DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. Marts Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. Marts 2014. Indhold"

Transkript

1 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY Marts 214 Indhold Nyt fra formanden 3 Beretninger 17 Svar fra SST 4 Automatisk nyt fra Acta Radiologica 23 Formandens beretning 5 Status på speciallægeuddannelsen 25 Referat generalforsamling 7 Fyr & MIRA 26 Årsregnskab 1 Kurser 27 Forside quiz: Akut påvirket patient med brystsmerter. Hvilken diagnose er mest sandsynlig? A. Aortaaneurisme B. Aortadissektion Stanford type A C. Aortadissektion Stanford type B Se svaret på s. 2 DRS Medlemsblad nr. 1 marts 214 1

2 Dansk Radiologisk Selskabs bestyrelse Formand: Overlæge Ph.D. Annika Reynberg Langkilde Radiologisk klinik X223 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 21 København Ø Bestyrelsesmedlem: Overlæge, Ph.D. Torben Lorentzen Kirurgisk gastroenterologisk afd. D. Herlev Hospital Herlev Ringvej Herlev Sekretær: Overlæge Lars Peter Larsen Radiologisk Afdeling Arhus Sygehus Bestyrelsesmedlem: 1. reservelæge Lasse Nørgaard Radiologisk afdeling Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 8 Aarhus C Kasserer: Læge, Ph.D. Kristina Rue Nielsen Billeddiagnostisk Afdeling Hillerød Sygehus Webmaster: Overlæge Ph.D. Dr. Med Michael Bachmann Nielsen Radiologisk afdeling Rigshospitalet Hjemmeside Redaktør af Medlemsbladet: Læge, ph.d. stud Karen Lind Gandrup Radiologisk afdeling Herlev hospital Næste medlemsblad udkommer efterår 214. Deadline 1. sep 214. Indlæg sendes til Svaret på forsidequizzen er: B 2 DRS Medlemsblad nr. 1 marts 214

3 Nyt fra formanden Kære medlem. Så kan vi endnu en gang se tilbage på et succesfyldt årsmøde januar 214. Mødet indledtes med tværfagligt symposium, hvor Peter Bastian holdt et spændende og underholdende foredrag med titlen Hvem hulen er det senmoderne menneske. Kursusdeltagerne oplevede tre dage med interessante videnskabelige indlæg, teknisk udstilling og sociale arrangementer. Som tidligere år afholdt DSKFNM og som nyt afholdt også DUDS - videnskabeligt møde i forbindelse med DRS årsmødet. Billeder samt præsentationer fra årsmødet kan ses på DRS bestyrelsen sagde i forbindelse med generalforsamlingen 214 farvel til Erik Morre og tak for flere års arbejdsindsats i DRS bestyrelsen. Lasse Nørgaard, Aarhus Universitetshospital, blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Vi glæder os til et godt samarbejde med Lasse. Annika Langkilde DRS bestyrelsen Marts 214 Opgaveglidning: Ved årsmødet 213 var der en konstruktiv debat omkring opgaveglidning og radiograf beskrivelser af radiologiske undersøgelser. Bestyrelsen skrev en udtalelse til Sundhedsstyrelsen om dette og på side 4 kan du læse Sundhedsstyrelsens svar på denne udtalelse. Vigtigt information om adresser DRS opfordrer alle medlemmer til at sikre sig at det er deres korrekte adresse der er oplyst til DADL på læger.dk, da det er deres adresseliste DRS benytter. Alternativt kan evt. ny adresse oplyses til DRS vil fremover sende mere information i elektronisk form og mindre med almindelig post. ACTA Radiologica Alle fuldt betalende medlemmer har via elektronisk adgang til online version af ACTA Radiologica. Klik på logoet for ACTA og herefter kommer man til login. Man logger på ved hjælp af medlemsnummer til DRS. For lægelige medlemmer er det samme nummer som til lægeforeningen. Herefter vil du få tilsendt adgangskode som skal bruges fremover. Ikke-lægelige medlemmer kan få oplyst DRS medlemsnummer ved at sende med forespørgsel til sekretæren DRS Medlemsblad nr. 1 marts 214 3

4 Dansk Radiologisk Selskab Udtalelse fra DRS vedr. opgaveglidning Sundhedsstyrelsen har modtaget en udtalelse fra Dansk Radiologisk Selskabs bestyrelse vedrørende uddannelsen af beskrivende radiografer. I udtalelsen udtrykkes bekymring om, hvem der i fremtiden kommer til at varetage opgaver i relation til radiologiske undersøgelser. Sundhedsstyrelsen er vidende om, at der er etableret en national uddannelse af beskrivende radiograf på Syddansk universitet efter anbefaling fra Danske Regioner hvilket er en ændring af tidligere lignende efteruddannelse for radiografer. Den nationale uddannelse skal bl.a. sikre et ensartet kompetenceniveau for beskrivende radiografer på tværs af regionerne. 24. januar 214 Sagsnr /1/ Reference MCO T E Sundhedsstyrelsen er enig i, at uddannelseskvaliteten i videreuddannelsen til speciallæge i diagnostisk radiologi skal kunne varetages på de radiologiske afdelinger; som indgår i den lægelige videreuddannelse. Det er de regionale råd for lægers videreuddannelse, som varetager den praktiske tilrettelæggelse af uddannelsesforløb og godkender uddannelsesprogrammer. I tilfælde af, at eventuelle kompetencer ikke kan opnås på en afdeling, skal Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse orienteres, og uddannelsesforløbet for den enkelte læge under videreuddannelse skal ændres jf. vejledning om kompetencevurdering i den lægelige videreuddannelse. Sundhedsstyrelsen finder det væsentligt, at der foregår en løbende udvikling og vurdering af uddannelser - særligt af nyoprettede uddannelser - og at dette sammenholdes med udviklingen i behovet. Udviklingen i sundhedsvæsenet vil afgøre behovet for beskrivende radiografer i de teams, der skal varetage de diagnostiske undersøgelser i fremtiden. Styrelsen finder, at beskrivende radiografer kan være med til at øge fleksibiliteten i opgavevaretagelsen i det team, hvor radiologer, speciallæger i diagnostisk radiologi, indgår som den ansvarlige læge i arbejdstilrettelæggelsen. Sundhedsstyrelsen skal beklage den sene tilbagemelding på jeres henvendelse. Med venlig hilsen Majbritt Codam Oversygeplejerske

5 Formandens skriftlige beretning for 213 Beretningen omhandler perioden fra januar 213 til januar 214 Dansk Radiologisk Selskab har i dag 733 medlemmer. Heraf 687 ordinære lægelige medlemmer (inklusive pensionerede radiologer), 6 æresmedlemmer, 1 ekstraordinært medlem og 39 korresponderende medlemmer. I det forløbne år er følgende DRS medlemmer afgået ved døden: Alice Borch Oluf Myhre Birte Rye Lam Steen Karstrup Tom Troels-Hansen Knud Østergaard Petersen Efteruddannelse, møder og kurser Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder siden seneste generalforsamling og til nu. Referater fra møderne ligger tilgængelige på hjemmesiden Selskabet har i det forgangne år været repræsenteret ved møder i ESR: Education committee (Elisabeth Albrecht Beste), ESR brainstorming meeting (Lars Peter Larsen), ESR national societies meeting (Annika Langkilde) og ESR research commitee (Vibeke Løgager). DRS 8. årsmøde blev afholdt januar 213 i samarbejde med Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklear Medicin i Århus. Efter velkomst og tværfagligt symposium blev der afholdt velbesøgte sessioner i alle tre dage. Der var desuden en stor og velbesøgt teknisk udstilling samt sociale arrangementer med besøg på Medicinsk Historisk museum og traditionen tro festmiddag torsdag aften. Der var over 1 deltagende kursister. Således endnu et succesfuldt årsmøde, hvilket vi især kan takke E-kursus medlemmerne Bithe Højlund Bech og Michael Bachmann Nielsen for. Medlemsbladet Der er i år udsendt to medlemsblade til medlemmerne. Medlemsbladets redaktør, Karen Lind Gandrup opfordrer endnu engang medlemmer til at sende indlæg til bladet på mailadressen Karen er også modtagelig for ideer til emner, der kan behandles i medlemsbladet. Hjemmesiden Ved sidste generalforsamling overtog Michael Bachmann Nielsen funktionen som webmaster. Hjemmesiden indeholder nu endnu flere vigtige informationer for medlemmerne. Blandt andet resulterer ændringer i DRS vedtægter i at der sendes mindre brev-post ud til medlemmerne som i stedet kan finde de samme informationer på Regnskab Økonomien er fortsat sund. Årsmødet gav et mindre overskud. DRS bestyrelse foreslår, at kontingentet er uændret for år 214. DRS Medlemsblad nr. 1 marts 214 5

6 DRS' bestyrelse har besluttet at købe online adgang til den nyeste version (213) af Referral Guidelines fra Royal College of Radiology. Adgangen, som kan anvendes af alle DRS medlemmer, opnåes på hjemmesiden: Login: Password: DRS213 Sundhedsstyrelsen DRS har været repræsenteret i flere udvalg vedrørende udarbejdelse af diverse kliniske retningslinjer samt udarbejdelse af pakkeforløb i 213. DRS takker de medlemmer der har påtaget sig disse opgaver, og takker også specialeselskaberne som i flere tilfælde har hjulpet med at udpege egnede medlemmer til posterne. Sundhedsstyrelsen skal i 214 revidere specialeplanen. I skrivende stund er DRS ved at nedsætte arbejdsgruppen, der skal varetage de radiologiske interesser i revisionen. Danske Regioner DRS har i en skrivelse, som kan findes i seneste DRS blad, informeret Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og LVS om bestyrelsens holdning til uddannelse af beskrivende radiografer. ESR ESR har gennem flere år gennem arbejdsgruppen Alliance for MRI ønsket at få ændret et EU-direktiv som fastsatte grænseværdier for arbejde i elektromagnetiske felter. I 213 blev direktivet vedtaget med en undtagelse for medicinsk MR, så dette arbejde er succesfuldt afsluttet. Jeg vil slutte min formandsberetning med at takke de øvrige medlemmer i DRS bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år. /Annika Langkilde 6 DRS Medlemsblad nr. 1 marts 214

7 Referat fra Ordinær generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab 214 Den 29. januar 214 kl Hotel Radisson Blu H.C Andersen Hotel, Odense Dagsorden 1. Valg af dirigent DRS foreslår Michael Bachmann Nielsen (MBN). MBN takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Formandens beretning Se skriftlige beretning fra DRS formand Annika Langkilde (DRS hjemmeside og her i bladet) Dansk Radiologisk Selskab har i dag 733 medlemmer. Heraf 687 ordinære lægelige medlemmer, (inklusive pensionerede radiologer), 6 æresmedlemmer, 1 ekstraordinær medlem, 39 korresponderende medlemmer. I det forløbne år er følgende DRS medlemmer afgået ved døden: Alice Borch Oluf Myhre Birte Rye Lam Steen Karstrup Tom Troels-Hansen Knud Østergaard Petersen Forsamlingen rejste sig for at mindes vores kolleger i tavshed. Formanden redegjorde dernæst for det kommende arbejde med revision af Specialeplanlægningen 214 og for det arbejde der er foregået forud for opstart at screening for colorektal cancer i 214 i DK (se formandsberetningen på DRS hjemmeside) 3. Beretning fra udvalg Beretningerne forelå skriftligt ved generalforsamlingen og vil desuden blive trykt i medlemsbladet og på vores hjemmeside. 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab for 213 Se DRS årsregnskab 213 og budget 214. Selskabets kasserer, Kristina Rue Nielsen, fremlagde regnskabet for 213 og budget for 214. Der var ingen væsentlige ændringer fra sidste år, men regnskabsteknisk er der nu lavet regnskab separat for Årsmødet, hvilket har været et stort ønske fra tidligere års GF. Dette har gjort regnskabet væsentlige mere overskueligt. Således fremgår af årsregnskabet for DRS nu kun DRS Medlemsblad nr. 1 marts 214 7

8 nettoresultatet fra årsmødet. Økonomien er god. Bestyrelsen fremsatte derfor forslag om at der uddeles legater af størrelsesorden ca. kr. 5 til aktiv deltagelse i kurser og kongresser, som medlemmer kan søge. Nærmere info vil blive givet på hjemmeside og i medlemsbladet. Forslaget blev af forsamlingen vedtaget. 5. Redegørelse for budget samt fastlæggelse af kontingent Budgettet blev godkendt med fastholdelse af kontingent på kr. 52 for ordinære medlemmer. 6. Rettidigt indkomne forslag. Ingen forslag indkommet. 7. Valg til bestyrelsen Erik Morre Pedersen var på valg og ønskede ikke at genopstille efter at have siddet i alt 5 år i bestyrelsen. Som ny bestyrelsesmedlem blev Lasse Nørgaard, Radiologisk Afdeling Aarhus Sygehus, valgt uden modkandidater. 8. Valg af revisor og -suppleant DRS foreslår: Nikolaj Borg Mogensen og Anna Rosted (suppl.) Begge genvalgt uden modkandidater. 9. Eventuelt. Ledende overlæge Eva Brems, Viborg, kommenterede det forestående arbejde/revision af specialplanen for Diagnostisk Radiologi. Hun angav, at de ikke højtspecialiseret enheder har været dårlig repræsenteret i arbejdet med specialplanen tidligere, og ønskede ikke at dette skulle gentages. Hun opfordrede DRS bestyrelse til at tage det med i overvejelserne, når repræsentanter skal udvælges. Ligeså angav overlæge Søren Rafaelsen, Vejle, at der jo også foregår forskning på ikke højt specialiseret enheder, hvilket ikke fremgår af eksisterende specialeplan. DRS bestyrelse tog kommentarerne til efterretning. Referent Lars Peter Larsen (sekretær DRS) 8 DRS Medlemsblad nr. 1 marts 214

9 Få mere ud af dine biopsier. Mere kontrol. Biopsinålens åbne skruespids giver dig mulighed for at indsamle prøven fra præcist det sted, hvor nålens distale spids er placeret i læsionen. Bedre synlighed. Biopsinålens skruespids har flere topografiske detaljer end almindelige biopsinåle, så du kan se den meget tydeligt under ultralyd. Flere muligheder. Biopsinålens skruedel har høj kapacitet, hvilket giver dig mulighed for at tage en generøs vævsprøve med et enkelt stik og minimal blødning.* Mere kontinuitet. Spirotome-nålesættet til bløddelsbiopsi gør det muligt for dig at indsamle en enkelt, kontinuerlig biopsiprøve af høj kvalitet frem for adskillige mindre prøver. Spirotome S OFT-TISSUE BIOPSY NEEDLE SET Store, intakte og kontinuerlige prøver er nøglen til at give dine patienter grundigere diagnoser og meget målrettede behandlinger. Oplev, hvorfor mere er bedre med Spirotome-nålesættet til bløddelsbiopsi. * Cornelis A, Verjans M, Van den Bosch T, et al. Efficacy and safety of direct and frontal macrobiopsies in breast cancer. Eur J Cancer Prev. 29;18(4): COOK 214 IR-DMRADV-SPIRO-DA-2141

10 Dansk Radiologisk Selskab Kapitalbevægelse og Formue BANKKONTI Saldo Primo Ultimo Lægernes Pensionsbank Pålydende saldo Driftskonto Pålydende saldo Lægernes Pensionsbank Pålydende saldo Årsmødekonto Pålydende saldo Indestående på bankkonti i alt Årets kapitalbevægelse / Årets resultat

11 DRS årsregnskab 213 lndtægter: Medlemskontingent Reonskab 212 Budqet 213 Reqnskab 213 Budqet Annonce indtægt Tilskud Diverse Overskud årsmøde 213 '11.58 Bankrenter Indtæqter i alt: Udgifter: Acta Foren ingskontin genter Medlemsbladet og medlemsudsendelser Hjemmeside Legater n Generalforsamling og videnskabeligt møde Arbejdsgrupper Bestyrrelsen Gaver Gebyr o.l. n Refferal Guideline Udqifter i alt: Arets resultat: Formue ultimo: Driftskonto København, Rue Nielsen, Kasserer /h;\,"ti G" hmonn,u, / Nikolaj Borg Mogensen, Revisor

12 Bevægelser på årsmødekontoen i forbindelsen med afholdelse af årsmøderne 213/14 Indtægter: Regnskab 212 Regnskab 213 Afsluttet årsmøde Afsluttet årsmøde Skyldig til årsmøde Skyldig til årsmøde Indtægter ialt: Udgifter: Afsluttet årsmøde Afsluttet årsmøde Uafsluttet årsmøde Uafsluttet årsmøde Udgifter ialt: Pålydende saldo ultimo: Årsmødekonto Samlet indestående ultimo på driftskontoen og årsmødekontoen Samlet indestående ultimo

13 Dansk Radiologisk Selskab c/o Kristina Rue Nielsen Wilhelm Marstrandsgade 8 21 Kbh. Ø Opgørelse af Indkomst og formue for Årsmøde Januar 213 CVR NR: Udført af revisor: Dorthe Køie

14 Resultatopgørelse, Kursusdeltager pr. 1. august 213 Side1 Indtægter Kursusdeltagere: Indtægter Udgifter kursusdeltagere: Hoteludgifter Sociake arrangementer I alt Udgifter Foredragsholdere: Foredragsholdere Tilskud :Lægevidenskabelige Selskaber LVS (tidligere DMS) Rejseudgifter Hoteludgifter Sociale arrangementer Gaver I alt Udgifter Arrangører: Hoteludgifter Sociale arrangementer Rejseudgifter Kontorartikler-Pc-udstyr Sekretærassistance 5. Regnskabsassistance 13.5 I alt % til Udstillere Udgifter i alt Underskud Kursister

15 Side 2 Resultatopgørelse, Udstillere Pr. 1. august 213 Overført fra side Indtægt Udstillere: Standleje Stand-deltagere Salg parkering I alt Udgift Udstillere: Lokale-hotel udgifter Sociale arrangementer Parkering I alt Udgifter Arrangører: 5% af udgifterne overført fra, arrangører, kursusdeltagere I alt Bankgebyr Udgifter i alt Overskud Udstillere I alt: Overskud Kongres, primær drift 11.58

16 Formueopgørelse pr. 1. august 213 Side 3 Aktiver: Debitorer Andre tilgodehavender Likvid beholdning Aktiver i alt: Passiver: Egenkapital primo Overskud 212 udbetalt Årets overskud Skyldig moms: Egenkapital pr Udgående moms 11.5 Indgående moms Momstilsvar 212 skyldigt Anden gæld: Mellemregning D.R.S Skyldige omkostninger 15. rentetilskrivning Anden gæld i alt Passiver i alt Foreningen er ikke registreret som en erhvervsdrivende virksomhed. København, den:..

17 Beretninger fra udvalg ESR National Societies Referral guidelines: ESR er koordinator af et EU støttet projekt vedrørende udvikling af imaging referral guidelines in Europe. Arbejdet påbegyndtes i 212 og skal munde ud i et Clinical Decision Support baseret system som udvikles af, og løbende skal revideres af ESR. Det er besluttet at disse guidelines skal baseres på de eksisterende engelske (Irefer) og franske guidelines Alliance for MRI: Arbejdet i alliance for MRI er afsluttet i 213. EU-direktivet vedrørende grænseværdier for ophold i elektromagnetiske felter i arbejdsmæssige forhold blev endeligt vedtaget med en undtagelse for arbejde med Medicinsk MR. ESR og EU: ESRs målsætning er at EU anbefaler at speciallægeuddannelsen i EU lande er på 5 år (p.t. minimum 4 år). Endvidere at det radiologiske speciale alene beskrives som radiology (ikke diagnostic radiology). E-learning: ESR arbejder fortsat på at udvikle e-learning portalen. Blandt andet er formålet at radiologer, som vil eksamineres for at erhverve det Europæiske diplom i radiologi kan forberede sig på dette via e- learning. Man efterspørger i ESR frivillige der vil være med til at vedligeholde/videreudvikle e-learning portalen. European Congress of Radiology (ECR): Fra 215 vil man navngive sessioner på en ny måde. Sessionerne er klassificeret i fire typer strækkende sig fra basale til subspecialiserede radiologiske emner. De nye kategorier kaldes: Rising stars, The Beauty of Basic Knowledge, ECR Academies og ECR Master Classes. /Annika Langkilde ESR Research Committee Der er som det første etableret to nye arbejdsgrupper underparaplyen af ECR (RC): a) Working group on Personalized medicine b) Working group on Research in Education and Training. Bestyrelsen i RC Research Committee Board arbejder på at forstærke ESR samarbejdet med EIBIR bl.a. ved at udvikle guidelines i dataoverlevering. RC har i Insights Into Imaging den 16. april, offentliggjort MD PhD programmer indenfor billeddannelse samt resultater fra en Europæisk spørgeundersøgelse. Download here. Imaging Biomarkers Subcommittee samarbejder med RSNAs Quantitative Imaging Biomarkers Alliance (QIBA) og med Billedgruppen fra European Organisation for Reasearch and Treatment of Cancer (EORTC). De organiserer et fuldt ESOR kursus om Imaging Biomarkers som finder sted til Juni 214 samt en Special Focus Session om Imaging Biomarkers ved ECR 214 og ECR 215. Denne arbejdsgruppe er i gang med et reklame fremstød til at fremme oplysning om betydningen multicenter forsøg mellem interesserede forskere og institutioner som fx EIBIR. DRS Medlemsblad nr. 1 marts

18 Arbejdsgruppen Personalised Medicine er ved at udarbejde program for deres mission, dette vil snart være at finde på linket: here. Denne arbejdsgruppe er ansvarlig for aktiviteterne med European Alliance for Personalisede Medicine (EAPM) og samtaler med European Association for Predictive, Preventive and Personalised Medicine (EPMA). Der arbejdes på en opdatere tidligere udsendte Medical imaging in personalised medicine: a white paper of the research committee of the European Society of Radiology (ESR) published by the ESR Research Committee on September 29, 211. Arbejdsgruppen: Working Group on Reasearch in Education and Training Working Group on Research in Education and Training har sit første møde i december. Formålet for denne gruppe er at arbejde videre på tidligere udsendte dokumenter (first paper) for samarbejdet mellem RC og ECR Education Committee angående det europæiske trænings curriculum European Training Curriculum /Vibeke Løgager ESR Radiology Trainee Forum Til Generalforsamlingen (GF) i RTF i marts 213 ved ECR, blev hele bestyrelsen, på nær en, udskiftet. Fokusset har siden været at få overblik over hvordan uddannelsen til speciallæge er i de forskellige lande og hvordan man kontrollerer viden efter endt uddannelse. Flere lande har eksamener. Enkelte lande bruger ESR s curriculum og ESR s europæiske eksamen som test efter endt specialisttræning (EDiR, European Diploma in Radiology). På GF blev der også talt meget for den europæiske eksamen og fordelene ved denne. Som udgangspunkt er det også godt at have et vist fælles niveau for radiologer, fx når læger bevæger sig rundt i Europa mhp. arbejde. I forhold til danske forhold er der et problem mht. opbygningen, hvor EDiR er delt op som 3+2 år og den danske er 1+4 år. Endvidere vil der være problemer ifht. at vi tit i den danske speciallægeuddannelse er på specialiserede afdelinger i de sidste 1½ - 2 år og har den brede radiologi liggende tidligere. Endvidere er EDiR meget detaljeret med utallige læringsmål - over 1 sider. Dette er noget vi i Danmark generelt har arbejdet hen imod at fjerne i logbøgerne, og i stedet have mere brede mål for de forskellige kompetencer. EDiR er baseret på samme grundlæggende tanke med lægeroller og kompetenceniveauer, som vi bruger i vores uddannelse til speciallæge i Danmark. Alt i alt har ESR lavet et stort arbejde, og alle kan finde inspiration i læringsmålene i EDiR, som kan findes online på: Mht. udveksling af radiologer under uddannelse findes der som nævnt tidligere år: ESOR s scholarship program. Hvor der er aftaler både indenfor og udenfor Europa. På initiativ fra den Slovenske RTF, er der i 213 blevet lavet enkelte korte besøg af 14 dages varighed indenfor ESR. Dette kunne være en måde at opleve et andet lands radiologiske virke. Det er ikke så formelt og hvis nogen skulle have interesse er det blot at kontakte undertegnede, som så vil kontakte RTF en i det pågældende land. /Lasse Nørgaard 18 DRS Medlemsblad nr. 1 marts 214

19 Nordisk forening for Medicinsk Radiologi Nordic Radiology EU I 213 blev der afholdt nordisk kongres i Bergen. Kongressen var velbesøgt med spændende videnskabeligt program. DRS havde uddelt flere legater til unge danske radiologer som deltog med frie foredrag samt repræsenterede Danmark i årets case-competition, hvor sejren i år gik til Sverige. Der har været 2 styrelsesmøder i løbet af 213: I forbindelse med ECR i Wien og Nordisk kongres i Bergen. Anders Hemmingsson og Sven Ola Hietala fra Sverige er blevet udnævnt til æresmedlemmer. Nordiske pris for 213 blev tildelt Tone Rønnaug Enden fra Norge. I 215 vil nordisk kongres blive afholdt i Malmø i forbindelse med den svenske røntgenvecka, og i 217 går turen til Island. /Birthe Højlund Bech. UEMS. European Union of Medical Specialist - Radiology Section. Denne organisation svarer til LVS på europæisk niveau. Aktiviteterne var nærmest ikke eksisterende i radiologisektionen i 212, men nu er der begyndt at ske lidt igen. Efter min opfattelse er der en del overlap med de initiativer som kommer fra ESR, men UEMS er den officielle høringspartner i forhold til EU. Der blev hold to møder i 213: I Wien til ECR i marts og i Barcelona 12. oktober 213. Der foreligger endnu ikke officielle referater fra mødet i Barcelona hvor jeg desværre ikke havde mulighed for at deltage. I Wien var der enighed om at opgradere samarbejdet med ESR og det blev foreslået at formanden for ESR POC (professional organisation commitee) skal tilknyttes som ikke stemmeberettiget medlem af the executive board of UEMS section Radiology. Allerede nu er der et fælles samarbejde i den europæiske inspektorordning ETAP (european Training Assesment Program). /Bithe Højlund Bech LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber. Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber har aktuelt 119 medlemsselskaber med i alt medlemmer, heraf lægelige medlemmer og ikke-lægelige medlemmer. Organisationens overordnede formål er at få mest mulig indflydelse på de politiske beslutningsprocesser, der er kærneområder for de lægevidenskabelige selskaber. LVS er bl.a. repræsenteret i det Nationale udvalg for Kliniske Retningslinier, det Rådgivende udvalg for Specialeplanlægning og i det Nationale råd for Lægers Videreuddannelse. Det årlige repræsentantskabsmøde blev afholdt 13. nov 213, hvor jeg desværre ikke havde mulighed for at deltage. Der er udgivet en årsberetning for organisationen som kan læses på LVS hjemmeside: -- klik på OM LVS og derefter Repræsentantskabet. På hjemmeside kan man også finde aktuelle debatindlæg mm. /Birthe Højlund Bech DRS Medlemsblad nr. 1 marts

20 Japanese Scandinavian Radiological Society (JSRS) JSRS blev stiftet i 1985 med det formål at fremme samarbejdet mellem japanske og nordiske radiologer, bl.a. ved at formidle studieophold for yngre radiologer og ved at afholde fælles videnskabelige symposier. Det mere teknisk betonede Nordic-Japan PACS symposium har været afholdt siden 199, med det formål at udveksle erfaringer om udviklingen af PACS som modpol til den centraleuropæiske og amerikanske dominans i en tid før DICOM standarden. Siden 1993 har to selskaber afholdt fælles symposier. (Tidligere fælles symposier er afholdt i Tokyo 1993, Stockholm 1996, Kobe 1998, Oslo 21, Yamagata 24, Stockholm 26, Tokyo 28, Vejle 21 og Tokyo 212). De frie foredrag har en fremtrædende plads ved symposierne der har altid været et forum, hvor vi lader fremtidens radiologer komme til fadet, så de kan holde deres måske første engelsksprogede foredrag i et venligt miljø i modsætning til de mere aggressive ECR og RSNA forsamlinger. I 214 er det igen den Nordiske del af selskabet, der afholder kongressen, det bliver juni 214 i Naantali ved Turku i Finland under ledelse af Professor Hannu Aronen. Se oplysninger om program og tilmelding på Deadline for indsendelse af abstract er 15. feb 214 jeg vil opfordre specielt unge DRS medlemmer, til at komme frem på banen og repræsentere Danmark under de frie foredrag. En fin chance for at få et internationalt foredrag på sit CV. JSRS omfattende netværk står til rådighed for alle DRS medlemmer, så hvis man har ønsker om studieophold eller forskningssamarbejde med radiologiske afdelinger i Japan eller de andre Nordiske lande, så kontakt undertegnede, så vil vi finde afdelinger med tilsvarende interesser og formidle kontakten. Undertegnede har været sekretær/kasserer for den skandinaviske del af selskabet siden 21, og havde formandskabet fra 26 og frem til Vejle mødet i 21. Siden 213 har jeg været webmaster på selskabets hjemmeside /Finn Mathiesen Beretning fra specialistuddannelsesudvalget blev for de specialespecifikke kurser et anderledes år. I februar meddelte Sundhedsstyrelsen at budgetter for hele 213 blev beskåret med 2%. Beskeden kom, efter at to af årets kurser allerede var blevet afholdt. Vi har i diagnostisk radiologi kunne klare besparelsen ved at resten af årets kurser var uden budget til mad og drikke. Selvom det naturligvis var besværligt for alle og krævede nytænkning omkring mulighed for frokost nogen steder, blev det dog i alle tilfælde løst. Tak til alle som har ydet en særlig indsat her og tak til de afdelinger, som har hjulpet. Vi har således klaret besparelsen uden aflysning af kurser, noget som flere andre specialer har været nødt til at gøre. Vi arbejder forsat med at få kursusmateriale og programmer på DRS s hjemmeside. Der bliver på kurserne fortsat fokuseret på deltagerinvolvering og afholdelse af test. 2 DRS Medlemsblad nr. 1 marts 214

21 Timetallet på 21 timer og fordelingen imellem de teoretiske kurser har været uændret, men flere kurser har komprimeret undervisningen på færre dage i henhold til vejledning fra Sundhedsstyrelsen. Delkursuslederne i diagnostisk radiologi har igen i 213 leveret en fremragende engageret indsats. De fortsatte positive kursusevalueringer afspejler det store arbejde fra delkursuslederne. Delkursuslederne og stedet for kursusafholdelse har været uændret: Thorax- & Onkologisk radiologi: Finn Rasmussen & Henrik Torp Madsen, Århus Abdominal radiologi: Eva Fallentin & Eli Rappeport, København Fysik & Radiobiologi: Erik Andersen, København Teknik & Strålebeskyttelse: Hanne Waltenburg & Lars Møller Sørensen, København Muskuloskeletal radiologi: Anne Grethe Jurik & John Gelinck, Århus Urogenital radiologi: Arne Hørlyck & Jan Solvig, Århus Neuroradiologi: Edith Nielsen & Leif Sørensen, Århus Mammaradiologi: Walter Schwartz, Odense Kar/intervention: Lars Lønn & John Grønvall, København Pædiatrisk radiologi: Graziella Andersen og Karin Kastberg Pedersen, Ålborg En stor tak for flittig hjælp fra sekretær Pia Frese Berg, Røntgen- og Skanningsafdeling, Gentofte Hospital. Vi er næsten dagligt i kontakt med en kursist enten på mail eller telefon, og uden Pia ville der ikke være noget overblik. Yderligere oplysninger om kurserne og kursusrækken i 214 se uddannelse-speciallæge kurser, hvor der også findes FAQ omkring specialespecifikke kurser. /Elisabeth Albrecht-Beste, Hovedkursusleder Rapport fra Acta Radiologica Der har siden sidste generalforsamling været afholdt styrelsesmøde i Acta Radiologica 21. maj 213, Bergen. Der blev på mødet giver følgende relevante informationer: Årgang 212, volumen 53, udkom i 1 hæfter, i alt 1.24 sider, hvilket stort set er uændret sammenlignet med 211.Indsendelse af manuskripter til tidsskriftet er øget markant. I 212 blev der indsendt 136 manuskripter mod 75 i 211 og dette har medført en procentvis øgning af afviste manuskripter foruden en forlængelse af tiden fra accept til definitivt print (på mødetidspunktet 1 mdr.). Accepterede artiklerne kommer dog hurtigt i PubMed og bliver tilgængelige via Epub ahead of print. Dette foregår automatisk og uden omkostning for forfatterne, men hvis man ønsker et manuskript gjort frit tilgængeligt (open access option) skal der betales et gebyr til forlaget Sage på 16 GBP/3 USD. Antal dage fra indsendelse af manuskript til accept/reject har gennemsnitlig været ca. 6 uger inklusiv evt. tid til revision. Der arbejdes løbende med at nedsætte denne periode. Opsætning af artikel-layout blev besluttet ændret til en mere tidssvarende stil og fremover anvendes standard Vancouver system til referenceopsætning, da det er tilgængelig i de fleste referencegenereringssystemer. DRS Medlemsblad nr. 1 marts

22 Tidsskriftets Impact Factor var 1,36 i 212 ligesom i 211, men det forventes at den stigende reject-rate vil øge Impact Factor. Muligheden af at udvide antal volumes/sideantallet diskuteres for at reducere trykningstiden, men da det kan påvirke Impact Factor i negativ retning vil der i 213 uændret være 1 volumes. Acta har et Advisory Board som aktuelt bla. inkluderer ikke aktive medlemmer. Det besluttes at diskutere ændring af Advisory Board ved næste møde i 214 Det har siden november 211 været muligt at indsende manuskripter til søster tidskriftet Acta Radiologica Short Reports (AR Short Reports, Det anvendes hovedsagelig til case reports, men også original artikler uden væsentlige metodologiske aspekter. Det er et forfatter-betalt online tidsskrift med økonomi baseret på betaling af 6 GBP per publikation, men artiklerne gennemgår sædvanlig peer review og indiceres i PubMed/MEDLINE databasen. Der har været forholdsvis stor interesse for denne del af Acta. Xenia Forsselliana stipendiet blev i 212 tildelt Dr. Anselm Schulz, Department of Radiology and Nuclear Medicine, Oslo University Hospital for artiklen Impact of contrast-enhanced intraoperative ultrasound on operation strategy in case of colorectal liver metastasis Acta Radiol : Manuskriptbehandlingen har uændret været digital via Manuscript Central (http://mc.manuscriptcentral.com/srad), varetaget af SAGE (www.sagepub.com). Adgang til tidsskriftet fås via DRS hjemmeside hvor der er et Acta logo til login. Der logges på vha. medlemsnummeret til DRS og en personlig adgangskode som erhverves ved første login. Der er i 213 etableret mulighed for alert med oversigt over artikel indhold til såvel hovedtidsskriftet som Acta Short. Dette kan sættes op via Acta s hjemmeside. /Anne Grethe Jurik Årsrapport fra European Society of Gastrointestinal Radiology, ESGAR 213 ESGAR s årsmøde blev afholdt i juni måned i Barcelona. Der var over 17 deltagere til mødet og der var indsendt 584 abstrakts. Mødet var godt planlagt og for de fleste GI sygdommes vedkomne blev diffusions vægtet MR diskuteret. Næste årsmøde er i Salzburg ( juni 214), hvor der vil være fokus på abdominal vaskulær billeddiagnostik. De næstfølgende år vil møderne blive afholdt i Paris 215, Prag 216 og Rom 217. Der er på det seneste fremkommet flere ESGAR guidelines. Konsensus for Crohn sygdom kan findes i Journal of Crohn s and Colits 213;7: Praktiske MR guidelines for MR af rektal cancer er offentliggjort i Eur Radiol. 213;23: De seneste CT kolografi konsensus statements findes i Eur Radiol. 213;23:72-9 og er i overensstemmelse med de nye danske retningslinjer udarbejdet af bla Henrik Nørgaard. Et af de nye tiltag er anbefaling af Tagging og struktureret røntgenbeskrivelse og skal anvendes i forbindelse med screening for kolorektal cancer, når koloskopi ikke kan gennemføres. Der er også nye guidelines for lever MR og den første fælles rapport findes i AJR 213;21: Gadoxetat (Primovist) forstærket MRI har en høj sensitivitet og specificitet ved diagnostik af lever tumorer. Danmark er et af to eneste lande i verden, hvor Primovist ikke er godkendt endnu. Foruden årsmøder og guidelines står ESGAR også for en række workshops. I september var der en lever workshop i Stockholm ledet af Lennart Blomqvist. Der var over 4 deltagere og enkelte af deltagerne kom 22 DRS Medlemsblad nr. 1 marts 214

23 helt fra New Zealand. Udover lever MR blev CT og CEUS grundigt gennemgået. Det var meget interessant at se pseudolæsioner i leveren på CT pga third inflow. Prof. Clevert fra München havde en session med elektronisk publikums afstemning efter hver video case af Sonovue forstærket lever ultralydskanning. Meget spændende, lærerigt eller bekræftende afhængig af deltagernes erfaring. Næste levermøde bliver i Basel. I april var der ESGAR CT kolografi workshop i København med 9 deltagere. Der var hands-on træning med svære cases. Næste CT kolo workshop er d april 214 i Oslo, under ledelse af Anders Drolsum. I rækken af pancreas workshops er næste møde i Dublin til maj. ESGAR har også en tarm MDT workshop. Yderlige information findes på Antallet af Esgar medlemmer er i stigning og er nu oppe på Indmeldelse er mulig via hjemmesiden. /Søren Rafaelsen, overlæge Webmaster: Intet at berette v/michael Bachmann Nielsen Efteruddannelsesudvalget: Intet at berette v/michael Bachmann Nielsen CME udvalget: Intet at berette v/niels Skovgaard International Society of Radiology: Intet at berette v/michael Bachmann Nielsen ESR Professional Organisation Committee: Intet at berette v/vibeke Løgager ESR Education Committee: Intet at berette v/ Elisabeth Albrecht-Beste Automatisk ved nyt ACTA Radiologica Hver gang et nummer af Acta Radiologica udgives og er til rådighed til at læse online, kan SAGE (udgiver af ACTA Radiologica) sende en e- mail til medlemmer af Dansk Radiologisk selskab, der er registreret til at modtage en sådan . en viser indholdsfortegnelsen af artikler og emner, som pågældende nummer indeholder. Hvis du ønsker denne service skal du gøre følgende: Benyt dig af følgende link: Hvis du allerede er registreret hos SAGE skal du blot logge på med dit brugernavn og adgangskode. Hvis du ikke allerede er registreret skal du klikke på tilmelder-linket. Indtast dine oplysninger. På højre side af tilmeldingssiden, skal du sætte kryds i kategori: Clinical Medicine. Vælg dernæst Registrer. Hernæst vælges Alert Resumé & Preference link, så du kun modtager Acta Radiologica indberetninger. Dette er meget vigtigt, da du ellers vil modtage advarsler for alle tidsskrifter i clinical Medicine kategori fra SAGE. Vælg Manage Content Alerts for all SAGE Publications Journals. Under Radiology finder du Acta Radiologica. Sæt kryds i alle boksene. Tryk på Gem øverst på Radiologisk afsnit! Det er det. Du vil herefter modtage en for at fortælle dig, hver gang et nyt spørgsmål er online!lars Peter Larsen, sekretær, DRS bestyrelse DRS Medlemsblad nr. 1 marts

24

25 Status og perspektivering på speciallægeuddannelsen i diagnostisk radiologi Fremlagt på årsmødet 214 af Benedicte Lange Under Frie Foredrag på DRS årsmøde (http://www.drs-aarsmoede.dk/wp/foredrag) blev resultatet af en spørgeskemaundersøgelse, vi har foretaget blandt hoveduddannelsessøgende i Diagnostisk Radiologi efter speciallægereformen vedrørende opnåede kompetencer og uddannelsesmiljø, præsenteret. Den fulde undersøgelse er blevet optaget af Ugeskrift for Læger og kan for de interesserede læses her som netversion (http://ugeskriftet.dk/videnskab/hver-tredje-hoveduddannelseslaege-i-diagnostisk-radiologi-foeler-sig-ikkerustet-til-1). Det mest overraskende ved undersøgelsen var at kun 23,1% - 29,7% erklærede sig enige i at føle sig rustede som speciallæge i rollerne leder/administrator, akademiker og sundhedsfremmer. Det samme gjaldt for kun 54,9% - 69,2% med hensyn til rollerne medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder og professionel. Universitetshospitalet angives som værende det bedste uddannelsessted for 5 af 11 roller (diagnostik, komplikationer, vagt, videnskab, forskning). 5 roller vurderes af flest som ligeværdigt opnåede (kommunikator, samarbejder, leder, sundhedsfremmer og professionel), mens regionshospitalet vurderes som marginalt bedst med hensyn til opnåelse af praktiske færdigheder. Figur 1. Procentuel fordeling af hoveduddannelsesforløbenes sammensætning Med hensyn til sammensætning af forløb har 89,3 % 1 års regionshospitalsophold i forskellige kombinationer med 3 års universitetsophold som 1., 2. eller 3. prioritet, hvilket kun 38 % aktuelt har (se figur 1).Sundhedsstyrelsens ønsker opprioritering af generalistkompetencer i speciallægeuddannelsen. Uanset om dette vil medføre en opprioritering af varigheden af uddannelsesophold på regionshospitaler, mener vi at det er nødvendigt at afklare, hvordan man optimerer uddannelsesmiljøet her samt hvordan man ruster de uddannelsessøgende bedre til specielt rollerne som medicinsk ekspert og akademiker, da disse må anses for at være meget centrale med hensyn til specialets fortsatte udvikling og kvalitetssikring. Vores undersøgelse skal betragtes som oplæg til videre diskussion af hvordan uddannelsesforløbene kan optimeres, gerne på tværs af specialer. DRS Medlemsblad nr. 1 marts

26 Foreningen af Yngre Radiologer præsenterer FYR nyt Forår 214 arrangementer Januar: blev der afholdt FYR quiz ved DRS årsmødet. Tillykke til vinderne Hanne Sandstrøm, Roskilde (Bedste speciallæge) og Iben Andersen, Århus (Bedste uddannelseslæge) April: Der er planlagt et foredrag om børneradiologi d. 9/4-14 på Rigshospitalet kom og hør om børnethorax ved ovl. Karen Damgaard og børnefrakturer ved ovl. Karen-Lisbeth Dirksen. Juni: Sommerfest og generalforsamling dato endnu ikke fastlagt. Læs mere på eller find os på facebook: FYR Foreningen af Yngre Radiologer FYRs bestyrelse MIRA er en forening for medicinstuderende med interesse for radiologi. Formålet med at starte gruppen, som nu er et år gammel, var og er stadig at udbrede kendskabet til den radiologiske billeddannelse blandt de studerende. Derudover er MIRA et samlingspunkt for studerende, der overvejer radiologi som fremtidigt speciale. For at skabe mest mulig dynamik og aktivitet i foreningen, afholder vi i samarbejde med radiologer, oplæg om brede radiologiske problemstillinger som de fleste medicinstuderende og yngre læger møder i klinikken og til eksamen, herunder røntgen af thorax, knoglerøntgen, CT-abdomen og lignende. Udover den brede tilgang til radiologien, prøver vi også at holde oplæg om emner, som er mere specialefokuserede for de særligt interesserede; sidste semester afholdte Charlotte Trampedach og Thomas Vejborg oplæg om livet som yngre radiolog og dette semester vil vi fokusere på interventionel radiologi. Se mere om foreningen på mira-kbh.dk. Alle er meget velkomne til at kontakte os ved spørgsmål eller ideer til foreningens videre arbejde. 26 DRS Medlemsblad nr. 1 marts 214

27 Vindere fra årsmødet 214 Vindere af FYR quizzen på årsmødet 214: Hanne Sandstrøm, Roskilde (bedste speciallæge) Iben Andersen, Århus (bedste uddannelseslæge) Vinder af Poster konkurrence årsmødet 214: Martin Lundsgaard Hansen, Rigshospitalet Modtager af Bent Madsens og Ejvind Mosekildes legat: Stefan Harders, Regionhospitalet Horsens Tillykke til jer alle! Kurser: Her følger en oversigt over radiologiske kurser og konferencer. Nærmere information kan findes på Maj 214: : Euroson 214 (26th Congress of the European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology) Tel Aviv, Israel. Juni 214: 4.-6.: ESER annual Scientific Meeting 214, Wien, Østrig : Meeting of the Japanese Scandinavian Radiological Society, Turku, Finland. September 214: : Ultrasound Methods in Gastroenterological Dilemmas - 1th International Congress on Interventional Ultrasound, Herlev Hospital, Denmark. DRS Medlemsblad nr. 1 marts

28 A91CT-938-A1-76 siemens.com/somatom-force Two steps ahead VS. Trying to keep up Second best is not an option. Two steps ahead in Preventive Care, allowing a whole new range of patients to benefit. From kidney-friendly scanning to low dose early detection. Two steps ahead in Freezing Motion, helping to avoid preventable readmissions even in challenging situations. Introducing free-breathing CT imaging and the industry s fastest, most versatile scan mode. Two steps ahead in Decision Making, boosting diagnostic confidence with 4D imaging at half the regular dose and precise Dual Energy quantification. With the new SOMATOM Force, you are two steps ahead in all clinical questions. So stop trying to keep up get two steps ahead with the new SOMATOM Force. Answers for life.

Beretninger fra DRS Udvalg og kommiteer for året 2014

Beretninger fra DRS Udvalg og kommiteer for året 2014 Beretninger fra DRS Udvalg og kommiteer for året 2014 DRS Formandens skriftlige beretning Beretningen omhandler perioden fra januar 2014 til januar 2015 Dansk Radiologisk Selskab har i dag 741 medlemmer.

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING 1 SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING En spørgeskemaundersøgelse blandt hoveduddannelsessøgende vedrørende opnåede kompetencer og uddannelsesmiljø 2 Forfattere og publikation

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

2013% Videnskabeligt- møde:--------- DRS-og- DSKFNM- 23.<25.- januar- Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen

2013% Videnskabeligt- møde:--------- DRS-og- DSKFNM- 23.<25.- januar- Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen - 2013% Dansk%Radiologisk%Selskab%holder%i%år%sit%8.%årsmøde%sammen%med%Dansk%Selskab% for%klinisk%fysiologi%og%nuklearmedicin%videnskabelige%møde.%

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Deltagere: Kristina Rue Nielsen (KRN), Thomas Vejborg (TV), Thomas Bjerre (TB), Elisabeth Albrecht- Beste (EAB), Anette Koch Holst (AKH)

Deltagere: Kristina Rue Nielsen (KRN), Thomas Vejborg (TV), Thomas Bjerre (TB), Elisabeth Albrecht- Beste (EAB), Anette Koch Holst (AKH) Bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab 6-7. juni 2016 Radisson Blu H.C. Andersen Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C Deltagere: Kristina Rue Nielsen (), Thomas Vejborg (TV), Thomas Bjerre (TB), Elisabeth

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab

Dansk Neurokirurgisk Selskab Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2016 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 11. marts 2016 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af referatet

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS 1 Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS Mødested: Herlev Hospital Mødetid: 9.30-14.00 Dato: torsdag d. 26. sep. 2013 Tilstede: Professor Henrik S. Thomsen (HST), Overlæge Karin Kastberg Petersen (KKP),

Læs mere

Indhold: Den nye bestyrelse 2 Regnskab og budget 11 Nyt fra formanden 3 Beretninger 16 Formandens beretning 5 Nyt fra FYR 23 GF referat 7 Kurser 23

Indhold: Den nye bestyrelse 2 Regnskab og budget 11 Nyt fra formanden 3 Beretninger 16 Formandens beretning 5 Nyt fra FYR 23 GF referat 7 Kurser 23 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY Maj 215 Indhold: Den nye bestyrelse 2 Regnskab og budget 11 Nyt fra formanden 3 Beretninger 16 Formandens beretning 5 Nyt fra FYR

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Torsdag den 23. oktober 2014 Tid kl. 17.30 efter efterårsmødet Sted Odense Universitetshospital, Kirkesalen Dagsorden 1.

Læs mere

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY April 2011 Indhold: Formandens beretning 3 Referat fra generalforsamling i DRS 5 DRS regnskab 2010 9 DRS budget 2011 11 Udvalgsberetninger

Læs mere

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse. ATLS Denmark Fond har hjemsted i Lyngby

Læs mere

Forside quiz DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. Marts 2013

Forside quiz DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. Marts 2013 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY Marts 213 Indhold: Formandens beretning 4 Yngre læge til årsmøde 17 Generalforsamlingsreferat 6 FYR, FYR midt, FYR nord 18 DRS regnskab

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 Referat Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 1. Pernille Skejø blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen konstateredes rettidigt indkaldt. 2. Formandens beretning se bilag.

Læs mere

Palle Holck November Tirsdag den 22. september 2009 kl

Palle Holck November Tirsdag den 22. september 2009 kl Holck November 2009 DAGSORDEN: Tilstede:,, André, Allan og Niels. Afbud: Mikkel og Lars. Tirsdag den 22. september 2009 kl. 17.00 Hilton Copenhagen Airport hotel Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup Tlf. 32

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

Referat fra FS 27 general forsamling

Referat fra FS 27 general forsamling Referat fra FS 27 general forsamling Fagligt Selskab for Infektionsmedicinske Sygeplejersker Afholder generalforsamling 6. november 2014 klokken 16.00-16.45 Dansk Sygepleje Råd, Sankt Annæ Plads 30, 1250

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 Radisson Blu Hotel, mødelokale Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014

Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014 Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014 Mødested: Århus Universitetshospital Skejby Dato: 11. september Mødetid: 09.00-14.30 Tilstede: Professor Henrik S. Thomsen (HST), Overlæge Karin Kastberg Petersen

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi Indledning/baggrund Det håndkirurgiske fagområde varetager diagnostik, behandling og forskning indenfor sygdomme på hånden, i håndleddet samt på underarmen.

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Dato: 30. januar 2009 J.nr. 2007-12842/115764 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Tilstede: Afbud: J. Michael Hasenkam, Hans Kirkegaard, Ulla Breth Knudsen, Niels Qvist,

Læs mere

Love og vedtægter. 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond.

Love og vedtægter. 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. ATLS Denmark Fond Love og vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse ATLS Denmark Fond har hjemsted i Greve Kommune.

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Generalforsamling Fredag d. 4. marts 2016 kl På Bjerget * Vejle Sygehus

Generalforsamling Fredag d. 4. marts 2016 kl På Bjerget * Vejle Sygehus Generalforsamling 2006-2016 Fredag d. 4. marts 2016 kl.17-18 På Bjerget * Vejle Sygehus Dagsorden 1. Valg af ordstyrer 2. Beretning fra formanden 3. Beretning fra udvalg o.a. 4. Forelæggelse af revideret

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. DAGSORDEN DASAIMs ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper 4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond 5. Indkomne forslag 6. Regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans 1 af 6 03-04-2008 22:28 opdateret 12. juni 2005 Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Nyhedsbrev Bestyrelsen Kursus Love Indmeldelse Tidligere nyhedsbreve: Januar 2002 Maj 2002 Januar 2003 November

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle

Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretninger fra udvalg og delegerede 4. Aflæggelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Silkeborg d.4.april 2011 Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Rosengaardscentret Mandag d. 4. april 2011. kl.19 00 Til stede var: Andelsboligforeningen nr. Mødt Alice & Lars Steinicke

Læs mere

YNNN. Årsregnskab for perioden 1. januar 2015 til 30. september Indholdsfortegnelse

YNNN. Årsregnskab for perioden 1. januar 2015 til 30. september Indholdsfortegnelse YNNN Årsregnskab for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 Indholdsfortegnelse Kassererens beretning 1 Resultatopgørelse 2015 2 Balance 2015 3 Budget 2016 4 Kassererens beretning Bestyrelsen har

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014 Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014 Indledning DSMU har som hovedopgave at fremme viden om medicinsk uddannelse i en bred forståelse og forskning

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde. Tirsdag den 2. december 2008 kl i Lægeforeningen

Referat af bestyrelsesmøde. Tirsdag den 2. december 2008 kl i Lægeforeningen Godkendt 11. marts 2009 J.nr. 2007-14719/212292 Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 2. december 2008 kl. 16.00 i Lægeforeningen Tilstede: Thomas Gjørup (TG), Hanne Jørsboe (HJ), Jørn Starklint (JS),

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen Patienthotellet Odense

Andreas Balslev-Clausen Patienthotellet Odense Referat af møde i UDDU 09.09.11 1/5 Dagsorden 1. Computer simulation i den ortopædkirurgiske uddannelse. Oplæg ved Claus Ol Hansen, SAKS 2. Diskussion om anvendelse af computer simulation 3. Godkendelse

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Til stede: Britt Falskov, Pia Nimann Kannegaard, Susanne Bro, Ingrid Titlestad, Anders Rinnov, Rikke Krogh-Madsen 1) Konstituering af bestyrelsen: Pia Nimann

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin - Vedtægter 1. Navn og formål Selskabets navn er Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Navnet forkortes DASAIM og vil herefter i vedtægterne

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 Vi mødes 27 marts 2015 kl. 14.00 hos: Ovl. Frank Schiødt, Endokrinologisk, gastroenterologisk Afdeling I, 5. Tværvej, Indgang 60. Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23,

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2016

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2016 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere