Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen."

Transkript

1 1

2 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik og -praksis afspejler målsætningen om en transparent governance proces samt en vedvarende og langsigtet værdiskabelse for koncernens aktionærer. Aflønningspolitikken og praksis har endvidere til formål at fremme en sund og effektiv risikostyring. Aflønningspolitikken findes på Aflønningsrapporten 2014 er ikke revideret. Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Governance 3. Væsentlige risikotagere a. Incitamentsprogrammer b. Præstationsaftaler og optjening c. Udbetalingsformer d. Loft for resultatafhængig løn e. Udbetaling til væsentlige risikotagere f. Kontrol af aflønningspolitikkens overholdelse 4. Aflønningsforhold for Danica Pensions bestyrelse og direktion 5. Kvantitative oplysninger 2

3 Forord I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 818 af 27. juni 2014 redegøres i det følgende for governance på aflønningsområdet, aflønningsstrukturen og principperne i koncernens incitamentsprogrammer. Governance Aflønningspolitikken omfatter samtlige medarbejdere i Danske Bank koncernen, således også Danica koncernen. Aflønningsudvalget følger udviklingen i vederlag og incitamentsprogrammer. Udvalget stiller forslag til bestyrelsen på baggrund af koncernens vedtagne aflønningspolitik. Aflønningsudvalget har afholdt 4 møder i Væsentlige risikotagere i Danica koncernen Danica koncernens bestyrelse har på baggrund af Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 27. juni 2014 om aflønning i den finansielle sektor udpeget i alt 29 personer som væsentlige risikotagere, dvs. medarbejdere med væsentlig indflydelse på Danica koncernens risikoprofil. Incitamentsprogrammer Danica anvender resultatafhængig kontant og aktiebaseret incitamentsaflønning for direktionen, samt udvalgte ledere og specialister i koncernen. Endvidere indgår sædvanlige personalegoder i aflønningen af selskabets direktørkreds. Anvendelsen af incitamentsaflønning har til formål at: tiltrække og fastholde højt præsterende medarbejdere, motivere til høj præstation, idet der tilskyndes til langsigtet resultatskabelse, motivere til opfyldelse af finansielle og ikke-finansielle mål, sikre sammenhæng mellem resultatskabelse og aflønning. Anvendelsen af aktier som en del af den variable incitamentsaflønning har til formål at skabe interessesammenfald mellem koncernens medarbejdere og aktionærer. Personalegoder har til formål at tilbyde en markedskonform aflønningssammensætning samt at understøtte motivation og loyalitet. Personalegoder indgår som en del af den samlede aflønning af selskabets direktørkorps. Der tilstræbes en konkurrencedygtig, men ikke markedsledende samlet aflønning. Danicas direktion samt selskabets øvrige øverste ledelse er omfattet af incitamentsprogrammer, med en klar og direkte sammenhæng til Danica koncernens strategiske målsætninger. Programmerne indeholder præstationsmål på tre forskellige niveauer; koncernen som helhed, forretningsenhed og individuel præstation. Incitamentsaflønningen udmåles på baggrund heraf. Herudover har koncernen vedtaget incitamentsprogrammer for forretningsenheder og stabsområder, som er baseret på tilsvarende principper. Præstationsaftaler og optjening For direktionen, koncernens øvrige øverste ledelse og væsentlige risikotagere er der indgået præstationsaftaler, der opstiller kriterier for koncernen som helhed, forretningsenheden og individuel præstation. 3

4 På grundlag af præstationsaftalerne foretages årligt en balanceret præstationsvurdering i forhold til følgende forhold: Finansielle resultater Ikke-finansielle resultater Særlige fokusområder Individuel præstation Præstationsaftalerne og optjeningsmodeller afspejler internationale anbefalinger og inkluderer absolutte og relative mål. Blandt de ikke-finansielle mål er kundetilfredshed og overholdelse af interne procedurer og forretningsgange. Medarbejdere omfattet af en præstationsaftale samt øvrige medarbejdere i Danica koncernen har en årlig performance appraisal, hvor præstation evalueres, udviklingstiltag besluttes og præstationsmål for det kommende år opstilles. Udbetalingsformer Udbetaling fra selskabets resultatafhængige incitamentsprogrammer består af betingede aktier og kontanter. Betingede aktier udgør 50% af den variable aflønning, der overstiger en nærmere fastsat beløbsgrænse. Betingede aktier kan tidligst frigives efter tre år, for direktionen dog tidligst efter 4,5 år. Loft for resultatafhængig løn Danske Bank koncernens bestyrelse har fastsat grænser for resultatafhængig løn til ansatte i koncernen. Disse varierer afhængigt af den stilling medarbejderen bestrider, af forretningsområde og af lokale forhold. I medfør af 77b i lov om finansiel virksomhed, kan direktionen maksimalt tildeles resultatafhængig løn svarende til 20 % af det faste vederlag for perioden frem til bankens tilbagebetaling af den statslige hybridkapital. I perioden herefter (fra 11. april 2014) har direktionen kunne tildeles resultatafhængig løn svarende til maximalt 50% af det faste vederlag. Udbetaling til væsentlige risikotagere Knap halvdelen af koncernens udpegede væsentlige risikotagere modtager resultatafhængig løn. Resultatafhængig løn fordeles på henholdsvis en kontant del samt på betingede aktier og en del af den resultatafhængige løn udskydes. Udskydelse af resultatafhængig løn Danica koncernens direktion har en længere udskydelsesperiode end øvrige væsentlige risikotagere for at tilskynde til og understøtte langsigtet værdiskabelse. 4

5 Back testing Udskudt resultatafhængig løn underlægges back testing. Den udskudte resultatafhængige løn kommer således kun til udbetaling i det omfang kriterierne for den oprindelige tildeling fortsat er holdbar(e) og forudsat, at virksomhedens (eller selskabets) økonomiske situation ikke er væsentligt forringet. Reduktion i den udskudte resultatafhængige løn som følge af back testing har ikke været effektueret i Claw back Resultatafhængig løn til væsentlige risikotagere sker med mulighed for fuld tilbagebetaling af såvel udbetalt som udskudt incitamentsaflønning, hvis det viser sig, at tildelingen er sket på fejlagtigt grundlag. Kontrol af aflønningspolitikkens overholdelse Danske Bank koncernen overvåger ændringer i gældende ret og relevante anbefalinger med henblik på løbende at implementere nødvendige eller relevante ændringer i koncernens aflønningsstrukturer. Der er etableret og dokumenteret interne kontrol- og valideringsprocesser, hvis gennemførelse endvidere dokumenteres. Aflønningsudvalget fører kontrol med overholdelsen af aflønningspolitikken med bistand fra intern revision. Der er ikke i 2014 konstateret afvigelser fra eller brud på aflønningspolitikken. Aflønningsforhold for bestyrelser i Danica koncernen Selskaber i Danmark I Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab og Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab, modtager bestyrelsen alene faste kontante honorarer. Medlemmer af bestyrelsen bliver tildelt kr årligt. Bestyrelsesmedlemmer ansat i Danske Bank oppebærer ikke bestyrelseshonorar. Formand og næstformand har således ikke modtaget honorar i Danica Ejendomsselskabs bestyrelse modtager ikke honorar. Selskaberne i udlandet Bestyrelsen i Danica Pension Försäkringsaktiebolag, Sverige består af medlemmer, som er ansat i Danske Bank, Sverige og Danica Pension, Danmark og modtager ikke bestyrelseshonorar. Danica Pensjonsforsikring, Norge tildeler NOK til eksterne bestyrelsesmedlemmer og NOK til medarbejderrepræsentanter. For bestyrelsesmedlemmer ansat i Danske Bank koncernen udbetales ingen honorar. 5

6 Kvantitative oplysninger - Danica-koncernen - Væsentlige risikotagere (Mio. kr.) Detailkundeområdet Investeringsområdet Kapitalforvaltning Kontrolfunktioner Øvrige aktiviteter Samlet vederlag for regnskabsåret 2014 fordelt på forretningsområder* 31,6 0,0 0,0 8,5 0,0 (Mio. kr.) Bestyrelsen Direktionen Kontrolfunktioner Andre væsentlige risikotagere Samlet beløb for regnskabsåret 2014 fordelt på faste og variable vederlag** Antal fuldtidsmedarbejdere(fte) 10,0 2,7 4,9 8,8 Antal medarbejdere udpeget som væsentlige risikotagere pr. 31. december Fast vederlag 0,9 11,0 8,5 16,5 Variabelt vederlag 0,0 1,7 0,0 1,5 Fordeling af variabelt vederlag optjent i Kontant 0,0 1,3 0,0 0,8 - Aktier 0,0 0,4 0,0 0,7 - Aktiebaserede instrumenter 0,0 0,0 0,0 0,0 - Andet 0,0 0,0 0,0 0,0 Variabelt vederlag optjent i 2014 fordelt på udbetalingsform - Udbetalt*** 0,0 1,0 0,0 1,0 - Udskudt 0,0 0,6 0,0 0,5 Sign-on fees og fratrædelsesgodtgørelser udbetalt i regnskabsåret Udbetalte sign-on fees 0,0 0,0 0,0 0,0 - Antal modtagere 0,0 0,0 0,0 0,0 Fratrædelsesgodtgørelser - Fratrædelsesgodtgørelser 0,0 0,0 0,0 0,0 - Antal modtagere 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensat til fratrædelsesgodtgørelser i regnskabsåret 2014 Fratrædelsesgodtgørelser - Samlede beløb 0,0 0,0 0,0 0,0 - Største hensættelse til fratrædelsesgodtgørelse i ,0 0,0 0,0 0,0 - Antal modtagere 0,0 0,0 0,0 0,0 Udestående udskudt vederlag**** Udestående udskudt vederlag vedrørende tidligere år 0,0 1,6 0,0 0,0 - Udbetaling i 2014 af udskudt vederlag vedrørende tidligere år 0,0 0,0 0,0 0,0 - Reduceret/mistet udskudt vederlag i ,0 0,0 0,0 0,0 - Optjent udskudt vederlag i ,0 0,6 0,0 0,5 Udskudt vederlag pr. 31. december ,0 2,3 0,0 0,5 Antal medarbejdere der tjener over 1 mio. euro Samlet vederlag: 1,0-1,5 mio. euro Samlet vederlag: 1,5-2,0 mio. euro Samlet vederlag: 2,0-2,5 mio. euro Samlet vederlag: over 2,5 mio. euro * Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA) endelige Regulatory Technical Standards (RTS) implementeret af Finanstilsynet trådte i kraft d. 26. juni Som følge af strengere kriterier for udpegelse af væsentlige risikotagere steg antallet af væsentlige risikotagere betydeligt i midten af Tallene er forholdsmæssige tal baseret på den periode, medarbejderne har været udpeget som væsentlige risikotagere. ** Antallet af medarbejdere omfatter samtlige væsentlige risikotagere pr. 31. december Antallet af heltidsmedarbejdere er et forholdsmæssigt tal beregnet på årsbasis. *** Udbetalt variabelt vederlag vil blive udbetalt i **** Det udestående udskudte vederlag er baseret på antallet af udpegede væsentlige risikotagere for det pågældende år, og den indberettede aktiekurs er kursen på tildelingstidspunktet, således at dette afspejler Danica-koncernens omkostninger. 6

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING. Danske Bank A/S

Ordinær generalforsamling i. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1 Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2014 Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 DK-1092 København K TLF. 33 44 00 00 Cvr-nr. 611262

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 27. marts 2012, kl. 14.00, i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, København. Adgangen

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder Både den del af den aktiebaserede variable løn, der udbetales umiddelbart på beregningstidspunktet og den del, der udskydes over 3 eller 4 år, skal undergives tilbageholdelse i en passende periode. Nye

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere