L O K A L P L A N N R.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L O K A L P L A N N R."

Transkript

1 L O K A L P L A N N R. Facader og skilte i Vejle Midtby V E J L E K O M M U N E GIVE JELLING VEJLE Vejle midtby EGTVED BØRKOP Godkendt af Vejle Byråd den Offentligt bekendtgjort den

2

3 L O K A L P L A N O M R Å D E T LOKALPLAN NR Facader og skilte i Vejle Midtby Oversigtskort 1: Signaturforklaring: Eksisterende bebyggelse Lokalplanens afgrænsning Skel ifølge Det Digitale Matrikelkort (Kortet kan ikke bruges til opmåling) Oversigtskort med lokalplanens område 1: LOK ALPL AN NR LOKALPLANOMRÅDET 3

4 I N D H O L D side 6 REDEGØRELSE 6 Baggrund for lokalplanlægningen 6 Indledning 6 Lokalplanens område 6 Ansøgning om tilladelse 6 Eksisterende forhold 7 Lokalplanens indhold 7 Lokalplanens formål og områdets anvendelse 7 Byens tage 7 Midtby - bevaringsværdi 7 Facader og skilte 7 Anvendelse 8 Andre myndigheder og anden planlægning 8 Regionplan 8 Kommuneplanens hovedstruktur 8 Kommuneplanens rammebestemmelser Rammer Plan Arkitekturpolitik 9 Tilgængelighed 9 Kommuneatlas 9 Zoneforhold 9 Kystnærhedszonen 9 Forundersøgelse for miljøvurdering 12 BESTEMMELSER 12 1 Lokalplanens formål 13 2 Lokalplanens område og zonestatus 13 3 Områdets anvendelse 13 4 Facadeudtryk 17 5 Tage 19 6 Kviste 21 7 Vinduer 24 8 Døre, porte, trapper, altaner og knapper 26 9 Skilte Baldakiner og Markiser Farver Tekniske anlæg Ny bebyggelse Ubebyggede arealer Aflysning af lokalplan og byplanvedtægter Lokalplanens retsvirkninger KORTBILAG Kortbilag 1 Oversigtskort for hele lokalplanområdet Kortbilag 1A- 1C. Matrikelkort 38 Vedtagelsespåtegning Kortbilag 2 Kortbilag 3 Fremtidig forhold Planafgrænsninger JW- luftfoto copyright BILAG Bilag A: Matrikel og ejerlavsliste 4 LOKALPLAN NR. 1000

5 L Æ S E V E J L E D N I N G Læsevejledning til lokalplanen På denne side beskrives processen for lokalplanens udarbejdelse og retsvirkninger. Lokalplanen indledes med en redegørelse, der beskriver baggrunden for lokalplanlægningen. Derefter følger en beskrivelse af lokalplanens forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Endelig følger lokalplanens bestemmelser og sidst kortbilag. Lokalplanens varige retsvirkninger Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller anvendes efter planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Ad er vejledning til nærmere beskrivelse af bestemmelserne. Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold inden for lokalplanens område. En lokalplan kan f. eks. indeholde bestemmelser om, hvad et område skal anvendes til, hvordan vej- og stisystemet skal udformes, hvordan bebyggelsen skal placeres og udformes, hvor meget der må bygges, hvordan friarealerne skal indrettes og en lang række andre forhold. Lokalplanen kan være mere eller mindre detaljeret. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres efter en ny lokalplan. Efter 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når det er af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse. Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Hvorfor udarbejdes en lokalplan? I lov om planlægning er det bestemt, at der skal udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når man ønsker at gennemføre større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten er, at disse dispositioner får en hensigtsmæssig udformning og sammenhæng med anden planlægning og eksisterende bebyggelse. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvordan behandles en lokalplan? En lokalplan skal behandles efter lov om planlægning. Bl.a. skal borgerne kunne tage stilling til lokalplanen og komme med indsigelser og ændringsforslag. Efter indsigelsesfristens udløb skal byrådet tage endelig stilling til forslaget, herunder eventuelle indsigelser og ændringsforslag fra borgere og myndigheder. Disse kan medføre ændringer i forslaget. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, bekendtgøres dette i dagspressen, og herefter er lokalplanen bindende for grundejere inden for området. LOKALPLAN NR LÆSEVEJLEDNING 5

6 R E D E G Ø R E L S E BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN Indledning Baggrunden for lokalplanlægningen er et ønske fra Byrådet om at sikre midtbyens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Mange af Vejles ældre ejendomme gennemgår i disse år meget gennemgribende renoveringer. Byrådet finder det derfor netop nu vigtigt, at vi bliver opmærksomme på de kvaliteter disse ejendomme har og gennem planlægning at sikre en bevaring af disse kvaliteter, der ofte har baggrund i en håndværksmæssig tradition, vi sjældent finder i nyere byggeri. Vejle Kommune har i de senere år udgivet en række vejledninger, der tilsammen giver et godt arbejdsgrundlag på området. Vejledninger er netop, som ordet siger vejledende og er således ikke bindende for borgerne. Det er Byrådets ønske, at de erfaringer, der igennem årene er gjort med de nævnte vejledninger, nu skal danne baggrund for en lokalplan på området. Med denne lokalplan er det Byrådets hensigt, at tydeliggøre og samle, hvilke retningslinier man ønsker at fastholde omkring midtbyen. Det kan lade sig gøre, fordi en lokalplan skal tinglyses på de ejendomme, den gælder for, og dermed gør lokalplanens bestemmelser bindende for ejerne. Samtidig skal lokalplanen udsendes til offentlig debat, inden den kan vedtages endeligt. Overordnet kan lokalplanen bidrage til at sikre en bymidte, der på én gang er dynamisk, spændende, inspirerende, og som udstråler kvalitet. Ansøgning om tilladelse til nybygning eller renovering af eksisterende forhold. Ved nyopførelse af byggeri, ændringer eller renovering af eksisterende forhold på facaden, herunder farver og ændring i materialevalg, nyt tag, karnapper, kviste, udskiftning af døre og vinduer, eller opsætning af nye skilte eller belysning, skal der indhentes tilladelse fra kommunen. Ansøgningen om tilladelse skal indholde et relevant tegningsmateriale, der beskriver ændringen eller renoveringen. Ved facade- og skiltesager skal der fremsendes tegninger og evt. et fotografi af det eksisterende. Desuden skal det indeholde oplysninger om farver, materialer, evt. tekst på skilte, belysning, udførelse m.v. Lokalplanens område og zonestatus Lokalplanen omfatter størstedelen af Midtbyen i Vejle og ligger i byzone. Området er vist på oversigtskortet på kortbilag 1. Eksisterende forhold Vejle Midtby er udbygget over en lang årrække fra middelalderen og frem til i dag. På bakken omkring Kirketorvet er den middelalderlige gadestruktur stadig stort set intakt, selvom det kun er få bygninger, der er mere end 150 år gamle. Andre helstøbte kvarterer er Østbyen og Vestbyen, som er udbygget i perioden I årene er det især de store trafikanlæg og de store saneringer og byfornyelser, der har sat deres præg på bybilledet. Inden for lokalplanens afgrænsning supplerer planen andre eksisterende lokalplaner. Kun hvor denne lokalplan er i uoverensstemmelse med andre planer, erstatter lokalplanens bestemmelser de andre eksisterende lokalplaners bestemmelser. Se afsnittet aflysning. Vestbyen 6 LOKALPLAN NR. 1000

7 R E D E G Ø R E L S E LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanens formål og områdets anvendelse Byrådet lægger stor vægt på at sikre bevaringen af eksisterende bygninger og bymiljøer. Vejle Kommune har siden 1960 erne oplevet en voldsom udvikling, der ikke alene har betydet en mangedobling af byens areal, men også at mange bymiljøer, der i dag vil være at betragte som bevaringsværdige, er gået tabt. Så meget desto vigtigere er det, at sikre de værdier byen har og forsøge at hele de»sår«, som udviklingen har skabt. Det er en del af baggrunden for, at Vejle Kommune, som den første i landet vedtog en arkitekturpolitik. Med baggrund i en række lokalplaner for mindre dele af midtbyen, lokalplan nr. 20 for strøggaderne, en række vejledninger samt Byggeloven, har Vejle Kommune i en årrække udviklet en praksis for at stille krav til udformning af facader, skilte og andre elementer, der har betydning for oplevelsen af bybilledet i Vejle Midtby. I 2000 kom Vejle Kommuneatlas. Kommuneatlasset giver et godt overblik over, hvor de mest bevaringsværdige bygninger og bymiljøer findes. Denne lokalplan tager udgangspunkt i kommuneatlasset på flere måder. - Udpegningen af lokalplanens område. Her er der lagt vægt på kvarterer med særlige bymæssige kvaliteter. Byens Tage I Kommuneatlasset er der peget på de røde tegltage og de sorte skifertage, som noget af det der er med til at give Vejle karakter, idet byen også ses fra oven, dels fra bakkerne og dels fra Vejlefjordbroen. Der er derfor lagt op til en ret stram styring af tagformer og tagmaterialer for såvel eksisterende som ny bebyggelse. Midtbyen En del af lokalplanens bestemmelser knytter sig til bygninger, der i kommuneatlasset har fået vurderingen 1-6. Det er de bygninger, der i Plan 2012 er udpeget som bevaringsværdige, og som derfor ikke må fjernes uden at offentligheden har haft mulighed for at debattere det. Planen indeholder også bestemmelser for forskellige grupperinger indenfor alle bevaringsværdige huse med bevaringsværdi fra 1-9. Facader og skilte Lokalplanen indeholder også en række bestemmelser, der fastlægger størrelsen og udformning af skilte og markiser. Der er desuden bestemmelser om facade-farver, -beklædninger, -materialer og lignende. Formålet med disse bestemmelser er, at man skal kunne se og opleve husenes kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter. Det er ikke muligt, hvis der er dominerende skilte eller gennemgående markiser, der helt eller delvist skjuler detaljer og karakteristiske bygningstræk Anvendelse Et andet aspekt af det at have et godt bymiljø, er et levende handelsmiljø. Det var baggrunden for at Byrådet allerede i 1980 vedtog lokalplan nr. 20, der forbyder liberale erhverv (som f. eks. banker og ejendomsmæglere) og boliger i stueetagen i strøggaderne. Disse bestemmelser er videreført i denne lokalplan med de justeringer som følger af udviklingen og planer for området. Således er LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 7

8 R E D E G Ø R E L S E området, hvor disse bestemmelser gælder, udvidet som følge af planerne om gågade i Vestergade og åbning af åen under Dæmningen. Denne lokalplan fastlægger bestemmelser for den eksisterende bebyggelses ydre fremtræden og i et vist omfang for den fremtidige bebyggelse. Derimod fastlægger den ikke noget om omfang og placering af ny bebyggelse. Den kan derfor ikke bruges som plangrundlag for opførelse af ny bebyggelse. Ubebyggede arealer Lokalplanen indeholder bestemmelser, der skal sikre et godt udemiljø i gårdrummene. Det handler f. eks. om, at der ikke må oplagres varer og emballage udendørs. ANDRE MYNDIGHEDER OG ANDEN PLAN- LÆGNING Regionplan Ifølge regionplanen for Vejle Amt, er området udlagt til byzone og detailhandelsområde. Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanens mål og retningslinier. Kommuneplanens hovedstruktur Hovedstruktur for Trekantområdet Lokalplanen er i overensstemmelse med hovedstrukturen for Trekantområdet. Hovedstrukturen indeholder målsætninger om, at der skal ske byomdannelse og fortætning med respekt for det eksisterende miljø. Lokalplanen er med til at realisere denne målsætning. desuden, at Bykernen skal være præget af et inspirerende byliv. Handelsgaderne og butikker skal gøres smukkere og udvikle deres særlige karakter og stemning. Lokalplanens målsætning er at skabe muligheder for at bevare primært ældre og bevaringsværdige bygninger, samt at sikre bevarelsen af det eksisterende bymiljø, herunder et rigt og aktivt handelsmiljø med mange og forskelligartede butikker. Midtbyafgrænsningen, som vist på kortbilag 3, fastlægger indenfor hvilket område, der kan etableres større koncentrationer af butikker. Udenfor midtbyafgrænsningen kan der udelukkende etableres større butikker til lokalområdets daglige forsyning. Lokalplanens område strækker sig ud over midtbyafgrænsningen, og planens bestemmelser om anvendelse er derfor tilpasset det forhold. Lokalplanen omfatter rammeområder for både centerområder og boligområder samt områder til offentlige formål. Lokalplanen regulerer udelukkende anvendelsen detaljeret for handelsgaderne, hvor der er størst koncentration af butikker. For alle rammeområder er lokalplanen i overensstemmelse med Kommuneplanens rammebestemmelser. Lokalplanen dækker helt eller delvist følgende rammeområder: 1.1.O.3, 1.1.O.8, 1.1.O.13, 1.1.O.14, 1.1.B B.7, 1.1.B.10, 1.1.B.11, 1.1.B.15, 1.1.B.18, 1.1.C C.6, 1.1.C.9, 1.1.C.10 OG 1.1.C C.24 Rammeområderne kan ses på kortbilag 3 Kommuneplanens rammebestemmelser Rammer Plan 2012 Lokalplanen skal ses som en naturlig videreudvikling af Vejle Kommunes Arkitekturpolitik. Arkitekturpolitik Lokalplanen er et naturligt led i det fortsatte arbejde med arkitekturpolitikken, og medvirker til at opfylde målsætningerne i arkitekturpolitikken. Af visionerne i Kommuneplanen fremgår det Således er det et af målene for Midtbyen, at kom- 8 LOKALPLAN NR. 1000

9 R E D E G Ø R E L S E I flere af lokalplanens bestemmelser differentieres der mellem de forskellige bevaringsværdier. Der er for eksempel bestemmelser, der udelukkende gælder for bygninger med høj bevaringsværdi, eller fastlægger forskellige retningslinier alt efter bygningens bevaringsværdi. Kommuneatlasset opdateres løbende. Derfor kan bygninger, der renoveres eller ombygges, få en højere eller lavere bevaringsværdi ved den vurdering, der foretages efter færdiggørelsen. I det omfang, hvor der efter udarbejdelsen af Vejles Kommune Atlas er foretaget ændringer/ renoveringer/ombygninger uden forudgående ansøgning, vil der i forbindelse med fremtidige ansøgninger skulle foretages en revurdering af bevaringsværdien for ejendommen, inden ansøgningen kan behandles. Zoneforhold Lokalplanen ligger i byzone. Kystnærhedszone Lokalplanområdet ligger indenfor den kystnære del af byzonen efter Lov om planlægning. Lokalplanen giver dog ikke mulighed for opførelse af lokalplanpligtigt byggeri. Der er derfor ikke redegjort nærmere for konsekvenser for kystlandskabet. Forundersøgelse for miljøvurdering Der er foretaget en screening af forslag til lokalplan nr Facader og skilte i Vejle midtby i medfør af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af ). På baggrund af screeningen er det vurderet, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, hvorfor der ikke udarbejdes miljøvurdering. Konklusion Lokalplanen skønnes at have en uvæsentlig påvirkning af miljøet. Det vurderes, at der ikke skal udarbejdes en milmuneplanens rammebestemmelser følges op af mere detaljerede retningslinier for de enkelte områder i Midtbyen. Tilgængelighed I Vejle Kommune er der udarbejdet en handicapplan , der sætter fokus på hvilke mål og handlinger, der er vigtige inden for handicapområdet. Et vigtigt mål er Vejle kommunes ansvar for at sikre den fysiske tilgængelighed på gader og veje, til bygninger, fritidstilbud og mange andre steder, hvor også handicappede borgere bør kunne færdes uden hindringer. Kommuneatlas Der er udarbejdet et kommuneatlas for Vejle. Heri er alle bygninger opført før 1940 vurderet ud fra bevaringsværdi. Der er registreret ca bygninger. Skure og mindre bygninger er ikke registreret. Der er endvidere vurderet særligt værdifulde byog landskabstræk. Ved fremtidig planlægning, byggeri, byfornyelse og restaureringsarbejde skal der tages hensyn til vurderinger i kommuneatlasset. Det er muligt og vigtigt at bygge moderne og nutidig arkitektur, når det udføres under hensyn til og i samspil med omgivelserne. Her tænkes både på den omkringliggende bebyggelse, kvarteret, bydelen, landskabet og naturen. Kommuneatlasset har fastlagt en bevaringsværdi for den enkelte bygning på en karakterskala fra 1 til 9, hvor 1 er den bedste. Bevaringsværdierne er, for at give overskuelighed, inddelt i følgende kategorier: Høj bevaringsværdi, karaktererne 1-3, middel bevaringsværdi karaktererne 4-6 og lav bevaringsværdi karaktererne 7-9. Lokalplanen er med til at sikre disse bevaringsværdier, ved bl. a. at indeholde bestemmelser om, at bygninger ikke må nedrives eller ombygges uden Byrådets tilladelse. LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 9

10 R E D E G Ø R E L S E jøvurdering/miljørapport for lokalplanen. Lokalplanen tager udgangspunkt i de eksisterende forhold og har til hensigt at bevare midtbyens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, og sikre at mindre ny bebyggelse opføres i nutidig arkitektur, der dog er indpasset i den eksisterende arkitektur. Større byggerier kan ikke opføres efter denne lokalplan. Planen har således ingen påvirkning på miljøet. 10 LOKALPLAN NR. 1000

11 R E D E G Ø R E L S E LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 11

12 B E S T E M M E L S E R Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Kirketorvet Vejle Lokalplan nr Facader og skilte i Vejle Midtby Efter lov om planlægning (LBK nr af 20. oktober 2008) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er, - at sikre grundlaget for et fortsat levende og aktivt handelsmiljø i de centrale dele af Midtbyen, - at sikre et smukt og harmonisk bybillede, - at sikre og højne bybilledets arkitektoniske og kulturhistoriske kvalitet, - at bevare miljøer, bebyggelser, gaderum, gårdrum, pladser og grønne områder, - at sikre bevaringen af bygninger, der er vurderet bevaringsværdige, - at sikre bevaring af karakteristiske bygningsdetaljer som skorstenspiber, tårne, spir, gesimser m.v., - at nye tilbygninger eller bebyggelse i forbindelse med det eksisterende indpasses på harmonisk måde i bybilledet, - at sikre at skilte, markiser m.v. tilpasses bygningerne og fremstår som lplanens område og zonestatus en del af den arkitektoniske helhed. Udsnit fra gågaden 12 LOKALPLAN NR. 1000

13 B E S T E M M E L S E R 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanens område og beliggenhed er vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr., som ses på bilag A. 2.2 Lokalplanens område ligger i byzone. 3 Områdets anvendelse 3 Områdets anvendelse 3.1 Området indenfor midtbyafgrænsningen som vist på kortbilag 3, må anvendes til centerformål som butikker, kontorer, klinikker, liberale erhverv, konferencefaciliteter, hotel, restauranter, caféer, parkeringshus o.lign., boligformål og offentlige formål. I området udenfor midtbyafgrænsningen må der kun etableres butikker, såfremt der er tale om mindre butikker til lokalområdets daglige forsyning. 3.2 Stueetagen i bebyggelse mod gaden må gadestrækninger på Dæmningen, Kirkegade, Søndertorv, Nørrebrogade, dele af Vedelsgade, dele af Grønnegade, Flegborg og Orla Lehmannsgade, anvendes til butikker og kontorer, restauranter/ caféer og offentlige formål, som vist på kortbilag Stueetagen i bebyggelse mod gaden må gadestrækninger på Vestergade, Nørretorv, Nørregade, dele af Tønnesgade, dele af Grønnegade, Vissingsgade, Søndergade, må kun anvendes til butikker, caféer og restauranter, som vist på kortbilag Tagetager må kun anvendes til boliger og mindre erhverv og offentlige formål. Baghuse kan anvendes til boliger og mindre erhverv. 4 Facadeudtryk 4 Vej-, sti- og parkeringsforhold 4.1 Bebyggelse må ikke ændres, ombygges, eller nedrives uden byrådets tilladelse. Der må ikke opføres tilbygninger uden byrådets tilladelse. Ad. 3 Bestemmelsen skal sikre et levende og oplevelsesrigt handelsmiljø i strøggaderne. Den øvrige del af området, herunder etagerne over stueetagen i ovennævnte gader, må anvendes som angivet i andre gældende lokalplaner for de pågældende områder. Bestemmelsen har kun virkning på arealer, der ændrer anvendelse. LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 13

14 B E S T E M M E L S E R Ved behandling af ansøgninger tages udgangspunkt i nedenstående bestemmelser. Huse skal kunne opfattes som en konstruktiv helhed fra sokkel til tag. Ydermure skal være med mursten eller fremstå som pudsede eller vandskurede mure. Hvis bygningens facade ændres i forbindelse med anvendelsesændring Linier i facader Rytme i facader eller ombygning, skal vinduesrytme, materialevalg og detaljering følge husets oprindelige udtryk. Ombygning/ændring af facaden i stueetagen, skal følge facadeopdelingen i den øvrige facade, så bygningen fremstår som en harmonisk helhed. Den karaktergivende vandrette og/eller lodrette facadetakt skal respekteres. Butiksfacade md respekt for det oprindelige udtryk En bygning med helhed fra sokkel til tag Nyt byggeri der er tilpasset det eksisterende Markering af hjørnet v. hjørneskæring og spir/tårn 14 LOKALPLAN NR. 1000

15 B E S T E M M E L S E R Restaureret fabriksbygning Flot bevaret bindingsværkshus Der skal tilstræbes et samlet udtryk så tæt på bygningens oprindelige som muligt. Alle ændringer, der indebærer indgreb i bygningens konstruktion, betragtes som ombygning. Pudsning eller vandskuring af eksisterende bygninger er kun tilladt, hvis det kan påvises at være i overensstemmelse med husets oprindelige arkitektur. Facadebeklædning, der ikke kan påvises at svare til bygningens oprindelige materialevalg, må ikke bruges. Eksempelvis kan en skalmuring af ældre ejendomme ikke godkendes. Facaden skal have en åben karakter mod gaden. Større flader uden åbninger i form af vinduer eller døre skal undgås. Forretningsfacader må ikke strække sig ud over forretningens egen del af facaden. Forretningsfacader må ikke føres ubrudt på tværs af to selvstændige bygninger eller på tværs af facadens hovedinddeling. Adgang til bygningen skal ske fra gaden. Ombygninger af facader skal udføres med materialer, der passer til den eksisterende bygning. På ældre bygninger hører naturlige materialer som tegl, træ, kalk, granit, sandsten, zink og kobber til. Stål og beton kan benyttes i mindre omfang, mens plastik og lignende materialer ikke passer ind. Ad. 4 En pudset eller vandskuret facade kræver vedligeholdelse. Bl.a. derfor er det en dårlig idé, at pudse eller vandskure et hus, hvis muren er i rimelig god stand. Hvis muren er snavset, og fugerne er løse, er det det bedre, at få muren omfuget og afrenset. Ved en vandskuret eller pudset facade, er kalkning den metode, der giver den mest levende overflade, og hvis den underliggende mørtel egner sig til det, er det også en billig og rimelig holdbar behandling. Kalken kan blandes med forskellige naturlige farvestoffer. LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 15

16 B E S T E M M E L S E R Tilbygninger 4.2 Tilbygninger, herunder trappetårne, elevatortårne, inddækning af altaner og lign., må kun opføres, hvis de kan tilpasses den eksisterende bygning uden at virke dominerende. De skal udføres i overensstemmelse med bygningens oprindelige materialer og udseende. Mindre konstruktioner i træ kan tillades, hvis de males med dækkende maling i samme farve som vinduer og døre. Tagetager og baghuse Tagetager, sidebygninger og baghuse, der ændrer anvendelse eller inddrages til selvstændig beboelse, skal bevares og vedligeholdes i det oprindelige udtryk, farve og materialevalg. Ved en fuldstændig ombygning og/eller tilbygning skal det fremtidige udtryk tilpasses den eksisterende bebyggelse og områdets karakter med hensyn til højder, proportioner, materialer, vinduesformater, taghældning, detaljer og lign. Ved ombygning af eksisterende sidebygninger og baghuse, skal der udarbejdes en samlet plan for hele ejendommen, således at både Harmoniske gårdrum med fin ældre belægning tilpasset huset Levende og varieret gårdmiljø Fint bevaret baghus med fastholdelse af oprindelig bygningsdetaljer 16 LOKALPLAN NR. 1000

17 B E S T E M M E L S E R bygninger, opholdsarealer, parkering m.v. fremstår harmonisk og sammenhængende. Nye altaner og kviste skal højne bygningens arkitektoniske udtryk gennem proportioner, placering og materialevalg. Bygningsdetaljer På bygninger med bevaringsværdi 1-6 skal skorstenspiber, tårne, spir, kviste, karnapper, altaner og andre mindre bygningsdele bevares eller retableres som oprindeligt udført, hvis de er en del af bygningens oprindelige arkitektur. Gesimser og andre detaljer på bygningen skal bevares, og må ikke dækkes af skilte eller andet. Eksempler på detaljer 5 Tage 5.1 Den oprindelige tagform skal bevares. Det betyder blandt andet, at der ikke må etableres udhæng, hvis det ikke er i overensstemmelse med husets oprindelige arkitektur, ligesom opskalkning af tagfod og andre særtræk skal bevares. LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 17

18 B E S T E M M E L S E R Glaseret tegl er kun tilladt, hvis ejeren kan sandsynliggøre, at det er det oprindelige tagmateriale. Tilsvarende er gældende for teglfarven samt anvendelsen af falstagsten. 5.2 Til tagbeklædning på bevaringsværdige bygninger, må kun anvendes rød vingetegl eller skifer. På bygninger med en bevaringsværdi 1-6, der oprindeligt er opført med tegltag, må kun anvendes rød vingetegl. Eksempel på opskalkning af tagfod (Svajfet tag) Mansardtag med hjørnemarkering Klassicistisk bygning der igså oprindelig har haft glaseret tegltag Byhus med klassisk rød vingetegl Ad. 5.2 En bygning bør som hovedregel altid have det oprindelige tagmateriale. Stålplader, betontagsten og andre produkter som overfladisk ligner tegl, men som ikke har det liv, som et naturmateriale som tegl har, kan ikke godkendes. Tegl ændrer udseende med tiden, men det er naturligt og forringer ikke funktionen. Glaserede tegl er normalt ikke det oprindelige materialevalg på almindelige byhuse og villaer. Taget bliver let alt for dominerende på grund af den mørke farve og refleksionen fra tagfladen. Engoberede * tegl ligestilles i denne lokalplan med glaserede tegl. Sedum er nøjsomme planter, der er særligt egnede til at vokse på tage, der er bygget til det, og planterne kræver ikke vanding eller anden pasning. * Engoberede teglen har fået en overfladebehandling, så den fremstår mat og uden reflekser, og er smudsafvisende. 18 LOKALPLAN NR. 1000

19 B E S T E M M E L S E R På bygninger med bevaringsværdi 1-3, der oprindeligt er opført med tag i naturskifer, må kun anvendes naturskifer. På bygninger med bevaringsværdi 4-6, der oprindeligt er opført med tag i naturskifer, kan både natur- og eternit-skifer anvendes. For bygninger med bevaringsværdi 7-9 vil der blive tale om en konkret vurdering, der tager udgangspunkt i bygningens samlede udtryk og det oprindelige tagmateriale. Til beklædning af flade tage på udhuse o.lign. kan anvendes sort tagpap. Sådanne tage skal dog i videst muligt omfang beplantes med sedum. 5.3 Tagterrasser kan kun accepteres, hvor de kan tilpasses bygningen og bybilledet i øvrigt og kan indgå som en naturlig del af det eksisterende i både materiale og udtryk. 5.4 Tagrender og nedløb skal udføres i zink, kobber eller rustfrit stål. 6 Kviste 6 Miljøforhold11.1 Ved renovering eller udskiftning af kviste, skal de bevares i de oprindelige dimensioner og materialer. 6.1 Ved renovering eller udskiftning af kviste, skal de bevares i de oprin- Eksempel på kviste med fine proportioner (Slanke funkler) Moderne kvist med buet spejl Ad 6.1 Det er vigtigt at fastholde bygningers oprindelige udtryk specielt til gadesiden, hvor bygningen indgår som en del af det offentlige rum. På bygninger, hvor gårdsiden ikke er en del af det offentlige rum, kan der efter en konkret vurdering være mulighed for mindre justeringer i forhold til placering, udformning og evt. omfang. Glas i kvistenes flunke kan som udgangspunkt ikke vurderes som en del af facadens oprindelige udtryk. Det er dog flere steder set udført med respekt for husets stil og udtryk. Det vil derfor her handle om en konkret vurdering ud fra en meget præcis beskrivelse fra ansøger i hvert enkelt tilfælde. Der gøres opmærksom på, at ved accept af kviste over mansarden kan krav i forbindelse med brandtekniske forhold ikke dermed fraviges. LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 19

20 B E S T E M M E L S E R delige dimensioner og materialer. Nye kviste skal udformes, så de har en harmonisk størrelse i forhold til taget. Kviste skal med hensyn til form og materialer svare til husets arkitektur. Kvistene skal følge den øvrige facades rytme. Maksimalt en tredjedel Halvbuekvist Afvalmet rytterkvist Københavnerkvist Rytterkvist spejl Gesims Taskekvist Front Flunk Københavnerkvist 20 LOKALPLAN NR. 1000

21 B E S T E M M E L S E R Moderne kvist Moderne fortolkning af kviste af tagfladens længde må optages af kviste. Kviste over mansarden kan ikke godkendes. I særlige tilfælde kan kviste over mansarden mod gårdsiden accepteres, såfremt de i udtryk og materiale vurderes at understøtte eller højne bygningens samlede udtryk og arkitektur. Nye kvistes flunke (sider) og front skal beklædes med zink, træ eller kobber, og skal svare til det materialevalg en oprindelig kvist på bygningen ville have haft. Flunkene skal tilpasses kvistens øvrige proportioner, og må maksimalt være 12 cm brede i kvistfronten. Tagbelægningen på kviste skal tilpasses bygningen og taget i materialer og udtryk. Der skelnes mellem frontkviste og almindelige kviste. Frontkviste må ikke bygges på huse, hvor de ikke er en del af den oprindelige arkitektur. Almindelige kviste kan enten være taskekviste eller tagkviste. Nye kviste skal som udgangspunkt udformes som tagkviste med sadeltag eller buet tag. (Se skitser af kviste på forgående side). 7 Vinduer udsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 7.1 Nye vinduer i bygninger med høj bevaringsværdi 1-3 i kommuneatlas, hvor de oprindelige vinduer er opsprossede, skal udføres i træ og med enkelt lag glas og med kitfals. Disse vinduer kan suppleres med koblede rammer eller forsatsruder. Vinduer i bygninger med bevaringsværdi 4-6 i kommuneatlas (undtagen i butiksvinduer i stueplan) skal udføres i træ og males med dækkende maling. Øvrige vinduer i bygninger med bevaringsværdi ad.7 I stueplan skal det vurderes om udadgående vinduer er muligt af hensyn tis færdslen på fortovet. Ved udskiftning af vinduer bør alle vinduer i facaden udskiftes på en gang uanset om der er flere ejere. Hvis det ikke er muligt, skal der ligge en samlet og af alle ejere godkendt plan for den fremtidige udskiftning. LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 21

22 B E S T E M M E L S E R 7-9 skal udføres i træ eller træ-alu. På bygninger med bevaringsværdi 1-6 skal bundglaslister udføres i samme farve som resten af vinduet. Vinduer skal i princippet have samme størrelse sprosseopdeling og sprosseudformning som de vinduer, der oprindeligt har været i brugt i bygningen. Vinduerne skal som udgangspunkt fremstå hvide. Andre farver kan accepteres, hvis ejeren kan sandsynliggøre, at der er tale om den oprindelige farve på vinduerne. Etfags Tofags Trefags Palævindue Tofags bondevindue Trefags danebrogsvindue Vinduer skal i udformning følge husets arkitektur og husets etageopdeling. Vinduespartier i facaden, der går over flere etager, er ikke tilladt i bestående eller bevaringsværdige bygninger. Som hovedregel skal vinduer - bortset fra butiksvinduer - være opluk- 22 LOKALPLAN NR. 1000

23 B E S T E M M E L S E R Vinduet er udført med buet overkarm Palævinduer med pudset vinduesindfatning kelige og sidehængte. Vinduer skal åbne på en måde, der svarer til dets fagopdeling. Eksempelvis skal dannebrogsvinduer have fire sidehængte rammer. Krumme vinduer, som de findes i karnapper og tårne, skal bevares eller udskiftes med nye krumme vinduer. I øvrige vinduer må der ikke bruges farvet eller buet (konkavt) glas. Vinduer skal tilpasses de eksisterende murhuller, hvis disse er oprindelige. Dette gælder også, hvis overkarmen er buet. 7.2 Udstillingsvinduer og vinduer i restauranter, caféer butikker m.v. må ikke blændes eller tilklæbes med ikke gennemskinnelig folie. Der kan anvendes gennemskinnelig folie på max. 20 % af det enkelte vindues glasareal. Øvrige vinduer må afblændes med højst 20 % af det enkelte vindues glasareal. Butiksvinduer i stueplan skal være tilpasset husets arkitektur og under hensyn til en god helhedsvirkning med omgivelserne. Butiksvinduer skal udføres i træ eller alu. Rammerne skal være profilerede og må ikke være mere end 50 mm brede. Eventuelle sprosser må ikke være mere end 42 mm brede. LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 23

24 B E S T E M M E L S E R 7.3 Tagvinduer må etableres mod gårdrum. Tagvinduer må kun etableres mod vej, hvis det vurderes, at der kan etableres kviste eller opnås tilstrækkelige lysforhold på anden vis. Tagvinduer skal i omfang og placering tilpasses tagets størrelse og må højst udgøre en tiendedel af tagfladens areal. På bygninger med bevaringsværdi 1-3 i kommuneatlas, må der, hvor det ikke er muligt at etablere kviste, kun isættes såkaldte fredningsvinduer. Rytterlys På bygninger med bevaringsværdi 1-6 kan der ikke etableres rytterlys. På øvrige bygninger skal rytterlys tilpasses bygningens arkitektur i udformning, placering og omgang, så bygningen fremstår som en helhed. 8 Døre, porte, trapper, altaner og kanapper 9 Ubebyggede arealer 8.1 Oprindelige døre og porte skal så vidt muligt bevares. Eksempler på fine, velbevarede og oprindelige fyldningsdøre Døre skal udføres i træ som fyldningsdøre og males med dækkende maling. Butiksdøre kan udføres i træ, alu eller glas. Nye døre og porte, der erstatter eksisterende, skal udføres, så de svarer til de oprindelige og skal udformes i overensstemmelse med husets karakter og oprindelige arkitektur. 24 LOKALPLAN NR. 1000

25 B E S T E M M E L S E R Eksempel på eksisterende velbevarede og moderne nyfortolkninger af porte Døre må ikke blændes. I stedet kan de erstattes af et vindue, der passer i husets facaderytme. Trappe, gelænder og andre bygningsdele, der har sammenhæng med døre, skal fjernes samtidig med ændringen (se dog 8.2). Eksempel på fine detaljer omkring trapper og altaner på Trappe, gelænder og altan 8.2 Udvendige, bevaringsværdige trapper og gelændere, typisk i granit og smedejern, skal vedligeholdes og bevares. Er det umuligt pga. bygningsdelens stand eller andet at bevare det oprindelige, skal nyt og tilsvarende erstatte dette. 8.3 Bevaringsværdige altaner og karnapper skal vedligeholdes og bevares. Er det umuligt pga. bygningsdelens stand eller andet at bevare det oprindelige, skal nyt og tilsvarende erstatte dette. Altaner Ved etablering af nye altaner skal disse tilpasses bygningens arkitektur, i antal, størrelse, placering og udformning, så bygningen fortsat fremstår harmonisk. Altaner skal udføres med plan underside (lukket bund). LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 25

26 11 Servitutt B E S T E M M E L S E R 9 Skilte 9.1 Opsætning af skilte og anden reklame må kun ske med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Skiltning skal følge opdelingen af vinduer, døre og porte, så huset opleves som en helhed fra sokkel til tag. Skiltning skal i omfang begrænses til det nødvendige. Alle skilte skal i form, farve og størrelse tilpasses husets skala, så bygningens udtryk respekteres. Skilte skal samordnes med nabobutikkers skilte, så der opnås en god helhedsvirkning. Skilte må ikke dække over bygningsdetaljer som gesimser, bånd, indfatninger og lignende. Tekst på skilte må kun indeholde navn, branche, symboler eller logoer. Mærkevareskilte må ikke bruges, undtagen i situationer hvor virksomheden udelukkende forhandler et bestemt mærke. Stilladsreklamer, der indgår som en naturlig del af stilladset i forbindelse med et konkret byggearbejde og har meget midlertidig karakter, kan godkendes, hvis det kan opsættes uden at genere trafikken i området, og i øvrigt ikke er til fare eller ulempe. Stilladsreklamer må ikke være belyst. Stilladsreklamer skal i lighed med al anden skiltning godkendes inden opsætning. Ad 9. Enkelte ejendomme indenfor lokalplanens område er i kraft af deres funktion/indhold udpeget som betydningsfulde seværdigheder. Ejendommene er dermed omfattet af Vejdirektoratets regler og vilkår for skiltning. Behandlingen af ansøgninger om skiltning på og ved de ejendomme, vil med baggrund i Vejdirektoratets udpegning bero på en konkret vurdering af den samlede skiltning og dennes indpasning i bybilledet. I vurderingen af de enkelte skiltesager tages der udgangspunkt i den enkelte bygnings udtryk og arkitektur. Det vil derfor i helt specielle tilfælde være muligt med flere og meget små facadeskilte, hvis det er med til at understrege bygningens arkitektur. I vurderingen af en konkret skiltesag indgår også helhedsvirkningen i forhold til de omkringliggende ejendomme. På hjørneejendomme vil det ofte være muligt at få godkendt 2 facadeskilte og 2 udhængsskilte. En diskret belysning af enkelte bygningsdele i stueplan kan indgå i en samlet ansøgning om skiltning på en ejendom. Belysningen skal i så fald understrege og fremhæve bygningens særkende og arkitektur. Godkendelse sker efter en konkret vurdering. 26 LOKALPLAN NR. 1000

27 B E S T E M M E L S E R Eksempel på udhængsskilte Eksempel på skilte med enkeltstående bogstaver Eksempel på skilte som er malet på facaden 9.2 Der må udelukkende opsættes facadeskilte og udhængsskilte i umiddelbar forbindelse med ejendommens stueplan. Der kan kun godkendes henholdsvis 1 facade- og 1 udhængsskilt pr. butik og på den enkelte bygning. Facadeskilte må kun udføres som enkeltstående bogstaver. Højden på bogstaverne skal tilpasses den mulige placering og det samlede facadeudtryk, og kan maksimalt være 30 cm høje. Skiltebånd eller skilteplader kan ikke godkendes. Folieskiltning i vinduer i stueplan kan godkendes som alternativ til facadeskiltet. Folieskiltning skal udføres som enkeltstående bogstaver. LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 27

28 B E S T E M M E L S E R Folieskiltning vil bero på en konkret vurdering, men vil tage udgangspunkt i bestemmelserne om facadeskiltning. Udhængsskilte må max. have en størrelse på 0,3 m², og må max. have en dybde på 8 cm. Udhængsskilte må maksimalt gå 1,0 m ud fra facaden og må ikke fremstå som en samlet lysende flade, og kun teksten eller logo må være belyst. Udhængsskilte skal som udgangspunkt placeres 1,0 m fra naboejendommen. Ved mindre afstande skal skiltningen vurderes i forhold til naboejendommen, således at der opnås en helhed i facaderne ligesom skiltningen ikke må være til gene for naboejendommen og skiltningen på denne. Udhængsskilte skal følge byggelovens bestemmelser om højde og afstand til vej, terræn m.v. 9.3 Firmaer over stueetagen må kun benytte henvisningsskilte. Henvisningsskilte skal placeres på bygningen ved indgangen i gadeplan og skal i størrelse tilpasses bygningen, dog ikke større end 0,25 m². Såfremt der er flere henvisningsskilte på samme ejendom, skal disse internt samordnes. Skiltning i selvstændige lejemål på 1. og 2. sal kan udelukkende udføres som folie på vinduerne med enkeltstående bogstaver i farver og udtryk, der er tilpasset vinduet og bygningen som helhed. Folieskiltningen skal placeres i bunden af vinduet og må maksimalt have en højde på 10 cm. Udskiftelige skilte (såkaldte billboards) placeret på bygningen er ikke tilladt. Der må generelt ikke på en ejendom skiltes for andet end de butikker/lejemål, der findes i ejendommen. 9.4 Der må ikke opsættes udhængsskabe og lign. på facaden. I forbindelse med restauranter o. l. kan byrådet dog tillade et enkelt udhængsskab. Udhængsskabet må ikke være større end 40 x 60 x 5 cm og skal tilpasses bygningens detaljer og udtryk i udformning og materialevalg. Udhængsskabe skal placeres i umiddelbar forbindelse med indgangen. 9.5 I de dele af Vestergade, Nørregade, Søndergade, Vissingsgade, Flegmade, Orlalehmannsgade, Søndertorv, Sønderbrogade, Dæmningen, Kirkegade, Kirketorvet, Rådhustorvet, Grønnegade, Nørregade, der er vist med signaturer på kortbilag 2, må der ikke opsættes postkasser på facaden, men skal integreres i facaden. 28 LOKALPLAN NR. 1000

29 B E S T E M M E L S E R 9.6 Lysarmaturkasser, lysbånd og lignende må ikke opsættes. Opsætning af lysaviser, skilte med skiftende tekster og andet bevægeligt lys kan ikke godkendes. Der må ikke bruges blændende lamper på skilte. Belysning må ikke lyse på andet end butikkens skiltning. Belysning og lyskilde skal i størrelse og omfang (antal) begrænses mest muligt. Bevægeligt lys er ikke tilladt. 9.7 På alle ejendomme indenfor lokalplanens område, må der ikke opstilles fritstående søjleskilte/ pyloner. 9.8 Flagstænger til reklameflagning må ikke opsættes. 9.9 Flag, bannere og vimpler må ikke opsættes Alle tilladelser til skilte kan gøres tidsbegrænsede. 10 Baldakiner og markiser 13 Tilladelser fra andre myndigheder(u) Baldakiner og markiser 10.1 Faste baldakiner må ikke bruges. Hvis det er i overensstemmelse med husets karakter kan et mindre udhængstag, der begrænser sig til bredden på butiksdøren, dog godkendes. Udhængstaget skal tilpasses bygningens arkitektur og materialevalg. Markiser skal tilpasses husets opdelinger, vinduesformater og døre. Hver enkelt markise skal i udstrækning begrænses til ét vindue eller markisers udstrækning skal begrænses til lysningen i det enkelte vinduesparti/dør. Markiser der følger vinduerne og dørenes afgrænsning LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 29

30 B E S T E M M E L S E R Markiser skal kunne rulles ind efter forretningstids ophør. Markiser skal i udformning og farvevalg tilpasses husets arkitektur. Markiser skal udføres af lærred. Markiser skal være ensfarvede og ikke reflekterende og må ikke være påtrykt reklamer. Tekst på markise kan tillades i begrænset omfang, hvis det er eneste skiltemulighed. Markise der følger facadens rytme/ opdeling I gader med kørebaner og fortov skal markiser holde en afstand på min. 1,0 m fra kanten af kørebanen (forkant fortov). For ejendomme, der er omfattet af Vejle Kommunes gågade regulativ, skal regulativets bestemmelser ligeledes følges. Markisens underkant skal være mindst 2,5 m over fortovet (terræn). Markisens forkant skal være minimum 1,0 m fra kantstenen og udfaldet må ikke overstige 2,0 m. Alle tilladelser til markiser kan gøres tidsbegrænsede. 11 Farver 14 Lokalplanens retsvirkninger 11.1 Ændring af farve på facader, vinduer, døre, porte m. v. skal godkendes af Vejle Kommune. Ad Ved farvesætning af facaden skal der tages udgangspunkt i facadens karakter og detaljer, og valg af farver skal være med til at fremhæve facadens detaljer. Gavlmalerier kan, hvis de passer til omgivelserne og har kvalitet, være en god udnyttelse af en blind gavl. Andre muligheder er beplantning med selvhæftende planter eller en sort farve, som der er tradition for i Vejle. 30 LOKALPLAN NR. 1000

31 B E S T E M M E L S E R Der må kun anvendes farver, der er tilpasset bygningens arkitektur samt gadebilledet i øvrigt. Gesimsbånd og andre detaljer på facaden skal males i en anden nuance eller farve end selve facadevæggen. Gavlmalerier skal godkendes i hvert enkelt tilfælde, og må ikke fremstå som reklamer. Gavlmalerier kan derfor kun udformes som kunstnerisk udsmykning. Farvesætning med baggrund i de oprindelige/ tidstypiske facadefarver Nutidig farvesætning af side og bagbygninger Nutidig og indbyrdes afstemt farvesætning mod torveplads 12 Tekniske anlæg 12.1 Alle tekniske/ elektroniske installationer (herunder dørtelefoner, videokameraer og lign.) skal fremstå som en integreret del af husets udtryk. Synlige kabelføringer på facaden kan ikke godkendes. Ad Hvis der er eksisterende skorstenspiber, der ikke er i brug, kan disse anvendes til fremføring af afkastrør. At en tilladelse kan gøres tidsbegrænset vil ofte være i forbindelse med, at der etableres en ny funktion i en eksisterende ejendom. Der vil derfor kunne stilles krav om, at anlægget skal fjernes, når det ikke længere er et krav i forbindelse med husets funktion. LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 31

32 B E S T E M M E L S E R Ventilationsanlæg, kompressorer til køleanlæg, rør til afkast/aftræk eller dele heraf må ikke opsættes udvendigt på bygningers facader eller tagflader. Bygninger skal udformes sådan, at der er plads til de nødvendige anlæg inde i bygningskroppen. Hvis det i en eksisterende bygning ikke er muligt at placere sådanne anlæg i bygningen, skal installationen inddækkes i overensstemmelse med hovedbygningens arkitektur. Hætter til luftindtag og afkast fra ventilation skal i omfang, udformning og placering godkendes sammen med bygningens facader og tag. Afkast og lignende skal gives en arkitektonisk bearbejdning og skal placeres i tagryggen. Hvis det er nødvendigt at have flere afkast, skal de placeres symmetrisk på bygningen. Eksempel på ventilation der er tilpasset bygningen Parabolantenner må ikke placeres, så de er synlige fra gaden. Parabolantenner må kun opsættes i det omfang, det kan begrundes i hensynet til den fri adgang til informationer. Hvis de ønskede signaler kan nedtages via kabel, må der ikke opsættes parabolantenner. Alle tilladelser til tekniske anlæg kan gøres tidsbegrænsede Der må kun opsættes mobilantenner på eksisterende bygninger og konstruktioner i overensstemmelse med Administrationspraksis og vejledning for opsætning af mobilantenner og master i Vejle Kommune 32 LOKALPLAN NR. 1000

33 B E S T E M M E L S E R og efter særskilt godkendelse fra Teknisk Forvaltning i hvert enkelt tilfælde. Der må ikke opsættes synlige mobilantenner på bygningsfacader mod gågadesystemet eller på bevaringsværdige bygninger i kategorien Ny bebyggelse 13.1 Mindre bebyggelser, der ikke kræver lokalplan, skal overholde alle bestemmelser i denne lokalplan, som ikke udtrykkeligt er begrænset til at gælde eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse, der kræver lokalplan, kan ikke opføres efter denne lokalplan. Ny bebyggelse skal have en ydre udformning og fremtræden, herunder materiale og farveholdning, så der skabes en god helhedsvirkning i området. Der skal lægges vægt på en arkitektonisk fremtræden, der tilfører området nye kvaliteter. Bygningens længde skal tilpasses de øvrige bygninger i gaden, og hvis den strækker sig over flere grunde, skal skellene afspejle sig i facade og tagflade. Bygningen skal kunne opfattes som en konstruktiv helhed fra sokkel til kip En bygning skal opdeles i facaden, så den svarer til den sammenhæng, som den indpasses i, med hensyn til højde, proportioner, materialer, vinduesformater, taghældning, detaljer, og lignende. Facader skal flugte med den omkringliggende bebyggelse. Ad 13 Det er kommunen, der vurderer, om en ny bebyggelse kræver lokalplan. Planloven siger, at der skal laves en ny lokalplan ved større byggearbejder. Indretning af en større bebyggelse til et andet formål kan også kræve lokalplan. Ved nybyggeri eller væsentlige ombygninger bør der tages hensyn til de omkringliggende facaders udformning. De vandrette linier (defineret ved de enkelte bygningsdele) bør inddrages i projekteringen af de nye facader, så linierne optages eller formidler en overgang mellem bygninger. Overvejelser omkring de tilstødende facaders rytme og overordnede proportioner kan ligeledes medvirke til at skabe en helstøbt og harmonisk facaderække. Ad 13.2 Facader skal have en åben karakter og må derfor ikke fremstå uden åbninger i form af vinduer og døre, Der skal skabes sammenhæng mellem såvel de enkelte etager i bygningen som med den omkringliggende bebyggelse og hvad der må betragtes som sædvanligt for området. LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 33

34 B E S T E M M E L S E R Facader skal have en åben karakter mod gaden. Større flader uden åbninger i form af vinduer eller døre skal undgås. Stueetagerne skal udformes i sammenhæng med området, den omkringliggende bebyggelse og overliggende etager. Butiksfacader i stueplan skal i sin opdeling danne sammenhæng med de overliggende etager. Der må ikke etableres glasfacade i hele bygningens bredde. Ydermure skal være tegl eller fremstå som pudsede eller vandskurede mure. Enkelte facadepartier kan udføres i eksempelvis træ eller zink, hvis dette understøtter bygningens arkitektoniske udtryk. På større gavlpartier må der plantes klatreplanter, som kan dække murfladen Tagmaterialer kan være rød vingetegl, forpatineret zink med stående false, natur- og eternitskifer. Glaserede eller engoberede tegl kan ikke godkendes Bebyggelse skal tilpasses terrænet. Der skal være hovedadgang til ejendommen fra gaden. Indgangen skal markeres og indgå i facadens arkitektur. I stueetager. der anvendes til bolig, skal gulvet ligge min. 1 m over terræn. Dette skal samtidig synliggøres på facaden. Krav om tilgængelighed kan ikke dermed fraviges Garager, carporte og udhuse skal i omfang og udseende tilpasses områdets og eksisterende bygningers karakter. Facader og tagflader skal i materialer og udtryk udformes som øvrige bygninger på ejendommen. Spændende og frodig gårdanlæg 34 LOKALPLAN NR. 1000

35 B E S T E M M E L S E R 14 Ubebyggede arealer 14.1 Ubebyggede arealer, herunder gårdrum, skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et udseende, så de arkitektonisk fremstår som pæne anlæg. Der skal anvendes materialer, der samlet skaber høj arkitektonisk kvalitet Hegn, hegnsmure, låger og lignende skal have et bymæssigt udtryk og tilpasses det visuelle miljø, de opsættes/opføres i. Flethegn og lignende må ikke opsættes Oplag af varer og emballage må ikke finde sted udendørs. Affaldscontainere, cykler m. v. skal afskærmes med indhegninger, der passer til de omkringliggende bygningers udtryk Ramper til kørestole o. l. skal etableres inde i bygningen. Ramper må dog gå op til 20 cm udenfor facaden på egen grund Gårdrum må ikke uden byrådets særlige tilladelse sammenlægges. Hvis gårdrum sammenlægges, skal det ske på en sådan måde. at den oprindelige ejendomsstruktur fortsat kan opfattes. 15 Aflysning af lokalplan og byplanvedtægt 15.1 Lokalplan nr. 20 ophæves. Nedenstående lokalplaner ophæves følgende bestemmelser: Lokalplan nr. der aflyses , 5.9, 5.10, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, , 6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, , 6.10, , 7.3, 7.4, 7.5, , 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, , 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, , 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, , 6.2, 6.3, 6.4, , 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, , 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, , 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, , 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 7.1, , 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, , 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 7.1 LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 35

36 B E S T E M M E L S E R , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6,10, 6.11, 6.12, 6.13, 7.1, 7.3, , 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 7.1, , 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.3, , 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.1, 7.3, , 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.9, 8.2, 8.4, , 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.9, 8.1, 8.2, , 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.9, 8.1, ,.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 8.3, , 7.2, 7.3, 7.4, 7.8, 7.9, 8.1, , 7.2, 7.3, 7.4, , 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.8, 7.9, 8.1, 8.2, , 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, , 7.14, 7.15, , 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, , 9.6, 9.7, 9.8, , 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.6, Alle andre lokalplaner og byplanvedtægter er fortsat gældende, i det omfang de ikke strider mod denne lokalplan. 16 Lokalplanens retsvirkninger 16.1 Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i Lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Ad 15.2 I det tilfælde, hvor en ejendom både er omfattet af denne lokalplan og en anden lokalplan, gælder bestemmelsen i denne lokalplan forud for den anden lokalplan. 36 LOKALPLAN NR. 1000

37 V E D T A G E L S E S P Å T E G N I N G 16.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Private tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Lokalplanforslaget er vedtaget af Vejle byråd, den I henhold til 27 i lov om planlægningen er foranstående lokalplan endeligt vedtaget af Vejle byråd, den LOKALPLAN NR VEDTAGELSESPÅTEGNING 37

38 Bilag A Matrikelnr. og ejerlav 3a Engene, Vejle Jorder 3b Engene, Vejle Jorder 3c Engene, Vejle Jorder 3d Engene, Vejle Jorder 3e Engene, Vejle Jorder 9a Engene, Vejle Jorder 9b Engene, Vejle Jorder 9c Engene, Vejle Jorder 9d Engene, Vejle Jorder 9f Engene, Vejle Jorder 9g Engene, Vejle Jorder 9i Engene, Vejle Jorder 9k Engene, Vejle Jorder 9l Engene, Vejle Jorder 9m Engene, Vejle Jorder 9n Engene, Vejle Jorder 9o Engene, Vejle Jorder 9p Engene, Vejle Jorder 9q Engene, Vejle Jorder 9s Engene, Vejle Jorder 9u Engene, Vejle Jorder 9v Engene, Vejle Jorder 14a Engene, Vejle Jorder 14c Engene, Vejle Jorder 19b Engene, Vejle Jorder 19c Engene, Vejle Jorder 19i Engene, Vejle Jorder 20 Engene, Vejle Jorder 22a Engene, Vejle Jorder 22e Engene, Vejle Jorder 22f Engene, Vejle Jorder 22g Engene, Vejle Jorder 26aa Engene, Vejle Jorder 26ab Engene, Vejle Jorder 26ac Engene, Vejle Jorder 26ad Engene, Vejle Jorder 26ae Engene, Vejle Jorder 26ag Engene, Vejle Jorder 26ai Engene, Vejle Jorder 26ak Engene, Vejle Jorder 26al Engene, Vejle Jorder 26am Engene, Vejle Jorder 26ap Engene, Vejle Jorder 26ar Engene, Vejle Jorder 26f Engene, Vejle Jorder 26g Engene, Vejle Jorder 26k Engene, Vejle Jorder 26ø Engene, Vejle Jorder 26p Engene, Vejle Jorder 26s Engene, Vejle Jorder 26t Engene, Vejle Jorder 26x Engene, Vejle Jorder 26y Engene, Vejle Jorder 28a Engene, Vejle Jorder 28c Engene, Vejle Jorder 28d Engene, Vejle Jorder 28e Engene, Vejle Jorder 28h Engene, Vejle Jorder 28i Engene, Vejle Jorder 28n Engene, Vejle Jorder 32a Engene, Vejle Jorder 32aa Engene, Vejle Jorder 32aæ Engene, Vejle Jorder 32ab Engene, Vejle Jorder 32ac Engene, Vejle Jorder 32ad Engene, Vejle Jorder 32æ Engene, Vejle Jorder 32ae Engene, Vejle Jorder 32af Engene, Vejle Jorder 32ag Engene, Vejle Jorder 32ah Engene, Vejle Jorder 32ai Engene, Vejle Jorder 32ak Engene, Vejle Jorder 32al Engene, Vejle Jorder 32ao Engene, Vejle Jorder 32aø Engene, Vejle Jorder 32au Engene, Vejle Jorder 32av Engene, Vejle Jorder 32ax Engene, Vejle Jorder 32ay Engene, Vejle Jorder 32az Engene, Vejle Jorder Matrikelnr. og ejerlav 32ba Engene, Vejle Jorder 32bb Engene, Vejle Jorder 32be Engene, Vejle Jorder 32bf Engene, Vejle Jorder 32bh Engene, Vejle Jorder 32c Engene, Vejle Jorder 32d Engene, Vejle Jorder 32e Engene, Vejle Jorder 32f Engene, Vejle Jorder 32g Engene, Vejle Jorder 32h Engene, Vejle Jorder 32i Engene, Vejle Jorder 32k Engene, Vejle Jorder 32n Engene, Vejle Jorder 32p Engene, Vejle Jorder 32q Engene, Vejle Jorder 32r Engene, Vejle Jorder 32s Engene, Vejle Jorder 32t Engene, Vejle Jorder 32u Engene, Vejle Jorder 32v Engene, Vejle Jorder 32x Engene, Vejle Jorder 32z Engene, Vejle Jorder 33a Engene, Vejle Jorder 33e Engene, Vejle Jorder 34a Engene, Vejle Jorder 34aa Engene, Vejle Jorder 34ab Engene, Vejle Jorder 34ac Engene, Vejle Jorder 34ad Engene, Vejle Jorder 34ae Engene, Vejle Jorder 34æ Engene, Vejle Jorder 34af Engene, Vejle Jorder 34ag Engene, Vejle Jorder 34ah Engene, Vejle Jorder 34ai Engene, Vejle Jorder 34al Engene, Vejle Jorder 34b Engene, Vejle Jorder 34e Engene, Vejle Jorder 34g Engene, Vejle Jorder 34h Engene, Vejle Jorder 34i Engene, Vejle Jorder 34k Engene, Vejle Jorder 34l Engene, Vejle Jorder 34m Engene, Vejle Jorder 34ø Engene, Vejle Jorder 34p Engene, Vejle Jorder 34s Engene, Vejle Jorder 34t Engene, Vejle Jorder 34y Engene, Vejle Jorder 34z Engene, Vejle Jorder 35a Engene, Vejle Jorder 35c Engene, Vejle Jorder 35d Engene, Vejle Jorder 35e Engene, Vejle Jorder 35f Engene, Vejle Jorder 35g Engene, Vejle Jorder 35m Engene, Vejle Jorder 35n Engene, Vejle Jorder 35o Engene, Vejle Jorder 36a Engene, Vejle Jorder 36b Engene, Vejle Jorder 36d Engene, Vejle Jorder 36h Engene, Vejle Jorder 36i Engene, Vejle Jorder 36p Engene, Vejle Jorder 36q Engene, Vejle Jorder 36r Engene, Vejle Jorder 36t Engene, Vejle Jorder 37a Engene, Vejle Jorder 37ac Engene, Vejle Jorder 37af Engene, Vejle Jorder 37ag Engene, Vejle Jorder 37ah Engene, Vejle Jorder 37b Engene, Vejle Jorder 37c Engene, Vejle Jorder 37d Engene, Vejle Jorder 37e Engene, Vejle Jorder 37f Engene, Vejle Jorder 37i Engene, Vejle Jorder 37k Engene, Vejle Jorder Matrikelnr. og ejerlav 37m Engene, Vejle Jorder 37n Engene, Vejle Jorder 37o Engene, Vejle Jorder 37ø Engene, Vejle Jorder 37p Engene, Vejle Jorder 37q Engene, Vejle Jorder 37r Engene, Vejle Jorder 37y Engene, Vejle Jorder 40 Engene, Vejle Jorder 41a Engene, Vejle Jorder 41c Engene, Vejle Jorder 41d Engene, Vejle Jorder 41e Engene, Vejle Jorder 41f Engene, Vejle Jorder 41g Engene, Vejle Jorder 41h Engene, Vejle Jorder 42a Engene, Vejle Jorder 42b Engene, Vejle Jorder 42c Engene, Vejle Jorder 42d Engene, Vejle Jorder 42e Engene, Vejle Jorder 42f Engene, Vejle Jorder 42g Engene, Vejle Jorder 42h Engene, Vejle Jorder 42i Engene, Vejle Jorder 42k Engene, Vejle Jorder 42l Engene, Vejle Jorder 42m Engene, Vejle Jorder 42n Engene, Vejle Jorder 42o Engene, Vejle Jorder 42r Engene, Vejle Jorder 43aa Engene, Vejle Jorder 43ab Engene, Vejle Jorder 43ac Engene, Vejle Jorder 43ad Engene, Vejle Jorder 43æ Engene, Vejle Jorder 43af Engene, Vejle Jorder 43ao Engene, Vejle Jorder 43aq Engene, Vejle Jorder 43ar Engene, Vejle Jorder 43as Engene, Vejle Jorder 43ay Engene, Vejle Jorder 43b Engene, Vejle Jorder 43c Engene, Vejle Jorder 43d Engene, Vejle Jorder 43e Engene, Vejle Jorder 43f Engene, Vejle Jorder 43g Engene, Vejle Jorder 43h Engene, Vejle Jorder 43i Engene, Vejle Jorder 43k Engene, Vejle Jorder 43l Engene, Vejle Jorder 43m Engene, Vejle Jorder 43n Engene, Vejle Jorder 43o Engene, Vejle Jorder 43p Engene, Vejle Jorder 43q Engene, Vejle Jorder 43r Engene, Vejle Jorder 43t Engene, Vejle Jorder 43u Engene, Vejle Jorder 43z Engene, Vejle Jorder 44a Engene, Vejle Jorder 44c Engene, Vejle Jorder 44e Engene, Vejle Jorder 44f Engene, Vejle Jorder 44g Engene, Vejle Jorder 44h Engene, Vejle Jorder 44i Engene, Vejle Jorder 44k Engene, Vejle Jorder 44l Engene, Vejle Jorder 44m Engene, Vejle Jorder 44o Engene, Vejle Jorder 44p Engene, Vejle Jorder 45a Engene, Vejle Jorder 45b Engene, Vejle Jorder 45c Engene, Vejle Jorder 45d Engene, Vejle Jorder 45e Engene, Vejle Jorder 45g Engene, Vejle Jorder 45h Engene, Vejle Jorder 45l Engene, Vejle Jorder

39 45r Engene, Vejle Jorder 46æ Engene, Vejle Jorder 46c Engene, Vejle Jorder 46d Engene, Vejle Jorder 46e Engene, Vejle Jorder 46f Engene, Vejle Jorder 46g Engene, Vejle Jorder 46i Engene, Vejle Jorder 46l Engene, Vejle Jorder 46m Engene, Vejle Jorder 46p Engene, Vejle Jorder 46r Engene, Vejle Jorder 46s Engene, Vejle Jorder 46u Engene, Vejle Jorder 46v Engene, Vejle Jorder 63d Engene, Vejle Jorder 63e Engene, Vejle Jorder 63g Engene, Vejle Jorder 63h Engene, Vejle Jorder 63k Engene, Vejle Jorder 63m Engene, Vejle Jorder 63p Engene, Vejle Jorder 63s Engene, Vejle Jorder 73a Engene, Vejle Jorder 73b Engene, Vejle Jorder 73c Engene, Vejle Jorder 73d Engene, Vejle Jorder 73e Engene, Vejle Jorder 73g Engene, Vejle Jorder 73h Engene, Vejle Jorder 73k Engene, Vejle Jorder 73l Engene, Vejle Jorder 73n Engene, Vejle Jorder 79c Engene, Vejle Jorder 79e Engene, Vejle Jorder 79f Engene, Vejle Jorder 79g Engene, Vejle Jorder 79k Engene, Vejle Jorder 79l Engene, Vejle Jorder 79m Engene, Vejle Jorder 82c Engene, Vejle Jorder 83aa Engene, Vejle Jorder 83c Engene, Vejle Jorder 83f Engene, Vejle Jorder 83g Engene, Vejle Jorder 83h Engene, Vejle Jorder 83i Engene, Vejle Jorder 83k Engene, Vejle Jorder 83l Engene, Vejle Jorder 83m Engene, Vejle Jorder 83n Engene, Vejle Jorder 83o Engene, Vejle Jorder 83q Engene, Vejle Jorder 83r Engene, Vejle Jorder 83s Engene, Vejle Jorder 83t Engene, Vejle Jorder 83u Engene, Vejle Jorder 83v Engene, Vejle Jorder 83x Engene, Vejle Jorder 83y Engene, Vejle Jorder 84a Engene, Vejle Jorder 84c Engene, Vejle Jorder 84d Engene, Vejle Jorder 84h Engene, Vejle Jorder 84i Engene, Vejle Jorder 84l Engene, Vejle Jorder 84m Engene, Vejle Jorder 84n Engene, Vejle Jorder 84r Engene, Vejle Jorder 85b Engene, Vejle Jorder 85c Engene, Vejle Jorder 85f Engene, Vejle Jorder 85g Engene, Vejle Jorder 85h Engene, Vejle Jorder 85i Engene, Vejle Jorder 85k Engene, Vejle Jorder 85l Engene, Vejle Jorder 85m Engene, Vejle Jorder 85q Engene, Vejle Jorder 85r Engene, Vejle Jorder 85s Engene, Vejle Jorder 85t Engene, Vejle Jorder 85v Engene, Vejle Jorder 86c Engene, Vejle Jorder 86f Engene, Vejle Jorder 86k Engene, Vejle Jorder 86l Engene, Vejle Jorder 86m Engene, Vejle Jorder 87a Engene, Vejle Jorder 90 Engene, Vejle Jorder 91a Engene, Vejle Jorder 91b Engene, Vejle Jorder 91d Engene, Vejle Jorder 91e Engene, Vejle Jorder 92a Engene, Vejle Jorder 92c Engene, Vejle Jorder 92d Engene, Vejle Jorder 92e Engene, Vejle Jorder 92f Engene, Vejle Jorder 92g Engene, Vejle Jorder 92h Engene, Vejle Jorder 92i Engene, Vejle Jorder 92k Engene, Vejle Jorder 93a Engene, Vejle Jorder 93b Engene, Vejle Jorder 93c Engene, Vejle Jorder 170ad Engene, Vejle Jorder 170ae Engene, Vejle Jorder 170af Engene, Vejle Jorder 170ag Engene, Vejle Jorder 170al Engene, Vejle Jorder 175a Engene, Vejle Jorder 175c Engene, Vejle Jorder 185ae Engene, Vejle Jorder 185af Engene, Vejle Jorder 185am Engene, Vejle Jorder 185ap Engene, Vejle Jorder 185b Engene, Vejle Jorder 185e Engene, Vejle Jorder 185f Engene, Vejle Jorder 185g Engene, Vejle Jorder 185h Engene, Vejle Jorder 185i Engene, Vejle Jorder 185k Engene, Vejle Jorder 185l Engene, Vejle Jorder 185m Engene, Vejle Jorder 185n Engene, Vejle Jorder 185o Engene, Vejle Jorder 185p Engene, Vejle Jorder 185q Engene, Vejle Jorder 185r Engene, Vejle Jorder 185t Engene, Vejle Jorder 186b Engene, Vejle Jorder 186c Engene, Vejle Jorder 186d Engene, Vejle Jorder 186g Engene, Vejle Jorder 186h Engene, Vejle Jorder 186i Engene, Vejle Jorder 186k Engene, Vejle Jorder 186l Engene, Vejle Jorder 186s Engene, Vejle Jorder 186t Engene, Vejle Jorder 186u Engene, Vejle Jorder 186v Engene, Vejle Jorder 187au Engene, Vejle Jorder 187by Engene, Vejle Jorder 187c Engene, Vejle Jorder 187d Engene, Vejle Jorder 187e Engene, Vejle Jorder 187g Engene, Vejle Jorder 187h Engene, Vejle Jorder 187m Engene, Vejle Jorder 187n Engene, Vejle Jorder 187o Engene, Vejle Jorder 187r Engene, Vejle Jorder 188a Engene, Vejle Jorder 188ac Engene, Vejle Jorder 188ad Engene, Vejle Jorder 188æ Engene, Vejle Jorder 188b Engene, Vejle Jorder 188c Engene, Vejle Jorder 188d Engene, Vejle Jorder 188e Engene, Vejle Jorder 188f Engene, Vejle Jorder 188h Engene, Vejle Jorder 188k Engene, Vejle Jorder 188l Engene, Vejle Jorder 188m Engene, Vejle Jorder 188n Engene, Vejle Jorder 188ø Engene, Vejle Jorder 188s Engene, Vejle Jorder 188v Engene, Vejle Jorder 188x Engene, Vejle Jorder 189b Engene, Vejle Jorder 189d Engene, Vejle Jorder 189f Engene, Vejle Jorder 189g Engene, Vejle Jorder 189k Engene, Vejle Jorder 189m Engene, Vejle Jorder 189n Engene, Vejle Jorder 196f Engene, Vejle Jorder 196g Engene, Vejle Jorder 196h Engene, Vejle Jorder 196i Engene, Vejle Jorder 196k Engene, Vejle Jorder 197aa Engene, Vejle Jorder 197ab Engene, Vejle Jorder 197æ Engene, Vejle Jorder 197ae Engene, Vejle Jorder 197b Engene, Vejle Jorder 197c Engene, Vejle Jorder 197d Engene, Vejle Jorder 197f Engene, Vejle Jorder 197k Engene, Vejle Jorder 197m Engene, Vejle Jorder 197ø Engene, Vejle Jorder 197p Engene, Vejle Jorder 197q Engene, Vejle Jorder 197u Engene, Vejle Jorder 197v Engene, Vejle Jorder 198b Engene, Vejle Jorder 198d Engene, Vejle Jorder 198e Engene, Vejle Jorder 198h Engene, Vejle Jorder 198n Engene, Vejle Jorder 199b Engene, Vejle Jorder 199f Engene, Vejle Jorder 199g Engene, Vejle Jorder 200b Engene, Vejle Jorder 200c Engene, Vejle Jorder 200d Engene, Vejle Jorder 200k Engene, Vejle Jorder 201b Engene, Vejle Jorder 201c Engene, Vejle Jorder 201d Engene, Vejle Jorder 201e Engene, Vejle Jorder 201x Engene, Vejle Jorder 205a Engene, Vejle Jorder 208a Engene, Vejle Jorder 208b Engene, Vejle Jorder 208c Engene, Vejle Jorder 208d Engene, Vejle Jorder 214af Engene, Vejle Jorder 214ak Engene, Vejle Jorder 214al Engene, Vejle Jorder 214bd Engene, Vejle Jorder 214dq Engene, Vejle Jorder 214dr Engene, Vejle Jorder 214ds Engene, Vejle Jorder 214du Engene, Vejle Jorder 214ea Engene, Vejle Jorder 214eb Engene, Vejle Jorder 214ev Engene, Vejle Jorder 214ex Engene, Vejle Jorder 214ey Engene, Vejle Jorder 214fa Engene, Vejle Jorder 214fb Engene, Vejle Jorder 214fc Engene, Vejle Jorder 214fd Engene, Vejle Jorder 214fe Engene, Vejle Jorder 214ff Engene, Vejle Jorder 214fg Engene, Vejle Jorder 214fh Engene, Vejle Jorder 214fi Engene, Vejle Jorder 214fk Engene, Vejle Jorder 214fl Engene, Vejle Jorder 214fm Engene, Vejle Jorder 214fo Engene, Vejle Jorder 214fp Engene, Vejle Jorder

40 214fr Engene, Vejle Jorder 214fs Engene, Vejle Jorder 214ft Engene, Vejle Jorder 214fu Engene, Vejle Jorder 214fv Engene, Vejle Jorder 214fx Engene, Vejle Jorder 214fy Engene, Vejle Jorder 214fz Engene, Vejle Jorder 214gæ Engene, Vejle Jorder 214gø Engene, Vejle Jorder 214gx Engene, Vejle Jorder 214gy Engene, Vejle Jorder 214y Engene, Vejle Jorder 214z Engene, Vejle Jorder 217a Engene, Vejle Jorder 217b Engene, Vejle Jorder 217e Engene, Vejle Jorder 217f Engene, Vejle Jorder 219 Engene, Vejle Jorder 220a Engene, Vejle Jorder 220b Engene, Vejle Jorder 221a Engene, Vejle Jorder 222 Engene, Vejle Jorder 223 Engene, Vejle Jorder 224 Engene, Vejle Jorder 225 Engene, Vejle Jorder 228c Engene, Vejle Jorder 229a Engene, Vejle Jorder 229b Engene, Vejle Jorder 230 Engene, Vejle Jorder 231 Engene, Vejle Jorder 232 Engene, Vejle Jorder 258 Engene, Vejle Jorder 273c Engene, Vejle Jorder 273d Engene, Vejle Jorder 274aa Engene, Vejle Jorder 274ad Engene, Vejle Jorder 274ae Engene, Vejle Jorder 274æ Engene, Vejle Jorder 274af Engene, Vejle Jorder 274ag Engene, Vejle Jorder 274ai Engene, Vejle Jorder 274ak Engene, Vejle Jorder 274al Engene, Vejle Jorder 274d Engene, Vejle Jorder 274e Engene, Vejle Jorder 274g Engene, Vejle Jorder 274i Engene, Vejle Jorder 274k Engene, Vejle Jorder 274l Engene, Vejle Jorder 274m Engene, Vejle Jorder 274n Engene, Vejle Jorder 274o Engene, Vejle Jorder 274ø Engene, Vejle Jorder 274p Engene, Vejle Jorder 274q Engene, Vejle Jorder 274r Engene, Vejle Jorder 274s Engene, Vejle Jorder 274t Engene, Vejle Jorder 274u Engene, Vejle Jorder 274v Engene, Vejle Jorder 274x Engene, Vejle Jorder 274y Engene, Vejle Jorder 274z Engene, Vejle Jorder 275 Engene, Vejle Jorder 280a Engene, Vejle Jorder 280c Engene, Vejle Jorder 280e Engene, Vejle Jorder 280k Engene, Vejle Jorder 280l Engene, Vejle Jorder 280m Engene, Vejle Jorder 280n Engene, Vejle Jorder 280o Engene, Vejle Jorder 281a Engene, Vejle Jorder 281b Engene, Vejle Jorder 281c Engene, Vejle Jorder 281d Engene, Vejle Jorder 281e Engene, Vejle Jorder 281f Engene, Vejle Jorder 282æ Engene, Vejle Jorder 282b Engene, Vejle Jorder 282c Engene, Vejle Jorder 282e Engene, Vejle Jorder 282f Engene, Vejle Jorder 282m Engene, Vejle Jorder 282n Engene, Vejle Jorder 282o Engene, Vejle Jorder 282ø Engene, Vejle Jorder 282p Engene, Vejle Jorder 282s Engene, Vejle Jorder 282t Engene, Vejle Jorder 282u Engene, Vejle Jorder 283g Engene, Vejle Jorder 283o Engene, Vejle Jorder 284a Engene, Vejle Jorder 284c Engene, Vejle Jorder 284d Engene, Vejle Jorder 285 Engene, Vejle Jorder 286b Engene, Vejle Jorder 286d Engene, Vejle Jorder 286e Engene, Vejle Jorder 286f Engene, Vejle Jorder 286g Engene, Vejle Jorder 287 Engene, Vejle Jorder 288 Engene, Vejle Jorder 289a Engene, Vejle Jorder 291a Engene, Vejle Jorder 292a Engene, Vejle Jorder 292b Engene, Vejle Jorder 292c Engene, Vejle Jorder 292d Engene, Vejle Jorder 293a Engene, Vejle Jorder 296a Engene, Vejle Jorder 298 Engene, Vejle Jorder 299a Engene, Vejle Jorder 299b Engene, Vejle Jorder 299d Engene, Vejle Jorder 301 Engene, Vejle Jorder 303 Engene, Vejle Jorder 304 Engene, Vejle Jorder 306 Engene, Vejle Jorder 307a Engene, Vejle Jorder 307b Engene, Vejle Jorder 307c Engene, Vejle Jorder 307d Engene, Vejle Jorder 307e Engene, Vejle Jorder 308 Engene, Vejle Jorder 309 Engene, Vejle Jorder 310 Engene, Vejle Jorder 311 Engene, Vejle Jorder 312 Engene, Vejle Jorder 313 Engene, Vejle Jorder 318 Engene, Vejle Jorder 319b Engene, Vejle Jorder 320 Engene, Vejle Jorder 321a Engene, Vejle Jorder 321b Engene, Vejle Jorder 322 Engene, Vejle Jorder 324ab Engene, Vejle Jorder 324an Engene, Vejle Jorder 324ao Engene, Vejle Jorder 324at Engene, Vejle Jorder 324ax Engene, Vejle Jorder 324ay Engene, Vejle Jorder 324l Engene, Vejle Jorder 324n Engene, Vejle Jorder 324o Engene, Vejle Jorder 324p Engene, Vejle Jorder 324q Engene, Vejle Jorder 324v Engene, Vejle Jorder 324y Engene, Vejle Jorder 324z Engene, Vejle Jorder 326a Engene, Vejle Jorder 326b Engene, Vejle Jorder 327 Engene, Vejle Jorder 328 Engene, Vejle Jorder 329 Engene, Vejle Jorder 333 Engene, Vejle Jorder 334 Engene, Vejle Jorder 335 Engene, Vejle Jorder 336 Engene, Vejle Jorder 337 Engene, Vejle Jorder 338 Engene, Vejle Jorder 339a Engene, Vejle Jorder 339b Engene, Vejle Jorder 339c Engene, Vejle Jorder 342a Engene, Vejle Jorder 346a Engene, Vejle Jorder 346b Engene, Vejle Jorder 348a Engene, Vejle Jorder 349 Engene, Vejle Jorder 350 Engene, Vejle Jorder 351 Engene, Vejle Jorder 353 Engene, Vejle Jorder 355b Engene, Vejle Jorder 355c Engene, Vejle Jorder 357 Engene, Vejle Jorder 429 Engene, Vejle Jorder 430 Engene, Vejle Jorder 432 Engene, Vejle Jorder 433 Engene, Vejle Jorder 434 Engene, Vejle Jorder 435 Engene, Vejle Jorder 436 Engene, Vejle Jorder 438 Engene, Vejle Jorder 439 Engene, Vejle Jorder 440 Engene, Vejle Jorder 441a Engene, Vejle Jorder 441b Engene, Vejle Jorder 441d Engene, Vejle Jorder 442 Engene, Vejle Jorder 444 Engene, Vejle Jorder 445 Engene, Vejle Jorder 446 Engene, Vejle Jorder 447 Engene, Vejle Jorder 448 Engene, Vejle Jorder 449a Engene, Vejle Jorder 449b Engene, Vejle Jorder 449c Engene, Vejle Jorder 449d Engene, Vejle Jorder 450 Engene, Vejle Jorder 451 Engene, Vejle Jorder 452 Engene, Vejle Jorder 453a Engene, Vejle Jorder 453b Engene, Vejle Jorder 454 Engene, Vejle Jorder 455a Engene, Vejle Jorder 464a Engene, Vejle Jorder 464b Engene, Vejle Jorder 464c Engene, Vejle Jorder 464d Engene, Vejle Jorder 464e Engene, Vejle Jorder 465 Engene, Vejle Jorder 466 Engene, Vejle Jorder 467 Engene, Vejle Jorder 468 Engene, Vejle Jorder 470 Engene, Vejle Jorder 471 Engene, Vejle Jorder 472 Engene, Vejle Jorder 473a Engene, Vejle Jorder 474 Engene, Vejle Jorder 475 Engene, Vejle Jorder 476 Engene, Vejle Jorder 478 Engene, Vejle Jorder 480a Engene, Vejle Jorder 480b Engene, Vejle Jorder 482 Engene, Vejle Jorder 485 Engene, Vejle Jorder 486 Engene, Vejle Jorder 487 Engene, Vejle Jorder 488 Engene, Vejle Jorder 489 Engene, Vejle Jorder 490 Engene, Vejle Jorder 491a Engene, Vejle Jorder 493 Engene, Vejle Jorder 494a Engene, Vejle Jorder 494b Engene, Vejle Jorder 495 Engene, Vejle Jorder 498 Engene, Vejle Jorder 500 Engene, Vejle Jorder 501 Engene, Vejle Jorder 502 Engene, Vejle Jorder 503 Engene, Vejle Jorder 504 Engene, Vejle Jorder 505 Engene, Vejle Jorder 506 Engene, Vejle Jorder 507 Engene, Vejle Jorder 508 Engene, Vejle Jorder 514 Engene, Vejle Jorder

41 517 Engene, Vejle Jorder 518 Engene, Vejle Jorder 525 Engene, Vejle Jorder 653 Engene, Vejle Jorder 683 Engene, Vejle Jorder 689a Engene, Vejle Jorder 689b Engene, Vejle Jorder 689c Engene, Vejle Jorder 690a Engene, Vejle Jorder 690b Engene, Vejle Jorder 690d Engene, Vejle Jorder 692b Engene, Vejle Jorder 692d Engene, Vejle Jorder 692g Engene, Vejle Jorder 692h Engene, Vejle Jorder 692i Engene, Vejle Jorder 692k Engene, Vejle Jorder 692l Engene, Vejle Jorder 692n Engene, Vejle Jorder 692p Engene, Vejle Jorder 692q Engene, Vejle Jorder 692r Engene, Vejle Jorder 693 Engene, Vejle Jorder 694 Engene, Vejle Jorder 695 Engene, Vejle Jorder 7000a Engene, Vejle Jorder 7000aæ Engene, Vejle Jorder 7000ab Engene, Vejle Jorder 7000ac Engene, Vejle Jorder 7000ad Engene, Vejle Jorder 7000ae Engene, Vejle Jorder 7000af Engene, Vejle Jorder 7000ag Engene, Vejle Jorder 7000ah Engene, Vejle Jorder 7000ak Engene, Vejle Jorder 7000am Engene, Vejle Jorder 7000ao Engene, Vejle Jorder 7000aø Engene, Vejle Jorder 7000aq Engene, Vejle Jorder 7000ar Engene, Vejle Jorder 7000at Engene, Vejle Jorder 7000ay Engene, Vejle Jorder 7000b Engene, Vejle Jorder 7000bæ Engene, Vejle Jorder 7000bd Engene, Vejle Jorder 7000bf Engene, Vejle Jorder 7000bg Engene, Vejle Jorder 7000bh Engene, Vejle Jorder 7000bi Engene, Vejle Jorder 7000bk Engene, Vejle Jorder 7000bl Engene, Vejle Jorder 7000bn Engene, Vejle Jorder 7000bø Engene, Vejle Jorder 7000bp Engene, Vejle Jorder 7000bu Engene, Vejle Jorder 7000bx Engene, Vejle Jorder 7000by Engene, Vejle Jorder 7000cæ Engene, Vejle Jorder 7000cd Engene, Vejle Jorder 7000cl Engene, Vejle Jorder 7000cn Engene, Vejle Jorder 7000co Engene, Vejle Jorder 7000cr Engene, Vejle Jorder 7000ct Engene, Vejle Jorder 7000cv Engene, Vejle Jorder 7000cy Engene, Vejle Jorder 7000cz Engene, Vejle Jorder 7000d Engene, Vejle Jorder 7000da Engene, Vejle Jorder 7000dæ Engene, Vejle Jorder 7000dd Engene, Vejle Jorder 7000dg Engene, Vejle Jorder 7000di Engene, Vejle Jorder 7000dk Engene, Vejle Jorder 7000do Engene, Vejle Jorder 7000dø Engene, Vejle Jorder 7000dp Engene, Vejle Jorder 7000dq Engene, Vejle Jorder 7000ds Engene, Vejle Jorder 7000dt Engene, Vejle Jorder 7000dv Engene, Vejle Jorder 7000dy Engene, Vejle Jorder 7000dz Engene, Vejle Jorder 7000l Engene, Vejle Jorder 7000ø Engene, Vejle Jorder 7000r Engene, Vejle Jorder 7000s Engene, Vejle Jorder 7000t Engene, Vejle Jorder 7000u Engene, Vejle Jorder 7000x Engene, Vejle Jorder 7000y Engene, Vejle Jorder 7000z Engene, Vejle Jorder 3a Vejle Bygrunde 3b Vejle Bygrunde 4a Vejle Bygrunde 4b Vejle Bygrunde 4c Vejle Bygrunde 4d Vejle Bygrunde 4e Vejle Bygrunde 4f Vejle Bygrunde 4g Vejle Bygrunde 4h Vejle Bygrunde 4i Vejle Bygrunde 4k Vejle Bygrunde 4s Vejle Bygrunde 5c Vejle Bygrunde 5d Vejle Bygrunde 5l Vejle Bygrunde 6b Vejle Bygrunde 7a Vejle Bygrunde 7c Vejle Bygrunde 7d Vejle Bygrunde 8 Vejle Bygrunde 9 Vejle Bygrunde 10a Vejle Bygrunde 10b Vejle Bygrunde 11 Vejle Bygrunde 17b Vejle Bygrunde 25a Vejle Bygrunde 25b Vejle Bygrunde 27a Vejle Bygrunde 30a Vejle Bygrunde 60 Vejle Bygrunde 62a Vejle Bygrunde 65a Vejle Bygrunde 66 Vejle Bygrunde 67 Vejle Bygrunde 74a Vejle Bygrunde 75 Vejle Bygrunde 76b Vejle Bygrunde 77a Vejle Bygrunde 78 Vejle Bygrunde 79a Vejle Bygrunde 80a Vejle Bygrunde 80b Vejle Bygrunde 80e Vejle Bygrunde 80f Vejle Bygrunde 81 Vejle Bygrunde 82 Vejle Bygrunde 83 Vejle Bygrunde 84 Vejle Bygrunde 85a Vejle Bygrunde 85c Vejle Bygrunde 86 Vejle Bygrunde 87 Vejle Bygrunde 88 Vejle Bygrunde 90a Vejle Bygrunde 90g Vejle Bygrunde 90h Vejle Bygrunde 96 Vejle Bygrunde 97 Vejle Bygrunde 98 Vejle Bygrunde 99 Vejle Bygrunde 100 Vejle Bygrunde 101 Vejle Bygrunde 102 Vejle Bygrunde 103 Vejle Bygrunde 104a Vejle Bygrunde 105 Vejle Bygrunde 106 Vejle Bygrunde 108 Vejle Bygrunde 109 Vejle Bygrunde 120b Vejle Bygrunde 132 Vejle Bygrunde 134 Vejle Bygrunde 135 Vejle Bygrunde 145a Vejle Bygrunde 145c Vejle Bygrunde 145d Vejle Bygrunde 169a Vejle Bygrunde 169c Vejle Bygrunde 169g Vejle Bygrunde 169h Vejle Bygrunde 169o Vejle Bygrunde 171b Vejle Bygrunde 171c Vejle Bygrunde 172a Vejle Bygrunde 173a Vejle Bygrunde 175b Vejle Bygrunde 175c Vejle Bygrunde 176a Vejle Bygrunde 176g Vejle Bygrunde 176r Vejle Bygrunde 176s Vejle Bygrunde 192a Vejle Bygrunde 192c Vejle Bygrunde 193 Vejle Bygrunde 194b Vejle Bygrunde 194c Vejle Bygrunde 195a Vejle Bygrunde 204a Vejle Bygrunde 204b Vejle Bygrunde 205a Vejle Bygrunde 206 Vejle Bygrunde 207 Vejle Bygrunde 208 Vejle Bygrunde 209 Vejle Bygrunde 210 Vejle Bygrunde 211 Vejle Bygrunde 212 Vejle Bygrunde 213 Vejle Bygrunde 214 Vejle Bygrunde 215 Vejle Bygrunde 216 Vejle Bygrunde 217a Vejle Bygrunde 217b Vejle Bygrunde 218 Vejle Bygrunde 219 Vejle Bygrunde 220a Vejle Bygrunde 220b Vejle Bygrunde 221a Vejle Bygrunde 221b Vejle Bygrunde 221c Vejle Bygrunde 222a Vejle Bygrunde 224 Vejle Bygrunde 225c Vejle Bygrunde 225d Vejle Bygrunde 225e Vejle Bygrunde 225f Vejle Bygrunde 225g Vejle Bygrunde 225h Vejle Bygrunde 225i Vejle Bygrunde 225k Vejle Bygrunde 225l Vejle Bygrunde 226b Vejle Bygrunde 226c Vejle Bygrunde 226d Vejle Bygrunde 226e Vejle Bygrunde 227b Vejle Bygrunde 227f Vejle Bygrunde 227g Vejle Bygrunde 227h Vejle Bygrunde 227i Vejle Bygrunde 227l Vejle Bygrunde 227n Vejle Bygrunde 228a Vejle Bygrunde 229a Vejle Bygrunde 230a Vejle Bygrunde 231 Vejle Bygrunde 232 Vejle Bygrunde 233 Vejle Bygrunde 234a Vejle Bygrunde 234b Vejle Bygrunde 235a Vejle Bygrunde 235b Vejle Bygrunde 235c Vejle Bygrunde 235d Vejle Bygrunde 236 Vejle Bygrunde 237 Vejle Bygrunde

42 238b Vejle Bygrunde 239 Vejle Bygrunde 240a Vejle Bygrunde 240c Vejle Bygrunde 241a Vejle Bygrunde 241b Vejle Bygrunde 242b Vejle Bygrunde 248a Vejle Bygrunde 249a Vejle Bygrunde 249b Vejle Bygrunde 249c Vejle Bygrunde 249d Vejle Bygrunde 251b Vejle Bygrunde 251c Vejle Bygrunde 252a Vejle Bygrunde 253a Vejle Bygrunde 253b Vejle Bygrunde 254a Vejle Bygrunde 254c Vejle Bygrunde 254f Vejle Bygrunde 256 Vejle Bygrunde 257 Vejle Bygrunde 258 Vejle Bygrunde 259 Vejle Bygrunde 260 Vejle Bygrunde 261 Vejle Bygrunde 262 Vejle Bygrunde 264 Vejle Bygrunde 265 Vejle Bygrunde 267a Vejle Bygrunde 267d Vejle Bygrunde 269a Vejle Bygrunde 274a Vejle Bygrunde 274b Vejle Bygrunde 277a Vejle Bygrunde 282b Vejle Bygrunde 283 Vejle Bygrunde 284 Vejle Bygrunde 285a Vejle Bygrunde 287a Vejle Bygrunde 287b Vejle Bygrunde 288a Vejle Bygrunde 289b Vejle Bygrunde 290a Vejle Bygrunde 291 Vejle Bygrunde 292aa Vejle Bygrunde 292ab Vejle Bygrunde 292d Vejle Bygrunde 292k Vejle Bygrunde 292m Vejle Bygrunde 292p Vejle Bygrunde 292v Vejle Bygrunde 292x Vejle Bygrunde 295 Vejle Bygrunde 300 Vejle Bygrunde 301 Vejle Bygrunde 302a Vejle Bygrunde 303a Vejle Bygrunde 304a Vejle Bygrunde 304b Vejle Bygrunde 304c Vejle Bygrunde 305a Vejle Bygrunde 305b Vejle Bygrunde 305c Vejle Bygrunde 314 Vejle Bygrunde 315a Vejle Bygrunde 315d Vejle Bygrunde 315e Vejle Bygrunde 315i Vejle Bygrunde 315k Vejle Bygrunde 316a Vejle Bygrunde 316b Vejle Bygrunde 316c Vejle Bygrunde 317a Vejle Bygrunde 318a Vejle Bygrunde 318e Vejle Bygrunde 318g Vejle Bygrunde 319a Vejle Bygrunde 319b Vejle Bygrunde 319c Vejle Bygrunde 320a Vejle Bygrunde 320b Vejle Bygrunde 321a Vejle Bygrunde 323 Vejle Bygrunde 333a Vejle Bygrunde 334a Vejle Bygrunde 346a Vejle Bygrunde 354a Vejle Bygrunde 355 Vejle Bygrunde 356 Vejle Bygrunde 357a Vejle Bygrunde 357b Vejle Bygrunde 358a Vejle Bygrunde 359 Vejle Bygrunde 361a Vejle Bygrunde 361c Vejle Bygrunde 362 Vejle Bygrunde 364a Vejle Bygrunde 365a Vejle Bygrunde 365b Vejle Bygrunde 366a Vejle Bygrunde 367 Vejle Bygrunde 368a Vejle Bygrunde 368c Vejle Bygrunde 368d Vejle Bygrunde 368f Vejle Bygrunde 369 Vejle Bygrunde 370 Vejle Bygrunde 371a Vejle Bygrunde 373 Vejle Bygrunde 377 Vejle Bygrunde 387 Vejle Bygrunde 388a Vejle Bygrunde 389 Vejle Bygrunde 393 Vejle Bygrunde 394 Vejle Bygrunde 396 Vejle Bygrunde 397 Vejle Bygrunde 398a Vejle Bygrunde 401 Vejle Bygrunde 402a Vejle Bygrunde 402b Vejle Bygrunde 403a Vejle Bygrunde 404 Vejle Bygrunde 405b Vejle Bygrunde 407a Vejle Bygrunde 408c Vejle Bygrunde 409a Vejle Bygrunde 409b Vejle Bygrunde 414 Vejle Bygrunde 415 Vejle Bygrunde 417 Vejle Bygrunde 418a Vejle Bygrunde 418b Vejle Bygrunde 421 Vejle Bygrunde 422a Vejle Bygrunde 422b Vejle Bygrunde 423 Vejle Bygrunde 425a Vejle Bygrunde 425b Vejle Bygrunde 426a Vejle Bygrunde 426b Vejle Bygrunde 427 Vejle Bygrunde 428 Vejle Bygrunde 434 Vejle Bygrunde 435 Vejle Bygrunde 436b Vejle Bygrunde 437 Vejle Bygrunde 438 Vejle Bygrunde 439 Vejle Bygrunde 440a Vejle Bygrunde 441a Vejle Bygrunde 441b Vejle Bygrunde 442 Vejle Bygrunde 443 Vejle Bygrunde 444a Vejle Bygrunde 444b Vejle Bygrunde 445b Vejle Bygrunde 446a Vejle Bygrunde 446b Vejle Bygrunde 447 Vejle Bygrunde 448 Vejle Bygrunde 453 Vejle Bygrunde 454 Vejle Bygrunde 455 Vejle Bygrunde 456 Vejle Bygrunde 457 Vejle Bygrunde 458a Vejle Bygrunde 460 Vejle Bygrunde 461a Vejle Bygrunde 462b Vejle Bygrunde 466 Vejle Bygrunde 469b Vejle Bygrunde 472a Vejle Bygrunde 474 Vejle Bygrunde 476 Vejle Bygrunde 477a Vejle Bygrunde 477b Vejle Bygrunde 478 Vejle Bygrunde 479 Vejle Bygrunde 480a Vejle Bygrunde 480d Vejle Bygrunde 480e Vejle Bygrunde 482 Vejle Bygrunde 483 Vejle Bygrunde 484 Vejle Bygrunde 485a Vejle Bygrunde 485b Vejle Bygrunde 486 Vejle Bygrunde 487 Vejle Bygrunde 488 Vejle Bygrunde 489 Vejle Bygrunde 490a Vejle Bygrunde 490b Vejle Bygrunde 490c Vejle Bygrunde 491a Vejle Bygrunde 491b Vejle Bygrunde 491c Vejle Bygrunde 491d Vejle Bygrunde 491e Vejle Bygrunde 491f Vejle Bygrunde 492 Vejle Bygrunde 493a Vejle Bygrunde 494a Vejle Bygrunde 495a Vejle Bygrunde 495b Vejle Bygrunde 496 Vejle Bygrunde 497 Vejle Bygrunde 498a Vejle Bygrunde 499a Vejle Bygrunde 500a Vejle Bygrunde 500b Vejle Bygrunde 500d Vejle Bygrunde 501b Vejle Bygrunde 502a Vejle Bygrunde 502b Vejle Bygrunde 503 Vejle Bygrunde 504a Vejle Bygrunde 504b Vejle Bygrunde 504e Vejle Bygrunde 505 Vejle Bygrunde 506a Vejle Bygrunde 506b Vejle Bygrunde 507a Vejle Bygrunde 507b Vejle Bygrunde 522 Vejle Bygrunde 523 Vejle Bygrunde 524a Vejle Bygrunde 526 Vejle Bygrunde 527a Vejle Bygrunde 527b Vejle Bygrunde 528 Vejle Bygrunde 536h Vejle Bygrunde 537 Vejle Bygrunde 538a Vejle Bygrunde 539a Vejle Bygrunde 541a Vejle Bygrunde 542a Vejle Bygrunde 544a Vejle Bygrunde 545a Vejle Bygrunde 546a Vejle Bygrunde 548a Vejle Bygrunde 549a Vejle Bygrunde 550a Vejle Bygrunde 551a Vejle Bygrunde 552a Vejle Bygrunde 553 Vejle Bygrunde 554a Vejle Bygrunde 555a Vejle Bygrunde

43 556a Vejle Bygrunde 556b Vejle Bygrunde 556c Vejle Bygrunde 556d Vejle Bygrunde 556e Vejle Bygrunde 556f Vejle Bygrunde 556k Vejle Bygrunde 556l Vejle Bygrunde 556m Vejle Bygrunde 556n Vejle Bygrunde 556o Vejle Bygrunde 556p Vejle Bygrunde 557a Vejle Bygrunde 558 Vejle Bygrunde 559 Vejle Bygrunde 560 Vejle Bygrunde 561 Vejle Bygrunde 562 Vejle Bygrunde 563a Vejle Bygrunde 563c Vejle Bygrunde 564a Vejle Bygrunde 564b Vejle Bygrunde 565 Vejle Bygrunde 566 Vejle Bygrunde 567 Vejle Bygrunde 568 Vejle Bygrunde 569 Vejle Bygrunde 570 Vejle Bygrunde 572a Vejle Bygrunde 572b Vejle Bygrunde 573 Vejle Bygrunde 574 Vejle Bygrunde 575 Vejle Bygrunde 576 Vejle Bygrunde 577 Vejle Bygrunde 578a Vejle Bygrunde 578b Vejle Bygrunde 578c Vejle Bygrunde 579 Vejle Bygrunde 587 Vejle Bygrunde 594a Vejle Bygrunde 605a Vejle Bygrunde 605b Vejle Bygrunde 626b Vejle Bygrunde 628a Vejle Bygrunde 628b Vejle Bygrunde 628c Vejle Bygrunde 628e Vejle Bygrunde 628f Vejle Bygrunde 629a Vejle Bygrunde 629aa Vejle Bygrunde 629aæ Vejle Bygrunde 629ab Vejle Bygrunde 629ac Vejle Bygrunde 629ad Vejle Bygrunde 629ah Vejle Bygrunde 629ai Vejle Bygrunde 629ak Vejle Bygrunde 629al Vejle Bygrunde 629am Vejle Bygrunde 629an Vejle Bygrunde 629aq Vejle Bygrunde 629at Vejle Bygrunde 629au Vejle Bygrunde 629ba Vejle Bygrunde 629bd Vejle Bygrunde 629bf Vejle Bygrunde 629bo Vejle Bygrunde 629bø Vejle Bygrunde 629bp Vejle Bygrunde 629br Vejle Bygrunde 629bs Vejle Bygrunde 629bt Vejle Bygrunde 629bv Vejle Bygrunde 629bx Vejle Bygrunde 629by Vejle Bygrunde 629c Vejle Bygrunde 629cb Vejle Bygrunde 629cf Vejle Bygrunde 629ch Vejle Bygrunde 629cp Vejle Bygrunde 629cq Vejle Bygrunde 629cs Vejle Bygrunde 629ct Vejle Bygrunde 629d Vejle Bygrunde 629e Vejle Bygrunde 629g Vejle Bygrunde 629m Vejle Bygrunde 629o Vejle Bygrunde 629ø Vejle Bygrunde 629t Vejle Bygrunde 629u Vejle Bygrunde 632 Vejle Bygrunde 634 Vejle Bygrunde 648a Vejle Bygrunde 659 Vejle Bygrunde 660a Vejle Bygrunde 660b Vejle Bygrunde 661 Vejle Bygrunde 662 Vejle Bygrunde 665 Vejle Bygrunde 666a Vejle Bygrunde 666b Vejle Bygrunde 666c Vejle Bygrunde 666d Vejle Bygrunde 666e Vejle Bygrunde 666f Vejle Bygrunde 667 Vejle Bygrunde 668 Vejle Bygrunde 669a Vejle Bygrunde 669b Vejle Bygrunde 669c Vejle Bygrunde 670 Vejle Bygrunde 671a Vejle Bygrunde 671b Vejle Bygrunde 672b Vejle Bygrunde 672c Vejle Bygrunde 672d Vejle Bygrunde 673 Vejle Bygrunde 674a Vejle Bygrunde 674b Vejle Bygrunde 674c Vejle Bygrunde 674d Vejle Bygrunde 674e Vejle Bygrunde 674f Vejle Bygrunde 675 Vejle Bygrunde 677 Vejle Bygrunde 7000aa Vejle Bygrunde 7000aæ Vejle Bygrunde 7000ab Vejle Bygrunde 7000ac Vejle Bygrunde 7000ad Vejle Bygrunde 7000ae Vejle Bygrunde 7000af Vejle Bygrunde 7000ag Vejle Bygrunde 7000ah Vejle Bygrunde 7000ai Vejle Bygrunde 7000ak Vejle Bygrunde 7000al Vejle Bygrunde 7000am Vejle Bygrunde 7000an Vejle Bygrunde 7000ao Vejle Bygrunde 7000aø Vejle Bygrunde 7000ap Vejle Bygrunde 7000aq Vejle Bygrunde 7000ar Vejle Bygrunde 7000as Vejle Bygrunde 7000at Vejle Bygrunde 7000au Vejle Bygrunde 7000av Vejle Bygrunde 7000ax Vejle Bygrunde 7000az Vejle Bygrunde 7000b Vejle Bygrunde 7000bæ Vejle Bygrunde 7000bc Vejle Bygrunde 7000be Vejle Bygrunde 7000bi Vejle Bygrunde 7000bl Vejle Bygrunde 7000bm Vejle Bygrunde 7000bø Vejle Bygrunde 7000bq Vejle Bygrunde 7000bs Vejle Bygrunde 7000bt Vejle Bygrunde 7000bu Vejle Bygrunde 7000bv Vejle Bygrunde 7000c Vejle Bygrunde 7000ca Vejle Bygrunde 7000cæ Vejle Bygrunde 7000cc Vejle Bygrunde 7000ce Vejle Bygrunde 7000cg Vejle Bygrunde 7000ch Vejle Bygrunde 7000ci Vejle Bygrunde 7000ck Vejle Bygrunde 7000cl Vejle Bygrunde 7000cm Vejle Bygrunde 7000co Vejle Bygrunde 7000cø Vejle Bygrunde 7000cp Vejle Bygrunde 7000cq Vejle Bygrunde 7000cr Vejle Bygrunde 7000cs Vejle Bygrunde 7000ct Vejle Bygrunde 7000cu Vejle Bygrunde 7000cv Vejle Bygrunde 7000cx Vejle Bygrunde 7000cy Vejle Bygrunde 7000cz Vejle Bygrunde 7000d Vejle Bygrunde 7000f Vejle Bygrunde 7000g Vejle Bygrunde 7000h Vejle Bygrunde 7000i Vejle Bygrunde 7000k Vejle Bygrunde 7000l Vejle Bygrunde 7000ø Vejle Bygrunde 7000p Vejle Bygrunde 7000q Vejle Bygrunde 7000r Vejle Bygrunde 7000s Vejle Bygrunde 7000t Vejle Bygrunde 7000u Vejle Bygrunde 7000v Vejle Bygrunde 7000z Vejle Bygrunde

44

45 Uhre By, Hover DALGADE VARDEVEJ VESTBANEVEJ BOULEVARDEN BOULEVARDEN RIBE LANDEVEJ ØMKULEVEJ LØJPEN UHRSKOVVEJ VARDEVEJ Engene, Vejle Jorder FLEGMADE VESTRE ENGVEJ HARALDSGADE GL JELLINGVEJ ROLIGHEDSVEJ SÆTEREN ÅKÆRET LIEN LIEN NORDÅS UDSIGTEN SKOLEGADE MINDEGADE SKOLEGADE FLEGMADE NORDÅS DAMHAVEN RIBEGADE NORDRE VILLAVEJ JELLINGVEJ GL JELLINGVEJ ÅKÆRET Søndermarken, Vejle Jorder NYBOESGADE SVENDSGADE DIGET RIBEGADE KOLDINGVEJ VESTERBROGADE ENGHAVEVEJ VED SØNDERÅEN DAMHAVEN POPPELVEJ NYBOESGADE KOLDINGVEJ CHR WINTHERSVEJ VALDEMARSGADE SPINDERIGADE YDUNSGADE GL KONGEVEJ KLOSTERGADE BLEGBANKEN AASEN AAGADE BLEGGAARDSGADE Grundkort: Copyright KMS, Vejle Kommune Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation. KIDDESVEJ BUCHSVEJ FREJASGADE NYBOESGADE SKOVVEJEN ODINSGADE VEDELSGADE VEDELSGADE FLEGBORG SØNDERBROGADE TORVEGADE ÅPARKEN ORLA LEHMANNSGADE SØNDERGADE FJELLEGADE AAGADE SØNDERGADE LILLE BJERGGADE ÅSTRÆDE FOLDEGADE ENGGADE VED ANLÆGET SØNDERGADE THORSGADE GAMMELHAVN JAGTVEJ FREDERICIAVEJ NY GREJSDALSVEJ JAGTVEJ TØNNESGADE Vejle Bygrunde GRØNNEGADE DÆMNINGEN GREJSÅVÆNGET STALDGAARDSGADE KIRKETORVET FREDERICIAGADE BORGVOLD VESTERGADE VESTERBROGADE VISSINGSGADE BORGVOLD NØRRETORV VOLMERS PLADS DÆMNINGEN BANEGÅRDSPLADSEN JERNBANEGADE HAVNEGADE TOLDBODVEJ DANMARKSGADE A KABBELTOFT SKOVGADE GULKROG GULKROGPLADSEN NUTZHORNSGADE JYLLANDSGADE FALSTERSGADE St. Grundet Hgd., Hornstrup HAVNEGADE LILLE GRUNDET HULVEJ NØRREBROGADE JERNBANEGADE WORSAAESGADE HAVNEPLADSEN STRANDGADE HOLMEN HAVNEPARKEN Vinding By, Mølholm C SØGADE MÅGEVEJ SKYTTEHUSGADE LANGELINIE ØRSTEDSGADE ØRSTEDSGADE FJORDGADE HAVNEPLADSEN STORMGADE STRANDGADE FJORDMARKEN TERNEVEJ TRÆKKESTIEN MÅGEVEJ ASKESTRÆDE STEENSENS VEJ LANGELINIE ØSTERBROGADE MØLLEGADE STORMGADE VED SKRAANINGEN NORDKAJEN HASSELSTRÆDE HÆGESTRÆDE ABILDSTRÆDE ØSTERBROGADE VALLØESGADE KRANVEJ DAMMEN VALLØESGADE HORSENSVEJ NORDKAJEN SYDKAJEN PAKHUSGADE ROMS HULE SKYTTEHUSVEJEN RØDKILDEVEJ PARKVEJ ROMS HULE DYRSKUEVEJ IBÆK STRANDVEJ RØDKILDEVEJ KAHYTSVEJ ØSTERLED SYDKAJEN JEPPE JENSENSGADE PAKHUSGADE SJÆLLANDSGADE HORSENSVEJ Nørreskoven, Vejle Jorder DYRSKUEVEJ VED SVAJEBASSINET IBÆK STRANDVEJ IBÆK STRANDVEJ HAVELODDEN Nørremarken, Vejle Jorder B BØGOMVEJ DRAGEVEJ JERNVEJ ROMSGAARDSVEJ BØGOMVEJ JERNVEJ Signatur: Lokalplanafgrænsning Matrikelskel Detailkort Meter Teknisk Forvaltning Planafdelingen LOKALPLAN NR Facader og skilte i Vejle midtby Lokalplanens område Kortbilag 1 Mål: 1:7.500 Dato: Rev: Init: Elsfr m

46

47 Uhre By, Hover 543al543am 543at 543o 543aa 541s 542r 542q 542b 542i 591b 201al 1ab ad 543as 543ap 543m 541h 542m 542k 590c590b 201ae 543ah 1ag 386a 411b 542n 201ak 543ar 543an 201af 1ac 542c 546e 543af 542p 201ai 543i ag 546c 546d 542l 201ah 411a 7000cc 554c 565p 201h 1ad 1af 543au 564c a 558c 565o565ad 565q 201r 412c b 201i 412a 558d aa 585a 201o 412b 554a 554b 561a 565n 201s 1z 552a 1ae 9a 7000i 564a 585b 551a 201k 413a 1b r 565v c 543l 14 St. Grundet Hgd., Hornstrup 550c m 201p 201t 413b 7000dx 561b 1y 15a 568b l 408b 550a 552b 565l 7000i 201u 565t 201a 1x 1q 408c 564b 360b c 565ø 201m201q 201v 9g 408i 1p 408d a 360a 552c bb 565u x 201n201an 408k 408e a 201x 1k 408l 408f 462c h 13f 7000cm c 201d b 408m d y 9i 9e 462a 355c 355b i 201b 200b b 13a 580 9c 2b 408n e e 408z 464e464a464c 565f k 200c 408o d b 565g d 692m 9d 408p a f 401b b453b 453a a 199b 76æ b a480b 346b a ay a a 199f 7000cu 7000e a 199g b d441a d c 198b 684 1ea a c b b cz 198n 339a 7000dp d 7000u e b 692o æ 324an 324n ab z 324v 326a 326b 494a 7000ah 198h 198d ax 324o m 324p 324l 229b ao 324ay a 197f 324q 214gx 324at 214af a u a bf 207o 214fz p 197v 324y 214al k 220b a 197q 197æ 214fk ø 196k 7000dk 207m 214gt 214fi 214fx214fv 217a a 197d 7000dt 197aa 214gy i 321b 286b 197c 197ae 7000cd 628e 197ab 196h 7000ac 217b gv 214ex 299a 291a e 214ev 214ft a292a 196g 208c 628b 214fu 286f 214bd 7000l a 196f 214fy 217f 286g 692r 692h 299b 296a 286d 292d 284a 7000dz 628f 7000cy 628c 214gu 214fe 299d 284c 197b 626b 214fr 281c 292b292c 692q 7000ap 214fs 283o 284d 281d 281b 79c 79f 208d 7000bm 217e 7000t 281e 689b 228c bc 7000aæ 7000aø 214ey 214fb 214fl214fm 79e 7000dæ 283g 628a n 7000am 273d 7000dv 7000as 605b 214fa 214fo a 79m 629ai 214ha 214fp cf 7000ad 7000cs 7000co k 605a Engene, Vejle Jorder 214ak 319b 629cp 629ad eb 689c gø 307e 79l 79g 477a 7000bs 629a fd 307a 7000af 692i 629bp 214ea 307c 629aq 214fh 281a 477b 507b 307d 7000dd 594a 307b 86c 629bv 629an 214hm 507a 7000ae l 86m 506a 214fc 629bt 629am 472a bs 7000at 7000bv 214gæ al e ao 214ff 629br 506b 214ds 7000dq 7000de 86k 7000ak 629ak a 504a 214bg 214fg 629bf 214du 214dr 85f 629ah 7000cc 469b 480d 274e 629bd dq z 87a 7000r 85g 281f 502b 214be 274aa 85b 282æ 274g 85v 85h 629au 629cs do 502a 274æ274ø 85r 504b 85i 280c 629ac 485b d274y274z 274i 629by 273c 85t 214y 214bk 85k 629cb 485a 280a 629ab 7000au 501b 280e 274x 274ai274l 85l 85s n 282f 629bø 280k 274m 274k 7000ar 500b 7000ab 85q 629ø 282u 84n 85m l l 7000ø 274n 85c 544a 84d 629ba 629u e 282s 280m 274p274o 499a 545a 84c 629t a 282t 280n 274r274q o 274s 692k 84a 629at a 629cq 490a 490c b 278o 282b 274t 274u 500a 7000bd 495a a 500d 282ø282e 274v 84h 550a 84l a 629aæ 490b 552a 462b 494a 7000az 274af 274ag 83f84m 84i 551a 274al 91e 91a 84r 629g d 7000y 491b 527a c274ak 83i 629ch 671a 7000ar 92k 83aa 92i 83c 524a 554a 274ae 292k 555a 271a 92h92g 629m 629e 91b 83n83k 491a 493a 671b f 292aa 527b 92e 629d 7000av o282n 92d 83s 83h 83g 292m 7000an 461a f m 7000ct 92c92a 83u 93b 83l 629c 629o 491c 7000be 278r 282p 274ad 83t 556c 7000ct 458a 556l 83r 83y 83m 556d d 556n 94a 7000by 83o 491e 556e 556m 83v83q 629aa 93a 83x Vejle Bygrunde 7000ao 556p 289b 556a 7000bt 292p b 288a 556f 94d 93c 7000dy 7000cx 278p 7000bx 7000ap 556k 7000ax 271e 82c 290a bl 7000o 287a 690b 14c 94e 292v x 7000bk u 278m h a 14a 292d 272d 692g b 278s 304c 7000af 303a b 302a cu 287b 278l 94g 101k 304a 446a c 2c 2d 445b 305a 305b 7000bi 7000aa 98o 2e 242b 2a 7000am305c 444a b 7000bu 277a 101i 241b 12b 441a a 444b 7000ac 94f a 272c 98g 315i 241a 102b 98n 315d 315e 674b 441b c 102c 7000æ 98i 28h 422b l 315a 422a b 7000ae a 7000ab 102d 28i 7000cr a 28c 315k 316b 371a 425a e 98a 317a b426b c 660a 7000z 274b 98m 316c 418a a 318e a 105b 7000ag cø 7000ah 368c cp b 277a 28a 7000ai 368f 319a d 365a 409a 267a 672d 105a 319c 674a 319b 366a 7000f 666g 248a 28n 107f 107e 28d 318a 7000aq 365b 409b 267d 269a 7000cq Grundkort: Copyright KMS, Vejle Kommune 7000dh 7000cn 318g 320a 666c 364a b 7000ad Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation l 249c 272h 321a c b 7000cy 320b 361a 672c 7000h DALGADE VARDEVEJ SVENDSGADE VESTBANEVEJ BOULEVARDEN BOULEVARDEN UHRSKOVVEJ VARDEVEJ JOHANNESGADE FLEGMADE SVENDSGADE FLEGMADE BOULEVARDEN HARALDSGADE NORDRE VILLAVEJ HARALDSGADE BOULEVARDEN GL JELLINGVEJ SKOLEGADE JELLINGVEJ MINDEGADE SVENDSGADE SKOLEGADE JELLINGVEJ NYBOESGADE NYBOESGADE POPPELVEJ ABILDVEJ CHR WINTHERSVEJ VALDEMARSGADE VALDEMARSGADE NYBOESGADE ENGHAVEVEJ VESTERBROGADE SPINDERIGADE SPINDERIGADE YDUNSGADE GL KONGEVEJ BUCHSVEJ AAGADE FREJASGADE SKOVVEJEN VEDELSGADE GREJSDALSVEJ AAGADE VESTERBROGADE ODINSGADE VEDELSGADE ORLA LEHMANNSGADE ODINSGADE VEDELSGADE FLEGBORG TORVEGADE ÅPARKEN ENGGADE TØNNESGADE VED ANLÆGET ENGGADE THORSGADE TØNNESGADE GRØNNEGADE NY GREJSDALSVEJ VED ANLÆGET STALDGAARDSGADE GREJSÅVÆNGET NØRREGADE VISSINGSGADE ABELONES PLADS DÆMNINGEN GUNHILDS PLADS DÆMNINGEN VESTERGADE VESTERGADE GORMSGADE HØJBANETORVET NØRRETORV VOLMERS PLADS VOLMERSGADE NØRREBROGADE JERNBANEGADE KABBELTOFT GULKROGPLADSEN HERSLEBSGADE GULKROG BERIDERBAKKEN KABBELTOFT SKOVGADE GULKROG JERNBANEGADE GULKROG NUTZHORNSGADE STRANDGADE [ Signatur: [ [ Lokalplanens afgrænsning Ejerlav Matrikelskel Optaget vej Meter LOKALPLAN NR Facader og skilte i Vejle midtby Lokalplanens område Teknisk Forvaltning Planafdelingen Kortbilag 1 Detailkort A Mål: 1:4.000 Dato: Rev: Init: Elsfr m

48

49 76d 7000cu e VESTERGADE 628b GORMSGADE BERIDERBAKKEN 628f 626b 628c 7000bm 628a 692n 605b 7000bc 7000aæ HØJBANETORVET NØRRETORV VOLMERSGADE VISSINGSGADE JERNBANEGADE HAVNEGADE REINHOLDTS PLADS DANMARKSGADE 7000aø GULKROGPLADSEN HERSLEBSGADE GULKROG SKOVGADE JACOB GADES STRÆDE KABBELTOFT GULKROG GULKROGPLADSEN NUTZHORNSGADE WORSAAESGADE HAVNEPLADSEN 2c St. Grundet Hgd., Hornstrup 207m NØRREBROGADE HAVNEPARKEN 207o HOLMEN SØGADE FJORDGADE HAVNEPLADSEN TOLDBODVEJ SKYTTEHUSGADE FREDENSGADE LANGELINIE STORMGADE WINDFELD-HANSENS GD LINNEMANNSGADE ØRSTEDSGADE FJORDMARKEN TRÆKKESTIEN St. Grundet Hgd., Hornstrup STEENSENS VEJ KROGEN TRESCHOWSGADE ØSTERBROGADE STORMGADE STRANDGADE SYDKAJEN HORSENSVEJ 605a 32av 32aæ 477a 7000cs co 32ax 32ao 594a 32bh 477b 507b 32au 32ay a 7000bv 32s a 32x 32az 32be 11k v 506b bl 480a 32r 32bf 32aø 504a 32q 32ab32ai 32n 480d 7000at 32i 32ac 11c h 32k 32ad 32al 32bb p 32ba 502b 32c d32f32g 32t 502a 32z 32æ 7000c Nørreskoven, Vejle Jorder e 32u 32ae 32ag32ah 504b 32a32af 208b a 578c 501b 538a h 7000au 578b 33g 500b 504e 37ah 37a 541a539a 33a 33k 578a r37y37ac 33e 33f 33l 542a bæ 33m a 3e 7000c 499a ag 37ø 37b 3d 37q 36b 35n 33n a 572b af 36i 36d 35m 35o35a 3c 498a 33o c 3b 3a 15a 37p 36h 26f 15c p 15e 33q 15f 490c b 546a 572a 37o 37d 15d 15g 500a 495a 500d a 564a 15h15i a e n 7000b 15k15l15m 494a 7000az 552a551a b 37f 35e 15n o 5h p15q 527a m c35d 5k 550a 671a 5d 5i 554a 37k 36q 15r 524a 555a 36a 563a 36r 5e 37i 36t 36p 35g 493a 671b b bu 690b 5f 7000av 563c 35f g d 13b 5a 34b 7000ct 557a 41h 42m 556c 7000be 41e 42n 42c 556d 556l 41c 40 41f 42l 556n 42o 42i 556e 556m 17 41g 42h42k 7000ao 556p 42b 34m 556a 41a 42g 7000v 556b 42a 34s 288a 556f 46g 46e 7000dg 42r 42f 46f 46d 7000aq 46r 42d 42e 7000ap 556k7000ax 7000bl 46s 46m 34t 14c 46i 44a 7000bk 44f 44p 44e 34p 287a l Engene, Vejle Jorder 44g 34æ 34al 46p o 43ab 46u 7000bi 7000aø 44k44l 43af 7000cu 44i 43ad 34h 34z 285a 14a 44c 44h 43ac 26p 46v 34y 44m 43aa 43ao 26ap 34k 282b 43aq 43b 26t 34ø k 26y 34ag 287b 46c 45l 45b 43ar 26ab26aa 43as 34ah bg 45e 26s 26ø 43æ x 26ac 45d 7000at 43z 7000bi 46æ 45g 26al 26ad 242b 45h 43k43f 26am 26ai 7000bu 277a648a 241b 45r 43i 26ak 43o 34g 45c 7000a 7000x 7000ac 43h 7000aa 26g 34l 34ab 34ac 43g 34e 34ad 43ay 34ae 45a 43e 34af 43t 26ar 26ae 34ai 274a 666a 241a 43d 7000bø 7000ab 43c 43n693 43u 43m 43p 63g 26ag 217a 43r 63p63h 660a 274b 217b 43q43l 63m 34i aa 7000cv 63d63e cp 63k 63s a 34d 267a a 220b 672d 248a b 267d 269a 666g c 7000cq a 34ao 204b b i c 225c 205a 225d 7000bn 672c 225e d 204a 225f 660b 249b 195a c 225h cy 226d226e 225l 7000k ad a 7000h 226b 225i225k 227h g 7000ø Vejle Bygrunde253b 228a c 251c 230a229a l 254f 251b c 194c 252a b 194b 34a 254a 7000cl 253a c 666f b235d 227n 238b 222a l 7000co 192a 234a b 235a 227i 240a 666b 7000c 240c 227f 227b 171b 173a 175c 666c 172a 174d 176r 176s 7000m b 176g 7000bs 7000d 176a 181b 182a 171c 184a 666d 174e 174a 176m 7000cn 174g 176q VESTERGADE GULKROG NØRREBROGADE HAVNEGADE KABBELTOFT 176k 176n 174f 189c 5g 176i 176u p 5e 666e 213e 7000d 176l 5f 176x 176t 7000dn Grundkort: Copyright KMS, Vejle Kommune 5b 176v 690c 176h 70b Kortet er vejledende 176o 176y og kan ikke bruges til dokumentation. 7000bq 71ap 2f ØRSTEDSGADE 7000ci 191a 71a 207q 31a LANGELINIE 7000db 207b 31b 31e 31c 31d 7000cl SKYTTEHUSGADE 71a 30 ØSTERBROGADE VALLØESGADE VED SKRAANINGEN 207a KRANVEJ 16 DAMMEN VALLØESGADE ØSTERLED NORDKAJEN NORDKAJEN SYDKAJEN HORSENSVEJ 7000ck 1 SKYTTEHUSVEJEN SKOVVANG RØDKILDEVEJ 207h PARKVEJ ROMS HULE DYRSKUEVEJ DYRSKUEVEJ STRANDGADE 51cb 51bz 51ar 51an 51y 51ca 51cf 51au 51aq 51ao 51x 7000a Nørremarken, Vejle Jorder 51ap 51av 51ax51ay 51bd 51az 51bc 51aæ 51bb 51v 11d 51aø51ba 11p 11r ROMS HULE SKOVVANGSKYTTEHUSVEJEN RØDKILDEVEJ NDR TVÆRKAJ KAHYTSVEJ KAHYTSVEJ ØSTERLED VED SVAJEBASSINET 7000m NØRRE HAVE 51cg BØGOMVEJ 34am 5b 11s 7000g [ Signatur: [ [ Lokalplanens afgrænsning Ejerlav Matrikelskel Optaget vej Meter Teknisk Forvaltning Planafdelingen LOKALPLAN NR Facader og skilte i Vejle midtby Lokalplanens område Kortbilag 1 Detailkort B Mål: 1:4.000 Dato: Rev: Init: Elsfr m

50

51 ÅKÆRET DIGET DIGET VESTRE ENGVEJ RIBEGADE VED SØNDERÅEN DAMHAVEN DAMHAVEN FLEGMADE KOLDINGVEJ ENGHAVEVEJ 93c 292p 7000bt 290a 288a 556k 46m 46i 7000bx a 46d 46r 44a44p 42b 290a 7000ax 14c 44e a 46l 44f 292v 7000ap 94d 94e 82c 7000bl 44g 292x 46p b o 43ab 46u bk 7000aø 44k44l 43ac bi 94h 44i 43ad 26p a 14a 44c 44h 292d 46v m 43aa7000bg 7000dy 7000af b 43aq 43ao43b 304c 303a b 304b 302a l 101k 7000cu 287b 46c 45b 43ar43as 94g 94a 304a g 43æ 2c 2d 446a 45e 43z 305a 445b 45d 305b 7000bi 46æ 98o Engene, Vejle Jorder 2e 2a 7000am 242b 305c 444a a 446b 45h45g 43f 7000bu 277a 101i 241b 45r 43i 12b 441a 43o a 444b 7000ac 45c 43h 43k 98g 94f 315i a 7000aa 43g 43ay 98n 315d 315e 674b 441b a 26g 98i 28h e 98l 315a 674d422a b 43t 7000ae a 241a 43d 28i 7000bø 7000æ 7000cr c 425a 7000ab 43n 28c 425b 69343u 315k 316b p 371a m 63g 28e 422b b 43r 98a 317a a 63p h 674c 7000z 274b 98m 316c 418a426a a 217b 43q43l 316a 318e m 368c a e 7000cv 63d63e 368f 7000cø b 7000ai 368d cp 63k 28a a s 319a a 105a 319c 319b7000ah 365a 672d a 220b 409a 248a 366a b 28n 674a e 28d 365b 318a 409b 267d 269a 666g c 7000cq bn 320a 364a b b 318g i 249c 321a c 205a 7000bp 7000ag 672c 225d225e 107f 7000dh 7000aq 361a 320b 361c d 204a 225f 7000g 408c 660b 249b 195a 692l a 111c 402b c 225h 7000cn cy 111l 7000ak e 225l 7000k 107a 333a 358a g 7000ad 249a 7000h 226b 7000ba 354a 388a 226d 225i225k b 227h 346a 357a 111d 111k ø 7000al g 334a 357b b 7000bo 7000cv 7000r a q a 402a403a c 251c 229a 111i 230a l 34a 254f 251b e 90a 235c 194c 7000p 174c a 252a b 194b 90g Vejle Bygrunde cl 253a c a 174b 666f 238b 85c 85a 234b 235d 227n 7000s a l 7000co 84 24b 80b a bø 235a i a 22a b 7000c 227f 227b 7000ck 90h 171b 173a 240c 24h 22e c 24d 172a 174d 176r 176s 24i 22f 80f b a 169c 176g 7000bs 22g 7000t 176a 182a 80a 7000d 181b 104a 171c 7000m 163h 24e 79a a 24g 7000u o 666d a 176m 666c 174e 7000cn 163g cm 169a 174g 176q 175a 7000eb cz 176k 176n 7000g 77a z 7000ce 174f 189c 145c 5g 176i 191a 24a 24f 7000b 176u 163i 176p 5e 213e 175c 145d 169g 176l 5f 7000dn 76b 7000bæ 172f 7000ca 176x 176t 172b 7000ds 669b 5b 163e 669c 692d 120b v 7000ca 176o 70b 176y 692f 666e f 169h 176h 25b 669a 7000d 690c 72g 72a 72k 169f 62a 27a 72h 71q 71a 25a 71ap 65a 7000v 73b 71ak 7000di 66 30a 7000as 692p 73d 7000aæ 73g 73n 73e 73l 67 73k 7000dø 73c 73h 205a 71ao 17b 73a 7000ag 7000bq DAMHAVEN FLEGMADE DAMHAVEN BLEGGAARDSGADE TEGLGAARDSVEJ ST BJERGGADE KLOSTERGADE MARIAS PLADS BLEGBANKEN AASEN KIDDESVEJ VEDELSGADE ORLA LEHMANNSGADE VEDELSGADE SØNDERGADE FJELLEGADE SØNDERGADE LILLE BJERGGADE VEDELSGADE SØNDERBROGADE SØNDERTORV FLEGBORG SØNDERGADE TORVEGADE FOLDEGADE FREDERICIAVEJ KIRKEGADE JAGTVEJ GRØNNEGADE FISKERGADE KIRKETORVET GAMMELHAVN FREDERICIAGADE NØRREGADE VISSINGSGADE BORGVOLD DÆMNINGEN VOLMERS PLADS BANEGÅRDSPLADSEN VED VANDVÆRKET VOLMERSGADE HAVNEGADE LOLLANDSGADE REINHOLDTS PLADS DANMARKSGADE JERNBANEGADE FALSTERSGADE 170ae 170ad 7000bq 7000cæ ch 170ag 169c 9u 74a 170af 9v 690d 9s 7000cg Engene, Vejle Jorder 9g 9n 75 9c 189k 170al 7000ci 9d 9k 189b 9i9f bh 170m 170n 170f 9l 188f 189d 170d 170h 170b 170l 9p9b 9m9o 189m 189n 9q 189g 10b 18af18ag 9a 10a 188ø 189f 7c 18an18y 18x 18v 18u t 188æ188d188e 186b 7d 5d 18al 18ah 690a 18s 5l 18r18ae 18p 188ad188a 188k 6b 188m 186u 7a 5c 4h 18z18q 18ac 188b 188ac 18n 186l 4s 18f 18b 188s 186t 188h 4f 18k 18e18d 7000d 188v 188x 188n 4g 188l 186s186v 186k186i 7000dm 18c 4i 208a 186h 186d186c185b 4e 185ae 4k 4a 18ø18o 187au 186g 186ah 4d 4c 7000i 187c 186az 185c185af 7000æ 7000cr 186y 7000cæ 4b 187g 187r 186av 187h 187m 186f 186ag 186x 185t 187e 187bz 186af 186ai 3a 187o 187d 7000s 7000cø 186n 185an 185f 3b 187by 187n 185d 185g185n 19i 186ae Søndermarken, Vejle Jorder 187ap 186aa 186bi 185h185i 19c 187q 186ax o 7000b 187ao 186p 186ac 187i 186bd 185p 186al 186o ap 187bl187s 187aæ 186am186bb 187at 186ad186ø am 185e 187b 187p 187t 186q r 187bc187z 186r 186ba 186a 185q 7000bt 19b 238c 7000cp 186ay 185m 187æ 186ap 185l 273a 273d 187x 187bt 187u 186æ 187bx 185k 187bs 187v 186aq 187ad 186au Søndermarken, Vejle Jorder 7000da 7000an 186ao 185v 186ar 187ah 186aø 185u 63h 184d 109 Grundkort: Copyright KMS, Vejle Kommune 7000cq 186at 187a 187ak 20a273c 63p 186aæ 186bl 20g 184p 63q Kortet er vejledende og kan 187ai 20b 184e 187ca ikke bruges til dokumentation. 187al 20c 185a 184b 7000m 187bv 186as 20k 20l 20d 185y 184a 184f 47ah 47am SØNDERGADE FOLDEGADE GAMMELHAVN NØRREGADE DÆMNINGEN FREDERICIAVEJ JAGTVEJ KIRKEGADE BORGVOLD JERNBANEGADE JACOB GADES STRÆDE FYENSGADE TOLDBODVEJ STRANDGADE 102a LANGELINIE 19a WORSAAESGADE HAVNEPLADSEN 692b 205o HAVNEPARKEN g STRANDGADE HAVNEGADE HAVNEPARKEN HOLMEN SJÆLLANDSGADE 71g TOLDBODVEJ SØGADE TOLDBODVEJ 6z FJORDGADE HAVNEPLADSEN Vinding By, Mølholm 6k 5k 5p SYDKAJEN 670c ØRSTEDSGADE STORMGADE FJORDMARKEN NORDKAJEN PAKHUSGADE IBÆK STRANDVEJ 4ex 71am 670a 692a TERNEVEJ 4r [ Signatur: [ [ m Lokalplanens afgrænsning Ejerlav Matrikelskel Optaget vej Meter Teknisk Forvaltning Planafdelingen LOKALPLAN NR Facader og skilte i Vejle midtby Lokalplanens område Kortbilag 1 Detailkort C Mål: 1:4.000 Dato: Rev: Init: Elsfr

52

53 SKOLEGADE NORDÅS BOULEVARDEN ÅKÆRET SVENDSGADE DIGET VESTRE ENGVEJ 169f DAMHAVEN NYBOESGADE VED SØNDERÅEN FLEGMADE DAMHAVEN ENGHAVEVEJ NYBOESGADE YDUNSGADE BLEGBANKEN AAGADE KLOSTERGADE MARIAS PLADS 170af c 170ag Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation. 170ae 7000aæ 62a AASEN FREJASGADE VEDELSGADE ORLA LEHMANNSGADE FJELLEGADE SØNDERGADE SØNDERTORV SØNDERBROGADE ODINSGADE VED ANLÆGET FLEGBORG SØNDERGADE 7000v TORVEGADE THORSGADE FOLDEGADE 17b VEDELSGADE TØNNESGADE VED ANLÆGET KIRKEGADE GRØNNEGADE FISKERGADE GAMMELHAVN KIRKETORVET 30a GUNHILDS PLADS NØRREGADE VISSINGSGADE 690d BORGVOLD STALDGAARDSGADE DÆMNINGEN VESTERGADE HØJBANETORVET NØRRETORV VOLMERS PLADS BANEGÅRDSPLADSEN 690a VOLMERSGADE HAVNEGADE LOLLANDSGADE REINHOLDTS PLADS DANMARKSGADE JERNBANEGADE GULKROGPLADSEN HERSLEBSGADE FALSTERSGADE 692b FYENSGADE GULKROG SKOVGADE JACOB GADES STRÆDE GULKROGPLADSEN NUTZHORNSGADE LANGELINIE GULKROG 214fa 7000ad 214fp 214eb e 79l 79g 629cp a a 7000cs aæ 214fd 214ea 214ak 307a 629bp 605a 7000co 207m 689a 629aq 7000dv 307c307d 7000dd 507b 629bx 594a 7000ae 629an 477b 7000t 86c 32s 307b 629bv 507a 7000bv 214fh 86l 32x m 629bt 629am 472a a 214fc a 629al 7000cl 32v 214gæ bs ct629br 480e ao 214ff 214ds 692i 629ak 506b 32r 7000dq 86k 86f 480a 214fg 629bf o 504a 32q32n 214du 85f 629ah 480d 7000at 214dr 7000cc 32i32k 274e 629bd 32h 32al 7000de b 214dq 214z 87a 85g 7000ak p 281f 502b 32c 282æ 274aa 85b t 274g 85h 629au 629cs 32d 32f32g 7000do 274æ274ø 7000r 85r 629ac 502a b 32e 32u 274z 274i 85v 629by 85i 485b b 280c 274y 85t 32p 273c 214y 629cb 485a 85k 280a 280e 274x 274l 629ab au 578c 208b 85l 85s 538a h 282f 274d 274ai 629bø 500b 504e 37r 629ø a 539a 578b 37ah 280k 274m 274k 282u 7000ab 85m 7000ar 37y 37a 85q84n 85c 578a ø 280l 278n 282l 7000ø 274n 629ba 542a 84d u 544a 37ag 37ac 282s 280m 274o 274p 499a t af 37q 37b 84c 498a 545a i 36d 280n 37c 282t 274r 274q 90 37p 36h 84a b o 274s 629at 629cq 490a 490c 546a b 572a 282b 274t 37o 37d 692k 500d 500a 495a a 274u 7000bd a 282ø 549a 282e 274v 84l 84h 550a e n 629aæ 490b 552a551a 278o 274ag 84i 564b 37f 274af 84m 462b 494a al 91e 83f 84r 629g a 527a m 7000av a 7000af 282c 91d 7000y 629ch 274ak 491b 671a 83i 7000az k 36q 7000ar 83aa 92i 83c 524a 555a554a 83k 292k 629m 563a 37i 36r 36t 36p 35g 274ae 92k 92h 292ab 91b 83n 629e 491a 493a 671b b bu 92g 563c 35f 92f 292aa 92e 629d 41d 83h 83g m 7000an o 282n 83s 461a 491f d92c a 7000ct 557a 41e 629c 41h42m 282m 83u 629o 42l 93b 83t 83l 491c 7000be 42n 42c 274ad 7000ct 458a 556l 690b 42o 282p 41c 40 41f 83r 83y 83m 556c 491d 556m 42i d 556n 83v 94a 7000by 83o 83q 491e 556e 42k 629aa 41g 42h 7000ao 556p 41a 278r 93a 83x 289b 42r 42a 42g 7000bt a 556b 292p 46g46f 7000dg 42f 288a 556f 94d 93c 46e 42e 7000dy 7000cx 46d 46r 42d 7000bx 7000ap 7000ax Engene, Vejle Jorder 42b 556k 46s 46m 14c 46i 82c 290a a p 7000bk 44f 44e 287a aø 94e 292v bl 46l 44g 292x 46p 44o 43ab u 44l 7000bi 43af 94h k 43ac43ad cu 44i 7000b 285a 14a 44c 44h 7000bg 292d 46v m 43aa 43ao 282b 278s 7000af 43aq 304c 43b g 304b 303a 302a c 45l 45b as 94g 304a 446a 45e 101k 2d 287b 43æ 2c 445b 45d 43z 305a 46æ 98o 305b 7000bi 2e 242b 45g 43f 2a 7000am305c 444a b 7000bu 666a 45h 43k 277a 241b 43i 101i 441a 648a 45r 43o 12b c 98g 94f b 7000ac 7000aa 43h Engene, Vejle Jorder 315i 440a 441b 43g 43ay 102b 98n 315d 674b 315e a e 28h 98i 674d 315a 422a b 43n43t 102c 98l 7000ae a 43d 28i 241a 7000bø 26g 102d 7000cr a ab 43c 43u 7000æ 28c 315k 422b 43m 43p 28e 316b 371a b 426b 43r 63p 63g a 317a a 674c a 7000z 316c 418a 43q 63h b 217b 43l 98m 316a 318e m 368c e d 63e 368a 368f cv 7000cø 105b d cp 63k 28a 7000ai a Vejle Bygrunde s 319a a 672d a 220b 105a 319c 319b 7000ah 366a 365a 409a 269a 248a 28n 674a b 7000bn 107e 28d 365b 318a 409b 267d c 672b 666g 7000cq a g 364a b i c 225c a 7000bp 321a 225d 7000ag 672c 225e 107f 361a 204a 7000dh 7000aq 320b 361c d 225f 692l 7000g 408c 660b 225g 249b 195a a 111c 402b c 225h 7000cn cy 226e 225i225k 111l 7000ak d 225l 7000k 107a 333a 358a 388a ad g 354a 249a 7000h 226b 7000ba b 227h 346a a d 111k 7000al g 334a 357b b 228a bo p 7000br 7000cv 7000r 7000q a 402a403a c 251c 230a229a 111i l 7000ø f 251b e 90a 235c235b p 194c 194b 252a c a253a 113i 90g cl c 174b f b 85c 234b 235d 227n 85a 222a s l 7000co a a 24b a 80b bø 240a 227i 22a f b 7000c 240c 227b 7000ck 90h 171b 173a 24h 22e 175c d 172a 174d 176r 175b 176s 24i 22f 80f t a 169c 176g 7000bs 22g 176a 182a 7000m 80a 7000d 181b 171c 104a 163h 24e 79a a 7000u o 666d 24g 174a m 666c 174e 7000cn cm 169a 174g 176q 163e 175a cz 163g 7000eb 7000f 176k 7000g 77a z 7000ce 174f 176n 145c 189c5g 191a 7000b 176i 176u 24f 163i 24a 176p 5e 213e 175c 145d 169g 176l 5f 7000dn 76b 7000bæ 176x 172f 7000ca 176t 172b 7000ds 669b 5b 163e 669c d 120b 176v 7000ca 176o 70b 176y 692f e 71a 169h 176h 692e 206h 7000d 690c 25b 669a 72g 72a 72k 7000dø Grundkort: Copyright KMS, Vejle Kommune Luftfoto: Copyright Cowi, BlomInfo 170ad 7000ch 65a bq 7000cæ 7000cg 74a 25a 27a 7000ag 692p 72h 73b 7000di 73d 73e 73g 73l73n 73k 73c 73h 205a 73a 71ao 205o WORSAAESGADE HAVNEPLADSEN 71q NØRREBROGADE STRANDGADE Engene, Vejle Jorder 71ak HAVNEPARKEN KABBELTOFT HOLMEN SJÆLLANDSGADE 71g HORSENSVEJ ØRSTEDSGADE SØGADE SKYTTEHUSGADE FREDENSGADE FJORDGADE HAVNEPLADSEN STORMGADE 71ap 7000as SYDKAJEN TOLDBODVEJ 7000bq Signatur Lokalplanens område Ejerlav Matrikelskel Optaget vej LOKALPLAN NR Kun butikker cafeer, restauranter i stueetagen Meter Facader og skilte i Vejle midtby Fremtidig forhold Teknisk Forvaltning Planafdelingen Kortbilag 2 Mål: Dato: Rev: Init.: 1: gmb m Kun butikker, kontorer, restauranter/ caféer og offentlige formål i stuetagen.

54

55 RBA KKE N BER IDE EJ HO RS EN SV AR KE N GA DE EN EJ KAH YTSV Signatur NOR DKA JE N IEN SØ GA DE PL AD S HA VN E HAV NEP ARK EN TRÆ KKE ST MØL LEG AD E Rammer indenfor lokalplanens afgrænsning Centerområde Boligområde PAKH U SG ADE JEPP E JE NSE NS Offentlig formål TER N EV EJ KS TR AN DV EJ MÅGEV EJ Erhvervsområde GAD E Meter Teknisk Forvaltning Planafdelingen KS TR A ND VEJ IB Æ Lokalplanens område Bymidteafgrænsning SYDK AJEN IB Æ VA LL ØE S ØSTE RBRO GADE VED SKRA ANIN GEN LIN IE LA NG E FJ OR DM W OR SA AE S PARKVEJ GU LKR OG JERNBA NEGA DE DANM A RKS GADE N BORG VOLD MN IN GE DÆ STEENSENS VEJ GADE VESTER STALDGAA RD SGADE GRØN NEG ADE TORVEGADE FOLD EG ADE SØNDER GADE FJELLE GADE BANEG ÅRDSP LADSE N GA DE ENG GA DE VED E OD INS GA DE AA GA DE YDU NSG AD E SØND ERB R OGA D E KRA NVE J GREJ SDAL SVEJ ÅSTR ÆDE BUCHSVEJ VA LD EM AR SG SP AD IN E DE RI GA DE LSG ADE EJ CHR W INTH ER SV SKOLEGADE SIGNESVEJ J SJÆ LLA NDS GAD E AA SE N DVEJ DYR SKU EVE ÅKÆRET MER IAN VEJ TOLDBO AD E J J KIDDESVE TV E ED RL TE ØS AG AD E RØD KILD EVE J ST OR MG HAVNE GADE SKY TTE HUS VEJ EN DAMMEN HO LM PL EN AD SE N J FR ED ER ICI FJ OR DG ST AD RA E ND GA DE EL HA VN JA G DSG ADE ST OR MG AD E FAL STE RS GAD E VE IA IC ER ED FR LILLE BJER GGADE Grundkort: Vejle Kommune KOL EREN Luftfoto: Copyright Cowi, BlomInfo DIN SÆT GV IEN Kortet er vejledende og kan ikke Lbruges til dokumentation. EJ EJ VEJ HEDS ROLIG EV FT TO RIBE GAD E BL EG GA AR DS GA DE ØR STE E D A HA VN E DE GA DS AN LL JY GA MM SG N R SGA DE EJ STENV BRED GADE SØNDER T AVEN DAMH VED SØNDERÅEN KIRKET ORVET HUSG ADE E DIG ÅS RD NO J VE NG KLOST ERGA DE E RE ST RV TO VOLMERS PLADS GA DE SKYT TE BLEGBANKEN N SE E AD AD L G P O G R O EB KR RR UL Ø G N E RR NØ VIS SIN G SKO VG AD E VE J ROMS H ULE BOULEVARDEN KA BBE LT OFT BØ GO M E AD SG FLEGBORG DE O H TZ U N m HASSELSTRÆDE E NN TØ GAD EV ED A NLÆ GET DE AB ILD ST RÆ KJÆRSGAARDEN DE Æ TR NGET GREJSÅVÆ NYB OES AD E S KE AS HÆGESTRÆDE THO RSG A ORLA LEHMAN NS VEJ ULE ØMK KMS, Copyright FR EJA SG FLEGMA DE VE EJ ALSV VEST ER BR OGAD E SVENDSGADE D REJS NY G N KE AR ÅP SKOVVEJEN ADE CHRISTIANSMINDE ESG NYBO J DE EG A MIND VES TBA NEV E VARDEVEJ HARALDSGADE ROARSVEJ HELGESVEJ SVE NDS GAD E GL JEL LIN GVE J J LINGVE JEL EVEJ G GL KON EJ VV E GAD DAL SOFIEVEJ PP PO KO RS UH VEJ AS OLG J VE EL SLU GTE N J N AVE IGTE VILL UDS DRE NOR LOKALPLAN NR Facader og skilte i Vejle midtby Planafgrænsninger Kortbilag 3 Mål: 1:7.496 Dato: Rev: Init.: gmb

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Facader og skilte. Hadsten Midtby

Facader og skilte. Hadsten Midtby V e j l e d n i n g Facader og skilte Hadsten Midtby Sløjfen Indledning 2 Denne vejledning for Skilte og Facader i Hadsten Midtby er udarbejdet som opfordrende retningslinier for byens politikere og andre

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 116 For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 LOKALPLANFOLDER Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 Bestyrelsen ønsker med denne lokalplanfolder er at tydeliggøre den del af lokalplanen, som vedrører Hvidkildehusene.

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Kirkegade, Dæmningen, Sønderå og Foldegade. Lokalplan nr. 166

LOKALPLAN NR. For et område ved Kirkegade, Dæmningen, Sønderå og Foldegade. Lokalplan nr. 166 LOKALPLAN NR. 166 V E J L E K O M M U N E For et område ved Kirkegade, Dæmningen, Sønderå og Foldegade. Februar 2002 Lokalplan nr. 166 LOKALPLAN NR. 166 For et område ved Kirkegade, Dæmningen, Sønderå,

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.13.31. Forslag. Ræveholmscentret - Karlslunde

Greve Kommune. Lokalplan nr.13.31. Forslag. Ræveholmscentret - Karlslunde Greve Kommune Lokalplan nr.13.31 Forslag Ræveholmscentret - Karlslunde Forslag til lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med DanaForm arkitektfirma aps. Forslaget

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

De 10 bud. Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte

De 10 bud. Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte De 10 bud Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte Indholsfortegnelse Hæftet er udarbejdet af Plan og Erhvervsudvikling i samarbejde med Afdeling for Byggeri i Slagelse Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 271 for nyt boligbyggeri ved Støden

Lokalplan nr. 271 for nyt boligbyggeri ved Støden ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr. 271 for nyt boligbyggeri ved Støden INDHOLD Lokalplanens baggrund... side 3 Lokalplanens formål... side 4 Forhold til anden planlægning... side 4 Lokalplanens indhold...

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO Teknisk Afdeling April 2002 1 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

LOKALPLANENS FORMÅL LOKALPLANENS INDHOLD. i dag. at ny bebyggelse far en placering/ i det eksisterende købstadsmiljø bevares.

LOKALPLANENS FORMÅL LOKALPLANENS INDHOLD. i dag. at ny bebyggelse far en placering/ i det eksisterende købstadsmiljø bevares. LOKALPLANENS FORMÅL Det er byrådets hensigt at sikre det eksisterende købstadsmiljø i det centrale byområde samtidig med/ at områdets funktion som kommunens hovedcenter og egnens oplandscenter fastholdes.

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. september 2015 Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr.1013, Bevarende lokalplan for

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Indhold Indledning - Baggrund og hovedformål 3 1 Butiksfacader 4 2 Farver 4 3 Skiltetyper

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLANGL 33.1 FOR ET OMRÅDE VED TUNNELVEJ, ELERMINDEVEJ OG (OSTBROVEJ

LOKALPLANGL 33.1 FOR ET OMRÅDE VED TUNNELVEJ, ELERMINDEVEJ OG (OSTBROVEJ LOKALPLANGL 33.1 FOR ET OMRÅDE VED TUNNELVEJ, ELERMINDEVEJ OG (OSTBROVEJ TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 1997-2009 SEPTEMBER 2000 Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved Bevaringsværdige bygninger er markeret med en rød farve på kortbilag 3 til lokalplanen. Disse bygninger er omfattet af bestemmelser for bebyggelses udformning og fremtræden i 8.1-8.40 Miljøunderstøttende

Læs mere

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere

Notat. Ændringer til forslag til lokalplan 132 siden Miljø og Planlægningsudvalgets behandling d. 23. juni 2010.

Notat. Ændringer til forslag til lokalplan 132 siden Miljø og Planlægningsudvalgets behandling d. 23. juni 2010. Notat Til: Vedrørende: Bilag: sagen Ændringer i forslag til lokalplan 132, bevaring af bygninger siden Miljø og Planlægningsudvalgets behandling d. 23. juni 2010 Ændringer til forslag til lokalplan 132

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

QAQORTUP KOMMUNIA LOKALPLAN C5-1

QAQORTUP KOMMUNIA LOKALPLAN C5-1 QAQORTUP KOMMUNIA LOKALPLAN C5-1 LOKALPLAN FOR KULTURMILJØ I BYMIDTEN C5 August 2005 HVAD ER EN LOKALPLAN? Den kommunale planlægning består af to plantyper: kommuneplaner og områdeplaner (lokalplaner).

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164 SLAGELSE KOMMUNE Torvegade Jernbanegade Smedegade Sct.Mikkelsgade Rådhuspladsen Skolegade Løvegade Stenstuegade Schweizerpladsen Rosengade Gl.Torv Nytorv Fisketorvet Langes Gård Skovsøgade H.P.Hansens

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing

Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing STUBBEKØBING KOMMUNE Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing August 2006 Kommunal planlægning Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 er der i Danmark arbejdet med

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM KIRKEGADE 8 9900 FREDERIKSHAVN Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon +45 33

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Taastrup. Boliger. 8. juli Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Taastrup. Boliger. 8. juli Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 1.19.1 Taastrup Boliger 8. juli 2003 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.19.1 Lokalplanen omfatter ejendommen Valbyvej 20 i Taastrup 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere