Referat fra møde i Danske Havnes 5-Gruppe og 15- Gruppe onsdag den 6. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Danske Havnes 5-Gruppe og 15- Gruppe onsdag den 6. maj 2014"

Transkript

1 Referat fra møde i Danske Havnes 5-Gruppe og 15- Gruppe onsdag den 6. maj 2014

2 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Meddelelser... 3 Ad punkt 2 Vandselskabernes overgang til aktieselskabsform v/dir. Carl-Emil Larsen, DANVA... 4 Ad punkt 3 Danske Havnes udvalg og nye samarbejds- og mødeformer?... 5 Ad punkt 4 Konkrete og aktuelle emner... 7 Ad punkt 5 Danske Havnes repræsentation i råd, nævn og udvalg... 8 Ad punkt 6 Revision af havneloven... 9 Ad punkt 7 Studierejse til Benelux... 9 Ad punkt 8 Eventuelt Ad punkt 9 Næste møde... 10

3 Deltagere: Afbud: Sekretariatschef Tom Elmer Christensen, Danske Havne (mødeleder) Havnedirektør Henrik Thykjær, Aabenraa Havnedirektør John Morgen, Randers Havnedirektør Thomas Bendtsen, Rønne Adm.direktør Jens Peter Peters, ADP Adm.direktør Henning Laursen, Grenaa Adm.direktør Claus Holstein, Aalborg Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen, Aarhus Adm.direktør Jens Jensen, Hirtshals Direktør Thomas Kampmann, Køge Markedsdirektør Tine Kirk Pedersen, Sund & Bælt Havnedirektør Ole Ingrisch, Esbjerg Adm.direktør Johan Röstin, CMP Havnedirektør Claus Holm Christensen, Kolding Vicekontorchef Nete Herskind, Danske Havne (referent) Havnedirektør Carsten Aa, Odense Havnedirektør Birgitte Juhl, Hanstholm Havnedirektør Willy B. Hansen, Skagen Havnedirektør Jørgen Buhl, Thyborøn Havnedirektør Bent Rasmussen, Kalundborg Adm.direktør Mikkel Seedorff Sørensen, Frederikshavn Havnechef Per Kristiansen, Vejle Ad punkt 1 Meddelelser ESPO holder havnekonference den maj 2014 i Göteborg. Det er en praktisk orienteret konference med fokus på værdikæder og tilmelding var stadig mulig. Fra Danmark deltager Thomas Kampmann, Jakob Flyvbjerg Christensen, Johan Röstin, Peter Maskell, Tom Elmer Christensen og Bjarne Løf Henriksen. I forbindelse med ESPO s konference holdes der også møde mellem de nordiske havne. Målet er at styrke det nordiske sammenhold ikke mindst i forhold til EU og ESPO. Det er CoreNetwork havnene, der deltager. Fra Danmark er det Aarhus og CMP samt Danske Havnes sekretariat. Side 3

4 Danske Havne er ved at indhente tilbud fra Danmarks Rederiforening, Dansk Byggeri og KL på lokaler mv. til Danske Havne. Bestyrelsen skal have en første drøftelse om den fremtidige lokalisering på bestyrelsesmødet den 21. maj Det nedsatte ansættelsesudvalg arbejder på at finde en ny direktør. Den udvalgte vil blive præsenteret for bestyrelsen den 21. maj CBS laver erhvervsseminarer på Roskilde Festival backstage. Der er fokus på bæredygtig forretningsudvikling. Der er ikke i udvalget interesse for at gå videre med et arrangement. Ad punkt 2 Vandselskabernes overgang til aktieselskabsform v/dir. Carl-Emil Larsen, DANVA Carl-Emil Larsen præsenterede DANVA som en rendyrket brancheforening. En branche, der omsætter for 20 mia. kr. om året og i alt beskæftiger ca ansatte. Bestyrelsen består af 8 kommunalpolitikere og 7 direktører. Der er både selskaber og privatpersoner som medlemmer. Kun selskaberne har bestemmende indflydelse. Der er et sekretariat med 30 ansatte. Medlemmerne har i alt ca. 300 medarbejdere, der deltager aktivt i foreningsarbejdet.. Vandselskaberne har mange lighedspunkter med havnene for så vidt angår det offentlige ejerskab og en opgaveportefølje bestående af infrastruktur og drift. I udlandet er det ret normalt med offentligt ejerskab og privat operatør. I Danmark hænger det sammen. Herudover er der stor forskel på centraliseringsgraden. I UK er der 10 vandselskaber, i Danmark vandselskaber. Forretningsmæssigt adskiller vandselskaber og havne sig markant den ene har de facto monopol og prisloft. Der er krav til hvile-i-sig selv tillagt en pristalsregulering. Havne har fri konkurrence. Vandselskaberne bruger derfor benchmark, når niveauet i branchen skal hæves. For så vidt angik låneforholdene, var det lykkedes vandselskaberne på trods af a/s-konstruktionen at få adgang til KommuneKredit. Det Side 4

5 var også lykkedes at få øget løbetiden fra 25 år til 40 år på ledningssystemet hvilket stadig sås at være for lidt på anlæg med 100 års levetid. Kommunernes krav til låneprovision betyder for nogle vandselskaber, at prisen på lån i KommuneKredit ligger på niveau med, hvad der kan opnås på markedet./. Carl-Emils præsentation vedhæftes. (Efterskrift: Carl-Emil nævnte kassekreditreglen. Sekretariatet husker ikke nogen spørgsmål eller diskussioner om netop den regel i forhold til havne. Men ved et opslag i lånebekendtgørelse fremgår det af 9, stk. 2, at Kassekreditten for kommunale fællesskaber, interessentskaber, andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber og lignende med bestemmende kommunal indflydelse maksimalt må andrage 125 kr. pr. indbygger. Ved anlægsarbejder, der efter afslutningen kan finansieres ved optagelse af lån, kan der dog foretages yderligere træk på kassekreditten inden for et beløb, der svarer til det samlede provenu af de forventede endelige lån, under forudsætning af, at konverteringen gennemføres snarest muligt efter arbejdets afslutning. Reglen er gammel, men grænsen blev hævet for 3-4 år siden fra 50 kr./indbygger til de nuværende 125 kr./indbygger, fordi de nye forsyningsselskaber havde svært ved at overholde reglen. Umiddelbart kunne man jo få den tanke, at nogle havne i alle tilfælde vil være omfattet). Ad punkt 3 Danske Havnes udvalg og nye samarbejds- og mødeformer? 5+15 gruppen drøftede forskellige muligheder for fremtidig mødeaktivitet i forhold til indhold, form, kreds og sted. Af debatten kan følgende ønsker uddrages: 15 gruppen har aftalt, at de vil holde to årlige møder med de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af denne gruppe. Der var stor tilslutning til, at der etableres faglige grupperinger og fora. Emnerne kan fokuseres på de forskellige funktioner eller markedssegmenter havne arbejder med. Det skal være muligt at lave mindre grupperinger af mere projektorienteret art: intermodalitet, havnelov, a/s havne, fiskerihavne, miljø etc. Side 5

6 Det blev også tilkendegivet, at der i havnene vil ske en prioritering, så man involverer sig i færre emner, hvor havnen har interesse og noget at byde ind med. Der er ønske i andre dele af medlemskredsen om at bevare Fiskerihavnsudvalget, Vestkysthavnegruppen og 33-gruppens møder, hvor der er konkrete emner af fælles interesse på dagordnen. Der blev opfordret til at søge inspiration i ESPO s komite opdeling og så sikre en fornuftig repræsentation i grupperne. Der var ønske om modernisering af mødeformerne. Inddrag mail/kommunikationsfora og videokonferencer. Men det må ikke erstatte det personlige møde. Hvis ikke havnene mødes, fandt flere det svært at finde og få en fælles stemme i foreningen. Det kan klares ved f.eks. to årlige fællesmøder om de mere politiske emner. Det kunne evt. ske med faste og tilbagevendende dagsordenspunkter for at sikre kontinuiteten. Afhængig af bestyrelsens arbejdsform skal 5+15 gruppen være klar til at lave indstillinger og forslag til bestyrelsen, så det også er medlemmerne, der stiller dagsordnen. En ny direktør kan også have behov for input, når vedkommende skal udtale sig om politiske emner. Der var en opfordring til, at møder og aktiviteter kan holdes rundt i landet. Der var også ønske om at fastholde muligheden for at bibeholde det sociale element. At de, der ønsker det, kan deltage i f.eks. middag aftenen før. For så vidt angår repræsentationen var der fortsat stor interesse for, at havnedirektørerne involverer sig. Men også havnenes medarbejdere skal kunne indgå i faglige netværk. Flere var lidt tilbageholdende med at tage begivenhederne på forskud. En ny bestyrelse og en ny direktør skal nu på plads, og så må bestyrelsen tegne visionerne og stille skarpt, så der ikke favnes helt så bredt. Så må havnene deltage og melde sig til, når de har noget at bidrage med. Side 6

7 Ad punkt 4 Konkrete og aktuelle emner Offentlighedsloven Der var blandt a/s havnene fortsat et udtalt ønske om at blive undtaget fra offentlighedsloven, da det 1. er ejernes ønske, 2. opfattes som en forringelse af a/s havnenes forretningsvilkår og 3. giver unødvendige spørgsmål og administration. Ud over de 3 havne med underliggende selskaber, der allerede er under behandling, agter Rønne Havn at bede om undtagelse og så samtidig selv lave et system, der sikrer mest mulig åbenhed, som det også er ønsket. Ole Ingrisch opfordrede til, at det genovervejes, hvor hårdt et slag Danske Havne skal slå for undtagelserne, da meget kan løses inden for lovens rammer. I stedet for organisationsform er udgangspunktet offentligt ejerskab, og her er alle havne sidestillet. Tine Kirk Petersen oplyste, at Sund & Bælt har været gennem samme debat. Aktindsigt fylder ikke så meget. Der bliver underskrevet klausuler, og så må der tages en retssag, hvis det kommer dertil. Claus Holstein opfordrede til, at fokus flyttes over på at udfordre forskelligheden mellem havne og organisationsformer. Derfor handler offentlighedsloven også om forståelsen af, hvordan havnene får ændret fokus. De havne, der er organiseret som a/s havne kan ikke blive stående i den gældende situation enten skal der arbejdes på en forbedring af a/s havnenes vilkår eller også skal de fælles rammebetingelser styrkes. Der var en fælles forståelse af, at det handler om noget mere overordnet nemlig de erfaringer, der er gjort med havnenes udvikling. Der er fortsat ønske om, at der arbejdes for undtagelse fra offentlighedsloven for de havne, der er i proces. Men en diskussion om et hjørne af rammebetingelserne mundede også ud i en konklusion om, at der er behov for en grundlæggende diskussion af rammebetingelserne. Side 7

8 Lods Tom Elmer Christensen oplyste, at revision af lodsloven er på vej. Der er sket en række forbedringer i havnenes retning, og det er håbet og forventningen, at der sker mere i forhold til gennemgang af krav til lodsning og uddannelse, og at der vil blive set på udnyttelse af de teknologiske muligheder. Der er foretræde den 8. maj Claus Holstein oplyste, at Aalborg Havn sammen med Aalborg Universitet er i gang med at se på de teknologiske muligheder. Ole Ingrisch opfordrede til, at der også ses nærmere på synergi til de forskellige vandbårne enheder, der ligger rundt omkring i havne. Lånemuligheder i KommuneKredit for a/s havne Der er fortsat a/s havne, der ønsker adgang til kunne optage lån i KommuneKredit. Men det kom frem, at nogle a/s havne som udgangspunkt vil fravælge det af ideologiske årsager, mens andre udelukkende vil gå efter de lavest mulige omkostninger. Her spiller kommunens betaling for at stille garanti naturligvis også ind. Der arbejdes videre for, at alle offentligt ejede havne får samme lånemuligheder. VVM sager De hastende sager er ved at blive sagsbehandlet i Trafikstyrelsen. Ad punkt 5 Danske Havnes repræsentation i råd, nævn og udvalg Sekretariatet vil i samarbejde med havnene finde den rette repræsentation i de forskellige udvalg og nævn. Havnene er meget velkomne til at tilkendegive deres interesse. Præmissen for at deltage som repræsentant er, at det er for havnens regning. Der var en diskussion om ESPO, hvor flere gav udtryk for, at det er ganske vanskeligt at matche den viden og mandskabskraft de store europæiske havne kan lægge i arbejdet. Men der er mulighed for at få information og være på forkant med den lovgivning og udvikling, der sættes i gang i EU. Side 8

9 Initiativet med at samle de nordiske havne skal styrke det nordiske samarbejde og sammenhold om udvalgte emner i ESPO, blandt andet regler for statsstøtte og betingelser for at kunne søge udviklingsmidler i TEN-T Ad punkt 6 Revision af havneloven Tom Elmer Christensen bad medlemmerne gør sig overvejelsen, hvad er de 3-5 vigtigste ting i havnens udvikling de kommende år og om disse udfordringer kræver ændringer i havnelovben. Svaret kunne meget vel blive, at havneloven ikke er hindringen for udvikling i særlig stor udstrækning. Claus Holstein foreslog en anden metode: Split havnene op i forskellige typer og suppler med et seminar, så havnene får en fælles forståelse og strategi for, hvordan havnene arbejder. Det skal afdække begrænsningerne og skabe grundlaget for den nye strategi, der er behov for også i forhold til havnevirksomheder og andre kunder. Thomas Kampmann opfordrede også til at komme ud af den tidsmæssige begrænsning ved at se på, hvilke regelsæt havnene forestiller sig i forhold til deres udvikling om 20 år. Det kan danne grundlaget for at vurdere, om havnene overhovedet har nok til at kræve en lovændring. Opfordringen var derfor at klarlægge behovet for ændringer og foreslå nye løsninger. Der er noget, der helt åbenbart ikke virker nemlig begrænsningerne på, hvilke aktiviteter havnen må involvere sig i (annoncering og tidsbegrænset), og så er der et ønske om at få flere modeller. En opdeling i drift og anlæg blev foreslået. Ad punkt 7 Studierejse til Benelux og EU-Kommissionen Der var opbakning til en studierejse. Der blev opfordret til, at der besøges flere havne. Så hellere en 3-4 dages tur. Der blev også opfordret til, at man kunne se på nogle indlandshavne samt arrangere møde med Kommissionens medarbejdere om TEN-T Side 9

10 Ad punkt 8 Ad punkt 9 Eventuelt Næste møde Næste møde holdes i forbindelse med en studietur sandsynligvis i september. Side 10

Dagsorden for møde i Danske Havnes 5-Gruppe og 15- Gruppe

Dagsorden for møde i Danske Havnes 5-Gruppe og 15- Gruppe Dagsorden for møde i Danske Havnes 5-Gruppe og 15- Gruppe tirsdag den 6. maj 2014 kl. 09.30-13.00 hos Danske Havne, Weidekampsgade 10, mødelokale 2 1-2, 2. sal Indholdsfortegnelse Punkt 1 Meddelelser...

Læs mere

Europas bedste havne. Den 1.-3. april 2014 i Grenaa

Europas bedste havne. Den 1.-3. april 2014 i Grenaa Havnepolitisk Havnekonference redegørelse 2014 Europas bedste havne Den 1.-3. april 2014 i Grenaa E U R O P A S B E D S T E H A V N E Europas bedste havne Havnepolitisk Redegørelse 2014 Danske Havne 2014

Læs mere

Dagsorden for møde i Danske Havnes bestyrelse

Dagsorden for møde i Danske Havnes bestyrelse Dagsorden for møde i Danske Havnes bestyrelse torsdag den 18. september 2014 kl. 13.00 startende med frokost kl. 12.00 hos Danske Havne, Weidekampsgade 10 i København Mødelokale 2-1 2, 2. sal Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tema: Medarbejdere i bestyrelsen

Tema: Medarbejdere i bestyrelsen 05 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 05. AUGUST. 2011 Tema: Medarbejdere i bestyrelsen Tillidshverv eller ledelsesfunktion? Forventningen til de medarbejdervalgte og deres tilgang til arbejdet

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004.

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004. Kommunal selskabsdannelse København, februar 2004. 1. INDLEDNING. EMNEAFGRÆNSNING OG DISPOSITION...3 2. HVORNÅR ER KOMMUNAL SELSKABSDANNELSE LOVLIG?...4 2.1 LOVBESTEMTE TILFÆLDE...4 2.2 ULOVBESTEMTE TILFÆLDE...6

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

S P E J D E R K O R P S

S P E J D E R K O R P S + december - 2003 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Nye tider, nye skikke... 3 Muligheder og udfordringer for grupper og divisioner... 3 Grundlov og love for Det Danske Spejderkorps... 11 Grundlov...

Læs mere

REFERAT AF DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT I ODENSE

REFERAT AF DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT I ODENSE Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 405 Offentligt REFERAT AF DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT I ODENSE LØRDAG DEN 3. SEPTEMBER 2005 1 D E L T A G E R E AALBORG Rechnitzer,

Læs mere

Tema: Offentligt Privat Partnerskab

Tema: Offentligt Privat Partnerskab 12 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 12. MAJ. 2012 Tema: Offentligt Privat Partnerskab De første erfaringer med OPP i Danmark virker lovende. Hvad forhindrer så en større udbredelse? Dagens

Læs mere

Medlemsundersøgelse REG LAB. Oktober 2011. Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark. Phone: +45 3311 0111

Medlemsundersøgelse REG LAB. Oktober 2011. Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark. Phone: +45 3311 0111 Medlemsundersøgelse REG LAB Oktober 2011 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto-as.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 2 2 Konklusion...

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra LO-amternes perspektiv. September 2002

Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra LO-amternes perspektiv. September 2002 Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra LO-amternes perspektiv September 2002 Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra LO-amternes perspektiv September 2002 Indhold Side

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Udsatte børn - anbringelse

Udsatte børn - anbringelse Udsatte børn - anbringelse Bente Adolphsen cand.jur. Bilag ved Steen Juul Hansen cand.oecon., ph.d. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn anbringelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8 9. årgang marts 2007 Nummer Nyhedsbrev 2 Kvalitet - en udfordring i hverdagen Sidste år satte socialministeren sit skib i søen, et projekt om Kvalitet i ældreplejen, med en bred opfordring til at sætte

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2012 2013 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2013 Indhold Forord... 2 Skærpede offentlige forventninger øger behov for bedre lovgivning og initiativer

Læs mere

$ " & " " " $ "' '! "! % " " ' $ % " & % & % ' ### " "

$  &    $ ' '! ! %   ' $ %  & % & % ' ###  % " & " " Fra viden til virksomhed Kortlægning af vidensmiljøer inden for Klimatilpasning Omslag: 2+1 Typografisk design: Klahr Denne tryksag er sat med Sabon samt Pluto Sans og trykt hos Rosendahls ISBN:

Læs mere