Aflønningspolitik i Danica Pension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aflønningspolitik i Danica Pension"

Transkript

1 Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen, men er tilpasset Danica Pension. Politikken og ændringer hertil skal endelig godkendes af generalforsamlingen i pågældende selskab i Danica Pension. 2. Anvendelsesområde Politikken gælder for Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab og Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab af 1999 og danske datterselskaber heraf. Når der står Danica Pension i denne politik, menes der alle ovennævnte selskaber. Når der står bestyrelsen eller direktion i denne politik, menes der bestyrelsen eller direktionen i alle ovennævnte selskaber. Udenlandske datterselskaber vedtager en tilsvarende politik tilrettet lokale forhold. 3. Indhold Politikken afspejler en målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende og langsigtet værdiskabelse for Danica Pensions aktionærer. Den sikrer herudover, at - Danica Pension kan tiltrække, udvikle og fastholde højt performende og motiverede medarbejdere i et konkurrencepræget internationalt marked - medarbejderne tilbydes en konkurrencedygtig og markedstilpasset aflønning, hvoraf den faste løn udgør en væsentlig del - medarbejderne tilskyndes til at skabe holdbare resultater, og at der er sammenhæng mellem interesserne hos aktionærerne, interesserne hos kunderne og medarbejderne. Politikken sigter særligt mod at sikre en sund og effektiv risikostyring ved, at - fastholde en stringent governance-struktur for at sætte mål og kommunikere disse til medarbejderne - sikre overensstemmelse med Danica Pensions forretningsstrategi, værdier, vigtigste prioriteringer og langsigtede mål - sikre overensstemmelse med princippet om at beskytte kunder for derved at sikre, at interessekonflikter undgås

2 2 - sikre at den samlede bonuspulje ikke underminerer Danica Pensions kapitalgrundlag. 4. Governance Bestyrelsen har udarbejdet retningslinjer for gennemgang af aflønningspolitikken og kontrol med overholdelsen heraf. Når bestyrelsen finder det passende, dog mindst en gang om året, kontrollerer den, at aflønningspolitikken overholdes. Dersom det er påkrævet på grund af ændringer eller udviklingen i Danica Pensions virksomhed, forelægger bestyrelsen forslag til relevante ændringer i politikken til vedtagelse på generalforsamlingen. Inden for Danske Bank-koncernen indgår forskellige kontrol- og compliance-funktioner i processen med at implementere incitamentsstrukturer for at sikre, at grænserne for risici, kapital og likviditet ikke overskrides. Der afsættes en bonuspulje i budgettet til resultatafhængig aflønning. Bonuspuljen godkendes som en del af budgettet. Den samlede øvre grænse i et enkelt år for resultatafhængig løn til direktionen og andre væsentlige risikotagere er 3 procent af Danica Pensions resultat. 5. Lønkomponenter Ved den årlige udviklingssamtale mellem medarbejder og leder evalueres og dokumenteres medarbejderens resultater i det forløbne år samtidig med, at nye mål fastsættes. Beslutninger om eventuelle justeringer i den faste løn og tildeling af resultatafhængig løn træffes på baggrund af denne samtale. Der tilstræbes en passende balance i lønpakkens sammensætning, som består af følgende fem komponenter: - fast løn (inkl. faste tillæg) - resultatafhængig løn (variabel løn) - eventuelle pensionsordninger - øvrige personalegoder - eventuel fratrædelsesgodtgørelse Den faste løn fastsættes på baggrund af den enkelte medarbejders rolle og stilling, herunder erfaring, ansvar, kompleksitet i jobbet og lokale markedsforhold.

3 3 Resultatafhængig løn motiverer og belønner medarbejdere, som leverer en høj performance, der i væsentlig grad bidrager til holdbare resultater, som opfylder forventningerne til medarbejderen, styrker langsigtede kunderelationer og skaber indtjening for koncernen og værdi for aktionærerne. Bestyrelsen har fastsat en øvre grænse for, hvor stor en procentdel den resultatafhængige løn må udgøre af den faste løn. Denne procentdel varierer afhængigt af den stilling, medarbejderen bestrider, af forretningsområdet og af lokale forhold. Den variable del af lønnen må fortsat højst udgøre 200 procent af den faste løn inklusive pensionsbidrag. I praksis vil kun en lille gruppe medarbejdere få en variabel løn på dette niveau, og dette vil udelukkende være for at sikre, at Danica Pensions lønniveau matcher markedsvilkårene. Den øvre grænse vil blive nedsat, hvis lovgivningen kræver det. Resultatafhængig løn kan udbetales i form af kontant bonus, aktier, aktiebaserede instrumenter, herunder betingede aktier og andre almindeligt godkendte finansielle instrumenter, på grundlag af gældende lokal lovgivning. Hvor det er relevant og hensigtsmæssigt, har bestyrelsen fastsat visse nedre grænser, der, når disse overskrides, betyder, at bonusbeløb skal udbetales som en kombination af kontanter og aktier eller andre passende finansielle instrumenter, og bestyrelsen har også bestemt, hvordan fordelingen skal være mellem kontanter og aktier og andre passende finansielle instrumenter. Pensionsordningerne sikrer, at medarbejderne har en basisdækning i tilfælde af kritisk sygdom og død, samt at der er en pensionsudbetaling ved alderspensionering. Som hovedregel anvendes bidragsbaserede ordninger i et pensionsforsikringsselskab. For overenskomstansatte medarbejdere er pensionsbidragene reguleret via overenskomsten. Endelig vil pensionsordninger blive tilbudt medarbejderne på baggrund af lokal praksis og fortolket i overensstemmelse med lokal lovgivning. Øvrige personalegoder tildeles på baggrund af individuelle ansættelsesaftaler og lokal kutyme. Fratrædelsesgodtgørelser udbetales i overensstemmelse med gældende lokal lovgivning og gældende overenskomster. Efter individuel aftale har visse nøglemedarbejdere ved opsigelse foranlediget af koncernen, ret til maksimalt 12 måneders løn, mens visse aftaler med medlemmer af direktionen kan udløse op til 24 måneders løn. A. Resultatafhængig løn Resultatafhængig løn tildeles på en måde, som fremmer sund risikostyring og ikke tilskynder til overdreven risikotagning. I tilfælde hvor den resultatafhængige del af lønnen overstiger de af bestyrelsen fastsatte nedre grænser, vil man udbetale en del af den resultatafhængige løn i form af udskudte aktier, og for væsentlige risikotageres vedkommende er der desuden mulighed for udbetaling af udskudt kontant vederlag.

4 4 Ikke-udbetalte resultatafhængige lønkomponenter er genstand for backtesting (gælder som minimum for medarbejdere, der er udpeget som væsentlige risikotagere) og vil helt eller delvis bortfalde, såfremt de resultater, der ligger til grund for tildelingen, ikke viser sig at være holdbare, eller hvis Danica Pensions eller Danske Banks økonomiske situation er væsentligt forringet. For væsentlige risikotagere gælder endvidere, at udskudte bonusudbetalinger er betinget af, at den pågældende medarbejder ikke har gjort sig skyldig i eller medvirket til handlinger, som har påført Danica Pension og/eller aktionærerne betydelige tab, og af at medarbejderen har vist sig at være egnet og hæderlig (fit and proper). For alle ansatte gælder, at såvel udbetalte som ikke-udbetalte lønkomponenter er genstand for claw back, hvis de er udbetalt på grundlag af oplysninger, som efterfølgende har vist sig at være åbenlyst fejlagtige eller unøjagtige. Resultatafhængig løn tildeles endvidere, så det sikres, at: - der er en passende balance mellem fast og resultatafhængig løn - den faste løn er tilstrækkelig høj til, at man kan undlade at udbetale den resultatafhængige del af aflønningen - der ikke afdækkes risiko på udskudte aktier for medarbejdere, som er udpeget som væsentlige risikotagere - væsentlige risikotagere i et passende tidsrum efter overdragelsen af de aktiebaserede instrumenter ikke kan råde over disse. Resultatafhængig løn (puljer eller udbetaling) fastsættes med udgangspunkt i en vurdering af Danica Pensions resultater samt en række målepunkter (Key Performance Indicators), som afspejler Danica Pensions vigtigste strategiske prioriteringer. Følgende målepunkter indgår i vurderingen: resultat før skat vurdering af risikojusteret afkast omkostninger kundetilfredshed overholdelse af interne forretningsgange forventet tab Resultatafhængig aflønning fastsættes på grundlag af koncernens finansielle resultater, medarbejderens egne resultater og den pågældende afdelings finansielle resultater. Dette gælder som minimum for væsentlige risikotagere. Endvidere indgår såvel finansielle som ikke-finansielle kriterier i vurderingen af medarbejderens bonus, f.eks. overholdelse af interne retningslinjer og procedurer samt retningslinjer vedrørende kunder og investorer. Der foretages altid en skønsmæssig vurdering for at sikre, at andre også ikke direkte målbare forhold tages i betragtning.

5 5 Resultatafhængig løn tildeles medarbejdere med særlig indflydelse på Danica Pensions resultat og værdiskabelse for aktionærerne. Helt overordnet bestræber Danica Pension sig på at sikre, at der er en fornuftig balance mellem faste og variable lønkomponenter. I de kapitalmarkedsvendte funktioner udgør den resultatafhængige løn til udvalgte medarbejdere imidlertid en væsentlig del af den samlede lønpakke, således at man kan tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere på disse områder. B. Fast nyansættelsesgodtgørelse, fastholdelsesbonus og garanteret variabel bonus Fast nyansættelsesgodtgørelse, fastholdelsesbonus og garanteret variabel bonus tildeles kun i helt særlige tilfælde og vil blive vurderet af det pågældende forretningsområde i samråd med Group HR. De nævnte komponenter vil kun blive anvendt for at tiltrække og fastholde højt specialiserede medarbejdere. Sådanne udbetalinger må ikke overstige et års bruttoløn inklusive pensionsbidrag, personalegoder og faste tillæg. Fast nyansættelsesgodtgørelse kan udbetales kontant eller som en kombination af kontanter og aktier og vil i henhold til gældende lovgivning være betinget af, at medarbejderen ikke fratræder inden for et nærmere angivet tidsrum efter udbetalingen. Eventuel nyansættelsesgodtgørelse til væsentlige risikotagere aftales ved den pågældende medarbejders ansættelse. Nyansættelsesgodtgørelse, fastholdelsesbonus og garanteret variabel bonus fastsættes og udbetales i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. 6. Væsentlige risikotagere og kontrolfunktioner Væsentlige risikotagere og medarbejdere med kontrolfunktioner aflønnes efter særlige bestemmelser fastsat i gældende nationale love, EU-regler og relevante retningslinjer. I overensstemmelse med de relevante retningslinjer og politikken om at foretage en årlig vurdering udpeger bestyrelsen en gang om året medarbejdere med kontrolfunktioner og medarbejdere som væsentlige risikotagere. I henhold til den til enhver tid gældende lovgivning skal væsentlige risikotagere udpeges på baggrund af interne kriterier opstillet af bestyrelsen samt andre kvalitative og kvantitative lovgivningsmæssige kriterier. Danica Pension fører en fortegnelse over resultaterne af den årlige vurdering. 7. Aflønning af direktionen Direktionens honorering skal sikre Danica Pensions fortsatte mulighed for at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede direktionsmedlemmer og tilstedeværelsen af et godt grundlag for succession.

6 6 I forbindelse med den årlige vurdering af direktionsmedlemmernes honoreringsstruktur foretages en systematisk vurdering af udviklingen i markedspraksis. Aflønningsudvalget i Danske Bank forelægger anbefalinger om ændringer i aflønningen af direktionens medlemmer for bestyrelsen til godkendelse. Direktionens honorering kan bestå af fast løn og diverse tillæg, incitamentsaflønning og pensionsordninger. På grundlag af individuelle aftaler har medlemmer af direktionen også ret til firmabil, fri telefon og andre faste personalegoder. Fratrædelsesgodtgørelser kan maksimalt udgøre to års løn inklusive værdien af den variable del af aflønningen, pensionsbidrag og andre personalegoder. Direktionsmedlemmernes resultater evalueres en gang om året på baggrund af skriftlige performanceaftaler udformet i henhold til ovenstående kriterier, bestående af såvel finansielle som ikke-finansielle målepunkter (KPI'er). KPI'erne afspejler Danica Pensions målsætninger for værdiskabelse på kort og lang sigt. Direktionsmedlemmers resultatafhængige løn kan ikke overstige 50 procent af deres bruttoårsløn inklusive pensionsbidrag på årsbasis, dog med forbehold for gældende lovgivning. Direktionsmedlemmernes aflønning fremgår af årsrapporten. 8. Honorering af bestyrelsen Bestyrelsesmedlemmer aflønnes med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen former for incitamentsaflønning eller resultatafhængig løn. Nedenstående honorarer er fastsat på et niveau, som er tilpasset markedet og som afspejler de kvalifikationer og kompetencer, som det i betragtning af koncernens størrelse og kompleksitet er nødvendigt for bestyrelsesmedlemmer at besidde samt det ansvar, de påtager sig og den tid, de forventes at afsætte for at opfylde deres forpligtelser som bestyrelsesmedlemmer. Der betales ikke pensionsbidrag af bestyrelseshonorarer. De enkelte bestyrelsesmedlemmers honorarer fremgår af årsrapporten. Honorering af bestyrelsen Formanden oppebærer honorar på DKK Næstformanden oppebærer honorar på DKK Øvrige bestyrelsesmedlemmer oppebærer honorar på DKK Revisionsudvalgets formand oppebærer honorar på DKK Bestyrelsesmedlemmer ansat i Danske Bank-koncernen oppebærer ikke bestyrelseshonorar dette gælder dog ikke medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

7 7 Bestyrelsen forelægger på baggrund af indstilling fra Danske Banks aflønningsudvalg forslag til ændringer i honoreringen af bestyrelsens medlemmer og af de af bestyrelsen nedsatte udvalg til generalforsamlingens godkendelse. 9. Diverse Bestyrelsen har inden for lovens rammer mulighed for at afvige fra politikken i individuelle tilfælde, såfremt ekstraordinære og exceptionelle forhold kan begrunde dette.

Ordinær generalforsamling i. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING. Danske Bank A/S

Ordinær generalforsamling i. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1 Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2014 Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 DK-1092 København K TLF. 33 44 00 00 Cvr-nr. 611262

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 27. marts 2012, kl. 14.00, i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, København. Adgangen

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Skandia Danmarks lønpolitik

Skandia Danmarks lønpolitik Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

Vederlagspolitikken fastlægger de overordnede rammer for aflønning i Nykredit i form af vederlagsprincipper og vederlagselementer.

Vederlagspolitikken fastlægger de overordnede rammer for aflønning i Nykredit i form af vederlagsprincipper og vederlagselementer. Vederlagspolitik for Nykredit koncernen 2013 1 28. januar 2013 Baggrund Vederlagspolitik for Nykredit koncernen beskriver rammerne for aflønning af bestyrelse, direktion, risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner

Læs mere

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato:

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato: 1af 5 LØNPOLITIK Lovhjemmel Lønpolitikken er fastsat til opfyldelse af lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9 og 77a -77d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b P/F Atlantic Airways Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b 1 Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i Atlantic Airways P/F

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Corporate Governance-rapport 2014

Corporate Governance-rapport 2014 Corporate Governance-rapport 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne lovpligtige

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Corporate Governance i D/S NORDEN

Corporate Governance i D/S NORDEN Corporate Governance i D/S NORDEN Indhold: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen... 2 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet... 3 3. Åbenhed og gennemsigtighed... 4 4. Bestyrelsens

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere