Principper for dimittenddialog og -monitorering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper for dimittenddialog og -monitorering"

Transkript

1 Principper for dimittenddialog og -monitorering Formål Som led i Syddansk Universitets kvalitetspolitik gennemføres et systematisk og regelmæssig dimittendarbejde, der har til formål at indhente viden til brug i det løbende kvalitetsarbejde med og i udviklingen af uddannelserne, samt i forbindelse med sikring af uddannelsernes fortsatte samfundsmæssige relevans. Dimittendarbejdet omfatter følgende aktiviteter: - Dimittendmonitorering: Monitorering af dimittendbeskæftigelse for universitetets uddannelser. - Dimittendundersøgelse: Tilvejebringelse af viden om uddannelsernes kompetencematch til arbejdsmarkedet og dermed kvalitet og relevans. - Dimittenddialog: Kvalitativ dialog med tidligere studerende (herunder alumner) om uddannelsers anvendelighed. Principper Dimittendmonitoreringen sker på baggrund af beskæftigelsestal fra FIVU. Dimittendundersøgelsen gennemføres samlet hvert 3. år for alle universitetets uddannelser. Dimittenddialogen: Fakulteterne og uddannelserne har metodefrihed i forhold til gennemførelse af denne. Metodefriheden skal imødekomme uddannelsesmiljøernes diversitet og give plads til nyskabende tiltag for at opretholde og udvikle dimittenddialogen. Opsamling, opfølgning og dokumentation af dimittendarbejdet sker løbende og drøftes i uddannelsernes studienævn. I forbindelse med fakultetets uddannelsesberetning udarbejdes en oversigt over uddannelsernes dimittendarbejde i den forgange periode og eventuelle hovedpointer fremgår af fakultetets uddannelsesberetning. Procedure Dimittendmonitorering: Beskæftigelsestal gøres tilgængelige via WhiteBook eller anden centralt faciliteret løsning. Procedure for opfølgning på beskæftigelsestal er beskrevet i bilag 1. Dimittendundersøgelse: SAK Kvalitet udarbejder oversigt over fælles temaer for undersøgelsen samt forslag til spørgsmål til godkendelse i Uddannelsesrådet. SAK Kvalitet indhenter bidrag fra fakulteterne til fakultets- og uddannelsesspecifikke spørgsmål og temaer. Studieservice/SDU Erhverv sørger for indsamling af kontaktoplysninger på dimittenderne evt. i samarbejde med de enkelte uddannelser. Side 1 af 6

2 Studieservice/SDU Erhverv faciliterer og gennemfører undersøgelsen teknisk og evalueringsfagligt samt forestår databehandling og analyse. Dimittenddialog: Ansvar Fakulteterne og uddannelserne har metodefrihed i forhold til dimittenddialogen, men dialogen skal tage afsæt i et velbeskrevet formål og en stillingtagen til, hvordan dette formål opnås samt dokumenteres. Eksempler på dimittenddialog gennem alumneaktiviteter fremgår af bilag 2. Det er studieledelsens ansvar at forholde sig til data på uddannelsesniveau og igangsætte handlinger, hvis data giver anledning hertil. Det er fakultetsledelsens ansvar at forholde sig til data på fakultetsniveau og igangsætte og understøtte handlinger, hvis data giver anledning hertil. Det er universitetsledelsens ansvar at forholde sig til data på universitetsniveau og igangsætte og understøtte tværgående initiativer, hvis data giver anledning hertil. Side 2 af 6

3 Bilag 1 Procedure for opfølgning på beskæftigelsestal Uddannelsesniveau Studieledelsen på den enkelte uddannelse forholder sig til nøgletal for dimittendbeskæftigelse og afdækker årsager til dimittendledighed. Nøgletallene for dimittendbeskæftigelse vurderes ud fra følgende parametre: Sammenligning af uddannelsens dimittendbeskæftigelsesprofil, herunder dimittendledighed, med den tilsvarende på landsplan. Hvis dimittendledigheden for uddannelsen er mere end dobbelt så høj som på landsplan, skal studieledelsen forholde sig hertil. Vurdering af ledighedsprocenten er den objektivt set høj? Udvikling i uddannelsens dimittendbeskæftigelsesprofil, herunder dimittendledigheden. Sammenligning med de foregående års ledighed. Hvis dimittendledigheden i en 3-årig periode er stigende, uden at samme tendens er gældende på landsplan, skal studieledelsen forholde sig hertil. Afdækning af årsager til dimittendledighed, hvis data har givet anledning hertil: Studieledelsen indgår en dialog med aftagerpanel og aftagere omkring beskæftigelsessituationen for uddannelsens dimittender. Studieledelsen tager kontakt til dimittender ift. at få en kvalitativ belysning af hvilke barrierer, der er ift. at finde relevant beskæftigelse. Ligeledes kan studieledelsen tage kontakt til beskæftigelsessystemet (a-kasser, fagforeninger m.m.) ift. at få belyst dimittendledigheden. Hvis der over en 3-årig periode er problemer ift. dimittendbeskæftigelsen på en uddannelse, har fakultetsledelsen ansvaret for, i samarbejde med studieledelsen, at iværksætte handlinger i forhold hertil. Fakultets- og studieledelsen udarbejder sammen en handlingsplan til afhjælpning af ledighedsproblematikken, der for eksempel kan indeholde: Justering af uddannelsen kompetenceprofil og læringsmål ift. samfundsrelevans. Tilpasning af uddannelsens optag. Vurdering af det fortsatte behov for og relevans af uddannelsen. Fakultetsniveau Fakultetsledelsen forholder sig til de aggregerede ledighedstal for fakultetets uddannelser og igangsætter handlinger til at afhjælpe ledighedsproblematikker. Nøgletallet for dimittendbeskæftigelse vurderes ud fra følgende parametre: Sammenligning af det samlede beskæftigelsestal for fakultetets uddannelser med hovedområdet på landsplan. Hvis dimittendledigheden for fakultetets uddannelser er mere end dobbelt så høj som på landsplan, skal fakultetsledelsen forholde sig hertil. Side 3 af 6

4 Vurdering af den samlede ledighedsprocent er den objektivt set høj? Udvikling i fakultetets dimittendbeskæftigelsesprofil, herunder dimittendledigheden. Sammenligning med de foregående års data. Hvis dimittendledigheden i en 3-årig periode er stigende, uden at samme tendens er gældende på landsplan, skal fakultetsledelsen forholde sig hertil. Afdækning af årsager til dimittendledighed, hvis data har givet anledning hertil: Fakultetsledelsen indgår i en dialog med aftagerpanel og aftagere omkring beskæftigelsessituationen for fakultetets dimittender. Sammenlignende analyse med de øvrige fakulteter på Syddansk Universitet er der fællestræk ift. dimittendbeskæftigelse? Hvis der over en 3-årig periode er problemer ift. dimittendbeskæftigelsen på et eller flere fakulteter har universitetsledelsen, i samarbejde med fakultetsledelserne, ansvaret for at iværksætte handlinger, der kan afhjælpe beskæftigelsesproblematikker. Side 4 af 6

5 Bilag 2 Eksempler på dimittenddialog gennem alumneaktiviteter Formål En af Syddansk Universitets væsentlige platforme ift. dimittenddialog er kontakten til alumner fra både heltidsog deltidsuddannelser. Universitetets tilbud til alumner spænder bredt fra netværk over arrangementer til blogs, formidlet via trykte magasiner, elektroniske nyhedsmedier og sociale medier såsom LinkedIn og facebook. For universitetet handler alumnekontakten i høj grad om at kunne være i dialog med en væsentlig interessentgruppe om universitetets uddannelsers anvendelighed. For den enkelte alumne kan formålene være at holde sig opdateret med nyt fra forskningsfronten, få ny viden, følge netværk og forskningsprojekter, deltage i arrangementer og indgå samarbejder med universitetet. Muligheder Variationen inden for alumneaktiviteter kan være ganske stor. I den ene ende af spektret findes de brede og tværgående aktiviteter med alumner fra samtlige hovedområder som målgruppe, og i den anden ende de snævre arrangementer målrettet mod alumner inden for et enkelt fagfelt eller en enkelt uddannelses virkefelt. Formerne kan eksempelvis være karriereforedrag, konferencer, festligholdelse af dimission, fester generelt eller en kombination. Fælles for alle typer af alumnearrangementer er, at de giver mulighed for møder mellem alumner, fag/hovedområde/universitet og repræsentanter for universitetet med forskellige formål og muligheder: Alumner alumner: Alumner fag/hovedområde/universitet: Alumner repræsentanter for universitetet: Networking Mulighed for, at alumnerne på et givet niveau opretholder kontakten med deres fag og kan blive opdateret ift. nyeste viden på det faglige felt, ligesom fagfeltet får mulighed for at justere optikken på alumnernes arbejdsområder. Networking og universitetets mulighed for at få kvalitativ feedback på uddannelsernes anvendelighed på arbejdsmarkedet. Ofte ses det også, at nuværende studerende gives mulighed for at deltage af hensyn til inspiration og networking. Det typiske alumnearrangement tager afsæt i et antal seancer med interaktion mellem universitet og alumner. Ofte i form af en eller flere fagligt funderede sessioner med oplæg fra universitetsrepræsentanter og alumner med gensidig inspiration for øje. Derudover vil der ofte være stort fokus på sociale elementer især før og efter de faglige sessioner. I forbindelse med disse seancer vil der fra universitetets side være mulighed for enten i meget struktureret (fokusgruppelignende) form at drøfte specifikke emner med en udvalgt gruppe af alumner, der går på tværs af uddannelser eller hovedområder, eller i mere uformel form (kaffepauser eller socialt orienterede seancer) at modtage alumnernes umiddelbare respons i forhold til fag- og universitetsspecifikke emner af betydning for den fortsatte uddannelsesudvikling. Side 5 af 6

6 Opfølgning og dokumentation Formaliserede alumneaktiviteter skal tage afsæt i et velbeskrevet formål og en stillingtagen til, hvordan dette formål opnås samt dokumenteres. Dokumentationen kan have form af eksempelvis et notat med beskrivelse af aktiviteten, ansvarlig, antal deltagere, formål, udbytte og videre anvendelse af den opnåede viden, samt at det pågældende notat har været drøftet i det relevante forum (eksempelvis studienævn), og at drøftelsen og beslutninger fremgår af et mødereferat. Side 6 af 6

VIA Psykomotorikuddannelsen Kvalitetssikring og -udvikling

VIA Psykomotorikuddannelsen Kvalitetssikring og -udvikling Indhold Indledning og baggrund. 2 Vision og værdier.. 2 Formål med kvalitetssikringssystemet..3 Kvalitetsmål for uddannelsen. 3 Overblik over evaluering på uddannelsen.3 Behandling af resultater fra evalueringer.

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Masteruddannelse i journalistik Syddansk Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i journalistik Syddansk Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i journalistik Syddansk Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Når direktionens SUP foreligger i endelig udgave offentliggøres den eksternt og internt.

Når direktionens SUP foreligger i endelig udgave offentliggøres den eksternt og internt. Som led i det årlige kvalitetsarbejde udarbejder direktionen jf. UCSJ s kvalitetspolitik og strategi sin egen status og udviklingsplan (SUP). Den indeholder følgende: 1. Baggrunden for direktionens SUP

Læs mere

Masteruddannelse i ledelsesudvikling Copenhagen Business School. Genakkreditering 2013-1 opfølgning på betinget positiv akkreditering

Masteruddannelse i ledelsesudvikling Copenhagen Business School. Genakkreditering 2013-1 opfølgning på betinget positiv akkreditering Masteruddannelse i ledelsesudvikling Copenhagen Business School Genakkreditering 2013-1 opfølgning på betinget positiv akkreditering Genakkreditering, 2013-1 Publikationen er udgivet elektronisk på www.acedenmark.dk

Læs mere

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9 Kvalitetssystem for Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler har formuleret et kvalitetssystem bestående af lokal kvalitetspolitik og

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kinastudier. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse

Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Intern kvalitetssikring af hele uddannelser

Intern kvalitetssikring af hele uddannelser Intern kvalitetssikring af hele uddannelser En inspirationspjece baseret på udenlandske erfaringer Side 2 Akkreditering og ekstern Side kvalitetssikring 2 Danmarks i et Akkrediteringsinstitution internationalt

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i litteraturvidenskab

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Lotte Lynggaard-Johansen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, lotte.lynggaard-johansen@sund.ku.dk Positiv akkreditering af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19.

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i projektledelse. Akkrediteringsrådet

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i sygepleje Kandidatuddannelsen

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Handlingsplan 2003 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Handlingsplan 2003 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Handlingsplan 2003 2003 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Handlingsplan 2003 2003 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold Handlingsplan 2003 2003 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE INDEN FOR FINANS ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE INDEN FOR FINANS ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE INDEN FOR FINANS ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Professionsbacheloruddannelse inden for finans Erhvervsakademi

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i humanfysiologi. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Tilsyn i praksis - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Socialt Udviklingscenter SUS 2010 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Den

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere