Søndervangskolen som praktikskole. Skole/hjemsamarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søndervangskolen som praktikskole. Skole/hjemsamarbejde"

Transkript

1 Søndervangskolen som praktikskole Søndervangskolen er praktikskole for Blaagaards Statsseminarium. Seminariet har ca studerende, som gennem deres 4 - årige studietid skal have 24 ugers praktik. Dette får som følge, at alle lærere og alle elever i forskellige fag og på forskellige trin i skolen vil møde de studerende, som skal øve sig i at være lærer. De studerende tilrettelægger deres undervisningsprogram sammen med klassens lærerteam, de forestår den aftalte undervisning, og de er med til at udøve andre almene læreropgaver, som f.eks. deltagelse i forældremøder. Det er klassens lærere, der har det pædagogiske ansvar. De studerende vejledes, og deres praktik skal evalueres af de tilknyttede lærere, som i samarbejde med seminariets praktiklærere står for den endelige vurdering af de studerende. Skolen har en praktikkoordinator, Hanna Riis, som samler trådene, og som har til ansvar, at integrationen af denne praksis foregår til alles bedste. Som sidegevinst vil skolen, med ansættelse for øje, kunne håndplukke de bedste af de studerende. En go ting i en tid med stigende lærermangel. Et besøg i de magiske huler på PSC Skole/hjemsamarbejde En god skole kan kun skabes, hvis der er et godt samarbejde mellem skole/sfo og hjem. Samarbejde kræver åbenhed, ærlighed og interesse for børnenes hverdag. For at højne samarbejdet og skabe grobund for en god dialog, vælges der i alle klasser én gang årligt mindst to forældrerepræsentanter. Forældrerepræsentanterne udarbejder i fællesskab med klasselæreren dagsordenen til forældremøderne. De kan uddelegere opgaver eller nedsætte udvalg efter behov. Repræsentanterne fordeler ligeledes i samarbejde med klassens lærerteam de ressourcer, der er afsat til klassens forældrekontakt og klasseaktiviteter. Ca. 1-2 gange årligt inviteres repræsentanterne til et møde med skolebestyrelsen for at udveksle informationer og holdninger, og dermed højne indflydelsen og informationsniveauet. I år bliver det 14/11 3/4. Klasseaktiviteter i øvrigt planlægges også sammen med forældrerepræsentanterne Skole/hjemsamtaler afholdes der mindst to gange årligt i de enkelte klasser. Den første holdes inden udgangen af november. Den anden afholdes inden midten af april. Kredsen af deltagende lærere aftales mellem forældrerepræsentanterne og lærerteamet. Formen for disse samtaler aftales på forældremøderne. Forældremøder kan afholdes to gange årligt i klasse og 1 gang i de øvrige klasser. 13

2 SSP SSP er et samarbejde mellem skolerne, socialforvaltningen og politiet. Formålet er forebyggelse af kriminalitet og anden uhensigtsmæssig adfærd. Via samarbejdet mellem de 3 instanser forsøger vi at komme kriminaliteten i forkøbet og handle, før de unges ulovlige adfærd bliver af mere alvorlig karakter. SSP- læreren deltager i elev- og forældresamtaler, når det er aktuelt. Det er Søren Skaarup, som er skolens SSPkontaktlærer. Kommunen har også ansat en børn og unge medarbejder, som hedder Lars Jonasson, men kun kaldes Jonas. Fra markedsfesten 2001 Kantinen Skolens kantine er delt i to udsalgssteder, som styres af de store elever på skift. På A- gangen handler de store klasser, mens der på B-gangen er lavet en bod til de mellemste klassetrin. Klasserne passer kantinen ca. 4 uger ad gangen, og i kantinen vil der eksempelvis kunne købes sandwich og boller med frikadelle samt diverse drikkevarer. Begge steder vil der også være mulighed for at købe frugt, grønt og yoghurt. Halvdelen af eventuelt overskud tilfalder klassen. Kontaktperson for kantinen er Jørgen Hansen, der ligeledes står for indkøb og regnskab. Endelig kan de pågældende klasser bestemme, om der skal købes is og kiks m.m. dog kun i kantinen for de store Klasseuger I løbet af et skoleår har vi 4 klasseuger. I de uger er den almindelige undervisning aflyst, og klasserne arbejder med mange aktiviteter, som er forskellige fra gang til gang. Det kan f.eks. være kreative, faglige, værkstedsprægede projekter, og det er klassens lærere og elever, som beslutter sig for indholdet af ugerne. I den første klasseuge afholdes markedsfesten, som i år bliver 23. august. Kantinen på A - gangen 14

3 Gårdvagt I alle frikvarterer er der lærere og pædagoger, der har tilsyn med eleverne. Vi har således både gangvagter og gårdvagter. Hvis nogle elever har brug for hjælp i frikvartererne, skal de henvende sig til vagterne. Glemte sager Glemte sager indleveres ofte til skolebetjenten eller kontoret. Ca. to gange årligt udstilles glemte sager ved hovedindgangen. Flytning Flytning og udmeldelse bedes meddelt skolens kontor, som så foretager det fornødne. Det kan gøres skriftligt eller ved direkte henvendelse til kontoret. Elev fotografering En gang om året fotograferes eleverne klassevis og enkeltvis. Forældrene skal give tilsagn om, hvorvidt de ønsker, at deres barn skal portrætfotograferes. Der er ingen købetvang. Fotograferingen foretages af et professionelt firma. Kontaktbog Ved barnets skolestart udleveres en kontaktbog. Den benyttes til oplysning om fravær samt andre korte informationer og er altså det praktiske bindeled mellem skole og hjem. Kontaktbogen bør altid ligge i barnets taske. Elevråd Elevrådet består af elever fra klasse, der hver vælger en repræsentant samt en suppleant. På årets første møde deltager alle, og her vælges : Formand, to næstformænd ( en for klassetrin samt en for klassetrin ). Desuden vælges en sekretær samt 2 elevrepræsentanter til skolebestyrelsen. Der afholdes herefter møde for klasse ( det lille elevråd ) en gang om måneden, og næstformanden samt kontaktlæreren fremfører det lille elevråds beslutninger og meninger for de store elever, der også mødes ca. en gang hver måned. Er der store fælles sager, afholdes møder, hvor alle klassetrin deltager. Cykling Vi fraråder, at børn fra klasse cykler i skole. Ligeledes henstiller vi til, at kun elever, der bor mere end et kvarters gang fra skolen, cykler. Ingen cykler må stå udenfor skolens cykelparkering. Cykler skal trækkes ind og ud af skolegården. Det er forældrenes ansvar, at børnene overholder færdselsreglerne. 15

4 Vikardækning Alle vikartimer læses dels af skolens lærere, dels af ansatte vikarer. Ved læreres fravær er der ikke altid fuld dækning af vikartimerne. Da der også skal foregå læring, selv om der ingen lærer er til stede, skal eleverne forstå, at de selv har et medansvar for denne læring. Alle må støtte denne holdning. De små holder idrætsdag Idrætsdage I løbet af skoleårets første måned afholdes to idrætsdage for alle skolens elever. Fra klasse foregår de i nærheden af skolens område. Fra klasse afholdes de på Glostrup Stadion. For 3. og 4. klasse er der arrangeret transport med bus. Disse to klassetrin følges begge dage af en lærer. Idrætsdagene i skoleåret 2002/2003 afvikles tirsdag 27. og onsdag 28. august. I tilfælde af dårligt vejr kan arrangementet flyttes i op til to dage. Aflysning vil blive annonceret i morgenudsendelsen fra Københavns Radio. I tilfælde af aflysning er der almindelig skolegang den pågældende dag. Praksis: Ved skemalægning placeres vikartimerne inden for de første 6 lektioner på dagen med hovedvægten lagt på de 4 første. Ved brug af vikar benyttes så vidt muligt en lærer, som kan undervise i det pågældende fag. Klassens lærerteam er behjælpelig med vikarmateriale til vikarer, samt instruktion/igangsætning af klassen, såfremt den skal arbejde alene. Elever fra klasse kan gives fri samme dag. Ved en lærers længerevarende fravær orienteres forældre og elever. Fritagelse for idræt, bad og svømning Hvis der ønskes fritagelse for idræt eller svømning på grund af sygdom, meddeles det skriftligt til idrætslæreren. Ved fritagelse ud over 4 sammenhængende uger kan der forlanges lægeattest. Sygemeldinger / fravær 16 Klar, parat, start Har jeres barn været syg eller haft andet fravær, skrives det i barnets kontaktbog. Er det sygdom af længere varighed, kan der ringes til skolens kontor, som videregiver besked til klasselæreren. Er barnet tilmeldt SFO, skal der gives besked hertil straks ved fraværets begyndelse.

5 Forsikring Kommunen har tegnet en kollektiv forsikring for alle elever i folkeskolen. Denne dækker : 1. Inden for skolens område i undervisningstiden. 2. Deltagelse i arrangementer planlagt af skolen. Uden for skolens område, mens eleverne er under skolens tilsyn. 4 På den direkte vej til og fra skole. På lejrskoler, hytteture og i erhvervspraktik. Forsikringen dækker ikke : 1. Elever, der deltager i fritidsundervisning 2. Skade, som to elever forvolder hinanden ved voldsom leg eller slagsmål her kan skadevolderens forsikring evt. dække. 3. Skader på elevens ejendele eller tyveri af tøj, cykler m.m. 4. Private ejendele, tasker, tøj, cykler, ure, smykker osv. her er det familieforsikringen, der normalt dækker. 5. Indbrud, vand og stormskade. 6. Hærværk og elevers forsætlig forvoldte skader. Hvis der øves hærværk eller skade på skolen, fremsender skolen erstatningskrav for at få udbedret skaderne. Div. publikationer Vi har i samarbejde med skolebestyrelsen og forældrerepræsentanterne besluttet at udsende følgende informationsskrivelser: Værd at vide, som er det hæfte, du sidder med i hånden lige nu. Det uddeles til alle forældre og udkommer 1 gang årligt. Her har vi forsøgt at samle alle de oplysninger, som vi mener vil være rart at vide. Månedsblad (som også kaldes køleskabsbladet). Det udkommer ca. hver anden måned og er fremadrettet. Dvs. at vi fortæller, hvad der sker i den kommende periode. Skolebladet, som bl.a. er elevernes, forældrenes og medarbejdernes mulighed for at fortælle, hvad de har på hjerte. Dette blad er primært bagudrettet og fortæller altså om det, der er sket i den senere tid. Bladet udkommer i forbindelse med ferierne, og alle opfordres til at komme med indlæg. Skolebestyrelsens inspirationsmappe: Mappen uddeles til de forældre, som melder sig til at være forældrerepræsentanter i deres barns klasse. I mappen findes der bl. a. informationer om skolebestyrelsens arbejde, om skolens principper, div. udvalg, indsatsområder, gode råd til forældrerepræsentanterne og meget mere. Mappen kan også ses på skolens kontor. SKOLENS hjemmeside. Vi lagt mange oplysninger ind om skolen på flg. adresse : Computere på PSC 17

6 Tandpleje Alle børn fra 0-18 år tilbydes gratis tandpleje. På tandklinikken foretages undersøgelse, forebyggelse, behandling af mund- og tandsygdomme og behandling af tandskader. Tandklinikken på Søndervangskolen tlf har åbent : alle skoledage kl Klinikken for tandretning på Solvej 4 tlf har åbent alle skoledage fra kl Børnenes tandstilling kontrolleres her, når børnene går i fjerde klasse. Klasselæreren følger børnene frem og tilbage. Tandlægevagten på Nordvangskolen tlf har åbent alle hverdage kl Efter kl. 15 og i ferier kan nødbehandling foretages enten hos privatpraktiserende tandlæger eller ved meget alvorlige skader på skadestuen. Tale/ høre pædagogisk arbejde Tale/hørepædagogisk bistand gives til elever med tale-, sprog- eller høre vanskeligheder, både som vejledning til forældre og lærere og som undervisning til eleven. Der foretages intet uden forældrenes accept. Sundhedsplejen Hos sundhedsplejersken foretages en synsprøve, måling og vejning og på enkelte klassetrin foretages høreprøve. Ved undersøgelsen drøfter sundhedsplejersken med barnet - evt. med grupper af børn - forhold, der er af betydning for børn sundhed og udvikling på det aktuelle klassetrin. Inden undersøgelsen vil eleverne modtage et spørgeskema, som vi beder forældrene udfylde i samråd med deres barn. For at kunne leve op til formålet er det vigtigt, at der hersker et tillidsfuldt og godt samarbejde med barnet og hjemmet. Sundhedsplejersken orienterer altid hjemmet, hvis hun hos barnet finder forhold, der kræver fortsat observation eller behandling. Al behandling foretages hos hjemmets egen læge. Hvis det skønnes nødvendigt, kan familien eller barnet selv kontakte sundhedsplejersken. Søndervangskolens sundhedsplejerske hedder Mai-Britt Davgaard. Hun træffes mandag og onsdag kl Sundhedsplejerskens sekretær Ulla Kirkeby træffes mandage og onsdage i lige uger. Transport ved sygdom Er en elev så uheldig at komme til skade, så hun/han ikke kan transportere sig selv i skole, så kontakt skolens kontor, som vil være behjælpelig med en transportordning til og fra skole. Det er uden udgift for hjemmet. 18

7 Ordensregler Det er vigtigt, at alle er med til at gøre deres for at Søndervangskolen er et rart og trygt sted at være. Derfor forventer vi, at alle viser hensyn overfor hinanden, og overfor skolens bygninger, inventar og materialer. Cykler og knallerter ( med slukkede motorer ) skal trækkes ind og ud af skolegården. Alle voldsomme og farlige lege er forbudt. Boldspil med massive bolde er forbudt. Store, bløde bolde og basketbolde må kun benyttes på fodbold og basketbanerne. Det er ikke tilladt at løbe på rulleskøjter, løbehjul eller lignende på skolens område. Den lille gård må kun benyttes af elever fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Sneboldkastning må kun finde sted på idrætspladsen og under opsyn af en lærer. Ingen elever må forlade skolens område ( undtaget er dog elever fra klasse, som med forældres tilladelse må forlade skolen i mellemtimer og frikvarterer. ) Løb og leg på gangene er ikke tilladt. Skift til faglokale sker først, når det ringer ind. Alle udleverede bøger og andet undervisningsmateriel skal behandles og opbevares forsvarligt. Elever og deres forældre kan gøres ansvarlige for bortkomne / ødelagte materialer, inventar og bygninger Fritagelse for bad kan normalt ikke finde sted af hygiejniske grunde. I tilfælde af fodvorter deltager eleverne i idrætsundervisningen, dog skal gymnastik og badesko benyttes. Elever, der er fritaget, skal overvære timerne. Farligt legetøj må ikke medbringes i skolen. AV - udstyr må kun benyttes af eleverne efter aftale med læreren. Mobiltelefoner må KUN være tændt i frikvartererne. Rygning på skolens område er ikke tilladt. Brug af computere Det er ikke tilladt at installere eller downloade programmer. Undgå unødig udskrivning Der må ikke sendes anonym post. Undervisning går forud for al spil, surfing eller chat. Det er ikke tilladt at downloade billeder af pop/ fodbold - stjerner eller lignende, da de nye virus er MEGET aktive den vej. Det er ikke tilladt at røre ved maskinernes ledninger/ mus eller forbindelser til andet hardware - er der problemer, så tilkald administratorerne. ( Carsten og Thomas ) Det er ikke tilladt at bruge andres kode - selv om man har fået lov. En række uskrevne regler for god tone på nettet handler om fornuftig brug af , chat og hjemmesider. Disse uskrevne regler SKAL overholdes. 19

8 SFO FLORA Plan over Søndervangskolen FLORASVEJ SFO VILLAEN CYKEL OG KNALLERT PARKERING PEDEL TANDLÆGE LÆGE / SUNDHEDS - SYGEPLEJERSKE GYMNASTIKSAL DRENGE A.28-9.a GYMNASTIKSAL PIGER SFO SØNDER- VANG A.27 FÆLLES TEATER- SAL E.18 Bh.b STUEPLAN LEGEPLADS FOR INDSKOLINGEN - 3.KL. INDGANG PC - Ø PC- Ø + AV / DIG - VÆRK- STED UDLÅN DET PÆDA- GOGISKE SER- VICECEN TER A.26-9.b KØKKEN KANTINE A.24 - SPROGCENTER A.23 PSYKOLOG - TALE / HØRE Idrætsanlægget : Fodboldbaner Løbebane Faldgrav Boldbaner DEPOT E.17-1b E.16 - bh.c E.15-2.a KONTORGANG / LÆRERVÆRELSE A.22 - SPECIALCENTER E.19 Bh.a E.14-1.a E.13-2.c E.12-2.b E.11-1.c LÆRERVÆRKSTEDER A.21 ALTKLASSE KÆLDERPLAN PEDELVÆRKSTEDER MUSIK FYSIK FYSIKDEPOT BIOLOGI A.18-7.a A.17-7.b A.16-7.c ØVERSTE ETAGE C.36-3.a FOTO LER BILLED- KUNST FÆLLES COMPUTER - Ø OG ARBEJDS - PLADSER A.14-8.a C.35-4.a DEPOT ALT HÅNDARBEJDE A.13-8.b C.34-4.b C.33-4.c TRÆ / METALSLØJD SKOLE KØKKEN SKOLE KØKKEN A12-8.c SKOLE VEJLEDERE C.32-3.b C.31-5.b LEGE /OPHOLDSRUM KLUB PC - Ø B.36 5.a B.31 3.c B.32 5.c B.33 KLUB B.34 6.b B.35 6.a AUGUST

9 Informationsfolderen Værd at vide. udgives af Søndervangskolens PR afdeling Redaktionsudvalg : Informationsfolderen ud - kommer. Thomas Grønning 1 gang årligt i august måned. redaktør Lis Skaarup Deadline for stof : 2 maj 2003 Søren Schnack Redaktionens adresser : Foto : Atelier 71 & Thomas Grønning Tryk : Fila Offset, Karlslunde Søndervangsskolen 21

10 LÆRERPERSONALE AK ANETTE KVIST An LISE ANDERSEN AO ANNE-MARIE OLSEN BA BO ANDREASEN BD BRIGITTE DECHOW Be PIA BECH Bi BIRGITTE BINDNER Bj MARIANNE BJERGEGAARD BL BIRGIT LUNDBERG CD CARSTEN DALBØL Ch S-E CHRISTIANSEN Dy BIRTHE DYRING EA EBBE ANDERSEN Eb KAREN EBBESEN FM FLEMMIMG MELCHIORSEN GP GITTE PEDERSEN HL HANNE LARSEN HR HELLE ROSENBERG HS HEIDI SPRING JH JIMMY HOEN JO JAN OKDAHL Jø HANS JØRGEN HANSEN KA KAREN ANDERSEN KF KRISTINE FALGAARD MR METTE RASMUSSEN 22

11 KH KARINA R HENDRICHSEN Li INGER L OLSEN ( INGO ) LK LIS KOCH LR LARS ROSENBERG LP LINDA S. PETERSEN ME MARIANNE ELGAARD MG METTE GIØNG-CHRISTIANSEN LJ LINDA JENSEN Ni LISE NIEHUES Ol KNUD BØRGE OLSEN OR OLE REITZ Pe KURT PEDERSEN PM PIA MUNK PH PETER HANSEN Re BERIT REITZ RH RIKKE HJORT Ri HANNA RIIS RL BENTE RIBERT LARSEN SK STEFFEN KRISTIANSEN SS SØREN SKAARUP TG THOMAS GRØNNING TJ THOMAS JENSEN CK CHRISTINE K HANSEN LB LARS BINDHOLT SR STIG ROESEN LÆRERVIKAR LÆRERVIKAR LÆRERVIKAR 23

12 Personalet i børnehaveklasserne xlk INGER K NIELSEN xjb JETTE BANG OLSEN xpi PIA NIELSEN Personalet i SFO erne SFO FLORA HeL HEIDI LARSEN INSTITUTIONSLEDER JLu JACOB LUND SWe STINE LAU WEBER SJe SUSANNE K. JENSEN MICHAEL LORENZ LeN LENA NIELSEN 24

13 SFO VILLA EN SoB SOLVEJG BØNNELAND INSTITUTIONSLEDER GrS GRETHE SATTRUP IbR IBEN RIIS AM ANNETT S MØLLER PMi PIA S. MIKKELSEN TRa TRINE L. RASMUSSEN SFO SØNDERVANG WiN WILLY NIELSEN INSTITUTIONSLEDER NFu NILGUN FUHRMANN DHa DORIT F. HANSEN JPæ JEANETTE PÆRREMAND ASS ANN-SOFIA SMITH KKR KENNETH KROHN MAJ MARGIT JØRGENSEN MBM MIA BINDSLEV MADSEN 25

14 Teknisk personale Skolesekretærer JAN DUE PER PETERSEN JAN NØRRING BJa BIRTHE JANNICHE HPe HANNE PERSSON ANSVARLIG Sundhedspersonalet INGE-LISE LUND MAI-BRITT DAVGAARD ULLA KIRKEBY ANNETTE SCMALZ BETTINA ANDERSEN KOMMUNALLÆGE SUNDHEDSSYGEPLEJERSKE SEKRETÆR KLINIKASSISTENT KLINIKASSISTENT TOVE STOCKHOLM JANNIE NOE MAI-BRITT THOMSEN TANDLÆGE TANDLÆGE SKOLEPSYKOLOG Rengøringspersonalet ANNELENE BORUP BIRTHE LUNDSBY TOVE L. ANDERSEN GERLY PEDERSEN LAMDUAN BINDHOLT 26 INGELISE NIELSEN ELSE PHILIP MARY ANN CIMUTA EDITH LARSEN

15 Praktiske telefonnumre Søndervangskolen Florasvej 2 Tlf Fax: Glostrup Skoleinspektør Søren Schnack Efter Aftale Afdelingsleder for mellemtrin/souschef Lis Skaarup lokal 13 Afdelingsleder for indskoling Pia Ebsen lokal 29 Afdelingsleder for overbygningen Anette Roland lokal 33 SFO leder Tina Hansen lokal 32 Sekretær Birthe Janniche lokal 10 Sekretær Hanne Persson lokal 11 Lærerværelse lokal 14 Skolepsykolog Mai-Britt Thomsen lokal 16 Skolevejleder Kurt Pedersen lokal 18 Skolevejleder Anette Roland lokal 18 Skolebetjente Jan Due (ledende) lokal 15 & 27 Erland Andersen Per Petersen Sundhedsplejerske Mai-Britt Davgaard lokal 21 Tandlæger : Jannie Noe & Tove Stockholm ( kl ) Tandretning, Solvej ( kl ) Tandlægevagt Nordvangskolen ( kl ) SFO-Flora, Hovedvejen 51 SFO-Søndervang, Florasvej 2B SFO-Villaen, Florasvej 2A Institutionsleder Heidi Larsen Institutionsleder Willy Nielsen Institutionsleder Solveig Bønneland

16 SØNDERVANGSKOLEN - EN AKTIV SKOLE HUSK AT BESØGE VORES HJEMMESIDE AUGUST 2002

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003 Søndervangskolen - for fremtiden SØNDERVANGSKOLEN Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.glostrup-komm.dk - EN

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00 Indholdsfortegnelse 10. klassen Solrød... 35 Afhentning af mælk... 24 Aflysning af timer - vikar... 18 Billedpolitik... 13 Børnehaveklasserne sammensættes... 14 Cykler og knallerter... 23 Dimission...

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015 Hobrovejens Skol e Informationshæfte 2014-2015 Indhold Velkommen til skoleåret 2013 2014 6 Værdigrundlag og målsætning for Hobrovejens skole 7 Skolens struktur 9 Principper for ekskursioner og Lejrskoler

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

OLE WIESES KLUMME. PRAKTISKE INFORMATIONER - fra A Z FERIEPLAN PERSONALEBILLEDE TELEFONNUMRE OG NAVNE DER ER GODE AT HAVE VED HÅNDEN

OLE WIESES KLUMME. PRAKTISKE INFORMATIONER - fra A Z FERIEPLAN PERSONALEBILLEDE TELEFONNUMRE OG NAVNE DER ER GODE AT HAVE VED HÅNDEN MUNKEVÆNGETS SKOLE, MUNKEVÆNGET 2, 6000KOLDING TLF: 79 79 79 90 WWW.MUNKEVAENGETS-SKOLE.KOLDING.DK E-MAIL: MUNKEVSKOLE@KOLDING.DK Kære elever, forældre og lærere på Munkevængets Skole! INDHOLD Skoleåret

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2010-2011

Velkommen til skoleåret 2010-2011 Greve Kommune Tune Skole Velkommen til skoleåret 2010-2011 Indhold: Skolekalender 09-10 02-23 Dialogudvalg 23 Elevråd 09 Folkeskolens opgaver 14 Forlade skolen i utide 10 Forældreråd 04 Fri fra skole 10

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

Til nuværende og kommende elever og forældre

Til nuværende og kommende elever og forældre Til nuværende og kommende elever og forældre Vittenbergskolen vil med denne folder gerne byde velkommen til skoleåret 2011 2012. Dette særlige informationsnummer indeholder dels aktuelt nyt dels generelle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Forældremappe 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Alfabetisk oversigt: Aflevering/afhentning af elever... 7 Ansvarlighed... 7 Arbejdstelefonnumre...

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET

Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET Læs bl.a. om: s. 6 Nyt fra skolebestyrelsen s.22 En tilfældig dag på kontoret s.35 Se skolens ansatte Informationshæftet: udgives til

Læs mere

Sådan har vi det på Vestervang Skole i det daglige... Vestervang Skole

Sådan har vi det på Vestervang Skole i det daglige... Vestervang Skole Sådan har vi det på Vestervang Skole i det daglige... Vestervang Skole 2013/2014 Indhold Afsnit Side Generel Vestervang Skole 3 orientering: A-gruppen 4 Skole og hjem samarbejde 5 Selvstyrende team 6 Skolens

Læs mere

Administrationen. AKT adfærd, kontakt og trivsel. Brandalarm. Bøger

Administrationen. AKT adfærd, kontakt og trivsel. Brandalarm. Bøger Administrationen Skoleleder Jørgen Rosenkrantz-Theil Souschef Rasmus Bonde Administrativ leder Lene Carlsson Afdelingsleder for idrætsskolen Daniel Bundgaard Sekretær Karin Fisker Sekretær Marija Dordevic

Læs mere

Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma

Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma Velkommen i SKOLE Jeppe & Emma Velkommen i skole Dit barn skal nu begynde i børnehaveklasse ved Esbjerg Kommunale Skolevæsen. Da det er vigtigt, at dit barn får en god skolestart, og at forældre og skole

Læs mere

EN GOD SKOLE. Elevernes bud på en god skole:

EN GOD SKOLE. Elevernes bud på en god skole: INFO HÆFTE 2013 / 2014 SJØRSLEV SKOLE I dette informationshæfte kan du finde oplysninger om mange forskellige emner fra skolens hverdag. Du kan finde endnu flere emner på skolens hjemmeside www.sjorslevskole.dk.

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

Kratholmskolen - EN KRISTEN FRISKOLE. Skolehåndbog 2014/15

Kratholmskolen - EN KRISTEN FRISKOLE. Skolehåndbog 2014/15 - EN KRISTEN FRISKOLE Skolehåndbog 2014/15 Skolens grundlag Skolen bygger sit virke på den kristne tro, som den er udtryk i den apostolske trosbekendelse og på den overbevisning, at Bibelen er Guds inspirerede

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Asferg Skole/SFO 2012/2013

Asferg Skole/SFO 2012/2013 ASFERG SKOLE & SFO Nærhed Mål: At vi alle oplever at være en værdifuld og ansvarlig del af fællesskabet Vi bidrager alle til et trygt fællesskab Vi tager os af hinanden Helhed Mål: At vi alle er hele mennesker

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere