Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg"

Transkript

1 Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever, angives med tid på opgaveoversigten? Svar I husker, at når lærere/bh.kl.ledere indånder den samme luft som elever, skal der falde undervisningstillæg efter det udvidede undervisningsbegreb. Med mindre der er tale om tilsyn, hvor absolut ingen elevkompetencer udvikles. Hvis man vil have en lærer til at varetage opgaven med legepatruljer, og læreren fx skal uddanne elever til at være en del af en legepatrulje, så skal der falde tillæg for opgaven. Opgaven skal tidsfastsættes. Elevrådsarbejdet foregår også sammen med elever, og derfor skal der falde tillæg for opgaven. Det er således nødvendigt at tidsfastsætte opgaven. Dette blot et par eksempler. Hvis skolen ønsker andre elevrelaterede opgaver varetaget ud over undervisningen, skal I være opmærksom på, at opgaven skal tidsfastsættes, så der kan beregnes tillæg. (LS) Forberedelse Fælles forberedelse har man krav på det? Administrationsgrundlaget siger at: På baggrund af opgaveoversigten, udarbejder skoleledelsen en arbejdsplan for den tidsmæssige placering af opgaverne i tidsrummet fra 7.30 til Hvis skolens leder mener, at de pågældende kolleger skal samarbejde, skal der skaffes tid til det samarbejde. Det er en ledelsesopgave at finde tiden. Lederen kan bede lærerne komme med et forslag, men hvis ikke de kan det, så placer aben på ledelsens bord.så må ledelsen finde tiden. De 240 timer er ikke til mødeaktivitet, men vi kan ikke kontrollerer det. Den enkelte medarbejder må hegne sine 240 timer ind. Lejrskoler Lejrskoler Den blev der holdt et møde mellem Sønderborg Lærerkreds og Sønderborg Kommune. Emnet var afregning for lejrskoler. Vi mente, at vi havde en fælles forståelse

2 Kursus Kursus og transporttid hvis en lærer skal på kursus, hvordan regner man så transporttiden til og fra kurset? Kursus og manglende undervisningstillæg mister man penge, hvis man tager på kursus og ens undervisningstimer bliver erstattet med kursustid? Pauser Pauser er de indregnet i lærernes arbejdstid? 240-timerspuljen (den individuelle tid) 240-timerspuljen må den anvendes til skolefest og forældremøder? 240-timerspuljen må den anvendes til tilsyn f. fx lokaler, samlinger mv? med kommunen om, at lejrskoler afregnedes med 14 timer pr. påbegyndt dag. Kommunen ønskede derimod at lægge sig op af en udmelding fra KL, hvor lejrskoler afregnes med max 14 timer pr. dag, startende fra klokken Det betyder, at hvis man tager afsted onsdag kl og er væk til fredag klokken 12.00, får man 14 timer for onsdag, 14 for torsdag og 5 for fredag. Men man er på arbejde samtlige 24 timer! Da vi ikke kunne nå til enighed, og da arbejdsgiver har førstefortolkningsretten, blev der udarbejdet et uenighedsreferat. Sagen er sendt videre til DLF som allerede har rejst en sag om emnet. Indtil der falder en afgørelse, er det arbejdsgivers fortolkning, der gælder. Du kan se uenighedsreferatet på kredsens hjemmeside: Transporttid er arbejdstid, der tillægges kursustiden. (LS) Hvis man ikke underviser mere end max 750 timer, vil man ikke miste noget, idet alle er garanteret undervisningstillæg, som hvis de underviste 750 timer. Det ligger i vores lokale lønaftale. MEN underviser man mere end 750 timer, kan det koste at tage på kursus. Hver time man underviser ud over de 750 er nemlig belagt med et tillæg på 108 kroner og den bliver vekslet til en time, hvor man ikke underviser, hvis man tager på kursus. For en lærer, som fx underviser 780 timer årligt og som tager på et ugekursus, hvor der så fjernes fx 26 lektioner, kan dette betyde en lønnedgang på 2000 kroner (LS) Vi skal ikke selv betale for pauser. De er indregnet i arbejdstiden herunder en spisepause på29 min. Da der er tale om arbejdsgiverbetalt pause kan arbejdsgiver også godt fra tid til anden disponerer over dele af tiden. Den er altså ikke 100 % fredet, idet vi ikke selv betaler. Tiden fra vi møder om morgenen og til vi går hjem om eftermiddagen er arbejdstid og således en del af de ca timer en fuldtidsansat arbejder hvert år. (LS) Skolefest, forældremøder, møder med psykologer mv kan aldrig være en del af 240- timerspuljen. De 240 timer er til lærerens individuelle opgavevaretagelse. (AVB) Tilsyn er ikke som sådan en individuel opgave. Der er ikke krav om tilstedeværelse i de 240 timer. De er netop tilvejebragt for at kunne skabe noget fleksibilitet i

3 240-timerspuljen må den anvendes til IT-vejlederarbejde, TR-arbejde, mm? 240-timerspuljen skal tiden registreres? 240-timerspuljen hvis man bliver brugt som vikar i sin forberedelsestid, må lederen så sige, at forberedelsestiden skal tages fra 240-timerspuljen? 40-timerspuljen (elevfri dage) 40-timerspuljen på elevfri dage (fra Administrationsgrundlaget) Selvbestaltet 40-timerspulje også kaldet Sparegrisen. lærerarbejdet. Derfor skal tilsyn med lokaler, samlinger mm ligge i tilstedeværelsestiden. (LS) Individuel opgaveløsning er primært til individuel forberedelse af undervisningen, når man er en helt almindelig lærer med undervisning som den alt overvejende del af arbejdet. Er man IT-vejleder eller noget helt 3., er det de individuelle opgaver, der ligger til den opgave, der også kan ligge i de 240 timer. Elevråd og tilsynsopgaver er ikke i den forstand individuelle opgaver (LS) De 240 timer er skabt som en form for fleksibilitet. Man er velkommen til at lægge dem alle på skolen i forlængelse af tilstedeværelsestiden, eller man kan vælge noget andet. Man bestemmer selv. Der er ingen krav om registrering, men man må gerne og det kan være ganske fornuftigt. Hvis man forestiller sig, at man om et halvt år føler sig presset og ikke kan nå sine opgaver, og man så vil indlede en drøftelse med sin skoleleder om dette, vil skolelederen naturligt spørge, hvor de 240 timer er blevet af. Derfor kan dokumentation for, hvornår og hvordan de anvendes, være en hensigtsmæssighed. DLF har udviklet en app, Sønderborg Lærerkreds er testkommune og der er sendt en mail med et link til alle medlemmer i kommunen. Har du ikke modtaget denne, skal du henvende dig på kredsen. Du kan også skrive på kredsens Facebookside eller sende en mail til (AVB) Nej. Puljen er lærerens. Og veksles en forberedelsestime til en vikartime, skal det honoreres og der skal falde undervisningstillæg (AVB) De 40 timer, der skal ligge på op til 10 elevfri dage, er til elevfri opgaver, så som afslutning på et skoleår og opstart af et nyt, til kommunale spotkurser, til kompetenceudvikling af hele kollegiet el.lign. Når I får jeres opgaveoversigt, så skal det fremgå af den, hvornår og til hvad timerne er besluttet anvendt (LS) På nogle skoler har man valgt at nedsætte den ugentlige tilstedeværelsestid fra 35 til 34 timer. Hermed kommer den ansatte til at skylde en time ugentligt, som bliver parkeret hos ledelsen og som så kan bringes i spil, fx i forbindelse med uforudsete opgaver. En ansat vil altså have 40 ekstra timer at gøre godt med. Det er ikke noget, skolelederen kan kræve, at den ansatte går med til, den ansatte kan forlange at få sine fulde 35 timer lagt på skolen. Det er meget forskelligt, hvordan man ser på fænomenet Sparegrisen. Nogle ser det som en buffer af timer, de kan trække på, hvis det bliver nødvendigt, andre som at de skylder noget. (AVB)

4 Arbejde ud over tilstedeværelsestiden Arbejde ud over tilstedeværelsestiden hvad koster en pædagogisk weekend? Der er blevet spurgt ind til, hvad en pædagogisk weekend koster i arbejdstimer ud af de 40 timer, der til næste skoleår kan afvikles på op til 10 elevfri dage. Herunder et eksempel, hvor en skole vil tage til Tønder: Undervisningen slutter kl. 14 om fredagen. (Hvis tilstedeværelsestiden for nogle kolleger slutter før kl. 14, bør der lægges arbejdsopgaver ind i tiden mellem tilstedeværelsesslut og påbegyndt transporttid til Tønder, da der ikke er belæg for delt tjeneste) Alle skal være i Tønder kl. 15. Transporttid er arbejdstid. Så er der arbejdstid fra kl 15 og frem til programmet slutter fx kl. 22 også selv om den sidste del af programmet er af mere underholdende/rekreativ/3. halvlegs-agtig karakter Derefter er der hviletid og det vurderes, at man ikke kan kalde det arbejdstid. Til gengæld er der ikke noget krav om, at man er til stede på kursusejendommen. (Hvis man vælger at køre hjem for at komme igen dagen efter, er det for egen regning) Lørdag starter programmet fx kl og slutter kl incl. frokost Arbejdstid: 7 timer om fredagen + transport, 6 timer om lørdagen + transport Der skal naturligvis falde de obligatoriske tillæg. Om fredagen 25 % ekstra pr. time efter kl og om lørdagen 50 % oveni timelønnen. For god ordens skyld skal jeg minde om, at der ikke ligger forhandlingsret for TR til at omgås Lov 409 på den enkelte skole. (LS) Arbejde ud over tilstedeværelsestiden deltagelse i skolebestyrelsesmøder for TR og medarbejderrepræsentanter Arbejde ud over tilstedeværelsestiden hvad får man for at arbejde efter klokken 17.00? Før 1. august 2014 fik alle fuldtidsansatte lærere og bh.kl.ledere de arbejdstidsbestemte tillæg på 4.000,-. Derudover fik medarbejderrepræsentanterne i skolebestyrelsen ekstra 47,54 kr. pr. time, man deltog i skolebestyrelsesarbejdet. Det er alt sammen fortid. Nu får man 25% af sin nettotimeløn, som minimum 33,75 kr pr time efter klokken Arbejde efter klokken udløser et tillæg på 25% af nettotimelønnen, som minimum 33,75 kr pr time. (AVB)

5 Tilstedeværelse Tilstedeværelse hvad med læge- og tandlægebesøg m.m.? Undervisningstillæg/det udvidede undervisningsbegreb Undervisningstillæg/det udvidede undervisningsbegreb når en lærer fx skal på naturskolen og timerne går ind i den del af skemaet, hvor man har forberedelse/tilstedeværelse og ikke undervisning Undervisningstillæg/det udvidede undervisningsbegreb - får man undervisningstillæg for skole/hjem-samtaler Undervisningstillæg/det udvidede undervisningsbegreb - hvad gør man ved akutte skole/hjem-samtaler? Skole/hjem-samarbejde Skole/hjem-samarbejde Kan man konvertere fx et teammøde til tid til skole/hjem-samarbejde? Undervisningsopgaver Er der tale om ordinære undersøgelser, skal man forsøge at lægge disse udenfor arbejdstiden, hvis dette er muligt. Ellers gælder Sønderborg Kommunes retningslinjer for tjenestefrihed med løn. Her står, at der skal gives den nødvendige frihed. Retningslinjer for tjenestefrihed med løn kan findes på kommunens intranet, Insite og på kredsens hjemmeside under følgende link (AVB) En lærer med der ikke har undervisning på det pågældende tidspunkt skal opgraderes til undervisning, fordi der skal falde undervisningstillæg. Det bør på FORHÅND aftales med skolens leder, hvordan der tilvejebringes tid til de opgaver, der så ikke kan løses, når vedkommende skal på Naturskole. (LS) Skole/hjem samtalerne skal efter min opfattelse ikke bare være afrapportering til forældre med en passiv elev siddende ved siden af. Der bør være tale om en dialog med alle parter, der jo også skal have et fremadrettet sigte, og så er der tale om, at elevernes kompetencer udvikles og vi befinder os i det udvidede undervisningsbegreb og der skal derfor falde undervisningstillæg for opgaven. (Husk at alle i Sønderborg Kommune får undervisningstillæg op til de 750 timer. Derefter tæller det individuelle taksameter med 109,- pr time). (LS) Hvis der er elever med, og der er tale om akutte problemstillinger, giver det ingen mening bare at afrapportere. Der vil således være tale om samtaler, udvikling af elevkompetencer mm og derfor skal der falde undervisningstillæg. Tiden til det skal også findes i samarbejde med ledelsen. Spørg hele tiden din leder om, hvordan han gerne vil have det. (LS) Nej man bør ikke bare konvertere teammøder. Vi har fået at vide, at vi skal arbejde sammen og tilrettelægge undervisningen i samarbejde med hinanden, så hvis man fjerner den mulighed, forbryder man sig mod intentionerne med reformen.(ls)

6 Undervisningsopgaver kan en pædagog varetage undervisningen alene? I folkeskoleloven står følgende: Undervisning i fagene Børnehaveklassen: For at kunne varetage den faglige undervisning i børnehaveklassen er kravet en pædagoguddannelse. Dog vil læreruddannede kunne varetage afgrænsede undervisningsopgaver inden for lærerens kompetencer og kvalifikationer. Eksempelvis vil en dansklærer kunne arbejde med elevernes tale- og skriftsprogsudvikling i børnehaveklassen. Lærere vil derfor ikke kunne varetage al undervisning i børnehaveklassen. For klasse: For at kunne varetage undervisning i skolens fag er kravet som udgangspunkt, at vedkommende er læreruddannet. Dog kan uddannede pæda-goger varetage afgrænsede undervisningsopgaver inden for deres kompetencer og kvalifikationer. Det er imidlertid meget vigtigt at være opmærksom på, at det i bemærkningerne til loven fastslås, at der ved afgrænsede undervisningsopgaver forstås, at en pædagog ikke vil kunne varetage undervisningen i et helt fag gennem et helt skoleår. Det betyder, at en pædagog ikke vil kunne tillægges al undervisning i et fag i en klasse i løbet af et skoleår. Der skal være en lærer, der har tillagt nogle af timerne. For klassetrin: Her kan undervisningen i fagene og de obligatoriske emner alene varetages af lærere. (AVB)

Varde Lærerkreds TR-møder 2014/2015 Dagsordener og referater. Udsendelse om undervisningstillæg. Møde vedr. fortolkning af lejrskoler (bilag)

Varde Lærerkreds TR-møder 2014/2015 Dagsordener og referater. Udsendelse om undervisningstillæg. Møde vedr. fortolkning af lejrskoler (bilag) Varde Lærerkreds TR-møder 2014/2015 Dagsordener og referater TR-MØDE 23.06.14 (15.00 17.00) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 53 Godkendelse af referat fra TR-møde 08.05.14

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Hermed oversigt over forhold, som du anbefales at være opmærksom på i forhold til afslutning af dette skoleår og planlægning af kommende skoleår. Arbejdstiden i forhold

Læs mere

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler. FAQ - om de nye arbejdstidsregler Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet

Læs mere

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet fra kl. 17.00 til 06.00 gives et tillæg svarende til 25 % af nettotimelønnen, inkl. faste tillæg, dog undtaget

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Opgørelse af dette skoleårs arbejdstid Ovenstående er gældende frem til 31.7.2014. Fra 1.8.2014 er arbejdstiden fastlagt ved lov og Samarbejdsgrundlag mellem Lejre

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

Generalforsamling 2015 Helsingør Lærerforening Stengade 75,1. 3000 Helsingør 49202977 / 035@dlf.org

Generalforsamling 2015 Helsingør Lærerforening Stengade 75,1. 3000 Helsingør 49202977 / 035@dlf.org Formandens skriftlige beretning Planlægningen af skoleåret Undervisningen skal gennemføres. Det bliver den, men ikke upåvirket af de ændrede vilkår. Da planlægningen af skoleåret 14/15 gik i gang, begyndte

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev Oktober 2014 2014 Vurdering af undervisningskompetence Kredsformand Grete Andersen Et af folkeskolereformens mål er, at alle elever i folkeskolen i 2020 undervises

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2. udgave, december 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen Pædagogmedhjælpere F O A f a g o g a r b e j d e Nye muligheder i heldagsskolen Indhold Indledning side 4 Hvad siger overenskomsten side 5 Pædagogmedhjælperen i undervisningstiden side 7 Nye muligheder

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med konfliktvarsel

Spørgsmål og svar i forbindelse med konfliktvarsel Spørgsmål og svar i forbindelse med konfliktvarsel Opdateret 21. marts 2013 - Tilføjelser siden sidste opdatering den 19. marts er fremhævet med gult i oversigten Oversigt Hvem er omfattet af lockoutvarslet?...

Læs mere