Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016"

Transkript

1 22. april 2015 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i folkeskolereformen og visionen om Suveræne Skoler. Denne lokalaftale er indgået mellem Lejre Lærerforening og Lejre Kommune for at sikre nogle fælles aftalte rammer for lærernes arbejdstid. Aftalen bygger videre på Fælles Forståelsespapir for skoleåret I det følgende menes lærere og børnehaveklasseledere, når der står lærer. I Lejre Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på fire felter: Elevernes faglige niveau skal øges. Hver elev skal blive så dygtig, som han eller hun kan. Der skal, som et led i at fokusere på kerneopgaverne, skabes et øget fokus på pædagogisk ledelse. Samarbejdet i lærergruppen om en given gruppe elever skal styrkes gennem selvstyrende team til gavn for den enkelte elevs læring. I Lejre Kommune prioriteres arbejdsmiljøet højt. Det betyder, at skolerne er arbejdspladser, hvor udvikling af den sociale kapital vægtes. Herigennem skal opnås større nærvær og mindre sygefravær blandt de ansatte. Målene skal nås igennem et tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Eleverne og deres læring er kernen for samarbejdet. Udvikling af skolen Med folkeskolereformen er der kommet nye elementer i hverdagen og i undervisningen. Det er en klar ambition, at det nye indhold udmønter sig i mere læring og bedre trivsel for den enkelte elev. Kommunalbestyrelsen har i foråret 2015, med afsæt i kvalitetsrapporten, fastlagt effektmål for elevernes læring. I løbet af 2015 vil der også blive fastsat mål for elevernes trivsel og for brugertilfredsheden. Udviklingen af den nye folkeskole sker ikke fra den ene dag til den anden. Skoleudvikling kræver nytænkning, kompetenceudvikling af ledere og lærere samt et godt samarbejde med bestyrelse og forældre om at realisere de fælles målsætninger.

2 Der skal fortsat henover de kommende år iværksættes en række udviklingsinitiativer. Det kan dreje sig om initiativer, der fremmer nytænkning af skoledagen og skoleåret, organiseringen af skolen og medarbejdernes arbejdsdag. Med fokus på elevernes læring, vil ny praksis i planlægningen og opfølgningen af elevernes læring, læringsmålstyret undervisning og forløb, være et væsentligt sted at fortsætte kompetenceudviklingen og nytænkningen allerede i skoleåret Der skal desuden fortsat afprøves og fremmes brugen af digitale læringsmidler og medier i den nye skole. Kommunalbestyrelsen har prioriteret elementerne i folkeskolereformen: skoledagens sammenhæng, bevægelse, IT, den åbne skole og faglig fordybelse. Elementerne rummer dybder og muligheder, som skal udforskes og afprøves. Parterne har aftalt, at vi sammen vil være nysgerrige og videns- og indsigtsindsamlende i skoleåret : Hvad har andre gjort og hvad lykkes? Det vil vi gerne lære af. Det vil vi gerne gøre sammen. Ledelse og samarbejde Det er afgørende, at der fortsat udvikles et tillidsfuldt samarbejde mellem medarbejdere, ledelse og forældre. Skoleledelsen har ret og pligt til at lede arbejdet, i en åben dialog og således at opgaverne løses af ledere og medarbejdere i fællesskab efter gensidig udveksling af synspunkter. Parterne indgår i en forpligtende dialog, som giver rum for professionel uenighed. Et samarbejdsmiljø, hvor der tages ansvar og genereres gode løsninger. Skoleledelsen har ansvaret for: At der er balance mellem ressourcerne, og de opgaver der skal løses på skolen, og at der på skolerne finder en drøftelse sted i LU omkring de overordnede principper for arbejdstilrettelæggelsen med udgangspunkt i denne aftale. At lærere og børnehaveklasseledere har sammenhængende tid til planlægning, forberedelse og efterbehandling af undervisningen, samarbejdet i team/selvstyrende team, forældrekontakt samt øvrige opgaver. At der er de fysiske rammer for, at arbejdet kan udføres på skolen i henhold til arbejdsmiljølovens bestemmelser. At der følges tydeligt og hurtigt op på sygefravær med afsæt i kommunens sygefraværspolitik. Skolelederen må i den forbindelse forventes at være tydelig omkring sine prioriteringer, således at den enkelte medarbejder ikke lades i tvivl om, hvilke opgaver vedkommende forventes at løse (jfr. afsnittet om opgaveoversigten). Medarbejderne har et medansvar for, at de mål og opgaver, som Kommunalbestyrelsen har besluttet, løses indenfor de rammer, der er til rådighed. Medarbejderne har også et medansvar for, at skoleåret og undervisningen planlægges på en måde, der sikrer, at lærerne er til stede i læringssituationerne. Forventningsafstemning mellem lærere og skoleledelse er et vigtigt element i samarbejdet. Lejre Kommune og Lejre Lærerforening er enige om, at der fortsat i skoleåret er behov for tid til de tillidsvalgte. Rammer for TR og AMR -arbejdet aftalt for skoleåret fortsættes. Rammerne er beskrevet i et bilag til denne aftale. Side 2 af 9

3 Der er fortsat behov for, at de tillidsvalgte deltager i faste møder med ledelsen, deltager i implementering af folkeskolereformen og løbende understøtter samarbejdet mellem skoleledelse og medarbejderne. Parterne er enige om, at et udbytterigt samarbejde om kerneopgaven mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere er præget af gode relationer og hyppig problemløsende kommunikation. Opstår der på den enkelte skole uklarheder eller uenigheder om lokalaftalen, drøftes disse efter henvendelse fra TR eller SL mellem Lejre Lærerforening og Lejre Kommune. Det fælles udgangspunkt Det fælles udgangspunkt for denne lokalaftale er Fælles forståelsespapir aftalt mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening den 10. marts Lokalaftalen supplerer arbejdstidsreglerne for undervisningsområdet i kommunerne 2 (underbilag 2.1 til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område, Lov nr. 409), og forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster pr. 1. april 2015 indenfor Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde mellem LC og KL herunder det i forliget udarbejdede bilag 1.1. Endelig tager lokalaftalen udgangspunkt i Lejre Kommunes personalepolitik og forståelse af, at et godt arbejdsmiljø forudsætter fokus på kerneopgaverne, tillid og retfærdighed, dvs. en høj social kapital. Arbejdstid Årsnorm og planlægning af skoleåret Et skoleår regnes fra den 1. august til den 31. juli det efterfølgende år. I Lejre Kommune er nettoårsnormen aftalt til at være 1680 timer hvert skoleår. Årsnormen fordeles på mindst 205 og højst 215 dage, hvoraf 200 arbejdsdage lægges på elevernes undervisningsdage. Ferien afholdes i uge 42 i 2015 og i ugerne 27, 28, 29 og 30 i Efter forudgående drøftelse i LU fastsætter skolens ledelse antallet af arbejdsdage i intervallet dage. Skolens ledelse udmelder placeringen af arbejdsdage i det kommende skoleår, inden opgavefordelingen finder sted dog senest 15. maj. De 5-15 arbejdsdage, der ikke er skoledage for eleverne, kan placeres i første og sidste uge af elevernes sommerferie, på eventuelle hverdage i elevernes juleferie før 24. december og efter 1. januar, på de 3 første dage i påskeugen eller på fredagen efter Kr. Himmelfartsdag. De øvrige hverdage ud over de arbejdsdage er ikke rådighedsdage. LU drøfter principperne for planlægningen af skoleåret. Den samlede arbejdstid planlægges således, at der planlægges med mindst 4 timer på alle arbejdsdage. Side 3 af 9

4 En fuldtidsansat lærer tilrettelægges maksimalt med et gennemsnitligt lektionstimetal (understøttende og fagfaglig undervisning) pr. uge på 26 lektioner. Det samlede undervisningstimetal for en fuldtidsansat lærer er maksimalt på 780 timer. Ud over de 780 timer kan der dog tillægges undervisningstimer, der vedrører undervisningsopgaver, der er omfattet af det udvidede undervisningsbegreb. Det maksimale gennemsnitlige lektionstimetal pr. uge og undervisningstimetallet kan undtagelsesvist fraviges efter drøftelse med den enkelte lærer, under hensyntagen til de øvrige arbejdsopgaver, som læreren varetager. TR inddrages i en drøftelse mellem lærer og leder om fravigelsen, før fravigelsen udmøntes. Nyuddannede lærere har i to år efter lærereksamen ret til en lektion færre end det maksimale lektionstimetal pr. uge. Deltidsansatte lærere og lærere med andre større opgaver end undervisning for eksempel: TR-opgaver, AMR-opgaver, kompetenceudvikling, aldersreduktion og lignende skal i deres samlede opgaveportefølje have en - i forhold til reduktionen - rimelig fordeling mellem undervisning og andre opgaver. Arbejdet skal så vidt muligt tilrettelægges samlet, og i videst muligt omfang i dagtimerne på hverdage, mandag til fredag i tidsrummet kl. 06:00-17:00. Undtaget fra dette tidsrum kan være ekskursioner, lejrskoler, skolearrangementer, forældremøder, videreuddannelse og lignende. Opgaveoversigten Forud for hvert skoleår (= normperiode) udarbejder ledelsen en skriftlig opgaveoversigt til den ansatte. Opgaveoversigten udarbejdes og udleveres af lederen på baggrund af en dialog mellem leder og lærer inden afslutningen af det foregående skoleår. Skolelederen udarbejder efter drøftelse i LU en oversigt over de arbejdsopgaver, der skal løses på skolen. Denne oversigt over skolens arbejdsopgaver danner baggrund for skolelederens dialog med den enkelte lærer om den enkelte lærers opgaver. I dialogen mellem leder og lærer om opgaveoversigten indgår en drøftelse af det forventede tidsforbrug til forberedelsen og de øvrige opgaver. Opgaveoversigten skal være udtryk for retfærdighed og udarbejdet ud fra forståelige, gennemskuelige og saglige kriterier. Ved vurderingen inddrages blandt andet lærerens forudsætninger, erfaring med faget, uddannelse og efteruddannelse i faget, elevsammensætningen, særlige inklusionsopgaver, klassestørrelse, stort fagligt spænd, to - lærerordninger, teamsamarbejde, samarbejde med andre fagprofessionelle, samarbejde med forældre mv. Der skal i LU i forbindelse med skoleårets planlægning drøftes, hvordan man på skolen arbejder med bl.a. Arbejdstilrettelæggelsen Skolens procedurer vedr. flextid. Se afsnit herom Mål og rammer for teamsamarbejdet Forældrekontakt i form af besvarelse og telefonkontakt. Side 4 af 9

5 I løbet af skoleåret kan der være behov for justeringer/ændringer i den enkelte lærers arbejdsopgaver/ mødeplan. Ændringer og konsekvenserne af dem afklares mellem læreren og lederen. Ændringerne skal varsles snarest muligt normalt med et varsel på minimum en uge. Justeringen omhandler også en afklaring af, hvilke konsekvenser justeringen har på opgaveoversigten. I løbet af skoleåret kan der også opstå akutte behov for justeringer/tilpasninger/ændringer i den enkelte lærers arbejdsopgaver og/eller mødetid opstået på baggrund af fx sygdom, akutte forældrehenvendelser, tilfældige forlængelser. Sådanne ændringer afklares mellem skolelederen og medarbejderen. Ændringerne kan have konsekvenser for lærerens planlagte arbejde, det kan medføre behov for en aftale mellem lærer og leder, om hvordan de planlagte opgaver så skal prioriteres. Skoleledelsen og de enkelte lærere følger flere gange i løbet af skoleåret op på opgaveløsningen. Opgaveoversigtens indhold Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, læreren har ansvaret for at løse i normperioden således, at den enkelte lærer får et overblik over sine opgavemæssige ansvarsområder ved skoleårets start. Parterne er enige om at prøveafholdelse og særligt udtræksprøverne kræver en særlig opmærksomhed i planlægningen. På den baggrund udarbejdes et bilag til herværende aftale med en beskrivelse af aflønning og håndtering af prøver i afgangsklasserne. Opgaveoversigten skal desuden indeholde en mødeplan, der angiver den tidsmæssige placering af lærerens fremmøde (møde- og sluttidspunkter) for hele arbejdstiden. Målet med opgaveoversigten er at skabe gennemsigtighed i forhold til lærerens individuelle arbejdsopgaver og de opgaver, som læreren forventes at løse i samarbejde med andre. Der skal i opgaveoversigten i forhold til den samlede mængde opgaver tages højde for følgende: Dage med ret til fravær med løn Nedsat tid Afspadsering fra tidligere normperiode Aldersreduktion Kombinationsbeskæftigelse Frikøb til organisationsarbejde Efter- og videreuddannelse. Opgaveoversigten angiver det planlagte antal timer, der udløser undervisningstillæg i forhold til det udvidede undervisningsbegreb i henhold til tolkningen af A05. Ved skoleårets slutning opgøres lærerens arbejdstid, og der tages stilling til evt. udbetaling af overarbejde mm. Teamsamarbejde For at øge den sociale kapital, medarbejdernes tilfredshed med arbejdet og for at fremme målet om nærvær i læringssituationen samarbejder skolens medarbejdere i team. Side 5 af 9

6 I teamene samarbejder medarbejderne om undervisningen således, at elevernes læring fremmes bedst muligt. Organiseringen, mål og indhold for teamenes arbejde beskrives på hver enkelt skole. Beskrivelsen drøftes i LU. Teamet der arbejder tæt sammen om en eller flere klasser arbejder som et selvstyrende team. Medarbejdernes professionelle råderum udvides og styrkes i kraft af det selvstyrende teamsamarbejde. I lærerens mødeplan planlægges med sammenhængende mødetid for teamet på minimum 60 minutter pr. uge. Teamet er ansvarlig for at indgå aktivt i planlægningen af vikardækning ved planlagt fravær. Det er skolens leder, der koordinerer lærernes seniordage, omsorgsdage, 6. ferieuge og lignende. Placeringen af dagene skal være forenelig med skolens drift. I det følgende er udarbejdet en overordnet kommunal ramme for det selvstyrende teams mål, opgaver og arbejdsform: Det selvstyrende team i Lejre Kommune Udvikler teamsamarbejdet relevant og professionelt. Samarbejder pædagogisk, metodisk og didaktisk om, at eleverne når fagenes mål og trivselsmål. Planlægger og gennemfører arbejdet med udvikling og opfølgning på elevernes lærings- og trivselsmål. Skaber de bedste muligheder for nærvær og god læring ved, at teamet planlægger og gennemfører vikardækningen ved planlagt fravær: Kurser, ekskursioner, seniordage, omsorgsdage, 6. ferieuge mm. Drøfter og beslutter, hvordan den bedst mulige mødestruktur for det enkelte team udformes under hensyntagen til de forskellige teams mangeartede opgaver. Udarbejder klassens/årgangens/afdelingens aktivitetskalender. Vurderer og tager løbende stilling til den mest hensigtsmæssige anvendelse af det enkelte teams samlede personalemæssige og økonomiske tildelte ressourcer. Planlægger og gennemfører skole-hjemsamarbejdet omkring eleverne i henhold til skolens beskrevne rammer for forældresamarbejdet. Kan aftale tilsyn med eleverne, således at eleverne oplever tryghed i skolen. Den enkelte skole udarbejder i henhold til den kommunale ramme en beskrivelse af de opgaver, der skal løses i det selvstyrende team på skolen. TR og skoleleder drøfter og aftaler inden skoleårets afslutning beskrivelsen og sikrer dermed, at skolens beskrivelse ligger indenfor den kommunale ramme. Der er aftalt et funktionslønstillæg for selvstyrende team på kr. i niveau. Funktionslønstillægget er uafhængigt af beskæftigelsesgrad. Side 6 af 9

7 Tilstedeværelse Tillid, dialog og samarbejde mellem ledelse og lærere, og mellem medarbejderne er grundlæggende for den gode skole. Samarbejdet forudsætter, at man kan mødes i fællesskaber på skolen. Udgangspunktet er, at arbejdet udføres ved tilstedeværelse på arbejdspladsen, men i lighed med den praksis, der er på andre arbejdspladser i Lejre Kommune, kan nogle opgaver udføres andre steder for eksempel hjemme, når det er relevant. Den enkelte lærer vil have forskellige behov for, hvor og hvornår, der kan arbejdes med forskellige typer opgaver. På den baggrund kan hver lærer vælge fra skoleårets start at have en pulje af timer, der kan placeres, hvor og hvornår medarbejderen ønsker det, under hensyntagen til fælles mødeaktivitet og samarbejder på skolen. Puljen er i gennemsnit på 3 timer pr. undervisningsuge, 120 timer pr. skoleår. Læreren vurderer hvilke opgaver fra opgaveoversigten, der løses af timer fra puljen, og hvilke der løses i tilstedeværelsestiden. Opgaveoversigten angiver hvilke opgaver, læreren skal løse. Denne tid giver således den enkelte lærer en fleksibilitet i planlægningen af arbejdstiden. For deltidsansatte nedsættes puljetiden forholdsmæssigt. Når puljetid bruges, skal det som hovedregel ligge indenfor arbejdstiden i hverdage mellem kl. 6:00-17:00. Såfremt læreren ønsker at bruge puljetiden derudover, skal det på forhånd aftales med lederen, således, at tillæg i henhold til 11 og 12 kan udbetales. Læreren skal løbende registrere forbruget af puljetid i det på skolens brugte IT-tidsregistreringssystem. Arbejdsopgaver kan i øvrigt i nogle tilfælde udføres på andre lokaliteter end skolen, som f.eks. på et museum, på et bibliotek, i forbindelse med en ekskursion, lejrskole, virksomhedsbesøg eller lignende. I planlægningen af lærerens arbejdstid, skal det sikres, at der er fastlagt passende sammenhængende tid og tid til fordybelse: forberedelse, efterbehandling og mødeaktivitet. I lærerens arbejdsdag på skolen er der indlagt pauser, hvor læreren er til rådighed for opgaver, men som hovedregel kan holde pause. Tidsregistrering Lederen udarbejder efter drøftelse i LU en mødeplan, hvor skolens rammer for arbejdstiden angives. Det skal heraf fremgå, hvornår det er muligt at bruge muligheden for at flexe uden at involvere lederen. Andre afvigelser i mødeplanen aftales med skoleledelsen. For at sikre den enkelte lærer mulighed for en vis fleksibilitet i forhold til møde- og sluttidspunkt på arbejdsdagen, kan læreren, hvis der ikke på forhånd er aftalt undervisning eller møder på skolen, selv tage stilling til at komme før eller møde senere i forhold til den udmeldte mødeplan og flexmuligheden. For deltidsansatte, samt ansatte på særlige vilkår og ansatte med aldersreduktion aftales muligheden for brug af flextid mellem den ansatte og lederen ud fra den ansattes mødeplan. Afvigelser i forhold til planen registreres i skolens IT-tidsregistreringssystem. Side 7 af 9

8 Der opstår, når denne mulighed benyttes, mer- og mindre forbrug af tid, som løbende afvikles efter aftale mellem lærer og leder. Alle opgaver indgår, når det skal vurderes, hvordan flextid skal bringes i nul. Den enkelte medarbejder kan maksimalt have 20 timer for meget eller 20 timer for lidt på denne fleksible tidskonto. Den fleksible tidskonto opgøres en gang om måneden af medarbejderen. Kontoen skal, hvis ikke andet er aftalt mellem leder og medarbejder, gå i nul ved normperiodens afslutning og er i nul ved periodens start. Hvis læreren ønsker at gøre brug af flexordningen, er det lærerens ansvar, at lederen løbende kan tage stilling til eventuelle afvigelser fra den oprindeligt udmeldte mødeplan. Ændringer i omfanget af arbejdsopgaver, der udføres på hverdage i tidsrummet 17:00-6:00 samt i weekender og på helligdage, sker efter forudgående aftale med skolelederen. Registreringen af ændringer foregår i IT-tidsregistreringssystemet. Dette af hensyn til udbetaling af de arbejdstidsbestemte tillæg, der udbetales månedligt. Side 8 af 9

9 Evaluering Med udgangspunkt i målene for denne aftale gennemfører parterne en fælles opfølgning og evaluering af aftalen. Evalueringen har bl.a. til formål at dele de gode og dårlige erfaringer og identificere og udbrede bedste praksis. Tillidsrepræsentanten og skolelederen drøfter, hvordan de forskellige elementer i aftalen har virket i forhold til at nå målene på den enkelte skole og indgår med disse refleksioner i de fælles kommunale drøftelser. Lokalaftalen evalueres af parterne første gang i februar Lejre den xx. april 2015 For Lejre Lærerforening For Lejre Kommune Marianne Lund Kredsformand Mette Touborg Borgmester Side 9 af 9

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Hermed oversigt over forhold, som du anbefales at være opmærksom på i forhold til afslutning af dette skoleår og planlægning af kommende skoleår. Arbejdstiden i forhold

Læs mere

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid.

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1 Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1. Baggrund Folkeskolereformen og lov 409 om arbejdstidsregler for lærere i folkeskolen m.v.

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet fra kl. 17.00 til 06.00 gives et tillæg svarende til 25 % af nettotimelønnen, inkl. faste tillæg, dog undtaget

Læs mere

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler. FAQ - om de nye arbejdstidsregler Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2. udgave, december 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 2013/2014 1 Indledning Målet med aftalen

Læs mere

Lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling

Lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for Lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling 2008 Cirkulære af den 4. februar 2009 Perst. nr. 006-09

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere