Dagsorden Referat Metalindustriens uddannelsesudvalg 20. møde. Den 15. december 2010 kl med efterfølgende julefrokost

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Referat Metalindustriens uddannelsesudvalg 20. møde. Den 15. december 2010 kl. 10.00-12.00 med efterfølgende julefrokost"

Transkript

1 Dagsorden Referat Metalindustriens uddannelsesudvalg 20. møde. Den 15. december 2010 kl med efterfølgende julefrokost Mødested hos Industriens Uddannelser MI-møde kl Frokost kl , Grøften Tivoli 1. Nyt fra Industriens Uddannelser og Metalindustriens Uddannelsesudvalg Beslutninger truffet siden sidste MI-møde i regi af Industriens Uddannelsers bestyrelse, MI s formandskab samt MI-IF formandskab imellem. Velkommen til nyt medlem af MI Jan Overgaard Gregersen, Dansk Metal Aalborg Finanslov kort mundtlig orientering om de uddannelsesmæssige konsekvenser. Der lægges op til besparelser på erhvervsskolerne for omkring 350 mio. kr. i På voksen og efteruddannelsesområdet er der lagt op til reduceret godtgørelse fra 100 % til 80 % af dagpengesatsen. Personer med en videregående uddannelse skal i højere grad selv finansiere deltagelse i efteruddannelse. Dette forventes at give faldende efteruddannelsesaktivitet, da der er mange i faglærte job med en videregående uddannelse. Der er lagt loft på udgifterne til selvvalgt uddannelse, dette rammer især de udstyrstunge områder, herunder MI s efteruddannelseskurser. Svejseområdet flyttes en takstgruppe ned. Det vil sige skolerne får en lavere takst ved afholdelse af svejsekurser. Udviklingen i aktiviteten på efteruddannelsesområdet skal følges tæt i MI i Formandskabet ønsker en drøftelse, i foråret 2011, om overgangen mellem grundforløb hovedforløb, herunder gærdehøjder, elevernes uddannelsesparathed m.m. Drøftelsen skal også omfatte, om udvalget skal udarbejde en vejledning der tydeliggører hvilke forudsætninger der skal til for at gennemføre en erhvervsuddannelses succesfuldt. Målgruppen er skoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), unge og deres forældre. Jobprofilprojektet: Industriens Uddannelser har i samarbejde med New Insight gennemført en analyse af fremtidens jobprofiler i industrien, med fokus specielt på maskin- og elektronikindustrien. 1

2 Generelt vurderes det at der vil være tale om stigende krav til de ansatte over de næste 10 år, inden for alle uddannelsesniveauer. De som kan mest skal kunne mere, samtidig med, at mindstekravet for at kunne varetage et job i industrien forventes at stige betydeligt. Det vurderes, at det kræver kompetencer svarende til mindst 2 års uddannelse at varetage et job i industrien i 2020, dvs. det der svarer til en kort erhvervsuddannelse. Bl.a. vil følgende kompetenceområder blive vigtigere frem mod 2020: Innovation, produktudvikling og procesudvikling, Omstillingsparathed og læring, samt Sprog og kommunikationskompetencer. Hvis industriens vækst og beskæftigelse skal sikres kræver det en stor uddannelsesindsats at opkvalificere de ansatte, så de kan leve op til disse krav, både igennem AMU og erhvervsuddannelserne. Det er særligt vigtigt at have fokus på opkvalificeringen af de nuværende medarbejdere, i det disse personer vil udgøre langt den største del af arbejdsstyrken i Den vigtigste udfordring for de faglige udvalg og arbejdsmarkedets parter bliver at sikre at de mange muligheder i VEU-systemet reelt bliver udnyttet. Der er behov for, at øge det samlede omfang af VEU-aktiviteten. Det kræver, at især AMU bliver gjort mere synligt og tilgængeligt for både virksomheder og medarbejdere. Det nuværende AMU-udbud er bredt og vurderes generelt at kunne dække behovene fremadrettet. Udbuddet af erhvervsuddannelser inden for industrien er ligeledes bredt og der er med de længere uddannelser gjort meget for at sikre et højt kompetenceniveau bl.a. med uddannelser med tre trin (fx industritekniker og initiativet til en ny plastspecialistuddannelse). Derfor består udfordringen på erhvervsuddannelsesområdet primært i at sikre at de mange nye (og gamle) uddannelser bliver brugt. Det er kun i mindre omfang nødvendigt at tilpasse indholdet af uddannelserne. Rapportens konklusioner er blevet sendt til personer fra de deltagende virksomheder, skoler og undervisningsministeriet. Analysen er blevet drøftet på konsulentmøder i Industriens Uddannelser og der er udarbejdet en pixi udgave. Konklusionerne vil blive taget op i alle udvalg under MI og IF. Rapporten eller Pixi udgave kan hentes på: Udvalgte er enig i at det er et godt projekt og vigtigt at konklusioner bliver bredt ud og indarbejdet i uddannelserne. Industriens uddannelser har fået bevilliget 2 projekter fra undervisningsministeriets centrale analyse og prognosevirksomhed (CAP). Et projekt rettet mod at afdække hvordan elevernes innovative kompetencer kan fremmes i erhvervsuddannelserne inden for industriens område. Det andet projekt er rettet mod at afdække om ledelsestek- 2

3 nologer som Lean og Performance Management giver særlige kompetencebehov som skal indlægges i erhvervsuddannelserne. Begge projekter omfatter virksomhedsbesøg og interview. Projekterne skal være afsluttet medio maj I sommer afsluttede IU en analyse behov på energi og miljø - cleantech - området. Analysen blev omtalt på MI-mødet september. Den konkludere at generelt set matcher erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne cleantech virksomhedernes kompetencebehov. Det fælles formandskab for IF og MI har besluttet at rapportens metoder og konklusioner skal drøftes i relevante udvalg og udviklingsgrupper. Dette er påbegyndt og forventes afsluttet medio februar Fælles konference med IF i september Diverse møder med undervisningsministeriet. På guldsmede uddannelsen og det maritime områder har der været møde om beskæftigelsesfrekvensen. Undervisningsministeriet har fastlagt at beskæftigelsesfrekvens for erhvervsuddannede i 2010/11 skal være 0,67. på guldsmede området er frekvensen 0,62 og for de maritime uddannelser 0,58. På møderne har sekretariatet redegjort forholdene i de pågældende brancher. På formandskabsmøde med undervisningsministeriet 1. november blev der gjort status over AMU-aktiviteten. På MI s områder er der kun mindre problemer med aktiviteten på 2 FKB er. På data- og kommunikationstekniske område er der godkendt 4 skoler. Her ligger Mercantec og Tech College Aalborg på henholdsvis 73,5% og 56,4 % af minimumsaktiviteten. Begge skoler har øget deres markedsføringsindsats og forventer at de i løbet af 2011 kommer over minimumsaktivitetskravet. På det låsetekniske områder er to skoler godkendt. Dansk Brand og sikringstekniks Institut (NUSA)og TEC. Her ligger NUSA på 74% af minimumsaktiviteten mens TEC ikke har gennemført kurser endnu. Det låsetekniske område blev godkendt med en selvstændig FKB i april 2010, det er et lille område og skal måske kun udbydes på en skole. På spørgsmål om der er en ny udbudsrunde på vej, blev det konkluderet at hvis det sker, bliver det på efteruddannelsesområdet som følge af faldende aktivitet grundet besparelser. Formanden opfordrede til at bestyrelserne på skolerne drøfter hvilke aktivitet de ønsker at skolerne skal udbyde. 3

4 ML pris Der var flere journalister og fotografer tilstede ved ML prisen 2010 end de tidligere år. Tilbagemeldinger fra skolerne viser en pæn omtale i lokale medier. De første PraktikPladsPriser blev uddelt den 16. november ved et særligt arrangement på Nationalmuseet i København med deltagelse af Undervisningsminister Tina Nedergaard og billedhugger Bjørn Nørgaard. Arrangementet var med til at kickstarte rækken af uddelinger landet over, hvor et stort antal anerkendelsesværdige initiativer vil blive præmieret. I alt skal 50 bronzestatuetter skabt af Bjørn Nørgaard til lejligheden uddeles til anerkendelsesværdige initiativer på praktikpladsområdet. På dagen modtog Det fynske Praktikpladsambassadørkorps, Adm. direktør Jan Sørensen, Nordisk Stål A/S og afdelingsformand Allan Thomsen, Metal Nordsjælland samt Entreprisechef Søren Dath, Thy-Mors Energi og tillidsrepræsentant Peter Andersen, Galten Elværk priser for deres indsats for at forberede praktikpladssituationen. Der er fortsat mulighed for at indstille kandidater til prisen, og der kan læses meget mere på Danmarksmesterskab Skolerne har nu fundet de 10 kandidater som skal dyste inden for smede(3), industritekniker(3) og mekaniker(4) området. Den 8. december er der møde med deltagerne, skolerne og dommerne hvor programmet bliver nærmere gennemgået. Mesterskaberne afholdes i Odense Congres Center fra Torsdag d. 27 til Lørdag d. 29 Januar med 33 fag repræsenteret. MI planlægger at afholder en reception lørdag eftermiddag for deltagerne, virksomhederne, skolerne og sponsorerne. Utilfredshed med at kriterierne for deltagelse har været uklare. Sekretariat meddeler DK-skills, at de skal være afklaret inden skolerne går i gang med at udvælgelse af elever til Sekretariatet skal sammen med skolerne undgå at der bliver ulige vilkår for elever der kommer fra praktikvirksomheder, hvor der ikke arbejdes med CNCudstyr. Debat om udbytte af deltagelse i Worldskills. Foreløbig konklusion er at MI afholder ML-prisen og deltager i Danmarksmesterskab. Eventuel deltagelse i Worldskills vil blive overvejet i formandskabet. Sekretariatet skal skrive til skolerne, at MI ikke deltager i Worldskills og hvis skolerne ønsker at deltage med elever fra MI-uddannelser er udvalget indforstået hermed. 4

5 IU har fået udarbejdet en stakeholder-analyse IU har fået udarbejdet en kvantitativ og kvalitativ stakeholder-analyse med det formål at afdække, hvordan vores centrale stakeholdere (interessenter) oplever og vurderer, at IU lever op til vores vision. Stakeholder-analysen blev gennemført i oktober måned. Den kvalitative del bestod af 6 interviews på hver minutter. Den kvantitative del bestod af et spørgeskema, som blev udsendt til samtlige udvalgsmedlemmer samt udvalgte skuemestre, samarbejdspartnere og formænd for de lokale uddannelsesudvalg. 255 valgte at svare hvilket giver en svarprocent på 52 %. Deltagerne i den kvantitative analyse udtrykker generelt tilfredshed/høj tilfredshed med IU. Deltagerne i den kvalitative analyse oplever IU som en vidensbank med fagligt kompetente, dygtige og engagerede medarbejdere. Selv om indtrykket af IU er meget positivt, er der identificeret nogle vigtige indsatsområder, som IU skal arbejde med i forhold til at efterleve vores vision. Resultaterne af analyserne vil blive brugt i IU s kommende strategier for kommunikation, kvalitet og innovation. Personale justeringer i MI-sekretariatet. Sekretariatschef stillingen bliver slået op og forventes besat 1. marts Nyt fra UG erne Nyt fra arbejdet i udviklingsgrupperne under Metalindustriens Uddannelsesudvalg i perioden september 2010 til december Højniveau. Som det fremgår af nedenstående status fra UG erne er der indlagt bundne speciale fag på højere niveauer på alle de større uddannelser. Det er uddannelserne industritekniker, klejnsmed, mekaniker, elektronikfagtekniker, og datatekniker. Fagene skal kunne udbydes senest den 10. januar På de øvrige uddannelser skal der kunne udbydes fag på højere niveau fra 1. august Sekretariatet arbejder ud fra en prioritering hvor uddannelserne er inddelt i 4 kategorier: 1. Uddannelser hvor der skal højniveau ind. 2. Uddannelser med lille aktivitet som af ressourcemæssige årsager kan komme i anden række. 3. Uddannelser med meget begrænset aktivitet eller som konsulenterne af andre årsager vurdere, at det ikke umiddelbart er relevant med højniveau. Denne kategori skal overvejes om der skal beskrives højniveau. 4. Uddannelser hvor det ikke giver mening, dvs. der skal ikke laves højniveau. F.eks. uddannelser som er reguleret af andre myndigheder via certifikat/standarder, flymekaniker. Uddannelser uden aktivitet. Uddannelser hvor der ikke er bundne specialer, f.eks. nogle af trin-uddannelserne. 5

6 Herudover er sekretariatet ved at planlægge beskrivelse af valgfri speciale fag på højere niveau. Således at elever som har taget bundne specialefag på ordinært niveau, kan tage specialefag eller elementer heraf på højere niveau. Sekretariatet er ved at udarbejde en plan for arbejdet med valgfri speciale fag på højere niveau. Planen forelægges udvalget på mødet i marts UG1. Industri og værktøjsteknik UG drøftede på møde d. 15. november industriens udfordringer i forhold til jobprofil analysen (IU s rapport) og uddannelsesindhold/struktur på både EUD og AMU området. Vi drøftede også dette i forhold til rekruttering og barriere-fri adgang til videregående uddannelser gennem en EUX. Det blev på mødet besluttet, at indstille til MI, at UG1 efter nedenstående handlingsplan, vil forsøge at komme et spadestik dybere i jobprofilanalysen, gennem: 1. Et heldagsmøde den 12. januar 2011 mellem UG 1 og 4-6 værktøjsmagervirksomheder og 4-6 industriteknikvirksomheder, hvor vi beder virksomhederne om bud på deres mere operationelle vurderinger på kompetence / og jobprofiler frem mod 2015/20. Ligeledes får virksomhederne naturligvis mulighed for at fremkomme med konkrete udviklingsforlag til både EUD og AMU området og ikke mindst til jobprofil analysens statement om, hvordan de ser på den store udfordring det bliver, at få medarbejdere og virksomheder til at deltage i den nødvendige efteruddannelse i de kommende år. 2. Dette møde følges så op ved et UG1 møde den 18. januar 2011, hvor vi samler op og operationaliserer indtryk og vurderinger fra mødet den 12. januar med henblik på at der derefter kan udarbejdes et egentligt oplæg med anbefalinger til MI s møde i marts og måske til MI/UG konferencen senere i EUD: Høj niveau I forbindelse med etablering og igangsætning af Centres of Excellence (COE) projekter på Industritekniker området, har der været behov for udvikling og tilkobling af nye valgfrie specialefag som kan anvendes som uddannelses og erhvervsrettet påbygning. I den forbindelse og i samme moment som uddannelsesordningen på Industritekniker uddannelsen var til skolehøring i forhold til de nye højniveaufag, blev der tilkoblet følgende fire valgfri specialefag: Multitask bearbejdning, 5-akset på 1 spindel (svarende til AMU AB 42496) Multitask bearbejdning, 7-akset på 1 spindel (svarende til AMU AB 42502) Multitask bearbejdning, simultan bearbejdning Multitask bearbejdning, avanceret anvendelse 6

7 AMU: På UG1 mødet formidlede Svend Jensen ERA midtvejs analyseresultater af CNC analysen og gav UG1 mulighed for at stille spørgsmål i relation til den konkrete analyse af AMU uddannelsesbehovene inden for det jobområde, som både Industriens Fællesudvalg og Metalindustriens Uddannelsesudvalg efteruddannelses dækker med AMU uddannelses mål i de fælles kompetencebeskrivelser FKB 2244 & FKB Referatet herfra forligger - mens dette skrives - endnu ikke, men det er foreslået at der afholdes et afsluttende kombineret møde med UU metalindustriel bearbejdning den 22. marts En dagsorden vil foruden CNC AMU analysen omfatte koordinerede initiativer på: Aluminium området (ALUCLUSTER analyse afrapporteret oktober 2010) Miljø og energi området (IU analyse 2010) Forslaget er videresendt til UU metalindustriel bearbejdning i forlængelse af mødet og sekretariatet afventer en snarlig tilbagemelding UG2. Det smedetekniske område EUD: Skolemøde vedrørende gennemførelse af svendeprøver De nye retningslinjer for gennemførelse af individuelle svendeprøver er, som tidligere annonceret, implementeret i bekendtgørelse og uddannelsesordning pr. 1. august For at sikre den bedst mulige implementering af den vedtagne prøveform blev der, i samarbejde med Undervisningsministeriet, arrangeret et skolemøde den 1. december for alle smedeskoler hvor emnet blev behandlet med udgangspunkt i en vejledning som sekretariatet har fået udarbejdet. Når der har været tilstrækkeligt antal elever igennem, skal sekretariatet udarbejde en evaluering af den ændrede prøveform til MI. Evalueringen skal også omfatte hvorledes der er blevet informeret og fulgt op på beslutningen i forhold skoler og skuemestre. Sekretariatet udarbejder oplæg til infoplan i forbindelse med ændringer af svendeprøver. Højniveau Der er udarbejdet et antal nye højniveaufag for klejnsmedeuddannelsen. Disse fag er lagt ind i uddannelsesordningen for faget og samlet sendt i høring den 25. oktober Høringsfristen var 4 uger og der er ikke modtaget nogen kommentarer til ændringerne. Alle smedeskoler blev introduceret for temaet højniveaufag ved skolemødet den 1. december. Her blev selve argumentationen bag de nye fag behandlet og skolerne fik tilsvarende mulighed for at drøfte den bedst mulige implementering af de nye fag. Det blev præciseret at højniveaufag er højniveauforløb. 7

8 Energitekniker I forlængelse af ændringen af titlen af uddannelsen er der igangsat en justering af det faglige indhold for at styrke den grønne profil. Det første oplæg vedrørende ændringerne er nu udsendt til udviklingsgruppen. Forslaget vil blive drøftet ved møder i løbet af november eller december måned. AMU: Inden for det smedetekniske område har sekretariatet stort set modtaget alle nye AMU-mål inden for det oliefyrings- og smedetekniske område fra udviklingsskolerne. Målene er fortsat: Opstart, indregulering og fejlfinding af elektronisk regulerede oliebrændere under 100 kw. Igangsætning og fejlretning af reguleringsautomatikken på oliekedler under 100 kw. El-fejlfinding i styretavler på fyrede anlæg over 100 kw Fejlretning efter el-diagrammer på fyrede anlæg over 100 kw Robotsvejsning Laserskæring Eurocodes MetalCollege Aalborg har sammen med UG 2 gennemført et AMU-projekt hvor formålet var at bidrage til udviklingen af virksomhedernes kompetencer i forhold til nye standarder der omhandler kvalitetsstyring af svejsearbejdet de såkaldte Eurocodes. Projektet er nu afsluttet og vi har i sekretariatet modtaget et omfattende informationsmateriale som skolen har brugt ved præsentation af emnet for virksomhederne. Udviklingsgruppen vil overveje om temaet også er relevant at implementere i fagbeskrivelserne for smedeuddannelserne på EUD-området. UG3. Mekanikerområdet EUD: UG 3 drøftede på møde den 22. november et udkast til væsentlige del af de kommende uddannelser til personvogns- og lastvognsmekaniker. I de nye uddannelser er der lagt op til et meget begrænset antal valgfri specialefag. Adskillelsen betyder at de to uddannelser får skærpede profiler. Dette skulle øge fagligheden i begge uddannelser og højne kvaliteten i uddannelserne som sådan. De nye uddannelser giver også indtryk af en mere homogen og national profil. Kravene om kompetencerne ved overgangen til hovedforløbet 8

9 blev også drøftet med henblik på, at det bliver mere synligt hvilke krav der er til elevernes fornødne og relevante kundskaber og færdigheder inden de starter hovedforløbet. MI skal godkende 10-punktsplan mv. for de nye uddannelser (se særskilt pkt. på dagsorden). Det videre arbejde frem mod nye bilag og uddannelsesordninger fortsætter frem til medio februar. Udvalgte pointerede, at der ved fastlæggelse af kompetencekravene til hovedforløbet skal indgå et generelt hensyn til de øvrige uddannelser inden for indgangen. Og at udvalget ikke ønskede at grundforløbskravene blev forstærket. Der er gennem længere tid arbejdet på at sikre, at mekanikere, der arbejder med air-conditionanlæg har de fornødne kompetencer. Det er aftalt med sekretariatet for kølebranchens Miljøordning (KMO), at elever, der har gennemført trin 1 på mekanikeruddannelsen kan sende skolebeviset til KMO og herefter blive registret, således at de kan udføre arbejdet på værkstedet. På UG mødet den 22. november blev IU analyserne Fremtidens jobprofiler i industrien, behovsanalyse inden for Cleantech fremlagt med vægt på forholdene i autobranchen. Højniveau: Der er udviklet bundne fag på højere niveau. Disse har været til høring på skolerne og indskrives i uddannelsesordningen primo december. Cykel- og motorcykelområdet: CELF har udviklet udkast til ny uddannelsesordning til cykel- og motorcykeluddannelsen. Udkastet er sendt til kommentering på TEC og Herningsholm. Efterfølgende skal den nye uddannelsesordning og bilag (med ændring af prøven fra svendeprøve til skoleprøve på trin 1 knallert- og motorcykelmekanikerindskrives) sendes til høring på skolerne. Forventet ikrafttrædelse juli Bådmekaniker: Der er udarbejdet svendeprøveopgaver til uddannelsen. Prøverne er lagt på hjemmesiden og der er udarbejdet skuemestervejledning. Flymekaniker: Der har været afholdt møde med formandskabet for MI og LUU samt repræsentanter for TEC og sekretariatet vedrørende de problemer, der er opstået 9

10 omkring gennemførelsen af uddannelsen som følge af dels den lave elevtilgang og dels ændringerne i kravene til uddannelsen. Sekretariatet samarbejder med TEC om udviklingen af modeller for uddannelsen til fremtidens flymekaniker samt synliggørelsen af de muligheder og forhindringer, der måtte være for fortsat at udbyde uddannelsen som erhvervsuddannelse. Skolen blev opfordret til at samarbejde med forsvaret om uddannelse af flymekaniker. Der vil i starten af 2011 blive afholdt et branche-/netværksmøde, hvor branchens jobmuligheder diskuteres, og hvor profilen af de efterspurgte kompetencer som følge af mulighederne defineres. Der er udviklet udkast til skuemestervejledning for specialet B2. AMU: Køretøjsområdet Der er udviklet 3 mål inden for dækmontage. Disse skal sikre kvaliteten i arbejdet med dækmontage og bidrage til at synliggøre betydningen af dækvalg og vedligehold i forhold til miljøbevidst kørsel. Dækreparation,og monteringsteknik Dæktyper (afbalancering og kontrol) Hjulafbalancering og og kosmetisk optimering Der er udviklet 3 mål inden for entreprenør området. Betjening, indstilling og udmåling på ballepresser Traktor og mejetærskere Udmåling og indstilling af entreprenørmaskiner UG4. Automatik og elektronik EUD: Revision af Elektronik og svagstrømsuddannelsen Revisionen af uddannelsen er startet med en drøftelse på UG 4 mødet i september hvor oversigt/udkast til kompetenceområder i elektronik og svagstrømsuddannelsen blev gennemgået. Baggrunden for drøftelsen er den tidligere gennemførte analyse af efteruddannelsesbehov for elektronikfagteknikere og radio-tv-fagteknikere. Det blev besluttet at oversigten er udgangspunktet for det videre arbejde samt at revisionen indledes med afholdelse af workshops. Det er tanken at gennemføre 2 workshop af en 2-3 timers varighed en for store virksomheder og en for mindre virksomheder med deltagere på hver. Formålet med disse workshops er at få virksomhederne til at beskrive jobfunktionerne, således at behovene på enkeltområderne kan konkretiseres. 10

11 Jobfunktionerne er baggrunden for at beskrive de fag med tilhørende målpinde, der skal udvikles til uddannelsen. Efter de gennemførte workshops afholdes et seminar for en bredere kreds af virksomheder. Hvor resultatet at de 2 workshops gennemgås og testes. Udvalget er enig i, at der er behov for revisionen samt, at de 2 workshops bliver gennemført snarest. På Mi mødet i marts redegører sekretariatet for UG ens indstilling. De gennemførte analyser Fremtidens jobprofiler i industrien, behovsanalyse inden for Cleantech indgår også som inspiration i revisionen. Der er i UGén enighed om, at det er primært skolens opgave at informere LUU om indholdet i det ny hovedforløb så de er klædt på i forhold til skolernes arbejde med de lokale undervisningsplaner. Fag på højere niveau På elektronikfagtekniker uddannelsen er der indført bundne specialefag på højere niveau. Frontline supporter uddannelsen. Der er undersøgelse i gang om behov for en uddannelse med mere faglig bredde end Frontline pc-supporter og Frontline radio/tv-supporter. Arbejdet koordineres mellem UG 4 og UG 5. Udvikling af en nye Frontlineuddannelse vil afhænge af, om de virksomheder og salgskæder, der forventes at være målgruppe for denne uddannelse, vil uddanne lærlinge. Der er i samarbejde med EUC Ringsted og Mercantec igangsat en undersøgelse af virksomhedernes interesse for såvel de eksisterende som den ny uddannelse, der kan dække begge områder. Undersøgelsen viser foreløbigt at der er behov og interesser for uddannelsen men virksomhederne er tøvende overfor at tage lærlinge. Virksomhederne mener at de ikke har nok relevante opgaver. Undersøgelsens foreløbige resultater drøftes på møder i UG 4 og UG 5 medio december Når der foreligger en indstilling fra sekretariatet, skal den også indeholde en redegørelse om konsekvenserne af at gøre uddannelsen skolebaseret, eller udvikle den i samarbejde med det merkantile område. Uddannelsen skal ikke udvikles før udvalgets drøftelse. Medicotekniker Projektet med implementering af medicotekniker som overbygning på elektronikfagtekniker uddannelsen er afsluttet. Uddannelsen er godkendt. Projekt Cleantech inden for miljø- og energiområdet 11

12 Der gennemføres den 13. december 2010 i forbindelse med et ordinært møde i LUU for automatik og proces på TEC, en workshop for at afdække regionale og specifikke efteruddannelsesbehov inden for miljø- og energiområdet dvs. at komme et spadestik dybere i relation til Cleantech-rapportens resultater. AMU: Der er med baggrund i den gennemførte Analyse af efteruddannelsesbehov for elektronikfagteknikere og radio-tv-fagteknikere udviklet en ny FKB til elektronik og svagstrømsområdet. Den ny FKB 2252 elektronik og svagstrøm er sendt til godkendelse hos Undervisningsministeriet hvorfra der afventes svar. Følgende AMU mål er under udvikling i forhold til elektronik og svagstrøms området: Teknisk installation opgradering og service, hardware Teknisk installation opgradering og service, software Hardwareteknik, programmering med højniveau SoC (System on Chip) teknologi, system-design Soc teknologi, application prog til SoC-systemer Digital Signal Processor Følgende AMU mål er under revision i forhold til automatik og proces området: Automatiske anlæg, visionsystemer konfig & analyse Der udvikles endvidere kompendiemateriale til følgende uddannelsesmål: Installation/idriftsættelse Ethernet Industriel ethernet, opsætning Automatiske anlæg, Visionsystemer konfig & analyse Der gennemføres endvidere en revision af eksisterende webbaserede undervisningsmaterialer til uddannelsesmål inden for automatik og procestekniske område. Undervisningsmaterialet skal have tilført teknologiske opdateringer samt flere simuleringer og speak. Alt webbaseret undervisningsmateriale er søgt udviklet således, at det kan understøtte elever med forskellige forudsætninger for indlæring. UG5. Kommunikations og informationsteknologi EUD: Højniveau 12

13 På Datatekniker med speciale i infrastruktur er der blevet udviklet 16 nye bundne specialefag, samt 5 nye valgfri specialefag, alle på et højere niveau end den almindelige uddannelse lægger op til, mhp. at bedre kunne udfordre de dygtigste elever. Dette inkluderer også de fag der understøtter de nyoprettede Centres of Excellence. Fagene har været i høring på skolerne i 4 uger, og blev drøftet på et møde d. 15. november, hvor der generelt var stor opbakning til idéen om fag på et højere niveau. Fagene er blevet skrevet ind i uddannelsesordningen som træder i kraft pr. 1. januar Der vil i perioden frem til d. 1. februar 2011 blive udviklet et tilsvarende antal fag på de øvrige trin og specialer på Data- og kommunikationsuddannelsen. Frontline supporter uddannelsen Der er en undersøgelse i gang om behov for en uddannelse med mere faglig bredde end Frontline pc-supporter og Frontline radio/tv-supporter. Arbejdet koordineres mellem UG 4 og UG 5. Udvikling af en nye Frontlineuddannelse vil afhænge af, om de virksomheder og salgskæder, der forventes at være målgruppe for denne uddannelse, vil uddanne lærlinge. Der er i samarbejde med EUC Ringsted og Mercantec igangsat en undersøgelse af virksomhedernes interesse for såvel de eksisterende som den ny uddannelse, der kan dække begge områder. Undersøgelsen viser foreløbigt at der er behov og interesser for uddannelsen men virksomhederne er tøvende overfor at tage lærlinge. Virksomhederne mener at de ikke har nok relevante opgaver. Undersøgelsens foreløbige resultater drøftes på møder i UG 4 og UG 5 medio december Se bmrk. under UG 4. Jobprofilprojektet Der er udarbejdet et debatoplæg til UG, som vil behandle emnet på et UGmøde d. 8. december. Selvom projektet ikke direkte er møntet på data- og kommunikationsområdet, vurderes det at der er visse aspekter som også er relevante i denne sammenhæng. AMU: Revision af FKB FKB 2627 skal revideres og justeres i løbet af foråret Nyt udkast vil blive fremlagt for UG efter sommerferien Udvikling af AMU-mål Følgende AMU-mål forventes udviklet i løbet af : Netteknik, anvendelse af teknologier og begreber Netteknik, install. brancherelaterede produkter Netteknik, teknisk administration og overvågning Netteknik, implementering af WAN løsninger 13

14 Netteknik, systemsikkerhed, implementering og drift Netteknik, opbygning af clustersystemer Netteknik, servervirtualisering Netteknik, installation af Firewall Programmering i c#, udvikling af komponenter Programmering i c#, udvikling af webapplikationer Programmering i Java, programopbygning Programmering i Java, udvikling af applikationer Programmeringsmetodik og agile metoder Programmering i c#, programopbygning IT Service Management UG6. Guld- og sølvsmedeteknik EUD: Aktiviteten for eud har ligget stille, da udviklingsarbejdet for en ny ædelsmede- og metalsmedeuddannelse finder sted i I december besøger repræsentanter for UGen School of Jewellery på Birmingham City University for at vurdere muligheden for at henlægge dele af skoleundervisningen for sølvsmeden som en del af den nye uddannelse, der udvikles I AMU: Der er udviklet følgende kurser i perioden: Sælgers pligter og rettigheder (2 dage) Renovering, lodning og slibning og polering af korpus (3 kurser) Desuden er kurserne Identificering af ædelsten og fremstilling af forme til støbning revideret i forhold til tid (nedsat fra 10 5 dage). UG7. Det maritime område EUD: Svendeprøven efter den nye portofolio-model er nu gennemført af et H1-lærlingehold. På sidste MI-møde blev det oplyst, at sekretariatet var i gang med at opprioritere den traditionelle både-bygning i uddannelsen. Efter samarbejde med træskibsbranchen er problemet nu løst ved udarbejdelse af 5 nye valgfri specialefag, som jo også kan gennemføres som erhvervsrettet påbygning. Der har været afholdt møde med UVM om beskæftigelsesfrekvensen, der ifølge ministeriets opgørelser er faldet fra 0,72 i 2007 til 0,58 i Konklusionen på mødet blev, at faldet skal tilskrives den økonomiske krises voldsomme effekt på luksusvarer, herunder naturligvis lystbåde. Til frekvenstallene skal lægges, at mere end hver tiende udlærte inden for branchen går i gang med en videreuddannelse. AMU: 14

15 Der er indgået kontrakt med Erhvervsskolen Nordsjælland om udvikling af undervisningsmaterialer til de 8 eksisterende kurser for bådebyggere/sejlmagere. Desuden er planlagt udvikling af et overfladebehandlingskursus i Overfladebehandling er en disciplin, der bliver mere og mere kompliceret og får stadig større betydning for branchen. Udvidelsen af mulighederne for at tilvælge de traditionelle bådebyggerfag sker via udvikling af 5 AMU-kurser, der bygger oven på de obligatoriske specialefag i uddannelsen: Fremstilling og opbygning af træskrog Fremstilling og montering af trædæk Fremstilling af spantestrukturer i træ Fremstilling og montering af apteringsdele i træ Fremstilling af rundholter i træ 2. Erhvervsuddannelser 2.1 Nye mekaniker uddannelser (Godkendelse) Med udgangspunkt i analysen om mekanikerens fremtid, som blev fremlagt i januar 2010, har UG 3 arbejdet videre på en vurdering af den eksisterende mekanikeruddannelse og muligheden for ændring af denne. På baggrund af en analyse af elevernes, virksomhederne og skolernes udmøntning af de fleksible muligheder, der lå i mekanikeruddannelsen og som viste, at ingen af parterne i særlig høj grad udnyttede denne fleksibilitet, blev der afholdt to dialogworkshops, hvor jobprofilen for en lastvognsmekaniker og en personvognsmekaniker blev tydeliggjort. Efterfølgende har sekretariatet i samarbejde med et antal skoler og ekstern konsulent bearbejdet de input, der var resultatet fra dialogmødet. Resultatet foreligger i form af to nye uddannelsesbeskrivelser, begge med trin. I arbejdet med de nye uddannelser er det blevet tydeligt, at der er behov for en stærkere faglig profil, der i øvrigt også tydeliggør forskellen på lastvogns- og personvognsområdet. Begge uddannelser vil af samme årsag ikke have et stort behov for et større antal valgfri specialefag, dog vil der blive etableret minimum 4 uger, så der er mulighed for erhvervsrettet påbygning. Da det drejer sig om to nye uddannelser, skal udvalget fremsende en 10-punktsplan (via UVM), som fremsender den til REU, der efterfølgende indstiller til UVM, om uddannelserne skal etableres. Herefter skal sagen behandles som ministersag, hvilket betyder at man indstiller uddannelserne til godkendelse hos undervisningsministeren. Sekretariatet har udarbejdet 10-punktsplan og bilag til indgangsbekendtgørelsen Biler, fly og andre transportmidler for henholdsvis personvogns- og lastvognsmekanikeruddannelsen. 15

16 Det indstilles at Metalindustriens uddannelsesudvalg godkende UG3 s indstilling til oprettelse af de to nye uddannelser. Bilag 1 Udkast til 10 pkt. planer for nye mekaniker uddannelser. Udvalget godkendte de 2 10 pkt. planer med en opfordring til, at sekretariatet følger op på udbudsplaceringen som følge af opsplitningen og på gærdehøjderne. 2.2 EUX forløbs model (Godkendelse) MI-sekretariatets arbejde med EUX forløb har nu resulteret i en model som rummer følgende: Der er videreuddannelsesmuligheder til diplom ingeniøruddannelsen. Da det udover de obligatoriske fag bliver muligt at nå matematik A, fysik B og kemi C Synergi fra EUD over i EUX fagene. EUX fagene er afkortet med ca. 50 % EUX-forløb baseret på 4 årige erhvervsuddannelser får en længde på 4½ år Praktikken er afkortet med ca. ½ år 40 uger/1 år grundforløb hvor eleverne opnår C-niveau i en række EUD fag Hovedforløbet er opbygget med ½ år praktikforløb, ½ år skoleforløb Der er udkast til EUX-forløb inden for uddannelserne: automatiktekniker, datatekniker, elektronikfagtekniker, industritekniker, klejnsmed, værktøjsmager. Sekretariatet planlægger at udvikle til mekaniker uddannelsen næste år. Forløbs modellen har været drøftet uformelt med skoler, virksomheder, DTU s adgangskursus og Undervisningsministeriet. Modellen forventes godkendt i ministeriet så den kan markedsføres i 1. kvartal I vedlagte bilag er modellen beskrevet nærmere. Det indstilles at EUX forløbs modellen godkendes og sendes til ministeriet til godkendelsen nu, mhp. at den er gældende fra sommeren 2011 og markedsføringen kan påbegyndes umiddelbart i det nye år optil den koordinerede tilmelding i marts Bilag 2: EUX forløbs model Indstillingen blev godkendt og udvalget kvitterede for et flot arbejde. 2.3 Markedsføring af Højniveau og EUX (Godkendelse) Ønsket fra MI om at gennemføre en intensiv markedsføring af de nye muligheder i erhvervsuddannelserne har fået IU til at se på muligheden for en samlet fælles kommunikationsindsats. Kommunikationsindsatsen skønnes at kunne gennemføres i foråret Forslag til en fælles kommunikationsindsats er drøftet på IU bestyrelsesmøde den 17. november. Bestyrelsen har besluttet at markedsføringen/kommunikationsindsatsen sker i to faser. Den første fase gennemføres af MIsekretariatet. Anden fase omfatter at IU udarbejder et udkast til ansøgning til Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond. Ansøgningen drøftes på bestyrelses mødet i marts 2011 mhp. ansøgning til fonden i maj Det indstilles at markedsføringsindsatsen nu koncentreres om information til skolerne, UU og virksomheder. At sekretariatet bruger IU s web, nyhedsbreve og mails til 16

17 skoler, lokale uddannelsesudvalg, udvalgsmedlemmer og virksomheder. I løbet af december 2010 vil der blive udarbejdet en detaljeret kommunikationsplan herfor. Herudover arrangerer MI-sekretariatet, i samarbejde med danske erhvervsskolers lederforening, et orienterings og dialog møde med relevante afdelingsledere fra skolerne om EUX, højniveau. Centres of Excellence vil også være på dagsorden. Mødet bliver afholdt i København den 20. december Udvalgte personer fra Undervisningsministeriet er også inviteret. Indstillingen blev godkendt med en understregning af, at sekretariatet skal gøre hvad der er muligt for at få udbredt kendskabet til EUX og høj niveau. I forbindelse med fase 2 ønsker udvalget, at andre indgange som også har EUX bliver medtænkt. 3. Efteruddannelse (orientering) Formandskabet har bedt sekretariatet forberede at der i løbet af foråret 2011 gennemføres en debat om AMU. Udvalget ønsker at oplæg og debat skal være bredere end AMU, herunder også omfatte GVU. Konklusionerne fra job-profilprojektet på voksenog efteruddannelsesområdet skal medtænkes, ligeledes skal udfordringerne for AMU som følge af de ændrede rammebetingelser. Det bør også indgå om vi skal udvikle helt nye efteruddannelsesmuligheder/forløb. Sekretariatet skal give en samlet vurdering af hvad der har virket. 4. Øvrige emner til beslutning, godkendelse og orientering 4.1 Virksomhedsplan 2011 (godkendelse) IU s bestyrelses har godkendt det samlede IU budget for Dermed er de økonomiske ramme for MI s budget 2011 fastlagt. I 2011 er der afsat kr. til udviklingsaktiviteter i MI. Vedlagt oversigt over MI sekretariatets planlagte udviklingsaktiviteter for 2011 herunder udviklingsaktiviteter finansierede af AMU. Eventuelle ændringer i de planlagte udviklingsaktiviteter som er finansieret af MI vil det blive drøftet i formandskabet. Det indstilles, at MI godkender virksomhedsplan med tilhørende aktiviteter for Bilag 3: Virksomhedsplan 2011 Bilag 4: Aktivitetsoversigt MI 2011 Indstillingen blev godkendt med en bmrk. om at spørgeskema undersøgelsen af kvaliteten i MI s erhvervsuddannelser skal gennemføres og gerne hurtigst muligt. Følgende opgaver skal også ind i sekretariatets planlægning af opgaver i 2011: kvalitet i skolepraktikken MI-udvalgets redegørelse til UVM om hvordan vi støtter praktikpladsopsøgende arbejde. Omkring denne opgave vil der være brug for at vi tænker mere projektorienteret og kreativt. Er der en tilstrækkelig synlighed omkring praktikerklæringerne til virksomheder. 17

18 4.2 Forretningsordner (orientering) På møde i juni 2010 konstaterede IU s bestyrelsen, at de gældende forretningsordner og vedtægter skulle opdateres bla. for, at understøtte helhedstænkning mellem IF og MI og tydeliggøre rollerne for sekretariater og organisationer. Vedlagt opdateret forretningsordner for MI og UG erne. Bilag 5: Forretningsorden MI Bilag 6: Forretningsorden UG er Orienteringen taget til efterretning 4.3 Løbende status over MI aktiviteter (orientering) Vedlagte bilag viser status for MI aktiviteter i virksomhedsplanen Bilag 7: Løbende status over MI aktiviteter. Orienteringen taget til efterretning 4.4 Udvalgt statistik over udviklingen på EUD og AMU områderne (orientering) Udviklingen i aktiviteten på EUD fra januar til og med september i perioden , samt på AMU for 1. halvår 2010 Vedlagte bilag viser udviklingen i aktiviteten i antal indgåede og igangværende uddannelsesaftaler, antal praktikpladssøgende elever samt antal elever i skolepraktik. Udviklingen er vist for de 4 store uddannelsesområder og for MI s samlede EUD aktivitet. På AMU området er der vist aktiviteten for 1. halvår for hvert af årerne Bilag 8: Notat EUD og AMU statistik. Industriens Uddannelser har nedsat en arbejdsgruppe som sammen med organisationerne skal afklare hvilken statistik vi vil have fremover. Herunder hvad vi bruger den til. 4.4 Mødeplan Tirsdag den 29. marts 2011, Kl Tirsdag den 14. Juni 2011 kl Dato for september møde og fælles konferencen er ikke fastlagt endnu Onsdag den 14. december 2011, Kl Formandskabet planlægger virksomhedsbesøg sammen med juni mødet Orienteringen taget til efterretning. Følgende virksomheder blev foreslået som mulige emner: Qubiqa i Arden som leverer produkter, systemer og løsninger til optimering af intern logistik og opbevaring Aalborg Industries som har tæt samarbejde med Tech College Aalborg om skolepraktik elever. Flyvevåbenets centralværksted i Aalborg. 18

19 5. Eventuelt 6. Næste MI møde Tirsdag den 29. marts kl foreløbig i København Bilag: Bilag 1: Nye mekanikeruddannelser Udkast10 pkt plan Bilag 2: EUX forløbs model. Bilag 3: Virksomhedsplan 2011 Bilag 4: Aktivitetsoversigt MI 2011 Bilag 5: Forretningsorden MI Bilag 6: Forretningsorden UG er Bilag 7: Løbende status over MI aktiviteter. Bilag 8: Notat EUD og AMU statistik. 19

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Dagsorden Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Mødested: Hindsgavl, Middelfart 1. Nyt fra Industriens Uddannelser og Metalindustriens Uddannelsesudvalg. Beslutninger

Læs mere

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område 19. september 2012 ssk/mch Fælles udviklingsredegørelse for industriens område Industriens fælles udviklingsredegørelse beskriver en række generelle behov, tendenser, projekter og initiativer, som Industriens

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværker 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

København den 11. december 2013

København den 11. december 2013 København den 11. december 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Indkaldelse til:

Læs mere

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAG 1: Referat UU MIB&KT 2sep2009 - endelig version.doc DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice D. 16.september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler pr.

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice 12. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2011 2012

Læs mere

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00 hos LEGO, Billund Deltagere: Berit Flindt Pedersen Christine Bernt Henriksen Elise Andsager Finn Brøndum

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet holdes hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg Plan for dagen: 10.00-10.30 Velkomst

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

Forslag til indhold af praktikopgaver inspiration fra procesområdet

Forslag til indhold af praktikopgaver inspiration fra procesområdet BILAG 1 14.februar 2013 CSH Forslag til indhold af praktikopgaver inspiration fra procesområdet Længde: 10-17 sider Indhold: Indledning Formål Problemformulering Metode Beskrivelse af materiale/anlæg som

Læs mere

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD:

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: BILAG 1 Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: Input fra Gruppe 2, bestående af UG 2 - Smede og svejseteknik, UU Svejse-, skibsbygning-og støberiindustri, UU Plastindustri, UU Produktør

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Beklædning 25. august 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2011 2012 2013 Igangværende

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen Anne Jensen David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet

Læs mere

København den 20. april 2012. Mark Fisker. Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI

København den 20. april 2012. Mark Fisker. Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 20. april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Formand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Finn Buch Mark Fisker Simone Abrahamsen, DI-elev

Læs mere

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen Afbud fra: Anne Jensen Leif Kloster

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Syddansk Erhvervsskole

Virksomhedsplan 2014. Syddansk Erhvervsskole Virksomhedsplan 2014 Syddansk Erhvervsskole Indhold Kapitel Side Syddansk Erhvervsskole, uddannelsesoversigt 3 1 Syddansk Erhvervsskole, overordnet virksomhedsplan 4 2 Byggeri & Automatik 14 3 Industri,

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen Detailhandelsuddannelse med specialer

Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen Detailhandelsuddannelse med specialer UDDANNELSESNÆVNET Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen Detailhandelsuddannelse med specialer Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser 20. september 2013 UDD0-9-19318 Nøgletal 2010

Læs mere