LØNPOLITIK Eksempelsamling Juni 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØNPOLITIK Eksempelsamling Juni 2006"

Transkript

1 FFD/twn-juni06 LØNPOLITIK- Eksempelsamling LØNPOLITIK Eksempelsamling Juni 2006 Med indførelsen af ny løn for lærerområdet indførtes et lønsystem, der indeholder mulighed for at tildele forskellige former for tillæg. Da slutlønnen efter det nye lønsystem ligger væsentligt lavere end i det gamle løntrinforløb, er det på sigt nødvendigt med anvendelse af tillægsmulighederne, hvis der ikke for området skal blive tale om en samlet lønnedgang også selv om begyndelseslønnen er højere og slutlønnen hurtigere nås. Det er med baggrund heri at det nye løncirkulære (med virkning fra 1. jan.2005) fastsætter krav om, at alle skoler skal have en formuleret lønpolik for anvendelsen af de nye lønredskaber som del af en samlet personalepolitik. Det er ledelsen der udformer lønpolitikken efter drøftelser med lærerrådet. FFD har siden indførelsen af ny løn fået en række henvendelser fra skoler om ex på udarbejdede lønpolitikker. Lov- og økonomiudvalget valgte derfor at anmode skolerne om at indsende skolens lønpolitik (så langt som man nu var kommet). Ca. halvdelen af skolerne efterkom opfordringen, og nedenfor er gengivet 8 repræsentative eksempler, der ganske godt illustrerer situationen. Eksemplerne viser bl.a.: - at der er stor tilbageholdenhed med anvendelse af tillæg her i starten af perioden med ny løn. Det nye lønsystem har for alle skoler indebåret en merudgift, da det var en forudsætning ved overgang til ny løn, at alle blev indplaceret på nærmeste lønniveau over den nuværende indplacering. Der er stor forskel fra skole til skole alt efter lærerstabens anciennitetsprofil, men som sagt er det på sigt en forudsætning for ikke at blive et lavtlønsområde, at tillægssystemet bringes i anvendelse. - at de principper, der benyttes for tildeling af tillæg er vidt forskellige. Ikke alene er det forskelligt om man føler sig tiltrukket af kvalifikations- eller funktionstillæg evt. resultattillæg. Der er også en mere grundlæggende forskel mht. om tillæggene benyttes til lønudligning eller til individuel løn differentiering. - at der ofte er tale om en lønpolitik, der forsat er under udarbejdelse. For undersøgelsen gælder, at i flere af eksemplerne er kun medtaget dele af det indsendte materiale. Ligeledes er skolerne anonymiseret, idet de er tildelt bogstavnavne A til H. Det er foreningens ønske, at eksemplerne kan være til inspiration for det fortsatte arbejde med udvikling af skolernes lønpolitik. FFD, Thor West

2 FFD/twn-juni06 LØNPOLITIK- Eksempelsamling Lønpolitik for lærerstaben på Højskole A Forudsætninger Ny Løn er inddelt i en obligatorisk basisløn og en række mulige tillæg, der gives efter principper, fastlagt af højskolens ledelse. Ny Løn kan gennem tildeling af tillæg udnyttes som et redskab til at fremme bestemte funktioner og kvalifikationer i medarbejderkredsen. Dette redskab er dog i nogen grad begrænset i en situation, hvor Højskolen A har fortrinsvis unge lærere, idet basislønnen på Ny Løn i sig selv ligger højere end den gamle skalatrinsaflønning i de første år af ansættelsen. For ikke-akademikere gælder dette, indtil man når en anciennitetsalder på ca. 16 år. For akademikere gælder det, til man har ca. 9 års anciennitet. Højskoles ledelse fastlægger i betragtning af ovenstående samt af højskolens nuværende lærerstab følgende lønpolitik: Funktionstillæg: Denne form for tillæg kommer i øjeblikket ikke til anvendelse. Ledelsen vil tage dette op til revision, såfremt en aktuel nyansættelse gør det påkrævet dog senest i år Kvalifikationstillæg: Gives undtagelsesvist, fx hvor situationen byder det med henblik på at rekruttere arbejdskraft med ganske bestemte, nødvendige kvalifikationer af personlig eller faglig art. Bestemmelsen tages senest op til revision i år En gennemført orlov til efteruddannelse af mindst 5 måneders varighed kan udløse et varigt kvalifikationstillæg på op til kr ,- årligt. Til lærere, der har deltaget i og modtaget diplom for Højskolepædagogisk Uddannelse HPU gives i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bestemmelse et varigt kvalifikationstillæg. Gennemførelse af et voksenpædagogisk kursusforløb, hvis niveau svarer til HPU, udløser et tillæg svarende til 2/3 af HPU-tillægget. Midlertidige tillæg: Gives undtagelsesvist og i tilfælde, hvor der er ydet en arbejdsindsats, som entydigt kalder på en ekstra honorering. Kan også tildeles lærere, der er på det gamle lønsystem. Udligningstillæg: Obligatorisk tillæg til lærere, som 1. jan var på højeste løntrin, og som derfor er overgået til Ny Løn. Ligeledes til lærere, som på den gamle skalatrinsaflønning når højeste løntrin og derfor overgår til Ny Løn. Tillægget gives for at udligne lønforskellen mellem Gl. og Ny Løn på sluttrinet. Løn- og ansættelsespolitik for Højskole B Rammer: For forstander og lærere er rammerne først og fremmest undervisningsministeriets løn- og ansættelsesbekendtgørelse inkl. de henvisninger til andre love og bekendtgørelser og cirkulærer der gælder for området. For øvrige ansatte er rammerne de overenskomster der er indgået mellem de aktuelle forbund og staten. De skrifter der udgives af fagforeninger og FFD indgår som supplerende beskrivelser med de tolkninger og aftaler der laves på B Højskole. Kontrakt: Samtlige ansatte har kontrakt på ansættelsen inkl. beskrivelser af evt. ændringer i forhold til standard.

3 FFD/twn-juni06 LØNPOLITIK- Eksempelsamling Kontrakter for ledelse og faste lærere indgås med bestyrelsen. Øvrige ansatte ansættes af forstanderen. Arbejdstid: Alle ansatte er forpligtet på den årlige arbejdsnorm eller den del der svarer til ansættelsesbrøken. Ferielovens bestemmelser følges. Hovedaftalen er, at alle timer tæller 1:1. Dog beregnes der lørdag og søndag 1:1,5. For lærernes vedkommende er der i 2004 foretaget en opgørelse der generelt estimerer tidsforbruget. Ledelsen på Højskole B beregner vagt- og undervisningsforpligtelsen, resten administrerer den enkelte lærer primært selv med ansvar overfor ledelsen. Den aftalte vagtforpligtelse tager udgangspunkt i at der er ca. 10 ansatte der fordeler ca. 42 uger om året. Lønforhold. Lærere: Nogle lærere har valgt at fortsætte i det lønforløb de er ansat på. Andre har valgt eller skal være på ny løn som er indført pr Ny løn forskriver forskellige tillæg der kan gives oven i basislønnen. Følgende tillæg anvendes på Højskole B: Højskolepædagogikum deltagelse aftales med ledelsen og det udløser et beløb der fastsættes af ministeriet. Ekstra uddannelse. Dette skal svare til min. ½ årsværk og være aftalt med ledelsen inden det påbegyndes. Tillægget aftales også på forhånd og det skal stå i et rimeligt forhold til højskolepædagogikum. Konkrete ekstra opgaver der ligger udover de opgaver der indgår i den normale arbejdsbeskrivelse. Det kan f.eks. være kursusledelse, udviklingsarbejder og ud-af-huset PR. Der fastsættes beløb på forhånd. Her tages der primært udgangspunkt i anvendt tid. Der afsættes 3 % af den samlede lønpulje for lærere til tillæg. De penge der går til opretholdelse af tvungen overgang medregnes ikke i denne pulje da de principielt er udgiftsneutrale for skolen. Andre ansatte: Pr tages der udgangspunkt i de overenskomster der gælder på området. Der er mulighed for at aftale f.eks. andre måder at beregne arbejdstiden på så den evt. er ensartet for alle. Der er mulighed for at aftale evt. tillæg for varetagelse af ledelsesfunktioner. For alle praktisk ansatte gives der fra skolen 12% pension (8 4 ordningen). Løn og ansættelsespolitikken gøres til genstand for en årlig drøftelse i medarbejdergruppen. Denne drøftelse foretages inden udgangen af hvert skoleår. Evt. generelle ændringer forelægges bestyrelsen til godkendelse, hvorimod udmøntninger af konkrete ændringer forhandles mellem ledelse og medarbejderne.

4 FFD/twn-juni06 LØNPOLITIK- Eksempelsamling Lønpolitik for Højskole C Vi har fire grupper af faste medarbejdere, som vi har en formuleret lønpolitik overfor: Forstander Lærere Teknisk Administrativ Personale (TAP) Køkkenmedarbejdere Forstander Skolen følger gældende regler fra ministeriet vedr. aflønning. Der er mulighed for et personligt ledelsestillæg. Køkken Skolen følger Kost- og ernæringsforbundets overenskomst vedr. løn og pension. Dog har vi besluttet med de nuværende medarbejdere, at vi ikke går over til ny løn med dem, men har omregnet en skønnet lønstigning, samtidig med at de forbliver på den tidligere anciennitets aflønning uden særlige personlige løntillæg. TAP-gruppen For TAP-gruppen har vi valgt at følge den overenskomst for pedeller og skolesekretærer, som er indgået mellem Foreningen af Kristne Friskoler og Den Kristelige Fagbevægelse. Det indebærer, at der udover en basisløn er mulighed for at forhandle et personligt tillæg. Det personlige tillæg tildeles ud fra følgende principper: Forstanderen indstiller efter medarbejdersamtalen til bestyrelsen størrelsen af det personlige tillæg for den pågældende medarbejder. Der skal gives en begrundelse for at tildele tillæg ud fra medarbejderens særlige funktioner, kvalifikationer og øvrige ansættelsesvilkår. Det personlige tillæg tilstræbes at have et niveau, som er svarende til niveauet på højskolernes område generelt. Lærer-gruppen Det er muligt at forblive på anciennitetsløn for lærere med mere end seks års anciennitet, men som endnu ikke har nået sluttrin. For de lærere der går over på ny løn gælder følgende: Funktionstillæg Funktionstillægget gives for de fælles opgaver, som lærerne løser ud over undervisning: vagter, deltagelse i fælles møder, deltagelse i fælles arrangementer, jævn deltagelse i fælles opgaver. o Funktionstillægget træder i kraft 2. år på sluttrin og udløses i forhold til ansættelsesgrad på samværsdelen i den pågældende lærers ansættelse. o Funktionstillægget udløses trinvis i tre omgange: 1. trin opnås 2. år på slutløn, 2. trin opnås 6. år på slutløn og 3. trin opnår 10. år på slutløn. Kvalifikationstillæg Overordnet gives tillæggene for kvalifikationer, som skønnes at være til gavn for skolens helhed. Kvalifikationstillæg kan opnås på tre områder: erfaring, pædagogik og faglighed, og der er tre trin. Et

5 FFD/twn-juni06 LØNPOLITIK- Eksempelsamling trin kan opnås ved samlede kvalifikationer inden for et felt eller sammensættes af kvalifikationer fra flere felter. Alle tre trin kan ikke opnås alene inden for et område. Ansøgning om kvalifikationstillæg stiles til skolens forretningsudvalg, som sammen med forstanderen tager stilling. Hvilke kvalifikationer, der kommer til at udløse tillæg, kommer i nogen grad til at bero på ledelsens skøn, men begrundelsen for en tildeling skal være offentlig. Første trin kan opnås ved ansættelsens begyndelse, de næste to er en del af udviklingen på stedet. Kvalifikationstillæg kan opnås på tre områder: Erfaring: Som er relevante for opgaver på skolen, både når det gælder undervisning og samvær. Det kan fx være: - erfaring i arbejde med unge mennesker - forkyndelsesmæssig / undervisningsmæssig erfaring - erfaring fra kostskolemiljø - administrativ / planlægningsmæssig erfaring - erfaring på de forskellige felter opnået under ansættelsen - erfaring opnået inden for afgrænsede fagområder, fx mission, diakoni, integration Pædagogik: Dygtiggørelse til undervisningssituationer/ arbejde med undervisningsmetoder (inkl. højskolepædagogikum) Det kan fx være: - deltagelse i pædagogiske kurser fx voksenpædagogik - læsning af pædagogisk litteratur og deraf følgende praktiske overvejelser og konsekvenser for egen undervisning. - udvikling af pædagogiske kompetencer og virkemidler fx: brug af powerpoint, elevinddragelse og projektarbejde Faglighed: Dygtiggørelse i eksisterende fagområder og udvikling af nye kompetenceområder. Det kan fx være: - videreuddannelse i forlængelse af eksisterende uddannelse - opdyrkelse af nye faglige kompetencer, som giver afkast i udbud af nye fag - selvstudier - faglighed i forhold til elevsamvær fx studievejledning og sjælesorg Man kan komme i betragtning til at få kvalifikationstillæg ved at søge om det på ansøgningsskema, der forefindes på skolen. Begrundelsen for, at kun ét kvalifikationstillæg kan opnås ved ansættelse, er ønsket om at udfordre den ansatte til fortsat udvikling. Begrundelsen for ikke at tildele alle kvalifikationstillæg på et felt er ønsket om at udfordre den enkeltes alsidighed og et signal om, at skolen vægter alle felter højt. Kvalifikationstillæggene er så begrænsede i størrelse, at det snarere er af lyst end af nød, den ansatte vælger at udvikle sine kompetencer på forskellige områder. Det støtter frivillighedsprincippet og gør det økonomiske tab ved at være en solid vedligeholder, der ikke har grundlag for kvalifikationstillæg, overskueligt. Hvor store er tillæggene? Samlet pulje for den enkelte lærer ved maksimale tillæg er kr årligt. Det er et beløb, som er fremkommet ved sammenligning mellem niveauet på slutløn for den gamle anciennitetsløn og ny løn. Funktionstillægget får 75 % af den samlede pulje dvs kr fordelt med kr årligt på hvert af de tre trin. Kvalifikationstillægget får 25 % af den samlede pulje dvs kr fordelt med kr årligt på hvert af de tre trin.

6 FFD/twn-juni06 LØNPOLITIK- Eksempelsamling Lønpolitik på Højskole D Indledning: Ny løn giver muligheder for at belønne og/eller motivere ansatte til ekstra arbejdsindsats. Indsatser, som skal motivere til animeret initiativtagen og arbejdslyst. Initiativerne skal være i overensstemmelse med skolens tarv, ønsker og målsætninger. På mange måder er ny løn ikke særlig forenelig med den fleksible og elastiske arbejdstid, med tilhørende pligter og ansvar for en højskolelærer. Denne lønpolitik er udarbejdet med særlig agtpågivenhed for arbejdsmiljø og højskoleadfærden, således at de mange initiativer ikke bliver økonomisk nøjeregnethed. Ny løn er primært et lønpolitisk ledelsesværktøj, som skal medvirke til at motivere de ansatte til ekstra indsats. Motivationen skal ses som et middel til at vi på Højskole D opnår vores vision 2008/målsætninger. Fakta: Ny løn implementeres fra primo 2005 og følger kalenderåret. Skolens ledelse afsætter hvert år en rammepulje til ny løn. Ved overgang til basis/ny løn og fremtidige ansættelser, vil medarbejderens kvalifikationer og kompetencer være ligestillet med undervisningsministeriets basisløn. Ved erhvervelse af nye kvalifikationer/kompetencer, (ud fra opstillede kriterier) og i samråd med højskolens ledelse, opnås økonomisk tildeling af ny løn. Rammepuljen kommer ikke automatisk til udbetaling. Udbetaling af ny løn s tillæg sker ved afslutningen af kalenderåret, med december lønnen. Alle medarbejdere som er på basisløn, er omfattet af ny løn. Medarbejdere der fortsat er på gammel løn, vil til enhver tid kunne konverteres til ny løn, efter eget ønske. Medarbejderindflydelse: Denne lønpolitik er dannet på baggrund af ledelsens holdninger. Den lønpolitiske proces er sket via dialog og indflydelse fra lærerkollegiet. Lærerkollegiet har ytret deres syn på ny løns muligheder og begrænsninger. Højskole D s lønpolitik er både dynamisk og fleksibel, den vil til stadighed være til diskussion og vil blive evalueret hvert år af ledelsen, hvor medarbejderrepræsentanterne har mulighed for indflydelse. Beskrivelse af ny løns tre grundlæggende elementer: Funktionstillæg: Funktionstillægget er et tillæg der knytter sig til den stilling man har, det er et fast tillæg der ikke kan tages væk igen. Funktionstillægget kunne eksempelvis bruges til at gøre det attraktivt for en lærer at komme og besætte en bestemt stilling på Højskole D.

7 FFD/twn-juni06 LØNPOLITIK- Eksempelsamling Kvalifikationstillæg: Kvalifikationstillægget knytter sig som funktionstillægget også til personen. Kvalifikationstillægget kan eksempelvis gives som belønning for en gennemført efter/videreuddannelse, der gør personen i stand til at udføre ens arbejde på et højere kvalitetsniveau. Uddannelsen skal være i samråd med ledelsen og være af en vis varighed/kvalitet. Engangsvederlag: Hvor det opfattes at den ansatte har ydet en ekstraordinær indsats til fremme for Højskole D, qua økonomisk gevinst, nye tiltag, flere elever etc., kan den ansatte modtage et engangsvederlag. Da kompleksiteten af en højskolelærers arbejde er stor, finder ledelsen på Højskole D det mest hensigtsmæssigt primært at benytte det kvalificerende tillæg. Kriterier for udbetaling af ny løn: 1. Bløde kvalifikationer: Arbejdsmiljøet og dannelse af Højskole D, elever og kursister tillægges betydning. Vurdering ud fra en givet norm, vil danne grundlaget for en bedømmelse/vurdering af den enkeltes kvalifikationer. Såfremt den ansatte vurderes over norm indenfor de respektive felter, vil dette medføre et kvalificerende tillæg. Størrelsen af tillægget, vil være i overensstemmelse med den ovennævnte vurdering. 2. Funktionstillæg: Stillinger der med tydelighed kræver mere, end hvad der kan forventes af ansvar og pligter for en lærer på Højskole D, kan medføre et funktionstillæg. Vurderingen vil blive foretaget af Højskole D s ledelse (bestyrelsen informeres). På nuværende tidspunkt ses ledelse af to linier, som funktioner hvor der kræves mere, end hvad kan forventes - En funktion der rummer flere og mere mangeartede opgaver. 3. Kvalifikationstillæg: Højskole D vil ikke give den ansatte et kvalifikationstillæg ud fra varighed og kompetence af forudgående uddannelse. Dette skal ses i lyset af de ansattes meget differentierede uddannelser inden ansættelse på Højskole D. Faglige kvalifikationer: Såfremt den ansatte gennemfører en efter/videreuddannelse efter ansættelsestidspunktet, som er i tråd med skolens ønsker, vil det være i overensstemmelse med reglerne for oparbejdelse af kvalifikationstillæg. Uddannelsen kan både være et ønske fra den ansatte eller et forslag fra ledelsen.

8 FFD/twn-juni06 LØNPOLITIK- Eksempelsamling Lønpolitik på Højskole E Alle undervisere er ansat på ensartede kontrakter. Kontrakttypen er baseret på FFD/DFL s forslag til kontrakter for lærere og forstandere. Kontrakttypen er dog tilpasset Højskole E og er taget i anvendelse fra 1. januar Foruden de indgåede kontrakter gælder en række aftaler og retningslinier for undervisere på E Højskole. Disse aftaler er nedskrevet i herværende lønpolitik og tages op til vurdering hvert år i forbindelse med skoleårets afslutning i juni måned. Lønpolitikken indeholder følgende bilag, der beskriver diverse aftaler og forhold: Bilag 1) Lærerkontrakt Bilag 2) Forventninger til en lærer på Højskole E (Arbejdsmæssigt omfang) Bilag 3) Kursus- & uddannelsesmidler Bilag 4) Årligt undervisningsugetal Bilag 5) NY løn på Højskole E Bilag 6) Kørselsgodtgørelse Bilag 7) Diæter m.v. i forbindelse med kurser og udlandsture Bilag 8) Retningslinier for gæsters deltagelse på rejseuger - [alene bilag 5 medtaget] Bilag 5: Ny løn på Højskole E [- øvrige bilag ikke medtaget, red.] Hensigtserklæring Med virkning fra indføres ny løn som princip på Højskole E. I første omgang indføres alene tillæg af typen engangsvederlag, der kan udbetales i forbindelse med udlandsture eller andre særlige opgaver. Det er hensigten at der på sigt frigøres midler til puljen til tillæg. Dette vil primært ske i forbindelse med lærerafgang eller i forbindelse med større aftaleforskydninger. Efterhånden som der frigøres midler til ny løn indføres funktionstillæg efter drøftelse med lærergruppen. Aftale om tillæg De generelle principper for tildeling af tillæg er baseret på en drøftelse mellem lærergruppe og ledelse. Det konkrete tillæg er aftalt efter drøftelse mellem den enkelte lærer og skolens ledelse. Varighed af tillæg Funktionstillæg er i udgangspunktet midlertidige med mindre andet er aftalt. Engangsvederlag er midlertidige. Pension Varige tillæg medregnes i den pensionsgivende løn, mens midlertidige tillæg kun medregnes i den pensionsgivende løn, hvis det er aftalt.

9 FFD/twn-juni06 LØNPOLITIK- Eksempelsamling Højskole F s Lønpolitik 1) Kvalifikationstillæg: (1), funktionstillæg (2) og engangsvederlag (3) skal kunne opnås af alle fastansatte, Lærere på gammel løn er undtaget i forhold til kvalifikations- og funtionsvederlag (cirkl. 8 stk. 7). Tillæg gives ud fra individuelle vurderinger med det formål at sikre: - at skolen kan få og fastholde ansatte med særlige kvalifikationer (faglige og personlige) - fastholdelse eller nydannelse af ærlige og for skolen vigtige funktioner - belønning af særlig indsats (resultatløn) 2) Der afsættes for hvert finansår (4. kvartal) en pulje: - et beløb i kroner i forhold til nærmere definerede opgaver - og en fast procentsats til fordeling i de enkelte afdelinger Puljen skal relateres direkte til skolens elevtal og indtjeningsbestemte aktiviteter altså skolens samlede økonomiske situation. Puljen fremgår af budgettet. 3) Hver enkelt afdeling (kontor, køkken, lærere, pedel mv.) har indenfor den afsatte pulje mulighed for at få del i forhold til en særlig indsats, som kan være kvalifikations- eller funktionsbestemt. Indsatsen kan også blive begunstiget med et engangsvederlag, som er bestemt af særlige forhold. 4) Puljetillæg (jf. pkt. 2) bliver tildelt for en periode, men kan opsiges med et varsel på 3 måneder. Puljen kan ikke anvendes til en generel lønstigning for alle. 5) Tildeling af tillæg sker på baggrund af en forhandling mellem forstander og én afdelingsleder. Den ansatte, som er indstillet til eller ansøger om løntillæg, kan medtage en bisidder under forhandlingerne. Godkendt på bestyrelsesmødet den 19. nov Som udgangspunkt foreslås afsat 1% af lønsummen til fordeling afdelingsvis. Overgang til NY LØN på Højskole G LIGELØN MED ANCINITETSBESTEMTE TILLÆG Højskoles G s lønpolitik er baseret på et ligelønsprincip. En væsentlig opgave er derfor at udligne lønforskellen mellem lærere, der bliver i det gamle løntrinforløb, og lærere der fra ansættes på eller overføres til ny løn. Udligningen søges gennemført i perioden , og vil ske på følgende måde:

10 FFD/twn-juni06 LØNPOLITIK- Eksempelsamling Fra 2005 og frem til 2010 vil der gradvist blive indført et kvalifikationstillæg til basislønnen med baggrund i øget anciennitet. Tillæggets størrelse vil være forskelligt på de tre basisløntrin, og vil, når det endelige tillæg nås i 2010, være på: 1000 kr. pr. måned på Basisløntrin kr. pr. måned på Basisløntrin kr. pr. måned på Basisløntrin 3 Tillæggene vil første gang blive givet i 2006, og indføres gradvist med 1/5 af sluttillægget om året, således at det endelige tillæg er nået i For lærere der i det gamle løntrinforløb har nået slutløn, vil der først blive tale om en lønstigning, når basislønnen kr. overstiger deres eksisterende løn. Ud fra et solidaritetssynspunkt foreslås, at alle lærere med udgangspunkt i ovenstående går over til NY LØN. Med udgangspunkt i en forhåbentlig positiv udvikling i skolens økonomiske situation, kan der efter 2010 aftales stigninger i tillæggene. Det er for godkendelse af ovenstående en forudsætning at nyansatte ansættes på samme betingelse som øvrige lærere, da ligelønsprincippet medfører en lige fordeling af lærernes arbejdsopgaver.

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse

Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse Bilag 7e Retningsline for løntillæg på Viby Gymnasium og HF Formålet med retningslinjen er at konkretisere skolens lønpolitik, som vedtaget af bestyrelsen ved Viby Gymnasium og HF den 23. maj 2007. Løndannelsen

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold 1 Undersøgelsen er baseret på forholdene juni 29. Der er således spurgt til indplaceringsløn og diverse tillæg i denne måned. Desuden også om

Læs mere

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a.

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a. Lønpolitik Indledning og afgrænsning Sorø Kommunes overordnede lønpolitik indeholder principper og rammer for løndannelsen i Sorø Kommune. Lønpolitikken tager udgangspunkt i personalepolitikkens vision

Læs mere

Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010

Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010 Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010 Formål: Aftaleparterne ønsker at skabe et gennemskueligt og fleksibelt lønsystem der tilstræber, at skolen

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM:

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA, BROMMEPARKEN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Lokal aftale om løn efter ny AC-overenskomst for ansatte ved administrationen på Aalborg Universitet

Lokal aftale om løn efter ny AC-overenskomst for ansatte ved administrationen på Aalborg Universitet 29. marts 2010 J.nr.: Skriv journalnummer Lokal aftale om løn efter ny AC-overenskomst for ansatte ved administrationen på Aalborg Universitet Nærværende aftale er gældende for samtlige akademikere, der

Læs mere

Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD

Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD Formål Aftaleparterne ønsker at skabe et gennemskueligt og fleksibelt

Læs mere

Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet

Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet 15. februar 2006 VIP-lønaftale, Nat.Fak., KU. Side 1 af 4 Sag: 209-0004/06-5801 Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet Som

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem 1. juni 213 Vejledning om lønsystemet for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler, herunder beregning af trin 4-tillæg Enighed om et

Læs mere

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Dato: 5. april 2013 Journalnr: 1-13-7-18-10 Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Aftalen gælder fra 1. april 2013 og indeholder generelle bestemmelser og følgende

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011 Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen og Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke På Skoleskibet DANMARK 2008-2011 2 1. Denne overenskomst gælder for hovmestre og kokke på skoleskibet DANMARK.

Læs mere

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) 1 Generelle bemærkninger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Bibliotekarforbundet

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2013 2015 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og AC-organisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og AC-organisationerne

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 Løn på EUD, AMU og TAMU TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 OVERSIGT Lønsystemet Lønseddel Løntabel Ny løn Det lokale råderum Krav til lokaler aftaler LØNSYSTEM PÅ ERHVERVSSKOLER Basisløn Faste

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT.

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 99 FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 11. november 1999 og den 13. december 1999 mellem Konstruktørforeningen

Læs mere

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter MINISTERIET FOR MBBL er dialog en vigtig forudsætning for, at lønpolitikken bliver konkret, gennemsigtig og fungerer som et fælles udgangspunkt for løndannelse i ministeriet. Derfor er lønpolitikken blevet

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2015 2018 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og Akademikerorganisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser 1. Generelle bemærkninger Stillingsstrukturen omfatter lærere, der med

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.10 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt. Dato: 12.11.02 J.nr.: 1-2-38-02 Initialer: JDP/prolgsk02-1 FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

Læs mere

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Aftalen er gældende fra 1. august 2015 Indholdsfortegnelse Aftalevilkår... 3 Generelt... 3 Grundløn... 3 Funktionsløn aftalt lokalt... 4 [1] Klasselærer...

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

PPR-psykolog løn. Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst?

PPR-psykolog løn. Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst? Kroner én, kroner to Af Lene Maigaard PPR-psykolog løn Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst? Siden 1. april

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR TEKNISKE DESIGNE- RE/BYGGETEKNIKERE/BAC.SCIENT.CONS. i konservering m.fl. I VEJLE AMT.

FORHÅNDSAFTALE FOR TEKNISKE DESIGNE- RE/BYGGETEKNIKERE/BAC.SCIENT.CONS. i konservering m.fl. I VEJLE AMT. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR TEKNISKE DESIGNE- RE/BYGGETEKNIKERE/BAC.SCIENT.CONS. i konservering m.fl. I VEJLE AMT. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 25.september

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER HÅNDSAFTALE IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2007 Cirkulære af 28. januar 2008 Perst. nr. 002-08 PKAT nr. 640 J.nr. 07-333/04-2 Dataark

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter.

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. REGION NORDJYLLAND 6. februar 2009 kkd Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. Denne rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark PostNord Danmark Løn- og personalevilkår Maj 2014 Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark 2014 2017 Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i PostNord Danmark føres separat med de enkelte

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler

Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler Dato 24.07.2009 / j Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler Dato 07.12.2009 Det er et tilbagevende spørgsmål, hvilke vilkår en timelærer skal ansættes på, samt hvor mange gange en medarbejder

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT)

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2008 Cirkulære af 6. april

Læs mere

Lønpolitik i arkitektvirksomhederne. Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL. Juni 2012 1

Lønpolitik i arkitektvirksomhederne. Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL. Juni 2012 1 Lønpolitik i arkitektvirksomhederne Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning Del 1 Om lønpolitik Overenskomstens rammer Lønpolitikkens

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 033-14 PKAT nr.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Forhåndsaftale mellem Nordfyns Lærerkreds og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Indledning og indhold: Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Nordfyns Kommunes forhåndsaftaler

Læs mere

Organisationsaftale. for. faglærte håndværkere. ved DSB Vedligehold A/S

Organisationsaftale. for. faglærte håndværkere. ved DSB Vedligehold A/S Organisationsaftale for faglærte håndværkere ved DSB Vedligehold A/S pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Organisationsaftalens dækningsområde side 3 2 Ansættelse side 3 4 Løn side 3 10 Arbejdsbestemte

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats. Bestyrelser for Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Almene gymnasier Private gymnasier, studenterkurser m.v. Voksenuddannelsescentre Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220

Læs mere

Tjeneste- og anciennitetsattest for lærere, viceforstandere og forstandere

Tjeneste- og anciennitetsattest for lærere, viceforstandere og forstandere Attesten har til formål, at dokumentere oplysninger vedrørende løn og ansættelsesforhold i forbindelse med fratræden. Attesten skal ikke erstatte en eventuel udtalelse fra skolen. Den ansatte Skolen Navn

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.2015 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). 2008 Cirkulære af den 3. juli 2009 Perst. nr. 050-09 PKAT nr. 117 J.nr.

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Professionsaftale for basisgruppen

Professionsaftale for basisgruppen Professionsaftale for basisgruppen mellem Børn og Skole og Favrskov Lærerforening kreds 137 0. Aftalegrundlag: Aftalen vedrører lokal udmøntning af Arbejdstidsaftale 08 (Aftale om arbejdstid for lærere

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 040-11 PKAT 201, 211 J.nr. 10-330/21-42 Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet 2015 Cirkulære af 18. september 2015

Læs mere

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Parterne har i arbejdsgruppen om Forsikringsløn fortsat drøftelserne om afskaffelse af det eksisterende anciennitetssystem og

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 040-15 PKAT nr.

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere De årlige lokale lønforhandlinger for ledere Der er ved de seneste mange overenskomstrunder afsat specifikke midler til lokal løndannelse med en forpligtelse til udmøntning. Både i 2011 og 2013 blev det

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere