede data for i hvilken grad tilbuddet når de mål, der er sat fra bestillers side, samlet vises for det enkelte tilbud. Tilbudsrapporten kan dermed give et billede af effekten og resultatet af den indsats, der ydes i det enkelte tilbud. DEL giver også mulighed for at afrapportere samlet for hele målgruppen på regionalt og kommunalt niveau. Det vil være muligt at opnå et samlet overblik over progressionen inden for de målte funktionsevner, udviklingen i borgernes tilfredshed og i hvilken grad tilbuddet når de mål, der er sat fra bestillers side. Dermed er der mulighed for, at sammenligne de enkelte tilbud også i forhold til kommunenes/regionens benchmark. Da spørgeskemaernes baggrundsspørgsmål indeholder oplysninger om den enkelte borgers særlige problemer, og de omkostninger der er forbundet med indsatsen, bliver det muligt at afrapportere i forhold til borgernes problemstillinger, deres progression over tid og de omkostninger, der er forbundet med tilbuddet. Med andre ord kan DEL bidrage til at belyse: Hvilke tilbud bidrager til mest mulig progression for hvilke borgere og for de færreste omkostninger? Hvor de individuelle rapporter dannes automatisk umiddelbart efter indtastning af data, udarbejdes tilbudsrapporter samt rapporter på kommunalt/regionalt niveau af CFK - eventuelt halvårligt. 3 UDVIKLING, IMPLEMENTERING OG DRIFT 3.1 Tilpasning til andre målgrupper Ønskes det at tilpasse DEL- konceptet til andre målgrupper, kan dette gøres forholdsvis smidigt. De temaer, der behandles i effektmålingsskemaet, er udformet efter det generiske værktøj Voksenudredningsmetoden. Det vil sige, at temaerne er udarbejdet således, at de er dækkende for alle målgrupper på det specialiserede socialområde. Derfor vil en tilpasning af redskabet til andre målgrupper betyde, at der skal udvælges nye spørgsmål til belysning af de syv temaer fra Voksenudredningsmetoden. Tilpasningen af redskabet til nye målgrupper vil omfatte følgende aktiviteter: Nedsættelse af arbejdsgrupper for de nye målgrupper Afholdelse af arbejdsgruppemøde (ca. 5 timers varighed) Udarbejdelse af målgruppespecifikke effektmålings- og borgerskemaer På børneområdet kan der enten udvikles et nyt redskab tilsvarende DEL målrettet børneområdet ellers har CFK allerede udarbejdet effektmålingsredskaber, der enten kan benyttes i sin nuværende form, eller efter en tilretning ift. specifikke ønsker CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 6

9 3.2 Igangsætning på tilbuddene Succesfuld implementering og fastholdelse af ny praksis er tæt forbundet med organisering af arbejdsopgaverne. Det anbefales, at tilbud, der gerne vil anvende DEL, modtager relevant information og undervisning i opstartsperioden, hvor aktiviteterne er følgende: Opstartsmøder med deltagende tilbud Undervisning i konceptet Indtastning af data Præsentation af tilbudsrapport Derudover kan CFK bistå med yderligere hjælp til implementering og spredning efter nærmere aftale, for eksempel i forhold til hvordan der kan organiseres en proces, der bidrager til at DEL kommer til at erstatte anden dokumentation og andre arbejdsgange på tilbuddene. 3.3 Økonomi Nedenstående budget viser omkostninger ved opstart af et tilbud. Efter 6 måneder er implementeringsfasen afsluttet. Derefter falder udgifterne væsentligt, da der herefter alene vil være udgifter til CFK vedrørende afrapportering inklusiv præsentation to gange årligt. Det anbefales, at CFK står for implementering af konceptet i alle opstartende tilbud til og med første afrapportering på alle niveauer. Herefter anbefales det, at der udpeges en kommunal/regional koordinator, som overtager kontakten til tilbuddene. Implementering og drift på 1 tilbud Timer Første halvår Andet halvår Kr. ekskl. moms Igangsætning af DEL: Opstartsmøde samt undervisning på tilbud Løbende konsulentbistand vedr. bl.a. indtastning af data Afrapportering på tilbuds- og regionalt/kommunalt niveau inkl præsentation på tilbud Subtotal Total Der anvendes forholdsvis mange konsulenttimer på at afholde møder, undervisning mv. lokalt på tilbuddene. Dette er for at holde timeantal, som medarbejderne skal lægge i projektet, nede. Samtidig har det den fordel, at det muliggør, at flere medarbejdere kan deltage. Budget for opgaveløsningen er opgjort i timer og kroner. Der er taget udgangspunkt i en timetakst på 995 kr. ekskl. moms. Den angivne konsulenttimetakst dækker både projektledere og konsulenter, og inkluderer administrative udgifter, sekretariat og ledelse CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 7

10

Grundelementerne i forvaltningens fremadrettede anbefalinger

Grundelementerne i forvaltningens fremadrettede anbefalinger Vedrørende: Notat - Kvalitetsudvikling, dokumentation og effektmåling på socialområdet Sagsnavn: Kvalitetsudvikling, dokumentation og effektmåling på socialområdet Sagsnummer: 27.12.00-K09-1-14 Skrevet

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Rammerne for arbejdet med Faglige Kvalitetsoplysninger (FKO) Politisk beslutning

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION FOR FAGLIGE KVALITETS- OPLYSNINGER. December 2012 version 1.1

KRAVSPECIFIKATION FOR FAGLIGE KVALITETS- OPLYSNINGER. December 2012 version 1.1 KRAVSPECIFIKATION FOR FAGLIGE KVALITETS- OPLYSNINGER December 2012 version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 1.1 Sammenhængen mellem FKO og voksenudredningsmetoden 2 2. Krav -tilpasninger i relation

Læs mere

Informationsmøde Marts 2011

Informationsmøde Marts 2011 Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Informationsmøde Marts 2011 Indhold 1. Kort om behovet for projektet 2. Præsentation af Voksenudredningsmetoden 1. Formål med metoden 2. Udredningsmetode

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialstyrelsen, Odense 15. juni 2016 Mikkel Møldrup-Lakjer, Center for Data, Analyse og Metode Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Indhold 1. Kort om behovet for projektet 2. Præsentation af DHUV projektet 1. Formål med metoden

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Voksenudredningsmetoden VUM & faglige kvalitetsoplysninger FKO. Ringkøbing-Skjern Kommune

Voksenudredningsmetoden VUM & faglige kvalitetsoplysninger FKO. Ringkøbing-Skjern Kommune Voksenudredningsmetoden VUM & faglige kvalitetsoplysninger FKO Ringkøbing-Skjern Kommune Dagsorden Præsentation Lidt om kommunen Organisationsplan Ændret syn på borgeren Voksenudredningsmetoden Faglige

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. . Pjece om metoden til udførere på handicap- og udsatte voksenområdet Maj 2011 Indsæt titel via File -> Properties -> Summary Voksenudredningsmetoden en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap-

Læs mere

Til KL. Beskrivelse af Forandringskompasset 27-10-2010. Sagsnr. 2010-157513. Dokumentnr. 2010-739314

Til KL. Beskrivelse af Forandringskompasset 27-10-2010. Sagsnr. 2010-157513. Dokumentnr. 2010-739314 Socialforvaltningen NOTAT Til KL Beskrivelse af Forandringskompasset I Københavns Kommunes Socialforvaltning hjælper vi udsatte borgere, og vi har en stærk tro på at det vi gør, det virker. Men på det

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Voksenudredningsmetoden. Pjece om metoden Maj 2011 1 Voksenudredningsmetoden en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksneområdet Socialministeriet og KL har udviklet en ny

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 4: Baggrunden for evalueringen af dhuv www.bdo.dk Forfatter: BDO og

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater 1.juli 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Furesø Kommune 2009 RAPPORT Indhold 1. Indledning 3 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 6 Elevernes faglige niveau 6 Kreativitet,

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes faglige niveau 5 Kreativitet, innovation,

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering af sociale indsatser

Resultatdokumentation og evaluering af sociale indsatser Resultatdokumentation og evaluering af sociale indsatser En databaseret model for kvalitetsudvikling Dansk Evalueringsselskabs Årskonference Kolding, 8. september 2016 Mikkel Møldrup-Lakjer, Center for

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Hjørringmetoden. 125 mio. kr. i perioden 2015-2018. Byrådets investering i arbejdsrettet rehabilitering

HJØRRING KOMMUNE. Hjørringmetoden. 125 mio. kr. i perioden 2015-2018. Byrådets investering i arbejdsrettet rehabilitering HJØRRING KOMMUNE Hjørringmetoden Byrådets investering i arbejdsrettet rehabilitering 125 mio. kr. i perioden 2015-2018 Kolding 10. november 2015 HOVEDFORMÅL 1. Hensynet til den enkelte borger - Vi skal

Læs mere

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder Resultatopfølgning Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning Netværksinddragende Metoder 1 Resultatopfølgning for Netværksinddragende Metoder Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning

Læs mere

4. marts 2011. Faglig dokumentation på det specialiserede socialområde Tre bud på måleredskaber. hao/ril

4. marts 2011. Faglig dokumentation på det specialiserede socialområde Tre bud på måleredskaber. hao/ril 4. marts 2011 Faglig dokumentation på det specialiserede socialområde Tre bud på måleredskaber hao/ril Faglig dokumentation på det specialiserede socialområde Tre bud på måleredskaber Handicap- og psykiatriområdet

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for individuelle planer og status til den kommunale myndighed Dansk kvalitetsmodel på det sociale

Læs mere

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Side 2 Dokumentoverblik Standard: Individuelle planer Dokumenttype: Lokal Instruks

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

SAMLET AFRAPPORTERING FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER PÅ PSYKIATRI- OG HANDICAP- OMRÅDET

SAMLET AFRAPPORTERING FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER PÅ PSYKIATRI- OG HANDICAP- OMRÅDET Til Kommunernes Landsforening Dokumenttype Rapport Dato Juli 12 SAMLET AFRAPPORTERING FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER PÅ PSYKIATRI- OG HANDICAP- OMRÅDET FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER PÅ PSYKIATRI- OG HANDICAPOMRÅDET

Læs mere

Middelfart, mandag den 30. november Kvalitetsmodellen på det sociale område

Middelfart, mandag den 30. november Kvalitetsmodellen på det sociale område Middelfart, mandag den 30. november 2009 Kvalitetsmodellen på det sociale område Kvalitetsmodellen Formål: - Kvalitetsudvikling - Faglig udvikling og læring - Systematisk dokumentation synlighed og gennemsigtighed

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE Hjørringmetoden

HJØRRING KOMMUNE Hjørringmetoden HJØRRING KOMMUNE Hjørringmetoden Byrådets investering i arbejdsrettet rehabilitering Fredericia 7. september 2015 AGENDA Baggrund Investering Målgrupper Redskaber Proces Evaluering HOVEDFORMÅL 1. Hensynet

Læs mere

Resultatdokumentation for Ulriksdal 2013 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland

Resultatdokumentation for Ulriksdal 2013 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland Resultatdokumentation for Ulriksdal 2013 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Ulriksdal

Læs mere

Socialtilsyn Midt. Dokumentationskonferencen 27. Maj v. Ulla B. Andersen

Socialtilsyn Midt. Dokumentationskonferencen 27. Maj v. Ulla B. Andersen Socialtilsyn Midt Dokumentationskonferencen 27. Maj 2015 v. Ulla B. Andersen Hvorfor resultatdokumentation på det specialiserede område? For at sikre, at tilbuddene og plejefamilierne skaber udvikling

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

Resultatdokumentation for Børn og Unge Centret Engvejen 2013 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland

Resultatdokumentation for Børn og Unge Centret Engvejen 2013 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland Resultatdokumentation for Børn og Unge Centret Engvejen 2013 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation

Læs mere

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF/ICF-CY Netværksdag 9. Marts 2011 Dias 1 ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER LINE DYBDAL, BUSINESS MANAGER IAN KIRKEDAL NIELSEN, CHEFKONSULENT FOKUSPUNKTER Konteksten pres for

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK)

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Socialområdet i Randers Kommune har gennem flere år arbejdet systematisk med faglig kvalitetsudvikling, dokumentation og

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Rehabilitering på ældreområdet

Rehabilitering på ældreområdet Rehabilitering på ældreområdet April 2015 Anja Bihl-Nielsen, Programleder, Kontor for ældre og demens Rehabilitering i den kommunale ældrepleje KOMPENSATION REHABILITERING AUTONOMI Tilrettelæggelse af

Læs mere

Gode råd og opmærksomhedspunkter. Hvordan fastsættes prisen på tilbuddet til borgeren på de sociale centre?

Gode råd og opmærksomhedspunkter. Hvordan fastsættes prisen på tilbuddet til borgeren på de sociale centre? Gode råd og opmærksomhedspunkter Hvordan fastsættes prisen på tilbuddet til borgeren på de sociale centre? regionsyddanmark.dk April 2016 Denne pjece beskriver gode råd og opmærksomhedspunkter i forhold

Læs mere

Takststrukturen på Region Syddanmarks Socialområde

Takststrukturen på Region Syddanmarks Socialområde Et socialområde, en fælles indgang, seks sociale centre Tekst Takststrukturen på Region Syddanmarks Socialområde regionsyddanmark.dk April 2017 2 Indledning og formål med takststrukturen Region Syddanmark

Læs mere

Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling. Oktober Viden til gavn Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afdække jeres nuværende praksis Hvordan gør I? En afdækning af jeres aktuelle praksis vil

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for voksne

De Sociale Indikatorprogrammer for voksne De Sociale Indikatorprogrammer for voksne De Sociale Indikatorprogrammer for voksne Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 18. december 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Notat. Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen.

Notat. Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen. Notat Emne: Til: Kopi til: Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen Den 15. august 2013 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Baggrund

Læs mere

Socialstyrelsens nye vidensnotater.

Socialstyrelsens nye vidensnotater. Socialstyrelsens nye vidensnotater. Vidensnotatet: Mennesker med psykiske vanskeligheder - sociale indsatser, der virker. Psykiatrikoordinator netværket 30.1.2014 Læs mere: www.socialstyrelsen.dk Herunder:

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer Region Midtjylland Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for individuelle planer Resume over arbejdsgange vedrørende individuelle planer Udarbejdelse af individuelle planer Generelt

Læs mere

Effektmåling i praksis

Effektmåling i praksis 23-03-13 Effektmåling i praksis Effektmåling I praksis Tid Emne Bemærkninger.00 Introduktion til workshop Mikkel Christoffersen Program.1 Case 1: Esbjerg Kommune Projekt Indikator 2.0/FKO Kommuneløsning

Læs mere

DK EUROPLAN-KONFERENCE

DK EUROPLAN-KONFERENCE DK EUROPLAN-KONFERENCE REHABILITERING AF BORGERE MED SJÆLDNE HANDICAP. HVAD SKAL DER TIL OG HVORDAN SIKRES KOORDINATION? V. KIRSTEN DENNIG, SOCIAL- OG HANDICAPCHEF, GENTOFTE KOMMUNE. 23. januar 2015 Agenda

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 6: Tabelrapport www.bdo.dk Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download

Læs mere

Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014

Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014 Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Himmelbjerggården

Læs mere

Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger

Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger 07.04.11 Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger Nu er det tid til at komme ind på nogle af de overvejelser, I skal gøre jer, når I implementerer SIP på jeres botilbud. Det er vigtigt at understrege,

Læs mere

SIP - Baggrund og formål

SIP - Baggrund og formål Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 07.04.11 SIP - Baggrund og formål Indledning Velkommen til de Sociale Indikatorprogrammer

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Effektmåling i praksis

Effektmåling i praksis Effektmåling i praksis Erfaringer fra bo- og behandlingsstedet OK- Centret Enghaven OK-Centret Enghaven 206 OK- Centret Enghaven Selvejende institution, En del af non- profit organisationen OK- Fonden.

Læs mere

Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden?

Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden? UDREDNING Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. Temaerne: 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden? Svar: For at belyse hvordan borgerens funktionsevnenedsættelse

Læs mere

Godkendelse af realisering af Aalborg AKTIV

Godkendelse af realisering af Aalborg AKTIV Punkt 11. Godkendelse af realisering af Aalborg AKTIV 2016-033769 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse, at Handicapafdelingen, som led i udmøntningen af

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

ICF og kortlægning af ICF i Danmark. Susanne Hyldgaard & Claus Vinther Nielsen

ICF og kortlægning af ICF i Danmark. Susanne Hyldgaard & Claus Vinther Nielsen ICF og kortlægning af ICF i Danmark Deltagelsesevne / arbejdsevne hos 5 borgere med den samme sygdom Tid Sygdom Upåvirket Sygemeldt Opgiver sit arbejde Kan ikke arbejde mere Let artrose Patient 1 Patient

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Hvordan organiserer vi os i kommunerne, så vi får mere patientsikkerhed?

Hvordan organiserer vi os i kommunerne, så vi får mere patientsikkerhed? Hvordan organiserer vi os i kommunerne, så vi får mere patientsikkerhed? Dansk Selskab for Patientsikkerhed, DSR og FOA 11. januar 2011 v/sundhedschef Helle Nyborg Rasmussen Disposition Overvejelser organisering

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Bilag 1. Læreplansarbejdet Faglig vejledning Indstillinger til støtte Tværfagligt samarbejde og Vejledning af og samarbejde med forældre

Bilag 1. Læreplansarbejdet Faglig vejledning Indstillinger til støtte Tværfagligt samarbejde og Vejledning af og samarbejde med forældre Bilag 1 Præsentation af Kompetencehjulet Kompetencehjulet er et IT-baseret praksisredskab der i opbygningen tager afsæt i de 6 læreplanstemaer, der fremgår af Dagtilbudsloven. Under hvert læreplanstema

Læs mere

Overgreb mod børn og unge

Overgreb mod børn og unge Overgreb mod børn og unge En kortlægning af lovende praksis på området www.vive.dk Introduktion og metode VIVE har foretaget en kortlægning af, hvilke praksisser der anvendes i indsatsen til børn og unge,

Læs mere

Hvordan kan kvaliteten udvikles gennem data fra effektvurderinger? et kommunalt perspektiv

Hvordan kan kvaliteten udvikles gennem data fra effektvurderinger? et kommunalt perspektiv Hvordan kan kvaliteten udvikles gennem data fra effektvurderinger? et kommunalt perspektiv Kvalitet i rehabiliteringsindsatsen gennem data - hvordan? Martin Bilberg Kontorchef Konference om hjerneskaderehabilitering

Læs mere

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3.

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. DECEMBER 2013 OPLÆGGETS OVERSKRIFTER Baggrund og formål med evalueringen Evalueringens

Læs mere

Projekttilbud. Vejen til den gode arbejdsplads. Trekløveret. Indledning. Formål

Projekttilbud. Vejen til den gode arbejdsplads. Trekløveret. Indledning. Formål Page 1 of 5 Trekløveret Vejen til den gode arbejdsplads COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Projekttilbud Trekløveret er et døgnbaseret tilbud

Læs mere

DREJEBOG FOR FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER (FKO) PÅ BØRNEOMRÅDET (ICS)

DREJEBOG FOR FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER (FKO) PÅ BØRNEOMRÅDET (ICS) DREJEBOG FOR FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER (FKO) PÅ BØRNEOMRÅDET (ICS) Arbejdet med borgerens individuelle plan i Bosted Version 1.0 16. august 2015 1 1.0 Indledning FKO er et dokumentationsredskab til

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD FREMTIDENS DAGTILBUD NOVEMBER 2013

UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD FREMTIDENS DAGTILBUD NOVEMBER 2013 UDVIKLINGSPROGRAMMET DAGSORDEN Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud baggrund, formål, indhold og ambitionsniveau Hverdagen for deltagerne i Fremtidens Dagtilbud Hvad kan I forvente at få ud af at

Læs mere

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM)

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Sekretariat for rammeaftaler, august 2014 Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Resumé: På baggrund af temadagens drøftelser og kommunernes besvarelse af

Læs mere

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Kvalitet Borgeren i centrum Fokus på borgeren og økonomien Den daglige drift - maskinrummet Personaledelen Sund økonomi Klik på boblerne og læs

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Servicelovens 140 er afsæt for indsatsen

Servicelovens 140 er afsæt for indsatsen Servicelovens 140 er afsæt for indsatsen Resultatdokumentation - Et værktøj til kvalificering af indsatsen over for udsatte børn og unge KL- konference: Skab resultater for børn og unge med særlige behov

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere