Greve Lærerforening. Den Skriftlige beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Lærerforening. Den Skriftlige beretning"

Transkript

1 Greve Lærerforening Den Skriftlige beretning 2014

2 Indholdsfortegnelse Side 3 Forord Side 4 Lærernes arbejdstid Virkeligheden efter august 2014 Side 5 Lønpolitik Sagsbehandling og rådgivning Side 6 Arbejdsmiljø Side 7 Klubmøde Side 8 Tillidsvalgte TR Personaleflow på skolerne Side 9 Fakta om Greve Lærerforening Side 11 Den endelige dagsorden Side 12 Greve Lærerforening Kredsstyrelsen og kontakt til kredsen Forslag til forretningsorden 1. Under dirigentens ledelse vælges et passende antal stemmetællere. 2. Dirigenten leder forsamlingen, og generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. 3. Talere får ordet i den rækkefølge de begærer det. Forslagsstillere får ordet, før man går over til debat om forslaget. Formanden og forslagsstillerne kan når som helst begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 4. Forslag om ændringsforslag samt evt. forslag til generalforsamlingsbeslutninger/resolutioner/udtalelser skal afleveres skriftligt til dirigenten. 5. Dirigenten eller 5 af generalforsamlingens deltagere kan frit stille forslag om, at debatten afsluttes efter de talere, der har indtegnet sig under næste taler. Træffes sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstillerne yderligere tildeles ordet. 6. Under debatten på generalforsamlingen kan formanden, kredsstyrelsen eller 20 af generalforsamlingens deltagere forlange generalforsamlingen afbrudt for at holde gruppedrøftelser. Ligeledes kan formanden eller kredsstyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort kredsstyrelsesmøde. 7. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed ifølge 5 i vedtægterne; dvs. over halvdelen af de afgivne stemmer ( stemmer ikke tæller ikke med). 2

3 ALT er nyt - Intet er som det plejer! Plejer er død. Sådan har du helt sikkert sagt engang. Måske til dit barn, din klasse eller måske til en kollega. Og når man tænker på jobbet som lærer kan man virkelig konstatere; plejer ER virkelig død. Da vi startede efter sommerferien var det til et arbejdsliv uden vanlige faste aftaler om arbejdstidens tilrettelæggelse, uden den grad af forudsigelighed, der før har præget lærergerningen og uden de rutiner, der for mange har været faste holdepunkter i en mere og mere kompleks hverdag på skolerne i Greve. Og for at det ikke skulle være nok, så var hele grundlaget for lærergerningen også ændret folkeskole-reformen var en realitet, med alt hvad dertil hører af understøttende undervisning, lektiecafeer, motion, bevægelse, faglig fordybelse og fine forkromede læringsmål. Sandsynligheden for at du har fået en ny kollega, eller måske selv er ny i jobbet er også stor. For ca. hver femte lærer i Greve var nemlig ikke ansat i kommunen før 1. august. Rigtig mange medlemmer af Greve Lærerforening har oplevet at få ny leder i det forløbne år. 7 ud af 12 skoler har alle enten sagt farvel, goddag eller begge dele til en eller flere ledere i Der kan være mange gode grunde til, at så mange lærere og ledere vælger Greve Kommune fra som arbejdsplads. Vi peger på to! Første og største grund: Lærerne i Greve Kommune nærmer sig en uheldig Danmarksrekord, som dem der har flest undervisningstimer/år. Det er uholdbart at implementeringen af folkeskolereformen er sket på bekostning af lærernes arbejdsmiljø! Anden og efterhånden også en væsentlig grund: Lærerne i Greve får en dårligere løn, end andre lærere. Vi får gennemsnitligt 1200,- mindre i løn pr. måned end lærere i de kommuner, vi normalt sammenligner os med jvf. den lokale lønredegørelse fra Skolelederforeningen og Greve Lærerforening har i fællesskab henvendt os til Byrådet, vi er bekymrede for rekrutteringen og fastholdelsen af uddannede lærere og ledere til skolerne, både pga. de mange undervisningstimer og den lavere løn. Byrådet har ansvaret for skolerne i Greve. De valgte at vedtage en forståelsesramme for arbejdet på skolerne, der fuldstændig afskar Lærerforeningen, Skolelederforeningen og skolecenteret fra at samarbejde om udviklingen af Greves kommunale skolevæsen. I denne ramme er der sat et urealistisk højt undervisningstal for lærernes arbejde. Et tal der, hvis ikke Byrådet sænker det, fortsat vil være direkte årsag til at endnu flere lærere og ledere vil finde andre steder at udføre deres virke. Steder hvor man, i samarbejdets ånd, kan præge, danne og uddanne eleverne til fremtidens ansvarlige borgere. Fik jeg i øvrigt nævnt, at jeg jo også blev ny formand i 2014, at kredsen fik ny sekretær i 2014 og vi fik nye tillidsrepræsentanter på halvdelen af skolerne i 2014? Det er ganske vist; plejer er virkelig STENDØD! Vel mødt til Generalforsamlingen Tina Beck-Nilsson Kredsformand 3

4 Lærernes arbejdstid 2014 har været et hårdt år med rigtig mange omstillinger i folkeskolen, og specielt regeringens arbejdstidslov, Lov 409, har haft stor og negativ indflydelse på lærernes arbejdsdag på skolerne i Greve. Allerede i 2013 og i vintermånederne i 2014 afsøgte GLF alle muligheder for at indgå en fælles aftale vedr. lærernes arbejdstid. Skolechefen og repræsentanter for skolelederne og lærerforeningen var igennem langvarige forhandlinger, hvor vi forsøgte at finde et fælles udgangspunkt for, hvordan Lov 409 skulle udmøntes i Greve. Dette arbejde var desværre forgæves. Parternes opfattelse af bl.a. ledelsesretten og pligten, opgavernes omfang og lærernes muligheder for at agere professionelt lå desværre langt fra hinanden, samtidig med at skolernes økonomiske råderum blev alt for lille til, at der kunne skabes fornuftige rammer omkring lærerarbejdet i Greve Kommune. Byrådets forståelse af Lov 409, der blev vedtaget på byrådsmødet d. 31. marts 2014, gjorde det ikke lettere for parterne at planlægge det kommende skoleår sammen. Greve Lærerforening blev meget sent i forløbet indbudt til møde med politikerne omkring udmøntningen af Lov 409. Desværre kunne vi konstatere, at indbydelsen IKKE var til en forhandling om lærernes vilkår, men til en blåstempling af det oplæg Byrådet senere vedtog. Vi kan konstatere, at der ikke var politisk vilje til et fornuftigt aftalegrundlag, der kunne have sikret lærerne den fornødne tid og det professionelle råderum, der gør det muligt, at lykkes med de opgaver, vi bliver stillet. Konsekvensen af dette har bl.a. været ekstraordinær stor fraflytning af lærere fra Greve, en besværliggjort kommunikation mellem lærere og ledere om lærernes opgaver, og ikke mindst noget nær en ubehagelig Danmarksrekord i antal af undervisningstimer den enkelte lærer læser i løbet af et skoleår. De tider, hvor vi kunne give politikerne et nik, når de sagde; vi har et veldrevet skolevæsen er forbi. Greve kommunes skolevæsen er fuldstændigt udsultet og flere skoler har akut behov for kunstigt åndedræt, hvis de skal kunne leve op til intentionerne i folkeskolereformen. Det er Byrådet i Greve der har tolket regeringens arbejdstidslov altså er det deres ansvar! Virkeligheden efter august 2014 Det er meget svært at give et entydigt billede af lærernes arbejdsvilkår i Greve efter 1. august 2014, for der findes ikke et, men flere meget forskellige billeder af situationerne ude på skolerne. Greve Lærerforening har konstateret, at der fra skoleårets start flere steder herskede kaos. Ikke mange steder havde skolelederne et overblik over, hvilke opgaver lærerne skulle løse, og den lovbestemte dialog, der skal være omkring opgaveoversigten og mængden af opgaver, var flere steder aflyst og erstattet af et diktat fra ledelsen. Mange lærere kunne konstatere, at antallet af undervisningstimer ikke hang sammen med det udbetalte undervisningstillæg. Der var stor usikkerhed om aflønning af timer efter kl. 17. Optælling af tid og honorering for deltagelse i lejrskoler var heller ikke på plads. Og den nye tilstedeværelsespligt blev flere steder aflyst pga. manglende arbejdspladser til lærerne. Oven i dette kaos skulle stort set alle skoler tage imod nye kolleger og sætte dem ind i kulturen og arbejdsgangene på deres nye arbejdsplads. Om det har været medvirkende årsag til, at også rigtig mange skoleledere valgte at rejse fra Greve Kommune i 2014, kan vi ikke sige med sikkerhed. Men vi kan desværre se et mønster. 4

5 Lønpolitik I Greve har vi ikke en høj løn. I forhold til de kommuner vi normalt sammenligner os med, ligger vi lønmæssigt 1231,00 kr. under pr. måned; i forhold til landsgennemsnittet ligger vi ca. 600 kr. under pr. måned. (Greve Kommunes lønredegørelse 2013) Det er mange penge. Samtidig er vi en af de kommuner i landet, der har det højeste antal undervisningstimer pr. lærer i gennemsnit. Det er svært at få til at spille sammen. I kredsen har vi vedtaget en lønpolitik for forhandling af lokallønsmidler. Vi foretrækker så mange midler udmøntet i forhandlingerne med kommunen som muligt, men skolelederne har ønsket, at nogle af de lokale lønmidler skal ud på skolerne og forhandles der, derfor er vi i gang med lønforhandlinger ude på de enkelte skoler for at forhandle de få midler, der er der. Vi er ikke nået langt, da de på skolerne har svært ved at få overblik over de midler, de har til de lokale forhandlinger. Vi har forsøgt at hjælpe dem med overblikket, så nu forhandler vi enkelte steder og presser på for at få forhandlinger på resten af skolerne. I kredsens lønpolitik har vi det udgangspunkt, at de der tager opgaver for fællesskabet på skolerne, og dermed får færre undervisningstimer og lavere tillæg, skal kompenseres i det omfang, det er muligt. Fremadrettet vil vi arbejde på centrale forhandlinger i kommunen, da der dels er meget få midler på skolerne at forhandle om, og dels er det svært at få skolelederne til forhandlingsbordet. Løntjek I uge 45 var der fokus på løntjek i hele fagbevægelsen. Vi tjekkede en del lønsedler hos de medlemmer, der kom på kontoret. Vi fandt en hel del fejl, og ud fra den erfaring besluttede vi at foretage løntjek på alle skolerne. Vi har i skrivende stund været forbi alle skolerne, og det har været indbringende for vore medlemmer. Vi har ikke talt sammen hvor mange penge, vi har fundet, men det er ikke småpenge. Der har bl.a. været problemer med udbetaling af undervisningstillæg og manglende funktionstillæg; den største enkelte fejl, vi har fundet, har indbragt et enkelt medlem i omegnen af kr. Vi har besluttet, at løntjek bliver en årligt tilbagevendende begivenhed. Sagsbehandling og rådgivning Der har været stor travlhed på kredskontoret i Medlemshenvendelser og sagsbehandling fylder fra rådgivning om barselsorlov til pensionsberegninger - og de store forandringer på skolerne kan tydeligt mærkes på antallet af medlemssager. Rådgivning om psykisk arbejdsmiljø I 2013 fik 42 ud af kommunens 466 lærere psykologhjælp. Det var en stigning på 75% i forhold til året før. Kredsen udsendte en pressemeddelelse i marts 2014 om den alvorlige situation med kraftig opfordring til Greve Kommune om at få forbedret det psykiske arbejdsmiljø på skolerne. I 2014 er situationen uændret, 41 lærere ud af 473 har fået psykologhjælp. 15 medlemmer har benyttet DLF s rådgivning om psykisk arbejdsmiljø, 6 af dem på grund af arbejdspres. 26 medlemmer har fået hjælp af Psykiatrifonden, heraf er de 15 på grund af arbejdsrelateret stress. 6 af vores medlemmer har fået psykologhjælp på grund af vold eller trusler. Tallene dækker over store forskelle på skolerne. Det er alarmerende tal. Arbejdsgiveren, i vores verden kommunen, har ansvaret for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, men der er desværre ikke tegn på, at kommunen tager sit ansvar på sig. 5

6 Arbejdsmiljø Der har altid været fokus på arbejdsmiljøet på skolerne, men med de nye arbejdstidsregler fra august 2014 er arbejdsmiljøet pludselig blevet endnu mere aktuelt og tydeligt for enhver. Greves byråd besluttede, at lærerne som udgangspunkt skal være tilstede på skolerne i hele deres arbejdstid. Det betød en stor udfordring for alle skoler med at få etableret arbejdspladser til den individuelle forberedelse og arbejdsrum til fælles forberedelse/teammøder. På et møde med arbejdsmiljørepræsentanterne d. 23. september 2014 var status, at ingen af de repræsenterede skoler (9 ud af 13) havde fuldt funktionelle arbejdspladser til alle medarbejdere. Enkelte var langt, men de fleste steder manglede udstyr som tilstrækkeligt antal borde, lamper, stikkontakter og aflåselige skabe. Få havde adgang til ordentligt computerudstyr, hvor kravet var en stationær computer med selvstændig skærm og et ordentligt tastatur. Derudover var der et udtalt problem med IT; netværksproblemer og printere, der er for langt væk fra forberedelseslokaler. Alt dette skulle have været på plads fra 1. august 2014! 10 bud på et godt arbejdsmiljø Lige før sommerferien udsendte Greve Lærerforening en pjece og en plakat med 10 bud på et godt arbejdsmiljø. Målet var at få sat fokus på, hvordan et godt arbejdsmiljø kan sikres, trods de eksisterende vilkår. Blandt de ti bud var fx opfordring til at gå til lederen, hvis man havde for travlt, så man kunne have en opfølgning af de nødvendige drøftelser med lederen om fordeling af ens arbejdstid. Derudover var der opfordring til at forskellige problemstillinger blevet taget op på MED-møder. Efter sommerferien blev kampagnen fulgt op med et lille spørgeskema, som skulle give de lokale AMR er et overblik over, hvilke udfordringer I lokalt stadig havde på arbejdsmiljøet. Tanken var, at skemaer kunne danne udgangspunkt for det videre arbejde i de lokale MED-udvalg. Igennem vores mange samtaler med TR er, AMR er og enkeltmedlemmer får vi ikke indtryk af, at medarbejdere har kunnet have de nødvendige drøftelser, meget få har oplevet, at der er blevet ændret i deres arbejdsopgaver i positiv retning. Vi oplever ledelser, der ikke har resurserne, selv hvis de ønskede at ændre forholdene. Fokus i 2014 Ud over etablering af arbejdspladser har fokus i 2014 også været på registrering af arbejdsskader og nærved-ulykker. Vi hører jævnligt om arbejdsskader, der ikke bliver anmeldt, eller om nærved-ulykker, der ikke registreres fx i medlemmernes personalemappe. På kredskontoret modtager vi ikke pr. automatik anmeldelser af skader og nærved-ulykker, så vi er meget afhængige af de lokale arbejdsmiljørepræsentanter og deres viden om skaderne. Det er vores indtryk, at der er langt flere skader/nærved-ulykker, end kommunens opgørelser for 2014 viser. Kommunens opgørelse for 2014 viser, at der er registreret i alt 28 ulykker (13 med fravær og 16 uden fravær). Af disse er 8 registreret som akut/psykisk overbelastning. Kommunens arbejdsmiljøkonsulent har i løbet af 2014 introduceret en SMS-mulighed, i første omgang på special-området, beregnet på registrering af nærved-ulykker. Arbejdsmiljøet i forskellige fora Lokalt i Greve Lærerforening har der været afholdt 2 møder for arbejdsmiljørepræsentanterne. Her har fokus selvfølgelig været på de nye arbejdstidsregler og indflydelsen på trivslen. Efter sommerferien har den kommende trivselsmåling og det lokale arbejde med APV (arbejdspladsvurderinger) også været drøftet. 6

7 På møder i Område-Med for Dagtilbud og skoler har der blandt andet været fokus på sygefravær fra medarbejdersiden. Vi har ønsket at få en opgørelse af sygefraværet i hhv og Det har endnu ikke været muligt at få en gennemgang og efterfølgende drøftelse i Område-Med-regi. Enkelte skoler har kunnet se en stigning i sygefravær, men en samlet oversigt mangler. Derudover har retningslinjer for medicinering haft fokus. Det lykkedes ikke at bliver enige om en fælles retningslinje i Område-MED, og derfor er beslutningen lagt ud til de enkelte skolers MED-udvalg. Fra lærerside har vi fremhævet det vigtige i, at en retningslinje beskriver lederens ansvar, og at det skal være frivilligt for medarbejdere, om de kan varetage en evt. medicinering af børn/elever. På det sidste Område-MED-møde i 2014 var inklusionen på dagsordenen. Skolechefen kunne fortælle, at vi i Greve har nået målet, og mere til, på 97 % inkluderede. Medarbejdersiden ønskede også en drøftelse af konsekvenser, såvel økonomiske som for medarbejdernes arbejdsmiljø. Der er p.t. ingen opgørelse af konsekvenserne hverken økonomisk eller arbejdsmiljø-relateret. Greve Lærerforening er også repræsenteret i Arbejdsmiljøforum i Sjælland på Tværs, samarbejdet mellem flere lærerkredse. Der afholdes jævnlige møder, med det formål at sparre på arbejdsmiljøområdet og have kontakt til Hovedforeningen. Derudover har gruppen stået for den årlige arbejdsmiljøkonference. I 2014 lå den 5. februar i Holbæk. Klubmøder I det forløbne år har vi været rundt på næsten alle skolerne for at deltage i faglig klub-møder. De sidste skoler vi endnu ikke har nået, når vi i den nærmeste fremtid. Emnerne har som udgangspunkt kredset om Lov 409, og hvordan den er blevet implementeret. Der er mange bud ude på skolerne på, hvordan det er sket. Der er enorm forskel på tilrettelæggelse, planlægning, muligheder for samarbejde og forberedelse og ikke mindst antallet af undervisningstimer. Forskellen mellem den skole, hvor lærerne underviser mest og mindst, er i nærheden af 200 klokketimer, det er klart, det påvirker emnerne også på faglig klubmøder. Det har været givende at være ude på skolerne til klubmøder, så vi i kredsstyrelsen har en klar fornemmelse af, hvad der rør sig, og det fra en rimelig bred skare af medlemmer. Det er noget, vi vil fortsætte med i det kommende år. 7

8 Tillidsvalgte - TR I år har vi haft udskiftning på halvdelen af TR posterne. Det er dejligt, at mange nye er klar til at tage over, når andre af forskellige årsager, ikke længere er TR. Det har været en kæmpe opgave for alle, at sætte sig ind i de nye arbejdstidsregler og det arbejde fortsætter løbende. Der afholdes månedlige møder mellem Fællestillidsrepræsentanterne og tillidsrepræsentanterne. På disse møder udveksler vi erfaringer fra skolerne, drøfter emner fra MED-systemet og arbejder med de ting, der dukker op i løbet af året. Desuden afholder vi et årligt TR seminar, hvor vi har mulighed for at gå lidt dybere ned i emnerne. I år har vi haft meget fokus på MED-systemet, og hvordan man får indflydelse her. Tillidsvalgtes vilkår I Byrådets forståelsesramme fra marts 2014 om lov 409 blev der peget på de vilkår, en tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant skal have. Det blev en kraftig reduktion i den tid man som tillidsrepræsentant har til rådighed for at støtte op om sine kollegaer/medlemmer. Det har vi længe haft fokus på. Vi er i dialog med forvaltningen om dette og forventer en positiv afklaring i forhold til næste skoleår. Personaleflow på skolerne På skolerne har der været stor udskiftning både på ledersiden og på personalesiden. 6 skoler ud af 12 har fået ny skoleleder. 4 skoler har fået eller søger ny viceskoleleder. Det er en stor udskiftning. Det har der også været på lærersiden. Vi har haft et personale-flow på ca. 100 lærere; folk der har forladt Greves skoler af den ene eller anden grund. Det er mange, og på nogle skoler er det ekstremt mange. Særligt i en situation med en ny reform, hvor der er brug for erfaring og udvikling, kan det være svært at få dagligdagen til at hænge sammen, når så mange medarbejdere er nye i jobbet på skolen. 8

9 Fakta om Greve Lærerforening Tillidsposterne på skolerne Skoler under Center for Skoler. Fællestillidsrepræsentant, Tina Beck-Nilsson Skole Tillidsrepræsentant/suppleant Arbejdsmiljørepræsentant Arenaskolen Kai Nielsen (indtil 31/7-14) Søren T. Jensen Supl. Søren T. Jensen (indtil 31/7-14) Leif Peder Østergård Kai Nielsen (indtil 31/7-14) Leif Peder Østergård Tjørnelyskolen Krogårdskolen Damagerskolen Christina Krogsgård Havva L. Kahraman Barselsvikar: Camilla Stavad Ruth Thrane Anne L. Jessen Lotte Mortensen Dorte Stavad (indtil 31/7-14) Gitte Johl Iversen Havva L. Kahraman Barselsvikar: Camilla Stavad Anne L. Jessen Steen Brandt Louise V. Østergård (10. kl. center) Hedelyskolen Mogens R. Andersen (indtil 31/7-14) Christian Bladt Nielsen Lise B. Eriksen (indtil 31/7-14) Winnie B. Carlsen Winnie B. Carlsen Holmeagerskolen Mie Juhl Elisabeth Erichsen Jes Diemer Mosedeskolen Eva S. Mikkelsen (indtil 31/7-14) Linda Graulund Susanne G. Pedersen (indtil 31/7-14) Eva S. Mikkelsen Rene L. B. Høg Strandskolen Karlslunde skole Joan Krogh Susanne M. Nielsen Lotte Rue Hemmingsen Synne Kremmer Knudsen Anne-Mette S. Ojeda Jesper Janholm (indtil 31/7-14) Synne K. Knudsen Tune skole Tina Beck-Nilsson (indtil 31/3-14) Sigridur Jacobsdottir Maria Skelbæk (indtil 31/3-14) Kerry Cakanovic Henriette L. Nielsen (indtil 31/7-14) Benny Hansen (indtil 31/7-14) Kerry Cakanovic Skoler/institutioner Under Center for Børn og Familie. Fællestillidsrepræsentant, Dan Løwe Skole/institution Tillidsrepræsentant/suppleant Arbejdsmiljørepræsentant PPR Lise Blaxekjær Jakob Blegvad Stenz Bugtskolen Pia Dørler (indtil 31/10-14) VAKANT! Laila M. Andersen (indtil 31/7-14) VAKANT! Laila M. Andersen (indtil 31/7-14) Majbritt Crowley (fra 1/11-14) Kirkemosegård Gitte Barimani Doris Kamma G. Pedersen (indtil 31/7-14) Rie Hanegård Pia Ahlstrøm Jeppesen 9

10 Kredsens medlemstal Fraktion dec dec dec dec dec. 14 Fraktion 1. Lærere Fraktion 2. Bh. Kl-ledere Fraktion 3. Ledere Fraktion 4. Pensionister Fraktion 5. Lærerstuderende Fraktion 6. Særlige medl Samlet medlemstal

11 Den endelige dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Vedtagelse af forretningsorden for generalforsamlingen (se side 2) 3. Beretning Opdeling se bilag 3.A 4. OK15 Oplæg og debat 5. Godkendelse af regnskaber og medd. af decharge Se bilag 5.A 6. Ydelser til kredsstyrelsen m.fl. Se bilag 6.A 7. Fastsættelse af kredskontingent Se bilag 7.A 8. Eventuelt Noter: 11

12 Greve Lærerforening - kredsstyrelsen Tina Beck-Nilsson Formand Dan Løwe Næstformand Synne Knudsen Kasserer Lotte Mortensen Sagsbehandler Rie Hanegård Kontakt Greve Lærerforening Degnestræde Greve Tlf: Mail: Kontortid Mandag torsdag Fredag Efter aftale Christina Kjeldsmark Sekretær Denne skriftlige beretning, fakta om folkeskolen Greve kommune i tal, budget 2015, regnskab 2014 samt andre relevante bilag til generalforsamlingen, kan downloades fra vores hjemmeside. 12

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 VARDE LÆRERKREDS 103

Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 VARDE LÆRERKREDS 103 Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 1 VARDE LÆRERKREDS 103 GENERALFORSAMLING 2014 Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 2 Kredsstyrelsen: Varde Lærerkreds www.kreds103.dk Stausvej 30 6800 Varde Tlf:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Odense Lærerforening

Odense Lærerforening Skriftlig beretning 2015 Odense Lærerforening Side Indledning... 1-2 Løn og arbejdstid... 2-4 Løn... 2-3 Løntjek... 3 Arbejdstid... 3-4 Pædagogik og skolepolitik... 4-7 Folkeskolereformen... 4-5 Inklusion

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING Denne skriftlige

SKRIFTLIG BERETNING Denne skriftlige Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg DLF kreds 80 SKRIFTLIG BERETNING Denne skriftlige beretning er også tilgængelig på kredsens hjemmeside. Beretningen kan også ses ved henvendelse til din

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG DEN 14. MARTS 2014 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg

Læs mere

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015 VEJLE LÆRERKREDS Generalforsamling 2015 Bygningen i Vejle torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.00 Skriftlig beretning INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN 4 FORRETNINGSORDEN 4 LANDSPOLITISK 5 VEJLE KOMMUNE 5 ANSÆTTELSESFORHOLD

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

Generalforsamling 2015 Helsingør Lærerforening Stengade 75,1. 3000 Helsingør 49202977 / 035@dlf.org

Generalforsamling 2015 Helsingør Lærerforening Stengade 75,1. 3000 Helsingør 49202977 / 035@dlf.org Formandens skriftlige beretning Planlægningen af skoleåret Undervisningen skal gennemføres. Det bliver den, men ikke upåvirket af de ændrede vilkår. Da planlægningen af skoleåret 14/15 gik i gang, begyndte

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine GENERALFORSAMLING Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine Hermed fremlægges den skriftlige beretning for 2013 til debat. På kredsstyrelsens vegne vel mødt til generalforsamlingen.

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Favrskov Lærerforening afholder

Favrskov Lærerforening afholder Favrskov Lærerforening Favrskov Lærerforening afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Kulturhuset InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel. TORSDAG DEN 27. MARTS 2014, KLOKKEN 17.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

GENERALFORSAMLING KREDS 110

GENERALFORSAMLING KREDS 110 GENERALFORSAMLING KREDS 110 HORSENS LÆRERFORENING ASV (Akademiet for Specialundervisning til unge og Voksne) Nørrebrogade 38 A, Horsens Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Kontor: Rubinvej 2, 8700 Horsens

Læs mere

at gå på pension og en del skifter arbejde. Nogle, særligt børnefamilier, skifter arbejde som en konsekvens af kravet om fuld tilstedeværelse.

at gå på pension og en del skifter arbejde. Nogle, særligt børnefamilier, skifter arbejde som en konsekvens af kravet om fuld tilstedeværelse. Forord Kredsstyrelsens årsberetning 2014/2015 dækker sammen med den mundtlige beretning, der aflægges på generalforsamlingen, perioden 1. april 2014 4. marts 2015. Årsberetningen indeholder, udover selve

Læs mere

FORMANDENS BERETNING. Københavns Lærerforening 2015

FORMANDENS BERETNING. Københavns Lærerforening 2015 FORMANDENS BERETNING Københavns Lærerforening 2015 1 Indhold 1. Løn og arbejdstid... 4 OK-15... 4 Forståelsespapiret 2015-16... 5 Lønaftalerne... 6 2. Københavns Kommunes Økonomi 2015 og 2016... 7 Budget

Læs mere

- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes

- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes Generalforsamling 2015 - beretning Indledning De sidste mange år har vi sagt til hinanden, at nu kan det ikke blive værre. Jeg håber ikke, at vi skal igennem flere skoleår som dette. Men jeg kan godt blive

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening MUNDTLIG BERETNING MANDAG DEN 9. MARTS 2015 På Hvalsø Skole 1 Indledning Undskyld blev i 2013 kåret af P1 s lyttere som årets ord. Begrundelsen var at der havde været

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2012 Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Ordentlighed Af An n e-me t t e K. Je n s e n, f o r m a n d f o r Od e n s e Læ r e r f or e n i ng 2 Det

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo 2014 Generalforsamling Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Ann Hagbarth ANHA@dlf.org Kommunerep.,

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere