Tilbudsdato: 15. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbudsdato: 15. oktober 2014"

Transkript

1 Ansøgning om køb af ejendommen Trenmosevej 1, Knudby, 8831 Løgstrup inklusiv alt på stedet pr. 15. oktober 2014 værende udstyr, med henblik på at udleje huset til Den selvejende Institution Naturbørnehuset Knuden. Støtteforeningen Børnehusets Venner (CVR: ) ønsker at købe ejendommen inklusiv alt udstyr og inventar på fair vilkår, og købet er betinget af: 1) at Naturbørnehuset Knuden godkendes. 2) en rimelig termin under hensyn til at Institutionen kan nå at ansætte personale og at forældrene kan nå at udmelde deres børn fra den kommunale pasning. 3) at der ikke er tale om en virksomhedsoverdragelse, hverken for ejendomskøber eller for den nye institution. 4) at alt udstyr, inventar, hjælpemidler, legesager o.lign. som er på Trenmosevej 1 på tilbudsdatoen, også forefindes når ejendommen overtages. Tilbudsdato: 15. oktober 2014 Overtagelsesdato: 1. januar 2015 hvis kommunen kan arbejde hurtigt nok med hensyn til ejendomshandlen og med godkendelse af den nye institution. Alternativ dato, såfremt kommunen ikke er hurtig nok er 27. marts 2015, men det kræver så at BU-udvalget udskyder lukningen af Mathildes Børnehus indtil 27. marts Ad 1) Den selvejende Institution Naturbørnehuset Knuden havde stiftende generalforsamling 15. oktober 2014, og den nyvalgte bestyrelse indsender ansøgning om godkendelse som privat institution for børn i alderen 0-6 år. Ansøgningen forventes indleveret til B&U-forvaltningen i Viborg Kommune i løbet af få dage Ad 2) Teoretisk er det muligt at en ny Institution er klar pr. 1. januar 2014, hvis købsansøgningen behandles så hurtigt, at vurdering af ejendommens handelsværdi og købsforhandling og indgåelse af aftale kan være færdig primo november, samt at Institutionen er godkendt senest 19. november. Kan disse to terminer ikke overholdes, anmoder vi B&U-udvalget om at udskyde lukningen af Mathildes Børnehus indtil vi er klar og der kan findes et for børnene passende tidspunkt for skiftet. Dette tidspunkt kan være fredag 27. marts Denne dato er valgt under hensyntagen til at forældrene så kan have dagene op mod påske til at introducere børnene for det nye personale,

2 hvilket er i alles interesse. Vi mener også, det må være i Løgstrup Børnehus interesse at få tid til at tilpasse personalemængden, så der ikke er flere end der er behov for i Løgstrup, når afdelingen i Knudby lukker. Er der tid nok, kan tilpasning sandsynligvis ske via naturlig tilpasning og kortere vikariater. Ad 3) Der ønskes ikke virksomhedsoverdragelse af to grunde: 1) Den nye Institution skal kunne balancere økonomisk, hvorfor der nødvendigvis må ske ændringer i forhold til det nuværende Mathildes Børnehus. Derfor vil både personalemængden og personalesammensætningen blive vurderet og justeret til den nye institutions behov, og vi finder det både menneskeligt og økonomisk uhensigtsmæssigt at skulle afskedige personale som første handling. 2) Institutionen ændrer karakter til at være et Naturbørnehus, hvor en meget større del af aktiviteterne vil foregår i det fri, og vi har ingen fornemmelse af, om det nuværende personale ønsker at være en del af dette. Derfor ønsker institutionen at ansætte personale, som aktivt har søgt om at blive en del af det nye set-up, men det nuværende personale er yderst velkomne til at søge. Ad 4) For at have mulighed for at starte med institutionsdrift fra dag et, skal ejendommen være intakt både med hensyn til inventar og med udstyr, legetøj, hjælpemidler og lignende til børn og personale. Derfor ønsker primo uge 43, vi at der foretages en fuldstændig optælling og registrering (med billeder) af inventar, udstyr og hjælpemidler. Repræsentanter for Støtteforeningen ønsker at være til stede under optællingen. Begrundelse: Vi ønsker ikke at komme i samme situation, som var i Hvam, hvor alt af værdi var fjernet og godt og funktionsdygtigt udstyr/legetøj var blevet ombyttet med noget defekt fra andre institutioner. På Støtteforeningens vegne Virksundvej 110 A, Knudby 8831 Løgstrup mailto: Bilag: Foreningsvedtægter, referat generalforsamling 9/ og referat bestyrelsesmøde 9/

3 Vedtægter for Børnehusets Venner Støtteforeningen for Naturbørnehuset Knuden Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Børnehusets Venner. Hjemsted er Knudby, Viborg kommune. Formål 2 Stk. 1. Foreningens formål er at yde støtte til etablering, køb af fast ejendom til udlejning til Naturbørnehuset Knuden, tilbyde og koordinere praktisk, frivillig hjælp samt ekstraordinære aktiviteter for børn i Naturbørnehuset Knuden, f.eks. heldagsudflugter, teaterture, nyindkøb og forbedringer på legeplads og andre aktiviteter til glæde for børnene og til gavn for det sociale samvær i Børnehuset generelt. Stk. 2. Støtteforeningen udpeger 2 medlemmer samt 1 suppleant til bestyrelsen for Den selvejende Institution Naturbørnehuset Knuden, og de tager aktivt del i ledelse, drift og udvikling af institutionen. Medlemskab 3 Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der ønsker at støtte Naturbørnehusets børn via det årlige kontingent. Kontingentet fastlægges hvert år på støtteforeningens generalforsamling. Stk. 2. Ud over kontingenter vil foreningen forsøge at skaffe midler via medlemsindskud, medlemslån og garantistillelse fra medlemmer samt via forskellige aktiviteter, f.eks. ansøgning hos relevante fonde, sponsorater og diverse arrangementer. Bestyrelsen 4 Stk. 1. Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der alle er medlemmer af støtteforeningen, og som vælges på støtteforeningens generalforsamling. Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. Der vælges 2 medlemmer i lige år og 1 medlem i ulige år. Der vælges ligeledes 1 suppleant til bestyrelsen for 1 år. Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter støtteforeningens generalforsamling. Der vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne en formand og en kasserer. Sekretærfunktionen varetages af bestyrelsesmedlemmerne på skift. Stk. 4. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til Naturbørnehusets bestyrelse, og disse kan vælges blandt alle støtteforeningens medlemmer. Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller øvrige medlemmer finder det fornødent. Stk. 6. Sekretæren fører referat over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Disse referater godkendes af bestyrelsen. Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. 5 Bestyrelsen kan af foreningens midler bevilge tilskud til arrangementer og aktiviteter, som opfylder de i 2 nævnte formål. Køb og salg af fast ejendom, pantsætning og belåning skal forelægges en generalforsamling for beløb større end kr. Fordeling af midler 6 Ansøgning om støtte fra foreningens midler skal sendes skriftligt til bestyrelsen. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af én eller flere aktiviteter, der kan rummes inden for støtteforeningens formålsparagraf og ansøgte beløb. Ansøgninger besvares skriftligt indenfor 30 dage efter modtagelsen. Når støtteforeningen bevilger midler til ting, redskaber el. lign., skal disse om muligt mærkes med Børnehusets Venner. Vedtægter for Børnehusets Venner, -støtteforeningen for Naturbørnehuset Knuden. side 1 af 2

4 Regnskab og revision 7 Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgt revisor. Regnskabet skal mindst 8 dage før generalforsamlingen være tilgængeligt for medlemmerne på en i indkaldelsen nærmere anvist måde. Revisor vælges for et år af gangen. Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentegivende. Generalforsamling 8 Stk.1. Generalforsamlingen afholdes tidsmæssigt i umiddelbar tilknytning til Naturbørnehuset Knuden s generalforsamling i august/september måned. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ti medlemmer af støtteforeningen kræver det. Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes elektronisk med mindst 2 ugers varsel med angivelse af Dagsorden og evt. revideret regnskab. 9 Stk. 1. Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent blandt støtteforeningens medlemmer. Stk. 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for støtteforeningens virksomhed det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Fastlæggelse af mindste kontingent for det følgende år. 4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage efter indkaldelse til generalforsamling og vil blive rundsendt til medlemmerne elektronisk) 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen jf. 6 stk Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år 7. Eventuelt. Stk. 3. Ved afstemning gælder almindelig stemmeflertal, jævnfør dog 10 og 11. Der tilkommer hvert medlem én stemme. Der kan kun stemmes på generalforsamlingen ved personligt fremmøde. Vedtægtsændringer 10 Til ændringer af foreningens vedtægter kræves mindst halvdelen af de afgivne stemmer. Opløsning 11 Foreningens opløsning kan besluttes af generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling med 3 ugers varsel, hvor opløsning kan vedtages med halvdelen af de afgivne stemmer. 12 Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler overføres til Naturbørnehuset Knuden, og er denne nedlagt, fordeles imellem andre foreninger i Taarup- og Kvols sogne, som fremmer børnelivet og det sociale liv i området. 13 I tilfælde af lukning af Naturbørnehuset Knuden skal effekter, redskaber m.m. bevilget af støtteforeningen overgå til og anvendes til glæde og gavn for børn i Knudby og Kvols. Tegning hæftelse 14 Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Ændrede vedtægter godkendt på generalforsamling, afholdt i Taarup Forsamlingshus, d. 9. oktober dirigent Vedtægter for Børnehusets Venner, -støtteforeningen for Naturbørnehuset Knuden. side 2 af 2

5 Ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen Børnehusets Venner Torsdag 9. oktober 2014 kl. 17:00 i Taarup Forsamlingshus. Referat: Ad 1) Valg af dirigent. Nikoline Rohrberg blev valgt som dirigent. Ad 2) Valg af referent. Nikoline Rohrberg blev valgt som referent. Ad 3) Forslag til ændring af vedtægter. Gennemgang af formålet med ændringen = at der oprettes en ny, selvejende institution Naturbørnehuset Knuden som erstatning for den kommunale institution Mathildes Børnehus, som forvaltningen har besluttet at nedlægge. I den forbindelse har den nye institution behov for såvel praktisk som økonomisk hjælp fra alle de mennesker, der ønsker at støtte op om projektet, og samtidig vil forældrene skulle indgå i bestyrelsen på institutionens vegne. Det er baggrunden for at bestyrelsen ønsker at omdanne Børnehusets Venner fra at være Støtteforening for Mathildes Børnehus baseret på en ledelse blandt forældrene til at være Støtteforening for Naturbørnehuset Knuden baseret på ledelse blandt den langt bredere medlemskreds, hvoraf også repræsentanter til Institutionens bestyrelse udpeges. Forslaget ved vedtaget. Ad 4) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Valgt for perioden blev og Erik Valum Jensen, og valgt for perioden blev Preben Aaskov valgt. Som suppleant for perioden blev valgt Johnny Munk Laursen. Ad 5) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valgt for perioden blev Ib Langmach med Niels Jensen som suppleant.

6 Ad 6) Forslag vedrørende Indkaldelse til orienteringsmøder om oprettelsen af Naturbørnehuset Knuden samt Støtteforeningen ønske om at købe ejendommen Trenmosevej 1, 8831 Løgstrup for at udleje denne til Naturbørnehuset Knuden. Det blev besluttet, at den nye bestyrelse sætter gang i forhandlinger med kommunen vedr. køb af huset allerede nu, så det er muligt at nå at være klar til 1. januar 2015, hvis det skulle være nødvendigt. Bestyrelsen har bemyndigelse til at undersøge forskellige finansieringskilder og vælge den bedste, og bestyrelsen skal arbejde for at få arrangeret så mange støtte- og orienteringsarrangementer som muligt og så hurtigt som muligt. Ad 7) Eventuelt. Ingenting at referere. Taarup Forsamlingshus, den 9. oktober 2014 Nikoline Rohrberg (dirigent & referent)

7 Referat fra Bestyrelsesmøde 1 i Børnehusets Venner torsdag 9. oktober 2014 kl. 19:00. Dagsorden: 1. Konstituering Formand: Kasserer: 2. Forretningsorden a. Der udarbejdes forslag til forretningsorden til næste møde. b. Besluttet at suppleanten inviteres til alle møder. c. Besluttet at der kan inddrages ikke-bestyrelsesmedlemmer i ad hoc-grupper efter behov. 3. Ansvarsfordeling Økonomi og regnskab: Ledelsesvejleder: Erik Valum Jensen Sparring vedr. brug af frivillige: Erik Valum Jensen Frivilligkoordinator: Lis Pedersen Ejendomsansvarlige: Preben Aaskov og Johnny Munk Laursen Forhandlerteam vedr. køb: Preben Aaskov + (det blev besluttet at involvere advokat Karsten Cronwald som rådgiver) Pressekontakt: Medlemsliste & nyhedsbrev: 4. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Den selvejende Institution Naturbørnehuset Knuden Medlem: Medlem: Erik Valum Jensen Suppleant: Preben Aaskov (fra februar deles posten mellem Preben Aaskov og Johnny Munk Laursen) 5. Opgaver, som sættes i gang a. Der er interesse blandt en gruppe medlemmer om at lave nogle arrangementer med henblik på at omtale institutionen og støtteforeningen samt at skaffe midler til støtteforeningen. Det er vigtigt at alle disse ideer koordineres og sættes i gang. b. Der blev lavet en ansøgning til BUU om køb af huset på Trenmosevej 1 som færdiggøres og sendes. Institutionen laver hurtigst muligt efter stiftelsen

8 institutionens ansøgning om godkendelse. Det koordineres med institutionen, om start- og overtagelsesdato skal være 1/ eller 27/ eller senere. c. Der sættes gang i projekt køb en mursten til Støttemuren med henblik på at skaffe kapital til finansiering af huskøbet. Der arbejdes på, at støtte kan komme som 1) indskud = X.000 kr. pr mursten, 2) lån til foreningen = borgere yder lån i enheder på Y.000 kr. pr styk rente og afdragsfrit og 3) garantistillelse = borgere stiller garanti overfor banklån i enheder på Z.000 kr. pr styk. I tilfælde af salg (efter lukning eller flytning) vil provenu efter at øvrige långivere er afregnet at garantier opløses, lånebeløb returneres i det omfang der er penge til det og er der overskud herefter, udloddes dette i henhold til Støtteforeningens vedtægter. d. Foreningen har en konto i Andelskassen. Fuldmagt skal overføres til kasserer snarest muligt og kasserer oprettes som nemid-administrator. e. Kasserer sørger for at foreningen registreres hvor- og sådan som det er nødvendigt. Evt. efter vejledning fra advokat. f. Det skal vurderes, om Andelskassen skal være partner omkring huskøb og finansiering. Alternativer er Den Jyske Sparekasse og Spar Nord, som begge har fonde med støtte til almene formål. Kan også overveje Andelskassen Merkur. 6. Eventuelt Vi holder hinanden orienteret via mail, og der orienteres løbende vedr. institutionen. 7. Næste møde Når der er noget konkret at forholde sig til. Referent:

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for. GF-Skov og Natur

Vedtægter for. GF-Skov og Natur Vedtægter for GF-Skov og Natur 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF-Skov og Natur, og klubbens hjemsted er den til enhver tid værende klubformands privatadresse. 2 Formål Klubbens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere