Greve Lærerforening. Den Skriftlige beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Lærerforening. Den Skriftlige beretning"

Transkript

1 Greve Lærerforening Den Skriftlige beretning 2014

2 Indholdsfortegnelse Side 3 Forord Side 4 Lærernes arbejdstid Virkeligheden efter august 2014 Side 5 Lønpolitik Sagsbehandling og rådgivning Side 6 Arbejdsmiljø Side 7 Klubmøde Side 8 Tillidsvalgte TR Personaleflow på skolerne Side 9 Fakta om Greve Lærerforening Side 11 Den endelige dagsorden Side 12 Greve Lærerforening Kredsstyrelsen og kontakt til kredsen Forslag til forretningsorden 1. Under dirigentens ledelse vælges et passende antal stemmetællere. 2. Dirigenten leder forsamlingen, og generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. 3. Talere får ordet i den rækkefølge de begærer det. Forslagsstillere får ordet, før man går over til debat om forslaget. Formanden og forslagsstillerne kan når som helst begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 4. Forslag om ændringsforslag samt evt. forslag til generalforsamlingsbeslutninger/resolutioner/udtalelser skal afleveres skriftligt til dirigenten. 5. Dirigenten eller 5 af generalforsamlingens deltagere kan frit stille forslag om, at debatten afsluttes efter de talere, der har indtegnet sig under næste taler. Træffes sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstillerne yderligere tildeles ordet. 6. Under debatten på generalforsamlingen kan formanden, kredsstyrelsen eller 20 af generalforsamlingens deltagere forlange generalforsamlingen afbrudt for at holde gruppedrøftelser. Ligeledes kan formanden eller kredsstyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort kredsstyrelsesmøde. 7. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed ifølge 5 i vedtægterne; dvs. over halvdelen af de afgivne stemmer ( stemmer ikke tæller ikke med). 2

3 ALT er nyt - Intet er som det plejer! Plejer er død. Sådan har du helt sikkert sagt engang. Måske til dit barn, din klasse eller måske til en kollega. Og når man tænker på jobbet som lærer kan man virkelig konstatere; plejer ER virkelig død. Da vi startede efter sommerferien var det til et arbejdsliv uden vanlige faste aftaler om arbejdstidens tilrettelæggelse, uden den grad af forudsigelighed, der før har præget lærergerningen og uden de rutiner, der for mange har været faste holdepunkter i en mere og mere kompleks hverdag på skolerne i Greve. Og for at det ikke skulle være nok, så var hele grundlaget for lærergerningen også ændret folkeskole-reformen var en realitet, med alt hvad dertil hører af understøttende undervisning, lektiecafeer, motion, bevægelse, faglig fordybelse og fine forkromede læringsmål. Sandsynligheden for at du har fået en ny kollega, eller måske selv er ny i jobbet er også stor. For ca. hver femte lærer i Greve var nemlig ikke ansat i kommunen før 1. august. Rigtig mange medlemmer af Greve Lærerforening har oplevet at få ny leder i det forløbne år. 7 ud af 12 skoler har alle enten sagt farvel, goddag eller begge dele til en eller flere ledere i Der kan være mange gode grunde til, at så mange lærere og ledere vælger Greve Kommune fra som arbejdsplads. Vi peger på to! Første og største grund: Lærerne i Greve Kommune nærmer sig en uheldig Danmarksrekord, som dem der har flest undervisningstimer/år. Det er uholdbart at implementeringen af folkeskolereformen er sket på bekostning af lærernes arbejdsmiljø! Anden og efterhånden også en væsentlig grund: Lærerne i Greve får en dårligere løn, end andre lærere. Vi får gennemsnitligt 1200,- mindre i løn pr. måned end lærere i de kommuner, vi normalt sammenligner os med jvf. den lokale lønredegørelse fra Skolelederforeningen og Greve Lærerforening har i fællesskab henvendt os til Byrådet, vi er bekymrede for rekrutteringen og fastholdelsen af uddannede lærere og ledere til skolerne, både pga. de mange undervisningstimer og den lavere løn. Byrådet har ansvaret for skolerne i Greve. De valgte at vedtage en forståelsesramme for arbejdet på skolerne, der fuldstændig afskar Lærerforeningen, Skolelederforeningen og skolecenteret fra at samarbejde om udviklingen af Greves kommunale skolevæsen. I denne ramme er der sat et urealistisk højt undervisningstal for lærernes arbejde. Et tal der, hvis ikke Byrådet sænker det, fortsat vil være direkte årsag til at endnu flere lærere og ledere vil finde andre steder at udføre deres virke. Steder hvor man, i samarbejdets ånd, kan præge, danne og uddanne eleverne til fremtidens ansvarlige borgere. Fik jeg i øvrigt nævnt, at jeg jo også blev ny formand i 2014, at kredsen fik ny sekretær i 2014 og vi fik nye tillidsrepræsentanter på halvdelen af skolerne i 2014? Det er ganske vist; plejer er virkelig STENDØD! Vel mødt til Generalforsamlingen Tina Beck-Nilsson Kredsformand 3

4 Lærernes arbejdstid 2014 har været et hårdt år med rigtig mange omstillinger i folkeskolen, og specielt regeringens arbejdstidslov, Lov 409, har haft stor og negativ indflydelse på lærernes arbejdsdag på skolerne i Greve. Allerede i 2013 og i vintermånederne i 2014 afsøgte GLF alle muligheder for at indgå en fælles aftale vedr. lærernes arbejdstid. Skolechefen og repræsentanter for skolelederne og lærerforeningen var igennem langvarige forhandlinger, hvor vi forsøgte at finde et fælles udgangspunkt for, hvordan Lov 409 skulle udmøntes i Greve. Dette arbejde var desværre forgæves. Parternes opfattelse af bl.a. ledelsesretten og pligten, opgavernes omfang og lærernes muligheder for at agere professionelt lå desværre langt fra hinanden, samtidig med at skolernes økonomiske råderum blev alt for lille til, at der kunne skabes fornuftige rammer omkring lærerarbejdet i Greve Kommune. Byrådets forståelse af Lov 409, der blev vedtaget på byrådsmødet d. 31. marts 2014, gjorde det ikke lettere for parterne at planlægge det kommende skoleår sammen. Greve Lærerforening blev meget sent i forløbet indbudt til møde med politikerne omkring udmøntningen af Lov 409. Desværre kunne vi konstatere, at indbydelsen IKKE var til en forhandling om lærernes vilkår, men til en blåstempling af det oplæg Byrådet senere vedtog. Vi kan konstatere, at der ikke var politisk vilje til et fornuftigt aftalegrundlag, der kunne have sikret lærerne den fornødne tid og det professionelle råderum, der gør det muligt, at lykkes med de opgaver, vi bliver stillet. Konsekvensen af dette har bl.a. været ekstraordinær stor fraflytning af lærere fra Greve, en besværliggjort kommunikation mellem lærere og ledere om lærernes opgaver, og ikke mindst noget nær en ubehagelig Danmarksrekord i antal af undervisningstimer den enkelte lærer læser i løbet af et skoleår. De tider, hvor vi kunne give politikerne et nik, når de sagde; vi har et veldrevet skolevæsen er forbi. Greve kommunes skolevæsen er fuldstændigt udsultet og flere skoler har akut behov for kunstigt åndedræt, hvis de skal kunne leve op til intentionerne i folkeskolereformen. Det er Byrådet i Greve der har tolket regeringens arbejdstidslov altså er det deres ansvar! Virkeligheden efter august 2014 Det er meget svært at give et entydigt billede af lærernes arbejdsvilkår i Greve efter 1. august 2014, for der findes ikke et, men flere meget forskellige billeder af situationerne ude på skolerne. Greve Lærerforening har konstateret, at der fra skoleårets start flere steder herskede kaos. Ikke mange steder havde skolelederne et overblik over, hvilke opgaver lærerne skulle løse, og den lovbestemte dialog, der skal være omkring opgaveoversigten og mængden af opgaver, var flere steder aflyst og erstattet af et diktat fra ledelsen. Mange lærere kunne konstatere, at antallet af undervisningstimer ikke hang sammen med det udbetalte undervisningstillæg. Der var stor usikkerhed om aflønning af timer efter kl. 17. Optælling af tid og honorering for deltagelse i lejrskoler var heller ikke på plads. Og den nye tilstedeværelsespligt blev flere steder aflyst pga. manglende arbejdspladser til lærerne. Oven i dette kaos skulle stort set alle skoler tage imod nye kolleger og sætte dem ind i kulturen og arbejdsgangene på deres nye arbejdsplads. Om det har været medvirkende årsag til, at også rigtig mange skoleledere valgte at rejse fra Greve Kommune i 2014, kan vi ikke sige med sikkerhed. Men vi kan desværre se et mønster. 4

5 Lønpolitik I Greve har vi ikke en høj løn. I forhold til de kommuner vi normalt sammenligner os med, ligger vi lønmæssigt 1231,00 kr. under pr. måned; i forhold til landsgennemsnittet ligger vi ca. 600 kr. under pr. måned. (Greve Kommunes lønredegørelse 2013) Det er mange penge. Samtidig er vi en af de kommuner i landet, der har det højeste antal undervisningstimer pr. lærer i gennemsnit. Det er svært at få til at spille sammen. I kredsen har vi vedtaget en lønpolitik for forhandling af lokallønsmidler. Vi foretrækker så mange midler udmøntet i forhandlingerne med kommunen som muligt, men skolelederne har ønsket, at nogle af de lokale lønmidler skal ud på skolerne og forhandles der, derfor er vi i gang med lønforhandlinger ude på de enkelte skoler for at forhandle de få midler, der er der. Vi er ikke nået langt, da de på skolerne har svært ved at få overblik over de midler, de har til de lokale forhandlinger. Vi har forsøgt at hjælpe dem med overblikket, så nu forhandler vi enkelte steder og presser på for at få forhandlinger på resten af skolerne. I kredsens lønpolitik har vi det udgangspunkt, at de der tager opgaver for fællesskabet på skolerne, og dermed får færre undervisningstimer og lavere tillæg, skal kompenseres i det omfang, det er muligt. Fremadrettet vil vi arbejde på centrale forhandlinger i kommunen, da der dels er meget få midler på skolerne at forhandle om, og dels er det svært at få skolelederne til forhandlingsbordet. Løntjek I uge 45 var der fokus på løntjek i hele fagbevægelsen. Vi tjekkede en del lønsedler hos de medlemmer, der kom på kontoret. Vi fandt en hel del fejl, og ud fra den erfaring besluttede vi at foretage løntjek på alle skolerne. Vi har i skrivende stund været forbi alle skolerne, og det har været indbringende for vore medlemmer. Vi har ikke talt sammen hvor mange penge, vi har fundet, men det er ikke småpenge. Der har bl.a. været problemer med udbetaling af undervisningstillæg og manglende funktionstillæg; den største enkelte fejl, vi har fundet, har indbragt et enkelt medlem i omegnen af kr. Vi har besluttet, at løntjek bliver en årligt tilbagevendende begivenhed. Sagsbehandling og rådgivning Der har været stor travlhed på kredskontoret i Medlemshenvendelser og sagsbehandling fylder fra rådgivning om barselsorlov til pensionsberegninger - og de store forandringer på skolerne kan tydeligt mærkes på antallet af medlemssager. Rådgivning om psykisk arbejdsmiljø I 2013 fik 42 ud af kommunens 466 lærere psykologhjælp. Det var en stigning på 75% i forhold til året før. Kredsen udsendte en pressemeddelelse i marts 2014 om den alvorlige situation med kraftig opfordring til Greve Kommune om at få forbedret det psykiske arbejdsmiljø på skolerne. I 2014 er situationen uændret, 41 lærere ud af 473 har fået psykologhjælp. 15 medlemmer har benyttet DLF s rådgivning om psykisk arbejdsmiljø, 6 af dem på grund af arbejdspres. 26 medlemmer har fået hjælp af Psykiatrifonden, heraf er de 15 på grund af arbejdsrelateret stress. 6 af vores medlemmer har fået psykologhjælp på grund af vold eller trusler. Tallene dækker over store forskelle på skolerne. Det er alarmerende tal. Arbejdsgiveren, i vores verden kommunen, har ansvaret for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, men der er desværre ikke tegn på, at kommunen tager sit ansvar på sig. 5

6 Arbejdsmiljø Der har altid været fokus på arbejdsmiljøet på skolerne, men med de nye arbejdstidsregler fra august 2014 er arbejdsmiljøet pludselig blevet endnu mere aktuelt og tydeligt for enhver. Greves byråd besluttede, at lærerne som udgangspunkt skal være tilstede på skolerne i hele deres arbejdstid. Det betød en stor udfordring for alle skoler med at få etableret arbejdspladser til den individuelle forberedelse og arbejdsrum til fælles forberedelse/teammøder. På et møde med arbejdsmiljørepræsentanterne d. 23. september 2014 var status, at ingen af de repræsenterede skoler (9 ud af 13) havde fuldt funktionelle arbejdspladser til alle medarbejdere. Enkelte var langt, men de fleste steder manglede udstyr som tilstrækkeligt antal borde, lamper, stikkontakter og aflåselige skabe. Få havde adgang til ordentligt computerudstyr, hvor kravet var en stationær computer med selvstændig skærm og et ordentligt tastatur. Derudover var der et udtalt problem med IT; netværksproblemer og printere, der er for langt væk fra forberedelseslokaler. Alt dette skulle have været på plads fra 1. august 2014! 10 bud på et godt arbejdsmiljø Lige før sommerferien udsendte Greve Lærerforening en pjece og en plakat med 10 bud på et godt arbejdsmiljø. Målet var at få sat fokus på, hvordan et godt arbejdsmiljø kan sikres, trods de eksisterende vilkår. Blandt de ti bud var fx opfordring til at gå til lederen, hvis man havde for travlt, så man kunne have en opfølgning af de nødvendige drøftelser med lederen om fordeling af ens arbejdstid. Derudover var der opfordring til at forskellige problemstillinger blevet taget op på MED-møder. Efter sommerferien blev kampagnen fulgt op med et lille spørgeskema, som skulle give de lokale AMR er et overblik over, hvilke udfordringer I lokalt stadig havde på arbejdsmiljøet. Tanken var, at skemaer kunne danne udgangspunkt for det videre arbejde i de lokale MED-udvalg. Igennem vores mange samtaler med TR er, AMR er og enkeltmedlemmer får vi ikke indtryk af, at medarbejdere har kunnet have de nødvendige drøftelser, meget få har oplevet, at der er blevet ændret i deres arbejdsopgaver i positiv retning. Vi oplever ledelser, der ikke har resurserne, selv hvis de ønskede at ændre forholdene. Fokus i 2014 Ud over etablering af arbejdspladser har fokus i 2014 også været på registrering af arbejdsskader og nærved-ulykker. Vi hører jævnligt om arbejdsskader, der ikke bliver anmeldt, eller om nærved-ulykker, der ikke registreres fx i medlemmernes personalemappe. På kredskontoret modtager vi ikke pr. automatik anmeldelser af skader og nærved-ulykker, så vi er meget afhængige af de lokale arbejdsmiljørepræsentanter og deres viden om skaderne. Det er vores indtryk, at der er langt flere skader/nærved-ulykker, end kommunens opgørelser for 2014 viser. Kommunens opgørelse for 2014 viser, at der er registreret i alt 28 ulykker (13 med fravær og 16 uden fravær). Af disse er 8 registreret som akut/psykisk overbelastning. Kommunens arbejdsmiljøkonsulent har i løbet af 2014 introduceret en SMS-mulighed, i første omgang på special-området, beregnet på registrering af nærved-ulykker. Arbejdsmiljøet i forskellige fora Lokalt i Greve Lærerforening har der været afholdt 2 møder for arbejdsmiljørepræsentanterne. Her har fokus selvfølgelig været på de nye arbejdstidsregler og indflydelsen på trivslen. Efter sommerferien har den kommende trivselsmåling og det lokale arbejde med APV (arbejdspladsvurderinger) også været drøftet. 6

7 På møder i Område-Med for Dagtilbud og skoler har der blandt andet været fokus på sygefravær fra medarbejdersiden. Vi har ønsket at få en opgørelse af sygefraværet i hhv og Det har endnu ikke været muligt at få en gennemgang og efterfølgende drøftelse i Område-Med-regi. Enkelte skoler har kunnet se en stigning i sygefravær, men en samlet oversigt mangler. Derudover har retningslinjer for medicinering haft fokus. Det lykkedes ikke at bliver enige om en fælles retningslinje i Område-MED, og derfor er beslutningen lagt ud til de enkelte skolers MED-udvalg. Fra lærerside har vi fremhævet det vigtige i, at en retningslinje beskriver lederens ansvar, og at det skal være frivilligt for medarbejdere, om de kan varetage en evt. medicinering af børn/elever. På det sidste Område-MED-møde i 2014 var inklusionen på dagsordenen. Skolechefen kunne fortælle, at vi i Greve har nået målet, og mere til, på 97 % inkluderede. Medarbejdersiden ønskede også en drøftelse af konsekvenser, såvel økonomiske som for medarbejdernes arbejdsmiljø. Der er p.t. ingen opgørelse af konsekvenserne hverken økonomisk eller arbejdsmiljø-relateret. Greve Lærerforening er også repræsenteret i Arbejdsmiljøforum i Sjælland på Tværs, samarbejdet mellem flere lærerkredse. Der afholdes jævnlige møder, med det formål at sparre på arbejdsmiljøområdet og have kontakt til Hovedforeningen. Derudover har gruppen stået for den årlige arbejdsmiljøkonference. I 2014 lå den 5. februar i Holbæk. Klubmøder I det forløbne år har vi været rundt på næsten alle skolerne for at deltage i faglig klub-møder. De sidste skoler vi endnu ikke har nået, når vi i den nærmeste fremtid. Emnerne har som udgangspunkt kredset om Lov 409, og hvordan den er blevet implementeret. Der er mange bud ude på skolerne på, hvordan det er sket. Der er enorm forskel på tilrettelæggelse, planlægning, muligheder for samarbejde og forberedelse og ikke mindst antallet af undervisningstimer. Forskellen mellem den skole, hvor lærerne underviser mest og mindst, er i nærheden af 200 klokketimer, det er klart, det påvirker emnerne også på faglig klubmøder. Det har været givende at være ude på skolerne til klubmøder, så vi i kredsstyrelsen har en klar fornemmelse af, hvad der rør sig, og det fra en rimelig bred skare af medlemmer. Det er noget, vi vil fortsætte med i det kommende år. 7

8 Tillidsvalgte - TR I år har vi haft udskiftning på halvdelen af TR posterne. Det er dejligt, at mange nye er klar til at tage over, når andre af forskellige årsager, ikke længere er TR. Det har været en kæmpe opgave for alle, at sætte sig ind i de nye arbejdstidsregler og det arbejde fortsætter løbende. Der afholdes månedlige møder mellem Fællestillidsrepræsentanterne og tillidsrepræsentanterne. På disse møder udveksler vi erfaringer fra skolerne, drøfter emner fra MED-systemet og arbejder med de ting, der dukker op i løbet af året. Desuden afholder vi et årligt TR seminar, hvor vi har mulighed for at gå lidt dybere ned i emnerne. I år har vi haft meget fokus på MED-systemet, og hvordan man får indflydelse her. Tillidsvalgtes vilkår I Byrådets forståelsesramme fra marts 2014 om lov 409 blev der peget på de vilkår, en tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant skal have. Det blev en kraftig reduktion i den tid man som tillidsrepræsentant har til rådighed for at støtte op om sine kollegaer/medlemmer. Det har vi længe haft fokus på. Vi er i dialog med forvaltningen om dette og forventer en positiv afklaring i forhold til næste skoleår. Personaleflow på skolerne På skolerne har der været stor udskiftning både på ledersiden og på personalesiden. 6 skoler ud af 12 har fået ny skoleleder. 4 skoler har fået eller søger ny viceskoleleder. Det er en stor udskiftning. Det har der også været på lærersiden. Vi har haft et personale-flow på ca. 100 lærere; folk der har forladt Greves skoler af den ene eller anden grund. Det er mange, og på nogle skoler er det ekstremt mange. Særligt i en situation med en ny reform, hvor der er brug for erfaring og udvikling, kan det være svært at få dagligdagen til at hænge sammen, når så mange medarbejdere er nye i jobbet på skolen. 8

9 Fakta om Greve Lærerforening Tillidsposterne på skolerne Skoler under Center for Skoler. Fællestillidsrepræsentant, Tina Beck-Nilsson Skole Tillidsrepræsentant/suppleant Arbejdsmiljørepræsentant Arenaskolen Kai Nielsen (indtil 31/7-14) Søren T. Jensen Supl. Søren T. Jensen (indtil 31/7-14) Leif Peder Østergård Kai Nielsen (indtil 31/7-14) Leif Peder Østergård Tjørnelyskolen Krogårdskolen Damagerskolen Christina Krogsgård Havva L. Kahraman Barselsvikar: Camilla Stavad Ruth Thrane Anne L. Jessen Lotte Mortensen Dorte Stavad (indtil 31/7-14) Gitte Johl Iversen Havva L. Kahraman Barselsvikar: Camilla Stavad Anne L. Jessen Steen Brandt Louise V. Østergård (10. kl. center) Hedelyskolen Mogens R. Andersen (indtil 31/7-14) Christian Bladt Nielsen Lise B. Eriksen (indtil 31/7-14) Winnie B. Carlsen Winnie B. Carlsen Holmeagerskolen Mie Juhl Elisabeth Erichsen Jes Diemer Mosedeskolen Eva S. Mikkelsen (indtil 31/7-14) Linda Graulund Susanne G. Pedersen (indtil 31/7-14) Eva S. Mikkelsen Rene L. B. Høg Strandskolen Karlslunde skole Joan Krogh Susanne M. Nielsen Lotte Rue Hemmingsen Synne Kremmer Knudsen Anne-Mette S. Ojeda Jesper Janholm (indtil 31/7-14) Synne K. Knudsen Tune skole Tina Beck-Nilsson (indtil 31/3-14) Sigridur Jacobsdottir Maria Skelbæk (indtil 31/3-14) Kerry Cakanovic Henriette L. Nielsen (indtil 31/7-14) Benny Hansen (indtil 31/7-14) Kerry Cakanovic Skoler/institutioner Under Center for Børn og Familie. Fællestillidsrepræsentant, Dan Løwe Skole/institution Tillidsrepræsentant/suppleant Arbejdsmiljørepræsentant PPR Lise Blaxekjær Jakob Blegvad Stenz Bugtskolen Pia Dørler (indtil 31/10-14) VAKANT! Laila M. Andersen (indtil 31/7-14) VAKANT! Laila M. Andersen (indtil 31/7-14) Majbritt Crowley (fra 1/11-14) Kirkemosegård Gitte Barimani Doris Kamma G. Pedersen (indtil 31/7-14) Rie Hanegård Pia Ahlstrøm Jeppesen 9

10 Kredsens medlemstal Fraktion dec dec dec dec dec. 14 Fraktion 1. Lærere Fraktion 2. Bh. Kl-ledere Fraktion 3. Ledere Fraktion 4. Pensionister Fraktion 5. Lærerstuderende Fraktion 6. Særlige medl Samlet medlemstal

11 Den endelige dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Vedtagelse af forretningsorden for generalforsamlingen (se side 2) 3. Beretning Opdeling se bilag 3.A 4. OK15 Oplæg og debat 5. Godkendelse af regnskaber og medd. af decharge Se bilag 5.A 6. Ydelser til kredsstyrelsen m.fl. Se bilag 6.A 7. Fastsættelse af kredskontingent Se bilag 7.A 8. Eventuelt Noter: 11

12 Greve Lærerforening - kredsstyrelsen Tina Beck-Nilsson Formand Dan Løwe Næstformand Synne Knudsen Kasserer Lotte Mortensen Sagsbehandler Rie Hanegård Kontakt Greve Lærerforening Degnestræde Greve Tlf: Mail: Kontortid Mandag torsdag Fredag Efter aftale Christina Kjeldsmark Sekretær Denne skriftlige beretning, fakta om folkeskolen Greve kommune i tal, budget 2015, regnskab 2014 samt andre relevante bilag til generalforsamlingen, kan downloades fra vores hjemmeside. 12

Greve Lærerforening. Den Skriftlige beretning

Greve Lærerforening. Den Skriftlige beretning Greve Lærerforening Den Skriftlige beretning 2016 Indholdsfortegnelse Side 3 Forord Side 4 Side 5 Arbejdstid Løntjek og lønudvikling Skolernes økonomi Arbejdsmiljø Side 6 Tillidsvalgte TR Fakta om folkeskolen

Læs mere

Greve Lærerforening. Den Skriftlige beretning

Greve Lærerforening. Den Skriftlige beretning Greve Lærerforening Den Skriftlige beretning 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Forord Side 4 Lærernes arbejdstid Side 5 Lønpolitik Sagsbehandling og rådgivning Side 6 Arbejdsmiljø Side 7 De fysiske rammer

Læs mere

Greve Lærerforening. Fakta om folkeskolen - Greve Kommune i tal

Greve Lærerforening. Fakta om folkeskolen - Greve Kommune i tal Greve Lærerforening Fakta om folkeskolen - Greve Kommune i tal 2014 Indholdsfortegnelse Side 3 Personaleflow lærer- og lederstillinger Side 4 Sygefravær Psykologhenviste medlemmer/lærere Side 5 Lærernes

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

Greve Lærerforening. Fakta om folkeskolen - Greve Kommune i tal

Greve Lærerforening. Fakta om folkeskolen - Greve Kommune i tal Greve Lærerforening Fakta om folkeskolen - Greve Kommune i tal 2016 Indholdsfortegnelse Side 3 Personaleflow lærerstillinger Side 4 Sygefravær Psykologhenviste medlemmer/lærere Side 5 Lærernes undervisningstid

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015 Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015 Referat: - Velkomst ved formand Leif Primdal, dernæst fællessang: ( Der går gennem tiden. På klaver: Lene Bjerre Sørensen) Ad

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl. 10.00 14.30 på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl. 10.00 14.30 på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 7. januar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

I fællesskab falder brikkerne på plads

I fællesskab falder brikkerne på plads Skoleudvikling, inklusion, formelle krav og nye ændringer! I fællesskab falder brikkerne på plads Et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø for alle! Sammenhæng mellem krav og ressourcer! Et arbejdsmiljøprojekt

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2015 Side 2 Som indledning vil jeg tillade

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus.

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus. Fjordkredsen Generalforsamling 2017 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl. 17.00 i Højmark forsamlingshus. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne.

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne. 1. Styrelsesmøder Ordinære møder. Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. a) Mødetidspunkt: Mandage med 2-3 ugers mellemrum. Møderne fastlægges for 1 år ad gangen. b) Deltagere: Alle

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2016

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2016 2. marts 2016 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2016 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon Skole Jeg genopstiller til posten

Læs mere

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag GENERALFORSAMLING Fredag den 11. marts 2016 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning)

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) Varde Lærerkreds TR-møder 2015/2016 Dagsordener og referater TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 77 Godkendelse af referat fra TR-møde 11.05.15

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 7. april 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 8. februar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 13. januar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Det gode Lærerliv 2016

Det gode Lærerliv 2016 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 20 - formandens skriftlige beretning Det gode Lærerliv 2016 FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Side 2 SYTTEN INFO Beretning GENERALFORSAMLING 2015

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Informationsbrev nr. 1/15

Informationsbrev nr. 1/15 Informationsbrev nr. 1/15 Udsendt mandag den 26. januar 2015 Aalborg Lærerforening Kære medlem Aalborg Lærerforening vil gerne takke alle, der har fundet tid i en travl hverdag til at svare på vores udsendte

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

KREDSSTYRELSESVALG. På generalforsamlingen skal vælges: a) Formand

KREDSSTYRELSESVALG. På generalforsamlingen skal vælges: a) Formand KREDSSTYRELSESVALG Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg DLF Kreds 80 Strandvejen 12,1. - 5800 Nyborg Tlf. 65 31 79 09 - e-mail 080@dlf.org www.dlfkreds80.dk På generalforsamlingen skal vælges:

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner.

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner. Kære medlemmer! Jeg sidder her på kontoret mandag d. 18. juni, og sommeren står for døren. I morges skinnede solen, og der var lidt god varme i luften. Lige nu styrter regnen ned. Vi trænger til vand,

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Att.: Borgmesterens Afdeling Side 1 af 6 Børn og Unges svar på forespørgsel vedrørende implementering af folkeskolereformen Socialdemokraterne i Aarhus Byråd har 9. februar

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

KREDSBLADET #19 KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 7. ÅRGANG 2014 TEMA: ARBEJDSMILJØ/ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER

KREDSBLADET #19 KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 7. ÅRGANG 2014 TEMA: ARBEJDSMILJØ/ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER KREDSBLADET #19 KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 7. ÅRGANG 2014 TEMA: ARBEJDSMILJØ/ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER ny kredsstyrelse KOLOFON KREDSBLADET Næstved Lærerkreds Slagelsevej 14

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

KREDSBLADET #16 GAME OVER CONTINUE? QUIT? KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 6. ÅRGANG 2013

KREDSBLADET #16 GAME OVER CONTINUE? QUIT? KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 6. ÅRGANG 2013 KREDSBLADET #16 KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 6. ÅRGANG 2013 GAME OVER CONTINUE? QUIT? SKRIFTLIG BERETNING / GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen 2013 Denne skriftlige beretning

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Redaktionen afsluttet 12. februar 2016

Redaktionen afsluttet 12. februar 2016 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2016 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 26. oktober 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Afbud JT.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 26. oktober 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Afbud JT. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. oktober 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Mødelokale Lynet og Pulsen, Den Blå Diamant

Mødelokale Lynet og Pulsen, Den Blå Diamant REFERAT HOVED-MED Mødedato: 3. marts 2016 Mødested: Mødelokale Lynet og Pulsen, Den Blå Diamant Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: 15:00 Deltagere: Bill Pharsen, Birgitte Høj Sørensen, Birthe Søndergård

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 Sagsnr.: 1253-63488 Dok.nr: 1253-407176 B7/01.10.08 Baggrund Den 1. oktober 2008 godkendte Børne-og Ungeudvalget administrationens oplæg og kapacitet

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Åbent medlemsmøde i Syd-regionen Den maj 2014

Åbent medlemsmøde i Syd-regionen Den maj 2014 Åbent medlemsmøde i Syd-regionen Den 2.-3. maj 2014 Lov 409 arbejdet foregår som udgangspunkt på skolen man har fri, når man går hjem man skal løse sine arbejdsopgaver i arbejdstiden kan man ikke nå sine

Læs mere

Aftale om principper og rammer for lærernes arbejde og samarbejde som følge af folkeskolereformen - forhandlingsmandat

Aftale om principper og rammer for lærernes arbejde og samarbejde som følge af folkeskolereformen - forhandlingsmandat Pkt. 64 Aftale om principper og rammer for lærernes arbejde og samarbejde som følge af folkeskolereformen - forhandlingsmandat Sagsnr. 243463 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Byrådet besluttede den

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen,

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne.

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne. Beretning 2015. De forløbne år har været de mest turbulente i foreningens nyere historie. Arbejdsgiverne er målrettet gået efter at stække lærernes muligheder for indflydelse. De har frataget foreningens

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede

Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede Til tillidsrepræsentanten / suppleanten 22. december 2017 TR-udsendelse nr. 28: 17/18 Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede Møde for nye kandidater til de forskellige

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere