Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet"

Transkript

1 Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af forligsmanden. Fremsættes et samlet mæglingsforslag ikke, træder overenskomstparterne sammen for at drøfte situationen. Medmindre andet da aftales, bortfalder nærværende fornyelsesaftale. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Der er mellem nedennævnte parter i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyelse udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling: 1. Protokollat om Elektroniske dokumenter 2. Protokollat om Attestation af feriekort 3. Protokollat om Lønforhold og betalingssatser 4. Protokollat om Pensionsmæssige optrapningsordninger 5. Protokollat om Lokalaftaler 6. Protokollat om Implementering af Direktiv 2010/18/EU om forældreorlov 7. Protokollat om Implementering af Europa Parlamentets og Rådets Direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde. 8. Protokollat om Slagteri- og Fødevareindustriens Uddannelses- og Samarbejdsfond, satsændring 9. Protokollat om Rådgivning og konsulentbistand m.v. til uddannelsesarbejdet i virksomheden 10. Protokollat om Forældreorlov 11. Protokollat om Akkumulering af frihed til selvvalgt uddannelse 12. Protokollat om Fælles aktivitet til fremme af praktikpladser 13. Protokollat om Slagteri- og Fødevareindustriens Uddannelses- og Samarbejdsfond 14. Protokollat om Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov 15. Protokollat Lønudbetaling jf. 20 stk og 3. afsnit 16. Protokollat om Slagteri- og Fødevareindustriens Kompetenceudviklingsfond, nye tiltag 17. Protokollat om Redaktionelle ændringer Rammeaftalen, akkord 18. Protokollat om Redaktionelle ændringer Rammeaftalen, hvilepauser 19. Protokollat om Anciennitetskrav ved sygdom 20. Protokollat om Generhvervelse af anciennitet 21. Protokollat om Gruppeliv 22. Protokollat om Lønoplysninger 23. Protokollat om Ikrafttrædelsesdatoer Herefter udestår ingen krav parterne imellem.

2 elektroniske dokumenter Parterne er enige om, at der i overenskomsterne indføres mulighed for, at virksomhederne med frigørende virkning kan aflevere feriekort og lønsedler og eventuelle andre dokumenter, der skal udveksles under eller efter det løbende ansættelsesforhold, via de elektroniske postløsninger, som måtte være til rådighed, f.eks. e-boks, eller via . Såfremt virksomhederne vil benytte sig af denne mulighed, skal medarbejderne varsles herom 3 måneder før medmindre andet aftales. Efter udløb af varslet kan medarbejdere som ingen mulighed har for at anvende den elektroniske løsning få udleveret de pågældende dokumenter ved henvendelse til virksomheden.

3 Attestation af feriekort Parterne er enige om følgende tekst til erstatning for den nuværende tekst 41 stk. 4, 2. afsnit: Bevis for, at medarbejderen skal have ferie, sker ved attestation af feriekortet eventuelt elektronisk. Attestationen sker til enhver tid efter samme regler som ferielovens regler for attestation af feriekontobeviser. Medarbejderen attesterer feriekortet med anførsel af feriedage samt dato for feriens begyndelse. Såfremt medarbejderen modtager ydelser fra en a-kasse eller en kommune, skal a-kassen eller kommunen attestere kortet, når medarbejderen holder ferie.

4 Lønforhold og betalingssatser København, den 26. februar 2012

5 Arbejdsmarkedspension 5, optrapningsordninger Parterne er enige om følgende: For ny indmeldte virksomheder, som ved indmeldelsen har en eksisterende pensionsordning som er på et højere niveau end 20 % af de overenskomstmæssige bidrag, men lavere niveau end de fulde bidragssatser, gælder: Optrapningsperioden påbegyndes ved indmeldelsen og løber uafhængigt af virksomhedens eksisterende pensionsordning. Allerede ansatte medarbejdere fortsætter med de aftalte bidragssatser i virksomhedens eksisterende pensionsordning. Bidraget skal dog altid mindst være på samme niveau som optrapningsordningen. Medarbejdere, som ansættes efter indmeldelsestidspunktet, har krav på samme pensionssatser som de medarbejdere, der var ansat forud for indmeldelsen. Optrapningsordning for medarbejdere omfattet af overenskomsten forudsætter, at pågældende medarbejdere er tilmeldt Industriens Pension.

6 Lokalaftaler Overenskomsten åbner mulighed for en række fravigelser og tilføjelser som kan medvirke til at sikre, at ændring af arbejdsvilkår sker i overensstemmelse med de ønsker, de lokale parter har. S tk. 1 Indgåelse af lokalaftaler Der kan mellem de lokale parter på virksomheden indgå s lokalaftaler for medarbejdere omfattet af overenskomsten. Organisationerne anbefaler at lokalaftaler udformes skriftligt. S tk. 2 De lokale parter Ved lokale parter forstås alene den på virksomheden valgte tillidsrepræsentant - hvor en sådan findes og virksomhedens ledelse. Hvis medarbejderne ikke har valgt en tillidsrepræsentant kan de i stedet udpege en talsm and, som kan repræsentere medarbejderne overfor ledelsen. Medarbejderne kan give talsmanden fuldmagt til at indgå lokalaftaler enten konkret i situationen eller helt generelt. S tk. 2 Uenighed om indgåelse af lokalaftale Manglende enighed om indgåelse af en lokalaftale kan ikke videreføres til en faglig voldgift, men kan drøftes under medvirken af DI og Fødevareforbundet NNF, hvis dette ønskes af en af de lokale parter. S tk. 3 Opsigelse af lokalaftaler Lokalaftaler kan opsiges af hver af de lokale parter med 3 måneders varsel til udgangen af en måned, medmindre længere varsel er aftalt/aftales i forbindelse med opsigelsen. Overenskomstparterne anbefaler den opsigende part til skriftligt at fremføre baggrunden for opsigelsen, herunder om opsigelse sker med henblik på genforhandling/justering eller med henblik på lokalafta len bortfald. Det kan forekomme hensigtsmæssigt, at de lokale parter inddrager overenskomstparterne, når en lokalaftale er opsagt. Hver af de lokale parter kan

7 derfor anmode om, at der afholdes et møde på virksomheden under overenskomstparternes medvirken forinden den opsagte lokalaftale udløber. Dette gælder tilsvarende for opsigelse af kutymer. S tk. 4 Lokalaftalens bortfald Når lokalaftalen bortfalder i henhold til afgiven opsigelse, og der ikke er indgået ny aftale om forholdet, gælder overenskomstens almindelige regler. S tk. 5 Inform ation til m edarbejderne Ved indgåelse af lokalaftaler eller opsigelse heraf informerer virksomheden de berørte medarbejdere herom, såfremt arbejdsforhold ændres væsentlig i forbindelse med indgåelsen/opsigelsen.

8 Implementering af Direktiv 2010/18/EU om forældreorlov. DI Overenskomst I v / DI og Fødevareforbundet NNF har i overenskomstperioden drøftet implementering af Direktiv 2010/18/EU om forældreorlov. Parterne optager drøftelser om implementering efter afslutningen af OK 2012.

9 Implementering af EuropaParlamentets og Rådets Direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde. Parterne er enige om at optage drøftelser om implementering efter afslutningen af OK 2012 og når loven er vedtaget.

10 Slagteri- og Fødevareindustriens Uddannelses- og Samarbejdsfond, satsændring Parterne er enige om, at 38 ændres til bestemmelser vedr. Slagteri- og Fødevareindustriens Uddannelses- og Samarbejdsfond. Til Slagteri- og Fødevareindustriens Uddannelses- og Samarbejdsfond indbetaler arbejdsgiveren 25 øre pr. time.

11 Rådgivning og konsulentbistand m.v. til uddannelsesarbejdet i virksomheden Parterne ønsker at styrke forudsætningerne for et samlet kompetenceløft og forbedring af virksomhedernes konkurrenceevne og den enkeltes beskæftigelsesmuligheder. Parterne er enige om at søge at styrke uddannelsesarbejdet i virksomheden. Dette kan ske ved at bruge overenskomstens muligheder og gøre uddannelsesarbejdet mere tilgængeligt for ledelse og medarbejdere, bl.a. gennem et større fokus på uddannelsesplanlægning. Parterne vil - for at understøtte ovenstående - gennem TEKSAM stille rådgivning til rådighed mhp. at gøre det lettere for virksomheder og medarbejdere at benytte de etablerede uddannelsestilbud, bl.a. de uddannelsestilbud, som er udviklet af parterne i fællesskab. Parterne vil i overenskomstens bestemmelser etablere mulighed for, at uddannelsesudvalget (alternativt SU, sekundært tillidsrepræsentant/ledelse) kan rekvirere besøg af TEKSAM s proceskonsulenter, når en af parterne ønsker det. For at kvalificere TEKSAM s rådgivning vil parterne bidrage med input til det katalog der inden etableres og som TEKSAM-konsulenterne kan anvende i deres samtaler med de lokale parter. Kataloget skal indeholde eksempler på brugervenlige redskaber samt vejledning til at bringe uddannelsesarbejdet videre i at anvende overenskomsternes muligheder for uddannelse og de mange udviklede uddannelsestilbud, herunder f.eks. kompetencepakkerne etableret mellem parterne. Yderligere vil kataloget indeholde vejledning til, hvordan der skabes kontakt til relevante uddannelsesudbydere samt vejlede til, hvor der kan gennemføres kompetenceafklaringer. Parterne vil indarbejde disse bestemmelser i overenskomsten. Ligesom der bør udarbejdes en mere specifik beskrivelse af TEKSAM-konsulenternes tilbud i denne sammenhæng, hvor det anbefales at inddrage TEKSAM-konsulenterne.

12 Forældreorlov Parterne er enige om, at det nuværende 32, fra afsnit 5 til 13 erstattes af følgende tekst: Arbejdsgiveren yder endvidere betaling under forældreorlov i indtil 11 uger. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til at holde 4 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. De resterende 3 ugers orlov ydes enten til faderen eller moderen. Betalingen i disse 11 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog max. 140,- kr. pr. time/22.446,- kr. pr. måned. De 11 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 11 uger varsles med 3 uger. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. Alle ovennævnte beløb fremkommer som et suppleringstillæg til den ved lovgivning fastsatte dagpengesats tillagt arbejdsmarkedsbidrag. Under de 14 ugers barselsorlov ydes forhøjet pensionsbidrag jf. arbejdsmarkedspensionsbestemmelsen.

13 Akkumulering af frihed til selvvalgt uddannelse Parterne er enige om i protokollat om uddannelse, at tilføje et nyt stk. 6. Det nye stk. har følgende ordlyd: Medarbejdere har ret til at afvikle ikke forbrugt uddannelse, jf. stk. 4 fra de forudgående to kalenderår. De ældste uger forbruges først. Det gælder dog ikke, hvis medarbejderen er i opsagt stilling, medmindre virksomhed og medarbejder før opsigelsen har aftalt perioden for uddannelsen.

14 Fælles aktivitet til fremme af praktikpladser Parterne er enige om i fællesskab at iværksætte en aktivitet til fremme af praktikpladser. Aktiviteten vil være med til at skabe opmærksomhed omkring uddannelse af såvel unge som voksne til dygtige faglærte og dermed sikre industriens virksomheder adgang til kvalificerede faglærte i fremtiden. Aktiviteten kan f.eks. være en praktikpladskampagne. Parterne vurderer, at en kampagne bør ses i sammenhæng med øvrige tiltag indenfor praktikpladsfremmende aktiviteter. Parterne er derfor enige om, at der mellem parterne indledningsvist formuleres et projekt, som nærmere analyserer en fælles aktivitet til fremme af praktikpladser. Parterne er enige om, at udgifter til projekt og fælles aktivitet for praktikpladser finansieres gennem Slagteri- og Fødevareindustriens Uddannelses- og Samarbejdsfond.

15 Slagteri- og Fødevareindustriens Uddannelses- og Samarbejdsfond De økonomiske og sociale forandringer, som slagteri- og fødevareindustrien står overfor i de kommende år, stiller øgede krav til de tillidsvalgte samt skærper kravet om et godt og konstruktivt samarbejde med ledelserne på virksomhederne. Samtidig øges kravet om en kompetent og veluddannet arbejdskraft, som afspejler at produktionen får et stadig større viden indhold. Den demografiske udvikling vil øge konkurrencen med andre brancher om at kunne tiltrække især unge mennesker til slagteri- og fødevareindustrien. Et incitament for de unge til at vælge slagteri- og fødevareindustrien kan være, at de kan se en karriere mulighed gennem et systematisk uddannelsesforløb, som DI og Fødevareforbundet NNF i samarbejde med andre relevante samarbejdspartnere udvikler. Stadig flere beslutninger om løn- og arbejdsforholde træffes lokalt på den enkelte virksomhed i et samarbejde mellem den lokale ledelse og de lokale tillidsrepræsentanter. For at gøre de lokale parter bedst mulig egnet til at kunne løse denne opgave, er DI og Fødevareforbundet NNF enige om at gennemføre og yde støtte til f.eks. uddannelse af tillidsrepræsentanter og oplysningsaktiviteter med samarbejdsmæssigt, uddannelsesmæssigt og erhvervsmæssigt sigte. I overensstemmelse med ovennævnte udvikling er DI og Fødevareforbundet NNF enige om at ændre Slagteri- og Fødevareindustriens Samarbejds- og Kompetenceudviklingsfond (20 øres fonden) til en egentlig uddannelses- og samarbejdsfond i overensstemmelse med den som bilag vedlagte formålsbestemmelse. Overenskomstparterne vil snarest efter afslutningen af OK 2012 gennemgå de nuværende vedtægter for 20 øres fonden med henblik på at foretage de nødvendige justeringer, herunder en revision af de gældende retningslinier.

16 - at udvikle uddannelser af relevans for den danske slagteri- og fødevareindustri og at virke for at højne uddannelsesniveauet for de i slagteri- og fødevareindustrien ansatte medarbejdere, - at etablere fælleskurser og andre former for fællesuddannelser af Fødevareforbundet NNF s medlemmer og virksomhedsrepræsentanter indenfor områder, der er relevante for slagteri- og fødevareindustrien, - at yde støtte til analyser af branchens udviklingstendenser og kompetencebehov, - at yde støtte til kampagner for øget fokus på uddannelsesplanlægning, motivation, og iværksættelse af uddannelser, - at yde støtte til bredere udviklingsopgaver herunder gennemførelse af særlige forsøgskurser indenfor intern og ekstern efter- og videreuddannelse af voksne medarbejdere, - at udvikle og yde støtte til projekter der kan være med til at fremme en øget produktivitet herunder vedligeholdelse af produktivitetsfremmende lønsystemer, - at afholde konferencer m.v. for Fødevareforbundet NNF s medlemmer samt repræsentanter for virksomhedernes ledelser om uddannelser og samarbejde, - i relation til slagteri- og fødevareindustrien udviklingsmuligheder, - at gennemføre særlig planlagte projekter og forsøg med henblik på tilvejebringelse af erfaringer og viden omkring nye undervisningsmuligheder og samarbejdsformer, - at iværksætte og yde støtte til studieophold i ind- og udland af relevans for udviklingen i slagteri- og fødevareindustrien, - at gennemføre eller yde støttet til aktiviteter, der er til gavn for den teknologiske udvikling, beskæftigelsen og slagteri- og fødevareindustrien generelt, herunder oplysningsaktiviteter med samarbejdsmæssigt, uddannelsesmæssigt og erhvervsmæssigt sigte, - at yde støtte til videregående uddannelse af tillidsrepræsentanter, - at gennemføre og yde støtte til andre aktiviteter efter fondens bestyrelses beslutning i hvert enkelt tilfælde Stk. 2. Herudover er fondens formål direkte eller gennem støtte - at styrke tillidsrepræsentantfunktionen og det lokale samarbejde, - at styrke tillidsrepræsentantens viden om virksomhedernes udviklingsmæssige, produktionsmæssige, driftsøkonomiske og konkurrencemæssige vilkår og betydningen af et godt og psykisk arbejdsmiljø, - at tilbyde nyvalgte tillids- og talsrepræsentanter et af TekSam udbudt uddannelses- og samarbejdsprogram af 2 gange 2 dages varighed.

17 Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov Parterne er enige om, at forhøjet pensionsbidrag jf. Arbejdsmarkedspension 6 ændres pr. 1. juli 2012 til følgende: Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 7,00/1.120,00 Arbejdstagerbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 3,50/560,00 Samlet bidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 10,50/1.680,00

18 Lønudbetaling jf. 20 stk og 3. afsnit Der er enighed mellem overenskomstparterne om at drøfte ovennævnte overenskomstbestemmelser med henblik på en modernisering af teksten.

19 Slagteri- og Fødevareindustriens Kompetenceudviklingsfond, nye tiltag Parterne er enige om, at indarbejde positivlisten for Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) i positivlisten for Slagteri- og Fødevareindustriens Kompetenceudviklingsfond (SFKF). Parterne er endvidere enige om at undersøge og arbejde for at Slagteri- og Fødevareindustriens Kompetenceudviklingsfond lægges ind under IKUF. Der er enighed mellem parterne at bestyrelsen for Slagteri- og Fødevareindustriens Kompetenceudviklingsfond udarbejder nye reviderede retningslinier.

20 Redaktionelle ændringer i Rammeaftalen vedr. metodeudvikling og akkord.

21

22

23

24 Redaktionelle ændringer i Rammeaftalen vedr. hvilepauser.

25 Anciennitetskrav ved sygdom I 31 ændres 12 måneders anciennitet til 9 måneders anciennitet.

26 Generhvervelse af anciennitet I 24 indsættes nyt stk. 6. Generhvervelse af anciennitet. Medarbejdere som afskediges med en uges varsel eller mere jfr. 24 stk. 1 og medarbejdere uden opsigelsesvarsel, som afbrydes i arbejdet på grund af arbejdsmangel eller én af de i stk. 1, a - e nævnte grunde, men genoptager arbejdet, når dette tilbydes dem inden for et tidsrum af 9 måneder, genindtræder i den på virksomheden tidligere opnåede anciennitet. Ancienniteten akkumuleres.

27 Gruppeliv Parterne er enige om i overenskomstperioden, at undersøge konsekvenserne i forbindelse med den stigende levealder og forhøjede pensionsalder i forbindelse med gruppelivsordningen i overenskomsten.

28 Lønoplysninger Nyt afsnit i 36 stk. 7. Lønoplysninger Stk. 7 Lønoplysninger På virksomheder som ikke har tilsluttet sig rammeaftalen vedr. metodeudvikling og akkord, udleveres kvartalsvise lønstatistikker til tillidsrepræsentanten. Nuværende stk. 7. Klageadgang ændres til stk. 8

29 Ikrafttrædelsesdatoer Protokollat 2, om Attestation af feriekort træder i kraft 1. maj 2012 Protokollat 10, om Forældreorlov træder i kraft 1. juli 2012 Protokollat 11, om Akkumulering af frihed til selvvalgt uddannelse træder i kraft 1. januar 2013 Protokollat 14, om Forhøjet pensionsbidrag under barsel træder i kraft 1. juli 2012 Protokollat 19, om Anciennitetskrav ved sygdom træder i kraft 1. maj 2013 Protokollat 20, om Generhvervelse af anciennitet træder i kraft 1. maj 2012 Alle øvrige protokollater træder i kraft 1. marts For alle protokollater gælder, at ændringer i overenskomsterne, herunder satsændringer, har virkning fra begyndelsen af den lønperiode, hvor den aftalte ikrafttrædelsesdato indgår.

FOTOGRAFOVERENSKOMST

FOTOGRAFOVERENSKOMST FOTOGRAFOVERENSKOMST 2014 2017 mellem DI Overenskomst I v/di og Dansk Journalistforbund Gældende for medlemmer af DI, der som hovederhverv foretager og videreforarbejder fotografiske optagelser, der udfører

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 2 3 4 5 Valg af tillidsrepræsentant...4 Tillidsrepræsentantens virksomhed...6 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

OVERENSKOMST FOR DISKOTEKER & SPILLESTEDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR DISKOTEKER & SPILLESTEDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR DISKOTEKER & SPILLESTEDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 3F Privat Service, Hotel og Restauration Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 7030 0300 Fax 7030 0301

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 Valg af tillidsrepræsentant... 4 2 Tillidsrepræsentantens virksomhed... 6 3 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

Landsoverenskomst metal

Landsoverenskomst metal Landsoverenskomst Metal LANDSOVERENSKOMST for Metal 2012 2014 mellem DTLs ARBEJDSGIVERforening og Dansk Metal Indhold Gyldighedsområde...5 1. Arbejdstid *)...5 2. Feriefridag...6 2a. Seniorordning...6

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I

mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I O V E R E N S K O M S T 2014 mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I og T E K N I S K L A N D S F O R B U N D 1. Overenskomstens område... 3 2. Organisationsforhold... 3 3. Arbejdstid... 4 4. Lønbestemmelse...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT

HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT 2014 2014 4 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Særlig opsparing... 5 4 Elever... 6 5 Beregning af

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

Overenskomst for metal

Overenskomst for metal 2013-2015 Overenskomst for metal mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Dansk Metal 1. marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Arbejdstid... 4 2

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F København 2014-2017 Overenskomstparternes kontaktoplysninger: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Skindergade 7 1159

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 2017. For raffinaderiteknikere beskæftigede hos Statoil Refining Denmark A/S. mellem. Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening

OVERENSKOMST 2014 2017. For raffinaderiteknikere beskæftigede hos Statoil Refining Denmark A/S. mellem. Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening OVERENSKOMST 2014 2017 For raffinaderiteknikere beskæftigede hos Statoil Refining Denmark A/S. mellem Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening og Teknisk Landsforbund, Dansk Metal, Fagligt Fællesforbund

Læs mere

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017 mellem Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse...

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Håndværksbageroverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Håndværksbageroverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For håndværksbagere og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet nnf Vedrørende arbejdsforhold,

Læs mere

Budoverenskomst. mellem. 3F Fagligt Fælles Forbund

Budoverenskomst. mellem. 3F Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 5 2. Arbejdstid... 5 3. Løn... 5 4. Lønudbetaling...

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST for vikarer 2012 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER FAGLIGT FÆLLES FORBUND. mellem

LANDSOVERENSKOMST for vikarer 2012 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER FAGLIGT FÆLLES FORBUND. mellem LANDSOVERENSKOMST for vikarer 2012 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDHOLD 1 DÆKNINGSOMRÅDE....................................... 5 2 VIKARBUREAUETS FORPLIGTELSER.........................

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Funktionæroverenskomst

Funktionæroverenskomst Funktionæroverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK/Privat Gældende fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Fritvalgslønkonto...

Læs mere

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE VERENSKOMST FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og HK Privat samt HK HANDEL HK nr. 4418010013 DI nr. 794534 2014 2017 FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

Golf 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1.

Golf 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1. Golf 2013-2015 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2013 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 2 2013-2015 Golfoverenskomsten

Læs mere

TEKNISKE FUNKTIONÆRER

TEKNISKE FUNKTIONÆRER TEKNISKE FUNKTIONÆRER OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Teknisk Landsforbund 2010 2012 OVERENSKOMST 2010-2012 Overenskomst 2004-2007 mellem DIO II og Teknisk Landsforbund 1 DI

Læs mere

TAXIKØRSEL OVERENSKOMST. DI Overenskomst l (ATD) 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3023 DI nr. 794638

TAXIKØRSEL OVERENSKOMST. DI Overenskomst l (ATD) 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3023 DI nr. 794638 TAXIKØRSEL OVERENSKOMST 2014 2017 DI Overenskomst l (ATD) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 3F-varenummer 3023 DI nr. 794638 2014 2017 Overenskomst mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Fagligt

Læs mere