LØNPOLITIK Eksempelsamling Juni 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØNPOLITIK Eksempelsamling Juni 2006"

Transkript

1 FFD/twn-juni06 LØNPOLITIK- Eksempelsamling LØNPOLITIK Eksempelsamling Juni 2006 Med indførelsen af ny løn for lærerområdet indførtes et lønsystem, der indeholder mulighed for at tildele forskellige former for tillæg. Da slutlønnen efter det nye lønsystem ligger væsentligt lavere end i det gamle løntrinforløb, er det på sigt nødvendigt med anvendelse af tillægsmulighederne, hvis der ikke for området skal blive tale om en samlet lønnedgang også selv om begyndelseslønnen er højere og slutlønnen hurtigere nås. Det er med baggrund heri at det nye løncirkulære (med virkning fra 1. jan.2005) fastsætter krav om, at alle skoler skal have en formuleret lønpolik for anvendelsen af de nye lønredskaber som del af en samlet personalepolitik. Det er ledelsen der udformer lønpolitikken efter drøftelser med lærerrådet. FFD har siden indførelsen af ny løn fået en række henvendelser fra skoler om ex på udarbejdede lønpolitikker. Lov- og økonomiudvalget valgte derfor at anmode skolerne om at indsende skolens lønpolitik (så langt som man nu var kommet). Ca. halvdelen af skolerne efterkom opfordringen, og nedenfor er gengivet 8 repræsentative eksempler, der ganske godt illustrerer situationen. Eksemplerne viser bl.a.: - at der er stor tilbageholdenhed med anvendelse af tillæg her i starten af perioden med ny løn. Det nye lønsystem har for alle skoler indebåret en merudgift, da det var en forudsætning ved overgang til ny løn, at alle blev indplaceret på nærmeste lønniveau over den nuværende indplacering. Der er stor forskel fra skole til skole alt efter lærerstabens anciennitetsprofil, men som sagt er det på sigt en forudsætning for ikke at blive et lavtlønsområde, at tillægssystemet bringes i anvendelse. - at de principper, der benyttes for tildeling af tillæg er vidt forskellige. Ikke alene er det forskelligt om man føler sig tiltrukket af kvalifikations- eller funktionstillæg evt. resultattillæg. Der er også en mere grundlæggende forskel mht. om tillæggene benyttes til lønudligning eller til individuel løn differentiering. - at der ofte er tale om en lønpolitik, der forsat er under udarbejdelse. For undersøgelsen gælder, at i flere af eksemplerne er kun medtaget dele af det indsendte materiale. Ligeledes er skolerne anonymiseret, idet de er tildelt bogstavnavne A til H. Det er foreningens ønske, at eksemplerne kan være til inspiration for det fortsatte arbejde med udvikling af skolernes lønpolitik. FFD, Thor West

2 FFD/twn-juni06 LØNPOLITIK- Eksempelsamling Lønpolitik for lærerstaben på Højskole A Forudsætninger Ny Løn er inddelt i en obligatorisk basisløn og en række mulige tillæg, der gives efter principper, fastlagt af højskolens ledelse. Ny Løn kan gennem tildeling af tillæg udnyttes som et redskab til at fremme bestemte funktioner og kvalifikationer i medarbejderkredsen. Dette redskab er dog i nogen grad begrænset i en situation, hvor Højskolen A har fortrinsvis unge lærere, idet basislønnen på Ny Løn i sig selv ligger højere end den gamle skalatrinsaflønning i de første år af ansættelsen. For ikke-akademikere gælder dette, indtil man når en anciennitetsalder på ca. 16 år. For akademikere gælder det, til man har ca. 9 års anciennitet. Højskoles ledelse fastlægger i betragtning af ovenstående samt af højskolens nuværende lærerstab følgende lønpolitik: Funktionstillæg: Denne form for tillæg kommer i øjeblikket ikke til anvendelse. Ledelsen vil tage dette op til revision, såfremt en aktuel nyansættelse gør det påkrævet dog senest i år Kvalifikationstillæg: Gives undtagelsesvist, fx hvor situationen byder det med henblik på at rekruttere arbejdskraft med ganske bestemte, nødvendige kvalifikationer af personlig eller faglig art. Bestemmelsen tages senest op til revision i år En gennemført orlov til efteruddannelse af mindst 5 måneders varighed kan udløse et varigt kvalifikationstillæg på op til kr ,- årligt. Til lærere, der har deltaget i og modtaget diplom for Højskolepædagogisk Uddannelse HPU gives i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bestemmelse et varigt kvalifikationstillæg. Gennemførelse af et voksenpædagogisk kursusforløb, hvis niveau svarer til HPU, udløser et tillæg svarende til 2/3 af HPU-tillægget. Midlertidige tillæg: Gives undtagelsesvist og i tilfælde, hvor der er ydet en arbejdsindsats, som entydigt kalder på en ekstra honorering. Kan også tildeles lærere, der er på det gamle lønsystem. Udligningstillæg: Obligatorisk tillæg til lærere, som 1. jan var på højeste løntrin, og som derfor er overgået til Ny Løn. Ligeledes til lærere, som på den gamle skalatrinsaflønning når højeste løntrin og derfor overgår til Ny Løn. Tillægget gives for at udligne lønforskellen mellem Gl. og Ny Løn på sluttrinet. Løn- og ansættelsespolitik for Højskole B Rammer: For forstander og lærere er rammerne først og fremmest undervisningsministeriets løn- og ansættelsesbekendtgørelse inkl. de henvisninger til andre love og bekendtgørelser og cirkulærer der gælder for området. For øvrige ansatte er rammerne de overenskomster der er indgået mellem de aktuelle forbund og staten. De skrifter der udgives af fagforeninger og FFD indgår som supplerende beskrivelser med de tolkninger og aftaler der laves på B Højskole. Kontrakt: Samtlige ansatte har kontrakt på ansættelsen inkl. beskrivelser af evt. ændringer i forhold til standard.

3 FFD/twn-juni06 LØNPOLITIK- Eksempelsamling Kontrakter for ledelse og faste lærere indgås med bestyrelsen. Øvrige ansatte ansættes af forstanderen. Arbejdstid: Alle ansatte er forpligtet på den årlige arbejdsnorm eller den del der svarer til ansættelsesbrøken. Ferielovens bestemmelser følges. Hovedaftalen er, at alle timer tæller 1:1. Dog beregnes der lørdag og søndag 1:1,5. For lærernes vedkommende er der i 2004 foretaget en opgørelse der generelt estimerer tidsforbruget. Ledelsen på Højskole B beregner vagt- og undervisningsforpligtelsen, resten administrerer den enkelte lærer primært selv med ansvar overfor ledelsen. Den aftalte vagtforpligtelse tager udgangspunkt i at der er ca. 10 ansatte der fordeler ca. 42 uger om året. Lønforhold. Lærere: Nogle lærere har valgt at fortsætte i det lønforløb de er ansat på. Andre har valgt eller skal være på ny løn som er indført pr Ny løn forskriver forskellige tillæg der kan gives oven i basislønnen. Følgende tillæg anvendes på Højskole B: Højskolepædagogikum deltagelse aftales med ledelsen og det udløser et beløb der fastsættes af ministeriet. Ekstra uddannelse. Dette skal svare til min. ½ årsværk og være aftalt med ledelsen inden det påbegyndes. Tillægget aftales også på forhånd og det skal stå i et rimeligt forhold til højskolepædagogikum. Konkrete ekstra opgaver der ligger udover de opgaver der indgår i den normale arbejdsbeskrivelse. Det kan f.eks. være kursusledelse, udviklingsarbejder og ud-af-huset PR. Der fastsættes beløb på forhånd. Her tages der primært udgangspunkt i anvendt tid. Der afsættes 3 % af den samlede lønpulje for lærere til tillæg. De penge der går til opretholdelse af tvungen overgang medregnes ikke i denne pulje da de principielt er udgiftsneutrale for skolen. Andre ansatte: Pr tages der udgangspunkt i de overenskomster der gælder på området. Der er mulighed for at aftale f.eks. andre måder at beregne arbejdstiden på så den evt. er ensartet for alle. Der er mulighed for at aftale evt. tillæg for varetagelse af ledelsesfunktioner. For alle praktisk ansatte gives der fra skolen 12% pension (8 4 ordningen). Løn og ansættelsespolitikken gøres til genstand for en årlig drøftelse i medarbejdergruppen. Denne drøftelse foretages inden udgangen af hvert skoleår. Evt. generelle ændringer forelægges bestyrelsen til godkendelse, hvorimod udmøntninger af konkrete ændringer forhandles mellem ledelse og medarbejderne.

4 FFD/twn-juni06 LØNPOLITIK- Eksempelsamling Lønpolitik for Højskole C Vi har fire grupper af faste medarbejdere, som vi har en formuleret lønpolitik overfor: Forstander Lærere Teknisk Administrativ Personale (TAP) Køkkenmedarbejdere Forstander Skolen følger gældende regler fra ministeriet vedr. aflønning. Der er mulighed for et personligt ledelsestillæg. Køkken Skolen følger Kost- og ernæringsforbundets overenskomst vedr. løn og pension. Dog har vi besluttet med de nuværende medarbejdere, at vi ikke går over til ny løn med dem, men har omregnet en skønnet lønstigning, samtidig med at de forbliver på den tidligere anciennitets aflønning uden særlige personlige løntillæg. TAP-gruppen For TAP-gruppen har vi valgt at følge den overenskomst for pedeller og skolesekretærer, som er indgået mellem Foreningen af Kristne Friskoler og Den Kristelige Fagbevægelse. Det indebærer, at der udover en basisløn er mulighed for at forhandle et personligt tillæg. Det personlige tillæg tildeles ud fra følgende principper: Forstanderen indstiller efter medarbejdersamtalen til bestyrelsen størrelsen af det personlige tillæg for den pågældende medarbejder. Der skal gives en begrundelse for at tildele tillæg ud fra medarbejderens særlige funktioner, kvalifikationer og øvrige ansættelsesvilkår. Det personlige tillæg tilstræbes at have et niveau, som er svarende til niveauet på højskolernes område generelt. Lærer-gruppen Det er muligt at forblive på anciennitetsløn for lærere med mere end seks års anciennitet, men som endnu ikke har nået sluttrin. For de lærere der går over på ny løn gælder følgende: Funktionstillæg Funktionstillægget gives for de fælles opgaver, som lærerne løser ud over undervisning: vagter, deltagelse i fælles møder, deltagelse i fælles arrangementer, jævn deltagelse i fælles opgaver. o Funktionstillægget træder i kraft 2. år på sluttrin og udløses i forhold til ansættelsesgrad på samværsdelen i den pågældende lærers ansættelse. o Funktionstillægget udløses trinvis i tre omgange: 1. trin opnås 2. år på slutløn, 2. trin opnås 6. år på slutløn og 3. trin opnår 10. år på slutløn. Kvalifikationstillæg Overordnet gives tillæggene for kvalifikationer, som skønnes at være til gavn for skolens helhed. Kvalifikationstillæg kan opnås på tre områder: erfaring, pædagogik og faglighed, og der er tre trin. Et

5 FFD/twn-juni06 LØNPOLITIK- Eksempelsamling trin kan opnås ved samlede kvalifikationer inden for et felt eller sammensættes af kvalifikationer fra flere felter. Alle tre trin kan ikke opnås alene inden for et område. Ansøgning om kvalifikationstillæg stiles til skolens forretningsudvalg, som sammen med forstanderen tager stilling. Hvilke kvalifikationer, der kommer til at udløse tillæg, kommer i nogen grad til at bero på ledelsens skøn, men begrundelsen for en tildeling skal være offentlig. Første trin kan opnås ved ansættelsens begyndelse, de næste to er en del af udviklingen på stedet. Kvalifikationstillæg kan opnås på tre områder: Erfaring: Som er relevante for opgaver på skolen, både når det gælder undervisning og samvær. Det kan fx være: - erfaring i arbejde med unge mennesker - forkyndelsesmæssig / undervisningsmæssig erfaring - erfaring fra kostskolemiljø - administrativ / planlægningsmæssig erfaring - erfaring på de forskellige felter opnået under ansættelsen - erfaring opnået inden for afgrænsede fagområder, fx mission, diakoni, integration Pædagogik: Dygtiggørelse til undervisningssituationer/ arbejde med undervisningsmetoder (inkl. højskolepædagogikum) Det kan fx være: - deltagelse i pædagogiske kurser fx voksenpædagogik - læsning af pædagogisk litteratur og deraf følgende praktiske overvejelser og konsekvenser for egen undervisning. - udvikling af pædagogiske kompetencer og virkemidler fx: brug af powerpoint, elevinddragelse og projektarbejde Faglighed: Dygtiggørelse i eksisterende fagområder og udvikling af nye kompetenceområder. Det kan fx være: - videreuddannelse i forlængelse af eksisterende uddannelse - opdyrkelse af nye faglige kompetencer, som giver afkast i udbud af nye fag - selvstudier - faglighed i forhold til elevsamvær fx studievejledning og sjælesorg Man kan komme i betragtning til at få kvalifikationstillæg ved at søge om det på ansøgningsskema, der forefindes på skolen. Begrundelsen for, at kun ét kvalifikationstillæg kan opnås ved ansættelse, er ønsket om at udfordre den ansatte til fortsat udvikling. Begrundelsen for ikke at tildele alle kvalifikationstillæg på et felt er ønsket om at udfordre den enkeltes alsidighed og et signal om, at skolen vægter alle felter højt. Kvalifikationstillæggene er så begrænsede i størrelse, at det snarere er af lyst end af nød, den ansatte vælger at udvikle sine kompetencer på forskellige områder. Det støtter frivillighedsprincippet og gør det økonomiske tab ved at være en solid vedligeholder, der ikke har grundlag for kvalifikationstillæg, overskueligt. Hvor store er tillæggene? Samlet pulje for den enkelte lærer ved maksimale tillæg er kr årligt. Det er et beløb, som er fremkommet ved sammenligning mellem niveauet på slutløn for den gamle anciennitetsløn og ny løn. Funktionstillægget får 75 % af den samlede pulje dvs kr fordelt med kr årligt på hvert af de tre trin. Kvalifikationstillægget får 25 % af den samlede pulje dvs kr fordelt med kr årligt på hvert af de tre trin.

6 FFD/twn-juni06 LØNPOLITIK- Eksempelsamling Lønpolitik på Højskole D Indledning: Ny løn giver muligheder for at belønne og/eller motivere ansatte til ekstra arbejdsindsats. Indsatser, som skal motivere til animeret initiativtagen og arbejdslyst. Initiativerne skal være i overensstemmelse med skolens tarv, ønsker og målsætninger. På mange måder er ny løn ikke særlig forenelig med den fleksible og elastiske arbejdstid, med tilhørende pligter og ansvar for en højskolelærer. Denne lønpolitik er udarbejdet med særlig agtpågivenhed for arbejdsmiljø og højskoleadfærden, således at de mange initiativer ikke bliver økonomisk nøjeregnethed. Ny løn er primært et lønpolitisk ledelsesværktøj, som skal medvirke til at motivere de ansatte til ekstra indsats. Motivationen skal ses som et middel til at vi på Højskole D opnår vores vision 2008/målsætninger. Fakta: Ny løn implementeres fra primo 2005 og følger kalenderåret. Skolens ledelse afsætter hvert år en rammepulje til ny løn. Ved overgang til basis/ny løn og fremtidige ansættelser, vil medarbejderens kvalifikationer og kompetencer være ligestillet med undervisningsministeriets basisløn. Ved erhvervelse af nye kvalifikationer/kompetencer, (ud fra opstillede kriterier) og i samråd med højskolens ledelse, opnås økonomisk tildeling af ny løn. Rammepuljen kommer ikke automatisk til udbetaling. Udbetaling af ny løn s tillæg sker ved afslutningen af kalenderåret, med december lønnen. Alle medarbejdere som er på basisløn, er omfattet af ny løn. Medarbejdere der fortsat er på gammel løn, vil til enhver tid kunne konverteres til ny løn, efter eget ønske. Medarbejderindflydelse: Denne lønpolitik er dannet på baggrund af ledelsens holdninger. Den lønpolitiske proces er sket via dialog og indflydelse fra lærerkollegiet. Lærerkollegiet har ytret deres syn på ny løns muligheder og begrænsninger. Højskole D s lønpolitik er både dynamisk og fleksibel, den vil til stadighed være til diskussion og vil blive evalueret hvert år af ledelsen, hvor medarbejderrepræsentanterne har mulighed for indflydelse. Beskrivelse af ny løns tre grundlæggende elementer: Funktionstillæg: Funktionstillægget er et tillæg der knytter sig til den stilling man har, det er et fast tillæg der ikke kan tages væk igen. Funktionstillægget kunne eksempelvis bruges til at gøre det attraktivt for en lærer at komme og besætte en bestemt stilling på Højskole D.

7 FFD/twn-juni06 LØNPOLITIK- Eksempelsamling Kvalifikationstillæg: Kvalifikationstillægget knytter sig som funktionstillægget også til personen. Kvalifikationstillægget kan eksempelvis gives som belønning for en gennemført efter/videreuddannelse, der gør personen i stand til at udføre ens arbejde på et højere kvalitetsniveau. Uddannelsen skal være i samråd med ledelsen og være af en vis varighed/kvalitet. Engangsvederlag: Hvor det opfattes at den ansatte har ydet en ekstraordinær indsats til fremme for Højskole D, qua økonomisk gevinst, nye tiltag, flere elever etc., kan den ansatte modtage et engangsvederlag. Da kompleksiteten af en højskolelærers arbejde er stor, finder ledelsen på Højskole D det mest hensigtsmæssigt primært at benytte det kvalificerende tillæg. Kriterier for udbetaling af ny løn: 1. Bløde kvalifikationer: Arbejdsmiljøet og dannelse af Højskole D, elever og kursister tillægges betydning. Vurdering ud fra en givet norm, vil danne grundlaget for en bedømmelse/vurdering af den enkeltes kvalifikationer. Såfremt den ansatte vurderes over norm indenfor de respektive felter, vil dette medføre et kvalificerende tillæg. Størrelsen af tillægget, vil være i overensstemmelse med den ovennævnte vurdering. 2. Funktionstillæg: Stillinger der med tydelighed kræver mere, end hvad der kan forventes af ansvar og pligter for en lærer på Højskole D, kan medføre et funktionstillæg. Vurderingen vil blive foretaget af Højskole D s ledelse (bestyrelsen informeres). På nuværende tidspunkt ses ledelse af to linier, som funktioner hvor der kræves mere, end hvad kan forventes - En funktion der rummer flere og mere mangeartede opgaver. 3. Kvalifikationstillæg: Højskole D vil ikke give den ansatte et kvalifikationstillæg ud fra varighed og kompetence af forudgående uddannelse. Dette skal ses i lyset af de ansattes meget differentierede uddannelser inden ansættelse på Højskole D. Faglige kvalifikationer: Såfremt den ansatte gennemfører en efter/videreuddannelse efter ansættelsestidspunktet, som er i tråd med skolens ønsker, vil det være i overensstemmelse med reglerne for oparbejdelse af kvalifikationstillæg. Uddannelsen kan både være et ønske fra den ansatte eller et forslag fra ledelsen.

8 FFD/twn-juni06 LØNPOLITIK- Eksempelsamling Lønpolitik på Højskole E Alle undervisere er ansat på ensartede kontrakter. Kontrakttypen er baseret på FFD/DFL s forslag til kontrakter for lærere og forstandere. Kontrakttypen er dog tilpasset Højskole E og er taget i anvendelse fra 1. januar Foruden de indgåede kontrakter gælder en række aftaler og retningslinier for undervisere på E Højskole. Disse aftaler er nedskrevet i herværende lønpolitik og tages op til vurdering hvert år i forbindelse med skoleårets afslutning i juni måned. Lønpolitikken indeholder følgende bilag, der beskriver diverse aftaler og forhold: Bilag 1) Lærerkontrakt Bilag 2) Forventninger til en lærer på Højskole E (Arbejdsmæssigt omfang) Bilag 3) Kursus- & uddannelsesmidler Bilag 4) Årligt undervisningsugetal Bilag 5) NY løn på Højskole E Bilag 6) Kørselsgodtgørelse Bilag 7) Diæter m.v. i forbindelse med kurser og udlandsture Bilag 8) Retningslinier for gæsters deltagelse på rejseuger - [alene bilag 5 medtaget] Bilag 5: Ny løn på Højskole E [- øvrige bilag ikke medtaget, red.] Hensigtserklæring Med virkning fra indføres ny løn som princip på Højskole E. I første omgang indføres alene tillæg af typen engangsvederlag, der kan udbetales i forbindelse med udlandsture eller andre særlige opgaver. Det er hensigten at der på sigt frigøres midler til puljen til tillæg. Dette vil primært ske i forbindelse med lærerafgang eller i forbindelse med større aftaleforskydninger. Efterhånden som der frigøres midler til ny løn indføres funktionstillæg efter drøftelse med lærergruppen. Aftale om tillæg De generelle principper for tildeling af tillæg er baseret på en drøftelse mellem lærergruppe og ledelse. Det konkrete tillæg er aftalt efter drøftelse mellem den enkelte lærer og skolens ledelse. Varighed af tillæg Funktionstillæg er i udgangspunktet midlertidige med mindre andet er aftalt. Engangsvederlag er midlertidige. Pension Varige tillæg medregnes i den pensionsgivende løn, mens midlertidige tillæg kun medregnes i den pensionsgivende løn, hvis det er aftalt.

9 FFD/twn-juni06 LØNPOLITIK- Eksempelsamling Højskole F s Lønpolitik 1) Kvalifikationstillæg: (1), funktionstillæg (2) og engangsvederlag (3) skal kunne opnås af alle fastansatte, Lærere på gammel løn er undtaget i forhold til kvalifikations- og funtionsvederlag (cirkl. 8 stk. 7). Tillæg gives ud fra individuelle vurderinger med det formål at sikre: - at skolen kan få og fastholde ansatte med særlige kvalifikationer (faglige og personlige) - fastholdelse eller nydannelse af ærlige og for skolen vigtige funktioner - belønning af særlig indsats (resultatløn) 2) Der afsættes for hvert finansår (4. kvartal) en pulje: - et beløb i kroner i forhold til nærmere definerede opgaver - og en fast procentsats til fordeling i de enkelte afdelinger Puljen skal relateres direkte til skolens elevtal og indtjeningsbestemte aktiviteter altså skolens samlede økonomiske situation. Puljen fremgår af budgettet. 3) Hver enkelt afdeling (kontor, køkken, lærere, pedel mv.) har indenfor den afsatte pulje mulighed for at få del i forhold til en særlig indsats, som kan være kvalifikations- eller funktionsbestemt. Indsatsen kan også blive begunstiget med et engangsvederlag, som er bestemt af særlige forhold. 4) Puljetillæg (jf. pkt. 2) bliver tildelt for en periode, men kan opsiges med et varsel på 3 måneder. Puljen kan ikke anvendes til en generel lønstigning for alle. 5) Tildeling af tillæg sker på baggrund af en forhandling mellem forstander og én afdelingsleder. Den ansatte, som er indstillet til eller ansøger om løntillæg, kan medtage en bisidder under forhandlingerne. Godkendt på bestyrelsesmødet den 19. nov Som udgangspunkt foreslås afsat 1% af lønsummen til fordeling afdelingsvis. Overgang til NY LØN på Højskole G LIGELØN MED ANCINITETSBESTEMTE TILLÆG Højskoles G s lønpolitik er baseret på et ligelønsprincip. En væsentlig opgave er derfor at udligne lønforskellen mellem lærere, der bliver i det gamle løntrinforløb, og lærere der fra ansættes på eller overføres til ny løn. Udligningen søges gennemført i perioden , og vil ske på følgende måde:

10 FFD/twn-juni06 LØNPOLITIK- Eksempelsamling Fra 2005 og frem til 2010 vil der gradvist blive indført et kvalifikationstillæg til basislønnen med baggrund i øget anciennitet. Tillæggets størrelse vil være forskelligt på de tre basisløntrin, og vil, når det endelige tillæg nås i 2010, være på: 1000 kr. pr. måned på Basisløntrin kr. pr. måned på Basisløntrin kr. pr. måned på Basisløntrin 3 Tillæggene vil første gang blive givet i 2006, og indføres gradvist med 1/5 af sluttillægget om året, således at det endelige tillæg er nået i For lærere der i det gamle løntrinforløb har nået slutløn, vil der først blive tale om en lønstigning, når basislønnen kr. overstiger deres eksisterende løn. Ud fra et solidaritetssynspunkt foreslås, at alle lærere med udgangspunkt i ovenstående går over til NY LØN. Med udgangspunkt i en forhåbentlig positiv udvikling i skolens økonomiske situation, kan der efter 2010 aftales stigninger i tillæggene. Det er for godkendelse af ovenstående en forudsætning at nyansatte ansættes på samme betingelse som øvrige lærere, da ligelønsprincippet medfører en lige fordeling af lærernes arbejdsopgaver.

LØNPOLITIK. En vej til skolens mål

LØNPOLITIK. En vej til skolens mål LØNPOLITIK En vej til skolens mål Inspirationspjece til frie grundskoler, efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler August 2005 LØNPOLITIK En vej til skolens mål Inspirationspjece til frie grundskoler,

Læs mere

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer for offentligt ansatte psykologer Oktober 2002 Indledning.. 3 1. Lønelementer.. 4 1.1 Basisløn og indplacering..5 1.2 Centralt aftalte tillæg 9 1.3 Lokalt aftalte tillæg.....10 2. Kvalifikationstillæg...11

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 2014 dm.dk Lønguide 2013-2014 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 5 Offentligt ansatte

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17 Cirkulære om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

A n s æ t t e l s e s v i l k å r

A n s æ t t e l s e s v i l k å r Side 1 A n s æ t t e l s e s v i l k å r OK 08-11 Frie Grundskoler Side 2 Ansættelsesvilkår OK 08-11 Af Mogens Esmarch og Mariann Skovgaard Grafisk design: Prinfo Bogen er sat med: Times New Roman Og trykt

Læs mere

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere dm.dk Lønguide 2012 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 36 Løntabeller 5 Offentligt ansatte 5 Din løn som offentligt ansat

Læs mere

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr.

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Roskilde Katedralskole skal være en attraktiv arbejdsplads og kunne fastholde og tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere. Personalepolitikken skal afspejle

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 2011-2013. Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler

Ansættelsesvilkår OK 2011-2013. Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler Ansættelsesvilkår OK 2011-2013 Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler Ansættelsesvilkår 2011-2013 Efterskoler og Husholdnings- og håndarbejdsskoler Tryk: Tarm Bogtryk A/S Frie

Læs mere

Lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling

Lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for Lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling 2008 Cirkulære af den 4. februar 2009 Perst. nr. 006-09

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings-

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2008 Cirkulære af 3. juli 2008 Perst. nr. 031-08

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Personalepolitik ved VUC Roskilde

Personalepolitik ved VUC Roskilde Personalepolitik ved VUC Roskilde Juni 2015 2015 L æ d e r s t r æ d e 4, 4 0 0 0 R o s k i l d e Indholdsfortegnelse Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 1 Overordnet formål... 4 VUC Roskilde

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Vejledning om rammeaftale om seniorpolitik

Vejledning om rammeaftale om seniorpolitik Side 1 Vejledning om rammeaftale om seniorpolitik (bilag 4 til Rammeaftale om seniorpolitik ml. KL og Sundhedskartellet) Side 2 Indholdsfortegnelse Rammeaftale om seniorpolitik en vejledning... 3 1. Indledning...

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere