De nye arbejdstidsregler i den korte version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De nye arbejdstidsregler i den korte version"

Transkript

1 Redigeret 7. marts 2014 De nye arbejdstidsregler i den korte version Lov 409 fastsætter fra 1. august 2014 de overordnede rammer for organiseringen af dit arbejde. Når der tidligere er sket store ændringer i de vilkår, som gælder for lærere og børnehaveklasseledere på de frie grundskoler, er det sket gennem aftaler mellem Frie Skolers Lærerforening og Moderniseringsstyrelsen. I de situationer har Frie Skolers Lærerforening været med til at udarbejde aftalen og medvirket ved den endelige formulering af aftalens elementer. Det er ikke tilfældet med de nye arbejdstidsregler. De er via Lov 409 vedtaget af et markant flertal i Folketinget og udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen, Kommunernes Landsforening og regeringen. I FSL er vi af den opfattelse, at det er afgørende, at vi både lærere og ledere - prøver at få de nye regler til at fungere, da der altså er knapt 800 frie skoler, som skal leve med disse fra 1. august De skoler som vil have succes med implementeringen af de nye regler vil højst sandsynligt være dem, hvor den nye måde at lave skole på, vil blive forankret på lærerværelset. Derfor har ledere såvel som lærere brug for så klare svar som muligt på de spørgsmål, som vil dukke op undervejs i forårets proces med implementeringen af de nye regler. Det er væsentligt at understrege, at indholdet i dette materiale er udtryk for FSLs holdninger og tolkninger, hvorfor det ikke kan udelukkes, at vi vil blive udfordret på disse af skolerne, Moderniseringsstyrelsen eller skoleforeningerne.

2 2 Emner Arbejdets organisering - antal arbejdsdage - arbejdsdage i skoleåret 2014/ ferie og særlige feriedage - arbejdets udførelse på skolen - arbejdets organisering på skolen - arbejdstidens placering - hviletid og fridøgn - værnsregler - Opgaveoversigten - generelt - undervisningsbegrebet - forberedelse - deltidsbeskæftigelse - aldersreduktion - Afspadsering/udbetaling af overtid Opgørelser - Undervisningstillæg - Ulempegodtgørelse efterskoler - Ulempegodtgørelse grundskoler - Ulempegodtgørelse særlige bestemmelser - Frihedsopsparing (37=40) - Opgørelse af arbejdstiden/tidsregistrering - Overtid - Undertid - LærerLog en app Øvrige opgaver - Generelt - Lokalaftaler - Lejrskole og hytteture Skemaer

3 3 Arbejdets organisering Antal arbejdsdage Der er ikke længere nogle regler for, hvor mange dage om året, du skal på arbejde. Den samlede arbejdstid beregnes for hvert år p.b.a. antallet af dage x 7,4 timer. Herfra trækkes feriedage og søgne-/helligdage. Det er skolens ledelse, som fastætter antallet af dage, hvor du skal møde på arbejde. Arbejdstiden skal i gennemsnit være 37 timer om ugen. Din ugentlige og daglige arbejdstid vil således afhænge af ledelsens beslutning. Arbejdsdage i skoleåret 2014/2015 Kalenderdage 365 dage Lørdage og søndage 104 dage* Søgne-Helligdage 9 dage Ferie 25 dage I alt 138 dage -> 138 dage Arbejdsdage 227 dage *for efterskoler 26 fridage pr. kvartal svarende til antallet af lørdage og søndage eller erstatningsfridage herfor. Ferie og særlige feriedage Du har som hidtil fem ugers ferie (25 hverdage), som med mindre skolen senest 31. marts meddeler dig andet er placeret de sidste fire uger af juli måned og den første uge i august måned.) Dit arbejde kan placeres på 227 dage også i uge 42, uge 7 eller 8, omkring jul/nytår hvor der traditionelt har været efterårsferie-, vinterferie- og juleferielukket. De særlige feriedage tæller med 7,4 timer pr. dag i alt 37 timer, som nedskriver arbejdstiden og kan placeres på alle 227 arbejdsdage. Det er foreningens anbefaling, at du anmoder om at få dine særlige feriedage udbetalt eller placeret på hele dage især i de situationer, hvor indholdet af din opgaveoversigt måske gør det vanskeligt for dig at gennemskue, hvornår du rent faktisk afvikler dine særlige feriedage. Udbetaling kan kun ske efter aftale med skolens ledelse. Arbejdets udførelse på skolen Du har ret til at være på skolen i den fulde arbejdstid. Hvis skolens ledelse kræver det, har du også pligt til at være skolen i den fulde arbejdstid. Skolen skal i denne forbindelse forstås som skolens bygninger og eks. den kommunale svømmehal, naboskolens fysiklokale, stedet for lejrskole eller der, hvor det er nødvendigt at være for at udføre sit job som lærer.

4 4 Det medfører, at du skal have mulighed for at forberede dig både individuelt og i fælleskab, afholde teammøder, forældremøder, skole/hjem samtaler, mails og telefonopkald fra forældre på skolen. Hvis din undervisning begynder kl. 8, må din arbejdstid forventes at begynde før, så du kan klargøre undervisningen. I udgangspunktet har du fuld tilstedeværelse i hele din arbejdstid på skolen. Skolens ledelse kan således ikke pålægge dig at udføre dele af dit arbejde hjemme. Hvis tiden til arbejdsopgaverne ikke er tilstrækkelig, må du rette henvendelse til skolens ledelse, og som medlem af FSL kan du anmode TR om at deltage i et sådant møde. På skoler uden TR kan du medbringe en bisidder. Skolens TR/FSL (på skoler uden TR) kan på samtlige læreres vegne indgå en lokal aftale om, at en del af arbejdet kan udføres hjemme. I aftalen skal indgå bestemmelser om, hvilket antal timer, der kan udføres hjemme, hvilke arbejdsopgaver, der skal udføres, og evt. hvilket beløb, der skal ydes i ulempeydelser. Varslingsbestemmelser Der er ingen bestemmelser om, hvornår ledelsen skal give besked om, hvordan din arbejdstid er placeret. Der er heller ingen varslingsregler i forhold til ændringer i arbejdstiden. Dog er det et krav, at arbejdsmiljølovens bestemmelser om hviletid, fridøgn og pauser overholdes. Hviletids- og fridøgnsregler Med det nye regelsæt er der ikke ændret i hviletids- og fridøgnsbestemmelserne for alm. grundskoler og efterskoler. De aftalte dispensationer gældende for efterskoler og frie grundskoler (uden kostafdeling) fortsætter. Således er der på begge skoleområder aftalt dispensation fra hviletidsbestemmelserne i Arbejdsmiljøloven for så vidt angår lejrskoleophold, ekskursioner, skolerejser og lignende. På grundskoler uden kostafdeling er der aftalt følgende dispensationer for hviletids- og fridøgnsbestemmelserne. Såfremt et lejrskoleophold strækker sig over en weekend, omlægges det ugentlige fridøgn, således at der kan være indtil 12 døgn mellem 2 fridøgn. Ved aftenaktiviteter kan den daglige hviletid nedsættes 12 gange pr. skoleår for den enkelte lærer. 6 af de 12 gange kan hviletiden nedsættes, så aftenaktiviteten kan vare til kl De øvrige 6 gange kan hviletiden nedsættes uden begrænsning. De 12 ganges nedsættelse kan anvendes i forbindelse med bestyrelsesmøder, forældremøder, herunder klasseforældremøder, hytteture, fester, teaterture

5 5 mv., idet dog bestyrelsesmøder og klasseforældremøder altid skal slutte kl Den centralt aftalte nedsættelse af den daglige hviletid kan udvides indtil i alt 20 gange uden tidsbegrænsning pr. skoleår for den enkelte lærer ved skriftlig aftale mellem skolens ledelse og organisationens lokale repræsentant. På efterskoler er der aftalt følgende dispensationer for hviletids- og fridøgnsbestemmelserne. Den daglige hviletid kan ved lokal aftale nedsættes til 8 timer indtil 40 gange om året. Hviletiden kan ikke nedsættes to døgn i træk, medmindre dette sker i forbindelse med en weekend eller søgnehelligdage. Nattjeneste/rådighedstjeneste mellem kl og anses for hviletid, hvad enten læreren opholder sig på skolen eller udfører nattjenesten fra sit hjem. Ved afbrydelse af hviletiden er den ansatte berettiget til mindst 8 timers uafbrudt hviletid, selv om den pågældende skulle have varetaget andre opgaver i denne periode. I det omfang læreren ikke får hvileperioder under lejrskoleophold o.l. skal læreren umiddelbart ved hjemkomsten have tilsvarende kompenserende hvileperioder og fridøgn. Hvis der i forbindelse med weekendarbejde ikke kan ydes et fridøgn på mindst 24 timer inden for 7 døgn, skal der gives mindst 48 timers hvile i den efterfølgende weekend. Hvis lejrskoleopholdet mv. strækker sig over en weekend, omlægges det ugentlige fridøgn, således, at der kan være op til 12 døgn mellem to fridøgn. På frie grundskoler med kostafdeling gælder Arbejdsmiljølovens alm. hviletidsbestemmelser dog suppleret med tjenestemændenes arbejdstidsaftales 12. Den daglige hvileperiode efter arbejdsmiljølovgivningen kan undtagelsesvis nedsættes fra 11 til 8 timer 1 gange ugentlig. Efter lokal aftale kan hvileperioden nedsættes til 8 timer indtil 2 gange ugentlig, dog ikke 2 døgn i træk. Der kan højst være 10 arbejdsdage mellem 2 fridage. Arbejdstidens placering Arbejdstiden skal så vidt muligt være samlet. Der skal altså være væsentlige forhold, som gør sig gældende, før din arbejdstid kan deles, så der bliver et ophold i arbejdet på mere end en halv time. Dette kunne f. eks. være, hvis der er skolefester, teaterar-

6 6 rangementer o. lign., som ikke kan ligge i direkte forlængelse af den øvrige arbejdstid. Reglerne siger: Arbejdsdage skal medregnes med tiden mellem mødetidspunktet og det tidspunkt, hvor den ansatte kan forlade arbejdsstedet. Det betyder, at din arbejdstid skal beregnes fra, du kommer om morgenen, til du igen kan forlade arbejdsstedet. Værnsreglerne I forbindelse med vedtagelsen af lovindgrebet, blev der præsenteret fire værnsregler mod det grænseløse arbejde: Arbejdstiden tilrettelægges normalt på hverdage mandag - fredag, i dagtimerne (06-19)** Opgaveoversigten udarbejdes og udleveres forud for normperioden Væsentlige ændringer i indhold eller omfang drøftes snarest med læreren Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet Ovenstående værnsregler skal betrygge lærerne. Dette medfører i denne sammenhæng, at du skal betrygges i, at arbejdstiden holdes inden for rimelige rammer. Det er således dig, der skal vurdere om den opgaveoversigt, som du har fået, er betryggende. Dette medfører, at både du og lederen kan ønske en drøftelse af opgaveoversigten og tidsforbruget. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en overenskomstregel, hvilket medfører, at uenighed om opgaveoversigten og den arbejdsmængde, som den indeholder, kan gøres til genstand for en fagretlig behandling via FSL. ** Denne regel gælder af gode grunde ikke for efterskolen. Opgaveoversigten Generelt Skolens ledelse skal udarbejde en opgaveoversigt. Der er ingen formelle krav til opgaveoversigten. Du har krav på skriftligt at få at vide, hvilke opgaver ledelsen forventer løst inden for de enkelte opgaveområder, samt hvornår du skal komme på arbejde, og hvornår du har fri. Ledelsen skal desuden udlevere en opgaveoversigt, som er så gennemskuelig, dokumenteret og målbar, at eks. medlemmer på deltid, med aldersreduktion eller på fleksjob tydeligt kan se, at deres arbejdsmængde er reduceret i henhold til deres ansættelsesgrad eller aftale. Opgaveoversigten er ikke et bindende tilsagn om, hvad du skal lave eller hvor megen tid, du har til opgaverne.

7 7 Sker der væsentlige ændringer i opgavernes indhold eller tilføjes der nye opgaver, skal ledelsen drøfte såvel indhold som omfang med dig. Der er ingen fastlagt definition på, hvad væsentlige ændringer er. Det er derfor FSLs råd, at du i det første skoleår skal ønske en drøftelse ved ændringer, således at ledelse og ansatte på sigt kan finde en balance for begrebet væsentlige ændringer. Undervisningsbegrebet Der er ikke ændret ved undervisningsbegrebet, så: Det, der var undervisning i går, er også undervisning i morgen. Forberedelse Der er ikke længere noget, som hedder egentid. De fire elementer, som før indgik i egentid (forberedelse og efterbehandling af undervisningen, forberedelse af mødevirksomhed, faglig ajourføring og spontan kommunikation med forældre og elever) skal stadig udføres, men ikke som en på forhånd fastsat mængde. Der skal være tid til disse opgaver i den planlagte tjeneste. Det er op til skolens ledelse, hvor meget tid til forberedelse der afsættes direkte eller indirekte i din opgaveoversigt. Du skal være fuldstændig opmærksom på, hvor meget tid du anvender til forberedelse. Derfor har FSL udviklet en app LærerLog som kan være et godt redskab i denne forbindelse. Hvis du ikke mener, at du kan nå en faglig forsvarlig forberedelse indenfor den afsatte tid - eller den rest, som der er tilbage, når de øvrige opgaver i opgaveoversigten er løst - skal du straks henvende dig til din leder og drøfte problemstillingen. Til et sådant møde kan du som medlem af FSL evt. bede din TR deltage. På skolen uden TR kan du medbringe en bisidder. Hvis du er på en skole, som ønsker at opgradere den fælles forberedelse, skal der desuden fortsat være afsat tid til individuel forberedelse. Den indbyrdes vægtning mellem disse to områder kommer bl.a. an på, hvordan arbejdet tilrettelægges på den enkelte skole. Skolen skal afsætte den nødvendige tid til forberedelse. Nogle skoler arbejder med at indføre differentieret forberedelse i en eller anden forstand. Det vil kunne skubbe til opfattelsen af, hvor meget forberedelse der skal afsættes til den enkelte lærer. Du skal have den nødvendige tid til at varetage dine arbejdsopgaver. Det indbefatter selvfølgelig også tilstrækkelig tid til individuel forberedelse, da det fortsat er udgangspunktet for at foretage god og kvalitativ undervisning. Hvis skolen lægger andre opgaver ind på tidspunkter, hvor du skulle udføre en planlagt opgaver (eks. forberedelse), skal skolen samtidig meddele dig, hvornår den oprindelige opgave.

8 8 Deltidsbeskæftigelse Den opgaveoversigt, som du får udleveret, skal leve op til i hvert fald tre krav: Den skal være gennemskuelig, lederen skal kunne dokumentere opgavernes omfang, og den skal være målbar. Det gælder især som deltidsbeskæftiget medlem om at føle sig betrygget i, at opgaveoversigten flugter med ansættelsesgraden. Er dette ikke tilfældet, må du henvende dig til TR/FSL (på skoler uden TR) med anmodning om at videreføre spørgsmålet overfor skolens ledelse. Det er FSLs råd, at du som et hjælperedskab henter LærerLog se under LærerLog en app. Aldersreduktion Ansatte, som er fyldt 57 år 31. juli 2013 eller før, har 175 timer til egen disposition i den normperiode, hvor de fylder 60 år. Dette sker med fuld løn og pension. Ansatte, som er fyldt 50 år, men ikke 57 år, 31. juli 2013, har ret til op til 175 timer til egen disposition i den normperiode, hvor de fylder 60 år. Dette sker mod lønnedgang, men med fuld pensionsoptjening. Benytter du dig af ordningen, kan du ikke samtidig få overtidstillægget på 50%. Begge ordninger træder i kraft pr. 1. august Det er et krav, at det fremgår af din opgaveoversigt, at din arbejdsmængde er nedsat med 175 timer, eller det antal timer, som du har anmodet om. Ligesom med deltidsansatte er det afgørende, at det er gennemskueligt, at din arbejdsmængde er reduceret i overensstemmelse med den konkrete timenedsættelse. Opgørelser Undervisningstillæg Der skal fortsat udbetales undervisningstillæg for de timer, som er undervisning. Der er ikke ændret i satserne, og tillægget udbetales månedligt p.b.a. det planlagte undervisningstimetal. Ved årets afslutning opgøres det endelige timetal og evt. flere undervisningstimer udbetales. Ulempegodtgørelse - efterskoler Lærere på efterskoler får et kostskoletillæg, som dækker diverse ulempetillæg. Se dog under Frihedsopsparing (37=40) Ulempegodtgørelse - grundskoler Du får som lærer på grundskoler som hidtil 59,77 kr./måned i fast ulempetillæg, som dækker: a) deltagelse lejrskoler, hytteture og skolerejser b) møder i det rådgivende organ

9 9 c) medvirken ved prøver/eksamen Alt andet pålagt arbejde (eks. forældremøder, skole-hjem samtaler, julemarked m.m.) mellem kl og i weekender udløser tillæg af forskellig størrelse og karakter. Et eksempel Der er planlagt et forældremøde fra kl Da arbejde efter kl. 17 udløser et tillæg på 25% pr. time af din timeløn, skal der udbetales et tillæg. Timelønnen er 1/1924 af din årsløn incl. faste og midlertidige tillæg herunder undervisningstillæg, men uden pensionsbidrag og overarbejdstillæg. Der er mulighed for, at TR og skolens ledelse kan indgå en lokalaftale, som indeholder et samlet beløb til samlet afregning til hver lærer for ulempeydelserne (en beløbsakkord), således det ikke er nødvendigt at registrere det enkelte arrangement placering med efterfølgende udbetaling. Hvis en sådan aftale skal indgås på skoler uden TR, så skal skolelederen træffe aftale om dette med FSL. Det er foreningens anbefaling, at TR har sat sig grundigt ind i hvilke arrangementer, skolen har på de tidspunkter, hvor der udløses tillæg på hverdage, i weekender og på søgnehelligdage. Du kan i skemadelen se, hvor meget de forskellige typer af opgaver giver i tillæg, når de er placeret på forskellige tidspunkter. På skoler uden TR indgår FSL kun i særlige tilfælde aftaler om fravigelser af tillæg for arbejde på ubekvemme tidspunkter. Se under skemaer på hvilke tidspunkter, der udløses tillæg/tid. Ulempegodtgørelse særlige bestemmelser Ulempetillægget skal opgøres en gang årligt ved normperiodens afslutning, hvorefter det skal udbetales med førstkommende løn. Der kan indgås aftale mellem TR og skolens ledelse om andre og hyppigere opgørelser. Det er derfor også afgørende, at skolen holder nøje regnskab med, hvor mange timer den enkelte lærer har arbejdet på de tidspunkter, som udløser tid og/eller tillæg. Det vil bestemt være en god ide, at du også fører timerne minutiøst i LærerLog en. Ulempegodtgørelsen er ikke en del af Ny Løns midlerne. Frihedsopsparing (37=40) Er du efter- eller kostskolelærer skal der føres et særskilt regnskab for det arbejde, der ligger aften og nat. Har du mindst 4 timer i intervallet kl , tæller arbejdstimerne i en særskilt frihedsopsparing. Har du mindre end 4 timer, tæller kun timerne i intervallet kl med. For hver 37 timers arbejde på disse tidspunkter optjenes 3 timers frihed heraf udtrykket 37=40. Regnskabet er løbende og uafhængig af normperioder.

10 10 Du kan under skemaer finde det skema, som angiver, hvornår du optjener 37=40. Opgørelse af arbejdstiden/tidsregistrering Der skal foretages en registrering af dine præsterede timer altså en tidsregistrering. Det er skolens ledelse som afgør, hvorledes tidsregistreringen skal foregå, ligesom det er skolens ledelse, som skal foretage registreringen. Der er ingen formkrav, men du og TR har krav på at se en opgørelse, som viser, om du har overtid eller ej. Overtid Når du overstiger årsnormen, er der tale om overtid. Det er vigtigt at understrege, at der kun kan forekomme overtid, hvis arbejdet er pålagt eller nødvendigt af hensyn til tjenesten. Det er altså ikke timer, som du selv finder nødvendige for at løse opgaven. I et sådant tilfælde skal det være aftalt med ledelsen på forhånd. Det bør tydeligt fremgå af enten en lokal aftale mellem TR og ledelsen, eller ved en orientering fra ledelsen, hvornår der er tale om overtid. På skoler uden TR vil FSL på medlemmernes vegne stille krav om, at overtid er drøftet, såfremt vi bliver bedt om at indgå en eller anden form for lokalaftale. Hovedreglen vedr. afvikling af overtid er afspadsering i den følgende normperiode. Afspadsering skal som udgangspunkt ske i hele eller halve dage og ikke som en generel nedskrivning af arbejdstidsnormen. Der er ingen varsler for afspadsering, men det mest naturlige vil være, at du ved skoleårets start er klar over på hvilke hele eller halve dage, at din afspadsering er placeret. Sker dette ikke, kan skolens ledelse med et varsel på mindst 80 timer meddele dig afspadsering. Det er foreningens anbefaling, at du anmoder om at få såvel din overtid som dine særlige feriedage udbetalt især i de situationer, hvor det måske kan være vanskeligt for dig at gennemskue, hvornår du rent faktisk afspadserer din overtid. Udbetalingen skal ske efter aftale med skolens ledelse. Har du optjent over tid i skoleåret 13/14, skal skolen udbetale disse efter de nuværende regler. Undertid Der findes ingen regler om undertid, hvilket medfører, at undertid ikke længere kan overføres til næste normperiode. Den evt. undertid, som du måtte have pr. 31. juli 2014, kan heller ikke overføres til den normperiode, som starter 1. august 2014.

11 11 LærerLog en app Frie Skolers Lærerforening har udviklet et hjælperedskab til registrering af din arbejdstid. Det er kun medlemmer af FSL, som kan hente LærerLog. Dette sker med en særlig kode, som kun medlemmer modtager. LærerLog er udviklet specielt til dig, fordi du her let og tydeligt kan holde løbende regnskab med dit tidsforbrug - både dit faste skema samt ændringer og tilføjelser. Desuden kan du fremskrive dit forventede tidsforbrug, så du hele tiden har en fornemmelse af, hvad dit årlige tidsforbrug vil blive. Hvis du ikke finder, at ledelsens arbejdstidsopgørelse er korrekt, kan du dokumentere egen opgørelse her er LærerLog et anvendeligt redskab. LærerLog vil således indeholde den opgørelse, som er nødvendig, når du evt. skal drøfte ændringer i din opgaveoversigt. Opgørelsen vil ligeledes være anvendelig, hvis der opstår en uenighed om arbejdstidsopgørelsen, således at sagen evt. skal videreføres i det fagretlige system. Særlige forhold Lokalaftaler Der er intet ændret vedr. den formelle indgåelse af lokalaftaler. Det er forsat TR, som indgår lokalaftaler, som dækker og gælder for alle ansatte eller grupper af ansatte på overenskomsten for lærere og børnehaveklasseledere. På skoler uden TR er det FSL,

12 12 som forhandler og evt. indgår lokalaftaler med den enkelte skole, hvis skolen har fremsat et ønske om indgåelse af lokalaftaler. Rammerne er en smule ændret, idet alle områder i reglerne principielt kan gøres til genstand for en lokalaftale mellem TR og ledelsen. Alle lokalaftaler skal være skriftlige og velbeskrevne. Det er vigtigt at understrege, at det kun er TR/FSL (på skoler uden TR), som kan indgå lokalaftaler. Overordnet er der p.t. usikkerhed om, hvilke aftaler TR kan indgå på alle læreres vegne på den ene side og i hvilket omfang, at den enkelte lærer kan indgå aftale om sin arbejdstid på den anden. Når der foreligger en afklaring, bliver denne vejledning opdateret. Lejrskole og hytteture Det er vigtigt at hæfte sig ved planlægning og opgørelse af lejrskoler og hytteture. Der findes som udgangspunkt to former for tid på lejrskoler: a) Almindelig tjeneste, som tæller 1:1, og b) Rådighedstjeneste, som tæller ¾. Almindelig tjeneste er tjeneste, hvor du er sammen med elever. Rådighedstjeneste er tidspunkter, hvor du ikke er sammen med eleverne, men skal stå til rådighed og kan tilkaldes øjeblikkeligt. Det kan fx være om aftenen, hvor eleverne har tid til egne fritidsaktiviteter, om natten, eller hvis eleverne selv er på eks. museum, men du skal kunne tilkaldes hurtigt. Der er således som udgangspunkt ikke tale om, at du kan holde fri på en lejrtur. Hvis skolens leder ønsker dette, skal lederen foretage en præcis tjenesteplanlægning af lejrskolen. Denne planlægning skal indeholde oplysninger om, hvornår du er i almindelig tjeneste, har rådighedstjeneste, og hvornår du holder fri. Der kan kun være tale om frihed, når der er minimum tre lærere med på en given tur, og den lærer, som er planlagt med frihed, reelt kan frigøre sig fra lejrskolen og eleverne. Det skal altid fremgå, hvor mange undervisningstimer en lejrskole eller lign. indeholder.

13 Skemaer 13

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område Maj 2017 09-05-2017 SIDE 1 Indhold Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde 09-05-2017

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet fra kl. 17.00 til 06.00 gives et tillæg svarende til 25 % af nettotimelønnen, inkl. faste tillæg, dog undtaget

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler. FAQ - om de nye arbejdstidsregler Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0057. Lærernes Centralorganisation (LC) mod. Kommunernes Landsforening (KL)

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0057. Lærernes Centralorganisation (LC) mod. Kommunernes Landsforening (KL) PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0057 Lærernes Centralorganisation (LC) mod Kommunernes Landsforening (KL) - 2 Uoverensstemmelsen anga r forståelsen af 7, stk. 1, nr. 7, i

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Program: Kl. 13.00-13-10: Velkomst ved lederforeningerne Kl. 13.10-13.45: Paradigmeskifte på undervisningsområdet ved Inge Friis Svendsen, Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler Førlederkursus 17. april 2012 Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler 1 Program Arbejdsdage Ferie/frihed Arbejdstimer Egentid Skoletid Planlægningsbestemmelser Overtid/undertid/plustid

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler

Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler Velkommen til Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler DGI-byen, København, 24. marts 2014 Program Kl. 13.00 Kl. 13.05 Kl. 13.35 Kl. 14.10 Kl. 14.45 Kl. 15.15 Kl. 15.40 Kl. 16.05 Kl. 16.20

Læs mere

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER Skanderborg d. 18. januar 2017 , Agenda 1. Gennemgang og drøftelser af emner: - Opgaveoversigt og dialog om opgaverne -

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013 Kursus OK13 Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning 7. maj 2013 1 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler,

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op.

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Vejledning 18. juni 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt at udsende denne vejledning

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2. udgave, december 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af

Læs mere

Arbejdstid og merarbejde

Arbejdstid og merarbejde HR OG KOMMUNIKATION Arbejdstid og merarbejde Retningslinjer for uddannelsesfaglige medarbejdere i UCL Oktober 2014 Indhold 1. Opgørelse af arbejdstid (AC, CO10 og LC s forhandlingsområde)...3 1.1 Merarbejde

Læs mere

Undersøgelse om arbejdstid

Undersøgelse om arbejdstid Undersøgelse om arbejdstid Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i begyndelsen af september måned 2014 gennemført en undersøgelse blandt lederne på efterskolerne. Formålet har været at danne

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 037-14 J.nr. 2013-1513-084 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid.

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. Omfatter ikke: AC-ansatte, undervisere og dyrepassere ( Lager & Handel ) er p.t. uafklaret,

Læs mere

Arbejdstidsregler pr. 1. august Ved Claus Pedersen og Christina Vastrup, Personaleafdelingen

Arbejdstidsregler pr. 1. august Ved Claus Pedersen og Christina Vastrup, Personaleafdelingen Arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Ved Claus Pedersen og Christina Vastrup, Personaleafdelingen Disposition - indhold Hvem er vi? Politiske beslutninger indtil nu Uddannelsesudvalget Arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten Oversigt over de enkelte ydelser/tillæg, idet der dog administration af disse henvises til selve arbejdstidsaftalen, ligesom reglerne for kan ses i arbejdstidsaftalen: Overarbejde (pålagt eller nødvendigt

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler

Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler Velkommen til Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler Hotel Frederik II, Slagelse, 26. marts 2014 Program Kl. 09.00 Velkomst Kl. 09.05 Tema 1: Kvalitetsløft på de frie grundskoler Kl. 09.35

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved efterskoler

Arbejdstid for lærere ved efterskoler FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere ved efterskoler 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne vil bestå af bestemmelser fra: Aftale om arbejdstid for

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Juli 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler

Læs mere

Ny organisering af arbejdstid 2014

Ny organisering af arbejdstid 2014 Ny organisering af arbejdstid 2014 Indhold Aftenmøder... 2 Arbejdsbegrebet... 2 Cirkulære om arbejdstid og organisationsaftalen... 2 Deltid... 3 Døgnarbejdere... 3 Ferie... 3 Funktioner og til syn med

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2. udgave, december 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

Arbejdstidsaftalen. Eva Hoff Sonne November 2010

Arbejdstidsaftalen. Eva Hoff Sonne November 2010 Arbejdstidsaftalen Eva Hoff Sonne November 2010 Ultrakort historik Reglerne har deres rødder i tjenestemandslovgivningen fra begyndelsen af 1900-tallet! Ensidigt fastsat indtil 1969 herefter aftale Blev

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Side 1 Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016 Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe...

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Lærernes Centralorganisation. mod. Moderniseringsstyrelsen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Lærernes Centralorganisation. mod. Moderniseringsstyrelsen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0094 Lærernes Centralorganisation mod Moderniseringsstyrelsen - 2 Uoverensstemmelsen angår, om lærere på efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler,

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse,

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, almen voksenuddannelse samt arbejdsmarkedsuddannelse 2. udgave, december 2014

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen.

Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen. Lokalaftale nr. 4.H. om overarbejde Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen. Mht. aktuelt gældende satser benyt dette link: https://teleoest.dk/index.php?id=3300

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K 1. august 2007 Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne - et samlet overblik Den centrale arbejdstidsaftale beskriver,

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

REGISTRERING AF ARBEJDSTID PÅ EUD OG KURSUSOMRÅDET

REGISTRERING AF ARBEJDSTID PÅ EUD OG KURSUSOMRÅDET REGISTRERING AF ARBEJDSTID PÅ EUD OG KURSUSOMRÅDET 1 Indhold 1 Baggrund... 3 1.1 Formål med tidsregistreringen... 3 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 3 1.3 Hvordan får jeg

Læs mere

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b.

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b. Vejledning til planlægning og opgørelse af arbejdstiden for lærere som tileller fratræder midt i et skoleår, jf. Arbejdstidsaftale 08 bilag 5 punkt 1, litra b I forbindelse med de centrale parters drøftelser

Læs mere

Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet mv.

Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet mv. Udvalget for en budgetanalyse af politiet 2009-2010 Notat 26. maj 2010 Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse,

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, almen voksenuddannelse samt arbejdsmarkedsuddannelse Juni 2014 Vejledning

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Vedrørende børnehaveklasselederes og læreres arbejdstid Børn- og Ungeforvaltningen Odense Kommune Udarbejdet for skoleåret 2015/16 Indledning Nærværende administrationsgrundlag

Læs mere

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 Side 1 Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.34A Side 2 Indledende bemærkning... 3 1. Område... 4 2. Arbejdsopgaver...

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Undersøgelse om arbejdstid 2015

Undersøgelse om arbejdstid 2015 Undersøgelse om arbejdstid 2015 Indledning Efterskoleforeningen har i begyndelsen af september måned 2015 gennemført en undersøgelse blandt lederne på efterskolerne om anvendelsen og erfaringerne med de

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Planlægningsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

Planlægningsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Planlægningsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Aftalt mellem Jammerbugt Kommune og Midtvendsyssels Lærerkreds gældende implementering af Lov 409 og bilag

Læs mere

Eisbjerghus Efterskole

Eisbjerghus Efterskole Eisbjerghus Efterskole Nettoarbejdstid: 1672,0 timer Weekendarbejde: 32 hele weekender á 60,25 1928 + 6 weekender med mange elever (6*19,5) 117 11 lukke/modtager á 15 165 I alt 2210 timer Ca. 14 til at

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv.

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Nr. Aftale af 1. april 2013 FOA Fag og Arbejde KL Indledende bemærkninger Tilrettelæggelse

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

AFTALE Om arbejdstid for månedslønnede lærere ved danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og tilsvarende danskuddannelse ved FOAS' sprogcentre

AFTALE Om arbejdstid for månedslønnede lærere ved danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og tilsvarende danskuddannelse ved FOAS' sprogcentre Folkeoplysningsorganisationernes arbejdsgiversamarbejde (FOAS) Lærernes Centralorganisation (LC) AFTALE Om arbejdstid for månedslønnede lærere ved danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og tilsvarende

Læs mere