Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen"

Transkript

1 Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Udfærdiget af: Henrik Esager Studie nummer:

2 Indholdsfortegnelse 1 Fagdidaktiske overvejelser...side Emne, målgruppe og begrundelse...side Mål og evaluering...side Tidsestimering...side Undervisningsformer...side Kompetenceudvikling...side Hjemmearbejde...side Differentiering...side Anvendelse af IKT...side Sikkerhed...side 3 2 Lektioner...side Lektion side Lektion side Lektion side Lektion side 8 3 Kildefortegnelse...side 9 4 Bilagsliste...side 10

3 1 Fagdidaktiske overvejelser I dette afsnit vil jeg fokuserer på de rent fagdidaktiske overvejelser. Efterfølgende vil en lektionsplan i stikord fremkomme i form af 4 sider, som danner udgangspunkt for undervisningen. 1.1 Emne, målgruppe og begrundelse Dette undervisningsforløb omhandler alkohol og henvender sig til eleverne på folkeskolens 9. klassetrin. Det er en forudsætning, at eleverne har en forudgående viden omkring elementer fra fysik/kemi. Nedenfor har jeg forsøgt at redegøre for hvad eleverne skal kunne, for at få fuldt udbytte af undervisningen. Det periodiske system Alkaner, alkener og arener Kemisk tegnsprog og terminologi m.m. Syre og baser Grundstoffer, atommodel, stoffers egenskaber. Navngivning, Simple reaktionsskemaer, betegnelser for grundstoffer Surt / basisk miljø ph-værdi. Hensigten er, at eleverne fra og med 7. klasse og frem til 9. klasse skal gennemgå de vigtigste af kemiens grundelementer, sådan at de både får kendskab og forståelse for de processer der foregår heri. Derved kan den videre undervisning bygge herpå. 1.2 Mål og evaluering 1 Temaet Alkohol er valgt i overensstemmelse med og på baggrund af de centrale kundskabs- og færdighedsområder, der gør sig gældende i folkeskolen, herved forsøges følgende trinmål opfyldt under klassens arbejde med emnet Alkohol : Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til... Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund o kende til industriel produktion af nogle af hverdagslivets produkter og materialer. Her mener jeg eleverne skal opnå forståelse for hvordan man fremstiller og anvender et produkt som alkohol. Forløbet vil primært beskæftige sig med ethanol, men også hvordan alkohol indgår i andre produkter. Arbejdsmåder og tankegange o benytte fysisk og kemisk viden, opnået ved teoretisk og praktisk arbejde. o vælge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven. Her mener jeg, at eleverne skal kunne benytte deres teoretiske og praktiske viden, når de skriver deres rapport. Endvidere skal eleverne selv skal kunne læse og forstå forsøgsbeskrivelsen til at finde rundt i laboratoriet uden at spørge hvor tingene står. Helt centralt står kravet om, at eleverne bliver klædt på, så de kan klare FSA. Derfor vil jeg løbende føre logbog over min undervisningen i klassen, hvor der evalueres om de opsatte mål, for det enkelte forløb men også for året, bliver nået på tilfredsstillende vis, eller om der efterfølgende skal 1 Afsnittet tager udgangspunkt i UVM s faghæfte Fælles Mål. Side 1 af 9

4 hentes op på noget. Ligeledes skal der evalueres på hvornår undervisningen gik ekstra godt/dårligt for på den måde at finde klassens foretrukne læringsstil. 1.3 Tidsestimering Der afsat 6 lektioner til gennemførelsen. På et 9. klasses skoleår består fysik/kemi faget typisk af 60 lektioner fordelt ved 30 ugers reel undervisning, med 1 dobbeltlektion om ugen. Ved at anvende 6 lektioner til dette forløb, vil det tage 3 uger at gennemfører, hvilket igen passer med 7-9 emner på årsbasis. Når man planlægger skoleåret bør man overveje, om eleverne skal have emnet alkohol som et tværfagligt forløb. Ligeledes skal man være opmærksom på at planlægge ekstratimer, som kan anvendes til opsamling eller uddybning undervejs. 1.4 Undervisningsformer I alle lektioner vil der indgå to eller flere undervisnings/arbejds-former, hvilket sikrer afveksling. Herunder klasseundervisning, gruppearbejde, opgaveløsning, forsøg og rapportskrivning. Grunden til der veksles mellem de forskellige undervisningsformer, er for at undgå ensformig og kedelig undervisning. Dog vil det være hensigtsmæssig at starte hver lektion med klasseundervisning, så roen får lov til at lægge sig over eleverne. Således tager man ikke frikvarterets uro med ind i timen. Desuden giver det størst udbytte i nogle opgaver hvis man tænker to og diskutere det man kommer frem til og i andre tilfælde er det bedst at arbejde selv. Jeg vil under beskrivelsen af de enkelte lektioner, skrive hvorledes undervisningsformen er. 1.5 Kompetenceudvikling Opgaveløsning og rapportskrivning skal tjene: Elevernes skriftlige færdigheder og refleksion. En rapport som et produkt eleverne kan anvende til eksamen. Udarbejdelsen af rapporten hjælper ligeledes eleverne til at arbejde med begreberne i fysik/kemi. Man skal ikke glemme, at der med faget fysik/kemi følger et helt sprog, som kan være vanskeligt at huske. Ligeledes kan det øve elevernes formuleringer gennem et korrekt og præcist sprog. Forsøgene skal tjene: En praktisk forståelse af teorien. Elevernes omgang i et laboratorium. Elevernes nysgerrighed og refleksion. At eleverne læser og forstår en opskrift. At vurderer fejlkilder. Gruppesamarbejdet skal tjene: At materialerne er begrænset, alle kan ikke lave hver sit forsøg. At man kan reflektere sammen og agerer sparringspartnere i gruppen. At elevernes samarbejdsevner styrkes. o Er alle i gruppen deltagende? o Er gruppemedlemmerne lyttende? o Hvordan kommunikerer eleverne sammen? o Hvilke roller besiddes i gruppen? Side 2 af 9

5 Ved gennemgang af opgaver Kan det styrke elevernes mundtlige præsentationsevner, hvis de trækkes op til tavlen for at vise hvad de har lavet. Her er det vigtigt at lægge vægt på øvelsen i at anvende de korrekte udtryk. 1.6 Hjemmearbejde Fagligt svage elever skal have mulighed for at orienterer sig i stoffet hjemmefra. Derfor mener jeg det er vigtigt at oplyse eleverne om planen for det næste forløb de skal igennem og fortælle om det vi skal i gang med næste gang. Ligeledes kan det være svært at opnå forståelse for et emne, hvis ikke man arbejder reflekterende med det. Dette danner grundlaget for rapportskrivningen. Her får eleven mulighed for at formulere sig i skrift og forholder sig derved aktiv til stoffet. Herigennem får man som lærer også mulighed for at bedømme udbyttet af emnet. Hvis der efterfølgende er generelle huller kan man vælge at tage en ekstra opsamling på dette. 1.7 Differentiering Under opgaveregning og forsøg vil det være hensigtsmæssig at rette sin opmærksomhed og tilstedeværende mod de svage elever. Idet alle eleverne er optaget af deres eget arbejde bemærkes det i mindre grad, at man som lærer tilbringer mere tid hos de svage elever. Man skal være opmærksom på om nogle elever er tilbageholdende i forhold til forsøg. Det kan tænkes, at deres opgave ikke skal være at løse den stillede opgave, men i stedet at opnå en tryghed ved laboratorieudstyret, f.eks. ved at tænde en bunsenbrænder. Sidst i timen skal der samles op på opgaver og forsøgs resultater, således får alle eleverne resultaterne med. Her kan man ligeledes starte med at høre de svage elever og derefter de stærke. Derved hører alle eleverne i klassen, at de svage elever var med og havde noget at byde ind med. Forskellen mellem stærk og svag kan derved opleves mindre. Dette kan variere meget, men det er vigtigt at man tager stilling til disse ting når man står i klassen og oplever eleverne, da det er meget afhængigt af klassesammensætningen. 1.8 Anvendelse af IKT I forbindelse med beregning af promiller kan eleverne anvende IKT. Jeg har udarbejdet en dynamisk promille tabel, der på baggrund af Widmarks formel fra 1932 beregner elevens promiller. o 1.9 Sikkerhed Grænseværdier for Ethanol i luften 1900 mg/cm 3 o Under arbejdet med alkoholer og benzin bør man sørge for udluftning og bruge små mængder af væskerne, og man bør ikke arbejde for længe ad gangen med forsøgene. Brandfare o Omgang med alkohol kræver særlig forsigtighed, så man ikke får antændt dampe af alkohol. o Eleverne skal vide hvor brandsluknings materiel befinder sig. Side 3 af 9

6 Hjælp ved forsøg Hvis eleverne skal tage væskerne direkte fra store flasker, kommer de let til at hælde for meget op i deres glas. Man kan derfor hælde væskerne op i små glas med etiketter på, og stille en pipette i hver, så eleverne kan tage små, afmålte portioner. I stedet for pipetter kan eleverne bruge små engangssprøjter. Eleverne skal vide, at de aldrig må hælde noget tilbage i den beholder, de har taget det fra. Hvis de gør det, bliver indholdet alt for let forurenet. Rester af væskerne bør ikke hældes i vasken, men i dunken med organiske opløsningsmidler. 2 Lektioner Her følger slides over forløbets 6 lektioner. De er sådan tilrettelagt, at der er et nyt emne med forbindelse til alkohol hver uge. Side 4 af 9

7 2.1 - Lektion 1-2 Disse lektioner skal se nærmere på Alkohol, dets egenskaber og anvendelse. Teori om alkohol Lektionerne startes med tavleundervisning efter følgende punktform: Introduktion til hele forløbet, samt præsentation af indholdet i lektion 1-2 Brainstorming Anvendelse Alkohol en organisk forbindelse Opbygning primære, sekundære og tertiære alkoholer Navngivning Massefylde Brandfare Elev forsøg Efter en kort introduktion ved tavlen, skal eleverne arbejde i grupper med følgende forsøg: Bilag 1: Molekyler af alkohol. Bilag 2: Fremstilling af alkohol Side 5 af 9

8 2.2 - Lektion 3-4 I disse lektioner skal der ses nærmere på Alkohol produktion Teori om alkohol Lektionerne startes med tavleundervisning efter følgende punktform: Opsamling på lektion 1-2 samt introduktion til indhold af lektion 3-4 Fremstilling af alkohol Destillation herunder lovgivning Denaturering Elev forsøg Efter en kort introduktion ved tavlen, skal eleverne arbejde i grupper med følgende forsøg: Bilag 3: Undersøgelse af forskellige alkoholer Opstart på teori om alkohols betydning for helbredet Fakta om alkohol Ethanol som rusmiddel, herunder promille beregning. o Bilag 4 - Beregning af alkoholpromiller o Bilag 5 - Beregningsopgaver Side 6 af 9

9 2.3 - Lektion 5-6 I disse lektioner skal se nærmere på Ethanols betydning for helbredet. Undervisningsforløbet afsluttes med, at eleverne skriver en rapport. Teori om alkohols betydning for helbredet Lektionerne startes med tavleundervisning efter følgende punktform: Opsamling på lektion 3-4 samt introduktion til indhold af lektion 5-6 Methanol og ethanol herunder opgaven om forbrænding af ethanol og methanol i kroppen. Følgevirkninger, herunder korte og langvarige skader Forebyggelse af tømmermænd Antabus Opgave Fremstil en række af molekylmodeller, der viser hvordan glukose omdannes til ethanol og nedbrydningsrækken fra ethanol til CO 2 + H 2 O. 1. C 6 H 12 O 6 2 C 2 H 5 OH + 2 CO 2 Glukose til ethanol C 2 H 5 OH + O 2 2 CH 3 CHO + 2 H 2 O Ethanol til ethanal CH 3 CHO + O 2 2 CH 3 COOH Ethanal til eddikesyre. 4. CH 3 COOH + 2 O 2 2 H 2 O + 2 CO 2 Omdannelse af edikesyre Fremstil en række af molekylmodeller der viser methanols nedbrydning til CO 2 + H 2 O CH 3 OH + O 2 2 HCHO + 2 H 2 O Methanol til methanal. 2. 2: 2 HCHO + O 2 2 HCOOH Methanal til methansyre. 3. 3: 2 HCOOH + O 2 2 H 2 O + 2 CO 2 Omdannelse af Methansyren. Belys herunder hvornår giftstoffet fremkommer i de to alkoholer og reflekter over hvorfor man ikke skal forveksle dem. Elev forsøg Efter en kort introduktion ved tavlen, skal eleverne arbejde i grupper med følgende forsøg: Bilag 6 - Omdan ethanol til ethanal Rapportskrivning Eleverne arbejder selvstændigt med et af følgende emner. (Se bilag 7 for vejledning) Afleveringsfristen er 1 uge. Fremstilling af alkohol Alkohols betydning for helbredet Side 7 af 9

10 3 Litteraturangivelse / Kildeangivelse Bøger Fælles Mål Undervisningsministeriet Faghæfte 16 Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 13 Fysik/Kemi 1. udgave, 1. oplag, 2004 UVM Forlag ISBN Ny Prisma 9 ISIS Kemi B ISIS Kemi C Bo Damgaard, Hans Lütken, Anette Sønderup og Peter A. Thorsen 1.udgave, 1 oplag Forlag Malling Beck, 2000 ISBN Kim Bruun & Hans B. Jensen Systime 1. udgave 2. oplag 2002 ISBN: Kim Bruun & Hans B. Jensen Systime 1. udgave 2. oplag 2002 ISBN: Spørg naturen - tema Gunnar Cederberg Alkohol Gyldendals undervisning - også et kemikalie Nordisk forlag A/S ISBN Internet adresser Opgaver og informationer om alkohol Hjemmelavet promilleberegner Side 8 af 9

11 4 Bilagsliste 1 Bilag 1 - Molekyler af alkohol...side 1 2 Bilag 2 - Fremstilling af alkohol...side 2 3 Bilag 3 - Undersøgelse af forskellige alkoholer...side 3 4 Bilag 4 - Beregning af alkoholpromiller...side 4 5 Bilag 5 - Beregningsopgaver...side 5 6 Bilag 6 - Omdan ethanol til ethanal...side 7 7 Bilag 7 - Rapport...side 8 Side 9 af 9

12 Bilag Bilag 1 Molekyler af alkohol 1 Byg molekylerne af forskellige alkoholer, og tegn deres stregformler Byg alkoholmolekyler med 1, 2 og 3 C atomer og 1 OH gruppe. Tegn deres stregformler her og skriv navnet ved. Byg alkoholmolekyler med 4 C atomer og 1 OH gruppe. Hvor mange forskellige kan du lave? Tegn deres stregformler her: Gæringsprocessen ved fremstillingen af alkohol tager udgangspunkt i glukose molekylet (C 6 H 12 O 6 ). Tegn herunder hvordan glukose molekylet omdannes til ethanol og kuldioxid ved gæringen: 1 Ny prisma 9B opgave 7.1 Side 1 af 8

13 Bilag Bilag 2 - Fremstilling af alkohol 2 Omdan sukker til alkohol og kuldioxid ved hjælp af gær. Materialer Konisk kolbe, 500 ml Prop m. 1 hul 2 glasrør Slange Bægerglas, 100 ml Rørsukker, stødt melis Gær Evt. forskellige slags søde frugter Kalkvand el. CO 2 -indikator Vægt Forsøgsbeskrivelse Fyld 200 ml vand i kolben. Opløs 25 g almindeligt sukker i vandet, og tilsæt g frisk bagegær. Byg opstillingen som vist på tegningen. Sæt den et lunt sted, o C. Hvad sker der? 2 Ny Prisma 9B opgave 7.12 Side 2 af 8

14 Bilag Bilag 3 Undersøgelse af forskellige alkoholer 3 Undersøg om forskellige alkoholer indeholder denatureringsmiddel. Materialer Reagensglas Pipette ALON indikator Kølervæske (Ethandiol) Propanon (Acetone) Kogesprit (Methanol) Husholdningssprit (Denatureret ethanol) Butanon (Denatureringsmiddel) Snaps (Ren ethanol) Forsøgsbeskrivelse Hæld en lille smule af hver væske op i hver sit reagensglas. Undersøg om de er denatureret ved at tilsætte lidt ALON indikator i hvert glas. Hvis der kommer gult bundfald er spritten denatureret. Resultatskema Væske Denatureret Hvad er formålet med at anvende denaturering? 3 Spørg naturen Tema: Alkohol - også et kemikalie, side 50 Side 3 af 8

15 Bilag Bilag 4 Beregning af alkoholpromiller 4 Beregn en persons promille ud fra det, han drikker. Du skal først beregne mængden af ethanol, en person har indtaget. Som eksempel tages en mængde på 200 ml af en drink med et alkoholindhold på 7,0 vol. %. Først beregnes rumfanget, V, af ethanol i glasset ud fra volumenprocenten og størrelsen, V d af drikken: V = p% V d = 7,0% af 200 ml. = 7,0/ ml. = 14 ml. Dernæst beregnes vægten, m, af ethanol ved at gange rumfanget med massefylden, d, som er 0,79 g/ml: m = V d = 14 ml 0,79 g/ml = 11,06 g = 11 g Antallet af genstande bliver m/12 g = 11 g/ 12 g = 0,9 1. Beregn indholdet af ethanol i hver af følgende drikke: Drik Vol. % Størrelse, V d ml Rumfang ethanol, V ml Masse, m g Antal genstande Eksempel ,9 1 hel pilsner 4, whisky flaske vin 11,5 750 For at beregne promillen skal du også kende personens vandindhold, M,: Det findes ud fra personens vægt, M. Formlen er lidt forskellig for mænd og kvinder. For mænd: M v = 0,68 M. For kvinder: M v = 0,55 M. Koncentrationen i blodet er så m/m v. 2. Find promillen for en mand på 75 kg, når han har drukket 3 øl og 1 whisky. 3. Find promillen for en kvinde på 60 kg, når hun har drukket 1/2 flaske rødvin. Til at udregne vejledende promiller kan den Sweitzhiske kemiker Erik M. P. Widmarks( ) formel fra 1932 anvendes. Der er dog faktorer som Widmarks formel ikke hensyn til, som har indflydelse på alkoholpromillen. Herunder tiden (promillen falder med ca. 0,15 i timen), alder, søvn, maveindhold mv. Alkoholpromillen = A / (p r) A = mængden af ren alkohol i gram p = kropsvægten i kilo r = reduktionsfaktor (0,68 for mænd og 0,55 for kvinder) Besøg: og se hvordan du selv reagerer på alkohol. 4 Ny prisma 9B opgave 7.19 Side 4 af 8

16 Bilag Bilag 5 - Beregningsopgaver Promiller, massefylde og procenter Opgave 1: Hvis der på en flaske vin står, at den indeholder 12 vol. % Hvor mange ml. ren alkohol indeholder den så, hvis hele flasken indeholder 70 cl.? Hvor mange genstande svare dette til? Opgave 2: Da Jens gør sig klar til at tage til fest stiller han sig lige på vægten inden, den viser 67 kg. Da han er klar tager han 4 guldøl (af 33 cl. disse indeholder 5,5 vol. %) i køleskabet samt flasken med vin fra 1. opgave. Hvor mange ml. rent alkohol er der i de 4 øl? Hvor mange genstande svare dette til? Opgave 3: Til festen der startede kl har Jens drukket de 4 dåse øl fra opgave 2 samt halvdelen af den flaske vin fra opgave 1. Han har drukket det jævnt siden kl Klokken er nu hvad er Jens promille? Hvad tid er Jens ændru? Opgave 4: Den næste morgen har Jens det ikke så godt. Nævn nogle mulige årsager hertil: Side 5 af 8

17 Bilag Løsninger Promiller, massefylde og procenter Opgave 1: Hvis der på en flaske vin står, at den indeholder 12 vol. % Hvor mange ml. ren alkohol indeholder den så, hvis hele flasken indeholder 70 cl.? V = p% V d = 12,0% af 700 ml. = 12,0/ ml. = 84 ml. Hvor mange genstande svare dette til? m = V d = 84 ml 0,79 g/ml = 66,36 g Antallet af genstande bliver m/12 g = 66,36 g/ 12 g = 5,53 genstande Opgave 2: Da Jens gør sig klar til at tage til fest stiller han sig lige på vægten inden, den viser 67 kg. Da han er klar tager han 4 guldøl (af 33 cl. disse indeholder 5,5 vol. %) i køleskabet samt flasken med vin fra 1. opgave. Hvor mange ml. rent alkohol er der i de 4 øl? V = p% V d = 5,5% af 4*330 ml. = 5,5/ ml. = 72,6 ml. Hvor mange genstande svare dette til? m = V d = 72,6 ml 0,79 g/ml = 57,354 g Antallet af genstande bliver m/12 g = 57,35 g/ 12 g = 4,77 genstande Opgave 3: Til festen der startede kl har Jens drukket de 4 dåse øl fra opgave 2 samt halvdelen af den flaske vin fra opgave 1. Han har drukket det jævnt siden kl Klokken er nu hvad er Jens promille? A = 57, ,18 = 90,534 gram ren alkohol p = 67 kg. Vægt i kg. r = 0,68 reduktionsfaktor, da Jens er en mand A/(p*r) = 90,534 / (67*0,68) = 1,98 Fra er der 5 timer. Promillen falder med 0,15 i timen, derfor 5 * 0,15 = 0,75 I alt er Jens promille på 1,98 0,75 = 1,23 kl Hvad tid er Jens ændru? 1,23 / 0,15 = 8,2 timer til han er ædru dvs. kl næste dag Opgave 4: Den næste morgen har Jens det ikke så godt. Nævn nogle mulige årsager hertil: Han har ethanal i kroppen Væskemangel Søvnunderskud Side 6 af 8

18 Bilag Bilag 6 - Omdan ethanol til ethanal. 5 Materialer Ren ethanol Evt. også andre alkoholer Reagensglas Kobbertråd ca. l mm tyk Grillhandske Bunsenbrænder Forsøgsbeskrivelse Sno den ene halvdel af kobbertråden om en blyant, så der dannes en spiral. Dryp 5-10 dråber (højst ½ ml) ethanol i reagensglasset. Ryst glasset, så der kommer ethanoldampe i det. Lugt til glasset, så du ved hvordan ethanol lugter. Øv dig i at stikke spiralen hurtigt ned i reagensglasset til ca. 1 cm over væsken. Den må hverken røre sider eller væske. Før den ind og helt ud nogle gange i træk. Påvirker det lugten i glasset? Tænd bunsenbrænderen, og varm spiralen, til den gløder lidt. Før den varme spiral ind og ud af glasset som før. Læg mærke til trådens udseende. Er der nu en ændring af lugten? Hvis ikke, så varm tråden, og prøv igen. Beskriv med egne ord hvad det sker 5 Ny Prisma 9B opgave 7.16 Side 7 af 8

19 Bilag Bilag 7 - Rapport Dette er en opsummering af forløbet. For hvert emne der bliver gennemgået vil i således have et eksamensnotat, som i kan medbringe. Deri vil alle centrale teorier og forsøg være beskrevet og så vil i være fri for at bladre så meget i bøger mv. Krav: Forside indeholdende: Emne Hvem der har lavet det? Dato, måned og år. Teoridel indeholdende: De vigtigste begreber o Hvad er det vigtigste, der er blevet gennemgået? o Lav en grundig beskrivelse af de udvalgte begreber? o Findes der et forsøg, som viser at teorien har ret? Forsøgsdel indeholdende: Formål o Hvad er det forsøget skal vise os noget om? Hvad er det vi skal finde ud af? Forventninger o Hvad tror i forsøget vil vise os? Hvad tror i resultatet bliver? Opstilling o Hvordan var forsøget stillet op og hvilke materialer brugte vi? Lav en tegning samt en materiale liste. Beskrivelse o Hvordan lavede vi forsøget? Hvad gjorde vi? Beregninger o Har vi brug for at lave nogle beregninger for at kunne lave / for at få et resultat? Resultat o Hvilket resultat fik vi rent faktisk? Fejlkilder o Kan der være en grund til, at i fik nogle mærkelige resultater? Jeres tanker o Var der noget der undrede jer? Skete der noget i ikke havde forventet? Konklusion o Kan i nu ud fra jeres resultater sige noget om det forsøget skulle vise os jf. formål? Hvad var det egentlig forsøget viste os? Side 8 af 8

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Udfærdiget af: Henrik Esager Studie nummer: 240970 Indholdsfortegnelse 1 Fagdidaktiske overvejelser...side

Læs mere

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Udfærdiget af: Henrik Esager Studie nummer: 240970 Studie nr.: 240970 Indholdsfortegnelse 1 Fagdidaktiske

Læs mere

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE.

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. Enzym Klavs Ravn Gydesen Præstemoseskolen Hvidovre som Science kommune 2009/2010 1 Indhold Indledning:... 4 Første del vedrørende 8. kl.:... 4 Undervisningsmål

Læs mere

Syrer og baser Eksamensrapport i liniefaget fysik/kemi

Syrer og baser Eksamensrapport i liniefaget fysik/kemi Eksamensrapport i liniefaget fysik/kemi Udarbejdet af: Morten Pærregaard, 230726 Morten Bue Nydal, 230921 Mikkel Brits Sørensen, 230926 2. maj 2006 Frederiksberg Seminarium Underviser og vejleder: Nina

Læs mere

Alkoholkompendium Glamsdalen HG

Alkoholkompendium Glamsdalen HG Alkohol - kendt fra hverdagen... 3 2. Ethanol - en kemisk forbindelse... 4 Modeller, formler og kemiske bindinger... 4 Lidt ekstra om bindinger... 4 Organiske forbindelser... 6 Ethanols fysiske egenskaber...

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi KULTUR & SAMFUND KROP & kemi fysik matematik biologi 1 INDHOLD KAP 1 Hvad er alkohol? 04 KAP 2 Alkohol og kroppen 08 KAP 3 Alkohol, promille og procenter 11 KAP 4 Kræft og alkohol 15 OPGAVER KAP 1 Hvad

Læs mere

Alkohol. Hvad bruger man alkohol til?... 2. Hvad er alkohol... 2. Destilation... 5. Hvordan fremstilles ethanol... 6. Denaturering...

Alkohol. Hvad bruger man alkohol til?... 2. Hvad er alkohol... 2. Destilation... 5. Hvordan fremstilles ethanol... 6. Denaturering... Alkohol Indhold Hvad bruger man alkohol til?... 2 Hvad er alkohol... 2 Destilation... 5 Hvordan fremstilles ethanol... 6 Denaturering... 7 Forbrænding af ethanol... 7 Nedbrydning af ethanol og tømmermænd...

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, natur og menneske. Fakta og dilemmaer i biologi, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, natur og menneske. Fakta og dilemmaer i biologi, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse Fakta og dilemmaer i, fysik/kemi og matematik i 7.-9.klasse Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning: GÅ OP I RØG Tobak, natur og menneske Fakta og dilemmaer i, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse GÅ OP

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Test og evaluering Vejledning

Test og evaluering Vejledning 9 Test og evaluering Vejledning B Bo Damgaard Hans Lütken Anette Sønderup Peter Anker Thorsen Ved køb gives der adgang til at hente testene, printudgaven og regneark på www.nyprisma.dk og på www.materialehylden.dk

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

NV2: Salt og saltvand

NV2: Salt og saltvand NV2: Salt og saltvand Modulfordeling 1b Modul Fag /lokale Delemne Materiale (*) Eksperimentelt 24/9 3.modul 27/9 2.modul 28/9 3.modul + 4.modul 1/10 3.modul 4/10 1.modul + 2.modul 11/10 1.modul 11/10 2.modul

Læs mere

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014 www.sdu.dk Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk Foråret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Fremgangsmåde... 4 Opgavens empiri... 6 Den kvalitative metode...

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Fermentering. Udspil Fagligt samspil og it Microsoft og UNI C 2005. Naturvidenskabeligt grundforløb. Forsidebillede taget fra www.emu.

Fermentering. Udspil Fagligt samspil og it Microsoft og UNI C 2005. Naturvidenskabeligt grundforløb. Forsidebillede taget fra www.emu. Naturvidenskabeligt grundforløb Fermentering Forsidebillede taget fra www.emu.dk Indledning... 3 1. Mål... 3 1.1 Pædagogiske mål... 3 1.2 Kompetencer... 4 1.3 Organisering... 5 1.4 Anvendelse af it...

Læs mere

Det praktiske i det kemiske

Det praktiske i det kemiske Det praktiske i det kemiske En analyse af vidensforøgende praktisk arbejde i kemi-undervisning Christian Bach Poulsen 19. april 2013 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering...............................

Læs mere

Forstå, Fange og Fastholde

Forstå, Fange og Fastholde Forstå, Fange og Fastholde Gymnasieelever, undervisning og interesse for naturfag Lars Ulriksen Sofie Birch Jensen Lene Møller Madsen Henriette Tolstrup Holmegaard Institut for Naturfagenes Didaktik Forstå,

Læs mere

Projekt C. Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05

Projekt C. Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05 Projekt C Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05 Status for år 1 i projektet Overgangen fra natur/teknik i 6. klasse til geografi, biologi

Læs mere

Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005

Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005 Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005 Af: Mette Mandrup, Københavns Universitet Projektet er planlagt og gennemført i forbindelse med kurset Problemorienteret

Læs mere

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium REGNELUDO Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8 Aalborg Seminarium Regneludo.... 3 Indledning:... 3 Arbejde med tal og algebra... 3 Kommunikation og problemløsning... 4 Leg som arbejdsproces

Læs mere

Kompetencer i matematik, ét redskab til at tale om videnskabelighed i matematik

Kompetencer i matematik, ét redskab til at tale om videnskabelighed i matematik Kompetencer i matematik, ét redskab til at tale om videnskabelighed i matematik Af Jakob Holm På konferencen om matematisk videnskabsteori, maj 2009, fremlagde fagkonsulent Bjørn Grøn følgende: Fagene

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

kemien Lærervejledning i din hverdag Helle Houkjær & Lone Skafte Jespersen SKOLEKONTAKTEN

kemien Lærervejledning i din hverdag Helle Houkjær & Lone Skafte Jespersen SKOLEKONTAKTEN kemien i din hverdag Helle Houkjær & Lone Skafte Jespersen Lærervejledning SKOLEKONTAKTEN kemien i din hverdag Lærervejledning Jeg elsker denne hårlak. Den er bare så ultra strong. Kemiske stoffer de er

Læs mere

Mette Øland Madsen lh200530 4. Studieprodukt 15.04.2011

Mette Øland Madsen lh200530 4. Studieprodukt 15.04.2011 Fedtstoffer og kulhydrater... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Fedtstoffer... 2 Triglycerider... 2 Kulhydrater... 5 Glycolysen... 7 Fedme - Danmark i relation til USA... 7 Didaktiske overvejelser...

Læs mere

Hvidovre som Science kommune

Hvidovre som Science kommune Hvidovre som Science kommune Opgave udarbejdet af Daniel Dam Hemmingsen, Præstemoseskolen og Maria-Louise Dam Hemmingsen, Præstemoseskolen. 1 Indhold Indledning... 3 Årstider Vejret - Naturkatastrofer...

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Lærervejledning 3. Løft vandet 4.-6. klasse 5. Løft vandet 7.-8. klasse 10. Løft vandet 9.-10. klasse 15

Indhold. Indledning 2. Lærervejledning 3. Løft vandet 4.-6. klasse 5. Løft vandet 7.-8. klasse 10. Løft vandet 9.-10. klasse 15 2006 Indhold side Indledning 2 Lærervejledning 3 Løft vandet 4.-6. klasse 5 Løft vandet 7.-8. klasse 10 Løft vandet 9.-10. klasse 15 Supplerende litteraturliste 20 idékatalog for 4.-10. klasse Løft Vandet

Læs mere

Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007

Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007 Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling Rapport om udviklingsprojekt Dokumentation og effektmåling Dokumentation, virkningsevaluering og elevinterview på Gedebjerg skole 2012-2013 Udarbejdet af Gedebjerg Skole, Gedebjergvej 8-11, 4700 Næstved

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere