CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012"

Transkript

1 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

2 2 ORT 2012 Regler for aflønning Med virkning fra 1. januar 2011 trådte der nye regler i kraft vedrørende finansielle virksomheders forpligtelse til at fastlægge virksomhedens lønpolitik, og herunder fastlægge regler for udbetaling af variabel løn til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere. Codan Forsikring A/S ( Codan Forsikring, Selskabet ) har implementeret de nye regler og efterlever de særlige restriktioner gældende for aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere. Selskabet efterlever således bestemmelserne i FIL 71 og 77a-d. I overensstemmelse med FIL 77d informeres der i Årsrapporten om det samlede vederlag for medlemmerne af bestyrelsen og direktionen. I øvrigt findes de oplysninger som i henhold til aflønningsreglerne skal offentliggøres, på hjemmesiden under "Løn i Codan". Baggrund Codan Forsikring er et selskab under tilsyn af Finanstilsynet. Selskabets moderselskab er Codan A/S ( Codan ). Det svenske Trygg-Hansa Forsäkring AB ("Trygg-Hansa ") indgår i koncernen ( Koncernen ) Aflønningspolitik Codan A/S bestyrelse har vedtaget en opdateret aflønningspolitik (Remuneration Policy, Lønpolitikken.) den 30. april 2013, som gælder for CodanA/S og dets danske datterselskaber. Politikken er den 30. april 2013 godkendt på selskabets generalforsamling. Formålet med Lønpolitikken er at skabe et overordnet regelsæt for, hvordan aflønningsprogrammer i Codan A/S og Codan Forsikring A/S skal udformes. Lønpolitikken omfatter ledende medarbejdere og væsentlige risikotagere i CodanA/S Codan Forsikring og Privatsikring A/S Beslutningsproces Lønpolitikken og de respektive aflønningsprogrammer, der er omfattet af Lønpolitikken, besluttes af Codan A/S bestyrelse. Codan A/S bestyrelse kontrollerer aflønningen af ledelsen af den del af organisationen der forestår kontrol af overholdelsen af grænser for risikotagning samt ledelsen af den del af organisationen, der i øvrigt forestår kontrol og revision. Codan A/S og Codan Forsikrings bestyrelser har nedsat et særligt udvalg (Joint Nomination/Remuneration Committee), der består af 2-4 medlemmer Medlemmerne af udvalget udpeges af Codan Forsikring A/S og Codan A/S s bestyrelse. Udvalget har ansvar for at forberede væsentlige beslutninger om aflønning samt for at hjælpe med overvåge gennemførelsen og overholdelsen af lønpolitikken. Principper for variabel aflønning Aflønningspolitikken fastslår, at Codan Forsikring skal tage hensyn til, hvordan virksomhedens variable aflønning påvirker Selskabets resultater på lang sigt. Når Codan Forsikring fastsætter grundlaget for aflønning skal der være særlig opmærksomhed på, hvorvidt resultaterne efterfølgende kan blive påvirket af nuværende og fremtidige risici. Ligeledes skal Codan Forsikring i sin performance-opfølgning tage særligt hensyn til de kapital- og likviditetskrav, som selskabet på forhånd har fastlagt. De enkelte programmer for variabel aflønning skal baseres på såvel medarbejdernes individuelle præstationer som forretningsenhedens resultater, samt Codan Forsikrings samlede resultat, og i visse tilfælde resultat fra andre selskaber i koncernen. Når Codan Forsikring træffer afgørelse om aflønning til en enkelt medarbejder, skal der tages hensyn til kvalitative kriterier, såsom, at medarbejderen overholder de interne politikker og procedurer og ligeledes overholder reglerne for adfærd over for kunder og investorer.

3 3 Codan Forsikring tilstræber en passende balance mellem fast og variabel aflønning, samtidig med, at Selskabet ønsker at en del af alle medarbejderes løn, skal baseres på medarbejderens performance. Endelig har Codan Forsikring fokus på størrelsen og omkostningerne ved den ekstra kapital, som kræves for at dække de risici, som påvirker periodens resultat, størrelsen og omkostningerne af selskabets likviditetsrisici, samt muligheden for at forventningerne til fremtidige indtægter ikke bliver realiseret. Den variable aflønning kan i visse tilfælde fastsættes til nul. CODAN FORSIKRINGS VARIABLE AFLØNNINGSPROGRAMMER 2012 Codan Forsikring har et antal variable aflønningsprogrammer, som belønner medarbejderne på såvel kort som langt sigt. Kortsigtede programmer Ansatte i Codan Forsikring har siden 2006 været dækket af et kortsigtet bonusprogram ( Bonusprogrammet ) som er aftalt mellem Codan Forsikring A/S og personaleforeningen i Codan A/S og dets danske datterselskaber og som revideres årligt. Som hovedprincip er alle medarbejdere i Codan Forsikring omfattet af Bonusprogrammet, bortset fra medarbejdere i kontrolfunktioner (herunder Intern Revision) der ikke er omfattet. Formålet med Bonusprogrammet er at understøtte Koncernens arbejde med performance management, at belønne god arbejdsindsats, og at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Resultatet for den enkelte medarbejder er afhængig af Koncernens finansielle resultater samt medarbejderens performance i forhold til individuelt tilpassede mål. De finansielle resultater afspejler COR 1 og nettopræmieindtægter, og indgår i Bonusprogrammet for at skabe en kobling til værdiskabelsen i koncernen og i de enkelte forretningsområder. Ved vurderingen af de individuelle performance-mål skal tages der hensyn til kvalitative kriterier som efterlevelse af interne regler samt hvordan medarbejderen arbejder i forhold til koncernens værdier. Vægtningen i bonusprogrammet af Koncernens/de enkelte juridiske enheders eller divisioners finansielle resultater og medarbejderens individuelle præstationer afhænger af, hvilken position medarbejderen har i organisationen. Langsigtede programmer Ledelsen og nogle af de øvrige ledere og specialister (typisk på de 3 øverste niveauer i Selskabet) har mulighed for at deltage i RSA Insurance Group plc (det ultimativemoderselskabet) Long Term Incentive Plan ("LTIP "). Formålet med den langsigtede incitamentsordning er at øge fokus på og interesse for RSA Insurance Group plc langsigtede mål. Programmets design omfatter forskellige typer af aktie-tildelinger, hvoraf de fleste er baseret på resultatkriterier. LTIP indebærer typisk tildeling af aktier med en treårig bindings- og/eller målopfyldelses-periode. RISIKOPÅVIRKNING AF CODAN FORSIKRINGS AFLØNNINGSPROGRAMMER Den primære risiko indenfor Codan Forsikrings aflønningsprogrammer er koblet til den variable aflønning. Codan Forsikring tilstræber, at den totale aflønning skal være balanceret mellem faste og variable dele, samt at den variable aflønning ikke motiverer til overdreven risikotagning. Den variable kompensation er derfor begrænset til et på forhånd fastsat eller tildeling i forhold til grundlønnen. Andelen af variabel aflønning i forhold til den faste aflønning stiger generelt i takt med stillingsniveauerne i organisationen. 1 Combined operating ratio.

4 4 For at begrænse risici i forbindelse med aflønning skal mindst 40% af den variable aflønning (60 % ved større ) til væsentlige risikotagere udskydes i mindst tre år. Den variable aflønning, hvis udbetaling er blevet udskudt, kan bortfalde helt eller delvist, hvis det senere viser sig, at de kriterier, der har dannet grundlag for beregningen af den variable løndel, ikke er opfyldt på udbetalingstidspunktet, eller hvis Selskabets situation er væsentligt forringet i forhold til tidspunktet for beregningen af den variable løn. Codan Forsikring kan således undlade at udbetale udskudt variabel aflønning, hvis dets finansielle position herved ville blive væsentligt forringet, særligt hvis Codan Forsikring herefter ikke længere ville antages at være en going concern. En del af Codan Forsikrings væsentlige risikotagere er ikke berørt af de skitserede regler om variabel løn i lov om finansiel virksomhed og den tilhørende bekendtgørelse, eftersom Codan Forsikrings bonusordning gælder for alle medarbejdere i Codan Forsikring, og altså er en kollektiv overenskomst. Bonusordninger fastsat i en overenskomst er ikke omfattet af de særlige begrænsninger i FIL. For at sikre, at Codan Forsikring efterlever aflønningspolitikken, kontrollerer intern revision én gang årligt selvstændigt, om selskabets udbetalte aflønning er i overensstemmelse med aflønningspolitikken. Intern Revision rapporterer resultatet af sin kontrol til bestyrelsen årligt på det tidspunkt, hvor årsregnskabet er færdigt. Udpegning af væsentlige risikotagere Codan Forsikring har identificeret selskabets gruppe af væsentlige risikotagere ud fra selskabets risici 2 og den risiko den enkelte medarbejder kan påtage sig. Gruppen af væsentlige risikotagere består af en del af koncernledelsen, og øvrige væsentlige risikotagere. For gruppen væsentlige risikotagere har Selskabet foretaget en risikovurdering for at identificere ansatte, som har en væsentlig indflydelse på Selskabets risikoniveau.. Selskabet har gennem sin risikohåndteringsproces og fastsatte grænser reduceret risikopåvirkningen for øvrige ansatte tilstrækkeligt til, at disse ikke væsentligt kan anses at påvirke selskabets risikoniveau. Codan Forsikring har en samarbejdsaftale med Trygg-Hansa, hvorefter en række ledende medarbejdere, herunder væsentlige risikotagere, der er ansat i Trygg-Hansa udfører arbejde for Codan Forsikring. Medarbejdere der er ansat i Trygg-Hansa og som samtidig er væsentlige risikotagere i Codan Forsikring, vil for den del af deres arbejde som vedrører Codan Forsikring, være omfattet af de danske regler om variabel løn, Codan Forsikrings Lønpolitik m.v. Lønpolitikken, der definerer Selskabets væsentlige risikotagere gennemgås og opdateres minimum en gang årligt for at sikre, at risikotager-definitionen er tidssvarende, og for at opfange eventuelle nye væsentlige risikotagere. Codan Forsikring havde i 2012 følgende 24 væsentlige risikotager-positioner (udover direktionen), hvoraf 4 roller har været besat af to personer i årets løb(markeret med *). 3 af de 28 risikotagere optjente ikke variabel aflønning i 2012: Nordic Director Cargo UW Director NO CL Nordic Director Risk Solutions Head of Marine CL* Head of Nordic Care CL 2 For en beskrivelse af Selskabets risici, se årsrapporten

5 5 UW Director Renewable Energy UW Director DK CL Director NRS DK Director CL Head of Financial Reporting* Investment Manager Chief Actuary Scandinavia CFO* Chief Operating Officer Scandinavia* Nordic Director Pricing & UW Director PL Chief Risk & Compliance Director Nordic Head of Portfolio UW Specialty Lines Head of Nordic Portfolio UW Casualty Nordic Reassurance Director Nordic Commercial UW Director Underwriting & Risk Director Head of Portfolio UW Motor Head of Nordic Portfolio UW Property

6 6 OFFENTLIGGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL VARIABEL AFLØNNING 2012 Beløb (1.000 kr.) Ref. til BEK Samlet vedr. aflønning optjent i Ref. til BEK 122 Optjent 7 a 3 Samlet optjent fast løn i Optjent 7 a Samlet antal af fast løn # 7 a Samlet optjent variabel løn i Optjent 7 a Samlet antal af variabel # løn 7 b Af den samlede optjente variable løn Optjent udgør kontanter 7 b Af den samlede optjente variable løn Optjent udgør aktier 7 c Af den samlede optjente variable løn Optjent udgør udbetalte i 7 c Af den samlede optjente variable løn Optjent udgør udskudte i 7 d Af den totale sum af udskudt variabel Tildelte løn udgør tildelte 7 d Af den totale sum af udskudt variabel Udbetalte løn udgør udbetalte 7 d Af den totale sum af udskudt variabel Reducerede løn udgør reducerede 7 e Samlet vedr. Udbetalte nyansættelsesgodtgørelser udbetalt i 7 e Samlet antal af udbetalte nyansættelsesgodtgørelser i 7 e Samlet vedr. fratrædelsesgodtgørelser udbetalt i 7 e Samlet antal af udbetalte fratrædelsesgodtgørelser i 7 f Samlet vedr. tildelte fratrædelsesgodtgørelser i 7 f Samlet antal af tildelte fratrædelsesgodtgørelser i 7 f Højeste tildelt en enkelt person i fratrædelsesgodtgørelse i # Udbetalte # Tildelte # Tildelte Total Bestyrelse Direktion Andre væsentlige risikotagere Denne og øvrige linjer i skemaet henviser til 15, stk. 1,nr. 7, litra

7 Rapporteret optjent aflønning for 2012 er baseret på kortsigtet variabel aflønning optjent i løbet af 2012 (udbetalt i første halvår af 2013) og langsigtet variabel aflønning, indtjent under RSA s Long Term Incentive Plan med tildeling i andet kvartal Den langsigtede variable aflønning tildeles i andet kvartal og vedrører Perioden for optjening relaterer sig til 2012, og repræsenterer det bedst mulige billede af optjent langsigtet aflønning. 7

Skandia Danmarks lønpolitik

Skandia Danmarks lønpolitik Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Vederlagspolitikken fastlægger de overordnede rammer for aflønning i Nykredit i form af vederlagsprincipper og vederlagselementer.

Vederlagspolitikken fastlægger de overordnede rammer for aflønning i Nykredit i form af vederlagsprincipper og vederlagselementer. Vederlagspolitik for Nykredit koncernen 2013 1 28. januar 2013 Baggrund Vederlagspolitik for Nykredit koncernen beskriver rammerne for aflønning af bestyrelse, direktion, risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato:

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato: 1af 5 LØNPOLITIK Lovhjemmel Lønpolitikken er fastsat til opfyldelse af lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9 og 77a -77d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder Både den del af den aktiebaserede variable løn, der udbetales umiddelbart på beregningstidspunktet og den del, der udskydes over 3 eller 4 år, skal undergives tilbageholdelse i en passende periode. Nye

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder.

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder. BANG & OLUFSEN Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse (corporate governance) Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b 1. juni 2011-31.maj 2012 Denne årlige redegørelse

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Corporate Governance-rapport 2014

Corporate Governance-rapport 2014 Corporate Governance-rapport 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne lovpligtige

Læs mere

Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Januar 2015

Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Januar 2015 Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Lån & Spar Bank A/S forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses Anbefalinger

Læs mere

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b P/F Atlantic Airways Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b 1 Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i Atlantic Airways P/F

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Redegørelse for virksomhedsledelse

Redegørelse for virksomhedsledelse Redegørelse for virksomhedsledelse PARKEN Sport & Entertainment A/S har udarbejdet denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b, for regnskabsåret 2014 og offentliggjort

Læs mere