Dagsorden Referat Metalindustriens uddannelsesudvalg 20. møde. Den 15. december 2010 kl med efterfølgende julefrokost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Referat Metalindustriens uddannelsesudvalg 20. møde. Den 15. december 2010 kl. 10.00-12.00 med efterfølgende julefrokost"

Transkript

1 Dagsorden Referat Metalindustriens uddannelsesudvalg 20. møde. Den 15. december 2010 kl med efterfølgende julefrokost Mødested hos Industriens Uddannelser MI-møde kl Frokost kl , Grøften Tivoli 1. Nyt fra Industriens Uddannelser og Metalindustriens Uddannelsesudvalg Beslutninger truffet siden sidste MI-møde i regi af Industriens Uddannelsers bestyrelse, MI s formandskab samt MI-IF formandskab imellem. Velkommen til nyt medlem af MI Jan Overgaard Gregersen, Dansk Metal Aalborg Finanslov kort mundtlig orientering om de uddannelsesmæssige konsekvenser. Der lægges op til besparelser på erhvervsskolerne for omkring 350 mio. kr. i På voksen og efteruddannelsesområdet er der lagt op til reduceret godtgørelse fra 100 % til 80 % af dagpengesatsen. Personer med en videregående uddannelse skal i højere grad selv finansiere deltagelse i efteruddannelse. Dette forventes at give faldende efteruddannelsesaktivitet, da der er mange i faglærte job med en videregående uddannelse. Der er lagt loft på udgifterne til selvvalgt uddannelse, dette rammer især de udstyrstunge områder, herunder MI s efteruddannelseskurser. Svejseområdet flyttes en takstgruppe ned. Det vil sige skolerne får en lavere takst ved afholdelse af svejsekurser. Udviklingen i aktiviteten på efteruddannelsesområdet skal følges tæt i MI i Formandskabet ønsker en drøftelse, i foråret 2011, om overgangen mellem grundforløb hovedforløb, herunder gærdehøjder, elevernes uddannelsesparathed m.m. Drøftelsen skal også omfatte, om udvalget skal udarbejde en vejledning der tydeliggører hvilke forudsætninger der skal til for at gennemføre en erhvervsuddannelses succesfuldt. Målgruppen er skoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), unge og deres forældre. Jobprofilprojektet: Industriens Uddannelser har i samarbejde med New Insight gennemført en analyse af fremtidens jobprofiler i industrien, med fokus specielt på maskin- og elektronikindustrien. 1

2 Generelt vurderes det at der vil være tale om stigende krav til de ansatte over de næste 10 år, inden for alle uddannelsesniveauer. De som kan mest skal kunne mere, samtidig med, at mindstekravet for at kunne varetage et job i industrien forventes at stige betydeligt. Det vurderes, at det kræver kompetencer svarende til mindst 2 års uddannelse at varetage et job i industrien i 2020, dvs. det der svarer til en kort erhvervsuddannelse. Bl.a. vil følgende kompetenceområder blive vigtigere frem mod 2020: Innovation, produktudvikling og procesudvikling, Omstillingsparathed og læring, samt Sprog og kommunikationskompetencer. Hvis industriens vækst og beskæftigelse skal sikres kræver det en stor uddannelsesindsats at opkvalificere de ansatte, så de kan leve op til disse krav, både igennem AMU og erhvervsuddannelserne. Det er særligt vigtigt at have fokus på opkvalificeringen af de nuværende medarbejdere, i det disse personer vil udgøre langt den største del af arbejdsstyrken i Den vigtigste udfordring for de faglige udvalg og arbejdsmarkedets parter bliver at sikre at de mange muligheder i VEU-systemet reelt bliver udnyttet. Der er behov for, at øge det samlede omfang af VEU-aktiviteten. Det kræver, at især AMU bliver gjort mere synligt og tilgængeligt for både virksomheder og medarbejdere. Det nuværende AMU-udbud er bredt og vurderes generelt at kunne dække behovene fremadrettet. Udbuddet af erhvervsuddannelser inden for industrien er ligeledes bredt og der er med de længere uddannelser gjort meget for at sikre et højt kompetenceniveau bl.a. med uddannelser med tre trin (fx industritekniker og initiativet til en ny plastspecialistuddannelse). Derfor består udfordringen på erhvervsuddannelsesområdet primært i at sikre at de mange nye (og gamle) uddannelser bliver brugt. Det er kun i mindre omfang nødvendigt at tilpasse indholdet af uddannelserne. Rapportens konklusioner er blevet sendt til personer fra de deltagende virksomheder, skoler og undervisningsministeriet. Analysen er blevet drøftet på konsulentmøder i Industriens Uddannelser og der er udarbejdet en pixi udgave. Konklusionerne vil blive taget op i alle udvalg under MI og IF. Rapporten eller Pixi udgave kan hentes på: Udvalgte er enig i at det er et godt projekt og vigtigt at konklusioner bliver bredt ud og indarbejdet i uddannelserne. Industriens uddannelser har fået bevilliget 2 projekter fra undervisningsministeriets centrale analyse og prognosevirksomhed (CAP). Et projekt rettet mod at afdække hvordan elevernes innovative kompetencer kan fremmes i erhvervsuddannelserne inden for industriens område. Det andet projekt er rettet mod at afdække om ledelsestek- 2

3 nologer som Lean og Performance Management giver særlige kompetencebehov som skal indlægges i erhvervsuddannelserne. Begge projekter omfatter virksomhedsbesøg og interview. Projekterne skal være afsluttet medio maj I sommer afsluttede IU en analyse behov på energi og miljø - cleantech - området. Analysen blev omtalt på MI-mødet september. Den konkludere at generelt set matcher erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne cleantech virksomhedernes kompetencebehov. Det fælles formandskab for IF og MI har besluttet at rapportens metoder og konklusioner skal drøftes i relevante udvalg og udviklingsgrupper. Dette er påbegyndt og forventes afsluttet medio februar Fælles konference med IF i september Diverse møder med undervisningsministeriet. På guldsmede uddannelsen og det maritime områder har der været møde om beskæftigelsesfrekvensen. Undervisningsministeriet har fastlagt at beskæftigelsesfrekvens for erhvervsuddannede i 2010/11 skal være 0,67. på guldsmede området er frekvensen 0,62 og for de maritime uddannelser 0,58. På møderne har sekretariatet redegjort forholdene i de pågældende brancher. På formandskabsmøde med undervisningsministeriet 1. november blev der gjort status over AMU-aktiviteten. På MI s områder er der kun mindre problemer med aktiviteten på 2 FKB er. På data- og kommunikationstekniske område er der godkendt 4 skoler. Her ligger Mercantec og Tech College Aalborg på henholdsvis 73,5% og 56,4 % af minimumsaktiviteten. Begge skoler har øget deres markedsføringsindsats og forventer at de i løbet af 2011 kommer over minimumsaktivitetskravet. På det låsetekniske områder er to skoler godkendt. Dansk Brand og sikringstekniks Institut (NUSA)og TEC. Her ligger NUSA på 74% af minimumsaktiviteten mens TEC ikke har gennemført kurser endnu. Det låsetekniske område blev godkendt med en selvstændig FKB i april 2010, det er et lille område og skal måske kun udbydes på en skole. På spørgsmål om der er en ny udbudsrunde på vej, blev det konkluderet at hvis det sker, bliver det på efteruddannelsesområdet som følge af faldende aktivitet grundet besparelser. Formanden opfordrede til at bestyrelserne på skolerne drøfter hvilke aktivitet de ønsker at skolerne skal udbyde. 3

4 ML pris Der var flere journalister og fotografer tilstede ved ML prisen 2010 end de tidligere år. Tilbagemeldinger fra skolerne viser en pæn omtale i lokale medier. De første PraktikPladsPriser blev uddelt den 16. november ved et særligt arrangement på Nationalmuseet i København med deltagelse af Undervisningsminister Tina Nedergaard og billedhugger Bjørn Nørgaard. Arrangementet var med til at kickstarte rækken af uddelinger landet over, hvor et stort antal anerkendelsesværdige initiativer vil blive præmieret. I alt skal 50 bronzestatuetter skabt af Bjørn Nørgaard til lejligheden uddeles til anerkendelsesværdige initiativer på praktikpladsområdet. På dagen modtog Det fynske Praktikpladsambassadørkorps, Adm. direktør Jan Sørensen, Nordisk Stål A/S og afdelingsformand Allan Thomsen, Metal Nordsjælland samt Entreprisechef Søren Dath, Thy-Mors Energi og tillidsrepræsentant Peter Andersen, Galten Elværk priser for deres indsats for at forberede praktikpladssituationen. Der er fortsat mulighed for at indstille kandidater til prisen, og der kan læses meget mere på Danmarksmesterskab Skolerne har nu fundet de 10 kandidater som skal dyste inden for smede(3), industritekniker(3) og mekaniker(4) området. Den 8. december er der møde med deltagerne, skolerne og dommerne hvor programmet bliver nærmere gennemgået. Mesterskaberne afholdes i Odense Congres Center fra Torsdag d. 27 til Lørdag d. 29 Januar med 33 fag repræsenteret. MI planlægger at afholder en reception lørdag eftermiddag for deltagerne, virksomhederne, skolerne og sponsorerne. Utilfredshed med at kriterierne for deltagelse har været uklare. Sekretariat meddeler DK-skills, at de skal være afklaret inden skolerne går i gang med at udvælgelse af elever til Sekretariatet skal sammen med skolerne undgå at der bliver ulige vilkår for elever der kommer fra praktikvirksomheder, hvor der ikke arbejdes med CNCudstyr. Debat om udbytte af deltagelse i Worldskills. Foreløbig konklusion er at MI afholder ML-prisen og deltager i Danmarksmesterskab. Eventuel deltagelse i Worldskills vil blive overvejet i formandskabet. Sekretariatet skal skrive til skolerne, at MI ikke deltager i Worldskills og hvis skolerne ønsker at deltage med elever fra MI-uddannelser er udvalget indforstået hermed. 4

5 IU har fået udarbejdet en stakeholder-analyse IU har fået udarbejdet en kvantitativ og kvalitativ stakeholder-analyse med det formål at afdække, hvordan vores centrale stakeholdere (interessenter) oplever og vurderer, at IU lever op til vores vision. Stakeholder-analysen blev gennemført i oktober måned. Den kvalitative del bestod af 6 interviews på hver minutter. Den kvantitative del bestod af et spørgeskema, som blev udsendt til samtlige udvalgsmedlemmer samt udvalgte skuemestre, samarbejdspartnere og formænd for de lokale uddannelsesudvalg. 255 valgte at svare hvilket giver en svarprocent på 52 %. Deltagerne i den kvantitative analyse udtrykker generelt tilfredshed/høj tilfredshed med IU. Deltagerne i den kvalitative analyse oplever IU som en vidensbank med fagligt kompetente, dygtige og engagerede medarbejdere. Selv om indtrykket af IU er meget positivt, er der identificeret nogle vigtige indsatsområder, som IU skal arbejde med i forhold til at efterleve vores vision. Resultaterne af analyserne vil blive brugt i IU s kommende strategier for kommunikation, kvalitet og innovation. Personale justeringer i MI-sekretariatet. Sekretariatschef stillingen bliver slået op og forventes besat 1. marts Nyt fra UG erne Nyt fra arbejdet i udviklingsgrupperne under Metalindustriens Uddannelsesudvalg i perioden september 2010 til december Højniveau. Som det fremgår af nedenstående status fra UG erne er der indlagt bundne speciale fag på højere niveauer på alle de større uddannelser. Det er uddannelserne industritekniker, klejnsmed, mekaniker, elektronikfagtekniker, og datatekniker. Fagene skal kunne udbydes senest den 10. januar På de øvrige uddannelser skal der kunne udbydes fag på højere niveau fra 1. august Sekretariatet arbejder ud fra en prioritering hvor uddannelserne er inddelt i 4 kategorier: 1. Uddannelser hvor der skal højniveau ind. 2. Uddannelser med lille aktivitet som af ressourcemæssige årsager kan komme i anden række. 3. Uddannelser med meget begrænset aktivitet eller som konsulenterne af andre årsager vurdere, at det ikke umiddelbart er relevant med højniveau. Denne kategori skal overvejes om der skal beskrives højniveau. 4. Uddannelser hvor det ikke giver mening, dvs. der skal ikke laves højniveau. F.eks. uddannelser som er reguleret af andre myndigheder via certifikat/standarder, flymekaniker. Uddannelser uden aktivitet. Uddannelser hvor der ikke er bundne specialer, f.eks. nogle af trin-uddannelserne. 5

6 Herudover er sekretariatet ved at planlægge beskrivelse af valgfri speciale fag på højere niveau. Således at elever som har taget bundne specialefag på ordinært niveau, kan tage specialefag eller elementer heraf på højere niveau. Sekretariatet er ved at udarbejde en plan for arbejdet med valgfri speciale fag på højere niveau. Planen forelægges udvalget på mødet i marts UG1. Industri og værktøjsteknik UG drøftede på møde d. 15. november industriens udfordringer i forhold til jobprofil analysen (IU s rapport) og uddannelsesindhold/struktur på både EUD og AMU området. Vi drøftede også dette i forhold til rekruttering og barriere-fri adgang til videregående uddannelser gennem en EUX. Det blev på mødet besluttet, at indstille til MI, at UG1 efter nedenstående handlingsplan, vil forsøge at komme et spadestik dybere i jobprofilanalysen, gennem: 1. Et heldagsmøde den 12. januar 2011 mellem UG 1 og 4-6 værktøjsmagervirksomheder og 4-6 industriteknikvirksomheder, hvor vi beder virksomhederne om bud på deres mere operationelle vurderinger på kompetence / og jobprofiler frem mod 2015/20. Ligeledes får virksomhederne naturligvis mulighed for at fremkomme med konkrete udviklingsforlag til både EUD og AMU området og ikke mindst til jobprofil analysens statement om, hvordan de ser på den store udfordring det bliver, at få medarbejdere og virksomheder til at deltage i den nødvendige efteruddannelse i de kommende år. 2. Dette møde følges så op ved et UG1 møde den 18. januar 2011, hvor vi samler op og operationaliserer indtryk og vurderinger fra mødet den 12. januar med henblik på at der derefter kan udarbejdes et egentligt oplæg med anbefalinger til MI s møde i marts og måske til MI/UG konferencen senere i EUD: Høj niveau I forbindelse med etablering og igangsætning af Centres of Excellence (COE) projekter på Industritekniker området, har der været behov for udvikling og tilkobling af nye valgfrie specialefag som kan anvendes som uddannelses og erhvervsrettet påbygning. I den forbindelse og i samme moment som uddannelsesordningen på Industritekniker uddannelsen var til skolehøring i forhold til de nye højniveaufag, blev der tilkoblet følgende fire valgfri specialefag: Multitask bearbejdning, 5-akset på 1 spindel (svarende til AMU AB 42496) Multitask bearbejdning, 7-akset på 1 spindel (svarende til AMU AB 42502) Multitask bearbejdning, simultan bearbejdning Multitask bearbejdning, avanceret anvendelse 6

7 AMU: På UG1 mødet formidlede Svend Jensen ERA midtvejs analyseresultater af CNC analysen og gav UG1 mulighed for at stille spørgsmål i relation til den konkrete analyse af AMU uddannelsesbehovene inden for det jobområde, som både Industriens Fællesudvalg og Metalindustriens Uddannelsesudvalg efteruddannelses dækker med AMU uddannelses mål i de fælles kompetencebeskrivelser FKB 2244 & FKB Referatet herfra forligger - mens dette skrives - endnu ikke, men det er foreslået at der afholdes et afsluttende kombineret møde med UU metalindustriel bearbejdning den 22. marts En dagsorden vil foruden CNC AMU analysen omfatte koordinerede initiativer på: Aluminium området (ALUCLUSTER analyse afrapporteret oktober 2010) Miljø og energi området (IU analyse 2010) Forslaget er videresendt til UU metalindustriel bearbejdning i forlængelse af mødet og sekretariatet afventer en snarlig tilbagemelding UG2. Det smedetekniske område EUD: Skolemøde vedrørende gennemførelse af svendeprøver De nye retningslinjer for gennemførelse af individuelle svendeprøver er, som tidligere annonceret, implementeret i bekendtgørelse og uddannelsesordning pr. 1. august For at sikre den bedst mulige implementering af den vedtagne prøveform blev der, i samarbejde med Undervisningsministeriet, arrangeret et skolemøde den 1. december for alle smedeskoler hvor emnet blev behandlet med udgangspunkt i en vejledning som sekretariatet har fået udarbejdet. Når der har været tilstrækkeligt antal elever igennem, skal sekretariatet udarbejde en evaluering af den ændrede prøveform til MI. Evalueringen skal også omfatte hvorledes der er blevet informeret og fulgt op på beslutningen i forhold skoler og skuemestre. Sekretariatet udarbejder oplæg til infoplan i forbindelse med ændringer af svendeprøver. Højniveau Der er udarbejdet et antal nye højniveaufag for klejnsmedeuddannelsen. Disse fag er lagt ind i uddannelsesordningen for faget og samlet sendt i høring den 25. oktober Høringsfristen var 4 uger og der er ikke modtaget nogen kommentarer til ændringerne. Alle smedeskoler blev introduceret for temaet højniveaufag ved skolemødet den 1. december. Her blev selve argumentationen bag de nye fag behandlet og skolerne fik tilsvarende mulighed for at drøfte den bedst mulige implementering af de nye fag. Det blev præciseret at højniveaufag er højniveauforløb. 7

8 Energitekniker I forlængelse af ændringen af titlen af uddannelsen er der igangsat en justering af det faglige indhold for at styrke den grønne profil. Det første oplæg vedrørende ændringerne er nu udsendt til udviklingsgruppen. Forslaget vil blive drøftet ved møder i løbet af november eller december måned. AMU: Inden for det smedetekniske område har sekretariatet stort set modtaget alle nye AMU-mål inden for det oliefyrings- og smedetekniske område fra udviklingsskolerne. Målene er fortsat: Opstart, indregulering og fejlfinding af elektronisk regulerede oliebrændere under 100 kw. Igangsætning og fejlretning af reguleringsautomatikken på oliekedler under 100 kw. El-fejlfinding i styretavler på fyrede anlæg over 100 kw Fejlretning efter el-diagrammer på fyrede anlæg over 100 kw Robotsvejsning Laserskæring Eurocodes MetalCollege Aalborg har sammen med UG 2 gennemført et AMU-projekt hvor formålet var at bidrage til udviklingen af virksomhedernes kompetencer i forhold til nye standarder der omhandler kvalitetsstyring af svejsearbejdet de såkaldte Eurocodes. Projektet er nu afsluttet og vi har i sekretariatet modtaget et omfattende informationsmateriale som skolen har brugt ved præsentation af emnet for virksomhederne. Udviklingsgruppen vil overveje om temaet også er relevant at implementere i fagbeskrivelserne for smedeuddannelserne på EUD-området. UG3. Mekanikerområdet EUD: UG 3 drøftede på møde den 22. november et udkast til væsentlige del af de kommende uddannelser til personvogns- og lastvognsmekaniker. I de nye uddannelser er der lagt op til et meget begrænset antal valgfri specialefag. Adskillelsen betyder at de to uddannelser får skærpede profiler. Dette skulle øge fagligheden i begge uddannelser og højne kvaliteten i uddannelserne som sådan. De nye uddannelser giver også indtryk af en mere homogen og national profil. Kravene om kompetencerne ved overgangen til hovedforløbet 8

9 blev også drøftet med henblik på, at det bliver mere synligt hvilke krav der er til elevernes fornødne og relevante kundskaber og færdigheder inden de starter hovedforløbet. MI skal godkende 10-punktsplan mv. for de nye uddannelser (se særskilt pkt. på dagsorden). Det videre arbejde frem mod nye bilag og uddannelsesordninger fortsætter frem til medio februar. Udvalgte pointerede, at der ved fastlæggelse af kompetencekravene til hovedforløbet skal indgå et generelt hensyn til de øvrige uddannelser inden for indgangen. Og at udvalget ikke ønskede at grundforløbskravene blev forstærket. Der er gennem længere tid arbejdet på at sikre, at mekanikere, der arbejder med air-conditionanlæg har de fornødne kompetencer. Det er aftalt med sekretariatet for kølebranchens Miljøordning (KMO), at elever, der har gennemført trin 1 på mekanikeruddannelsen kan sende skolebeviset til KMO og herefter blive registret, således at de kan udføre arbejdet på værkstedet. På UG mødet den 22. november blev IU analyserne Fremtidens jobprofiler i industrien, behovsanalyse inden for Cleantech fremlagt med vægt på forholdene i autobranchen. Højniveau: Der er udviklet bundne fag på højere niveau. Disse har været til høring på skolerne og indskrives i uddannelsesordningen primo december. Cykel- og motorcykelområdet: CELF har udviklet udkast til ny uddannelsesordning til cykel- og motorcykeluddannelsen. Udkastet er sendt til kommentering på TEC og Herningsholm. Efterfølgende skal den nye uddannelsesordning og bilag (med ændring af prøven fra svendeprøve til skoleprøve på trin 1 knallert- og motorcykelmekanikerindskrives) sendes til høring på skolerne. Forventet ikrafttrædelse juli Bådmekaniker: Der er udarbejdet svendeprøveopgaver til uddannelsen. Prøverne er lagt på hjemmesiden og der er udarbejdet skuemestervejledning. Flymekaniker: Der har været afholdt møde med formandskabet for MI og LUU samt repræsentanter for TEC og sekretariatet vedrørende de problemer, der er opstået 9

10 omkring gennemførelsen af uddannelsen som følge af dels den lave elevtilgang og dels ændringerne i kravene til uddannelsen. Sekretariatet samarbejder med TEC om udviklingen af modeller for uddannelsen til fremtidens flymekaniker samt synliggørelsen af de muligheder og forhindringer, der måtte være for fortsat at udbyde uddannelsen som erhvervsuddannelse. Skolen blev opfordret til at samarbejde med forsvaret om uddannelse af flymekaniker. Der vil i starten af 2011 blive afholdt et branche-/netværksmøde, hvor branchens jobmuligheder diskuteres, og hvor profilen af de efterspurgte kompetencer som følge af mulighederne defineres. Der er udviklet udkast til skuemestervejledning for specialet B2. AMU: Køretøjsområdet Der er udviklet 3 mål inden for dækmontage. Disse skal sikre kvaliteten i arbejdet med dækmontage og bidrage til at synliggøre betydningen af dækvalg og vedligehold i forhold til miljøbevidst kørsel. Dækreparation,og monteringsteknik Dæktyper (afbalancering og kontrol) Hjulafbalancering og og kosmetisk optimering Der er udviklet 3 mål inden for entreprenør området. Betjening, indstilling og udmåling på ballepresser Traktor og mejetærskere Udmåling og indstilling af entreprenørmaskiner UG4. Automatik og elektronik EUD: Revision af Elektronik og svagstrømsuddannelsen Revisionen af uddannelsen er startet med en drøftelse på UG 4 mødet i september hvor oversigt/udkast til kompetenceområder i elektronik og svagstrømsuddannelsen blev gennemgået. Baggrunden for drøftelsen er den tidligere gennemførte analyse af efteruddannelsesbehov for elektronikfagteknikere og radio-tv-fagteknikere. Det blev besluttet at oversigten er udgangspunktet for det videre arbejde samt at revisionen indledes med afholdelse af workshops. Det er tanken at gennemføre 2 workshop af en 2-3 timers varighed en for store virksomheder og en for mindre virksomheder med deltagere på hver. Formålet med disse workshops er at få virksomhederne til at beskrive jobfunktionerne, således at behovene på enkeltområderne kan konkretiseres. 10

11 Jobfunktionerne er baggrunden for at beskrive de fag med tilhørende målpinde, der skal udvikles til uddannelsen. Efter de gennemførte workshops afholdes et seminar for en bredere kreds af virksomheder. Hvor resultatet at de 2 workshops gennemgås og testes. Udvalget er enig i, at der er behov for revisionen samt, at de 2 workshops bliver gennemført snarest. På Mi mødet i marts redegører sekretariatet for UG ens indstilling. De gennemførte analyser Fremtidens jobprofiler i industrien, behovsanalyse inden for Cleantech indgår også som inspiration i revisionen. Der er i UGén enighed om, at det er primært skolens opgave at informere LUU om indholdet i det ny hovedforløb så de er klædt på i forhold til skolernes arbejde med de lokale undervisningsplaner. Fag på højere niveau På elektronikfagtekniker uddannelsen er der indført bundne specialefag på højere niveau. Frontline supporter uddannelsen. Der er undersøgelse i gang om behov for en uddannelse med mere faglig bredde end Frontline pc-supporter og Frontline radio/tv-supporter. Arbejdet koordineres mellem UG 4 og UG 5. Udvikling af en nye Frontlineuddannelse vil afhænge af, om de virksomheder og salgskæder, der forventes at være målgruppe for denne uddannelse, vil uddanne lærlinge. Der er i samarbejde med EUC Ringsted og Mercantec igangsat en undersøgelse af virksomhedernes interesse for såvel de eksisterende som den ny uddannelse, der kan dække begge områder. Undersøgelsen viser foreløbigt at der er behov og interesser for uddannelsen men virksomhederne er tøvende overfor at tage lærlinge. Virksomhederne mener at de ikke har nok relevante opgaver. Undersøgelsens foreløbige resultater drøftes på møder i UG 4 og UG 5 medio december Når der foreligger en indstilling fra sekretariatet, skal den også indeholde en redegørelse om konsekvenserne af at gøre uddannelsen skolebaseret, eller udvikle den i samarbejde med det merkantile område. Uddannelsen skal ikke udvikles før udvalgets drøftelse. Medicotekniker Projektet med implementering af medicotekniker som overbygning på elektronikfagtekniker uddannelsen er afsluttet. Uddannelsen er godkendt. Projekt Cleantech inden for miljø- og energiområdet 11

12 Der gennemføres den 13. december 2010 i forbindelse med et ordinært møde i LUU for automatik og proces på TEC, en workshop for at afdække regionale og specifikke efteruddannelsesbehov inden for miljø- og energiområdet dvs. at komme et spadestik dybere i relation til Cleantech-rapportens resultater. AMU: Der er med baggrund i den gennemførte Analyse af efteruddannelsesbehov for elektronikfagteknikere og radio-tv-fagteknikere udviklet en ny FKB til elektronik og svagstrømsområdet. Den ny FKB 2252 elektronik og svagstrøm er sendt til godkendelse hos Undervisningsministeriet hvorfra der afventes svar. Følgende AMU mål er under udvikling i forhold til elektronik og svagstrøms området: Teknisk installation opgradering og service, hardware Teknisk installation opgradering og service, software Hardwareteknik, programmering med højniveau SoC (System on Chip) teknologi, system-design Soc teknologi, application prog til SoC-systemer Digital Signal Processor Følgende AMU mål er under revision i forhold til automatik og proces området: Automatiske anlæg, visionsystemer konfig & analyse Der udvikles endvidere kompendiemateriale til følgende uddannelsesmål: Installation/idriftsættelse Ethernet Industriel ethernet, opsætning Automatiske anlæg, Visionsystemer konfig & analyse Der gennemføres endvidere en revision af eksisterende webbaserede undervisningsmaterialer til uddannelsesmål inden for automatik og procestekniske område. Undervisningsmaterialet skal have tilført teknologiske opdateringer samt flere simuleringer og speak. Alt webbaseret undervisningsmateriale er søgt udviklet således, at det kan understøtte elever med forskellige forudsætninger for indlæring. UG5. Kommunikations og informationsteknologi EUD: Højniveau 12

13 På Datatekniker med speciale i infrastruktur er der blevet udviklet 16 nye bundne specialefag, samt 5 nye valgfri specialefag, alle på et højere niveau end den almindelige uddannelse lægger op til, mhp. at bedre kunne udfordre de dygtigste elever. Dette inkluderer også de fag der understøtter de nyoprettede Centres of Excellence. Fagene har været i høring på skolerne i 4 uger, og blev drøftet på et møde d. 15. november, hvor der generelt var stor opbakning til idéen om fag på et højere niveau. Fagene er blevet skrevet ind i uddannelsesordningen som træder i kraft pr. 1. januar Der vil i perioden frem til d. 1. februar 2011 blive udviklet et tilsvarende antal fag på de øvrige trin og specialer på Data- og kommunikationsuddannelsen. Frontline supporter uddannelsen Der er en undersøgelse i gang om behov for en uddannelse med mere faglig bredde end Frontline pc-supporter og Frontline radio/tv-supporter. Arbejdet koordineres mellem UG 4 og UG 5. Udvikling af en nye Frontlineuddannelse vil afhænge af, om de virksomheder og salgskæder, der forventes at være målgruppe for denne uddannelse, vil uddanne lærlinge. Der er i samarbejde med EUC Ringsted og Mercantec igangsat en undersøgelse af virksomhedernes interesse for såvel de eksisterende som den ny uddannelse, der kan dække begge områder. Undersøgelsen viser foreløbigt at der er behov og interesser for uddannelsen men virksomhederne er tøvende overfor at tage lærlinge. Virksomhederne mener at de ikke har nok relevante opgaver. Undersøgelsens foreløbige resultater drøftes på møder i UG 4 og UG 5 medio december Se bmrk. under UG 4. Jobprofilprojektet Der er udarbejdet et debatoplæg til UG, som vil behandle emnet på et UGmøde d. 8. december. Selvom projektet ikke direkte er møntet på data- og kommunikationsområdet, vurderes det at der er visse aspekter som også er relevante i denne sammenhæng. AMU: Revision af FKB FKB 2627 skal revideres og justeres i løbet af foråret Nyt udkast vil blive fremlagt for UG efter sommerferien Udvikling af AMU-mål Følgende AMU-mål forventes udviklet i løbet af : Netteknik, anvendelse af teknologier og begreber Netteknik, install. brancherelaterede produkter Netteknik, teknisk administration og overvågning Netteknik, implementering af WAN løsninger 13

14 Netteknik, systemsikkerhed, implementering og drift Netteknik, opbygning af clustersystemer Netteknik, servervirtualisering Netteknik, installation af Firewall Programmering i c#, udvikling af komponenter Programmering i c#, udvikling af webapplikationer Programmering i Java, programopbygning Programmering i Java, udvikling af applikationer Programmeringsmetodik og agile metoder Programmering i c#, programopbygning IT Service Management UG6. Guld- og sølvsmedeteknik EUD: Aktiviteten for eud har ligget stille, da udviklingsarbejdet for en ny ædelsmede- og metalsmedeuddannelse finder sted i I december besøger repræsentanter for UGen School of Jewellery på Birmingham City University for at vurdere muligheden for at henlægge dele af skoleundervisningen for sølvsmeden som en del af den nye uddannelse, der udvikles I AMU: Der er udviklet følgende kurser i perioden: Sælgers pligter og rettigheder (2 dage) Renovering, lodning og slibning og polering af korpus (3 kurser) Desuden er kurserne Identificering af ædelsten og fremstilling af forme til støbning revideret i forhold til tid (nedsat fra 10 5 dage). UG7. Det maritime område EUD: Svendeprøven efter den nye portofolio-model er nu gennemført af et H1-lærlingehold. På sidste MI-møde blev det oplyst, at sekretariatet var i gang med at opprioritere den traditionelle både-bygning i uddannelsen. Efter samarbejde med træskibsbranchen er problemet nu løst ved udarbejdelse af 5 nye valgfri specialefag, som jo også kan gennemføres som erhvervsrettet påbygning. Der har været afholdt møde med UVM om beskæftigelsesfrekvensen, der ifølge ministeriets opgørelser er faldet fra 0,72 i 2007 til 0,58 i Konklusionen på mødet blev, at faldet skal tilskrives den økonomiske krises voldsomme effekt på luksusvarer, herunder naturligvis lystbåde. Til frekvenstallene skal lægges, at mere end hver tiende udlærte inden for branchen går i gang med en videreuddannelse. AMU: 14

15 Der er indgået kontrakt med Erhvervsskolen Nordsjælland om udvikling af undervisningsmaterialer til de 8 eksisterende kurser for bådebyggere/sejlmagere. Desuden er planlagt udvikling af et overfladebehandlingskursus i Overfladebehandling er en disciplin, der bliver mere og mere kompliceret og får stadig større betydning for branchen. Udvidelsen af mulighederne for at tilvælge de traditionelle bådebyggerfag sker via udvikling af 5 AMU-kurser, der bygger oven på de obligatoriske specialefag i uddannelsen: Fremstilling og opbygning af træskrog Fremstilling og montering af trædæk Fremstilling af spantestrukturer i træ Fremstilling og montering af apteringsdele i træ Fremstilling af rundholter i træ 2. Erhvervsuddannelser 2.1 Nye mekaniker uddannelser (Godkendelse) Med udgangspunkt i analysen om mekanikerens fremtid, som blev fremlagt i januar 2010, har UG 3 arbejdet videre på en vurdering af den eksisterende mekanikeruddannelse og muligheden for ændring af denne. På baggrund af en analyse af elevernes, virksomhederne og skolernes udmøntning af de fleksible muligheder, der lå i mekanikeruddannelsen og som viste, at ingen af parterne i særlig høj grad udnyttede denne fleksibilitet, blev der afholdt to dialogworkshops, hvor jobprofilen for en lastvognsmekaniker og en personvognsmekaniker blev tydeliggjort. Efterfølgende har sekretariatet i samarbejde med et antal skoler og ekstern konsulent bearbejdet de input, der var resultatet fra dialogmødet. Resultatet foreligger i form af to nye uddannelsesbeskrivelser, begge med trin. I arbejdet med de nye uddannelser er det blevet tydeligt, at der er behov for en stærkere faglig profil, der i øvrigt også tydeliggør forskellen på lastvogns- og personvognsområdet. Begge uddannelser vil af samme årsag ikke have et stort behov for et større antal valgfri specialefag, dog vil der blive etableret minimum 4 uger, så der er mulighed for erhvervsrettet påbygning. Da det drejer sig om to nye uddannelser, skal udvalget fremsende en 10-punktsplan (via UVM), som fremsender den til REU, der efterfølgende indstiller til UVM, om uddannelserne skal etableres. Herefter skal sagen behandles som ministersag, hvilket betyder at man indstiller uddannelserne til godkendelse hos undervisningsministeren. Sekretariatet har udarbejdet 10-punktsplan og bilag til indgangsbekendtgørelsen Biler, fly og andre transportmidler for henholdsvis personvogns- og lastvognsmekanikeruddannelsen. 15

16 Det indstilles at Metalindustriens uddannelsesudvalg godkende UG3 s indstilling til oprettelse af de to nye uddannelser. Bilag 1 Udkast til 10 pkt. planer for nye mekaniker uddannelser. Udvalget godkendte de 2 10 pkt. planer med en opfordring til, at sekretariatet følger op på udbudsplaceringen som følge af opsplitningen og på gærdehøjderne. 2.2 EUX forløbs model (Godkendelse) MI-sekretariatets arbejde med EUX forløb har nu resulteret i en model som rummer følgende: Der er videreuddannelsesmuligheder til diplom ingeniøruddannelsen. Da det udover de obligatoriske fag bliver muligt at nå matematik A, fysik B og kemi C Synergi fra EUD over i EUX fagene. EUX fagene er afkortet med ca. 50 % EUX-forløb baseret på 4 årige erhvervsuddannelser får en længde på 4½ år Praktikken er afkortet med ca. ½ år 40 uger/1 år grundforløb hvor eleverne opnår C-niveau i en række EUD fag Hovedforløbet er opbygget med ½ år praktikforløb, ½ år skoleforløb Der er udkast til EUX-forløb inden for uddannelserne: automatiktekniker, datatekniker, elektronikfagtekniker, industritekniker, klejnsmed, værktøjsmager. Sekretariatet planlægger at udvikle til mekaniker uddannelsen næste år. Forløbs modellen har været drøftet uformelt med skoler, virksomheder, DTU s adgangskursus og Undervisningsministeriet. Modellen forventes godkendt i ministeriet så den kan markedsføres i 1. kvartal I vedlagte bilag er modellen beskrevet nærmere. Det indstilles at EUX forløbs modellen godkendes og sendes til ministeriet til godkendelsen nu, mhp. at den er gældende fra sommeren 2011 og markedsføringen kan påbegyndes umiddelbart i det nye år optil den koordinerede tilmelding i marts Bilag 2: EUX forløbs model Indstillingen blev godkendt og udvalget kvitterede for et flot arbejde. 2.3 Markedsføring af Højniveau og EUX (Godkendelse) Ønsket fra MI om at gennemføre en intensiv markedsføring af de nye muligheder i erhvervsuddannelserne har fået IU til at se på muligheden for en samlet fælles kommunikationsindsats. Kommunikationsindsatsen skønnes at kunne gennemføres i foråret Forslag til en fælles kommunikationsindsats er drøftet på IU bestyrelsesmøde den 17. november. Bestyrelsen har besluttet at markedsføringen/kommunikationsindsatsen sker i to faser. Den første fase gennemføres af MIsekretariatet. Anden fase omfatter at IU udarbejder et udkast til ansøgning til Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond. Ansøgningen drøftes på bestyrelses mødet i marts 2011 mhp. ansøgning til fonden i maj Det indstilles at markedsføringsindsatsen nu koncentreres om information til skolerne, UU og virksomheder. At sekretariatet bruger IU s web, nyhedsbreve og mails til 16

17 skoler, lokale uddannelsesudvalg, udvalgsmedlemmer og virksomheder. I løbet af december 2010 vil der blive udarbejdet en detaljeret kommunikationsplan herfor. Herudover arrangerer MI-sekretariatet, i samarbejde med danske erhvervsskolers lederforening, et orienterings og dialog møde med relevante afdelingsledere fra skolerne om EUX, højniveau. Centres of Excellence vil også være på dagsorden. Mødet bliver afholdt i København den 20. december Udvalgte personer fra Undervisningsministeriet er også inviteret. Indstillingen blev godkendt med en understregning af, at sekretariatet skal gøre hvad der er muligt for at få udbredt kendskabet til EUX og høj niveau. I forbindelse med fase 2 ønsker udvalget, at andre indgange som også har EUX bliver medtænkt. 3. Efteruddannelse (orientering) Formandskabet har bedt sekretariatet forberede at der i løbet af foråret 2011 gennemføres en debat om AMU. Udvalget ønsker at oplæg og debat skal være bredere end AMU, herunder også omfatte GVU. Konklusionerne fra job-profilprojektet på voksenog efteruddannelsesområdet skal medtænkes, ligeledes skal udfordringerne for AMU som følge af de ændrede rammebetingelser. Det bør også indgå om vi skal udvikle helt nye efteruddannelsesmuligheder/forløb. Sekretariatet skal give en samlet vurdering af hvad der har virket. 4. Øvrige emner til beslutning, godkendelse og orientering 4.1 Virksomhedsplan 2011 (godkendelse) IU s bestyrelses har godkendt det samlede IU budget for Dermed er de økonomiske ramme for MI s budget 2011 fastlagt. I 2011 er der afsat kr. til udviklingsaktiviteter i MI. Vedlagt oversigt over MI sekretariatets planlagte udviklingsaktiviteter for 2011 herunder udviklingsaktiviteter finansierede af AMU. Eventuelle ændringer i de planlagte udviklingsaktiviteter som er finansieret af MI vil det blive drøftet i formandskabet. Det indstilles, at MI godkender virksomhedsplan med tilhørende aktiviteter for Bilag 3: Virksomhedsplan 2011 Bilag 4: Aktivitetsoversigt MI 2011 Indstillingen blev godkendt med en bmrk. om at spørgeskema undersøgelsen af kvaliteten i MI s erhvervsuddannelser skal gennemføres og gerne hurtigst muligt. Følgende opgaver skal også ind i sekretariatets planlægning af opgaver i 2011: kvalitet i skolepraktikken MI-udvalgets redegørelse til UVM om hvordan vi støtter praktikpladsopsøgende arbejde. Omkring denne opgave vil der være brug for at vi tænker mere projektorienteret og kreativt. Er der en tilstrækkelig synlighed omkring praktikerklæringerne til virksomheder. 17

18 4.2 Forretningsordner (orientering) På møde i juni 2010 konstaterede IU s bestyrelsen, at de gældende forretningsordner og vedtægter skulle opdateres bla. for, at understøtte helhedstænkning mellem IF og MI og tydeliggøre rollerne for sekretariater og organisationer. Vedlagt opdateret forretningsordner for MI og UG erne. Bilag 5: Forretningsorden MI Bilag 6: Forretningsorden UG er Orienteringen taget til efterretning 4.3 Løbende status over MI aktiviteter (orientering) Vedlagte bilag viser status for MI aktiviteter i virksomhedsplanen Bilag 7: Løbende status over MI aktiviteter. Orienteringen taget til efterretning 4.4 Udvalgt statistik over udviklingen på EUD og AMU områderne (orientering) Udviklingen i aktiviteten på EUD fra januar til og med september i perioden , samt på AMU for 1. halvår 2010 Vedlagte bilag viser udviklingen i aktiviteten i antal indgåede og igangværende uddannelsesaftaler, antal praktikpladssøgende elever samt antal elever i skolepraktik. Udviklingen er vist for de 4 store uddannelsesområder og for MI s samlede EUD aktivitet. På AMU området er der vist aktiviteten for 1. halvår for hvert af årerne Bilag 8: Notat EUD og AMU statistik. Industriens Uddannelser har nedsat en arbejdsgruppe som sammen med organisationerne skal afklare hvilken statistik vi vil have fremover. Herunder hvad vi bruger den til. 4.4 Mødeplan Tirsdag den 29. marts 2011, Kl Tirsdag den 14. Juni 2011 kl Dato for september møde og fælles konferencen er ikke fastlagt endnu Onsdag den 14. december 2011, Kl Formandskabet planlægger virksomhedsbesøg sammen med juni mødet Orienteringen taget til efterretning. Følgende virksomheder blev foreslået som mulige emner: Qubiqa i Arden som leverer produkter, systemer og løsninger til optimering af intern logistik og opbevaring Aalborg Industries som har tæt samarbejde med Tech College Aalborg om skolepraktik elever. Flyvevåbenets centralværksted i Aalborg. 18

19 5. Eventuelt 6. Næste MI møde Tirsdag den 29. marts kl foreløbig i København Bilag: Bilag 1: Nye mekanikeruddannelser Udkast10 pkt plan Bilag 2: EUX forløbs model. Bilag 3: Virksomhedsplan 2011 Bilag 4: Aktivitetsoversigt MI 2011 Bilag 5: Forretningsorden MI Bilag 6: Forretningsorden UG er Bilag 7: Løbende status over MI aktiviteter. Bilag 8: Notat EUD og AMU statistik. 19

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 20. møde. Den 15. december 2010 kl. 10.00-12.00 med efterfølgende julefrokost

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 20. møde. Den 15. december 2010 kl. 10.00-12.00 med efterfølgende julefrokost Dagsorden Metalindustriens uddannelsesudvalg 20. møde. Den 15. december 2010 kl. 10.00-12.00 med efterfølgende julefrokost Mødested hos Industriens Uddannelser MI-møde kl. 10.00-12.00 Frokost kl. 13.00,

Læs mere

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 9. december 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Kurt Mikkelsen Helle Ankersen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen

Læs mere

Dagsorden Med referat. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00

Dagsorden Med referat. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Dagsorden Med referat Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Mødested: Hindsgavl, Middelfart 1. Nyt fra Industriens Uddannelser og Metalindustriens Uddannelsesudvalg.

Læs mere

Dagsorden Metalindustriens uddannelsesudvalg 15. møde 23. september 2009, Danfoss, Nordborg

Dagsorden Metalindustriens uddannelsesudvalg 15. møde 23. september 2009, Danfoss, Nordborg Dagsorden Metalindustriens uddannelsesudvalg 15. møde 23. september 2009, Danfoss, Nordborg Mødested receptionen, Danfoss kl. 09.00 Formøder kl. 9.15-10.00 MI-møde kl. 10.00-12.00 Frokost kl. 12.00 13.00

Læs mere

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik Udviklingsgruppe elektronik og automatik Deltagere: Trine Rasmussen, DM (TR) Niels Henning Holm Jørgensen, DI (NHHJ) Jørgen Albøge, DI (JA) Terma Karl Erik Rasmussen, DM (KER) Brüel og Kjær Henrik Jensen,

Læs mere

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling.

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling. Undervisningsministeriet Vester Voldgade 123 1552 København V. 1) Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. 2) De beskæftigelsesområder,

Læs mere

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 4. april 2012 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Kaj Teglmann Bendixen Torben Andreassen Mikael Nielsen Verner Seibæk Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Afbud fra Michael Døssing Sekretariatet:

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal BILAG 1 IF 23/9-2011 Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal 2008 2009 2010 Igangværende uddannelsesaftaler 26 32 34 pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 30. NOVEMBER 2010 KL: 10.00-13.00 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6D, KBH. MED EFTERFØLGENDE JULEFROKOST HOS FROKOSTEN, GL. KONGEVEJ.

Læs mere

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Dagsorden Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Mødested: Hindsgavl, Middelfart 1. Nyt fra Industriens Uddannelser og Metalindustriens Uddannelsesudvalg. Beslutninger

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux Oktober 2014 Fakta-ark EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever - højniveau, talentspor, eux EUD-reform indeholder flere tiltag, som skal sikre, at alle elever bliver udfordret til deres højeste niveau.

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-14.00 På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af DI:

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

UG2 9. december Afbud fra Poul Bobach

UG2 9. december Afbud fra Poul Bobach 9. december 2014 jbn Resume fra møde i UG 2 afholdt den 9. december 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, lilla mødelokale Ved mødet deltog: Brian Mikkelstrup Finn Kyed

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

UG2. Ved mødet deltog: Brian Mikkelstrup Finn Kyed Poul Bobach Rasmus Rasmussen Sten Carmel Torben Andresen Torben Smidstrup Jørgen Bo Nielsen

UG2. Ved mødet deltog: Brian Mikkelstrup Finn Kyed Poul Bobach Rasmus Rasmussen Sten Carmel Torben Andresen Torben Smidstrup Jørgen Bo Nielsen Jbn 8. april. februar 2015 Resume fra møde i UG 2 Afholdt den 24. februar 2015 kl. 10.00 hos Beslagsmedeskolen, ved IPH, Københavns Universitet, Agrovej 8, 2630, Tåstrup - Innovationsrummet Ved mødet deltog:

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Redegørelsens omfang

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen (afbud) Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Kirsten Hjøllund Karen Jensen Indkaldelse til:

Læs mere

EUC Syd 27. september 2011

EUC Syd 27. september 2011 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere EUC Syd 27. september 2011 Dagsorden: 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

UG september 2014

UG september 2014 30. september 2014 jbn Resume fra møde i UG 7 Afholdt den 16. september 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, lilla mødelokale Ved mødet deltog: Birgitte Winge Jonas Pedersen

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

Dagsorden til UG 3 møde mandag den 7. november kl. 10 13 hos industriens Uddannelser

Dagsorden til UG 3 møde mandag den 7. november kl. 10 13 hos industriens Uddannelser Dagsorden til UG 3 møde mandag den 7. november kl. 10 13 hos industriens Uddannelser I mødet deltager konsulent Lars Espersen, der har arbejdet med EUX inden for andre uddannelser i MI og som skal afklare

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017

Udviklingsredegørelse for 2017 Udviklingsredegørelse for 2017 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard København den 22. maj 2012 Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC Syd Jette

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2017

Udviklingsredegørelser for 2017 Udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 5. FEBRUAR KL. 10.00-CA.15.00 PÅ AMU NORDJYLLAND SOFIEVEJ 61, 9100 AALBORG Plan for dagen: Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg tager afsæt i følgende: A. Bekendtgørelser for området B. Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg C. Møder

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen Møde 3/2012 13. september 2012 Referat Formandskabet og Driftsudvalget / Detail Tilstede: Afbud: Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Gorm Johansen,

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Redegørelsens

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

Referat af møde i UG 3

Referat af møde i UG 3 Referat af møde i UG 3 Den 10. april 2013 Dato: 4. april 2013 Tid: Kl. 10.00 15.00 Sted: Kl. 10-12 Aarhus Tech, Center for autoteknologi Hasselager Allé 2 8260 Viby J. Spørg efter Søren R. Glob Kl. 12

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS Information November 2012 Lidt af hvert Udviklingsopgaver 2013 AMU Udvalgene har netop afsluttet vurderingen og beskrivelsen af de udviklingsopgaver, der

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) c København d. 16. januar 2011 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Christine Bernt Henriksen Klaus Høffer Larsen Ledig Bendt Andersen (tilforordnet) 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (næstformand)

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017 JD DI-repræsentanter: Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen (afbud) Steffen Daigaard 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette Rosgaard Kristensen

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING

ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING Forbundssekretær Per Påskesen Dansk Metals Uddannelses- og IKT-sekretariat Tirsdag d. 8. december 2015 MANGE FORSKELLIGE UDDANNELSER 2

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. onsdag den 28. oktober 2009 kl på Thise Mejeri

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. onsdag den 28. oktober 2009 kl på Thise Mejeri Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg onsdag den 28. oktober 2009 kl. 13.00 på Thise Mejeri Der forelå afbud fra Lars Kaae Mødets dagsorden var følgende: 1. Godkendelse

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Møde 2/2017 17. maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Tilstede: Afbud: Dagsorden: Per Gaunø Jensen, Kirsten Møller Christensen, Anna Anholm Egeberg, Bente

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Det faglige udvalgs navn: Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) Dato: 21. sept. 2015 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 20. marts 2013 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Kaj Teglmann Bendixen Torben Andresen Lindhardt Michael Døssing Mikael Nielsen Verner Seibæk Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Organisation: Dansk

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

UG2. 13. marts 2014. Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.

UG2. 13. marts 2014. Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. 13. marts 2014 jbn Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. orange mødelokale Ved mødet deltog: Brian Mikkelstrup, Metal Finn Kyed,

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform

Erhvervsuddannelsesreform Erhvervsuddannelsesreform 2014-2015 Ursula Dybmose, KL Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner, PASS 1. september 2014 Indhold Reformens mål Grundforløbet Flytning af 7 uger Adgangskrav til hovedforløbet

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

DI Organisation for erhvervslivet. Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 6.

DI Organisation for erhvervslivet. Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 6. København den 7. juni 2016 Udvalgsmedlemmer: Anette Hendriksen Annette Sloth Odgaard Jens R. Møller Jørgen Jacobsen Mette Louise Pedersen Michael Antonsen Per Johannes Dirksen Organisation: Dansk Metal

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 12. marts 2015 KL: hos AMU-SYD, RIBE

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 12. marts 2015 KL: hos AMU-SYD, RIBE INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 12. marts 2015 KL: 10.00-12.00 hos AMU-SYD, RIBE Deltagere: Birgitte Høst-Madsen Britta Munk Overgaard Henry Andersen Morten Dalby Bodholt

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl Emne: Referat fra mødet i den 23.11

Referat. Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl Emne: Referat fra mødet i den 23.11 Referat Udvalg: PASS-udvalget Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl. 13-15 Emne: Referat fra mødet i den 23.11 Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Helle Nørtoft Laursen,

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl 5.december 2017 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl. 15.00 17.00 Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Damian Eis, elevrepræsentant 1. Godkendelse af

Læs mere

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9 Kbh. 5. maj 2011 JBN RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9.00 BLADT INDUSTRIES, NØRREDYBET 1, AALBORG ØST Ved mødet deltog: Claus

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 18. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI Den 8. december 2015 KL: 10.00-13.00 3F, Kampmannsgade 4. 1790 København V, 4 sal, mødelokale Klokketårnet. Til stede: Britta Munk Overgaard (DI) (Formand)

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

LUU PAU Dato: 16. december Kl. 9:00-11:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Fredericia lokale 304

LUU PAU Dato: 16. december Kl. 9:00-11:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Fredericia lokale 304 LUU PAU Dato: 16. december 2015. Kl. 9:00-11:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Fredericia lokale 304 Deltagere: Annie Hansen, Jørgen Nitschke, Carina Rasmussen, Hanne Dorte Iversen, Grethe Buch, Pia

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 18. marts 2015 kl. 12.30 14.00 Sted Aalborg Kommune, ældre- og sundhed, Storemosevej 17-21, Mødelokale 5 (kælderen

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere